EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XX1130(01)

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz systemów jakości produktów rolnych 2022/C 454/04 (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD https://edps.europa.eu)

Dz.U. C 454 z 30.11.2022, p. 112–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 454/112


Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz systemów jakości produktów rolnych

(2022/C 454/04)

(Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD https://edps.europa.eu)

2 maja 2022 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz systemów jakości produktów rolnych, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/787 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 („wniosek”).

Ogólne cele wniosku są dwojakie: zapewnienie skutecznej ochrony praw własności intelektualnej (PWI) w Unii – w tym wydajnych procesów rejestracji – w celu sprawiedliwego wynagradzania producentów za ich starania oraz ułatwiania korzystania z oznaczeń geograficznych w całej Unii.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) z zadowoleniem odnotowuje, że we wniosku określa się role Komisji i właściwych organów państw członkowskich dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach procedur przewidzianych w tym wniosku.

Jednocześnie EIOD zaleca wyraźne wskazanie roli Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jako współadministratora wraz z Komisją Europejską. Ponadto EIOD zaleca ustanowienie uzgodnień przewidzianych w art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (1) (EUDPR) lub art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (2) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W tym względzie EIOD zaleca włączenie uprawnienia Komisji do przyjęcia aktu wykonawczego obejmującego szczegółowe ustalenia w celu zapewnienia zgodności z wymogami ochrony danych.

EIOD zaleca określenie w samym wniosku poszczególnych kategorii danych osobowych, które należy uwzględnić w dokumentacji uzupełniającej towarzyszącej wnioskom o rejestrację, sprzeciwom i oficjalnym komentarzom, wyciągom z unijnego rejestru i jednolitemu dokumentowi. We wniosku należy również wskazać, w jakich okolicznościach lub warunkach należy podać do wiadomości publicznej określone kategorie danych osobowych oraz jasno określić, dla jakich celów. Ponadto w celu ograniczenia publicznego ujawnienia danych osobowych EIOD zaleca ocenę tego, czy właściwe byłoby wprowadzenie procedury, zgodnie z którą dostęp do dodatkowych kategorii danych osobowych, takich jak dane kontaktowe, mają wyłącznie osoby, które wykażą uzasadniony interes.

EIOD uważa również, że należy dodatkowo uzasadnić lub skrócić wybrany okres zatrzymywania danych dotyczących dokumentacji związanej z cofnięciem oznaczeń geograficznych.

1.   WPROWADZENIE

1.

2 maja 2022 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz systemów jakości produktów rolnych, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/787 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 (3) („wniosek”).

2.

Ogólne cele wniosku są następujące: a) zapewnienie skutecznej ochrony praw własności intelektualnej (PWI) w Unii, w tym wydajnych procesów rejestracji oraz b) zwiększenie korzystania z oznaczeń geograficznych (OG) w całej Unii z korzyścią dla gospodarki obszarów wiejskich (4).

3.

Wniosek zmieniałby obecne ramy prawne dotyczące OG w celu zharmonizowania tych przepisów, które są wspólne dla wszystkich sektorów, w szczególności procedur rejestracji nazwy lub zmiany specyfikacji produktu, ochrony nazw oraz kontroli i egzekwowania przepisów (5). Wprowadza on również udział Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („EUIPO”) w procedurze rejestracji. Dokładniej rzecz ujmując, chociaż ocena na szczeblu krajowym pozostawałaby w gestii państw członkowskich, EUIPO zapewniłoby Komisji pomoc techniczną podczas kontroli wniosków i sprzeciwów na szczeblu UE (6).

4.

Niniejszą opinię EIOD wydano w odpowiedzi na konsultacje przeprowadzone przez Komisję Europejską 23 maja 2022 r. zgodnie z art. 42 ust. 1 EUDPR. W tym względzie EIOD zachęca współprawodawców do umieszczenia wyraźnego odniesienia do tych konsultacji w jednym z motywów wniosku.

4.   WNIOSKI

23.

W związku z powyższym EIOD:

(1)

z zadowoleniem przyjmuje wyraźne wyznaczenie administratorów w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w procedurach przewidzianych we wniosku;

(2)

zaleca wyraźne zdefiniowanie roli EUIPO jako „współadministratora” wraz z Komisją Europejską na mocy art. 3 w rozumieniu art. 28 EUDPR i art. 26 RODO;

(3)

zaleca wyszczególnienie we wniosku kategorii danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego zarządzania procedurami rejestracji, zmiany lub cofnięcia oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności, tak aby zapewnić ograniczenie przetwarzania danych osobowych do tego, co jest bezpośrednio istotne i konieczne do osiągnięcia celów określonych we wniosku;

(4)

zaleca określenie we wniosku kategorii danych osobowych, które powinny być podawane do wiadomości publicznej, oraz jasne określenie, do jakich celów i czy należy przewidzieć procedurę zapewniającą dostęp do dodatkowych kategorii danych osobowych, takich jak dane kontaktowe, wyłącznie osobom, które wykażą uzasadniony interes;

(5)

wobec braku dalszego uzasadnienia zaleca skrócenie przewidywanego okresu przechowywania dokumentacji związanej z cofnięciem rejestracji oznaczeń geograficznych w zakresie, w jakim dotyczy to danych osobowych.

Bruksela, 18 lipca 2022 r.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.

(2)  Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.

(3)  COM(2022) 134 final.

(4)  COM(2022) 134 final/2, s. 2.

(5)  COM(2022) 134 final/2, s. 4.

(6)  COM(2022) 134 final/2, s. 10.


Top