EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0323(13)

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 130/17

PUB/2022/54

Dz.U. C 130 z 23.3.2022, p. 20–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 130/20


Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

(2022/C 130/17)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 (1).

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANDARDOWEJ ZMIANY W JEDNOLITYM DOKUMENCIE

„Mittelrhein”

PDO-DE-A1269-AM01

Data przekazania informacji: 28.12.2021

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

1.   Opis wina/produktów sektora wina oraz właściwości analityczne lub organoleptyczne

Opis:

Zmiana minimalnej naturalnej zawartości alkoholu oraz minimalnej masy moszczu (które to informacje przeniesiono z pkt 5.1 do pkt 3.2 specyfikacji produktu) w przypadku wina gatunkowego (Qualitätswein) produkowanego z winogron odmiany Dornfelder w latach występowania wyjątkowych warunków pogodowych.

Standardowe wartości dla wina gatunkowego produkowanego z winogron odmiany Dornfelder: całkowita zawartość alkoholu 8,8 % obj./68o w skali Oechslego.

DODANIE:

„Decyzją rady uznanego stowarzyszenia na rzecz ochrony wina »Mittelrhein« (Schutzgemeinschaft Mittelrhein) w latach występowania wyjątkowych warunków pogodowych minimalna naturalna zawartość alkoholu/minimalna masa moszczu z winogron odmiany Dornfelder może zostać ustalona na poziomie całkowitej zawartości alkoholu 8,3 % obj./65o w skali Oechslego. Takie ustalenia mają zastosowanie wyłącznie do rocznika, w którym przyjęto taką decyzję. Stowarzyszenie na rzecz ochrony ogłosi swoją decyzję odpowiednimi sposobami publikacji.

Poszczególne produkty są identyfikowane na podstawie nazwy oraz informacji dotyczących minimalnej naturalnej zawartości alkoholu/minimalnej masy moszczu, a także opisu właściwości organoleptycznych”.

DODANIE:

Całkowita zawartość alkoholu wina objętego ChNP „Mittelrhein” wyprodukowanego bez wzbogacania może przekroczyć 15 % obj.

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany:

Niewielkie zmniejszenie minimalnej zawartości alkoholu/minimalnej masy moszczu wina z winogron odmiany Dornfelder ma na celu umożliwienie wcześniejszego przeprowadzania zbiorów, aby ograniczyć do minimum negatywne skutki nowych szkodliwych organizmów. Przykładowo w 2014 r. muszka plamoskrzydła stała się zagrożeniem dla wcześnie dojrzewających czerwonych odmian winorośli. Opóźnianie zbiorów ze względu na obowiązującą do tej pory minimalną masę moszczu grozi znacznym obniżeniem jakości i ilości winogron zbieranych w takich latach.

W większym stopniu uszczegółowiono opisy właściwości organoleptycznych, aby lepiej odzwierciedlały właściwości poszczególnych produktów.

Dodając całkowitą zawartość alkoholu win produkowanych bez wzbogacania, skorzystano z klauzuli otwartej w rozporządzeniu UE.

2.   Granice obszaru

Opis:

Ponownie wyznaczono granice obszaru ChNP „Mittelrhein”.

DODANIE:

Sporządzono wykaz poszczególnych gmin, w tym okręgów i numerów okręgów.

Dokładne granice obszaru są widoczne na mapach, na których zaznaczono winnice w wymienionych wyżej gminach, z podziałem na działki. Mapy są dostępne pod adresem www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany:

Niniejsza zmiana dotycząca wytyczenia granic obszaru nie jest arbitralna, lecz konieczna, aby zapobiec wystąpieniu istotnych czynników niekorzystnych dla uprawy winorośli i rolnictwa, ogółu społeczeństwa i ekosystemu oraz dla ukształtowanego na przestrzeni czasu krajobrazu kulturowego regionu Doliny Środkowego Renu (Mittelrhein).

Uzasadnienie wyznaczenia granic obszaru przedstawiono szczegółowo poniżej:

Ogrodzone winnice są niezbędne, aby zapewnić jakość, w szczególności w odniesieniu do środków ochrony roślin.

Środki ochrony roślin w uprawie winorośli są konieczne, ale nie zawsze są one kompatybilne z innymi uprawami. Umieszczenie obok siebie winnic oraz terenów o innym przeznaczeniu (np. pastwisk, gruntów ornych, uprawy owoców lub warzyw) często powoduje problemy, których należy w miarę możliwości unikać:

Im mniej jest punktów stycznych między gruntami wykorzystywanymi pod uprawę winorośli a obszarami o innym przeznaczeniu (uprawa roli, sadownictwo, pastwiska itp.), tym mniej występuje negatywnych skutków dla uprawy winorośli i jakości wina.

Wynika to ze szczególnych wymagań dotyczących gospodarowania obszarem uprawy winorośli, w szczególności w kontekście ochrony roślin. Stosowane środki ochrony roślin w niektórych przypadkach znacznie się różnią, w szczególności jeśli chodzi o zakres ich stosowania, zatwierdzenie lub okresy karencji dla poszczególnych upraw. Ponadto na wielu historycznych zboczach Doliny Środkowego Renu ochronę roślin prowadzi się za pomocą oprysków przy użyciu śmigłowca, w przypadku których – z przyczyn technicznych i fizycznych – istnieje wyższe ryzyko znoszenia przez wiatr. Obecność systemu oprysków opartego na systemie geometrii w postaci długich, prostych ścieżek wzdłuż zbocza jest korzystna w celu zapewnienia efektywnych oprysków przy użyciu śmigłowca i wymaga zwartego obszaru winnicy.

Rolnicy i plantatorzy winorośli mają obowiązek zapobiegania rozprzestrzenianiu się środków ochrony roślin na inne uprawy oraz obszary niedocelowe, między innymi poprzez przestrzeganie wymogów dotyczących odległości. Dlatego też niemożliwe jest prowadzenie oprysku winorośli znajdujących się w pobliżu granicy winnicy, przez co nie jest możliwa ich uprawa. Dotyczy to również graniczących z winnicą gruntów ornych, pastwisk oraz terenów zajętych pod uprawę owoców. Posiadanie winnic rozproszonych na dużym obszarze powoduje, że wszyscy rolnicy ponoszą straty finansowe. Problem ten jest szczególnie wyraźny w sytuacjach, w których stosuje się oprysk przy użyciu śmigłowca, ponieważ śmigłowce muszą spełniać szczególnie rygorystyczne wymogi dotyczące odległości ze względu na zwiększone ryzyko znoszenia. W przypadku przeniesienia winnic na obszary, na których stosuje się opryski przy użyciu śmigłowca, dawne winnice stają się obszarami niedocelowymi objętymi wymogami dotyczącymi odległości, przez co znajdują się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej.

Nawet jeśli środki ochrony roślin zastosowano w sposób prawidłowy, mogą być one znoszone na sąsiednie działki o innym przeznaczeniu, powodując niepożądane szkody wegetacyjne na obszarach niedocelowych oraz pogarszając jakość i zbywalność produktów ze względu na obecność niektórych pozostałości. Ponieważ niektórych środków ochrony roślin nie można stosować w uprawach, badania pozostałości mogą wykazać – na podstawie dokładnych analiz i niskich maksymalnych dopuszczalnych poziomów pozostałości – że dany produkt nie nadaje się do wprowadzenia do obrotu. W praktyce często dochodzi do takich sytuacji. Mimo iż zanieczyszczający mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za takie szkody, to utrzymywanie ogrodzonych winnic może jednak przyczynić się do zmniejszenia obszarów peryferyjnych, a tym samym wyeliminować problemy.

Ochrona społeczeństwa i ekosystemu dzięki zarządzaniu stromymi zboczami

Obecnie strome zbocza odgrywają zasadniczą rolę w zapobieganiu erozji i spływowi wody. Tarasowa uprawa winorośli oraz ogrodzenia winnic zapobiegają spływowi wód powierzchniowych. Winorośl i okrywa zielona stabilizują glebę i są utrzymywane dzięki stałym pracom konserwacyjnym. Odpowiednie gospodarowanie glebami zapewnia dobrą strukturę gleby oraz wysoką infiltrację wody do gleby. Podsumowując, uzyskuje się zminimalizowanie erozji, buforowanie wody w przypadku obfitego deszczu oraz uniemożliwienie spływu składników pokarmowych (głównie fosforu) do wód powierzchniowych. Bez aktywnego gospodarowania tarasy i ogrodzenia uległyby zniszczeniu. Gleba zarosłaby krzewami i straciłaby żyzność oraz strukturę. W konsekwencji podczas obfitych deszczów doprowadziłoby to do erozji, spływu wody i składników pokarmowych z gleby oraz powstawania osuwisk. Stanowiłoby to zagrożenie dla mieszkańców i transportu, a także było przyczyną zniszczeń.

Połączenie winnic umożliwia skuteczne gospodarowanie i stosowanie metod ochrony na obszarze uprawy winorośli.

Strategie ochrony roślin o niskim oddziaływaniu na środowisko, przynoszące korzyści jakościowe, środowiskowe i ekonomiczne, mają istotne znaczenie dla zapewnienia zrównoważonej produkcji win wysokiej jakości:

Przykładowo do zwalczania zwójek stosuje się feromony. Ten środek ochrony jest skuteczny tylko w przypadku, gdy dozowniki feromonów, niezbędne do ograniczenia reprodukcji i zdezorientowania szkodników, są rozprowadzane na jak najszerszą skalę. Znacznie tańszym rozwiązaniem jest unikanie podwójnego montowania dozowników na obrzeżach (granicach z innymi uprawami, terenami o innym przeznaczeniu lub roślinnością), które jest konieczne ze względów technicznych. Obecność ogrodzonych winnic może znacząco zmniejszyć obciążenie związane z dozownikami feromonów. Ponadto w Nadrenii-Palatynacie wprowadzono program rozwoju „EULLE” (środki ochrony środowiska, rozwój obszarów wiejskich, rolnictwo i żywność), w ramach którego zwarte obszary winnic o powierzchni co najmniej 2 ha otrzymują wsparcie w zakresie biotechnicznych metod ochrony roślin w uprawie winorośli. Jeżeli jednak w wyniku przeniesienia pojedynczych winnic na grunty orne działki zajmują powierzchnię mniejszą niż 2 ha, pozostałe winnice nie otrzymują już wsparcia RAK. Ma to negatywny wpływ na finanse rolników prowadzących te winnice. Bez takiego wsparcia finansowego biotechniczna ochrona roślin nie jest jednak ekonomicznie opłacalna. W rezultacie następuje wzrost stosowania środków owadobójczych, co z kolei negatywnie oddziałuje na ekosystem.

Ogrodzone winnice są również niezbędne zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia, aby chronić dojrzałe winogrona przed zniszczeniem przez ptaki, ponieważ jest to jedyny sposób na zapewnienie skutecznej ochrony. Posiadanie winnic rozproszonych na dużym obszarze skutkuje natomiast wyższymi kosztami i większym zanieczyszczeniem hałasem.

Ogrodzone winnice pomagają również zapobiegać szkodom powodowanym przez zwierzynę łowną:

z perspektywy uprawy winorośli istotną kwestią jest zmniejszenie nadmiernej populacji dzików. Jest to konieczne między innymi dlatego, że szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w winnicach w Nadrenii-Palatynacie zwykle nie są podstawą do uzyskania odszkodowania. Ogrodzone winnice zmniejszają również ryzyko wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń, który stanowi poważne zagrożenie dla hodowli zwierząt gospodarskich w Niemczech. W rzeczywistości zarządzanie populacją dzików w ogrodzonych winnicach jest łatwiejsze i mniej kosztowne niż na obszarach przeznaczonych pod uprawę zróżnicowanych roślin (np. winogron, roślin uprawnych i owoców), gdzie często dziki mają więcej możliwości, aby się schronić.

Nawadnianie kropelkowe nabiera coraz większego znaczenia, gdy lata są suche, w szczególności w przypadku młodych winnic. Bez takiego nawadniania winorośl nie mogłaby rosnąć. Ogrodzone winnice stanowią istotny atut, jeśli chodzi budowanie i eksploatację niezbędnej infrastruktury (studnie, rury itp.). Dzięki nim zarówno wspólne pozyskiwanie wody, jak i wspólne korzystanie z linii przesyłowych i dystrybucyjnych jest bardziej efektywne i tańsze.

Wymogi w zakresie zarządzania są inne w przypadku uprawy winorośli niż na przykład w przypadku uprawy roli. Gdyby grunty te nie byłyby już wykorzystywane pod uprawę winorośli, istnieje ryzyko, że zostałyby porośnięte przez zarośla, w szczególności na stromych zboczach, ponieważ nie nadają się one uprawy roli ani do wykorzystania jako pastwiska. Na takich nieużytkach mogą zacząć rosnąć rośliny żywicielskie dla niepożądanych szkodników, takich jak muszka plamoskrzydła (np. jeżyny), zagrażając w ten sposób zdrowiu i jakości winogron w sąsiednich winnicach.

Krajobraz kulturowy, który zmieniał się z biegiem czasu, oraz naturalna sceneria, w tym tradycyjne winnice, są charakterystyczne dla ChNP „Mittelrhein” i jej renomy.

Uprawa winorośli w tradycyjnych winnicach, które stanowią charakterystyczny element krajobrazu, określa charakter regionu winiarskiego w oczach lokalnych mieszkańców, członków regionalnego przemysłu winiarskiego, specjalistów i konsumentów. Świadczy o tym również fakt, że w reklamach wina do prezentacji regionu winiarskiego regularnie wykorzystuje się zdjęcia wykonane w tradycyjnych winnicach.

Przeniesienie produkcji wina na tradycyjne grunty orne zmieniłoby charakterystyczny krajobraz i miałoby również wpływ na krajobraz kulturowy, który rozwijał się na przestrzeni lat, a nawet został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W odniesieniu do wyjątkowej uniwersalnej wartości tego miejsca oraz obowiązujących wymogów w zakresie ochrony i zarządzania, UNESCO stwierdza, że: „Działania podejmowane na terenie nieruchomości [Górnej Doliny Środkowego Renu] służą przede wszystkim (...) podtrzymaniu tradycji uprawy winorośli na stromych zboczach doliny, zabezpieczeniu siedlisk rzadkich gatunków zwierząt i roślin oraz ogólnemu zapewnieniu niezmienionego stanu środowiska naturalnego”.

Temat wina odgrywa również istotną rolę w obszarze turystyki w powiązaniu z regionem, w którym prowadzona jest tradycyjna uprawa winorośli, oraz tradycyjnymi winnicami. Region tradycyjnej uprawy winorośli stanowi podstawę gospodarczą dla wielu przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki, takich jak restauracje i hotele, dzięki przyrodzie oraz szerokiej gamie doświadczeń turystycznych oferowanych przez krajobraz winnic (np. szlaki winiarskie Doliny Środkowego Renu, szlak Rheinsteig oraz szlak zamków nad Renem). Brak oznaczenia granic obszaru w specyfikacji produktu umożliwiłby przenoszenie winnic na grunty wykorzystywane obecnie jako pastwiska lub grunty orne. Jak już stwierdzono powyżej, spowodowałoby to zagrożenie zarośnięciem wielu tradycyjnych winnic, ponieważ nie nadają się one do innych zastosowań niż uprawa winorośli ze względu na niewielkie rozmiary, charakterystykę i często trudną dostępność. Poza wymienionymi konsekwencjami środowiskowymi, pojawienie się zarośli miałoby również konsekwencje gospodarcze, ponieważ takie krajobrazy są nieatrakcyjne dla turystów pod względem wizualnym.

Wina prezentowane w specjalistycznych publikacjach, które w dużym stopniu kształtują postrzeganie i renomę ChNP „Mittelrhein”, często pochodzą z tradycyjnych, połączonych winnic (np. Bopparder Hamm, Bacharacher Hahn, Oberweseler Ölsberg, Leutesdorfer Gartenlay).

Podsumowując, społeczeństwo, przemysł, konsumenci i turyści pozytywnie postrzegają ChNP „Mittelrhein” wraz z jej zwartymi obszarami winnic, które są charakterystycznym elementem krajobrazu. Kupowanie i spożywanie wina „Mittelrhein” przywołuje u konsumentów na myśl obrazy tradycyjnych winnic, które są utwierdzane przez ewentualne doświadczenia z wakacji. To sprawia, że ChNP „Mittelrhein” jest wyjątkowa i niepowtarzalna.

Z przedstawionego wyżej uzasadnienia jasno wynika, że uprawa winorośli na pojedynczym i najlepiej ogrodzonym terenie ma szereg dla właścicieli i operatorów winnic, a także dla środowiska i ogółu społeczeństwa. Dlatego też nie należy zwiększać odsetka winnic rozproszonych w kilku miejscach, który obecnie jest bardzo niski, z uwagi na wiele różnych niekorzystnych czynników, które opisano powyżej.

3.   Winne odmiany winorośli

Opis:

W pkt 7 (który ma stać się pkt 8) specyfikacji produktu wymieniono dotychczas następujące odmiany winorośli:

W Nadrenii-Palatynacie:

Wina białe

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling, Würzer.

Wina czerwone i różowe

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger, Saint-Laurent.

W Nadrenii Północnej-Westfalii:

Wina białe

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer.

Wina czerwone i różowe

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Gutedel, Saint-Laurent.

Wykazy odmian winorośli dla Nadrenii-Palatynatu i Nadrenii Północnej-Westfalii połączono w jeden wspólny wykaz.

DODANIE:

Do wykazu odmian winorośli dodano następujące odmiany:

Wina białe

Albalonga, Arnsburger, Blauer Silvaner, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Chardonnay Rosé, Felicia, Früher roter Malvasier, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Hölder, Juwel, Kernling, Merzling, Muscaris, Orion, Prinzipal, Regner, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Müller-Thurgau, Roter Muskateller, Roter Riesling, Saphira, Sauvignon Cita, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Septimer, Silcher, Sirius, Souvignier Gris, Staufer, Trebbiano di Soave, Villaris.

Wina czerwone i różowe

Accent, Acolon, Allegro, Baron, Blauburger, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabertin, Calandro, Färbertraube, Hegel, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Muskattrollinger, Neronet, Palas, Pinotin, Piroso, Prior, Reberger, Rondo, Rosenmuskateller, Rubinet, Syrah, Tauberschwarz, Wildmuskat.

Dodano synonimy odmian winorośli.

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany:

Poprzedni wykaz odmian winorośli był niekompletny. Rozszerzono go w celu uwzględnienia wszystkich sklasyfikowanych dotychczas odmian winorośli i ich synonimów.

4.   Obowiązujące wymogi na mocy przepisów UE lub przepisów krajowych

Opis:

W pkt 10 specyfikacji produktu przedstawiono dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania.

Mniejsze jednostki geograficzne:

DODANIE:

Rejestr winnic jest wykazem nazw obszarów, dużych oraz pojedynczych winnic, a także systemów parceli, które mogą być wykorzystywane jako mniejsze jednostki geograficzne. Wskazano w nim granice obiektów i obszarów w kategoriach odniesień katastralnych (gmina, pole uprawne, system parceli, działka). Rejestrem zarządza Izba Rolnictwa Nadrenii-Palatynatu. W Nadrenii Północnej-Westfalii organem zarządzającym rejestrem jest Izba Rolnictwa Nadrenii Północnej-Westfalii. Rejestr winnic ustanawia się i prowadzi na podstawie:

§ 23 ust. 3 i 4 ustawy o winach (Weingesetz);

§ 29 rozporządzenia o winach (Weinverordnung);

ustawy krajowej o wyznaczaniu miejsc i obszarów oraz o rejestrze winnic (ustawa o winnicach) [Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz)];

rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w życie ustawy o winach [Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (WeinR-DVO NRW)];

§ 2 ust. 16 rozporządzenia krajowego w sprawie obowiązków w dziedzinie przepisów dotyczących wina (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Granice małej jednostki geograficznej można zmienić zgodnie z § 22g ustawy o winach wyłącznie za zgodą właściwego organu, który musi powiadomić o wszelkich zmianach Federalny Urząd ds. Rolnictwa i Żywności.

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany:

Należy uzupełnić przepisy dotyczące etykietowania, aby obejmowały mniejsze jednostki geograficzne w celu odzwierciedlenia obowiązującego ustawodawstwa.

5.   Organy kontrolne

Opis:

Dodania dotyczące organów kontrolnych wyznaczonych w punkcie 11 specyfikacji produktu oraz ich zadań.

DODANIE:

W realizacji zadań związanych z monitorowaniem Izbę Rolnictwa będą wspierać:

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Urząd Kontroli Nadrenii-Palatynatu))

Mainzer Straße 112

56068 Koblenz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 26191490

Faks +49 2619149190

E-mail: poststelle@lua.rlp.de

W przypadku Nadrenii Północnej-Westfalii:

Dyrektor Izby Rolnictwa Nadrenii Północnej-Westfalii jako autoryzowany przedstawiciel kraju związkowego:

Fachgebiet 63 – Gartenbau

Gartenstraße 11

50765 Köln-Auweiler

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2215340561

Faks +49 2215340196561

E-mail: weinbau@lwk.nrw.de

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Agencja Ochrony Przyrody, Środowiska i Ochrony Konsumentów Nadrenii Północnej-Westfalii)

Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 23613050

Faks +49 23613053786

E-mail: abteilung8@lanuv.nrw.de

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany:

Należy dodać Agencję Ochrony Przyrody, Środowiska i Konsumentów Nadrenii Północnej-Westfalii jako organ kontrolny, ponieważ realizuje ona zadania związane z monitorowaniem na tym obszarze. Uległ zmianie adres Izby Rolnictwa Nadrenii Północnej-Westfalii.

6.   Inne

Opis:

Zmiany redakcyjne zgodne z wymogami unijnymi.

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany:

Należy dokonać zmian redakcyjnych w celu zapewnienia zgodności z wymogami unijnymi.

JEDNOLITY DOKUMENT

1.   Nazwa produktu

Mittelrhein

2.   Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia

3.   Kategorie produktów sektora wina

1.

Wino

5.

Gatunkowe wino musujące

8.

Wino półmusujące

4.   Opis wina lub win

1.   Białe wino gatunkowe (Qualitätswein)

ZWIĘZŁY OPIS TEKSTOWY

Produkty objęte nazwą „Mittelrhein” zawdzięczają swoje charakterystyczne właściwości różnym formacjom glebowym.

Wina białe

Barwa win białych jest przechodzi na ogół od jasnozielonej do intensywnie ciemnozłotej lub nawet bursztynowej. Wina te mają zwykle aromat świeżych lub egzotycznych owoców, a czasami kwiatów lub przypraw korzennych. W zależności od sposobu dojrzewania mogą występować w nich również subtelne lub wyraźne związki fenolowe oraz palone aromaty. Wina białe mają zazwyczaj delikatny lub wyrazisty smak oraz elegancką lub mocną strukturę kwasowości.

Całkowita zawartość alkoholu wina objętego ChNP „Mittelrhein” wyprodukowanego bez wzbogacania może przekroczyć 15 % obj.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

2.   Czerwone wino gatunkowe (Qualitätswein)

ZWIĘZŁY OPIS TEKSTOWY

Produkty objęte nazwą „Mittelrhein” zawdzięczają swoje charakterystyczne właściwości różnym formacjom glebowym.

Wina czerwone

W szczególności wina czerwone mają barwę od bladoczerwonej po ciemnofiletową, niekiedy nawet niebieskawą, czasami z brązowawymi odcieniami. Ich aromaty są zwykle owocowe z nutami jagód. Mogą pojawić się w nich również nuty korzenne, ziemiste i czekoladowe. W zależności od sposobu dojrzewania mogą w nich również występować subtelne lub wyraźne związki fenolowe oraz palone aromaty. Cechuje je zwykle delikatny lub bogaty smak oraz struktura kwasowości przechodząca od aksamitnie miękkiej po umiarkowaną.

Całkowita zawartość alkoholu wina objętego ChNP „Mittelrhein” wyprodukowanego bez wzbogacania może przekroczyć 15 % obj.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

3.   Wino różowe, wina gatunkowe (Qualitätswein) Weißherbst i Blanc de Noir.

ZWIĘZŁY OPIS TEKSTOWY

Produkty objęte nazwą „Mittelrhein” zawdzięczają swoje charakterystyczne właściwości różnym formacjom glebowym.

Wino różowe, Weißherbst, Blanc de Noir

Wina różowe mają zwykle barwę przechodzącą od delikatnie do silnie jasnoczerwonej. Wina Weißherbst mają zwykle barwę od bladoróżowej po umiarkowanie różową. Wina Blanc de Noir mają barwę wina białego. Cechują się zwykle owocowym aromatem z nutami czerwonych jagód i czerwonych owoców (czereśni, truskawek, malin, czerwonych porzeczek). Mogą w nich również występować aromaty korzenne. Wina Blanc de Noir są zwykle owocowe i świeże z nutami jagód, a niekiedy również z delikatnymi aromatami kwiatowymi lub korzennymi. Charakteryzuje je zwykle delikatny lub bogaty smak oraz miękka lub orzeźwiająca kwasowość.

Całkowita zawartość alkoholu wina objętego ChNP „Mittelrhein” wyprodukowanego bez wzbogacania może przekroczyć 15 % obj.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

4.   Wino gatunkowe (Qualitätswein) Rotling

ZWIĘZŁY OPIS TEKSTOWY

Produkty objęte nazwą „Mittelrhein” zawdzięczają swoje charakterystyczne właściwości różnym formacjom glebowym.

Wina Rotling mają zwykle barwę przechodzącą od delikatnie do silnie jasnoczerwonej. Ich aromat jest zwykle owocowy lub nieco korzenny z nutami jagód, owoców ziarnkowych i cytrusowych. Cechuje je zwykle delikatny lub bogaty smak oraz orzeźwiająca struktura kwasowości.

Całkowita zawartość alkoholu wina objętego ChNP „Mittelrhein” wyprodukowanego bez wzbogacania może przekroczyć 15 % obj.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

5.   Wino z wyróżnikiem „Kabinett” (Prädikatswein Kabinett)

ZWIĘZŁY OPIS TEKSTOWY

Produkty objęte nazwą „Mittelrhein” zawdzięczają swoje charakterystyczne właściwości różnym formacjom glebowym.

Wino z wyróżnikiem „Kabinett”

Wina „Mittelrhein” z wyróżnikiem „Kabinett” są to zwykle wina owocowe i świeże o orzeźwiającej kwasowości i umiarkowanej zawartości alkoholu.

Całkowita zawartość alkoholu wina objętego ChNP „Mittelrhein” wyprodukowanego bez wzbogacania może przekroczyć 15 % obj.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

6.   Wino z wyróżnikiem „Spätlese” (Prädikatswein Spätlese)

ZWIĘZŁY OPIS TEKSTOWY

Produkty objęte nazwą „Mittelrhein” zawdzięczają swoje charakterystyczne właściwości różnym formacjom glebowym.

Wino z wyróżnikiem „Spätlese”

Wina „Mittelrhein” z wyróżnikiem „Spätlese” cechują zwykle intensywne aromaty żółtych owoców oraz łagodna i harmonijna struktura kwasowości.

Całkowita zawartość alkoholu wina objętego ChNP „Mittelrhein” wyprodukowanego bez wzbogacania może przekroczyć 15 % obj.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

7.   Wino z wyróżnikiem „Auslese” (Prädikatswein Auslese)

ZWIĘZŁY OPIS TEKSTOWY

Produkty objęte nazwą „Mittelrhein” zawdzięczają swoje charakterystyczne właściwości różnym formacjom glebowym.

Wino z wyróżnikiem „Auslese”

Wina „Mittelrhein” z wyróżnikiem „Auslese” mają zwykle intensywną barwę i cechują je aromaty żółtych, niekiedy egzotycznych owoców. Obecność zbotrytyzowanych winogron może powodować również występowanie delikatnych nut miodowych i balsamicznych.

Całkowita zawartość alkoholu wina objętego ChNP „Mittelrhein” wyprodukowanego bez wzbogacania może przekroczyć 15 % obj.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

8.   Wino z wyróżnikiem „Beerenauslese” (Prädikatswein Beerenauslese)

ZWIĘZŁY OPIS TEKSTOWY

Produkty objęte nazwą „Mittelrhein” zawdzięczają swoje charakterystyczne właściwości różnym formacjom glebowym.

Wino z wyróżnikiem „Beerenauslese”

Wina „Mittelrhein” z wyróżnikiem „Trockenbeerenauslese” są wytwarzane z przejrzałych, wysuszonych lub zbotrytyzowanych winogron, stąd mają zwykle intensywną barwę od złotożółtej po bursztynową i charakteryzują się nieco większą lepkością. Pod względem smaku cechuje je wyraźna owocowa słodycz oraz łagodna ale wyraźna struktura kwasowości. Ich aromat przechodzi zwykle od intensywnie owocowego po korzenny lub nawet ziołowy z nutami dojrzałych lub przejrzałych owoców, owoców suszonych i miodu.

Całkowita zawartość alkoholu wina objętego ChNP „Mittelrhein” wyprodukowanego bez wzbogacania może przekroczyć 15 % obj.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

9.   Wino z wyróżnikiem „Eiswein” (Prädikatswein Eiswein)

ZWIĘZŁY OPIS TEKSTOWY

Produkty objęte nazwą „Mittelrhein” zawdzięczają swoje charakterystyczne właściwości różnym formacjom glebowym.

Wino z wyróżnikiem „Eiswein”

Wina „Mittelrhein” z wyróżnikiem „Eiswein” są tłoczone z naturalnie zamarzniętych winogron, co oznacza silne stężenia zawartych w nich składników. Wina lodowe cechuje zwykle intensywna słodycz połączona z silną kwasowością. Wina te mają przeważnie owocowe aromaty, które są mniej ukształtowane przez szlachetną pleśń niż w przypadku win „Beerenauslese” i „Trockenbeerenauslese”.

Całkowita zawartość alkoholu wina objętego ChNP „Mittelrhein” wyprodukowanego bez wzbogacania może przekroczyć 15 % obj.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

10.   Wino z wyróżnikiem „Trockenbeerenauslese” (Prädikatswein Trockenbeerenauslese)

ZWIĘZŁY OPIS TEKSTOWY

Produkty objęte nazwą „Mittelrhein” zawdzięczają swoje charakterystyczne właściwości różnym formacjom glebowym.

Wino z wyróżnikiem „Trockenbeerenauslese”

Wina „Mittelrhein” z wyróżnikiem „Trockenbeerenauslese” są wytwarzane z przejrzałych, wysuszonych lub zbotrytyzowanych winogron, stąd mają zwykle intensywną barwę od złotożółtej po bursztynową i charakteryzują się nieco większą lepkością. Pod względem smaku cechuje je wyraźna owocowa słodycz oraz łagodna ale wyraźna struktura kwasowości. Ich aromat przechodzi zwykle od intensywnie owocowego po korzenny lub nawet ziołowy z nutami dojrzałych lub przejrzałych owoców, owoców suszonych i miodu. Zasadniczo wina „Trockenbeerenauslese” są bardziej skoncentrowane niż wina „Beerenauslese”, ponieważ zawierają więcej zbotrytyzowanych lub rodzynkowych winogron.

Całkowita zawartość alkoholu wina objętego ChNP „Mittelrhein” wyprodukowanego bez wzbogacania może przekroczyć 15 % obj.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

11.   Gatunkowe wino musujące i wino półmusujące

ZWIĘZŁY OPIS TEKSTOWY

Produkty objęte nazwą „Mittelrhein” zawdzięczają swoje charakterystyczne właściwości różnym formacjom glebowym.

Gatunkowe wino musujące

Gatunkowe wina musujące charakteryzują się wyraźnym lub silnym musowaniem, są zazwyczaj owocowe lub dojrzałe i drożdżowe, o żywej strukturze kwasowości. Aromaty zależą od rodzaju wina bazowego, użytych odmian winorośli oraz czasu spoczywania na osadzie.

Wina crémant cechuje intensywne i drobne musowanie. Są zazwyczaj owocowe i dojrzałe po drożdżowe i korzenne, o łagodnej strukturze kwasowości. Ich aromaty zależą od rodzaju wina bazowego, użytych odmian winorośli oraz czasu spoczywania na osadzie.

Całkowita zawartość alkoholu wina objętego ChNP „Mittelrhein” wyprodukowanego bez wzbogacania może przekroczyć 15 % obj.

Wino półmusujące

Wina półmusujące cechuje drobne lub wyraźne musowanie, są to wina owocowe i świeże. W zależności od rodzaju wina aromaty odpowiadają aromatom opisanym w przypadku win białych, różowych i czerwonych.

Całkowita zawartość alkoholu wina objętego ChNP „Mittelrhein” wyprodukowanego bez wzbogacania może przekroczyć 15 % obj.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

5.   Praktyki enologiczne

5.1.   Szczególne praktyki enologiczne

1.

Wszystkie produkty

Szczególne praktyki enologiczne

Zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

2.

Wszystkie produkty

Odpowiednie ograniczenia dotyczące produkcji win

Zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

3.

Wszystkie produkty

Praktyka uprawy

Zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

5.2.   Maksymalna wydajność

105 hektolitrów z hektara

6.   Wyznaczony obszar geograficzny

Obszar ChNP obejmuje winnice znajdujące się w następujących gminach: Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau(1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Nadrenia Północna-Westfalia

Obszar ChNP obejmuje winnice znajdujące się w okręgu Oberdollendorf, Niederdollendorf i Königswinter w mieście Königswinter, w okręgu Honnef (Rhöndorf) w mieście Bad Honnef oraz w okręgu Kessenich w mieście Bonn.

Dokładne granice obszaru są widoczne na mapach, na których zaznaczono winnice w wymienionych wyżej gminach, z podziałem na działki. Mapy są dostępne pod adresem www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

„Qualitätswein” (wino gatunkowe), „Prädikatswein” (wino z wyróżnikiem), „Sekt b.A.” (gatunkowe wino musujące z określonych regionów) lub „Qualitätsperlwein b.A.” (gatunkowe wino półmusujące z określonych regionów) z nazwą „Mittelrhein” mogą być produkowane na obszarze innym niż region, w którym zebrano winogrona i który jest wskazany na etykiecie, pod warunkiem, że obszar produkcji znajduje się w tym samym lub sąsiednim kraju związkowym.

7.   Główne odmiany winorośli

 

Accent

 

Acolon

 

Albalonga

 

Allegro

 

Arnsburger

 

Auxerrois – Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

 

Bacchus

 

Baron

 

Blauburger

 

Blauer Frühburgunder – Frühburgunder, Pinot Noir Precoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir

 

Blauer Limberger – Limberger, Lemberger, Blaufränkisch

 

Blauer Portugieser – Portugieser

 

Blauer Silvaner

 

Blauer Spätburgunder – Spätburgunder, Pinot Nero, Pinot Noir, Samtrot,

 

Blauer Trollinger – Trollinger, Vernatsch

 

Blauer Zweigelt – Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger

 

Bolero

 

Bronner

 

Cabernet Blanc

 

Cabernet Carbon

 

Cabernet Carol

 

Cabernet Cortis

 

Cabernet Cubin – Cubin

 

Cabernet Dorio – Dorio

 

Cabernet Dorsa – Dorsa

 

Cabernet Franc

 

Cabernet Mitos – Mitos

 

Cabernet Sauvignon

 

Cabertin

 

Calandro

 

Chardonnay

 

Chardonnay Rosé

 

Dakapo

 

Deckrot

 

Domina

 

Dornfelder

 

Dunkelfelder

 

Ehrenbreitsteiner

 

Ehrenfelser

 

Faberrebe – Faber

 

Findling

 

Freisamer

 

Früher Malingre – Malinger

 

Früher Roter Malvasier – Malvoisie, Malvasier, Früher Malvasier

 

Färbertraube

 

Gelber Muskateller – Muskateller, Muscat Blanc, Muscat, Moscato

 

Goldriesling

 

Grüner Silvaner – Silvaner, Sylvaner

 

Grüner Veltliner – Veltliner

 

Hegel

 

Helfensteiner

 

Helios

 

Heroldrebe

 

Hibernal

 

Huxelrebe – Huxel

 

Hölder

 

Johanniter

 

Juwel

 

Kanzler

 

Kerner

 

Kernling

 

Merlot

 

Merzling

 

Monarch

 

Morio Muskat

 

Muscaris

 

Muskat Ottonel

 

Muskat Trollinger

 

Müller Thurgau – Rivaner

 

Müllerrebe – Schwarzriesling, Pinot Meunier

 

Neronet

 

Nobling

 

Optima 113 – Optima

 

Orion

 

Ortega

 

Osteiner

 

Palas

 

Perle

 

Phoenix – Phönix

 

Pinotin

 

Piroso

 

Prinzipal

 

Prior

 

Reberger

 

Regent

 

Regner

 

Reichensteiner

 

Rieslaner

 

Rondo

 

Rotberger

 

Roter Elbling – Elbling Rouge

 

Roter Gutedel – Chasselas Rouge

 

Roter Muskateller

 

Roter Riesling

 

Roter Traminer – Traminer, Gewürztraminer, Clevner

 

Rubinet

 

Ruländer – Pinot Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder

 

Saint Laurent – St. Laurent, Sankt Laurent

 

Saphira

 

Sauvignon Blanc

 

Sauvignon Cita

 

Sauvignon Gryn

 

Sauvignon Sary

 

Scheurebe

 

Schönburger

 

Septimer

 

Siegerrebe – Sieger

 

Silcher

 

Sirius

 

Solaris

 

Souvignier Gris

 

Staufer

 

Syrah – Shiraz

 

Tauberschwarz

 

Villaris

 

Weißer Burgunder – Pinot Blanc, Pinot Bianco, Weißburgunder

 

Weißer Elbling – Elbling

 

Weißer Gutedel – Chasselas, Chasselas Blanc, Fendant Blanc. Gutedel

 

Weißer Riesling – Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

 

Wildmuskat

 

Würzer

8.   Opis związku lub związków

Obszar uprawy winorośli „Mittelrhein” znajduje się między Bingen i Bonn, graniczy z Siedmiogórzem i ma około 110 km długości. Dno doliny jest wąskie, dopiero na wysokości 200–220 m n.p.m. wąska dolina wąska dolina w kształcie litery V rozszerza się w dolinę płaskodenną z ukształtowanymi od dawna poziomami. Tereny w Dolinie Środkowego Renu, na których uprawia się winorośl, rozciągają się na wysokości 55–350 m n.p.m., a średnia wysokość, na której położone są winnice, wynosi 170 m n.p.m. Winnice w Górnej Dolinie Środkowego Renu mają ekspozycję przeważnie południowo-wschodnią do południowo-zachodniej; uprawa winorośli w Dolnej Dolinie Środkowego Renu jest prowadzona głównie na terenach o ekspozycji południowej do południowo-zachodniej. Biorąc pod uwagę całą Dolinę Środkowego Renu, średnia orientacja winnic wynosi 168° (SSE).

Na obszarze tym dominują skały dewońskie. Powszechnie występują tu piaskowce kwarcytowe i łupki, w mniejszym zakresie – żelaziste i krzemionkowe łupki oraz kwarcyty. Skały trzeciorzędowe są obecne wyłącznie na terenach wokół Königswinter. Wśród nich wyróżnia się trachity, tufy trachitowe, bazalty i latyty (wulkaniczne skały efuzywne), które świadczą o dawnej aktywności wulkanicznej. Na terenach zalewowych Renu występuje zwykle kilkumetrowa warstwa grubych piasków i glin, często wapiennych. Winorośl w Dolnie Środkowego Renu jest zakorzeniona głównie w glebie, w której skałą macierzystą są łupki dewońskie. Dominującymi typami gleb są tu gleby brunatne i regosole.

Pararędziny są szeroko rozpowszechnione na żyznych lessach i glinach lessowych.

Uprawa winorośli jest również prowadzona na częściach równin zalewowych i niższych tarasach. Pod względem typologii gleby charakterystyczne dla tego obszaru są gleby typu vega oraz gleby brunatne. Gleby brunatne, regosole i rankery występują na trzeciorzędowych skałach wuklanicznych.

Jak wynika z danych dotyczących pogody, średnia temperatura roczna wynosi 9,7 C, a średnia temperatura w sezonie wegetacyjnym – 14,2 °C. Średnie roczne opady wynoszą 665 mm, z czego około 60 % występuje w sezonie wegetacyjnym.

W sezonie wegetacyjnym winorośl z Doliny Średniego Renu korzysta średnio z około 615 000 Wh/m2 bezpośredniego nasłonecznienia. Typologię win warunkują: długi sezon wegetacyjny w połączeniu ze szczególną topografią obszaru upraw, warunkami mikroklimatycznymi, charakterystycznym składem gleby i dużym wkładem pracy ludzkiej.

Rozdrobniona struktura i strome zbocza ograniczają zastosowanie maszyn technicznych w winnicach, dlatego ich pielęgnacja wymaga dużego nakładu pracy, co ma stabilizujący wpływ na plony. Przyczynia się to w znacznym stopniu do podniesienia jakości zbiorów pod względem naturalnej minimalnej zawartości alkoholu, charakterystycznych aromatów oraz równowagi kwasowej win. Wpływ człowieka opiera się na wielowiekowej tradycji uprawy winorośli. W przypadku uprawy produktu podstawowego (winogron) przeznaczonego do produkcji win „Prädikatswein” (wina z wyróżnikiem) w trakcie sezonu wegetacyjnego plantator winorośli może prowadzić specjalne zabiegi pielęgnacyjne, takie jak usuwanie liści wokół winogron lub przerzedzanie gron, aby uzyskać lepszą jakość i bardziej intensywny skład winogron. Ponadto różne metody dojrzewania oparte na technologii piwnicznej mogą, jako dodatkowy czynnik ludzki, kształtować „Prädikatswein” w jego ostatecznej postaci.

9.   Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Wino, gatunkowe wino musujące i wino półmusujące

Ramy prawne:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu

Zanim na etykietach „Qualitätswein” (wino gatunkowe), „Prädikatswein” (wino z wyróżnikiem), „Qualitätsperlwein b.A.” (gatunkowe wino półmusujące z określonych regionów) lub „Sekt b.A.” (gatunkowe wino musujące z określonych regionów) będzie można używać określeń tradycyjnych, wino musi przejść kontrolę urzędową. Na etykiecie należy umieścić wydany w związku z tym numer kontroli (amtliche Prüfungsnummer lub A.P.-Nr.). Zastępuje on numer partii.

Oprócz istniejącej chronionej nazwy wina, wino i produkty sektora wina muszą być opatrzone etykietą zawierającą jedno z określeń tradycyjnych wymienionych w punkcie 5 lit. a) specyfikacji produktu. Stosowanie określeń tradycyjnych wymienionych w pkt 5 lit. b) specyfikacji produktu nie jest obowiązkowe.

Rejestr winnic jest wykazem nazw obszarów, dużych oraz pojedynczych winnic, a także systemów parceli, które mogą być wykorzystywane jako mniejsze jednostki geograficzne. Wskazano w nim granice obiektów i obszarów w kategoriach odniesień katastralnych (gmina, pole uprawne, system parceli, działka). Rejestrem zarządza Izba Rolnictwa Nadrenii-Palatynatu. W Nadrenii Północnej-Westfalii zarządzanie jest prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w życie ustawy o winach [Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (WeinR-DVO NRW)]. Rejestr winnic ustanawia się i prowadzi na podstawie:

§ 23 ust. 3 i 4 ustawy o winach (Weingesetz);

§29 rozporządzenia o winach (Weinverordnung);

ustawy krajowej o wyznaczaniu miejsc i obszarów oraz o rejestrze winnic (ustawa o winnicach) [Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz)];

rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w życie ustawy o winach (WeinR-DVO NRW);

§2 ust. 16 rozporządzenia krajowego w sprawie obowiązków w dziedzinie przepisów dotyczących wina (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Granice małej jednostki geograficznej można zmienić wyłącznie za zgodą właściwego organu zgodnie z § 22g ustawy o winach, który musi powiadomić o wszelkich zmianach Federalny Urząd ds. Rolnictwa i Żywności.

Link do specyfikacji produktu

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.


Top