EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XG0607(02)

Ogłoszenie skierowane do osób, których dane dotyczą, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2012/642/WPZiB i rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006, dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi 2022/C 221/03

OJ C 221, 7.6.2022, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 221/3


Ogłoszenie skierowane do osób, których dane dotyczą, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2012/642/WPZiB i rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006, dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

(2022/C 221/03)

Zwraca się uwagę osób, których dane dotyczą, na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europej skiego i Rady (UE) nr 2018/1725 (1).

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania są: decyzja Rady 2012/642/WPZiB (2), wykonywana decyzją Rady wykonawczą Rady (WPZiB) 2022/881 (3), i rozporządzenie (WE) nr 765/2006 (4), wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/876 (5).

Administratorem na potrzeby przedmiotowej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej, reprezentowana przez dyrektora generalnego DG RELEX (stosunki zewnętrzne) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, któremu powierzono operację przetwarzania danych, jest RELEX.1, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (Data Protection Officer) w Sekretariacie Generalnym Rady:

Inspektor ochrony danych

data.protection@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją 2012/642/WPZiB, wykonywaną decyzją wykonawczą (WPZiB) 2022/881, i z rozporządzeniem (WE) nr 765/2006, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/876.

Osoby, których dane dotyczą, to osoby fizyczne, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji 2012/642/WPZiB i w rozporządzeniu (WE) nr 765/2006.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń przewidzianych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane przez pięć lat od momentu, gdy osoba, której dane dotyczą, zostanie usunięta z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla środków ochrony prawnej, administracyjnej lub pozasądowej każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.

(2)  Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 153 z 3.6.2022, s. 77.

(4)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.

(5)  Dz.U. L 153 z 3.6.2022, s. 1.


Top