EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022AE0378

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2001/20/WE i 2001/83/WE w odniesieniu do odstępstw od niektórych obowiązków dotyczących niektórych produktów leczniczych stosowanych u ludzi udostępnianych w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej, jak również na Cyprze, w Irlandii i na Malcie” [COM(2021) 997 final – 2021/0431 (COD)], „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 536/2014 w odniesieniu do odstępstwa od niektórych obowiązków dotyczących badanych produktów leczniczych udostępnianych w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej, jak również na Cyprze, w Irlandii i na Malcie” [COM(2021) 998 final – 2021/0432 (COD)]

EESC 2022/00378

OJ C 275, 18.7.2022, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 275/36


Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

„Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2001/20/WE i 2001/83/WE w odniesieniu do odstępstw od niektórych obowiązków dotyczących niektórych produktów leczniczych stosowanych u ludzi udostępnianych w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej, jak również na Cyprze, w Irlandii i na Malcie”

[COM(2021) 997 final – 2021/0431 (COD)],

„Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 536/2014 w odniesieniu do odstępstwa od niektórych obowiązków dotyczących badanych produktów leczniczych udostępnianych w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej, jak również na Cyprze, w Irlandii i na Malcie”

[COM(2021) 998 final – 2021/0432 (COD)]

(2022/C 275/06)

Sprawozdawca:

Martin SCHAFFENRATH

Wniosek o konsultację

a)

Parlament Europejski, 20.1.2022

b)

Rada, 3.2.2022

Podstawa prawna

a)

Art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

b)

Art. 114 i 168 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Sekcja odpowiedzialna

Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji

Data przyjęcia przez sekcję

3.2.2022

Data przyjęcia na sesji plenarnej

24.2.2022

Sesja plenarna nr

567

Wynik głosowania

(za/przeciw/wstrzymało się)

180/0/4

1.   Wnioski i zalecenia

1.1.

Stałe dostawy wysokiej jakości, skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi mają decydujące znaczenie dla zapewnienia pacjentkom i pacjentom dostępu do opieki zdrowotnej. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjmuje zatem z zadowoleniem pakiet środków przedstawiony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2021 r. w celu – z jednej strony – zapewnienia w dłuższej perspektywie nieprzerwanych dostaw leków ze Zjednoczonego Królestwa do Irlandii Północnej, a – z drugiej strony – wyeliminowania przerw w dostawach występujących wciąż na Cyprze, w Irlandii i na Malcie, które częściowo wynikają z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

1.2.

EKES uznaje, że zwłaszcza mniejsze państwa członkowskie UE: Cypr, Irlandia i Malta są z historycznych względów w dużym stopniu zależne od dostaw leków i badanych produktów leczniczych ze Zjednoczonego Królestwa.

1.3.

Wziąwszy pod uwagę wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE i związane z nim warunki ramowe, poprawki do pakietu środków wprowadzające odstępstwa od niektórych obowiązków dotyczących leków i badanych produktów leczniczych udostępnianych w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej, jak również na Cyprze, w Irlandii i na Malcie są zdaniem EKES-u rozsądne, w związku z czym w pełni je popiera.

1.4.

EKES podkreśla w szczególności pierwszoplanową rolę sprawnego i skutecznego rynku wewnętrznego opartego na sprawiedliwych zasadach. Kwestią pierwszej wagi musi być przy tym zgodność z prawodawstwem UE dotyczącym leków i badanych produktów leczniczych, szczególnie odnośnie do jakości i bezpieczeństwa danych produktów. Jednocześnie EKES ocenia pozytywnie zawarte w pakiecie wymogi dotyczące opakowania produktów ze Zjednoczonego Królestwa, aby uniknąć dodatkowego przepakowywania, co mogłoby doprowadzić do wycofania leków z rynku Irlandii Północnej ze względu na dodatkowe koszty i złożoność procesu.

1.5.

Jeśli chodzi o tymczasowe odstępstwa dla Cypru, Irlandii i Malty, EKES wskazuje jednak na konieczność opracowania bez zwłoki trwałego rozwiązania w ramach europejskiej strategii farmaceutycznej, by zapewnić pacjentkom i pacjentom w tych państwach członkowskich długoterminowe dostawy leków dopuszczonych do obrotu w UE.

2.   Kontekst wniosków Komisji

2.1.

Zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej (1) do umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej leki wprowadzane do obrotu w Irlandii Północnej muszą posiadać ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Komisję (ogólnounijne pozwolenie) lub Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej. Te pozwolenia krajowe muszą być zgodne z prawodawstwem UE dotyczącym leków. Również przywóz badanych produktów leczniczych z państw trzecich do Unii lub do Irlandii Północnej podlega obowiązkowi posiadania pozwolenia na wytwarzanie i przywóz. Pozwolenia te muszą być zgodne z obowiązkami wynikającymi z dorobku prawnego UE w zakresie badań klinicznych.

2.2.

Cypr, Irlandia, Malta i Irlandia Północna są od dawna zależne od dostaw leków, w tym badanych produktów leczniczych, z części Zjednoczonego Królestwa innych niż Irlandia Północna lub przez terytorium tych części, a łańcuchy dostaw dla tych rynków nie zostały jeszcze w pełni dostosowane do prawa UE i zmienionej sytuacji po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

2.3.

W zawiadomieniu Komisji z dnia 25 stycznia 2021 r. (2) przewidziano jednoroczny dodatkowy okres (do końca grudnia 2021 r.) na kontynuowanie badań serii i produkcji/logistyki w częściach Zjednoczonego Królestwa innych niż Irlandia Północna, aby zapewnić nieprzerwane dostawy leków do Irlandii Północnej, na Cypr, do Irlandii i na Maltę. Zawiadomienie to stosuje się również do wymogów dotyczących przywozu badanych produktów leczniczych w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw do Irlandii Północnej, na Cypr, do Irlandii i na Maltę.

2.4.

Pomimo okresu przejściowego niektórym podmiotom gospodarczym mającym obecnie siedzibę w innych niż Irlandia Północna częściach Zjednoczonego Królestwa nadal bardzo trudno jest dostosować się do wymogów przewidzianych w protokole. Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są zbyt wysokie koszty takiego dostosowania w stosunku do niewielkiego rozmiaru rynku Irlandii Północnej, który stanowi 3 % całego rynku Zjednoczonego Królestwa, oraz złożona logistyka, gdyż nie znaleziono żadnych długookresowych alternatywnych centrów logistycznych w Irlandii Północnej.

2.5.

Celem tych wniosków jest rozwiązanie problemów związanych z produktami leczniczymi stosowanymi u ludzi, uniknięcie niedoborów leków oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony zdrowia publicznego w Irlandii Północnej, na Cyprze, w Irlandii i na Malcie. Należy również rozwiązać problemy związane z badanymi produktami leczniczymi, aby zapobiec trudnościom w dostępie do nich i tym samym w prowadzeniu dopuszczonych na mocy rozporządzenia (UE) nr 536/2014 (3) badań klinicznych w Irlandii Północnej, na Cyprze, w Irlandii i na Malcie.

3.   Uwagi ogólne

3.1.

W związku z tym EKES z zadowoleniem przyjmuje omawiany pakiet środków. Zdaniem Komitetu zasadniczą kwestią jest zapewnienie dostaw leków oraz ochrony zdrowia publicznego.

3.2.

EKES uważa, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE jest bardzo złożonym i trudnym przedsięwzięciem. Prawdą jest, że dzięki umowie o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE (4) oraz dołączonemu do niej Protokołowi w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej (5) w dużym stopniu uregulowano przyszłe stosunki między oboma stronami umowy. Ze względu na to, że planowany roczny okres przejściowy na niezbędne dostosowanie się do nowych wymogów w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw leków i badanych produktów leczniczych do Irlandii Północnej, na Cypr, do Irlandii i na Maltę okazał się niewystarczający, należy obecnie podjąć ukierunkowane i szybkie działania, aby złagodzić skutki gospodarcze i zdrowotne.

3.3.

Główne elementy pakietu środków, które zdaniem EKES-u należy w szczególności podkreślić, to:

nieprzerwane dostawy leków ze Zjednoczonego Królestwa do Irlandii Północnej, o ile są one zgodne z prawodawstwem UE,

dalsze uznawanie badań serii przeprowadzonych przez osobę wykwalifikowaną, odpowiedzialną za badanie serii i nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii mającą siedzibę w częściach Zjednoczonego Królestwa innych niż Irlandia Północna, by również w przyszłości uniknąć powielania prac,

możliwość zachowania tych samych opakowań dla Irlandii Północnej i Zjednoczonego Królestwa, a także ubiegania się o pozwolenie w ramach zdecentralizowanej lub krajowej procedury wydawania pozwoleń,

odpowiednie środki mające na celu dostosowanie wymogów tzw. dyrektywy 2011/62/UE w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych (6) w celu dalszego zapewnienia bezpieczeństwa leków w Irlandii Północnej i zapobiegania ich rozprowadzaniu w pozostałej części UE.

3.4.

Co się tyczy rynku wewnętrznego UE, EKES podkreśla, że wdrażając pakiet środków, we wszystkich okolicznościach należy dopilnować, by określone leki i badane produkty lecznicze ze Zjednoczonego Królestwa pozostały w Irlandii Północnej i nie były wprowadzane do obrotu w innych częściach rynku wewnętrznego, chyba że zostały dopuszczone do obrotu przez właściwy organ krajowy zgodnie z prawodawstwem UE. To samo dotyczy trzyletniego okresu przejściowego dla Cypru, Irlandii i Malty. Nadrzędną zasadą musi być to, że te leki i badane produkty lecznicze służą jedynie zaopatrzeniu pacjentek i pacjentów zamieszkałych w tych krajach.

3.5.

W tym kontekście EKES ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje zasadę przejrzystości, zgodnie z którą właściwe organy w Irlandii Północnej i zainteresowanych państwach członkowskich UE zobowiązane są do sporządzania i publikowania wykazu odpowiednich leków i badanych produktów leczniczych, by zapewnić ochronę zdrowia w Unii i zapobiec wprowadzaniu tych leków do obrotu w innych państwach członkowskich.

3.6.

EKES popiera również w szczególności proponowane odstępstwa od tzw. dyrektywy 2011/62/UE w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych, których celem jest umożliwienie producentom zachowania nadal wymaganych w Unii, niepowtarzalnych identyfikatorów leków, nawet jeśli są one przywożone do Irlandii Północnej z innych państw członkowskich UE przez terytorium Zjednoczonego Królestwa, a także przez okres 3 lat – na Cypr, do Irlandii i na Maltę. Pochwala również proponowany mechanizm, dzięki któremu farmaceuci i szpitale w Unii (z wyjątkiem Irlandii Północnej, Cypru, Irlandii i Malty) byliby informowani za pośrednictwem europejskiego systemu weryfikacji leków (ang. European Medicines Verification System), że lek, który właśnie zeskanowali, jest dopuszczony w Zjednoczonym Królestwie do obrotu w Irlandii Północnej. W ten sposób można by wyraźnie sygnalizować konsumentom końcowym, że dane opakowanie leków nie jest przeznaczone do sprzedaży w Unii.

3.7.

Jeśli chodzi o ewentualne rozwiązania przejściowe mające na celu zatroszczenie się o to, by pacjentki i pacjenci w Irlandii Północnej byli traktowani tak samo jak pacjentki i pacjenci w Zjednoczonym Królestwie, EKES z zadowoleniem przyjmuje proponowane odstępstwo, dzięki któremu nowe opatentowane leki dopuszczone do obrotu w Zjednoczonym Królestwie mogą być tymczasowo przywożone aż do czasu wydania przez Unię pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

4.   Uwagi szczegółowe

4.1.

Zdaniem EKES-u uwzględniono w pełni wszystkie obawy zainteresowanych podmiotów tak, aby zapewnić nieprzerwane dostawy leków i badanych produktów leczniczych do Irlandii Północnej i innych mniejszych państw członkowskich, zależnych od dostaw ze Zjednoczonego Królestwa. Proponuje jednak poniżej kilka wyjaśnień, które można by zawrzeć w towarzyszących wytycznych.

4.2.

Należy w tym kontekście podkreślić szczególnie motyw 7 wniosku dotyczącego dyrektywy, który zawiera istotne wyjaśnienie w sprawie utrzymania wymogów regulacyjnych wobec wywozu do Irlandii Północnej, związanych z badaniem serii i nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Zjednoczonym Królestwie. Trzeba jasno stwierdzić, że każda funkcja regulacyjna sprawowana w częściach Zjednoczonego Królestwa innych niż Irlandia Północna w związku z pozwoleniem na wprowadzanie do obrotu w Zjednoczonym Królestwie może zostać wykorzystana w Irlandii Północnej zarówno dla obecnych i przyszłych pozwoleń krajowych, jak i pozwoleń w ramach zdecentralizowanej procedury lub procedury wzajemnego uznawania. Musi to być odpowiednio uwzględnione zarówno we wniosku dotyczącym dyrektywy, jak i w odpowiednich wytycznych.

4.3.

EKES zwraca szczególną uwagę na zaproponowany przez Komisję Europejską artykuł 2 wniosku dotyczącego dyrektywy (wprowadzający art. 5a do dyrektywy 2001/83/WE), dotyczący odstępstw od niektórych obowiązków dotyczących niektórych produktów leczniczych stosowanych u ludzi udostępnianych w Zjednoczonym Królestwie. Bezwzględnie trzeba zadbać o to, by te leki przywożone do Irlandii Północnej ze Zjednoczonego Królestwa (i w trzyletnim okresie przejściowym na Cypr, do Irlandii i na Maltę) pozostały na tych rynkach i nie były wprowadzane do obrotu w innych częściach rynku wewnętrznego.

4.4.

EKES uważa, że należy lepiej wyjaśnić kwestię kontroli jakości przewidzianej w art. 2 ust. 4 wniosku dotyczącego dyrektywy (zmiana art. 20 dyrektywy 2001/83/WE) w przypadku leków, które zostały dopuszczone do obrotu w ramach procedury scentralizowanej Unii, lecz zostały wytworzone nie w państwie członkowskim UE, a w Zjednoczonym Królestwie (poza Irlandią Północną) i stamtąd przywiezione bezpośrednio do Irlandii Północnej.

4.5.

EKES zaleca również dalsze doprecyzowanie art. 2 ust. 5 wniosku dotyczącego dyrektywy (zmiana art. 40 dyrektywy 2001/83/WE) w kwestii pozwolenia na dystrybucję hurtową, które posiadać musi przedsiębiorstwo mające siedzibę w części Zjednoczonego Królestwa innej niż Irlandia Północna w celu wywozu z Irlandii Północnej i przywozu do niej. Należy zauważyć, że konieczne jest dalsze zapewnienie możliwości przywozu leków z miejsca wytwarzania w Zjednoczonym Królestwie do Irlandii Północnej, gdy organ w Zjednoczonym Królestwie wydał pozwolenie na dystrybucję hurtową.

4.6.

Komitet popiera również art. 2 ust. 9, dzięki któremu osoba wykwalifikowana, odpowiedzialna za badanie serii i nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii dla danego przedsiębiorstwa może nadal przebywać w częściach Zjednoczonego Królestwa innych niż Irlandia Północna. Wzywa jednak, by w miarę możliwości już w aktualnych wytycznych lepiej wyjaśnić zastosowanie tej zasady w praktyce.

4.7.

Podsumowując, EKES podkreśla, że szczególnie ważne jest wyraźne rozróżnienie między zawiadomieniem Komisji z 25 stycznia 2021 r. (7), które tymczasowo umożliwia zainteresowanym podmiotom gospodarczym dalsze dostarczanie leków i badanych produktów leczniczych do Irlandii Północnej, a przepisami zawartymi w omawianym pakiecie środków. Apeluje do Unii, by zapewniła wysoki poziom pewności prawa posiadaczom pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, hurtownikom i farmaceutom w okresie przejściowym między wyżej wymienionym odstępstwem a przyjęciem i wdrożeniem zmian za pośrednictwem dyrektyw lub wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Bruksela, dnia 24 lutego 2022 r.

Christa SCHWENG

Przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego


(1)  Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7.

(2)  Zawiadomienie Komisji „Stosowanie unijnego dorobku prawnego w dziedzinie produktów leczniczych na rynkach tradycyjnie uzależnionych od dostaw leków z Wielkiej Brytanii lub przez jej terytorium po zakończeniu okresu przejściowego” (Dz.U. C 27 z 25.1.2021, s. 11).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 1).

(4)  Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz.U. L 444 z 31.12.2020 s. 14).

(5)  Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7.

(6)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 74.

(7)  Zawiadomienie Komisji „Stosowanie unijnego dorobku prawnego w dziedzinie produktów leczniczych na rynkach tradycyjnie uzależnionych od dostaw leków z Wielkiej Brytanii lub przez jej terytorium po zakończeniu okresu przejściowego” (Dz.U. C 27 z 25.1.2021, s. 11).


Top