EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XG0801(02)

Ogłoszenie skierowane do osób, których dane dotyczą i do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2012/285/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 377/2012 w sprawie środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau 2022/C 293/03

Dz.U. C 293 z 1.8.2022, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 293/3


Ogłoszenie skierowane do osób, których dane dotyczą i do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2012/285/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 377/2012 w sprawie środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau

(2022/C 293/03)

Zwraca się uwagę osób, których dane dotyczą, na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (1).

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja Rady 2012/285/WPZiB (2) oraz rozporządzenie Rady (UE) nr 377/2012 (3) w sprawie środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau.

Administratorem przedmiotowej operacji przetwarzania jest dział RELEX.1. w Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych (RELEX) Sekretariatu Generalnego Rady; dane kontaktowe tego działu są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Sekretariacie Generalnym Rady:

Inspektor ochrony danych

data.protection@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i uaktualnianie wykazu osób objętych środkami ograniczającymi na mocy decyzji 2012/285/WPZiB oraz rozporządzenia (UE) nr 377/2012 w sprawie środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau.

Osoby, których dane dotyczą, są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji 2012/285/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 377/2012.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji odnośnej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne powiązane dane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725, wykonywanie praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, jeżeli zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla sądowych, administracyjnych i pozasądowych środków zaskarżenia, każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.

(2)  Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 36.

(3)  Dz.U. L 119 z 4.5.2012, s. 1.


Top