EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0398

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru

COM/2021/398 final

Bruksela, dnia 8.7.2021

COM(2021) 398 final

2021/0216(NLE)

Wniosek

DECYZJA WYKONAWCZA RADY

w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru

{SWD(2021) 196 final}


2021/0216 (NLE)

Wniosek

DECYZJA WYKONAWCZA RADY

w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 1 , w szczególności jego art. 20,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Pandemia COVID-19 miała destrukcyjny wpływ na gospodarkę Cypru, pogłębiając wyzwania, które istniały przed pandemią. W 2019 r. produkt krajowy brutto na mieszkańca (PKB na mieszkańca) Cypru wyniósł 81 % średniej unijnej. Według prognozy Komisji z wiosny 2021 r. realny PKB Cypru zmalał w 2020 r. o 5,1 %, a jego łączny spadek w latach 2020 i 2021 wyniesie zgodnie z przewidywaniami 2,1 %. Długoterminowe aspekty mające wpływ na średniookresowe wyniki gospodarcze obejmują model wzrostu opierający się na stosunkowo niewielu źródłach i wysoki poziom zadłużenia sektora prywatnego, długu publicznego i zadłużenia zewnętrznego oraz słabości sektora finansowego.

(2)W dniach 9 lipca 2019 r. i 20 lipca 2020 r. Rada skierowała do Cypru zalecenia w kontekście europejskiego semestru. W szczególności Rada zaleciła, by skutecznie stawić czoła pandemii, wspomóc gospodarkę i wspierać proces odbudowy. W przypadku gdy warunki ekonomiczne na to pozwalają, Rada zaleciła Cyprowi kontynuację polityki fiskalnej mającej na celu osiągnięcie rozważnej średniookresowej sytuacji budżetowej i zapewnienie zdolności do obsługi długu, przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji. Ponadto Rada zaleciła wzmocnienie odporności i zdolności systemu ochrony zdrowia w celu zapewnienia wysokiej jakości i przystępnych cenowo usług, w tym przez poprawę warunków pracy pracowników ochrony zdrowia, oraz zapewnienie, by krajowy system opieki zdrowotnej zaczął funkcjonować w 2020 r., zgodnie z planem, przy jednoczesnym zachowaniu jego długoterminowej stabilności. Rada zaleciła również Cyprowi zapewnienie odpowiedniego zastąpienia dochodu i dostępu do ochrony socjalnej dla wszystkich, wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia, zwiększenie zasięgu działań i wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej skierowanych do młodzieży, promowanie elastycznej organizacji pracy, lepsze dopasowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, przeprowadzenie reformy systemu kształcenia i szkolenia, w tym systemu oceny nauczycieli, a także zwiększenie zaangażowania pracodawców i uczestnictwa osób uczących się w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz dostępu do przystępnej cenowo wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Rada zaleciła również Cyprowi zapewnienie odpowiedniego dostępu do finansowania i płynności, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, przyjęcie przepisów upraszczających procedury uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i licencji przez inwestorów strategicznych, wznowienie realizacji projektów prywatyzacyjnych oraz przyspieszenie realizacji gotowych projektów inwestycji publicznych, a także promowanie inwestycji prywatnych w celu wspierania odbudowy gospodarki oraz ukierunkowanie inwestycji na zieloną i cyfrową transformację, w szczególności na czyste i wydajne wytwarzanie i wykorzystanie energii, gospodarowanie odpadami i gospodarkę wodną, zrównoważony transport, cyfryzację, badania naukowe i innowacje. Ponadto wezwano Cypr do wzmożenia działań w celu eliminowania cech systemu podatkowego, które ułatwiają osobom fizycznym i przedsiębiorstwom międzynarodowym agresywne planowanie podatkowe, w szczególności poprzez płatności transgraniczne. Cyprowi zalecono również poprawę wydajności i jakości, w tym cyfryzację, (i) systemu sądownictwa, w tym funkcjonowania sądów administracyjnych oraz przeprowadzenie przeglądu procedur cywilnych i zwiększenie poziomu specjalizacji sądów, oraz (ii) sektora publicznego, w tym funkcjonowania administracji publicznej i instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym oraz zarządzania podmiotami państwowymi, a także wdrożenie środków w celu wzmocnienia prawnego egzekwowania wierzytelności oraz wprowadzenia rzetelnego, bezpiecznego i sprawnego systemu wydawania i przenoszenia tytułów własności i praw do własności nieruchomości. Cypr wezwano również do ułatwienia zmniejszenia liczby kredytów zagrożonych, w tym poprzez ustanowienie skutecznej struktury zarządzania państwowej spółki zarządzania aktywami, podjęcie kroków w celu poprawy dyscypliny płatniczej oraz zwiększenie nadzoru nad spółkami skupującymi kredyty oraz nad pozabankowym sektorem finansowym, w tym poprzez pełną integrację organów nadzorujących ubezpieczenia i fundusze emerytalne. Ponadto Cypr wezwano do przyspieszenia reform antykorupcyjnych, zachowania niezależności prokuratury i wzmocnienia zdolności organów ścigania. Po dokonaniu oceny stanu wdrożenia tych zaleceń krajowych na chwilę przedłożenia planu odbudowy i zwiększania odporności Komisja stwierdza, że zalecenie dotyczące podjęcia wszelkich działań niezbędnych do skutecznego zaradzenia pandemii, wspomożenia gospodarki, a następnie wsparcia jej odbudowy zostało w pełni wdrożone.

(3)W dniu 2 czerwca 2021 r. Komisja opublikowała szczegółową ocenę sytuacji dla Cypru na podstawie art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 2 . W analizie Komisji stwierdzono, że na Cyprze występuje nadmierne zakłócenie równowagi makroekonomicznej, w szczególności związane z wysokim poziomem zadłużenia zewnętrznego, długu publicznego i zadłużenia sektora prywatnego oraz nadal wysokim poziomem kredytów zagrożonych, a także ze znacznym deficytem obrotów bieżących.

(4)[W zaleceniu Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro wezwano państwa członkowskie będące członkami strefy euro do podjęcia działań, w tym poprzez ich plany odbudowy i zwiększania odporności, m.in. w celu zapewnienia kursu polityki wspierającego odbudowę oraz dalszej poprawy konwergencji i odporności oraz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W zaleceniu Rady wezwano również do wzmocnienia krajowych ram instytucjonalnych, zapewnienia stabilności makrofinansowej oraz dokończenia budowy Unii gospodarczej i walutowej i wzmocnienia międzynarodowej roli euro.] [Jeżeli zalecenie Rady nie zostanie przyjęte do czasu przyjęcia decyzji wykonawczej Rady, proszę usunąć ten motyw.]

(5)W dniu 17 maja 2021 r. Cypr przedstawił Komisji swój krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/241. Plan ten złożono po przeprowadzeniu, zgodnie z krajowymi uregulowaniami, procesu konsultacji z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami młodzieżowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Poczucie odpowiedzialności krajowej za plany odbudowy i zwiększania odporności jest podstawą ich pomyślnej realizacji oraz ich trwałego wpływu na szczeblu krajowym i wiarygodności na szczeblu unijnym Na podstawie art. 19 tego rozporządzenia Komisja oceniła adekwatność, skuteczność, efektywność oraz spójność planu odbudowy i zwiększania odporności, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oceny zawartymi w załączniku V do tego rozporządzenia.

(6)Plany odbudowy i zwiększania odporności powinny służyć realizacji ogólnych celów Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2021/241 oraz Instrumentu UE na rzecz Odbudowy ustanowionego rozporządzeniem Rady (UE) 2020/2094 3 w celu wspierania odbudowy po kryzysie wywołanym COVID-19. Powinny one promować spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną Unii poprzez przyczynianie się do realizacji sześciu filarów, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241.

(7)Realizacja planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich będzie stanowić skoordynowany wysiłek w zakresie inwestycji i reform w całej Unii. Dzięki skoordynowanej i jednoczesnej realizacji tych reform i inwestycji oraz wdrożeniu projektów transgranicznych, reformy i inwestycje będą się wzajemnie wzmacniać i generować pozytywne efekty zewnętrzne w całej Unii. W związku z tym około jedna trzecia wpływu instrumentu na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w państwach członkowskich powinna wynikać z efektów zewnętrznych pochodzących z innych państw członkowskich.

Wyważona reakcja przyczyniająca się do realizacji sześciu filarów

(8)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. a) i sekcją 2.1 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności stanowi w dużym stopniu (rating A) kompleksową i odpowiednio wyważoną reakcję na sytuację gospodarczą i społeczną, tym samym przyczyniając się odpowiednio do realizacji wszystkich sześciu filarów, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, z uwzględnieniem szczególnych wyzwań i alokacji finansowej dotyczących danego państwa członkowskiego.

(9)Plan odbudowy i zwiększania odporności składa się z szerokiego i wyważonego zestawu reform i inwestycji, który wspiera rozwiązywanie głównych wyzwań w zakresie polityk publicznych stojących przed cypryjskim społeczeństwem i gospodarką, stanowiąc jednocześnie odpowiednią reakcję na skutki pandemii COVID-19. Plan ten opracowano wokół nadrzędnego celu, jakim jest wzmocnienie odporności gospodarki oraz zwiększenie potencjału państwa w zakresie zrównoważonego pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym długoterminowego wzrostu i dobrobytu. Plan koncentruje się na pięciu priorytetowych osiach polityki: ochrona zdrowia i ludności; przejście na zieloną gospodarkę; odporność i konkurencyjność gospodarki; transformacja cyfrowa; oraz rynek pracy, ochrona socjalna, edukacja i kapitał ludzki. W planie wyraźnie wyjaśniono, w jaki sposób każda oś polityki przyczynia się do realizacji sześciu filarów, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241. Sprzyja to zapewnieniu kompleksowego i spójnego podejścia do każdego filaru.

(10)Celem planu jest sprostanie kluczowym wyzwaniom związanym z zieloną transformacją, w tym wysokim emisjom gazów cieplarnianych, brakom w gospodarce wodnej i gospodarce odpadami oraz potrzebie ochrony różnorodności biologicznej i dzikiej fauny i flory. Działania podejmowane w tym kontekście obejmują wprowadzenie zielonego opodatkowania, reformę rynku energii elektrycznej, której towarzyszą ułatwienia we wprowadzaniu energii ze źródeł odnawialnych, renowacje budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej, ekologizację taboru pojazdów, ochronę lasów przed pożarami, ochronę ekosystemu morskiego i inteligentną gospodarkę wodną. Plan zawiera także działania mające przyczynić się do transformacji cyfrowej, z naciskiem na rozwiązania w zakresie łączności i administracji elektronicznej, a kwestie związane z cyfryzacją włączono do wielu innych działań przewidzianych w planie w innych dziedzinach, takich jak reforma wymiaru sprawiedliwości, systemu opieki zdrowotnej oraz systemu kształcenia i szkolenia. Transformację cyfrową przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, wspiera się w ramach bezpośrednich działań mających na celu zwiększenie ich wydajności i konkurencyjności. Oczekuje się, że inteligentny, zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu będzie wspierany w ramach działań poprawiających dostęp przedsiębiorstw do finansowania, ukierunkowanych reform i inwestycji w zakresie badań i innowacji, reformy edukacji przyczyniającej się zarówno do poprawy jakości wyników nauczania, jak i zaspokojenia potrzeby zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych, a także działań na rzecz czystszego koszyka energetycznego i zmniejszenia śladu węglowego gospodarki w sposób sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społecznemu. Równocześnie komponent poświęcony stabilności finansowej i fiskalnej ma na celu wzmocnienie solidności sektora bankowego, poprawę funkcjonowania ram dotyczących niewypłacalności oraz zapobieganie wysokiemu zadłużeniu sektora prywatnego, a także skuteczniejszy i sprawiedliwszy system podatkowy, co zwiększy odporność gospodarki. Plan pomaga również sprostać wyzwaniom stojącym przed gospodarką cypryjską w zakresie konkurencyjności, wydajności i konieczności dywersyfikacji modelu wzrostu, za pośrednictwem reform i inwestycji w sektorze rolno-spożywczym, lekkim przetwórstwie przemysłowym, zrównoważonej turystyce i gospodarce o obiegu zamkniętym.

(11)Plan przyczynia się do zwiększania spójności i konwergencji gospodarczej, społecznej i terytorialnej Cypru z Unią dzięki działaniom poprawiającym dostępność, odporność i jakość systemu opieki zdrowotnej i systemu opieki długoterminowej, działaniom służącym renowacji infrastruktury społecznej, zwalczaniu ubóstwa energetycznego, wyrównywaniu dostępu do infrastruktury cyfrowej oraz zwiększaniu zatrudnienia i wsparcia społecznego dla grup szczególnie wrażliwych. Niektóre z tych działań powinny również przynieść korzyści w dziedzinie ochrony zdrowia oraz zapewnić odporność gospodarczą, społeczną i instytucjonalną, a także powinny działać w synergii z innymi ukierunkowanymi reformami i inwestycjami, takimi jak domykanie luk w systemie ochrony socjalnej, zmniejszenie niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy poprzez inicjatywy w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji oraz poradnictwo, a także modernizacja i cyfryzacja administracji i usług publicznych, w tym szkół i placówek opieki zdrowotnej. Polityka na rzecz następnego pokolenia, dzieci i młodzieży również zajmuje ważne miejsce w planie, obejmując modernizację i wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach, bardziej dostępną wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem, lepsze docieranie do młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się, a także wspieranie na wszystkich poziomach rozwoju umiejętności istotnych dla transformacji cyfrowej i zielonej.

Sprostanie wszystkim wyzwaniom wskazanym w zaleceniach krajowych lub znacznej części tych wyzwań

(12)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. b) i sekcją 2.2. załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności ma przyczynić się do skutecznego sprostania wszystkim wyzwaniom, które zostały wskazane w skierowanych do Cypru zaleceniach krajowych, lub znacznej części tych wyzwań (rating A), w tym w zakresie ich aspektów fiskalnych, oraz w zaleceniach wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011, lub wyzwaniom wskazanym w innych stosownych dokumentach formalnie przyjętych przez Komisję w ramach europejskiego semestru.

(13)Plan zawiera obszerny zestaw wzajemnie wzmacniających się reform i inwestycji, które przyczyniają się do skutecznego sprostania wszystkim wyzwaniom gospodarczym i społecznym wskazanym w zaleceniach krajowych Rady skierowanych do Cypru w ramach europejskiego semestru w latach 2019 i 2020 lub znacznej części tych wyzwań. Ponieważ w planie odbudowy i zwiększania odporności uwzględniono powyższe wyzwania, ma on także przyczynić się do skorygowania nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej 4 , z którymi boryka się Cypr i które w szczególności są związane z wysokim zadłużeniem zewnętrznym, wysokim długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych i sektora prywatnego oraz nadal wysokim odsetkiem kredytów zagrożonych, czemu towarzyszy znaczny deficyt obrotów bieżących.

(14)Oczekuje się, że rozbudowa sieci o bardzo wysokiej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci oraz system okablowania dostosowany do standardu „Gigabit” poprawią łączność internetową na Cyprze i przyczynią się do jej upowszechnienia. Przewiduje się, że cyfryzacja usług rządowych oraz wprowadzenie e-sprawiedliwości, e-zdrowia i inteligentnych miast pomogą w transformacji cyfrowej. Ponadto oczekuje się, że plan poprawi skuteczność administracji publicznej wskutek wzmocnienia strategicznej roli działu kadr oraz zdolności administracji właściwych ministerstw do lepszego wdrażania polityki administracji publicznej i pełnienia funkcji związanych z zasobami ludzkimi, wprowadzenia nowych ram obsadzania wolnych stanowisk w służbie cywilnej oraz oceny wyników pracowników. Oczekuje się, że wprowadzenie nowych ram prawnych w odniesieniu do instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym usprawni ich funkcjonowanie. Ponadto przewiduje się, że ustanowienie organu antykorupcyjnego pomoże w skuteczniejszym zwalczaniu korupcji, co powinno również przyczynić się do zapobiegania nieprawidłowościom w wykorzystaniu funduszy publicznych oraz ich wykrywania i korygowania. Plan obejmuje działania, które mają odnieść się do właściwości cypryjskiego systemu podatkowego, ułatwiających agresywne planowanie podatkowe, w szczególności przedsiębiorstwom wielonarodowym, w tym wprowadzenie podatku u źródła od transgranicznych wypłat dywidend, tantiemów i odsetek.

(15)Oczekuje się, że ustanowienie krajowego systemu monitorowania losów absolwentów oraz aktualizacja programów nauczania w szkołach średnich w celu poprawy umiejętności cyfrowych, umiejętności miękkich i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, wraz z kilkoma programami szkoleniowymi mającymi na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych, ekologicznych, niebieskich i w zakresie przedsiębiorczości w różnych grupach społecznych, poprawią jakość kształcenia i szkolenia oraz ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Ponadto zgodnie z oczekiwaniami cyfryzacja systemu obsługującego programy zachęt do zatrudniania oraz opracowanie systemu zarządzania wynikami pracy dla publicznych służb zatrudnienia mają poprawić skuteczność działań i jakość usług. Zapewnienie doradztwa i poradnictwa, a także programu zachęt do zatrudniania młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się ma przyczynić się do zwiększenia wsparcia w zakresie docierania do osób młodych i ich aktywizacji. Można się spodziewać, że system kształcenia i szkolenia zostanie ulepszony dzięki nowemu systemowi oceny nauczycieli i szkół, wdrożeniu krajowego planu działania na rzecz rozwiązania problemu niedopasowania umiejętności, rozszerzeniu bezpłatnej, obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia oraz utworzeniu dwóch modelowych szkół technicznych, co przyczyni się do dalszego wzmocnienia kształcenia i szkolenia zawodowego. Ponadto oczekuje się, że inwestycje we wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem oraz przyjęcie krajowej strategii i planu działania poprawią jakość i przystępność cenową wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. W planie przewidziano również ustawę regulującą elastyczną organizację pracy w postaci telepracy oraz rozszerzenie ochrony socjalnej na osoby samozatrudnione i pracowników zatrudnionych według nowych form zatrudnienia zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi. Oczekuje się, że realizacja planu zwiększy możliwości, jakość i odporność systemów opieki zdrowotnej i ochrony ludności poprzez działania mające na celu modernizację sprzętu i utworzenie specjalnych systemów informacyjnych, a także promowanie inwestycji w systemy komunikacji i e-zdrowie. Przewiduje się również rozbudowę i budowę dodatkowych jednostek opieki specjalistycznej.

(16)Można oczekiwać, że ustanowienie krajowej agencji promocyjnej oraz wprowadzenie programów i systemów finansowania poprawi dostęp do finansowania i płynność finansową, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Programy dotacji na badania naukowe i innowacje oraz utworzenie centralnego biura transferu wiedzy mają zwiększyć inwestycje w badania naukowe i innowacje.

(17)Plan odbudowy i zwiększania odporności zawiera działania, które mają przyczynić się do zielonej transformacji. W planie promuje się produkcję i wykorzystanie energii w sposób czysty i efektywny za pomocą różnych działań, które obejmują zielone opodatkowanie, otwarcie rynku energii elektrycznej, wsparcie zielonych inwestycji oraz projekty renowacji budynków i innej infrastruktury. Plan obejmuje również działania mające na celu wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej lasów i ochrony ekosystemu morskiego. Działania związane z gospodarką odpadami i gospodarką wodną służą zmniejszeniu strat wody, modernizacji istniejącej infrastruktury i gospodarki wodnej. Ponadto przewiduje się inwestycje w pojazdy bezemisyjne lub niskoemisyjne oraz w transformację cyfrową sektora transportu w celu promowania zrównoważonego transportu.

(18)Celem tego planu jest ograniczenie ryzyka w sektorze bankowym związanego z dotychczasowymi kredytami zagrożonymi poprzez specjalny plan działania, jak również dzięki działaniom mającym na celu poprawę warunków pracy podmiotów zajmujących się skupowaniem i obsługą kredytów. Jeżeli chodzi o wysokie zadłużenie sektora prywatnego i dyscyplinę płatniczą, w planie zaproponowano poprawę monitorowania długów, usprawnienie funkcjonowania ram dotyczących niewypłacalności oraz strategię zwalczania analfabetyzmu finansowego. Oczekuje się, że lepszy nadzór nad sektorami ubezpieczeń i funduszy emerytalnych zostanie osiągnięty dzięki zwiększeniu dostępnych zasobów ludzkich i udoskonaleniu dostępnych narzędzi nadzoru.

(19)Zalecenia dotyczące natychmiastowej reakcji na pandemię środkami polityki fiskalnej można uznać za wykraczające poza zakres cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności, niezależnie od faktu, że Cypr zasadniczo adekwatnie i wystarczająco zareagował na potrzebę natychmiastowego wsparcia gospodarki za pomocą środków fiskalnych w latach 2020 i 2021, zgodnie z postanowieniami ogólnej klauzuli wyjścia.

Przyczynienie się do potencjału wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej

(20)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. c) i sekcją 2.3 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności ma mieć duży wpływ (rating A) na wzmocnienie potencjału wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz zwiększenie odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej państwa członkowskiego, przyczyniając się do realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych, w tym poprzez promowanie polityki na rzecz dzieci i młodzieży, złagodzenia skutków gospodarczych i społecznych kryzysu związanego z COVID-19, a przez to do wzmocnienia spójności i konwergencji gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii.

(21)Z symulacji przedstawionych przez służby Komisji wynika, że plan może przyczynić się do zwiększenia PKB Cypru o 1,1–1,8 % do 2026 r. 5 . Plan obejmuje szeroki zestaw inwestycji w kapitał fizyczny i ludzki oraz reform, które mają przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Plan ma na celu przyspieszenie ożywienia gospodarczego na Cyprze i stworzenie podstaw dla modelu zrównoważonego wzrostu gospodarczego w perspektywie długoterminowej. Działania uwzględnione w planie mają zmniejszyć podatność państwa na wstrząsy poprzez poprawę potencjału wzrostu, tworzenie miejsc pracy i zwiększenie odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej. Plan ma się również przyczynić do wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych, w tym poprzez promowanie strategii politycznych stwarzających równe szanse wszystkim dzieciom i zwiększających zatrudnienie ludzi młodych, a także pomóc Cyprowi w przekształceniu się w społeczeństwo integracyjne z dobrym dostępem do opieki zdrowotnej oraz wydajną i zrównoważoną gospodarką.

(22)Cypryjski plan dotyczy zatrudnienia, edukacji i umiejętności oraz wyzwań społecznych istotnych dla wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych. Aby wspierać równość szans i dostęp do zatrudnienia, w planie proponuje się reformy mające na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych i ekologicznych, modernizację systemu oceny nauczycieli i szkół oraz rozwiązanie problemu ogólnego niedopasowania umiejętności. Przewiduje się również inwestycje służące podniesieniu poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zapewnienie wsparcia aktywizacyjnego dla osób młodych, co stanowi uzupełnienie działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Aby poprawić dynamikę rynku pracy i warunki pracy, Cypr zaproponował szereg działań, w tym legislacyjnych, mających na celu zwiększenie dostępności elastycznej organizacji pracy. W planie przyjęto zintegrowane podejście do usług i strategii politycznych rynku pracy, takich jak publiczne służby zatrudnienia i aktywna polityka rynku pracy, zgodnie z zaleceniem Komisji w sprawie skutecznego aktywnego wspierania zatrudnienia 6 . Główną grupą docelową jest młodzież, a plan obejmuje ukierunkowaną zachętę do zatrudniania powiązaną ze szkoleniami. Aby poprawić ochronę socjalną i włączenie społeczne, w planie zaproponowano działania wspierające deinstytucjonalizację i usługi opieki długoterminowej.

(23)W planie przedstawiono kompleksowy zestaw działań mających na celu sprostanie wyzwaniom rynku pracy i poprawę spójności społecznej. Działania te obejmują reformy i inwestycje w zakresie edukacji i umiejętności, polityki aktywizacji i usług społecznych, zwalczania nierówności, modernizacji rynku pracy oraz zwiększenia włączenia społecznego. Plan zawiera szczegółową mapę wybranych interwencji mających zaradzić słabym punktom określonym w tablicy wskaźników społecznych stanowiącej podstawę Europejskiego filaru praw socjalnych.

(24)Plan obejmuje reformy administracji publicznej mające na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej administracji, zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw oraz dalsze przyspieszenie planowania i zatwierdzania projektów inwestycji publicznych. Oczekuje się, że działania te sprawią, iż w perspektywie długoterminowej klimat biznesowy będzie bardziej sprzyjał inwestycjom, a gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna, dzięki zapewnieniu efektywnych usług administracji cyfrowej i umożliwieniu osiągania długotrwałych efektów w zakresie zwiększenia wydajności.

Zasada „Nie czyń poważnych szkód”

(25)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. d) i sekcją 2.4 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności ma przyczynić się do zapewnienia, aby żadne z działań (rating A) służących realizacji reform i projektów inwestycyjnych ujętych w planie odbudowy i zwiększania odporności nie czyniło poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 7 (zasada „nie czyń poważnych szkód”).

(26)Plan odbudowy i zwiększania odporności Cypru ma zapewnić, aby żadne z ujętych w nim działań nie powodowało poważnych szkód w zakresie żadnego z sześciu celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, obejmujących: łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich, zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę oraz ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów. Cypr przedstawił uzasadnienia w oparciu o wytyczne techniczne Komisji Europejskiej dotyczące zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C 58/01).

(27)W odniesieniu do działań, w przypadku których zaproszenia do składania wniosków lub zaproszenia do wyrażenia zainteresowania powinny być konieczne, aby można było wybrać konkretne projekty w przyszłości, zasada „nie czyń poważnych szkód” powinna być przestrzegana. Odbywa się to poprzez zagwarantowanie, za pomocą odpowiednich kamieni milowych związanych z tymi działaniami, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia w zaproszeniach do składania wniosków lub zaproszeniach do wyrażenia zainteresowania zawiera kryteria wyłączenia uniemożliwiające wybór działań, które mogą poważnie zaszkodzić celom środowiskowym.

Przyczynienie się do zielonej transformacji, w tym do różnorodności biologicznej

(28)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. e) i sekcją 2.5 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności zawiera działania, które przyczyniają się w dużym stopniu (rating A) do zielonej transformacji, w tym do różnorodności biologicznej, lub do sprostania związanym z tym wyzwaniom. Działania wspierające realizację celów klimatycznych stanowią kwotę wynoszącą 41 % łącznej alokacji w ramach planu, obliczoną zgodnie z metodyką określoną w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności jest spójny z informacjami zawartymi w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021-2030.

(29)Jeżeli chodzi o wkład w realizację celów Unii na rok 2030 w zakresie klimatu i energii, wdrożenie planu ma pomóc w sprostaniu niektórym z głównych wyzwań w zakresie polityk publicznych wskazanych w zaleceniach Komisji w sprawie cypryjskiego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Plan obejmuje reformy związane z wprowadzeniem zielonego opodatkowania, liberalizacją rynku energii elektrycznej, ułatwieniami w zakresie renowacji energetycznej budynków oraz przyspieszeniem mobilności elektrycznej. Plan obejmuje ponadto szeroki zakres inwestycji w efektywność energetyczną i energię odnawialną, skierowanych do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, gmin i szerzej rozumianego sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych. W planie uwzględniono inwestycje związane z masowym wprowadzeniem inteligentnych liczników, jak również projekt EuroAsia Interconnector, który powinien wspierać wytwarzanie energii elektrycznej z czystszych źródeł, w szczególności ze źródeł odnawialnych. W planie promuje się również zastąpienie pojazdów konwencjonalnych pojazdami bezemisyjnymi i niskoemisyjnymi, stosowanie alternatywnych, czystszych paliw i środków transportu, a także korzystanie z transportu publicznego.

(30)Zgodnie z oczekiwaniami realizacja planu przyczyni się również do osiągnięcia celów unijnej polityki ochrony środowiska, kładąc szczególny nacisk na gospodarkę wodną i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Plan obejmuje reformę gospodarki wodnej, a także zestaw wzajemnie powiązanych i wzmacniających się inwestycji mających na celu modernizację gospodarki wodnej i uczynienie jej bardziej zrównoważoną. W planie uwzględniono również działania mające wzmocnić gospodarkę o obiegu zamkniętym w sektorze turystyki i w sektorze przemysłowym, jak również zintensyfikować zrównoważone praktyki w zakresie gospodarowania odpadami, w tym recyklingu. W planie odniesiono się także do wyzwań związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu poprzez szereg działań ochronnych i zapobiegawczych w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej lasów i zarządzania przeciwpowodziowego. Kwestią ochrony różnorodności biologicznej zajęto się w ramach jednego działania, które dotyczy ochrony ekosystemu morskiego przed zagrożeniami.

Przyczynianie się do transformacji cyfrowej

(31)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. f) i sekcją 2.6 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności zawiera działania, które przyczyniają się w dużym stopniu (rating A) do transformacji cyfrowej lub do sprostania związanym z tym wyzwaniom. Działania wspierające realizację celów cyfrowych stanowią kwotę wynoszącą 23 % łącznej alokacji w ramach planu, obliczoną zgodnie z metodyką określoną w załączniku VII do rozporządzenia (UE) 2021/241.

(32)W zaproponowanym planie odbudowy i zwiększania odporności Cypr kładzie duży nacisk na transformację cyfrową i związane z nią wyzwania we wszystkich sektorach, o czym świadczy fakt, że przeznaczył na ten cel znaczną część całkowitego budżetu, a aspekty cyfrowe odgrywają dużą rolę w przypadku większości komponentów planu.

(33)Prawie każdy komponent obejmuje działania bezpośrednio wspierające transformację cyfrową lub ukierunkowane na związane z nią wyzwania. Największy wkład wnoszą komponenty dotyczące infrastruktury łączności i cyfryzacji sektora publicznego, a następnie trzy komponenty dotyczące e-sprawiedliwości, stabilności fiskalnej i finansowej oraz wspierania umiejętności cyfrowych. Dlatego też działania związane z transformacją cyfrową lub z podejmowaniem wyzwań z niej wynikających są rozłożone w całym planie. Oczekuje się, że przyczynią się one do transformacji cyfrowej kilku sektorów gospodarczych i społecznych, takich jak edukacja lub sektor ochrony zdrowia, oraz do sprostania specyficznym dla tego państwa wyzwaniom wynikającym z transformacji cyfrowej.

Trwały wpływ

(34)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. g) i sekcją 2.7 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności ma mieć trwały wpływ na Cypr w dużym stopniu (rating A).

(35)W planie przedstawiono szereg działań mających przyczynić się do transformacji cyfrowej oraz do rozwiązania problemu niskiego poziomu cyfrowych usług publicznych. Przewidziane działania mają zapewnić 100 % ludności mieszkającej w zorganizowanych społecznościach dostęp do stacjonarnych i bezprzewodowych, w tym ruchomych, łączy szerokopasmowych o bardzo wysokiej przepustowości, czyli 5G, w tym wdrożenie 5G wzdłuż głównych korytarzy naziemnych, oraz umożliwić powszechny i przystępny cenowo dostęp do połączeń gigabitowych, w tym łączności 5G, na wszystkich obszarach miejskich i wiejskich. Plan ma również na celu promowanie administracji elektronicznej za pomocą szeregu reform i inwestycji. Oczekuje się, że projekty cyfrowe, takie jak cyfrowa transformacja sądów, inteligentne miasta i cyfryzacja procesu stanowienia prawa, w połączeniu z projektami dotyczącymi poprawy systemu zarządzania, oceny i rekrutacji pracowników administracji publicznej oraz restrukturyzacji władz lokalnych, spowodują strukturalną i trwałą zmianę w funkcjonowaniu administracji publicznej i systemu wymiaru sprawiedliwości, co powinno ostatecznie poprawić otoczenie działalności gospodarczej. Kluczowym elementem planu dotyczącym zmian strukturalnych w instytucjach jest powołanie niezależnego organu, który koordynowałby i nadzorował działania mające na celu zwalczanie korupcji.

(36)Oczekuje się, że przeprowadzenie reform i inwestycji przewidzianych w cypryjskim planie przyniesie trwałe zmiany w systemie kształcenia i szkolenia oraz na rynku pracy. Plan obejmuje poważne reformy systemu kształcenia, takie jak wprowadzenie nowego systemu oceny nauczycieli i szkół, rozszerzenie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie programów nauczania w szkolnictwie wyższym i średnim do potrzeb rynku pracy. Plan zakłada również prowadzenie szkoleń rozwijających umiejętności cyfrowe studentów, osób pracujących i bezrobotnych. Ponadto plan obejmuje opracowanie kompleksowej krajowej strategii na rzecz rozwiązania problemu niedopasowania umiejętności, a także przygotowanie krajowej strategii na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Działania te mają poprawić jakość kształcenia i szkolenia wszystkich grup wiekowych oraz wyniki uczniów, a także sprawią, że system edukacji będzie lepiej powiązany z rynkiem pracy.

(37)Trwały wpływ planu można również zwiększyć, wykorzystując synergię między planem a innymi programami finansowanymi z funduszy w ramach polityki spójności, w szczególności poprzez znaczące działania ukierunkowane na wyzwania terytorialne i promowanie zrównoważonego rozwoju.

Monitorowanie i realizacja

(38)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. h) i sekcją 2.8 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 ustalenia zaproponowane w planie odbudowy i zwiększania odporności są adekwatne (rating A), aby zapewnić skuteczne monitorowanie i realizację planu odbudowy i zwiększania odporności, w tym planowanego harmonogramu działań, kamieni milowych i wartości docelowych oraz związanych z nimi wskaźników.

(39)Komitet monitorujący, któremu przewodniczy dyrektor generalny Dyrekcji generalnej ds. programów europejskich, koordynacji i rozwoju („DG EPCD”) i w którym zasiadają szefowie ministerstw i wiceministrowie zaangażowani w realizację planu, jest odpowiedzialny za centralne monitorowanie postępów w realizacji. Ogólna odpowiedzialność za monitorowanie i realizację planu odbudowy i zwiększania odporności spoczywa na Dyrekcji ds. odbudowy i odporności DG EPCD, która pełni rolę organu koordynującego. Rola ta polega na koordynowaniu wdrażania działań, poświadczaniu osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych, sporządzaniu sprawozdań z postępów oraz utrzymywaniu kontaktów z Komisją, w tym na składaniu wniosków o płatność na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/241. W pełnieniu tej roli dyrekcję wspierają dwa wyspecjalizowane organy monitorujące, które poświadczają osiągnięcie kamieni milowych i wartości docelowych w odniesieniu do działań przewidzianych w planie, które wymagają specjalistycznego wkładu. Za realizację poszczególnych inwestycji i reform przewidzianych w planie odpowiedzialne są instytucje wykonawcze. 

(40)Kamienie milowe i wartości docelowe przewidziane w planie Cypru stanowią odpowiedni system służący monitorowaniu realizacji planu. Są one wystarczająco jasne, realistyczne i wyczerpujące, aby zapewnić możliwość prześledzenia i zweryfikowania ich realizacji, a proponowane wskaźniki dla tych kamieni milowych i wartości docelowych są adekwatne, akceptowalne i wiarygodne. Kamienie milowe i wartości docelowe odnoszą się również do zakończonych już działań, które kwalifikują się zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241. Do uzasadnienia wniosku o wypłatę wymagane jest osiągnięcie w zadowalającym stopniu tych kamieni milowych i wartości docelowych. Mechanizmy weryfikacji, gromadzenie danych i obowiązki opisane przez władze Cypru wydają się wystarczająco solidne, by odpowiednio uzasadnić wnioski o wypłatę środków po uznaniu, że kamienie milowe i wartości docelowe zostały osiągnięte.

(41)Państwa członkowskie powinny zadbać o to, by informowano o wsparciu finansowym udzielonym w ramach Instrumentu i potwierdzano takie wsparcie zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2021/241. W ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego można wystąpić o wsparcie techniczne, służące pomocą państwom członkowskim w realizacji ich planu.

Kalkulacja kosztów

(42)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. i) i sekcją 2.9 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 przedstawione w planie uzasadnienie kwoty szacunkowych łącznych kosztów planu odbudowy i zwiększania odporności jest w umiarkowanym stopniu (rating B) racjonalne i wiarygodne, zgodne z zasadą efektywności kosztowej i proporcjonalne do spodziewanego wpływu na krajową gospodarkę i społeczeństwo.

(43)W przypadku większości działań przedstawione informacje na temat kalkulacji kosztów są dość szczegółowe, metodyka jest dobrze wyjaśniona, a obliczenia są łatwe do prześledzenia i poparte dowodami. Z przedstawionych informacji wynika, że koszty odpowiadałyby charakterowi i rodzajowi przewidywanych reform i inwestycji, co potwierdza ich zasadność. Niewielką część kosztów oceniono jednak jako racjonalne i wiarygodne jedynie w umiarkowanym stopniu. Na koniec, szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności jest zgodny z zasadą efektywności kosztowej i proporcjonalny do spodziewanego wpływu na krajową gospodarkę i społeczeństwo.

Ochrona interesów finansowych

(44)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. j) i sekcją 2.10 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 ustalenia zaproponowane w planie odbudowy i zwiększania odporności oraz dodatkowe środki zawarte w niniejszej decyzji są adekwatne (rating A), aby zapobiegać korupcji, nadużyciom finansowym i konfliktom interesów, a także aby je wykrywać i eliminować, podczas korzystania ze środków finansowych udostępnionych na podstawie tego rozporządzenia, i ustalenia te mają skutecznie zapobiegać podwójnemu finansowaniu w ramach tego rozporządzenia i innych programów unijnych. Pozostaje to bez uszczerbku dla stosowania innych instrumentów i narzędzi służących propagowaniu i egzekwowaniu przestrzegania prawa Unii, w tym stosowanych w celu zapobiegania korupcji, nadużyciom finansowym i konfliktom interesów oraz ich wykrywania i korygowania, a także w celu ochrony finansów Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 8 .

(45)System kontroli i audytu opracowany przez Cypr jest spójnie zaprojektowany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia (UE) 2021/241. W szczególności, do czasu opracowania specjalnego systemu monitorowania informacji na potrzeby zarządzania planem i monitorowania jego realizacji zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/241, należy ustanowić odpowiedni przejściowy system repozytorium. W przejściowym systemie repozytorium lub w specjalnym systemie monitorowania informacji należy rejestrować i przechowywać odpowiednie dane związane z realizacją planu odbudowy i zwiększania odporności, w szczególności dotyczące realizacji kamieni milowych i wartości docelowych, dane dotyczące odbiorców końcowych, wykonawców, podwykonawców, beneficjentów rzeczywistych zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/241. Zgodnie z art. 20 ust. 5 lit. e) rozporządzenia (UE) 2021/241 Cypr powinien wdrożyć przejściowy system repozytorium lub specjalny system monitorowania informacji z wymaganymi funkcjami, aby spełnić wymogi określone w art. 22 tego rozporządzenia, potwierdzając zakończenie jego wdrożenia wraz ze złożeniem pierwszego wniosku o płatność. Specjalny audyt systemu powinien potwierdzić, że posiada on wymagane funkcje zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/241.

(46)System kontroli wewnętrznej opiera się na wiarygodnych procesach i strukturach. Role i obowiązki podmiotów w zakresie kontroli i audytów są jasne, adekwatne funkcje kontrolne są stosownie rozdzielone, a niezależność podmiotów przeprowadzających audyty zapewniona. Podmioty odpowiedzialne za kontrole dysponują uprawnieniami prawnymi i zdolnościami administracyjnymi do pełnienia przewidzianych dla nich ról i zadań. Opisane w planie procedury kontroli i audytu weszły w życie, a obowiązki zaangażowanych organów określono w drodze decyzji Rady Ministrów zatwierdzającej plan. Wyznaczonymi organami audytowymi są Urząd Kontroli Republiki Cypryjskiej oraz Służba Audytu Wewnętrznego Republiki Cypryjskiej. Są one upoważnione do przeprowadzania audytów ex post w celu sprawdzenia, czy instytucje wykonawcze stosują procedury zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz wykrywania i korygowania tych zjawisk przy wykorzystywaniu środków przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2021/241. Ponadto na kilku poziomach obowiązują ustalenia kontrolne pozwalające uniknąć podwójnego finansowania z innych programów unijnych, a także służące zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami.

Spójność planu

(47)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. k) i sekcją 2.11 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan zawiera w dużym stopniu (rating A) działania służące realizacji reform i projektów inwestycji publicznych, które mają spójny charakter.

(48)Reformy i inwestycje przedstawione w cypryjskim planie odbudowy i zwiększania odporności wzajemnie się uzupełniają. Opierają się one na kompleksowym planie wzrostu, co gwarantuje, że będą one spójnie przyczyniać się w przyszłości do inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pięć głównych osi polityki planu: „Odporny i skuteczny system opieki zdrowotnej, wzmocniona ochrona ludności”, „Neutralność klimatyczna, efektywność energetyczna i rozpowszechnienie energii odnawialnej”, „Wzmocnienie odporności i konkurencyjności gospodarki”, „W kierunku ery cyfrowej” oraz „Rynek pracy, ochrona socjalna, edukacja i kapitał ludzki” są ze sobą powiązane i wzajemnie się wzmacniają. Obejmują one działania związane z transformacją cyfrową, które są kluczowymi czynnikami sprzyjającymi zielonej transformacji cypryjskiej gospodarki oraz przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Plan obejmuje również reformy, które wzmacniają planowane inwestycje, np. w sektorze gospodarki wodnej, oraz reformę podatkową mającą na celu zachęcanie do ograniczania emisji i realizowania zielonych inwestycji. Oś polityki „Wzmocnienie odporności i konkurencyjności gospodarki” obejmuje inwestycje publiczne mające na celu zwiększenie konkurencyjności, wsparcie wydajności i długofalowego wzrostu oraz tworzenie nowych miejsc pracy, wspierane przez reformy ukierunkowane na poprawę ram instytucjonalnych, a tym samym otoczenia działalności gospodarczej. Oś polityki „Rynek pracy, ochrona socjalna, edukacja i kapitał ludzki” przyczynia się do zielonej i cyfrowej transformacji poprzez udoskonalenie systemu edukacji i rozwoju umiejętności na wszystkich poziomach, wyposażając w ten sposób społeczeństwo cypryjskie w niezbędne umiejętności, zapewniając, aby transformację zieloną i cyfrową przeprowadzano w sposób rzetelny, dzięki priorytetowemu traktowaniu tworzenia trwałych miejsc pracy, w szczególności dla osób młodych, jak również poprzez inwestycje w usługi opieki społecznej, podczas gdy oś polityki „Odporny i skuteczny system opieki zdrowotnej, wzmocniona ochrona ludności” ma na celu zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości i skutecznych świadczeń zdrowotnych, w tym usług cyfrowych. W celu zapewnienia większej spójności między instrumentami, w szczególności z funduszami w ramach europejskiej polityki spójności, zachęca się do wyważonego terytorialnego podziału zasobów.

Równość

(49)Plan obejmuje szereg środków należących do różnych komponentów, które mają przyczynić się do sprostania wyzwaniom w dziedzinie równości płci i równych szans dla wszystkich. Do szczególnie istotnych działań należą te mające na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem po przystępnych cenach oraz do opieki długoterminowej, a także promowanie elastycznej organizacji pracy ułatwiającej aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę, w szczególności kobiet, włączenie społeczne i zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych. W planie poruszane są również wyzwania dotyczące przedsiębiorczości kobiet czy analfabetyzmu finansowego starszych kobiet. Oczekuje się, że wsparcie dla młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się przyniesie korzyści osobom młodym ze środowisk podatnych na zagrożenia, w tym ze środowisk migracyjnych. W całym planie uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych, oraz zawarto w nim cel ilościowy dotyczący poprawy charakterystyki energetycznej w gospodarstwach domowych osób niepełnosprawnych.

Samoocena bezpieczeństwa

(50)Plan obejmuje samoocenę bezpieczeństwa w odniesieniu do inwestycji w zdolności cyfrowe i łączność. Jeżeli chodzi o inwestycje w łączność, w planie określono istotne kwestie dotyczące bezpieczeństwa i związane z nimi zagrożenia oraz wskazano środki łagodzące, które należy zastosować w odniesieniu do każdej z nich w oparciu o wspólne obiektywne kryteria zawarte w unijnym zestawie narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G.

Projekty transgraniczne i dotyczące wielu krajów

(51)Cypr uwzględnił w swoim planie dwa projekty transgraniczne dotyczące elektrycznych połączeń wzajemnych i kabli podmorskich do przesyłu danych. Oba projekty charakteryzuje element transgraniczny wspólny z Grecją. Po pierwsze, budowa połączenia wzajemnego EuroAsia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i bardziej konkurencyjnych hurtowych cen energii elektrycznej oraz umożliwienie większego wykorzystania energii elektrycznej z czystszych źródeł, w szczególności odnawialnych, poprzez połączenie sieci energetycznej Cypru z kontynentalnym systemem w Unii za pośrednictwem greckiej sieci na Krecie. Jest to część większej inwestycji polegającej na budowie transgranicznego połączenia wzajemnego o łącznej długości 1 208 km pomiędzy Kretą, Cyprem i Izraelem. Po drugie, jeśli chodzi o kable podmorskie, projekt ma na celu stworzenie dla Cypru odpornego szkieletowego połączenia internetowego o wysokiej przepustowości dzięki nowym podmorskim łączom do transmisji danych między Cyprem a Grecją. Oczekuje się, że uruchomienie nowej, oddzielnej trasy szkieletowej między Cyprem a Grecją przyczyni się do poprawy łączności na Cyprze. Przewiduje się również, że będzie to miało pozytywny wpływ na dostępną przepustowość i oferty handlowe w zakresie połączeń szkieletowych niezbędnych do świadczenia bardzo szybkich usług użytkownikom końcowym. Ponadto oczekuje się, że trasa ta zapewni wyższą wydajność w porównaniu z istniejącymi, przestarzałymi kablami.

Proces konsultacji

(52)Na podstawie streszczenia procesu konsultacji zawartego w planie przeprowadzono konsultacje ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, takimi jak partnerzy społeczni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje młodzieżowe, na etapie przygotowywania planu i zgodnie z krajowymi ramami prawnymi. W ramach swoich obowiązków różne ministerstwa, służby państwowe i władze lokalne były zaangażowane na wczesnym etapie, a także na licznych etapach opracowywania planu. Parlament był regularnie informowany o treści planu. Ponadto przeprowadzono konsultacje z cypryjską Radą ds. Gospodarki i Konkurencyjności, będącą odpowiednikiem krajowej rady ds. produktywności. W wyniku konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami część początkowo planowanych reform i inwestycji dostosowano lub usunięto z planu.

(53)Oczekuje się, że proces koordynacji ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim, będzie miał miejsce również na etapie realizacji planu. Aby zapewnić odpowiedzialność odpowiednich podmiotów, kluczowe znaczenie ma zaangażowanie wszystkich odpowiednich władz lokalnych i zainteresowanych stron, w tym partnerów społecznych, w całym okresie realizacji inwestycji i reform przewidzianych w planie.

Pozytywna ocena

(54)Po pozytywnej ocenie Komisji w sprawie planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru i stwierdzeniu, że plan ten spełnia w zadowalający sposób kryteria oceny określone w rozporządzeniu (UE) 2021/241, zgodnie z art. 20 ust. 2 tego rozporządzenia, w niniejszej decyzji należy określić reformy i projekty inwestycyjne niezbędne do zrealizowania planu, odpowiednie kamienie milowe, wartości docelowe i wskaźniki, a także kwotę udostępnianą przez Unię na wdrożenie planu w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego i wsparcia w formie pożyczki.

Wkład finansowy

(55)Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru wynosi 1 206 400 000 EUR. Ponieważ plan odbudowy i zwiększania odporności spełnia w zadowalający sposób kryteria oceny określone w rozporządzeniu (UE) 2021/241, a ponadto kwota szacunkowych łącznych kosztów planu odbudowy i zwiększania odporności jest wyższa od maksymalnego wkładu finansowego dostępnego dla Cypru, wkład finansowy przydzielony na plan odbudowy i zwiększania odporności Cypru powinien być równy łącznej kwocie wkładu finansowego dostępnego dla Cypru.

(56)Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 obliczenie maksymalnego wkładu finansowego dla Cypru jest aktualizowane do dnia 30 czerwca 2022 r. Tym samym, zgodnie z art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kwotę dla Cypru należy teraz udostępnić do celów zaciągnięcia zobowiązania prawnego do dnia 31 grudnia 2022 r. Jeżeli będzie to konieczne w związku z aktualizacją maksymalnego wkładu finansowego, Rada, działając na wniosek Komisji, powinna zmienić bez zbędnej zwłoki niniejszą decyzję, aby uwzględnić zaktualizowany maksymalny wkład finansowy.

(57)Aby wesprzeć dodatkowe reformy i inwestycje, Cypr wystąpił ponadto o wsparcie w formie pożyczki. Maksymalna wielkość pożyczki, o którą wystąpił Cypr, wynosi mniej niż 6,8 % jego dochodu narodowego brutto z 2019 r. w cenach bieżących. Kwota szacunkowych łącznych kosztów planu odbudowy i zwiększania odporności jest wyższa niż suma wkładu finansowego dostępnego dla Cypru i wsparcia w formie pożyczki, o które wystąpiono.

(58)Wsparcie, które zostanie udostępnione, ma być finansowane z pożyczek zaciąganych przez Komisję w imieniu Unii na podstawie art. 5 decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 9 . Płatności wsparcia należy dokonać w transzach, gdy Cypr w zadowalający sposób osiągnie odpowiednie kamienie milowe i wartości docelowe wskazane w odniesieniu do realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności.

(59)Cypr wystąpił o płatność zaliczkową w wysokości 13 % wkładu finansowego i 13 % pożyczki. Kwotę tę należy udostępnić Cyprowi z zastrzeżeniem wejścia w życie umowy w sprawie finansowania przewidzianej w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/241 i umowy pożyczki przewidzianej w art. 15 ust. 2 tego rozporządzenia i zgodnie z tymi umowami.

(60)Niniejsza decyzja powinna pozostawać bez uszczerbku dla wyniku wszelkich procedur dotyczących przyznawania funduszy unijnych w ramach jakiegokolwiek innego programu UE niż na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/241 lub procedur dotyczących zakłóceń funkcjonowania rynku wewnętrznego, które mogą zostać wszczęte, w szczególności na mocy art. 107 i 108 Traktatu. Niniejsza decyzja nie uchyla obowiązku powiadomienia Komisji przez państwo członkowskie, na podstawie art. 108 Traktatu, o przypadkach potencjalnej pomocy państwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zatwierdzenie oceny planu odbudowy i zwiększania odporności

Zatwierdza się ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru na podstawie kryteriów przewidzianych w art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241. Reformy i projekty inwestycyjne w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności, ustalenia oraz harmonogram monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności, w tym odpowiednie kamienie milowe i wartości docelowe oraz dodatkowe kamienie milowe i wartości docelowe związane z płatnością pożyczki, odpowiednie wskaźniki dotyczące osiągnięcia planowanych kamieni milowych i wartości docelowych oraz ustalenia dotyczące sposobu zapewnienia Komisji pełnego dostępu do odpowiednich danych bazowych określono w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2
Wkład finansowy

1.Unia udostępnia Cyprowi wkład finansowy w formie bezzwrotnego wsparcia w wysokości 1 005 946 047 EUR 10 . Kwota 818 213 837 EUR jest dostępna do celów zaciągnięcia zobowiązań prawnych do dnia 31 grudnia 2022 r. O ile kwota obliczona dla Cypru w wyniku aktualizacji przewidzianej w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 jest równa tej kwocie albo wyższa od niej, udostępniana jest dodatkowa kwota w wysokości 187 732 210 EUR do celów zaciągnięcia zobowiązań prawnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

2.Wkład finansowy Unii jest udostępniany Cyprowi przez Komisję w transzach zgodnie z załącznikiem. Kwotę 130 772 986 EUR udostępnia się jako płatność zaliczkową, która jest równa 13 % wkładu finansowego. Płatności zaliczkowe i transze mogą być wypłacane przez Komisję w jednej racie albo w kilku ratach. Wielkość rat zależy od dostępności środków finansowych.

3.Płatności zaliczkowe są uruchamiane z zastrzeżeniem wejścia w życie umowy w sprawie finansowania przewidzianej w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/241 i zgodnie z tą umową. Płatności zaliczkowe rozlicza się, odliczając je proporcjonalnie od wypłacanych transz.

4.Uruchomienie transz zgodnie z umową w sprawie finansowania jest uzależnione od dostępności środków finansowych oraz od decyzji Komisji podjętej zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 2021/241 i stwierdzającej, że Cypr osiągnął w zadowalający sposób odpowiednie kamienie milowe i wartości docelowe wskazane w odniesieniu do realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności. Z zastrzeżeniem wejścia w życie zobowiązań prawnych, o których mowa w ust. 1, aby kwalifikować się do płatności, kamienie milowe i wartości docelowe powinny zostać osiągnięte nie później niż w dniu 31 sierpnia 2026 r.

Artykuł 3
Wsparcie w formie pożyczki

1.Unia udostępnia Cyprowi pożyczkę w wysokości maksymalnie 200 320 000 EUR.

2.Wsparcie w formie pożyczki jest udostępniane Cyprowi przez Komisję w transzach zgodnie z załącznikiem. Kwotę 26 041 600 EUR udostępnia się jako płatność zaliczkową, która jest równa 13 % pożyczki. Płatności zaliczkowe i transze mogą być wypłacane przez Komisję w jednej racie albo w kilku ratach. Wielkość rat zależy od dostępności środków finansowych.

3.Płatności zaliczkowe są uruchamiane z zastrzeżeniem wejścia w życie umowy pożyczki przewidzianej w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 i zgodnie z tą umową. Płatności zaliczkowe rozlicza się, odliczając je proporcjonalnie od wypłacanych transz.

4.Uruchomienie transz zgodnie z umową pożyczki jest uzależnione od dostępności środków finansowych oraz od decyzji Komisji podjętej zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 2021/241 i stwierdzającej, że Cypr osiągnął w zadowalający sposób dodatkowe kamienie milowe i wartości docelowe powiązane z pożyczką i wskazane w odniesieniu do realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności. Aby kwalifikować się do płatności, dodatkowe kamienie milowe i wartości docelowe powiązane z pożyczką należy osiągnąć nie później niż w dniu 31 sierpnia 2026 r.

Artykuł 4
Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

   W imieniu Rady

   Przewodniczący

(1)    Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 17.
(2)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25).
(3)    Rozporządzenie Rady (UE) 2020/2094 z dnia 14 grudnia 2020 r. ustanawiające Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 23).
(4)    Te zakłócenia równowagi makroekonomicznej są przedmiotem zaleceń wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 w latach 2019 i 2020.
(5)    Takie symulacje odzwierciedlają ogólny wpływ NextGenerationEU, który obejmuje również finansowanie na rzecz REACT-EU, oraz zwiększone finansowanie na rzecz programu „Horyzont Europa”, InvestEU, FST, rozwoju obszarów wiejskich i RescEU. Symulacje te nie obejmują możliwego pozytywnego wpływu reform strukturalnych, który może być znaczny.
(6)    Zalecenie Komisji (UE) 2021/402 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie skutecznego aktywnego wspierania zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (EASE) (Dz.U. L 80 z 8.3.2021).
(7)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).
(8)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 1).
(9)    Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję 2014/335/UE, Euratom (Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1).
(10)    Ta kwota odpowiada alokacji finansowej po odliczeniu proporcjonalnego udziału wydatków Cypru określonych w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241, obliczonej zgodnie z metodyką przyjętą w art. 11 tego rozporządzenia.
Top

Bruksela, dnia 8.7.2021

COM(2021) 398 final

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady

w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru

{SWD(2021) 196 final}


ZAŁĄCZNIK

SEKCJA 1: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

1.Opis reform i inwestycji

A. KOMPONENT 1.1: Odporny i skuteczny system opieki zdrowotnej, wzmocniona ochrona ludności

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i odporności odnosi się do wyzwania, jakim jest powszechny dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej na Cyprze, a także ogólna gotowość i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych w ramach ochrony ludności. Celem tego komponentu jest zwiększenie skuteczności, dostępności i ogólnej odporności sektora opieki zdrowotnej, wspierającego niedawno wprowadzony krajowy system opieki zdrowotnej poprzez różne interwencje. Obejmują one (i) modernizację i cyfryzację infrastruktury i sprzętu opieki zdrowotnej, (ii) intensyfikację usług e-zdrowia, (iii) akredytację świadczonych usług opieki zdrowotnej oraz wprowadzenie opartych na dowodach protokołów klinicznych i systemów monitorowania jakości, a także (iv) możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników służby zdrowia. Ponadto jego celem jest wzmocnienie cypryjskiego systemu ochrony ludności poprzez ustanowienie nowoczesnego systemu ostrzegania publicznego.

Komponent ten odnosi się do zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie zdrowia (zalecenie 1 dla poszczególnych krajów z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

A.1.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C1.1R1): Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości

Celem reformy jest poprawa jakości i stabilności systemu opieki zdrowotnej.

W tym celu ustanawia się Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości (EBM) opracowujące oparte na dowodach wytyczne kliniczne, protokoły i ścieżki dla wszystkich szczebli opieki zdrowotnej (podstawowej, wtórnej i trzeciej opieki zdrowotnej) w ścisłej współpracy z pracownikami służby zdrowia i pacjentami, a także procesy monitorowania i oceny, takie jak audyty kliniczne, wzajemne oceny i inspekcje. Ponadto należy opracować system informatyczny umożliwiający wdrażanie i monitorowanie norm i protokołów klinicznych oraz obejmujący platformę e-uczenia się. Reforma obejmuje szkolenie pracowników służby zdrowia w ramach odpowiednich nowo ustanowionych protokołów i procesów.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 2 (C1.1R2): Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad niepożądanym spożyciem antybiotyków i opieką zdrowotną - związane z nimi zakażenia

Celem reformy jest wsparcie transformacji cyfrowej sektora opieki zdrowotnej oraz zwiększenie skuteczności i odporności systemu opieki zdrowotnej.

Polega ona na opracowaniu elektronicznej platformy przetwarzania danych pochodzących z aptek szpitalnych (zużycie antybiotyków szpitalnych), laboratoriów mikrobiologicznych (oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe) oraz szpitali (zakażenia związane z opieką zdrowotną).

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 1 (C1.1I1): Nowe obiekty dla cypryjskiej placówki krwionośnej i zamówienia na najnowocześniejszy sprzęt towarzyszący technologii

Celem inwestycji jest wzmocnienie operacji centralnego zakładu krwi na Cyprze.

Środek ten obejmuje budowę nowych obiektów dla cypryjskiego zakładu krwiopochodnej oraz zakup najnowocześniejszego sprzętu wykorzystywanego w technologii. Około 80 000 produktów z krwi (takich jak krwinki czerwone, płytki krwi i świeże mrożone osocze) może być rozprowadzanych do użytku klinicznego w całym kraju. Nowe obiekty muszą mieć zapotrzebowanie na energię pierwotną niższe o co najmniej 20 % od zapotrzebowania na budynki o niemal zerowym zużyciu energii.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 2 (C1.1I2): Cypr - innowacyjny system informacyjno-komunikacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)

Celem środka jest ustanowienie modułu nadzoru nad grypą Sentinel cypryjskiego systemu innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT), aby wspierać organy sektora zdrowia publicznego w podejmowaniu decyzji opartych na dowodach.

Obejmuje ona zarówno opracowanie niezbędnych narzędzi cyfrowych (takich jak oprogramowanie i infrastruktura ICT), jak również podnoszenie kwalifikacji pracowników służby zdrowia i personelu Ministerstwa Zdrowia w celu korzystania z systemu gromadzenia danych i pozyskiwania informacji. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) moduł Influenza Sentinel Surveillance (ISS) cypryjskiego systemu ICT w zakresie innowacyjnej opieki zdrowotnej rejestruje dane epidemiologiczne informujące Ministerstwo Zdrowia o potencjalnych zakłóceniach epidemiologicznych. Ministerstwo Zdrowia wyznacza 150 lekarzy jako urzędników wskaźnikowych, którzy wprowadzają dane do modułu Influenza Sentinel Surveillance (ISS) Cypryjskiego systemu ICT w dziedzinie zdrowia publicznego. 

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 3 (C1.1I3): Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach

Celem inwestycji jest umożliwienie prywatnym szpitalom inwestowania w krótkim czasie w modernizację sprzętu medycznego podnoszącego jakość świadczonych usług zdrowotnych.

Środek obejmuje program wsparcia dla prywatnych szpitali wspierających modernizację lub wymianę sprzętu medycznego. Wnioski o dofinansowanie są oceniane na podstawie przejrzystych kryteriów wyboru przez specjalny komitet oceniający, który jest powoływany przez Ministra Zdrowia.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 4 (C1.1I4): Akredytacja szpitali publicznych i prywatnych

Celem tej inwestycji jest wsparcie akredytacji szpitali, umożliwienie ich rejestracji w ramach krajowego systemu opieki zdrowotnej (NHS) oraz poprawa jakości świadczonych usług opieki zdrowotnej.

Składa się on z systemu sponsorowania ułatwiającego akredytację szpitali poprzez pokrycie części (i) kosztów ponoszonych przez szpitale prywatne i publiczne związane z usługami doradczymi akredytacyjnymi ekspertów zewnętrznych (w sprawie przygotowania niezbędnych do akredytacji) oraz (ii) opłat akredytacyjnych pobieranych przez organy uznane na szczeblu międzynarodowym.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 6 (C1.1I6): Wprowadzenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze

Środek ten ma na celu rozszerzenie zakresu usług e-zdrowia, aby umożliwić transgraniczną wymianę informacji dotyczących zdrowia pacjentów (w szczególności kartotek pacjentów i e-recept), aby stać się częścią bezpiecznej sieci „peer to peer-to-peer” w UE.

Polega ona na uruchomieniu transgranicznej wymiany danych między Cyprem a państwami członkowskimi Unii z operacyjnymi krajowymi punktami kontaktowymi ds. e-zdrowia, takich jak e-recepty, e-dyspensencje, kartoteki pacjentów i dodatkowe zbiory danych (między innymi formularze wypisów, wyniki laboratoryjne i obrazowanie), zgodnie z ustaleniami z infrastrukturą usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 7 (C1.1I7): Publiczny system ostrzegania wspomagający działania awaryjne za pośrednictwem SMS

Celem inwestycji jest wzmocnienie cypryjskiego systemu ochrony ludności poprzez ustanowienie nowoczesnego publicznego systemu ostrzegania skierowanego do całej ludności za pomocą aplikacji mobilnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa, gotowości i odporności społeczeństwa.

Środek ten polega na uruchomieniu publicznego systemu ostrzegania docierającego do całej ludności za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub SMS w celu ostrzegania o zbliżających się lub rozwijających się sytuacjach nadzwyczajnych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

A.2.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy

Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

1

C1.1R1

Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości

Wartość docelowa

Protokoły kliniczne przygotowane, poddane audytowi i poddane wzajemnej ocenie

-

Numer

0

50

Q4

2024

Co najmniej 50 protokołów klinicznych przygotowanych, poddanych audytowi i poddanych wzajemnej ocenie przez zespół ekspertów, przy czym kluczowe cechy protokołów to:

• oparte na dowodach zalecenia dotyczące praktyki klinicznej w medycynie (EBM),

• podręcznik wdrożeniowy

• plan audytu:

2

C1.1R1

Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości

Wartość docelowa

Protokoły kliniczne przygotowane, poddane audytowi i poddane wzajemnej ocenie

-

Numer

50

90

Q4

2025

Co najmniej 90 protokołów klinicznych przygotowanych, poddanych audytowi i poddanych wzajemnej weryfikacji przez zespół ekspertów, przy czym kluczowe cechy protokołów to:

• oparte na dowodach zalecenia dotyczące praktyki klinicznej w medycynie (EBM),

• podręcznik wdrożeniowy

• plan audytu:

3

C1.1R2

Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad niepożądanym spożyciem antybiotyków i opieką zdrowotną - związane z nimi zakażenia

Kamień milowy

Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej

Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej

-

-

-

Q1

2023

Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej, które dostarczają Organizacji Ubezpieczenia Zdrowotnego informacji na temat spożycia antybiotyków i są monitorowane przez Organizację Ubezpieczeń Zdrowotnych.

4

C1.1R2

Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad niepożądanym spożyciem antybiotyków i opieką zdrowotną - związane z nimi zakażenia

Kamień milowy

Platforma elektroniczna, w tym system monitorowania, jest w pełni operacyjna

Uruchomienie i uruchomienie platformy elektronicznej

-

-

-

Q4

2025

Elektroniczna platforma przetwarzania danych pochodzących z aptek szpitalnych (zużycie antybiotyków szpitalnych), laboratoriów mikrobiologicznych (oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe) oraz szpitali (infekcje związane z opieką zdrowotną) musi być w pełni operacyjna (zainstalowane we wszystkich miejscach użytkowania i wprowadzane są rzeczywiste dane) oraz musi istnieć system monitorowania ich skuteczności.

5

C1.1I1

Nowe obiekty dla cypryjskiej placówki krwionośnej i zamówienia na najnowocześniejszy sprzęt towarzyszący technologii

Kamień milowy

Podpisanie umowy o budowę cypryjskiego zakładu krwionośnej

Podpisanie zamówienia

-

-

-

Q3

2022

Podpisanie umowy z wybranym oferentem (wybranymi oferentami) (wykonawcą/wyłonionymi wykonawcami) wyłonionym(-ymi) w drodze przetargu na budowę cypryjskiego zakładu krwiodawstwa.

6

C1.1I1

Nowe obiekty dla cypryjskiej placówki krwionośnej i zamówienia na najnowocześniejszy sprzęt towarzyszący technologii

Kamień milowy

Nowe placówki placówki służby krwi, w tym cały sprzęt, są w pełni operacyjne

Zakończenie budowy i rozpoczęcie eksploatacji

-

-

-

Q2

2025

Nowe placówki służby krwi są zbudowane i w pełni operacyjne osiedla cypryjskiego zakładu krwiodawstwa. Zapotrzebowanie na energię pierwotną nowych instalacji musi być o co najmniej 20 % niższe od zapotrzebowania na budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Należy uruchomić nowy odpowiedni sprzęt, a przeniesienie istniejącego sprzętu z obecnej siedziby zakładu krwi do nowych obiektów musi być zakończone.

7

C1.1I2

Cypr - innowacyjny system informacyjno-komunikacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)

Kamień milowy

System nadzoru nad sentinelem grypą (ISS)System

System w pełni operacyjny

-

-

 

Q2

2022

Moduł systemu nadzoru nad grypą Sentinel w cypryjskim systemie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT) działa i wprowadza się system monitorowania jego skuteczności.

8

C1.1I2

Cypr - innowacyjny system informacyjno-komunikacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)

Wartość docelowa

Satelity Sentinel wprowadzające dane do modułu systemu nadzoru nad grypą Sentinel

-

Numer

0

150

Q4

2025

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) moduł systemu nadzoru nad grypą (ISS) cypryjskiego systemu ICT w zakresie innowacyjnej opieki zdrowotnej rejestruje dane epidemiologiczne wprowadzone do internetowej platformy cyfrowej przez lekarzy ogólnych w celu poinformowania Ministerstwa Zdrowia o potencjalnych zakłóceniach. Ministerstwo Zdrowia wyznacza co najmniej 150 lekarzy jako placówki wskaźnikowe, które wprowadzają dane do modułu ISS Cypr dotyczącego innowacyjnego systemu ICT w dziedzinie zdrowia publicznego.

9

C1.1I3

Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach

Wartość docelowa

Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu wsparcia finansowego

-

Numer

0

10

Q4

2023

Co najmniej dziesięć instytucji zdrowia publicznego składających wniosek różnych kategorii otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu zakupu sprzętu medycznego.

10

C1.1I3

Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach

Wartość docelowa

Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu wsparcia finansowego

-

Numer

10

23

Q4

2025

Co najmniej 23 spośród instytucji zdrowia publicznego należących do różnych kategorii, które złożyły wniosek, otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu zakupu sprzętu medycznego.

11

C1.1I4

Akredytacja szpitali publicznych i prywatnych

Wartość docelowa

Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu pokrywającego koszty związane z akredytacją

-

Numer

0

20

Q2

2024

Co najmniej 20 instytucji zdrowia publicznego należących do różnych kategorii ubiegających się o członkostwo uzyskało wsparcie w ramach systemu akredytacji.

12

C1.1I4

Akredytacja szpitali publicznych i prywatnych

Wartość docelowa

Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu pokrywającego koszty związane z akredytacją

-

Numer

20

45

Q4

2025

Co najmniej 45 spośród instytucji zdrowia różnych kategorii składających wniosek uzyskało wsparcie w ramach systemu akredytacji.

13

C1.1I6

Wprowadzenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze

Kamień milowy

Zakończenie fazy analizy, projektowania i rozwoju systemu informatycznego dla transgranicznych usług e-zdrowia

Zakończenie fazy analizy, projektowania i rozwoju systemu informatycznego, jak przewidziano w specjalnym sprawozdaniu zespołu ds. przyjmowania produktów w instytucji zamawiającej

-

-

-

Q4

2023

Należy zakończyć analizę, zaprojektowanie i opracowanie fazy systemu informatycznego.

Specyfikacje obejmują:

a) mobilna komunikacja wideo,

b) geolokalizacja,

c) przegląd zdolności,

d) „międzywspólnotowy profil wyszukiwania pacjentów” (w celu zlokalizowania społeczności, które posiadają istotne dla pacjenta dane dotyczące zdrowia, oraz przetłumaczenia identyfikatorów pacjenta w społecznościach posiadających te same dane pacjenta),

e) w odniesieniu do przekrojowych systemów wykrywania i reagowania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (XDR) i e-ID,

f) automatyczne gromadzenie i ocena danych,

g) zarówno dla mieszkańców Cypru, jak i obcokrajowców: (i) aktualizacja otwartego krajowego punktu kontaktowego ds. e-zdrowia, (ii) zaktualizowane streszczenie pacjenta oraz (iii) e-recepta,

h) dzielenie się nieustrukturyzowanymi dokumentami klinicznymi, oraz

i) dostęp pacjentów do transgranicznych usług w zakresie danych, w oparciu o 6. wytyczne dotyczące wdrażania architektury dokumentów klinicznych przez sieć e-zdrowie.

Tworzy się również nową usługę umożliwiającą wymianę ustrukturyzowanych i kodowanych dokumentów klinicznych, które mogą obejmować sprawozdania z obrazów/obrazów, pisma o wypisie (raport receptera), elektroniczną dokumentację medyczną oraz wyniki badań laboratoryjnych.

14

C1.1I6

Wprowadzenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze

Kamień milowy

Pełna wymiana danych dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej

Zatwierdzenie systemu przez krajowy urząd ds. e-zdrowia

-

-

-

Q2

2025

Pełne funkcjonowanie transgranicznej wymiany danych między Cyprem a państwami posiadającymi operacyjne krajowe punkty kontaktowe ds. e-zdrowia (takie jak e-recepty, e-wydawki, kartoteki pacjentów wymieniane z Cyprem) oraz dodatkowe zbiory danych (takie jak formularze wypisów, wyniki laboratoryjne i obrazowanie) uzgodnione z infrastrukturą usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia.

15

C1.1I7

Publiczny system ostrzegania wspomagający działania awaryjne za pośrednictwem SMS

Kamień milowy

Nowo utworzony publiczny system ostrzegania i jego system monitorowania są w pełni operacyjne

Komitet Techniczny zatwierdza końcową akceptację systemów i sprawozdanie z działania

dla publicznego systemu ostrzegania

-

-

-

Q4

2025

Publiczny system ostrzegania musi działać, a system monitorowania dociera do całej populacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub SMS.

Maszyny punktów końcowych do wysyłania wiadomości SMS muszą być w pełni operacyjne.

A.3.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z pożyczki

Reforma nr 3 (C1.1R3): Stopniowe przechodzenie na modele oparte na wartościach w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej i zwrotu kosztów

Celem reformy jest wprowadzenie i stopniowe przejście na modele opieki zdrowotnej oparte na wartościach w celu uzupełnienia obecnych modeli opieki zdrowotnej opartej na ilości, poprawy wyników zdrowotnych i ograniczenia kosztów.

Obejmuje ono opracowanie odpowiednich modeli i inicjatyw opartych na wartościach, wraz z odpowiednimi mechanizmami monitorowania w celu pomiaru i śledzenia powodzenia reformy, a także wprowadzenie modeli opartych na wartościach w decyzji o zwrocie kosztów opieki podstawowej i opieki szpitalnej zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnego systemu opieki zdrowotnej.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 marca 2023 r.

Inwestycja 5 (C1.1I5): Wzmocnienie, modernizacja i modernizacja szpitali państwowych na Cyprze

Celem tej inwestycji jest wzmocnienie, modernizacja lub modernizacja szpitali państwowych na Cyprze, aby umożliwić im konkurowanie na równych zasadach z sektorem prywatnym, przy jednoczesnej poprawie jakości usług opieki zdrowotnej oraz warunków pracy pracowników służby zdrowia w szpitalach publicznych.

Środek ten polega na ulepszeniu, modernizacji lub modernizacji następujących dziewięciu szpitali państwowych: (1) Wzmocnienie Szpitala Makarios dla Dzieci w celu zapewnienia dzieciom pełnego leczenia przypadków; (2) budowa lub rozbudowa jednostki hemodializy w szpitalach Paphos i Limassol; (3) budowa szpitala zdrowia psychicznego; (4) wzmocnienie ogólnego szpitala w Limassol; (5) rozbudowa jednostek ds. wypadków i ratownictwa we wszystkich szpitalach na Cyprze; (6) wzmocnienie szpitala generalnego Pafos; (7) rozbudowa jednostki ds. radiologii inwazyjnej, w tym sprzętu medycznego (takiego jak jednostka angigraficzna); (8) budowa jednostki ds. COVID-19 w szpitalu Famagusta; oraz (9) utworzenie jednostki ds. chorób zakaźnych w szpitalu ogólnym Limassol. Celem renowacji budynków jest osiągnięcie średnio co najmniej 30-procentowego zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Jednostka hemodializy w szpitalu Paphos musi mieć zapotrzebowanie na energię pierwotną o co najmniej 20 % niższe od zapotrzebowania na budynek o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

A.4.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji dotyczące pożyczki

Numer porządkowy

Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

16

C1.1R3

Stopniowe przesunięcie ram świadczenia opieki zdrowotnej i zwrotu kosztów na modele oparte na wartościach.

Kamień milowy

Zwrot kosztów w oparciu o wartość uwzględniany w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej i opieki szpitalnej

Zwrot oparty na wartości, który ma zostać odzwierciedlony w decyzji o zwrocie kosztów

-

-

-

Q1

2023

Coroczne decyzje o zwrocie kosztów w ogólnym systemie opieki zdrowotnej są korygowane w taki sposób, aby uwzględniały refundację opartą na wartości w odniesieniu do podstawowej i stacjonarnej opieki zdrowotnej.

17

C1.1I5 Wzmocnienie, modernizacja i modernizacja szpitali państwowych na Cyprze

Wartość docelowa

Rozbudowane, zbudowane lub zmodernizowane szpitale państwowe

-

Numer

0

7

Q2

2024

Należy rozbudować, zbudować lub zmodernizować co najmniej siedem szpitali państwowych. Celem renowacji budynków jest osiągnięcie średnio co najmniej 30-procentowego zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Jednostka hemodializy w szpitalu Paphos musi mieć zapotrzebowanie na energię pierwotną o co najmniej 20 % niższe od zapotrzebowania na budynek o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB). Zakończenie robót poświadcza się poprzez przejęcie wydanych certyfikatów ukończenia robót.

18

C1.1I5 Wzmocnienie, modernizacja i modernizacja szpitali państwowych na Cyprze

Wartość docelowa

Rozbudowane, zbudowane lub zmodernizowane szpitale państwowe

-

Numer

7

9

Q2

2026

Dziewięć szpitali państwowych zostanie rozbudowanych, zbudowanych lub zmodernizowanych. Celem renowacji budynków jest osiągnięcie średnio co najmniej 30-procentowego zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Jednostka hemodializy w szpitalu Paphos musi mieć zapotrzebowanie na energię pierwotną o co najmniej 20 % niższe od zapotrzebowania na budynek o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB). Zakończenie robót poświadcza się poprzez przejęcie wydanych zaświadczeń dotyczących ukończonych robót.

B. KOMPONENT 2.1: Neutralność klimatyczna, efektywność energetyczna i energia odnawialna

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i odporności ma na celu sprostanie wyzwaniu, jakim jest łagodzenie zmiany klimatu, poprzez przyczynienie się do transformacji tego kraju w kierunku neutralności klimatycznej.

Celem komponentu jest poprawa polityki ochrony środowiska za pomocą środków związanych z opodatkowaniem ekologicznym, otwarciem rynku energii elektrycznej oraz ułatwieniem wydawania zezwoleń na projekty w zakresie energii odnawialnej i renowacji. Komponent ten ma na celu poprawę efektywności energetycznej zasobów budowlanych i innej infrastruktury oraz wspieranie ekologicznych inwestycji na rzecz MŚP, gospodarstw domowych, szeroko rozumianego sektora publicznego i organizacji pozarządowych. Komponent ten ma również na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego i ma na celu rozwiązanie problemu izolacji energetycznej Cypru.

Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów na lata 2019 i 2020, w których zaleca się skoncentrowanie polityki inwestycyjnej i inwestycyjnej na efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

B.1.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C2.1R1): Opodatkowanie ekologiczne

Celem środka jest wspieranie przejścia na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów środowiskowych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Reforma obejmuje zmiany legislacyjne wprowadzające podatek od emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do paliw wykorzystywanych w sektorach gospodarki nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Reforma obejmuje również stopniowe wprowadzanie opłaty za wodę, a także wprowadzenie opłaty od odpadów z gospodarstw domowych/składowiska. Reforma ma na celu wniesienie wymiernego wkładu w osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r., aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych. Zmiany legislacyjne opierają się na wynikach niezależnego badania, które ma zostać przeprowadzone.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma nr 2 (C2.1R2): Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego cypryjskiego organu ds. energii elektrycznej

Celem środka jest zwiększenie konkurencji na rynku energii elektrycznej poprzez stworzenie warunków dla nowych inwestorów do udziału w wytwarzaniu, magazynowaniu, agregacji, odpowiedzi odbioru i dostawach energii elektrycznej.

Reforma polega na zapewnieniu niezależności cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od obecnego cypryjskiego organu ds. energii elektrycznej (EAC) pod względem zarządzania, zarządzania finansami i personelem. Środek ten ułatwia również zmianę dostawcy, która ma zmniejszyć koszt energii elektrycznej dla odbiorców krajowych i komercyjnych/przemysłowych.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2021 r.

Reforma nr 3 (C2.1R3): Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia projektów w zakresie OZE umożliwiających wydawanie pozwoleń i ułatwienia renowacji energetycznej budynków

Celem środka jest wspieranie realizacji projektów OZE poprzez usprawnienie procesu wydawania pozwoleń na projekty OZE. Reforma ma również na celu przyspieszenie termomodernizacji budynków.

Reforma polega na cyfryzacji procesu wydawania zezwoleń na projekty OZE oraz ustanowieniu pojedynczego punktu kontaktowego ds. wsparcia technicznego i finansowego na potrzeby termomodernizacji budynków.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2022 r.

Reforma nr 4 (C2.1R4): Ramy regulacyjne magazynowania energii

Celem środka jest ustanowienie ram regulacyjnych sprzyjających uczestnictwu instalacji magazynowych w rynku energii elektrycznej.

Reforma polega na zmianie zasad przesyłu i dystrybucji (TDR) oraz zasad handlu i rozliczania (TSR) w celu umożliwienia instalacji magazynowych udziału w hurtowym rynku energii elektrycznej. Oczekuje się, że przyczyni się to do promowania wytwarzania energii elektrycznej z systemów energii odnawialnej oraz do zwiększenia efektywności i rentowności całego rynku energii elektrycznej.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2021 r.

Inwestycja 1 (C2.1I1): Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej rozumianym sektorze publicznym

Celem środka jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz emisji CO2 w budynkach lub obiektach będących własnością MŚP, władz lokalnych (gmin i społeczności) oraz organizacji sektora publicznego lub przez nie eksploatowanych.

Inwestycja polega na zapewnieniu wsparcia co najmniej 275 podmiotom w zakresie renowacji budynków i zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych. System dotacji wspiera również przeprowadzanie audytów energetycznych, a także przyjmowanie technologii cyfrowych i integrację odnawialnych źródeł energii. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01). W szczególności przed ogłoszeniem zaproszenia do składania wniosków dotyczących tego środka należy dopilnować, aby zakup kotłów na biomasę był zgodny z przepisami dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (UE) 2018/2001 oraz odpowiednich przepisów krajowych dotyczących emisji zanieczyszczeń powietrza.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.Inwestycja 2 (C2.1I2): Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi

Celem środka jest zachęcenie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez duże zasoby starych mieszkań, a także dotowanie realizacji renowacji energetycznej na małą skalę w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi.

Inwestycja składa się z dwóch poddziałań: (i) system wsparcia na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz (ii) program wsparcia na rzecz rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi.

podśrodek 1; promowanie odnawialnych źródeł energii i środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych

Inwestycja polega na udzieleniu dotacji na rzecz co najmniej 16 200 mieszkań (w tym gospodarstw domowych odbiorców energii elektrycznej znajdujących się w trudnej sytuacji) na izolację termiczną dachów lub na instalację systemu fotowoltaicznego lub na instalację lub wymianę systemów ogrzewania wody słonecznej (SWH) w istniejącym mieszkaniu.

podśrodek 2; przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi

Inwestycja polega na zapewnieniu wsparcia na rzecz realizacji renowacji energetycznych na małą skalę, takich jak izolacja termiczna i energooszczędne urządzenia, w co najmniej 270 gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 3 (C2.1I3): Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szeroko powszechne organy publiczne, a także organizacje pozarządowe, a także ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i ograniczanie jej skutków; przystosowanie się do zmiany klimatu;

Celem środka jest promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez duże zasoby starej infrastruktury wykorzystywanej przez władze lokalne, a także budowa rurociągu projektów inwestycyjnych dotyczących zrównoważonej energii i przystosowania się do zmiany klimatu we wszystkich społecznościach wiejskich na Cyprze.

Inwestycja składa się z dwóch poddziałań: (i) zachęcanie władz lokalnych i regionalnych oraz organizacji pozarządowych do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii; oraz (ii) ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną.

podśrodek 1; Zachęcanie władz lokalnych i regionalnych oraz organizacji pozarządowych do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii

Poddziałanie polega na ustanowieniu programu dotacji na rzecz wsparcia wielkoskalowych środków w zakresie efektywności energetycznej i OZE w budynkach, infrastrukturze i mieszkalnictwie socjalnym, skierowanych do lokalnych organów publicznych i organizacji pozarządowych.podśrodek 2; Ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej

Poddziałanie polega na zapewnieniu wsparcia technicznego dla wspólnotowych rad obszarów wiejskich w opracowywaniu planów zrównoważonej energii i klimatu oraz realizacji inwestycji w dziedzinie energii i klimatu, jak również na ustanowieniu systemu dotacji wspierającego inwestycje w zrównoważoną energię i przystosowanie się do zmiany klimatu.

Te dwa poddziałania łącznie prowadzą do co najmniej 580 inwestycji mających na celu poprawę charakterystyki energetycznej i odporności na zmianę klimatu, podejmowanych przez władze lokalne lub organizacje pozarządowe.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 4 (C2.1I4): Ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, przedsiębiorstwach i organizacjach

Celem środka jest zachęcenie przemysłu, przedsiębiorstw i organizacji do udziału w transformacjach ukierunkowanych na dekarbonizację oraz wdrożenie planów działania mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w ich działalności lub łańcuchach dostaw.

Inwestycja polega na ustanowieniu systemu wsparcia zapewniającego finansowanie odpowiadające kosztom zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, których należy unikać w związku z ograniczeniem emisji wynikającym z działań beneficjentów. W wyniku udzielonego wsparcia zmniejsza się co najmniej 354 566 ton równoważnika CO2.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla 1 ; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia 2 ; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami 3 i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 4 ; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 5 (C2.1I5): Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych

Celem środka jest ułatwienie modernizacji energetycznej i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych budynków publicznych, tj. budynków straży pożarnej, szkół, szpitala ogólnego w Nikozji, stacji uzdatniania wody i pompowni wody.

Inwestycja składa się z trzech poddziałań: (i) nieruchomości i szkoły straży pożarnej; (ii) szpital ogólny w Nikozji; oraz (iii) instalacja połączonych z siecią fotowoltaicznych systemów energetycznych w zakładach uzdatniania wody i pompowniach wody.

podśrodek 1; Właściwości straży pożarnej i szkoły

Poddziałanie obejmuje modernizację energetyczną 16 miejskich stacji pożarowych na Cyprze, dowództwa straży pożarnej i dwóch wiejskich stacji pożarowych. Poddziałanie obejmuje również instalację izolacji cieplnej i systemów fotowoltaicznych w co najmniej 405 szkołach.

Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną.

podśrodek 2; Szpital ogólny w Nikozji

Podśrodek obejmuje utworzenie i instalację systemu fotowoltaicznego w Szpitalu Głównym w Nikozji o łącznej pojemności 943 KW.

podśrodek 3; Stacje uzdatniania wody i pompownie wody

Podśrodek obejmuje instalację systemów energii fotowoltaicznej podłączonych do sieci o całkowitej mocy 2 MWp w stacjach uzdatniania wody i pompowni wody.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 6 (C2.1I6): Modernizacja infrastruktury testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim

Celem środka jest modernizacja infrastruktury testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim oraz zintegrowanie tej infrastruktury z przyszłą inteligentną siecią.

Inwestycja obejmuje dostawę, instalację, testowanie, kalibrację, uruchomienie i odbiór urządzeń inteligentnych sieci, a następnie ostateczną integrację infrastruktury. Środek ten obejmuje również orientację i szkolenie personelu.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

Inwestycja 7 (C2.1I7): Instalacja masowa i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)

Celem środka jest ułatwienie masowego rozpowszechnienia inteligentnych liczników na Cyprze.

Inwestycja polega na dostawie i instalacji 400 000 inteligentnych liczników do odbiorców końcowych energii elektrycznej, w tym osób fizycznych i prawnych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 8 (C2.1I8): Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie

Celem środka jest wzmocnienie monitorowania emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa na Cyprze oraz przyczynienie się do ich zmniejszenia.

Inwestycja polega na ustanowieniu systemu monitorowania emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie, który dostarcza danych na potrzeby wdrażania skuteczniejszych praktyk łagodzących i przyczynia się do osiągnięcia do końca 2025 r. 10 % redukcji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 9 (C2.1I9): Ochrona przeciwpożarowa lasów

Celem środka jest zwiększenie zdolności właściwych organów na Cyprze do radzenia sobie z zagrożeniami pożarowymi oraz wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami, na jakie narażone są obywatele, infrastruktura i lasy.

Inwestycja polega na zakupie samolotów gaśniczych, pojazdów, sprzętu oraz związanych z tym szkoleń i serwisowania w okresie realizacji działania. Obejmuje to dostawę następujących pojazdów, maszyn i urządzeń: 75 pojazdów transportowych do celów patrolowych do celów ochrony lasów i przenoszenia pracowników w przypadku pożarów; 12 dużych pojazdów strażackich; 25 awaryjnych pojazdów gaśniczych; czterech spycharek do budowy obiektów ochrony przeciwpożarowej z możliwością transportu samochodem ciężarowym w celu szybkiego transportu do pożaru; cztery spycharki naziemne do budowy obiektów ochrony przeciwpożarowej; sześć ciągników rolniczych wyposażonych w narzędzia niezbędne do wdrożenia środków zapobiegania pożarom; koparki/ładowarki czterokołowe; sześć rozdrabniaczy; cztery ładowarki (samochody ciężarowe) i sześć 20-tonowych zbiornikowców do celów ochrony przeciwpożarowej; jeden samolot gaśniczy.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 10 (C2.1I10): System zarządzania rynkiem ułatwiający otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję

Celem środka jest wprowadzenie systemu zarządzania rynkiem przez cypryjskiego operatora systemu przesyłowego jako narzędzia ułatwiającego otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję.

Inwestycja obejmuje instalację i wdrożenie systemu zarządzania rynkiem cypryjskiego rynku energii elektrycznej oraz związane z tym szkolenie 100 % personelu operatora systemu przesyłowego.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2023 r.

B.2.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy

Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

19

C2.1R1

Opodatkowanie ekologiczne

Kamień milowy

Wejście w życie ustawy wprowadzającej podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw, podatek od wody i opłatę od odpadów z gospodarstw domowych/składowiska

Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy wprowadzającej podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw, podatek od wody oraz opłatę od odpadów z gospodarstw domowych/składowiska

-

-

-

Q2

2023

Wejście w życie zmian legislacyjnych mających na celu wniesienie wymiernego wkładu w osiągnięcie celu na 2030 r. dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zmiany opierają się na wynikach niezależnego badania, które ma zostać przeprowadzone. Ustawa wprowadza w szczególności: a) podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw wykorzystywanych w sektorach gospodarki, które nie są objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; b) wprowadza stopniowo podatek od wody, który będzie odzwierciedlał niedobór tego zasobu naturalnego i koszt jego użytkowania dla środowiska; oraz c) wprowadzenie ogólnokrajowej opłaty za odpady z gospodarstw domowych/składowiska.

20

C2.1R1

Opodatkowanie ekologiczne

Kamień milowy

Sprawozdanie z oceny skutków dotyczące wpływu reformy na środowisko i gospodarkę

Publikacja sprawozdania z oceny skutków mierzącego wpływ reformy na środowisko i gospodarkę

-

-

-

Q2

2026

Sprawozdanie z oceny skutków, w którym mierzy się wpływ reformy na środowisko i wpływ gospodarczy na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, a w razie potrzeby zaleca się wprowadzenie dalszych zmian podatkowych.

21

C2.1R2

Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego cypryjskiego organu ds. energii elektrycznej

Kamień milowy

Ustawa o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r.

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy z 2021 r. o regulacji rynku energii elektrycznej

-

-

-

Q4

2021

Wejście w życie ustawy o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r., która ułatwi otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję i zwiększy upowszechnienie OZE poprzez: a) osiągnięcie niezależności cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od obecnego cypryjskiego organu ds. energii elektrycznej (EAC) (autonomia w zakresie zarządzania, autonomii finansowej i niezależności personelu OSP), b) wprowadzenie niezbędnych kroków w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej dla odbiorców krajowych i komercyjnych/przemysłowych oraz c) stworzenie warunków przejrzystości i zaufania w celu motywowania nowych inwestorów w zakresie wytwarzania i dostaw energii elektrycznej.

22

C2.1R3

Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia projektów w zakresie OZE umożliwiających wydawanie pozwoleń i ułatwienia renowacji energetycznej budynków

Kamień milowy

W pełni operacyjna platforma informatyczna

W pełni operacyjna platforma informatyczna akceptowana przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu

-

-

-

Q4

2022

W pełni operacyjna platforma informatyczna służąca: 1) kierowaniu wnioskodawcy przez administracyjny proces składania wniosków o zezwolenie w przejrzysty sposób aż do wydania jednej lub kilku decyzji przez właściwe organy, 2) dostarczaniu wnioskodawcy wszelkich niezbędnych informacji oraz, w stosownych przypadkach, zaangażowaniu innych organów administracyjnych.

23

C2.1R4

Ramy regulacyjne magazynowania energii

Kamień milowy

Zmiana zasad przekazywania i dystrybucji (TDR) oraz zasad handlu i rozrachunku (TSR)

Publikacja na stronie internetowej cypryjskiego organu regulacyjnego ds. energii zmiany zasad przesyłu i dystrybucji (TDR) oraz zasad handlu i rozrachunku (TSR)

-

-

-

Q4

2021

Wejście w życie zmiany zasad przekazywania i dystrybucji (TDR) oraz zasad handlu i rozrachunku (TSR), które zapewniają niezbędne ramy regulacyjne (reguły rynkowe) i warunki techniczne umożliwiające instalację magazynową:

- uczestniczenie w hurtowym rynku energii elektrycznej,

- wspieranie rozwoju ekonomicznie opłacalnego, wydajnego, bezpiecznego i zorientowanego na konsumenta rynku energii elektrycznej, który priorytetowo traktuje wytwarzanie energii elektrycznej z systemów energii odnawialnej.

24

C2.1I1

Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej rozumianym sektorze publicznym

Kamień milowy

Program wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szeroko rozumianym sektorze publicznym

Publikacja zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szeroko rozumianym sektorze publicznym

-

-

-

Q4

2021

Wydanie zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej pojętym sektorze publicznym, po weryfikacji rozporządzenia w sprawie pomocy państwa, które ma być stosowane przez komisarza ds. kontroli pomocy państwa i decyzję Rady Ministrów zatwierdzającą cele programu. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną.

25

C2.1I1

Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej rozumianym sektorze publicznym

Wartość docelowa

Podmioty (MŚP, gminy, społeczności i szerzej rozumiany sektor publiczny), które wdrożyły interwencje na rzecz efektywności energetycznej

 

Numer

0

125

Q4

2024

Co najmniej 125 podmiotów (MŚP, gminy, społeczności i szerzej rozumiany sektor publiczny) wdrożyło 1) interwencje w zakresie efektywności energetycznej (środki na rzecz efektywności energetycznej) w budynkach lub 2) środki w zakresie efektywności energetycznej związane z ich procesami produkcyjnymi lub 3) środki na rzecz efektywności energetycznej w miejskich obiektach sportowych ze względu na wsparcie, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %. Wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

26

C2.1I1

Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej rozumianym sektorze publicznym

Wartość docelowa

Podmioty (MŚP, gminy, społeczności i szerzej rozumiany sektor publiczny), które wdrożyły interwencje na rzecz efektywności energetycznej

 

Numer

125

275

Q4

2025

Co najmniej 275 podmiotów (MŚP, gminy, społeczności i szerzej rozumiany sektor publiczny) wdrożyło 1) interwencje w zakresie efektywności energetycznej (środki na rzecz efektywności energetycznej) w budynkach lub 2) środki w zakresie efektywności energetycznej związane z ich procesami produkcyjnymi lub 3) środki na rzecz efektywności energetycznej w miejskich obiektach sportowych ze względu na wsparcie, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %. Wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

27

C2.1I2

Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi

Kamień milowy

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych

Opublikowano pierwsze zaproszenie do składania wniosków

-

-

-

Q2

2021

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych zostało opublikowane na stronie internetowej Funduszu na rzecz OZE i Funduszu na rzecz Poszanowania Energii. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną.

28

C2.1I2

Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi

Wartość docelowa

Budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną

-

Numer

0

8 600

Q4

2023

Co najmniej 8 500 mieszkań i 100 gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi poprawiło swoją charakterystykę energetyczną dzięki rozwiązaniom dostosowanym do ich potrzeb (usługi pomocnicze i doradztwo energetyczne) oraz wsparciu finansowemu, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.

29

C2.1I2

Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi

Wartość docelowa

Budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną

-

Numer

8600

16 470

Q2

2026

Co najmniej 16 200 mieszkań i 270 gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi poprawiło swoją charakterystykę energetyczną dzięki rozwiązaniom dostosowanym do ich potrzeb (usługi wsparcia i poradnictwo energetyczne) oraz wsparciu finansowemu, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.

30

C2.1I3

Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szeroko powszechne organy publiczne, a także organizacje pozarządowe, a także ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i ograniczanie jej skutków; przystosowanie się do zmiany klimatu;

Kamień milowy

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej

Publikacja pierwszego zaproszenia do składania wniosków

-

-

-

Q3

2021

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej zostało opublikowane na stronie internetowej Funduszu na rzecz OZE i Funduszu na rzecz Poszanowania Energii. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną.

31

C2.1I3

Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szeroko powszechne organy publiczne, a także organizacje pozarządowe, a także ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i ograniczanie jej skutków; przystosowanie się do zmiany klimatu;

Wartość docelowa

Inwestycje podejmowane przez władze lokalne lub organizacje pozarządowe, które poprawiły swoją efektywność energetyczną i odporność na zmianę klimatu

-

Numer

0

190

Q4

2023

Co najmniej 190 inwestycji przeprowadzonych przez władze lokalne lub organizacje pozarządowe, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną i odporność na zmianę klimatu dzięki pomocy technicznej i wsparciu finansowemu, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.

32

C2.1I3

Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szeroko powszechne organy publiczne, a także organizacje pozarządowe, a także ułatwianie przekształcania społeczności lokalnych w łagodzenie zmiany klimatu i ograniczanie jej skutków; przystosowanie się do zmiany klimatu;

Wartość docelowa

Inwestycje podejmowane przez władze lokalne lub organizacje pozarządowe, które poprawiły swoją efektywność energetyczną i odporność na zmianę klimatu

-

Numer

190

580

Q2

2026

Co najmniej 580 inwestycji przeprowadzonych przez władze lokalne lub organizacje pozarządowe, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną i odporność na zmianę klimatu dzięki pomocy technicznej i wsparciu finansowemu, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.

33

C2.1I4

Ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, przedsiębiorstwach i organizacjach

Wartość docelowa

Ograniczenie emisji

-

Numer

0

130 000

Q4

2024

Co najmniej 130 000 ton ekwiwalentu CO2 zredukowano dzięki udzielonemu wsparciu. Redukcje emisji są weryfikowane w sprawozdaniach ekspertów zewnętrznych. Wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

34

C2.1I4

Ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, przedsiębiorstwach i organizacjach

Wartość docelowa

Dalsze ograniczenie emisji

-

Numer

130000

354 566

Q2

2026

Co najmniej 354 566 ton ekwiwalentu CO2 zredukowane ze względu na udzielone wsparcie. Redukcje emisji są weryfikowane w sprawozdaniach ekspertów zewnętrznych. Wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

35

C2.1I5

Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych

Wartość docelowa

Izolacja termiczna i systemy fotowoltaiczne zainstalowane w szkołach

-

Numer

0

405

Q1

2022

Izolacja cieplna i systemy fotowoltaiczne zainstalowane w co najmniej 405 szkołach, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.

36

C2.1I5

Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych

Wartość docelowa

Zakończenie budowy i instalacji systemu fotowoltaicznego w Szpitalu Głównym w Nikozji

-

Numer

0

943

Q4

2023

Zakończenie budowy i instalacji systemu fotowoltaicznego w Szpitalu Głównym w Nikozji o łącznej mocy 943 KW.

37

C2.1I5

Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych

Wartość docelowa

Zakończenie instalacji systemów fotowoltaicznych w pompowniach wodnych i stacjach pożarniczych

-

Numer

0

2 200

Q4

2025

Zakończenie instalacji systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 200 kW w pompowniach wodnych i stacjach pożarniczych.

38

C2.1I6

Modernizacja infrastruktury testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim

Kamień milowy

Podpisanie umowy na instalację urządzeń służących modernizacji sieci elektroenergetycznej w inteligentne sieci

Podpisanie umowy

-

-

-

Q4

2022

Podpisanie umowy na instalację urządzeń w celu przekształcenia sieci elektroenergetycznej w inteligentną sieć w wyniku pomyślnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

39

C2.1I6

Modernizacja infrastruktury testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim

Kamień milowy

Dostawa, pomyślna instalacja i odbiór urządzeń do inteligentnych sieci

Wydany protokół odbioru

-

-

-

Q2

2024

Dostawa, udana instalacja, testowanie, kalibracja, uruchomienie i odbiór urządzeń dla inteligentnych sieci, a następnie końcowa integracja infrastruktury.

40

C2.1I7

Instalacja masowa i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)

Kamień milowy

Podpis umowy na inteligentną infrastrukturę do pomiaru energii elektrycznej

Podpisanie umowy

-

-

-

Q1

2022

Podpis umowy na inteligentną infrastrukturę do pomiaru energii elektrycznej (sprzęt, oprogramowanie i wsparcie & inne usługi).

41

C2.1I7

Instalacja masowa i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)

Wartość docelowa

Dostawa i instalacja inteligentnych liczników

-

Numer

0

200 000

Q3

2024

Akceptacja dostawy i instalacji co najmniej 200 000 inteligentnych liczników energii elektrycznej odbiorcom końcowym energii elektrycznej, w tym osobom fizycznym i prawnym.

42

C2.1I7

Instalacja masowa i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)

Wartość docelowa

Dostawa i instalacja inteligentnych liczników

-

Numer

200000

40 0000

Q2

2026

Akceptacja dostawy i instalacji 400 000 inteligentnych liczników energii elektrycznej dla końcowych odbiorców energii elektrycznej, w tym osób fizycznych i prawnych.

43

C2.1I8

Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie

Kamień milowy

Zakup i instalacja jednostek monitorujących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa

Zatwierdzenie sprzętu i instalacji przez komitet przyjmujący

-

-

-

Q2

2023

Zakup i instalacja jednostek motoryzacyjnych i stałych jednostek monitorujących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w celu wdrożenia odpowiednich polityk mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

44

C2.1I8

Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie

Wartość docelowa

Redukcja emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa

-

% (procent)

0

10

Q4

2025

Osiągnięcie 10-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa poprzez monitorowanie emisji gazów cieplarnianych i obliczanie krajowych współczynników emisji dla emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenie współczynników emisji za pomocą krajowego wykazu emisji gazów cieplarnianych w danym kraju. Całkowita emisja referencyjna z gleb rolniczych w oparciu o krajowe sprawozdanie inwentaryzacji kraju wynosi 122,8 kt ekwiwalentu CO2 za 2019 r.

45

C2.1I9

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Kamień milowy

Podpisanie umów/podpisów dotyczących zakupu samolotów gaśniczych, pojazdów, sprzętu i świadczenia usług

Podpisanie umów/podpisów

-

-

-

Q2

2022

Podpisanie umów/umów z dostawcami w sprawie zakupu samolotów gaśniczych, pojazdów, sprzętu i świadczenia usług w celu przyczynienia się do przystosowania się do zmiany klimatu i zmniejszenia ryzyka

wybuch i rozprzestrzenianie się pożarów lasów oraz wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami, na jakie narażone są obywatele,

infrastruktura i lasy będące następstwem ewentualnego pożaru.

46

C2.1I9

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Kamień milowy

Dostawa samolotów gaśniczych, pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego

Świadectwa przyjęcia wydane na dostawę samolotów, pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego

-

-

-

Q4

2023

Dostawa i odbiór samolotów gaśniczych, pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego.

47

C2.1I9

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Kamień milowy

POŚWIADCZENIE DORĘCZENIA

Poświadczenia odbioru wydane w celu potwierdzenia odbioru usług

-

-

-

Q4

2025

Wykonanie następujących usług: 1) operacje przeciwpożarowe i szkolenie pilotów (2) praktyki w zakresie leśnictwa oraz 3) usługi w zakresie 3 bezzałogowych statków powietrznych (UAV) - dronów.

48

C2.1I10

System zarządzania rynkiem ułatwiający otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję

Kamień milowy

Ukończenie, instalacja i uruchomienie systemu zarządzania rynkiem oraz szkolenie personelu

Wydanie ostatecznego certyfikatu akceptacji dla systemu zarządzania rynkiem oraz weryfikacja ukończenia szkolenia personelu

-

-

-

Q1

2023

Ukończenie, instalacja i uruchomienie systemu zarządzania rynkiem cypryjskiego rynku energii elektrycznej oraz szkolenie personelu operatora systemu przesyłowego w zakresie wdrożonego systemu informacyjnego i powiązanych procedur operacyjnych.

B.3.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z pożyczki

Inwestycja 11 (C2.1I11) Zakończenie izolacji energetycznej - Projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia”

Celem środka jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i bardziej konkurencyjnych hurtowych cen energii elektrycznej oraz umożliwienie zwiększonego wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł bardziej ekologicznych, w szczególności odnawialnych, poprzez przyłączenie cypryjskiej sieci elektroenergetycznej do systemu kontynentalnego UE.

Inwestycja polega na ukończeniu i oddaniu do eksploatacji PCI 3.10.2 Połączenie międzysystemowe między Cyprem a Grecją, w tym stacji przekształtnikowej o mocy 1 000 MW na Cyprze i powiązanej infrastruktury na Cyprze i na Krecie, połączonej za pośrednictwem 898 km podmorskich kabli HVDC o mocy 1 000 MW. Oczekuje się, że będzie to częścią szerszej inwestycji w budowę transgranicznego połączenia międzysystemowego o łącznej długości 1 208 km między Kretą, Cyprem i Izraelem. Oczekuje się, że różne części projektu otrzymają finansowanie z różnych źródeł, a mianowicie z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, instrumentu „Łącząc Europę”, pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pożyczek komercyjnych i kapitału własnego.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01). W szczególności środki łagodzące mające na celu ochronę środowiska morskiego są należycie przestrzegane podczas realizacji projektu, jak określono w ocenie oddziaływania na środowisko i pozwoleniu na budowę. Wszelkie środki określone w ramach OOŚ i oceny na podstawie dyrektywy 2000/60/WE jako niezbędne do zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01) są włączane do projektu i przestrzegane na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

B.4.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji dotyczące pożyczki

Numer porządkowy

środków dotyczących systemu Eurodac

(Reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

49

C2.1I11

Zakończenie izolacji energetycznej - projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia”

Kamień milowy

Rozpoczęcie prac budowlanych stacji przetwornika HVDC w Kofinou i infrastruktury lądowej na Cyprze

Podpisana umowa o budowę stacji konwerterowej Kofinou

-

-

-

Q4

2022

Rozpoczęcie prac budowlanych stacji przetwornika HVDC w Kofinou i infrastruktury lądowej na Cyprze po zabezpieczeniu odpowiednich źródeł finansowania poza RRF.

50

C2.1I11

Zakończenie izolacji energetycznej - projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia”

Kamień milowy

Zakończenie budowy stacji przekształtnikowej

Wydanie świadectwa przejęcia dla budowy stacji przekształtnikowej

-

-

-

Q4

2024

Zakończenie budowy stacji przekształtnikowej, w tym instalacja urządzeń wysokiego napięcia i sterowania

51

C2.1I11

Zakończenie izolacji energetycznej - projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia”

Kamień milowy

Ukończona i w pełni operacyjna instalacja elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego między Cyprem a Kretą (Grecja)

Zespół ds. przyjmowania wyników potwierdza skuteczność operacyjną projektu;

publiczne ogłoszenie rozpoczęcia eksploatacji połączenia wzajemnego

-

-

-

Q4

2025

Ukończony i w pełni operacyjny system elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego między Cyprem a Kretą (Grecja) w celu: (1) zakończenie izolacji energetycznej Cypru jako państwa członkowskiego UE oraz (2) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii (3) osiągnięcie krajowych celów klimatycznych określonych w krajowym planie klimatycznym

C. KOMPONENT 2.2: Zrównoważony transport

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu promowanie czystszej, inteligentniejszej, bezpieczniejszej i sprawiedliwszej mobilności miejskiej poprzez zachęcanie do przechodzenia z samochodów prywatnych na bardziej zrównoważone rodzaje transportu, takie jak transport publiczny, jazda na rowerze, chodzenie pieszo, a także promowanie korzystania z pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych oraz korzystania z systemów cyfrowych w sektorze transportu.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące inwestycji w zrównoważony transport (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

C.1.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C2.2R1): Ustanowienie inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego dwutorowe technologie cyfrowe

Celem środka jest wzmocnienie infrastruktury technologicznej, umożliwienie lepszego i skuteczniejszego monitorowania infrastruktury oraz wprowadzenie do niej inteligentnych elementów.

Reforma polega na opracowaniu i wdrożeniu inteligentnego systemu transportowego w celu poprawy zarządzania mobilnością na obszarach miejskich i cypryjskiej sieci TEN-T, również poprzez poprawę współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami. Reforma obejmuje dostawę, instalację i podłączenie do krajowego punktu dostępu 300 czujników. Oczekuje się, że sprzęt ten będzie stanowił podstawę cyfryzacji sieci fizycznej mobilności w bazie danych systemu informacji geograficznej (GIS) oraz integracji usług w zakresie mobilności.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 2 (C2.2R2): Zapewnienie ram regulacyjnych dla interoperacyjnej i skutecznej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (EV) oraz wydajnego rynku ładowania pojazdów elektrycznych

Celem środka jest ułatwienie utworzenia wydajnej infrastruktury elektromobilności dla ładowania pojazdów elektrycznych.

Reforma ma na celu stworzenie mechanizmu (i) wdrażania i monitorowania rynku ładowania pojazdów elektrycznych oraz (ii) koordynowania analizy danych umożliwiającego skuteczne monitorowanie sieci, a także zapewnienie zgodności z prawem krajowym i unijnym.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 3 (C2.2R3): Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich

Celem reformy jest stworzenie ram regulacyjnych w celu stworzenia bodźców do zastępowania starego i zanieczyszczającego taboru kolejowego oraz stworzenie zachęt do stosowania zrównoważonych rozwiązań w zakresie dojazdów do pracy i mobilności.

Reforma ta obejmuje takie środki jak wyłączenie zanieczyszczających pojazdów z kluczowych obszarów, takich jak strefy bez emisji zanieczyszczeń, opłaty za ruch pojazdów na niektórych obszarach oraz obowiązkowe stosowanie pojazdów elektrycznych w niektórych operacjach transportowych. Reformę wspiera inwestycja 3 (promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych, pojazdów lekkich i alternatywnych środków transportu).

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 1 (C2.2I1): Wdrażanie projektów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (SUMP) i środków zwiększających dostępność

Celem środków jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do zwiększenia mobilności w miastach dzięki wariantom bardziej przyjaznym dla środowiska, poprawa środowiska miejskiego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Limassol i Larnace. Inwestycja obejmuje również środki mające na celu zwiększenie dostępności i bezpiecznego ruchu pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych we wszystkich ośrodkach miejskich.

W szczególności inwestycja polega na wprowadzeniu ścieżek rowerowych, pasów dla autobusów i odpowiednich urządzeń ITS (tj. inteligentnego systemu sygnalizacji świetlnej z systemem priorytetowym dla autobusów), jak również na wprowadzeniu stojaków rowerowych, schronisk dla autobusów i poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych skrzyżowaniach. Obejmuje to również utworzenie Park & stacji Ride i odpowiedniego sprzętu ITS, a także modernizację istniejącej sieci drogowej w ośrodkach miejskich (takie jak chodniki, przejścia dla pieszych, rowerzystów lub osób niepełnosprawnych, systemy ostrzegania dla osób słabowidzących, węzły parkingowe dla rowerów, podjazdy).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2026 r.

Inwestycja 2 (C2.2I2): Tworzenie infrastruktury elektromobilności

Celem środków jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do ułatwienia przejścia na elektromobilność oraz przyczynienie się do rozwoju punktów ładowania.

Inwestycja składa się z trzech poddziałań: (i) instalację publicznie dostępnych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych; (ii) system dotacji na instalację publicznie dostępnych punktów ładowania w lokalach przedsiębiorstw i władz lokalnych; oraz (iii) system dotacji na pobieranie opłat za pojazdy elektryczne z odnawialnych źródeł energii (OZE).

podśrodek 1; instalacja publicznie dostępnych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

Inwestycja polega na instalacji 10 stacji szybkiego ładowania jako projektu demonstracyjnego na rzecz promowania elektromobilności. Zapewnia ona dostęp do infrastruktury szybkiego ładowania dla pojazdów elektrycznych i w związku z tym oczekuje się, że przyczyni się do usunięcia przeszkód konsumentów w zakresie autonomii pojazdów elektrycznych. 10 stacji szybkiego ładowania umieszcza się w miejscach ogólnodostępnych, takich jak szpitale, duże publicznie dostępne parkingi lub poza budynkami służb publicznych (takich jak ministerstwa lub sądy).

podśrodek 2; system dotacji na instalację publicznie dostępnych punktów ładowania w lokalach przedsiębiorstw i władz lokalnych

System wspiera instalację punktów ładowania na publicznie dostępnych obszarach będących własnością przedsiębiorstw lub władz lokalnych.

podśrodek 3; system dotacji na pobieranie opłat za pojazdy elektryczne z OZE

System zapewnia zachęty finansowe w celu wspierania rozwoju niezbędnej infrastruktury elektromobilności, w szczególności poprzez ładowanie pojazdów elektrycznych z OZE. Program dotacji obejmuje instalację systemów fotowoltaicznych i urządzeń ładujących w mieszkaniach do ładowania elektrycznych pojazdów prywatnych oraz finansowanie przez władze lokalne/publiczne budowy publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Oczekuje się, że energia elektryczna dla publicznych punktów ładowania będzie produkowana w dużej części z OZE.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 3 (C2.2I3): Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)

Celem środka jest promowanie zakupu pojazdów elektrycznych, pojazdów lekkich (tj. samochodów emitujących mniej niż 50 g CO2), rowerów elektrycznych oraz publicznych lub niezmotoryzowanych środków transportu (takich jak autobusy, rowery), przy jednoczesnym stopniowym wycofaniu z ruchu starszych pojazdów zanieczyszczających środowisko. Oczekuje się, że inwestycja uzupełni reformę 3 (stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na obszarach zanieczyszczonych).

Inwestycja składa się z trzech poddziałań: (i) rozpoczęcie przejścia na elektromobilność w sektorze rządowym; (ii) system wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych; oraz (iii) program złomowania pojazdów najbardziej zanieczyszczających środowisko, w połączeniu z zachętami do mobilności niskoemisyjnej.

podśrodek 1; rozpoczęcie przejścia na elektromobilność w sektorze instytucji rządowych i samorządowych

Inwestycje obejmują środki mające na celu rozpoczęcie stopniowego zastępowania rządowej floty pojazdów konwencjonalnych pojazdami elektrycznymi oraz promowanie przejścia na elektromobilność. Obejmuje on zakup 100 pojazdów elektrycznych na potrzeby sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz instalację odpowiednich punktów ładowania w budynkach sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ponadto Departament Usług Pocztowych zastępuje cały swój park motocyklowy motocyklami elektrycznymi.

Oczekuje się, że będzie on służył jako projekt demonstracyjny na rzecz promowania elektromobilności wśród ogółu społeczeństwa.

podśrodek 2; system wsparcia na zakup pojazdów elektrycznych

W ramach programu przewiduje się zachęty, w formie dotacji, do zakupu i rejestracji pojazdów elektrycznych oraz zakupu rowerów elektrycznych. Jest ona bezpośrednio powiązana z reformą 3, „stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich”, jako równoległego, wspierającego i uzupełniającego środka.

podśrodek 3; system złomowania pojazdów najbardziej zanieczyszczających środowisko w połączeniu z zachętami do mobilności niskoemisyjnej

System ten zachęca kierowców do rezygnacji z starszych i bardziej zanieczyszczających pojazdów w zamian za alternatywne opcje mobilności, takie jak zakup pojazdów LEV lub rowerów elektrycznych lub bezpłatnych biletów na roczne autobusy. Oczekuje się, że usunięcie starszych pojazdów przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu, a także do złagodzenia jej wpływu na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby i zanieczyszczenie hałasem. Złomowane pojazdy są poddawane recyklingowi przez licencjonowanych podmiotów zajmujących się recyklingiem. Pierwszeństwo przyznaje się najstarszym pojazdom, które mają być złomowane.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

C.2.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy

środków dotyczących systemu Eurodac

(Reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

52

C2.2R1

Ustanowienie inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego dwutorowe technologie cyfrowe

Wartość docelowa

Dostawa i instalacja co najmniej 150 czujników

-

Numer

0

150

Q1

2024

Dostawa, instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu co najmniej 150 czujników ruchu w celu digitalizacji sieci i wspierania rozwoju inteligentnego systemu transportowego.

53

C2.2R1

Ustanowienie inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego dwutorowe technologie cyfrowe

Wartość docelowa

Dostawa i instalacja co najmniej 300 czujników

-

Numer

150

300

Q4

2025

Dostawa, instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu co najmniej 300 czujników ruchu w celu digitalizacji sieci i wspierania rozwoju inteligentnego systemu transportowego.

54

C2.2R2

Zapewnienie ram regulacyjnych dla interoperacyjnej i skutecznej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (EV) oraz wydajnego rynku ładowania pojazdów elektrycznych

Kamień milowy

Wejście w życie przepisów dotyczących punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy

-

-

-

Q4

2024

Wejście w życie przepisów dotyczących infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i wydajnego rynku ładowania pojazdów elektrycznych.

Ramy regulacyjne wspierają: (1) Mechanizm wdrażania i monitorowania rynku ładowania pojazdów elektrycznych; oraz 2) skoordynowaną analizę danych umożliwiającą skuteczne monitorowanie sieci oraz zapewnienie zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi.

55

C2.2R3

Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich

Kamień milowy

Wejście w życie aktów ustawodawczych/administracyjnych związanych ze stopniowym wycofywaniem najbardziej zanieczyszczających pojazdów

Przepis aktów ustawodawczych/administracyjnych wskazujący wejście w życie przepisów

-

-

-

Q4

2023

Wejście w życie aktów ustawodawczych/administracyjnych dotyczących wyłączenia zanieczyszczających pojazdów z kluczowych obszarów/operacji.

Akty ustawodawcze/administracyjne tworzą podstawę prawną do egzekwowania przyjmowania środków ograniczających związanych z ruchem pojazdów silnikowych w celu stopniowego wycofywania najbardziej zanieczyszczających pojazdów.

56

C2.2R3

Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich

Kamień milowy

Wdrożenie co najmniej dwóch środków mających na celu wyłączenie pojazdów zanieczyszczających środowisko

Wdrożenie dwóch środków

-

-

-

Q4

2025

Co najmniej dwa środki są skuteczne mające na celu wyłączenie zanieczyszczających pojazdów z kluczowych obszarów/operacji, takich jak strefy bez emisji zanieczyszczeń, stosowanie opłat za ruch pojazdów na niektórych obszarach, stosowanie obowiązkowych środków w zakresie użytkowania pojazdów elektrycznych w niektórych operacjach transportowych lub równoważnych środków.

57

C2.2I1

Wdrażanie projektów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (SUMP) i środków zwiększających dostępność

Kamień milowy

Podpisanie umów na roboty budowlane w zakresie zrównoważonej infrastruktury transportowej i instalacji pomocniczych

Podpisanie umowy

-

-

-

Q2

2024

Podpisanie umów na: 1) budowę ścieżek rowerowych, pasów dla autobusów oraz park & stacje obsługi w ramach planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) oraz (2) zapewnienie urządzeń pomocniczych związanych ze zrównoważonym transportem, w tym parkingów rowerowych i przejść dla pieszych, rowerzystów lub osób niepełnosprawnych.

58

C2.2I1

Wdrażanie projektów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (SUMP) i środków zwiększających dostępność

Wartość docelowa

Zakończenie prac budowlanych w zakresie zrównoważonych szlaków transportowych o długości co najmniej 62 km

-

Numer

0

62

Q1

2026

Ukończenie prac budowlanych dotyczących co najmniej 62 km zrównoważonych szlaków transportowych, w tym co najmniej 40 km ścieżek rowerowych, co najmniej 14 km pasów dla autobusów i co najmniej 8 km chodników.

59

C2.2I1

Wdrażanie projektów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (SUMP) i środków zwiększających dostępność

Wartość docelowa

Zakończenie prac budowlanych dla co najmniej 645 instalacji pomocniczych związanych z transportem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju

-

Numer

0

645

Q1

2026

Zakończenie prac budowlanych dla co najmniej 645 instalacji pomocniczych związanych z transportem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym co najmniej 5 parków i placów; stacje jazdy, co najmniej 40 przejść, co najmniej 300 rampy, co najmniej 300 węzłów rowerowych.

60

C2.2I2

Tworzenie infrastruktury elektromobilności

Wartość docelowa

Instalacja co najmniej 330 punktów ładowania ze względu na przyznane wsparcie

-

Numer

0

330

Q4

2023

Ze względu na wsparcie przyznane w ramach programu wsparcia w budynkach publicznych, władzach lokalnych, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) lub prywatnych gospodarstwach domowych zakupiono i zainstalowano co najmniej 330 punktów ładowania.

61

C2.2I2

Tworzenie infrastruktury elektromobilności

Wartość docelowa

Instalacja co najmniej 1 200 punktów ładowania ze względu na przyznane wsparcie

-

Numer

330

1 200

Q4

2025

Ze względu na wsparcie przyznane w ramach systemu wsparcia w budynkach publicznych, władzach lokalnych, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) lub prywatnych gospodarstwach domowych zakupiono i zainstalowano co najmniej 1 200 punktów ładowania (takich jak normalne, podwójne, szybkie ładowanie i ładowanie fotowoltaiczne).

62

C2.2I3

Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)

Wartość docelowa

Zakup pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych (co najmniej 2 050) ze względu na przyznane wsparcie

-

Numer

0

2 050

Q4

2023

Ze względu na wsparcie przyznane w ramach programu wsparcia zakupiono co najmniej 2 050 pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2-3, N, L1e-L7e i rowerów.

63

C2.2I3

Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)

Wartość docelowa

Zakup pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych (co najmniej 5 750), ze względu na przyznane wsparcie

-

Numer

2 050

5 750

Q4

2025

Ze względu na wsparcie przyznane w ramach programu wsparcia zakupiono co najmniej 5 750 pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2-3, N, L1e-L7e i rowerów.

64

C2.2I3

Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)

Wartość docelowa

Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych ze względu na przyznane wsparcie

-

Numer

0

1 000

Q4

2023

Dzięki wsparciu przyznanemu w ramach systemu wsparcia co najmniej 1 000 pojazdów wysokoemisyjnych zostało zlikwidowanych i zastąpionych rowerami elektrycznymi, rocznymi biletami autobusowymi i pojazdami bezemisyjnymi lub niskoemisyjnymi lub pojazdami (poniżej 50 g CO2/km).

65

C2.2I3

Promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)

Wartość docelowa

Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych ze względu na przyznane wsparcie

-

Numer

1 000

3 150

Q4

2025

Ze względu na wsparcie przyznane w ramach systemu wsparcia co najmniej 3 150 (do 3500) pojazdów wysokoemisyjnych złomowanych i zastąpionych rowerami elektrycznymi, rocznymi biletami autobusowymi i pojazdami niskoemisyjnymi (poniżej 50 g CO2/km).

D. KOMPONENT 2.3: Inteligentna i zrównoważona gospodarka wodna

Ten komponent cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do niewydolności gospodarki wodnej. Celem tego komponentu jest zapewnienie odpowiedniego i nieprzerwanego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę pitną, maksymalizacji infrastruktury systemów zbierania ścieków, oczyszczania ścieków i ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków w rolnictwie; ograniczenie strat wody, nieprzychodowego poboru wody i wód gruntowych, poprawa infrastruktury przeciwpowodziowej, poprawa efektywności operacyjnej usług świadczonych konsumentom dzięki postępowi technologicznemu oraz zapewnienie przejrzystości transakcji finansowych.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie gospodarki wodnej (zalecenie dla danego kraju nr 3 z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

D.1.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma gospodarki zasobami wodnymi

Celem środka jest określenie działań mających na celu wyeliminowanie strukturalnych słabości w zarządzaniu zasobami wodnymi na Cyprze oraz poprawę jego efektywności i trwałości.

Reforma polega na powołaniu grupy roboczej wysokiego szczebla (zwanej dalej „grupą roboczą”) pod przewodnictwem Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Finansów, Dyrekcji Generalnej ds. Programów Europejskich, Koordynacji i Rozwoju oraz wszystkich rad ds. gospodarki wodnej i kanalizacyjnej, a także organów koordynujących administrację lokalną w celu reprezentowania wszystkich zainteresowanych stron w krajowej gospodarce wodnej. Grupa robocza pełni rolę organu współpracy między różnymi organami gospodarki wodnej oraz organu koordynującego i monitorującego realizację proponowanych inwestycji i działań. Grupa robocza proponuje plan działania wraz z niezbędnymi środkami regulacyjnymi i dostosowawczymi, które mają zostać wdrożone w ciągu najbliższych 10-15 lat. Celem sugerowanego planu działania jest: (i) zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez połączenie wód rejonowych; tablice kanalizacji; (ii) ograniczenie nieprzychodowej wody; (iii) poprawa wykorzystania wody; oraz (iv) poprawa bezpieczeństwa i zrównoważonego funkcjonowania infrastruktury Departamentu Rozwoju Wodnego. Grupa robocza koordynuje i monitoruje realizację planu działania oraz zapewnia niezbędną pomoc techniczną odpowiednim organom ds. gospodarki wodnej w celu przeprowadzenia reform oraz inwestycji objętych tym elementem.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 1 (C2.3I1): Wymiana rurociągu Choirokitia-Famagusta

Celem środka jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez poprawę infrastruktury przesyłowej o zwiększonej przepustowości kanału między głównymi źródłami wody (takimi jak stacje uzdatniania wody) a obszarami zużycia. Inwestycja przyczynia się również do minimalizacji strat wody i występowania jej awarii, poprawy jakości wody poprzez mieszanie odsolonej i rafinowanej wody przed dotarciem do konsumentów końcowych oraz do uzyskania oszczędności energii dzięki ograniczeniu pompowania wody.

Środek polega na budowie wymiany istniejącego rurociągu. Projekt obejmuje prowadzenie badań topograficznych i ocen oddziaływania na środowisko. Po przeprowadzeniu ww. czynności wstępnych i wydaniu niezbędnych pozwoleń Departament Gospodarki Wodnej zleca wykonanie robót budowlanych wykonawcy, który zostanie wybrany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania robót budowlanych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 2 (C2.3I2): zakład uzdatniania wody modernizacja w celu poprawy jakości wody

Celem środka jest poprawa jakości wody, zmniejszenie zużycia energii i kosztów produkcji wody pitnej poprzez ograniczenie potrzeby odsalania wody, a także ograniczenie zakłóceń w dostawie i dystrybucji wody.

Środek polega na modernizacji oczyszczalni ścieków w Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos i Kannaviou. Obejmuje to wymianę istniejącej infrastruktury chlorowania dla tych pięciu oczyszczalni ścieków, instalację jednostek polerowania węgla aktywnego dla zakładów oczyszczania wody Limassol, Asprokremmos i Tersefanou, zwiększenie zdolności oczyszczalni ścieków Asprokremmos o 10 000 m³/dzień oraz modernizację systemu monitorowania i kontroli oraz systemu automatyzacji.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 3 (C2.3I3): Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wody

Celem środka jest poprawa efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi i zwiększenie zdolności operacyjnej właściwych organów. Środek ten ma na celu zmniejszenie ryzyka zakłóceń w działalności gospodarczej poprzez zabezpieczenie różnych systemów przed atakami cybernetycznymi i fizycznymi, zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie efektywności, zmniejszenie ilości wody nieprzynoszącej przychodów w nawadnianiu poprzez poprawę infrastruktury i zdolności monitorowania oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych skutków zanieczyszczeń i skutków przedłużających się susz poprzez ścisłe zarządzanie zasobami wodnymi i prognozowanie.

Środek ten polega na utworzeniu zintegrowanej platformy składającej się z szeregu podsystemów, w ramach której każdy z nich powinien zająć się kluczowymi wyzwaniami, takimi jak jakość wody, zarządzanie ryzykiem powodziowym, zarządzanie zapotrzebowaniem na wodę i przydział wody do celów nawadniania, efektywność energetyczna, a także bezpieczeństwo cybernetyczne i fizyczne. Wdrożenie środków obejmuje: (i) instalację 500 czujników hydraulicznych i jakościowych we wszystkich jeziorach, zbiornikach, rzekach, jak również w sieci transportu wodnego, do poziomu zbiorowości; (ii) instalację liczników energii w celu monitorowania zużycia energii przez pompownie, które są przesyłane i przechowywane w bazie danych; (iii) platforma oprogramowania powiązana z inteligentną analizą i metodami wspomagającymi proces decyzyjny w odniesieniu do produkcji wody z różnych źródeł (odsalanie i uzdatnianie wody ze zbiorników) z uwzględnieniem bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, kosztów produkcji wody w różnych systemach i prognoz suszy. Ponadto środek ten uwzględnia wyzwania związane z bezpieczeństwem cybernetycznym i fizycznym za pomocą narzędzi służących poprawie ochrony systemów ICT. Projekt jest realizowany w ramach następującej kolejności działań: szczegółową analizę wymogów z pomocą wyspecjalizowanych konsultantów; zakup i instalacja sprzętu; oraz wdrażanie, ocena i oddanie do użytku podsystemów IT.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 4 (C2.3I4): Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Celem środka jest zwiększenie efektywności operacyjnej i efektywności energetycznej poprzez cyfryzację Rady ds. Kanalizacji i Drenażu w Larnace, Rady Wodnej w Larnace i Rady Wodnej w Limassol, w szczególności poprzez modernizację działania i usług organizacji oraz zintegrowanie systemów informatycznych obecnie wykorzystywanych w jednolitym systemie do działania w ramach usług w chmurze.

Środek ten obejmuje szereg modernizacji inteligentnych i cyfrowych w każdej z trzech organizacji: (i) Rada ds. Kanalizacji i Drenażu w Larnace przeprowadzi analizę techniczno-ekonomiczną w celu określenia swojego śladu energetycznego i określenia możliwości zmniejszenia zużycia energii, np. za pomocą rozwiązań w zakresie energii słonecznej i biogazu. Instaluje również inteligentne liczniki, czujniki i systemy do rejestrowania równowagi hydrologicznej w celu umożliwienia terminowego wykrywania uszkodzonych rurociągów i monitorowania patogenów. (ii) Rada ds. Gospodarki Wodnej w Larnace zainstaluje czujniki jakości wody i ciśnienia w swoich sieciach dystrybucyjnych i w związku z tym oczekuje się, że przynajmniej 50 % konwencjonalnych liczników dla konsumentów zostanie zastąpionych inteligentnymi licznikami. Ponadto opracowuje narzędzie wspierania decyzji Digital Twin oraz bank danych. Systemy te powinny pobierać informacje z zainstalowanych czujników, inteligentnych wodomierzy i istniejących systemów, które mają być połączone w celu dokładnego oszacowania przepływu wody, ciśnienia i jakości wody w celu szybkiego wykrywania zdarzeń. (iii) Rada ds. Gospodarki Wodnej Limassol zastępuje konwencjonalnych liczników dla konsumentów automatycznymi inteligentnymi licznikami oraz instaluje czujniki ciśnienia i jakości do celów monitorowania infrastruktury i rozwoju innowacyjnych usług obsługi klienta, takich jak wczesne ostrzeganie w przypadku wycieku. Ponadto oczekuje się, że Komisja zaprojektuje dostosowane do potrzeb oprogramowanie łączące wszystkie swoje działania i będzie wspierać podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 5 (C2.3I5): Środki przeciwdziałające powodziom i zbiorniki wodne

Celem środka jest złagodzenie negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, środowisko naturalne, obiekty kultury i dochody z powodzi poprzez zarządzanie ryzykiem powodziowym. Celem szczegółowym wynikającym z działań, które mają zostać zrealizowane, jest ograniczenie erozji spowodowanej przez ekstremalne odpływy, zarówno na obszarach rolniczych, jak i miejskich.

Środek ten składa się z szeregu środków zwalczania powodzi i zbierania wody. Prace koncentrują się na trzech obszarach, mianowicie Livadia, Kladeri i centrum Nikozji, w następujący sposób: (i) w Livadia gmina Larnaka zmodernizuje i wyposaży kanały przeciwpowodziowe poprzez ulepszenie koryta rzeki i brzegów rzek. (ii) na obszarze Kladeri gmina Ypsonas buduje pełną sieć zbierania wody deszczowej o długości 4 600 m, aby pokryć obszar kończący się 35 dojami absorpcyjnymi. (iii) w Nikozji gmina Nikozja wybrała już osiem obszarów, na których zostanie zbudowany kompletny system kanalizacyjny. Prace obejmują przebudowę ulic i nawierzchni oraz rozbudowę sieci wód opadowych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 6 (C2.3I6): Zwiększenie bezpieczeństwa wodnego w regionach Nikozji i Larnaki

Celem środka jest zwiększenie wystarczalności wody na potrzeby rad wodnych Nikozji i Larnaki.

Środek przewiduje budowę trzech nowych zbiorników wody Glass Lined Steel (GLS) o łącznej wartości 26 000m³ w regionie Nikozji oraz budowę zbiornika wody o wartości 10 000 m³ na konkretnym wyznaczonym obszarze w Klavdia w Larnace.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 7 (C2.3I7): Wschodnia infrastruktura Nikozji do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków

Celem środka jest zwiększenie pojemności magazynowej oczyszczalni ścieków na obszarze Vathia Gonia, aby umożliwić wykorzystanie całej ilości oczyszczonych ścieków. Cel ten osiąga się poprzez budowę infrastruktury niezbędnej do natychmiastowego wykorzystania wody, unikanie wszelkich zrzutów i zaspokajanie istniejących potrzeb rolników podłączonych do sieci nawadniania.

Projekty realizowane są przez Departament Rozwoju Wodnego i obejmują również pompowanie, transport, dystrybucję i magazynowanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków Vathia Gonia położonej we wschodniej Nikozji. Oczyszczona woda jest ostatecznie wykorzystywana do celów nawadniania w określonych regionach rolniczych położonych na szerzej rozumianym wschodnim obszarze Nikozji znajdującym się pod kontrolą Republiki Cypryjskiej, unikając w ten sposób jakichkolwiek zrzutów.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 8 (C2.3I8) Ochrona ekosystemu morskiego przed zagrożeniami wynikającymi z wycieków ropy naftowej

Celem środka jest ochrona ekosystemów morskich poprzez zwiększenie zdolności operacyjnej Departamentu Rybołówstwa i Badań Morskich w celu szybkiego, odpowiedniego i skutecznego reagowania na incydenty związane z zanieczyszczeniem ropą naftową po zanieczyszczenie morza.

Środek polega na zakupie trzech detergentów z możliwością utworzenia niezależnych przedsiębiorstw zajmujących się odzyskiem ropy naftowej, z których dwa działają w pobliżu linii brzegowej, a większe na pełnym morzu, a także na zakupie dwóch autonomicznych urządzeń do spryskiwania powietrzem z dyspergatorów olejowych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

D.2.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy

Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

66

C2.3R1

Reforma gospodarki zasobami wodnymi

Kamień milowy

Przyjęcie planu działania dotyczącego gospodarowania zasobami wodnymi

Publikacja planu działania na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego

-

-

-

Q2

2025

Przyjęcie planu działania dotyczącego gospodarki zasobami wodnymi wraz ze środkami regulacyjnymi i dostosowawczymi. Cele proponowanego planu działania są następujące: 1) pomoc w łączeniu wód rejonowych; tablice kanalizacji sanitarnej; 2) zmniejszenie ilości wody nieotrzymującej dochodów (3) w celu poprawy wykorzystania wody oraz 4) poprawa bezpieczeństwa i zrównoważonego funkcjonowania infrastruktury Departamentu Rozwoju Wodnego.

67

C2.3I1

Wymiana rurociągu Choirokitia-Famagusta

Kamień milowy

Przygotowanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie zaproszenia do składania ofert

Opublikowane zaproszenie do składania ofert na roboty dotyczące wymiany rurociągu

-

-

-

Q3

2023

Przygotowanie dokumentacji przetargowej i wydanie zaproszenia do składania ofert po zakończeniu szczegółowego projektu wymiany rurociągu Choirokitia-Famagusta, w tym zestawienia ilości w podziale na ilości, topografię, pozwolenia, inne badania techniczne i środowiskowe oraz udzielanie licencji. Zakończona ocena oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy o przedsięwzięciach (127(I)/2018)/procedur zamówień publicznych (ustawa 73(I)/2016).

68

C2.3I1

Wymiana rurociągu Choirokitia-Famagusta

Wartość docelowa

Instalacja nowego rurociągu o całkowitej długości 20 km

 

Numer

0

20

Q2

2026

Zakończenie budowy i instalacji nowego gazociągu o łącznej długości 20 km oraz eksploatacja urządzeń. Wykwalifikowane biuro inżynieryjne weryfikuje wykonane prace.

69

C2.3I2

zakład uzdatniania wody modernizacja w celu poprawy jakości wody

Kamień milowy

Zakończenie prac związanych z instalacją jednostek polerowania węgla aktywnego w Tersefanou, Asprokremmos i Oczyszczalni wody Limassol

Certyfikaty wydane przez inżyniera projektu dla każdej z trzech umów

-

-

-

Q1

2024

Zakończenie prac związanych z instalacją jednostek polerowania węgla aktywnego

a) Pojemność 30 000 m³/dzień dla stacji uzdatniania wody Tersefanou;

b) Pojemność 30 000 m³/dzień dla stacji uzdatniania wody Asprokremmos; oraz

c) Pojemność 20 000 m³/dzień dla stacji uzdatniania wody Limassol.

70

C2.3I2

zakład uzdatniania wody modernizacja w celu poprawy jakości wody

Wartość docelowa

Zakończenie prac rozszerzeniowych i systemu automatyzacji w zakładzie oczyszczania ścieków w Asprokremmos

Numer

0

10 000

Q4

2025

Zakończenie prac prowadzących do zwiększenia zdolności oczyszczalni ścieków Asprokremmos o 10 000 m³/dzień, w tym modernizacja systemu monitorowania i kontroli, a także systemu automatyzacji.

71

C2.3I3

Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wody

Kamień milowy

Zakończenie szczegółowej analizy wymogów i dokumentu projektowego systemu

Zatwierdzenie szczegółowej analizy wymagań i dokumentu projektowego systemu przez Komitet Sterujący Departamentu Rozwoju Wody

-

-

-

Q2

2022

Analiza wymogów i dokument projektowy systemu opisują wszystkie aspekty, cechy i funkcje systemu, w tym: czujniki jakości, czujniki operacyjne (takie jak przepływ, poziom i ciśnienie), liczniki energii, urządzenia komunikacyjne, sprzęt informatyczny (sprzęt, oprogramowanie). Szczegółowa analiza wymogów i projekt systemu określają dokładną liczbę i rodzaj sprzętu wymaganego do realizacji tego projektu.

72

C2.3I3

Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wody

Wartość docelowa

Dostawa i instalacja co najmniej 50 % sprzętu

% (procent)

0

50

Q1

2024

Dostawa i instalacja co najmniej 50 % całkowitej liczby jednostek określonych w analizie szczegółowych wymagań i projekcie systemu (czujniki jakości, urządzenia komunikacyjne i mierniki jakości).

73

C2.3I3

Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wody

Kamień milowy

Ukończenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego systemu monitorowania i kontroli gospodarki wodnej

Zespół ds. realizacji projektu Departamentu Rozwoju Wody i odpowiedzialny urzędnik zatwierdzają funkcjonowanie i funkcjonalność całego systemu

-

-

-

Q2

2026

Ukończenie zintegrowanego systemu zarządzania monitoringiem i kontrolą, który obejmuje sprawdzenie, czy system jest w stanie wykryć na wczesnym etapie zdarzenia, które wymagają natychmiastowych działań ze strony personelu Departamentu Rozwoju Wody. System musi być w stanie automatycznie reagować na określone wydarzenia, a jednocześnie ostrzegać operatorów i/lub społeczeństwo. System jest w stanie gromadzić i analizować dużą ilość danych, które mogą być wykorzystane do prognozowania i wspomagania procesu decyzyjnego.

74

C2.3I4

Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Wartość docelowa

Dostawa i instalacja fotowoltaiczna w oczyszczalni ścieków w Larnace

Numer

0

700

Q1

2023

Dostawa i instalacja urządzeń fotowoltaicznych w oczyszczalni ścieków w Larnace o mocy co najmniej 700 kW.

75

C2.3I4

Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Wartość docelowa

Dostawa i instalacja co najmniej 200 czujników jakości i ciśnienia

Numer

0

200

Q4

2024

Dostawa i instalacja co najmniej 200 czujników jakości i ciśnienia w sieci wodociągowej Larnaki i Limassol.

76

C2.3I4

Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Wartość docelowa

Instalacja i eksploatacja co najmniej 100 000 inteligentnych liczników

Numer

0

100 000

Q2

2026

Działa co najmniej 100 000 inteligentnych liczników (odczyt zużycia) i kompletny inteligentny system pomiaru wody, system monitorowania, a także zainstalowane i operacyjne systemy sterowania i wsparcia w Larnace i Limassol.

77

C2.3I5

Środki przeciwdziałające powodziom i zbiorniki wodne

Kamień milowy

Zakończenie prac budowlanych sieci odwadniającej oraz przebudowa ulic i chodników na obszarach Nikozji

Zespół zarządzający projektem poświadcza ukończenie budowy

-

-

-

Q4

2022

Zakończenie budowy sieci odwadniania oraz przebudowa ulic i chodników w miejscowości Agios Antonios, Stare Miasto, Likavitos i Agioi Omologites w Nikozji o łącznej długości ok. 6,5 km.

78

C2.3I5

Środki przeciwdziałające powodziom i zbiorniki wodne

Kamień milowy

Zakończenie prac budowlanych w zakresie systemu zbierania i recyklingu wód opadowych na obszarze Kladeri

Zespół zarządzający projektem poświadcza ukończenie budowy

-

-

-

Q2

2024

Zakończenie budowy systemu zbierania i recyklingu wód opadowych na obszarze Kladeri o łącznej powierzchni systemu zbierania wody wynoszącej 4,5 km.

79

C2.3I5

Środki przeciwdziałające powodziom i zbiorniki wodne

Kamień milowy

Zakończenie prac budowlanych dla kanału przeciwpowodziowego w Livadia

Zespół zarządzający projektem poświadcza ukończenie budowy

Q4

2025

Zakończenie prac budowlanych dla kanału zalewowego o łącznej przepustowości ok. 30 000 m³ w miejscowości Livadia.

80

C2.3I6

Zwiększenie bezpieczeństwa wodnego w regionach Nikozji i Larnaki

Wartość docelowa

Zakończenie budowy dwóch zbiorników ze stali wykładanych szkłem

Numer

0

16 000

Q1

2023

Zakończenie budowy dwóch zbiorników ze stali wykładanych szkłem o łącznej pojemności 16 000 m³.

81

C2.3I6

Zwiększenie bezpieczeństwa wodnego w regionach Nikozji i Larnaki

Wartość docelowa

Zakończenie budowy trzech zbiorników ze stali wykładanych szkłem i 1 zbiornika wody betonowej

Numer

16 000

36 000

Q2

2025

Zakończenie budowy trzech zbiorników ze stali wykładanych szkłem i jednego zbiornika wody betonowej o łącznej pojemności 36 000 m³.

82

C2.3I7

Wschodnia infrastruktura Nikozji do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków

Kamień milowy

Podpisanie umów o budowę zimowego zbiornika retencyjnego

Umowy podpisane przez urzędnika zatwierdzającego

-

-

-

Q4

2022

Podpisanie umów o budowę zimowego zbiornika retencyjnego o pojemności co najmniej 1 400 000 m³, rurociągów i prac pomocniczych.

83

C2.3I7

Wschodnia infrastruktura Nikozji do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków

Kamień milowy

Ukończenie i dostarczenie w pełni funkcjonalnej infrastruktury oczyszczania ścieków

Inżynier projektu wydaje certyfikat ukończenia budowy, który jest weryfikowany przez zespół realizujący projekt.

-

-

-

Q2

2026

Infrastruktura oczyszczania ścieków, w tym zimowy zbiornik retencyjny o przepustowości co najmniej 1 400 000 m³ rurociągów oraz roboty pomocnicze ukończone, dostarczone i w pełni sprawne.

84

C2.3I8

Ochrona ekosystemu morskiego przed zagrożeniami wynikającymi z wycieków ropy naftowej

Kamień milowy

Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia ich skuteczności operacyjnej oraz akceptacja trzech statków i dwóch systemów oprysków z powietrza

Sprawozdawczość eksperta i wydawanie certyfikatu jakości dotyczącego skuteczności operacyjnej i akceptacji statków i systemów oprysków z powietrza

-

-

-

Q1

2023

Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia ich skuteczności operacyjnej oraz przyjęcie trzech statków (jednego statku o długości około 25 m do prowadzenia działalności w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru oraz dwóch statków o długości około 8-11 m, które mogą pływać na wodach przybrzeżnych i dwóch systemów oprysków z powietrza.

E. KOMPONENT 3.1: Nowy model wzrostu i dywersyfikacja gospodarki

Komponent ten dotyczy wyzwań gospodarki cypryjskiej w zakresie konkurencyjności, wydajności i inwestycji, a także nadmiernego polegania na niektórych sektorach gospodarki, takich jak turystyka.

Celem komponentu jest pomoc gospodarce w przejściu do nowego modelu wzrostu gospodarczego (Europejskie Centrum Trwałych Przedsiębiorstw i Handlu) poprzez podjęcie następujących wyzwań sektorowych:

Sektor pierwotny: celem jest rozwój konkurencyjnego sektora rolnictwa przede wszystkim dzięki agrotechnologii oraz ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami szkolnictwa wyższego i ośrodkami badawczymi, aby osiągnąć sukces.

Sektor przetwórczy celem jest rozwój konkurencyjnego sektora produkcji lekkiej, który obejmuje produkcję w dziedzinach takich jak technologie ekologiczne i agrotechnologiczne.

Zrównoważona turystyka: celem jest rozwój silnej agroturystyki i zrównoważonej infrastruktury hotelarsko-gastronomicznej oraz przyciągnięcie zdrowia i pielęgniarstwa, a także zapewnienie turystykom dobrobytu dzięki konkurencyjnej i godnej zaufania opiece zdrowotnej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (z naciskiem na gospodarowanie odpadami): celem jest pomoc w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez lepsze wykorzystanie surowców, ograniczenie ilości odpadów, podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju i przejście na energię ze źródeł odnawialnych w celu złagodzenia kryzysu klimatycznego, ochrony dobrobytu społecznego i budowania odpornej gospodarki. Komponent ten przyczynia się do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczącego „skoncentrowania inwestycji na transformacji ekologicznej i cyfrowej” oraz „odpadów i gospodarki wodnej” (zalecenie dla danego kraju nr 3 z 2020 r.), „skoncentrowania polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na zrównoważonym transporcie, środowisku” oraz „środowisku, w szczególności gospodarowania odpadami i gospodarką wodną” (zalecenie specjalne nr 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

E.1.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Podkomponent 3.1.1 Odporny i konkurencyjny sektor pierwotny

Reforma 1 (C3.1R1): Przeniesienie praktyk rolniczych z XX wieku do XXI wieku poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych

Celem reformy jest sprostanie wyzwaniom w sektorze pierwotnym, w tym niskiej wydajności i braku wiedzy technologicznej, poprzez ustanowienie scentralizowanego modelu operacyjnego poprzez ścisłą współpracę między Instytutem Badań Rolniczych a publicznymi uczelniami wyższymi.

Reforma polega na utworzeniu cypryjskiego Instytutu Badań Rolniczych jako centrum doskonałości w dziedzinie rolnictwa, hodowli zwierząt i ochrony środowiska oraz na wzmocnieniu współpracy między Instytutem Badań Rolniczych a uniwersytetami w celu opracowania nowych programów nauczania.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma nr 2 (C3.1R2): Internetowa platforma oparta na chmurze w celu poprawy symetrii handlowej i informacyjnej w łańcuchu dostaw świeżych produktów

Celem reformy jest zajęcie się utrzymującymi się od dawna wadami łańcucha dostaw świeżych produktów, w szczególności w odniesieniu do identyfikowalności, zakłóceń cen rynkowych i asymetrii informacyjnej, co osłabia pozycję producentów na rynku.

Reforma obejmuje nową ustawę w sprawie nieuczciwych praktyk w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów oraz działanie platformy umożliwiającej rejestrowanie transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma nr 3 (C3.1R3): Poprawa genetyczna populacji owiec i kóz na Cyprze

Celem reformy jest zwiększenie wydajności i trwałości sektora pierwotnego poprzez promowanie agrotechnologii, zaawansowanej reprodukcji i poprawy genomowej owiec i kóz w celu optymalizacji produkcji produktów mlecznych.

Reforma obejmuje wsparcie dla hodowców owiec i kóz w celu poprawy ich dokumentacji w gospodarstwie, procesów produkcyjnych, działań w zakresie oceny jakości produktu oraz udziału w finansowanym ze środków krajowych projekcie AGRICYGEN, który zapewni im zaawansowaną wiedzę i wytyczne dotyczące wartości genetycznej ich zwierząt. Umożliwia to rolnikom podejmowanie świadomych decyzji w sprawie rozmnażania zwierząt w celu poprawy wydajności, przede wszystkim w zakresie produkcji mleka.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 1 (C3.1I1): Budowa infrastruktury morskiej opartej na współpracy (zaplecza portowe i lądowe) na obszarze przybrzeżnym Pentakomo

Celem środka jest wypełnienie luki polegającej na tym, że infrastruktura portowa i lądowa niewystarczająca do zaspokojenia codziennych potrzeb tej działalności jest niewystarczająca, poprzez pokrycie istniejących i przyszłych potrzeb ponad 70 % jednostek akwakultury morskiej działających na Cyprze, mając na celu sprawne funkcjonowanie tego sektora. Środek ten ma na celu utrzymanie rentowności akwakultury, poprawę jej konkurencyjności oraz zapewnienie jej przyszłego zrównoważonego rozwoju i ekspansji, wzmocnienie odporności, konkurencyjności i wkładu sektora pierwotnego w zrównoważony rozwój cypryjskiej gospodarki.

Inwestycja polega na budowie infrastruktury współpracy dla akwakultury morskiej na obszarze Pentakomo, która jest specjalnie zaprojektowana w celu zaspokojenia potrzeb związanych z morską akwakulturą morską (bezpieczne dokowania statków usługowych, obszary utrzymania wyposażenia, miejsca składowania, miejsca załadunku i rozładunku oraz stacja tankowania). Obejmuje on budowę małego portu z wymaganymi i odpowiednimi obiektami lądowymi, które mają zdolność obsługi siedmiu jednostek akwakultury posiadających około 40 statków usługowych różnej wielkości.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2026 r.

Inwestycja 2 (C3.1I2): Wzmocnienie istniejących baz danych izotopowych tradycyjnej żywności/napojów na Cyprze poprzez stworzenie platformy łańcucha bloków w celu zapewnienia ich tożsamości

Celem środka jest opracowanie mechanizmu i odpowiedniej do celu metodyki weryfikacji autentyczności produktów cypryjskich, a także ogólnie żywności europejskiej, poprzez wykorzystanie stabilnych baz izotopowych, wykorzystując w ten sposób badania naukowe i technologię. W szczególności w ramach tego środka opracowuje się metodykę weryfikacji w odniesieniu do co najmniej trzech obszarów autentyczności (wyroby mleczne, miód i napoje spirytusowe), które są w znacznym stopniu dotknięte fałszowaniem i oszustwami.

Inwestycja polega na ustanowieniu sieci wiedzy specjalistycznej, która będzie informować zainteresowane podmioty regulacyjne i produkcyjne o kwestiach i problemach związanych z autentycznością żywności, istniejących zbiorach danych, dostępnej metodologii oraz bezpiecznej wymianie danych i informacji. Ponadto opracowuje odpowiednią do celu metodykę weryfikacji w odniesieniu do co najmniej trzech obszarów autentyczności (wyroby mleczne, miód i napoje spirytusowe), na które w znacznym stopniu wpływa fałszowanie i oszustwa. Ponadto wspiera transfer wiedzy na temat produktów „IsoDataBase” do zainteresowanych stron z branży spożywczej, organów regulacyjnych, egzekwowania prawa, badań naukowych i konsumentów, a także tworzy konfigurowalne planowanie zasobów sieciowych i mobilnych przedsiębiorstw, które może przekształcić każdy łańcuch dostaw oparty na dokumentacji papierowej na cyfrowy.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2025 r.

Inwestycja 3 (C3.1I3): Podnoszenie kwalifikacji obecnej społeczności rolniczej i profesjonalizacja przyszłej siły roboczej poprzez inwestowanie w kapitał ludzki

Celem środka jest podnoszenie kwalifikacji społeczności rolniczej poprzez transfer wiedzy i promowanie innowacji. W ten sposób ma ona na celu wspieranie bardziej konkurencyjnego sektora rolnego o większym potencjale poprzez budowanie zdolności i transfer wiedzy.

Inwestycja polega na przyznaniu dziesięciu stypendiów w sektorze rolnym, po 10 000 EUR każdy, na wspieranie rozwoju przyszłej siły roboczej w tym sektorze. Wspiera również transfer wiedzy i innowacji w ramach istniejącej siły roboczej poprzez wykorzystanie systemu wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa w powiązaniu ze środowiskiem akademickim, wypełniając lukę między praktycznym zastosowaniem a wiedzą, nauką, doświadczeniem i badaniami naukowymi.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2022 r.

Podkomponent 3.1.2 Innowacyjny i konkurencyjny sektor drugorzędny

Inwestycja 4 (C3.1I4): Rozpoczęcie tworzenia pierwszego ekoprzemysłowego parku naukowego

Celem środka jest ustanowienie ram sprzyjających wzrostowi bezpośrednich inwestycji od podstaw oraz utworzenie klastra lekkich jednostek produkcyjnych, które skupiają się na odnawialnych źródłach energii (podkreślenie znaczenia energii słonecznej), rozwiązaniach agrotechnologicznych i ICT.

Inwestycja polega na zatwierdzeniu przez Radę Ministrów planu działania, opartego na analizie bazowej, dotyczącego utworzenia parku ekoprzemysłowego. Park będzie klastrem przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji sprzętu technicznego koncentrującego się na odnawialnych źródłach energii (w szczególności energii słonecznej), rozwiązaniach agrotechnologicznych i ICT.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 września 2023 r.

Inwestycja 5 (C3.1I5): Stworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi”

Celem środka jest ustanowienie znaku towarowego dla produktów cypryjskich w celu promowania ich wywozu.

Inwestycja polega na opracowaniu planów działania w oparciu o dwa badania: a) jeden dotyczący utworzenia krajowej tożsamości handlowej „Made in Cyprus” (marka) koncentrujący się na jakości i cechach strukturalnych produktów i usług cypryjskich w połączeniu z elementami tradycji i historii wyspy oraz (b) badanie dotyczące wdrożenia strategii dotyczącej sera halloumi w celu zwiększenia jego rozpoznawalności jako autentycznego produktu cypryjskiego oraz opracowanie kampanii promocyjnej i uświadamiającej.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2022 r.

Inwestycja 6 (C3.1I6): Program modernizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i handlem produktami rolnymi

Celem środka jest wzmocnienie odporności sektora rolnego, promowanie dywersyfikacji działalności gospodarczej i ostatecznie przyspieszenie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Środek ten ma na celu zachęcanie do inwestycji w nowe przedsiębiorstwa lub w postęp technologiczny istniejących przedsiębiorstw, pomagając im w ten sposób wprowadzać na rynek produkty ulepszone, zwiększać produktywność i zwiększać ich perspektywy wzrostu, tworzyć lokalne miejsca pracy i stanowić podstawę trwałego wzrostu całej gospodarki.

Inwestycja polega na wykorzystaniu programu dotacji, który zapewnia pomoc istniejącym i nowo utworzonym przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, zajmującym się przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i rozwojem produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyjątkiem wina, octu winnego i działalności związanej z rybołówstwem i akwakulturą. Program wspiera przedsiębiorstwa w finansowaniu inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w celu modernizacji i poprawy ich obiektów produkcyjnych, rozszerzenia i zwiększenia ich zdolności produkcyjnych, wprowadzenia nowych technologii i procedur oraz opracowania nowych lub wyższej jakości produktów rolnych. Finansowanie powinno również pomóc przedsiębiorstwom w poprawie ich zdolności cyfrowych, a tym samym pomóc im w doskonaleniu ich procesów.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2026 r.

Inwestycja 7 (C3.1I7): Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym

Celem środka jest pomoc dużym przedsiębiorstwom ponoszących nakłady kapitałowe na działania modernizacyjne, które mają umożliwić tym przedsiębiorstwom rozwój, zwiększenie konkurencyjności, tworzenie miejsc pracy i tym samym przyczynienie się do rozwoju gospodarczego kraju.

Inwestycja obejmuje program dotacji w wysokości do 7 000 000 EUR na rozwój i promowanie istniejących i nowych dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym. Każde przedsiębiorstwo otrzymuje maksymalnie 750 000 EUR. Program dotacji zapewnia zachęty dla przedsiębiorstw do utrzymania ich działalności i zatrudnienia.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań 5 : (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Podkomponent 3.1.3 Zrównoważony sektor turystyki o wysokiej wartości dodanej

Inwestycja 8 (C3.1I8): Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki z naciskiem na obszary wiejskie, górskie i oddalone

Celem inwestycji jest wzbogacenie produktu turystycznego, przyciągnięcie nowych rynków, przy jednoczesnym ograniczeniu sezonowości i poprawie środowiska zbudowanego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych.

Inwestycja obejmuje dotacje dla trzech kategorii przedsiębiorstw: 1) MŚP działające w sektorze zakwaterowania, takie jak hotele, na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych w ramach projektów renowacyjnych, 2) tradycyjne restauracje lub przedsiębiorstwa sprzedające tradycyjne produkty, które należy umieścić na etykiecie „Taste of Cyprus” w odniesieniu do prac remontowych, oraz 3) MŚP działające w branży zakwaterowania, takie jak hotele, w celu uwzględnienia placówek medycznych i mieszkań objętych pomocą.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 9 (C3.1I9): Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w obiektach hotelowych

Celem inwestycji jest ułatwienie przejścia do obiegu zamkniętego modelu biznesowego hoteli lub opracowanie produktów lub usług o obiegu zamkniętym.

Inwestycja obejmuje diagnostykę, zalecenia, szkolenia i coaching oraz monitorowanie wdrażania zaleceń prowadzących do certyfikacji.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2026 r.

Inwestycja 10 (C3.1I10): Wzbogacenie produktu turystycznego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych 

Celem inwestycji jest wspieranie gospodarki na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych poprzez opracowanie oferty dla odwiedzających, takich jak warsztaty, pokazy na żywo i tradycyjne pamiątki. Jego celem jest zwiększenie dywersyfikacji sektora turystyki, tworzenie miejsc pracy i ograniczenie migracji poza UE.

Inwestycja polega na: (i) utworzeniu „autentycznej trasy doświadczeń” o długości 300 km, która przebiega przez górskie, wiejskie i odległe części kraju, oraz (ii) przyznaniu przedsiębiorstwom i radom społeczności lokalnych wsparcia na rzecz remontu budynków prywatnych i publicznych na ograniczoną skalę i przeważnie przekierowania ich w celu przyjęcia mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w sektorze kreatywnym i wytwórczym, takich jak artyści, rzemiosło i produkty tradycyjne.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Podkomponent 3.1.4 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Reforma nr 4 (C3.1R4): Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle

Celem środka jest wzmocnienie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w kraju poprzez wdrożenie konkretnego planu działania. Plan działania obejmuje program dotacji mających na celu poprawę otoczenia biznesu w gospodarce o obiegu zamkniętym, jak również działania takie jak (i) podnoszenie świadomości konsumentów i środowiska biznesu na temat korzyści, jakie dla środowiska mają produkty o zamkniętym cyklu życia, oraz na temat mocnych stron i możliwości rynkowych, jakie oferuje gospodarka o obiegu zamkniętym, (ii) świadczenie usług konsultingowych w zakresie oceny funkcjonowania przedsiębiorstw, coachingu biznesowego, szkolenia pracowników i przygotowania planu działania w celu przejścia na obieg zamknięty oraz (iv) przedstawienie platformy rynkowej na potrzeby gospodarki o obiegu zamkniętym, aby gromadzić w jednym miejscu dostawców i odbiorców materiałów, produktów oczyszczania i odpadów.

Program dotacji będzie otwarty dla MŚP dążących do wprowadzenia modelu operacyjnego opartego na obiegu zamkniętym. Dotacje mogą wzrosnąć do 317500 EUR dla każdego beneficjenta, pokrywając do 60 % kosztów inwestycyjnych poniesionych przez każde MŚP. Ten program dotacji zostanie wdrożony.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań 6 : (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma nr 5 (C3.1R5): Ustanowienie organu koordynującego między rządem centralnym a samorządem lokalnym

Celem środka jest zwiększenie skali gospodarowania odpadami w kierunku zapobiegania powstawaniu odpadów i selektywnej zbiórki odpadów, a tym samym przyczynienie się do zgodności z unijnymi dyrektywami w sprawie gospodarowania odpadami, a także promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Reforma zapewnia mechanizm wspierania władz lokalnych zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym, pomaga im w nawiązywaniu kontaktów z rządem centralnym, tworzeniu wiedzy fachowej i wykorzystywaniu możliwości finansowania w dziedzinie gospodarowania odpadami.

Reforma polega na ustanowieniu organu koordynującego między rządem centralnym a samorządem lokalnym, który będzie promował działania w ramach hierarchii gospodarowania odpadami i planu gospodarowania odpadami oraz wspierał władze lokalne w tej perspektywie. Agencja uczestniczy również w programach badawczych, wspiera programy pilotażowe i prowadzi kampanie edukacyjne i informacyjne mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i segregację odpadów, a także prowadzi bazę danych programów i projektów w dziedzinie gospodarowania odpadami.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 11 (C3.1I12): Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Celem środka jest skuteczne przyczynienie się do zwiększenia wysiłków na rzecz ponownego użycia oraz recyklingu bioodpadów i suchych materiałów nadających się do recyklingu. Celem inwestycji jest pomoc w osiągnięciu celów w zakresie ograniczenia ilości bioodpadów, zwiększenie zapobiegania powstawaniu odpadów, co jest najważniejszym sposobem poprawy efektywnego gospodarowania zasobami i zmniejszenia wpływu odpadów na środowisko.

Inwestycja składa się z trzech elementów: (i) dystrybucja 50 małych i średnich komposterów i 2 000 komposterów domów w społecznościach wiejskich i półwiejskich w celu ułatwienia selektywnej zbiórki i właściwego przetwarzania odpadów biologicznych, (ii) rozwój, utworzenie, instalacja i eksploatacja 50 zielonych kiosków do suchych materiałów nadających się do recyklingu, aby pomóc gminom na obszarach oddalonych w usprawnieniu systemów gospodarowania odpadami, oraz (iii) budowa i eksploatacja dwóch centrów ponownego wykorzystania i naprawy w strategicznych lokalizacjach na Cyprze, które mogą obsługiwać wszystkie 5 regionów wraz ze stowarzyszonymi lokalnymi ośrodkami gospodarowania zasobami;

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

E.2.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy

Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

85

C3.1R1

Przeniesienie praktyk rolniczych z XX wieku do XXI wieku poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych

Kamień milowy

Współpraca między sektorem rolnictwa

Instytut Badawczy i uniwersytety publiczne na potrzeby wspólnych programów MSc i doktoranckich

Wejście w życie podpisanych umów o współpracy

-

-

-

Q4

2022

Wejście w życie prawnie wiążącego(-ych) dokumentu(-ów) ustanawiającego(-ych) współpracę w zakresie wspólnych programów MSc i doktora, podpisanych między Instytutem Badań Rolniczych a publicznymi uniwersytetami.

86

C3.1R1

Przeniesienie praktyk rolniczych z XX wieku do XXI wieku poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych

Kamień milowy

Nowe wspólne studia magisterskie i/lub doktoranckie w szeroko pojętej dziedzinie rolnictwa

Informacja medialna i komunikacja ze strony właściwych organów

-

-

-

Q2

2023

Zapisywanie studentów i rozpoczęcie nowych wspólnych studiów magisterskich i/lub doktoranckich w szeroko pojętej dziedzinie rolnictwa.

87

C3.1R2

Internetowa platforma oparta na chmurze w celu poprawy symetrii handlowej i informacyjnej w łańcuchu dostaw świeżych produktów

Kamień milowy

Ustawa o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów

Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie nowej ustawy o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów

-

-

-

Q2

2022

Wejście w życie nowej ustawy regulującej nieuczciwe praktyki handlowe w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów, takie jak jednostronne i wsteczne zmiany umów, anulowanie w ostatniej chwili, terminy płatności dłuższe niż 30 dni, płatności za produkty uszkodzone lub niesprzedane oraz inne działania mające wpływ na podmioty uczestniczące w łańcuchu produkcji i dystrybucji produktów rolnych.

88

C3.1R2

Internetowa platforma oparta na chmurze w celu poprawy symetrii handlowej i informacyjnej w łańcuchu dostaw świeżych produktów

Kamień milowy

Platforma do rejestrowania transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów

Dostępna na stronie internetowej Instytutu Badań Rolniczych platforma dostępności i komunikacji ze strony właściwych organów

-

-

-

Q2

2024

W pełni operacyjna platforma rejestracji transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów jest dostępna na stronie internetowej Instytutu Badań Rolniczych.

89

C3.1R3

Poprawa genetyczna populacji owiec i kóz na Cyprze

Wartość docelowa

Usprawnienie prowadzenia dokumentacji w gospodarstwach rolnych i udział rolników w projekcie AGRICYGEN

-

Numer

0

40

Q4

2023

Co najmniej 40 rolników zmodernizowało prowadzenie dokumentacji w gospodarstwie rolnym, proces produkcji, wysiłki związane z oceną jakości produktów i uczestniczyło w finansowanym ze środków krajowych projekcie AGRICYGEN.

90

C3.1R3

Poprawa genetyczna populacji owiec i kóz na Cyprze

Wartość docelowa

Przyjęcie zaawansowanych procesów rejestracji i oceny genomowej oraz wybór zwierząt osiągających najlepsze wyniki

-

Numer

0

15 000

Q2

2026

Rolnicy zastosowali zaawansowane procesy rejestracji i oceny genomowej oraz wybrali zwierzęta osiągające najlepsze wyniki na podstawie wyników analizy genomowej w odniesieniu do co najmniej 15 000 zwierząt.

91

C3.1I1

Budowa akwakultury morskiej

Kamień milowy

Budowa wspólnej akwakultury morskiej

Podpisanie umowy

-

-

-

Q1

2023

Podpisanie umowy na budowę wspólnej infrastruktury akwakultury morskiej (zaplecza portowego i lądowego), która ma być specjalnie zaprojektowana do celów działalności w zakresie akwakultury.

92

C3.1I1

Budowa akwakultury morskiej

Kamień milowy

Operacyjna wspólna infrastruktura akwakultury morskiej

Podpisane oświadczenie instytucji zamawiającej o dostawie i eksploatacji wybudowanej infrastruktury

-

-

-

Q1

2026

Dostarczenie w pełni funkcjonalnej/operacyjnej infrastruktury morskiej akwakultury morskiej (zaplecza portowego i lądowego), która jest specjalnie zaprojektowana do celów działalności w zakresie akwakultury i która zaspokaja potrzeby ponad 70 % morskich jednostek akwakultury działających na Cyprze.

93

C3.1I2

Udoskonalenie bazy izotopowej tradycyjnych produktów cypryjskich.

Kamień milowy

Chromatografia cieczowa - spektrometr Isotopowy (LC-IRMS)

Podpisane oświadczenie o odbiorze sprzętu zgodnie ze standardową jakością i godziną określoną w dokumentacji przetargowej i w podpisanej umowie

-

-

-

Q4

2021

Zakup i instalacja nowej chromatografii cieczowej - spektrometru Isotopowego (LC-IRMS) do charakterystyki izotopowej.

94

C3.1I2

Udoskonalenie bazy izotopowej tradycyjnych produktów cypryjskich.

Wartość docelowa

Lokalna tradycyjna żywność/napoje połączone z systemem

-

Numer

0

10

Q1

2025

Zintegrowane bazy danych izotopowe (dla co najmniej dziesięciu tradycyjnej/lokalnej żywności/napojów) połączone z systemem blockchain.

95

C3.1I3

Podnoszenie kwalifikacji obecnych i przyszłych rolników

Wartość docelowa

Przyznane stypendia

-

Numer

0

5

Q4

2022

Co najmniej pięć stypendiów przyznawanych absolwentom szkół średnich na studia związane z rolnictwem, we współpracy z Departamentem Rolnictwa, Instytutem Badań Rolniczych i lokalnymi uniwersytetami.

96

C3.1I4

Rozpoczęcie tworzenia ekoprzemysłowego parku naukowego

Kamień milowy

Plan działania na rzecz parku naukowego

Publikacja decyzji Rady Ministrów i planu działania

-

-

-

Q3

2023

Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania na rzecz utworzenia parku ekoprzemysłowego

97

C3.1I5

Stworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi”

Kamień milowy

Plany działania dotyczące a) marki „wyprodukowano na Cyprze” oraz b) promocji sera halloumi

Publikacja decyzji Rady Ministrów i planu działania

-

-

-

Q1

2022

Przyjęcie przez Radę Ministrów planów działania, które obejmują:

(1) wspieranie przedsiębiorstw w promowaniu ich produktów i usług na podstawie marki „wyprodukowano na Cyprze”, oraz

(2) zwiększenie odrębności sera halloumi jako autentycznego produktu cypryjskiego oraz opracowanie kampanii promocyjnej i uświadamiającej na jego temat.

98

C3.1I6

Program modernizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i handlem produktami rolnymi

Wartość docelowa

Dotacje dla MŚP zajmujących się handlem i produkcją produktów rolnych

-

Numer

0

65

Q4

2024

Przyznanie dotacji co najmniej 65 małym i średnim przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją produktów rolnych i handlem nimi w celu ich modernizacji i cyfryzacji

99

C3.1I6

Program modernizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i handlem produktami rolnymi

Wartość docelowa

Dotacje dla MŚP zajmujących się handlem i produkcją produktów rolnych

-

Numer

65

176

Q1

2026

Przyznanie dotacji co najmniej 176 MŚP zajmujących się produkcją produktów rolnych i handlem nimi w celu ich modernizacji i cyfryzacji

100

C3.1I7

Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym

Kamień milowy

Rozpoczęcie programu dla dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym

Publikacja zaproszenia do składania wniosków na stronie internetowej Ministerstwa

-

-

-

Q2

2022

Po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów, wydanie zaproszenia do składania wniosków o przyznanie dotacji dla co najmniej trzech dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym w celu rozszerzenia istniejącej działalności poprzez inwestycje zwiększające poziom technologiczny, proces produkcji i ich produktywność. Zakres wymagań i obowiązków, w tym kryteria kwalifikowalności zapewniające zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczonych oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

101

C3.1I7

Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym

Wartość docelowa

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym

-

Numer

0

3

Q4

2024

Przyznanie dotacji co najmniej trzem dużym przedsiębiorstwom w sektorze wytwórczym w celu rozszerzenia istniejącej działalności poprzez inwestycje zwiększające poziom technologiczny, proces produkcji i ich produktywność.

102

C3.1I7

Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym

Wartość docelowa

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym

-

Numer

3

10

Q2

2026

Przyznanie dotacji co najmniej 10 dużym przedsiębiorstwom w sektorze wytwórczym w celu rozszerzenia istniejącej działalności poprzez inwestycje zwiększające poziom technologiczny, proces produkcji i ich produktywność.

103

C3.1I8

Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, górskich i oddalonych

Wartość docelowa

Dotacje dla MŚP na promocję sektora turystyki

-

Numer

0

175

Q2

2023

Dotacje przyznane co najmniej 175 MŚP, w tym przedsiębiorstwom spożywczym, tawernom, mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom sprzedającym tradycyjne produkty, na inwestycje w renowację lub remonty.

104

C3.1I8

Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, górskich i oddalonych

Wartość docelowa

Dotacja dla hoteli na promocję sektora turystyki

-

Numer

0

57

Q2

2026

Dotacje przyznane co najmniej 57 hotelom i innym obiektom turystycznym na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych na inwestycje w renowację lub remonty, w tym inwestycje cyfrowe.

105

C3.1I9

Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w obiektach hotelowych

Wartość docelowa

System coachingu dla gospodarki o obiegu zamkniętym

-

Numer

0

50

Q2

2022

Podpisano umowy o współpracy z co najmniej 50 hotelami na potrzeby dostosowanego do potrzeb coachingu biznesowego na potrzeby gospodarki o obiegu zamkniętym.

106

C3.1I9

Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w obiektach hotelowych

Wartość docelowa

System coachingu dla gospodarki o obiegu zamkniętym

-

Numer

0

18

Q1

2026

Co najmniej 18 hoteli zostało certyfikowanych zgodnie z normami krajowymi jako hotele zamknięte po przeprowadzeniu audytu.

107

C3.1I10

Wzbogacenie produktu turystycznego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych

Kamień milowy

Szlak Afrodyty

Podpisane oświadczenie o przyjęciu projektu przez zespół projektowy (instytucję zamawiającą)

-

-

-

Q4

2024

Ukończenie szlaku Afrodyty, który łączy historyczne, religijne i środowiskowe punkty obszaru (takie jak szlaki przyrodnicze) specjalnym szlakiem o długości 2 km, zwiększając świadomość ekologiczną i promując różnorodność biologiczną.

108

C3.1I10

Wzbogacenie produktu turystycznego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych

Wartość docelowa

Dotacje dla przedsiębiorstw i rad społeczności lokalnych w celu promowania mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w sektorze kreatywnym i wytwórczym, takich jak artyści, rzemiosło i produkty tradycyjne

-

Numer

0

105

Q4

2025

Co najmniej 105 przedsiębiorstw i rad społeczności lokalnych dokonało remontów, remontów lub modernizacji wizualnej budynków/infrastruktur prywatnych i publicznych na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych oraz przekształciło je w miejsce mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w sektorze kreatywnym i wytwórczym, takich jak artyści, rzemiosło i produkty tradycyjne.

109

C3.1R4

Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle

Kamień milowy

Zatwierdzenie krajowego planu działania na rzecz wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze

Publikacja decyzji Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia krajowego planu działania.

-

-

-

Q4

2021

Zatwierdzenie przez Radę Ministrów krajowego planu działania na rzecz wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze

110

C3.1R4

Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle

Wartość docelowa

Pomoc finansowa dla MŚP, które przechodzą na model działania oparty na obiegu zamkniętym

-

Numer

0

40

Q2

2026

Pomoc przyznana co najmniej 40 kwalifikującym się MŚP, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

111

C3.1R5

Ustanowienie organu koordynującego między rządem centralnym a samorządem lokalnym

Kamień milowy

Przepisy dotyczące koordynacji między władzami centralnymi a samorządami lokalnymi

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy

-

-

-

Q2

2025

Wejście w życie prawodawstwa, które ustanawia organ koordynujący między rządem centralnym a samorządem lokalnym. Organ koordynujący zapewnia mechanizm zwiększania skali gospodarowania odpadami, przyczynia się do zgodności z unijnymi dyrektywami w sprawie gospodarowania odpadami i promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym.

112

C3.1I12

Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Kamień milowy

Podpisanie umów na instalację zielonych kiosków, budowę ośrodków ponownego wykorzystania i naprawy oraz instalację systemów kompostowania

Podpisanie zamówienia

-

-

-

Q3

2023

Podpisane umowy na (1) utworzenie i instalację co najmniej 50 zielonych kiosków do suchych materiałów nadających się do recyklingu (2) budowę/wzniesienie dwóch ośrodków ponownego wykorzystania i naprawy oraz 3) instalację co najmniej 2 050 systemów kompostowania.

113

C3.1I12

Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Wartość docelowa

Rozpoczęcie działalności centrów ponownego użycia i naprawy

-

Numer

0

2

Q4

2025

Zakończenie budowy i rozpoczęcie eksploatacji centrów ponownego użycia i naprawy.

114

C3.1I12

Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Wartość docelowa

Zakończenie tworzenia, instalacji i uruchomienia systemów kompostowania

-

Numer

0

2 050

Q4

2025

Zakończenie tworzenia, instalacji i uruchomienia systemów kompostowania.

115

C3.1I12

Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Wartość docelowa

Zakończenie instalacji i rozpoczęcie eksploatacji zielonych kiosków

-

Numer

0

50

Q4

2025

Zakończenie tworzenia, instalacji i rozpoczęcia eksploatacji zielonych kiosków do suchych materiałów nadających się do recyklingu.

E.3.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z pożyczki

Inwestycja 11 (C3.1I11): Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci punktów zielonych oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i korytarzy recyklingu

Celem środka jest poprawa gospodarowania odpadami stałymi, ochrona środowiska i zdrowia publicznego. Jego celem jest ograniczenie niekontrolowanego i nielegalnego składowania odpadów na obszarach publicznych, zwiększenie wskaźnika odzysku i recyklingu materiałów oraz zwiększenie świadomości użytkowników na temat zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Inwestycja przewiduje budowę czternastu zielonych punktów o powierzchni co najmniej 50 500 m², aby służyć obywatelom i władzom lokalnym do składowania określonych strumieni odpadów z gospodarstw domowych i odpadów komunalnych. Oprócz utworzenia nowych punktów ekologicznych inwestycje przewidują budowę sieci korytarzy recyklingu i sieci punktów zbiórki w celu zapewnienia obywatelom społeczności wiejskich dostępu do usuwania odpadów.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 13(C3.1I13): Ustanowienie Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management facilities (Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management Facility)

Celem środka jest rozwój regionalnych obiektów gospodarowania odpadami zwierzęcymi, które służyłyby gospodarstwom na szerszym obszarze kompleksu Orounda w celu zapewnienia zintegrowanego rozwiązania w zakresie skutecznego gospodarowania odpadami organicznymi wytwarzanymi głównie z gospodarstw hodowli trzody chlewnej, drobiu, owiec, kóz i bydła. W przypadku tych społeczności celem inwestycji jest osiągnięcie bliskiego obiegu, minimalizacja efektów zewnętrznych i odzysk składników odżywczych w celu poprawy stanu gleby, a także ograniczenie skutków społecznych i środowiskowych.

Inwestycja przewiduje budowę instalacji oczyszczania ścieków, współkompostowania i fermentacji beztlenowej, aby umożliwić oczyszczanie dużych ilości odpadów zwierzęcych wytwarzanych na tym obszarze, produkować energię elektryczną z biogazu, przeciwdziałać pustynnieniu na szczeblu lokalnym, zmniejszyć uciążliwość zapachów lokalnych społeczności do mniej niż 10 % czasu życia, ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i produkować wodę do nawadniania.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01). W szczególności środek ten podlega ocenie oddziaływania na środowisko w pierwszym roku wdrażania, a wymóg przestrzegania zasady DNSH włącza się do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia.

E.4.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji dotyczące pożyczki

Numer porządkowy

Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Q

Y

116

C3.1I11Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci punktów zielonych oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i korytarzy recyklingu

Wartość docelowa

Zakończenie budowy, rozbudowa i rozpoczęcie eksploatacji czterech zielonych punktów

-

Numer

0

4

Q4

2023

Zakończenie budowy, rozbudowy i uruchomienia czterech zielonych punktów w Avgorou, Troulloi, Eptagonia i Alambra zgodnie z krajowym planem strategicznym na rzecz rozwoju krajowej sieci punktów zielonych

117

C3.1I11Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci punktów zielonych oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i korytarzy recyklingu

Wartość docelowa

Zakończenie budowy, rozbudowy i eksploatacji 14 punktów zielonych

-

Numer

4

14

Q2

2026

Zakończenie budowy, rozbudowy i uruchomienia czternastu zielonych punktów w Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Łatsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia zgodnie z krajowym planem strategicznym rozwoju krajowej sieci zielonej

118

C3.1I13Ustanowienie Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management facilities (Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management Facility)

Kamień milowy

Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków i współkompostowania

Uzyskane pozwolenia na budowę i dowód nabycia gruntów

-

-

-

Q1

2024

Uzyskano wszystkie zezwolenia na budowę obiektów oczyszczania ścieków i współkompostowania (zezwoleń i licencji środowiskowych, budowlanych i operacyjnych) od wszystkich właściwych organów, takich jak Departament Środowiska, Departament Planowania Miejskiego i Mieszkalnictwa oraz Departament ds. Gruntów i Pomiarów, a także zakończono nabywanie odpowiednich gruntów.

119

C3.1.I13Ustanowienie Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management facilities (Orounda Livestock Waste and Animal-By-Product Management Facility)

Kamień milowy

Zakończenie i rozpoczęcie eksploatacji urządzeń do fermentacji beztlenowej

Certyfikat przejęcia wydany przez inżyniera projektu i zatwierdzony przez Techniczny Komitet Sterujący

-

-

-

Q2

2026

Zakończenie i rozpoczęcie eksploatacji zakładów fermentacji tlenowej, produkujących biogaz (metan) do produkcji energii elektrycznej o mocy 3,5 MWh (przez 20 godzin pracy dziennej) przy pełnej mocy 365 dni w roku. Wyprodukowaną energię elektryczną dostarcza się do sieci.

F. KOMPONENT 3.2: Intensyfikacja badań naukowych i innowacji

Komponent cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do wyzwań stojących przed Cyprem w odniesieniu do ekosystemu badań i rozwoju, który odgrywa stosunkowo ograniczoną rolę we wzroście gospodarczym. Wynika to głównie z niskiego odsetka absolwentów kierunków ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), ograniczonej interakcji publicznego systemu badań z sektorem biznesu oraz ograniczonego dostępu do finansowania ryzyka i jego dostępności.

Celem komponentu jest wzmocnienie powiązań między organizacjami badawczymi a przedsiębiorstwami, komercjalizacja wyników badań, zwiększenie intensywności badań iampanii, działania w zakresie rozwoju (R &D) oraz inwestycje zarówno publicznych, jak i prywatnych, a także udostępnienie całej infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych całemu ekosystemowi. Ponadto jego celem jest zwiększenie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw typu start-up, przedsiębiorstw scale-up, MŚP, umiędzynarodowienie lokalnego ekosystemu badań naukowych i innowacji (B&I), rozwój lokalnych talentów i przyciągnięcie talentów z zagranicy do pracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji ze szczególnym naciskiem na konkretne obszary tematyczne.

Komponent ten odnosi się do zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących zwiększenia nacisku na politykę gospodarczą związaną z inwestycjami w zakresie badań naukowych i innowacji (zalecenia dla poszczególnych krajów 3 z 2020 r. i 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

F.1.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C3.2R1): Kompleksowa krajowa polityka w zakresie badań naukowych i innowacji, wspierana przez oparte na danych narzędzia polityczne wspierające badania naukowe i innowacje Ecosystem i wzmacniające powiązania między kształtowaniem polityki a jej wdrażaniem

Celem środka jest promowanie skutecznej koordynacji systemu zarządzania badaniami i innowacjami, wspieranie podnoszenia świadomości i pielęgnowania kultury innowacji, mobilizowanie zainteresowanych stron oraz rozwijanie i wzmacnianie podstawowych elementów krajowego ekosystemu badań naukowych i innowacji (na trzech poziomach: kształtowanie polityki, strategia i wdrażanie, zainteresowane strony i użytkownicy/obywatele).

Reforma polega na realizacji planu działania w zakresie krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji. Będzie to następstwem politycznego zatwierdzenia planu działania wraz z przyjęciem krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji oraz zmienionej strategii inteligentnej specjalizacji dla Cypru. Obejmuje ono również ustanowienie mechanizmu ukierunkowanego na wpływ monitorowania i wsparcia sześciu centrów doskonałości oraz opracowanie narzędzia cyfrowego do dynamicznego mapowania ekosystemu badań naukowych i innowacji (zainteresowanych stron, środków i narzędzi politycznych, wyników badań i innowacji, rejestru innowacyjnych przedsiębiorstw i analiz sektorowych).

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 2 (C3.2R2): Zachęty do pobudzania i przyciągania inwestycji i kapitału ludzkiego w dziedzinie badań naukowych i innowacji

Celem środka jest przyciągnięcie inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa oraz talenty przedsiębiorcze i naukowe z zagranicy.

Reforma polega na rozszerzeniu stosowania systemu podatkowego na inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa na podmioty prawne (obecnie z osób fizycznych). Kwalifikujące się inwestycje w wysokości do 150 000 EUR na inwestora, w ramach tej zachęty, obejmują kapitał własny, pożyczki, gwarancje i faktoring. Ponadto obejmuje on przegląd, promocję i, w stosownych przypadkach, zmianę obecnych systemów zachęt mających na celu przyciągnięcie talentów z państw trzecich, w tym programu naukowego VISA dla naukowców i ich rodzin oraz systemu rozpoczynania działalności VISA dla założycieli innowacyjnych przedsiębiorstw i ich rodzin.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 września 2022 r.

Reforma nr 3 (C3.2R3): Wprowadzenie polityki i zachęt w celu ułatwienia i ułatwienia dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych

Celem środka jest optymalizacja wykorzystania infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych przez środowisko biznesu.

Reforma obejmuje: (i) zatwierdzenie planu działania skupiającego się na optymalnym wykorzystaniu infrastruktury badawczej oraz przyjęcie działań mających na celu promowanie i zacieśnianie współpracy między organizacjami badawczymi, środowiskiem akademickim i sektorem prywatnym; (ii) opracowanie i uruchomienie dynamicznego narzędzia cyfrowego dostępnego dla wszystkich zainteresowanych stron w ekosystemie badań i innowacji, zapewniającego obieg informacji, narzędzia i usługi ułatwiające zawarcie porozumienia o współpracy między różnymi organizacjami i zespołami zajmującymi się badaniami naukowymi i innowacjami (publicznymi i prywatnymi) w odniesieniu do infrastruktur badawczych i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych; (iii) przegląd ram prawnych i operacyjnych instytucji badawczych finansowanych ze środków publicznych oraz promowanie działań mających na celu ułatwienie i wspieranie optymalnego wykorzystania infrastruktury badawczej poprzez otwarcie dostępu dla innych instytucji badawczych i sektora przedsiębiorstw; (iv) wprowadzenie środków i zachęt (takich jak włączenie do umowy grantowej Fundacji Badań i Innowacji klauzuli dotyczącej otwarcia finansowanej infrastruktury) w celu zacieśnienia współpracy organizacji prowadzących badania z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami typu spin-off.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Inwestycja 1 (C3.2I1): Utworzenie i prowadzenie centralnego biura transferu wiedzy

Celem środka jest poprawa transferu technologii na Cyprze poprzez lepszą współpracę środowisk akademickich z przedsiębiorstwami oraz komercjalizację badań.

Inwestycja polega na utworzeniu i uruchomieniu Biura Transferu Wiedzy (KTO) przez Fundację ds. Badań i Innowacji w celu zapewnienia opłacalnego rozwiązania wspierającego transfer technologii, opartego na zasadach uzyskiwania masy krytycznej wyników badań i korzyści skali. KTO świadczy usługi transferu wiedzy, ułatwiając komercjalizację badań, uniwersytetom, innym organizacjom badawczym i przedsiębiorstwom. Orientacyjny wykaz usług: a) ocena perspektyw komercjalizacji, b) doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej, c) złożone patenty i sprawy dotyczące utrzymania praw własności intelektualnej, d) opracowanie strategii komercjalizacji, e) marketing technologii, f) wsparcie w zakładaniu przedsiębiorstw typu spin-off oraz g) zapewnienie finansowania wspierającego badania translacyjne. Reforma obejmuje również przegląd istniejących ram instytucjonalnych dotyczących transferu wiedzy na Cyprze, w tym odpowiednich przepisów, a także krajowych i instytucjonalnych polityk dotyczących komercyjnego wykorzystania własności intelektualnej, transferu wiedzy i tworzenia spółek typu spin-off.

KTO staje się samofinansujący się od dnia 1 stycznia 2026 r., zachowując 20 % przychodów z umów zarządzanych przez KTO dotyczących kosztów operacyjnych, które zostaną określone w ustaleniach umownych między Fundacją badawczą i innowacyjną a beneficjentem.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 2 (C3.2I2): Programy finansowania innowacji & systemy finansowania na rzecz wzrostu gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP

Celem środka jest zapewnienie finansowania dotacji za pośrednictwem programów innowacji (takich jak Fast-Track Innovation, Pre-Seed, Seed, Innovate) jako sposobu na poprawę dostępu do funduszy dla innowacyjnych MŚP i przedsiębiorstw typu start-up.

Inwestycja polega na finansowaniu dotacji w ramach programów innowacji (na przykład Fast-Track Innovation, Pre-Seed, Seed, Innovate) dla przedsiębiorstw w celu opracowania innowacyjnych produktów i usług na poziomie międzynarodowym, począwszy od koncepcji po gotowe do wprowadzenia na rynek. Programy finansowania wspierają (i) współpracę przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi; (ii) ułatwienie komercjalizacji wyników badań poprzez ukierunkowanie na dostarczanie produktów i wyników zbliżonych do rynkowych, umożliwiając tym samym krótkoterminowe skutki gospodarcze; (iii) prowadzą do tworzenia miejsc pracy; (iv) wspieranie tworzenia klastrów przedsiębiorstw oraz (v) ukierunkowanie na przyspieszone przejście na gospodarkę ekologiczną oraz w kierunku cyfrowej ery wydajności i wydajności. Programy te wymagają od przedsiębiorstw pozyskiwania funduszy prywatnych/własnych w połączeniu z finansowaniem publicznym (dostarczonym przez Fundację ds. Badań i Innowacji), co przyczyni się do ogólnego zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań 7 : (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 3 (C3.2I3): Tematyczny program finansowania badań naukowych i innowacji na rzecz zielonej transformacji

Celem działania jest zapewnienie finansowania dotacji w ramach tematycznych programów badań i innowacji o stosunkowo wysokim poziomie gotowości technologicznej, koncentrujących się na transformacji ekologicznej.

Inwestycja polega na dofinansowaniu projektów, w ramach których wykorzystuje się najnowsze technologie cyfrowe w celu zapewnienia opłacalnych rozwiązań w zakresie zielonej transformacji, zwiększając tym samym potencjał badawczy danego kraju. Wspierane projekty koncentrują się na energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i zrównoważonym transporcie, obejmują współpracę z centrami doskonałości ds. badań naukowych i innowacji oraz ułatwiają komercjalizację wyników badań.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań 8 : (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 4 (C3.2I4): Systemy finansowania mające na celu wspieranie organizacji prowadzących badania naukowe i rozwój; Działania w zakresie rozwoju w zakresie technologii dualnych, w tym tworzenie nowych lub modernizacja istniejących laboratoriów oraz rozwój laboratoriów sklasyfikowanych

Celem środka jest promowanie badań podwójnego zastosowania oraz wykorzystanie technologii, które w przeciwnym razie służyłyby wyłącznie celom rządowym/wojskowym do celów cywilnych, handlowych i społecznych.

Inwestycja obejmuje dotacje, które umożliwiłyby organizacjom badawczym i przedsiębiorstwom zaangażowanie się w badania naukowe i rozwój w zakresie technologii podwójnego zastosowania. Systemy finansowania umożliwiają poprawę zdolności i zdolności w zakresie badań i innowacji centrów doskonałości, instytucji akademickich, organizacji badawczych, a także przedsiębiorstw zaangażowanych w badania i rozwój w zakresie technologii podwójnego zastosowania. W szczególności umożliwiają one tym organizacjom uzyskanie certyfikatów klasyfikacji bezpieczeństwa, aby móc uczestniczyć w konsorcjach ubiegających się o finansowanie europejskie (takich jak program „Horyzont Europa”, Europejski Fundusz Obronny), a także zwiększyć ich zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji oraz konkurencyjność w dziedzinie technologii podwójnego zastosowania.

Finansowanie koncentruje się wyłącznie na przedsiębiorstwach cywilnych, a wyniki badań i infrastruktura służą wyłącznie celom cywilnym. Środek ten jest zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do technologii podwójnego zastosowania podczas wdrażania systemu finansowania i jest opracowany zgodnie z dokumentem „Finansowanie UE na rzecz produktów podwójnego zastosowania - praktyczny przewodnik dostępu do funduszy UE dla europejskich władz regionalnych i MŚP”.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań 9 : (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

F.2.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy

Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

120

C3.2R1

Krajowe badania naukowe i innowacje Polityka i narzędzia polityczne

Kamień milowy

Przyjęcie krajowej strategii na rzecz badań naukowych i innowacji oraz planu działania na rzecz jej wdrożenia

Publikacja decyzji Rady Ministrów

-

-

-

Q4

2022

Opracowanie zintegrowanej strategii na rzecz badań naukowych i innowacji, zapewniającej długoterminowe ramy, zapewniającej ukierunkowane wysiłki i zaangażowanie na rzecz jej wdrożenia, z biegiem czasu, w imieniu państwa i zainteresowanych stron zaangażowanych w krajowy system badań i innowacji; oraz narzędzia cyfrowego do dynamicznego mapowania ekosystemu badań naukowych i innowacji.

121

C3.2R1

Krajowe badania naukowe i innowacje; Polityka i narzędzia polityczne

Kamień milowy

Zakończenie realizacji planu działania na rzecz strategii badań naukowych i innowacji

Publikacja zatwierdzenia przez Radę Ministrów sprawozdania z postępu prac, poświadczającego ukończenie planu działania

-

-

-

Q4

2024

Wdrożenie środków zawartych w planie działania w ramach krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji, o czym świadczy sprawozdanie z postępu prac. 

122

C3.2R2

Zachęty do inwestowania i kapitału ludzkiego w badania naukowe i innowacje;

Kamień milowy

Zwolnienie z podatku podmiotów prawnych w przypadku inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy

-

-

-

Q1

2022

Wejście w życie ustawy ustanawiającej zwolnienie z podatku dla inwestorów korporacyjnych (osób prawnych) w przypadku inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa.

123

C3.2R3

Polityki mające na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych

Kamień milowy

Cyfrowy rejestr służący do rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej

Link do rejestru cyfrowego opublikowanego na stronie internetowej wiceministra ds. badań, innowacji i polityki cyfrowej

-

-

-

Q4

2022

Opracowanie i rozpoczęcie eksploatacji rejestru cyfrowego w celu rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej, która ułatwi zainteresowanym stronom składanie wniosków o dostęp do takiej infrastruktury. Obejmuje ono mapowanie wszystkich instytucji badawczych finansowanych ze środków publicznych (w ramach programu „Horyzont 2020”, programów krajowych). Zwiększa również widoczność instytucji badawczych i wspiera współpracę z sektorem prywatnym.

124

C3.2R3

Polityki mające na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych

Kamień milowy

Współpraca organizacji prowadzących badania z przedsiębiorstwami i firmami typu spin-off

Publikacja środków i zachęt przyjętych na stronie internetowej Fundacji na rzecz Badań i Innowacji

-

-

-

Q4

2024

Przyjęcie środków i zachęt w celu zacieśnienia współpracy organizacji prowadzących badania z przedsiębiorstwami i firmami typu spin-off, takich jak włączenie do umowy grantowej Fundacji Badań i Innowacji klauzuli dotyczącej otwarcia finansowanej infrastruktury.

125

C3.2I1

Utworzenie i prowadzenie centralnego biura transferu wiedzy (KTO)

Kamień milowy

Uruchomienie KTO

Otwarcie pierwszej sprawy KTO

-

-

-

Q2

2022

Fundacja Badania i Innowacji, odpowiedzialna za uruchomienie KTO, zatrudniła wysoko wyszkolony personel lub ekspertów lub zatrudniła wysoko wyszkolonych pracowników lub ekspertów w celu świadczenia usług transferu wiedzy eksperckiej. Należy wprowadzić systemy i narzędzia wspierające funkcjonowanie KTO. KTO rozpoczyna świadczenie usług na rzecz uniwersytetów, innych organizacji badawczych lub przedsiębiorstw.

126

C3.2I1

Utworzenie i prowadzenie centralnego biura transferu wiedzy (KTO)

Wartość docelowa

Akta spraw zakończone, poświadczające świadczenie odpowiednich usług transferu wiedzy

-

Numer

0

30

Q4

2025

Co najmniej 30 zakończonych przypadków usług transferu wiedzy świadczonych przez centralny KTO na rzecz uniwersytetów, innych organizacji badawczych lub przedsiębiorstw.

127

C3.2I2

Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP

Kamień milowy

Podpisanie umów o udzielenie dotacji na 50 % budżetu

Podpisane umowy o udzielenie dotacji

-

-

-

Q4

2022

Podpisanie umów o udzielenie dotacji, które przeznaczają co najmniej 50 % całkowitego budżetu (zamówienia o łącznej wartości co najmniej 26 000 000 EUR całkowitego budżetu) na programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP, wraz z zakresem wymagań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi, że wybrane projekty są zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

128

C3.2I2

Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP

Wartość docelowa

Organizacje wspierane w celu prowadzenia badań i innowacji.

-

Numer

0

70

Q3

2023

Finansowanie wsparcia dla co najmniej 70 organizacji na prowadzenie działalności związanej z badaniami i innowacjami, takich jak badania przemysłowe, eksperymentalne działania innowacyjne w zakresie badań naukowych, działania związane z rozpoczynaniem działalności, działania w zakresie transferu wiedzy, w tym (lecz nie wyłącznie) działania w zakresie zarządzania własnością intelektualną i jej ochrony, na ustanawianie powiązań między organizacjami badawczymi a przedsiębiorstwami, budowanie zdolności w zakresie transferu wiedzy i komercjalizację wyników badań, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami UE i wymogami w zakresie ochrony środowiska.

129

C3.2I2

Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP

Wartość docelowa

Organizacje wspierane w celu prowadzenia badań i kontroli; I.

-

Numer

70

200

Q2

2026

Finansowanie wsparcia dla co najmniej 200 organizacji na prowadzenie działań związanych z badaniami i innowacjami, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

130

C3.2I3

Program finansowania transformacji ekologicznej w dziedzinie badań i innowacji

Kamień milowy

Podpisanie umów o udzielenie dotacji na cały budżet

Umowy o udzielenie dotacji podpisane przez dyrektora Fundacji na rzecz Badań i Innowacji

-

-

-

Q4

2022

Podpisanie umów o udzielenie dotacji na badania i innowacje program finansowania transformacji ekologicznej, wraz z zakresem wymagań i obowiązków, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

131

C3.2I3

Program finansowania transformacji ekologicznej w dziedzinie badań i innowacji

Wartość docelowa

Organizacje wspierane dotacjami na działania w zakresie badań naukowych i innowacji w zakresie zielonej transformacji;

-

Numer

0

10

Q2

2026

Co najmniej 10 przedsiębiorstw otrzymujących dotacje na działania w zakresie zielonej transformacji w dziedzinie badań i innowacji, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

132

C3.2I4

Finansowanie organizacji prowadzących badania naukowe i rozwój; Działania w zakresie rozwoju w zakresie technologii dualnych

Kamień milowy

Podpisanie umów o udzielenie dotacji, które przeznaczają 80 % całkowitego budżetu na finansowanie organizacji prowadzących badania i rozwój;

Podpisane umowy o udzielenie dotacji

-

-

-

Q2

2023

Podpisanie umów o udzielenie dotacji, które przeznaczają 80 % całkowitego budżetu (na umowy o łącznej wartości co najmniej 2 400 000 EUR całkowitego budżetu) na finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-prądową; działania w zakresie rozwoju w zakresie technologii dualnych, wraz z zakresem wymagań, w tym kryteriami kwalifikowalności, które zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

133

C3.2I4

Organizacje finansujące badania naukowe i rozwój; Działania w zakresie rozwoju w zakresie technologii dualnych

Wartość docelowa

Finansowanie rozwoju laboratoriów niejawnych

-

Numer

0

16

Q2

2026

Co najmniej 16 przedsiębiorstw otrzymuje dofinansowanie na rozwój laboratoriów sklasyfikowanych. Przedsiębiorstwo może być liczone więcej niż jeden raz, jeżeli uczestniczy w więcej niż jednym projekcie, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

G. KOMPONENT 3.3: Wspieranie konkurencyjności przez przedsiębiorstwa

Ten element ożywienia gospodarczego i odporności Cypru jest odpowiedzią na wyzwania związane z niską wydajnością i konkurencyjnością gospodarki, napędzane średnio przez małe rozmiary przedsiębiorstw, złożony proces udzielania licencji, o który zwrócono się w związku z inwestycjami, oraz trudności w dostępie do finansowania dla przedsiębiorstw. Celem tego komponentu jest wspieranie przedsiębiorców i przedsiębiorstw oraz poprawa ich konkurencyjności i wkładu we wzrost gospodarczy poprzez poprawę ram regulacyjnych dotyczących inwestycji i przedsiębiorczości oraz zwiększenie wydajności MŚP, głównie poprzez cyfryzację. Obejmuje on sześć reform i siedem inwestycji, które mają zostać ukończone do 2. kwartału 2026 r.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i zalecenia dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

G.1.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C3.3R1): Ułatwianie inwestycji strategicznych

Celem środka jest opracowanie nowego systemu wspierającego inwestycje strategiczne, mającego na celu stymulowanie działalności inwestycyjnej w kraju poprzez usprawnione zasady i mechanizmy, uproszczenie procedur udzielania licencji i pozwoleń, zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zwiększenie efektywności strategicznego otoczenia inwestycyjnego. Definicja inwestycji strategicznych odnosi się do inwestycji w sektorach strategicznych (w tym w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej, edukacji, kultury, sportu, środowiska, przemysłu, turystyki, energii, badań naukowych, rozwoju i innowacji), które znacząco przyczyniają się do rozwoju gospodarki.

Reforma polega na wejściu w życie przepisów ułatwiających inwestycje strategiczne w odniesieniu do efektywności uzyskiwania koncesji inwestycyjnych i pozwoleń na budowę. Do przetwarzania inwestycji strategicznych przydziela się specjalny sektor rządowy. Polega ona na przygotowaniu wytycznych operacyjnych, przepływów procesów i innych wymogów ISO 9001:2015 dotyczących włączenia tego procesu do głównego nurtu. Opracowuje protokoły ustaleń z innymi departamentami istotne dla poszczególnych etapów procesu w celu zapewnienia wykonalności mechanizmu przyspieszonego. Ponadto obejmuje ono szkolenie pracowników w zakresie procedur, które mają zostać wprowadzone. Ponadto reforma skorzysta na utworzeniu platformy cyfrowej, która umożliwi cyfrowe stosowanie, badanie i wydawanie pozwoleń na planowanie i budowę za pośrednictwem narzędzia zarządzania aplikacjami i systemu RIG (projekt w ramach komponentu 3.4: „wzmacnianie elektronicznego systemu wydawania pozwoleń na budowę”).

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma nr 2 (C3.3R2): Wzmocnienie mechanizmu szybkiej rejestracji działalności gospodarczej

Celem środka jest uproszczenie procedur, cyfryzacja służb rządowych oraz funkcjonowanie centrum wsparcia biznesu, które dostarcza wszelkich niezbędnych i wspierających informacji i usług.

Reforma polega na ustanowieniu interaktywnej platformy cyfrowej, usprawniającej mechanizm szybkiego uruchamiania działalności gospodarczej, który już funkcjonuje. Za pośrednictwem platformy inwestor ma możliwość śledzenia swojego wniosku, ale również właściwe organy będą w stanie współdziałać, wymieniać dokumenty i przetwarzać wniosek.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 3 (C3.3R3): Modernizacja prawa spółek

Celem środka jest wspieranie poprawy otoczenia biznesu poprzez przegląd ustawy o spółkach, dzięki czemu będzie on jaśniejszy w interpretacji i stosowaniu prawa w praktyce.

Reforma polega na modernizacji cypryjskiego prawa spółek poprzez wykorzystanie najlepszych praktyk z innych jurysdykcji common law w celu zapewnienia podstaw wiedzy i jasności w postaci orzecznictwa i literatury, aby pomóc w interpretacji i stosowaniu prawa w praktyce. Należy również dokonać przeglądu przepisów dotyczących spółek towarzyszących. Ponadto Cypr przydzieli zespół ekspertów prawnych do realizacji projektu usług doradczych i redakcyjnych w zakresie nowych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących spółek. Ponadto kontrola prawna obejmuje postępowanie upadłościowe przewidziane w prawie spółek, które to postępowanie obejmuje likwidację, rekompensację i kontrolę. Reforma obejmuje również przeprowadzenie testu MŚP podczas przygotowywania projektu ustawy.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 4 (C3.3R4): Opracowanie i ustanowienie Krajowej Agencji Promocyjnej

Celem reformy jest poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwienie dostępu do pożyczek, gwarancji i finansowania kapitałowego oraz zwiększenie zdolności absorpcyjnej finansowania UE za pomocą narzędzi UE.

Reforma obejmuje ocenę ex ante obejmującą dostęp MŚP do finansowania we wszystkich sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem zielonej gospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym, możliwości cyfrowych i alternatywnego finansowania. W sprawozdaniu określa się zakres interwencji proponowanego NPA. Strukturę prawną i organizacyjną Krajowej Agencji Promocyjnej określa się po ostatecznym wyborze zakresu jej działalności. Proponowana struktura umożliwia dużą przejrzystość działania i autonomię NPA. Agencja nie działa na podstawie licencji bankowej i w związku z tym nie będzie musiała być a priori skapitalizowana. Nadzór nad wdrażaniem nadzoruje komitet sterujący, w którym uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 września 2025 r.

Reforma nr 5 (C3.3R5): Inwestor strategiczny Cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Celem reformy jest prywatyzacja cypryjskiej giełdy papierów wartościowych.

Reforma obejmuje obecnie toczącą się procedurę przetargową, w ramach której Cypryjska Giełda Papierów Wartościowych stara się powołać renomowanego niezależnego doradcy lub konsorcjum, dysponującego rozległą wiedzą fachową w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego inwestora strategicznego dla cypryjskiej giełdy papierów wartościowych. Etap prywatyzacji umowy zostanie zakończony po ostatecznym zatwierdzeniu przez Izbę Reprezentantów Republiki Cypryjskiej, po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 6 (C3.3R6): Zachęty mające na celu wspieranie fuzji i przejęć

Celem środka jest zachęcenie MŚP do zwiększenia ich wielkości.

Reforma obejmuje ukierunkowane zachęty mające na celu wspieranie połączeń lub przejęć przedsiębiorstw w celu zwiększenia skali działalności i zwiększenia konkurencyjności. Reforma polega w szczególności na zatwierdzeniu przez Radę Ministrów sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania, po dokonaniu oceny podobnych systemów w UE oraz przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami w sprawie konkretnych zachęt do promowania połączeń i przejęć.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2022 r.

Inwestycja 2 (C3.3I2): Utworzenie skrzynki regulacyjnej w celu umożliwienia FinTech

Celem środka jest umożliwienie FinTech, przedsiębiorstwom typu start-up i innym innowacyjnym przedsiębiorstwom rozszerzenia oferty nowych produktów lub usług przez organy regulacyjne tworzące „teren testujący”, który umożliwi im prowadzenie eksperymentów na żywo w kontrolowanym środowisku pod ich nadzorem.

Inwestycja polega na ułatwianiu rozwoju odpowiedniego i atrakcyjnego systemu regulacyjnego w dziedzinie technologii finansowej i innowacyjnych technologii oraz na osiągnięciu równowagi między płynnym wprowadzaniem innowacyjnych produktów lub usług a zapewnieniem ochrony inwestorów.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 września 2024 r.

Inwestycja 3 (C3.3I3): Usługi konsultingowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Celem środka jest promowanie rozwoju MŚP na Cyprze i zwiększenie ich konkurencyjności poprzez dostosowane do potrzeb usługi doradcze i inne narzędzia wsparcia pozafinansowego.

Inwestycja polega na zapewnieniu MŚP pomocy eksperckiej, doradztwa biznesowego, ukierunkowanych szkoleń i dopasowania do potrzeb przedsiębiorstw.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 4 (C3.3I4): Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw

Celem inwestycji jest wzmocnienie integracji technologii cyfrowej z istniejącymi i przyszłymi MŚP mającymi siedzibę na Cyprze. W szczególności środek ten ma na celu wzmocnienie tożsamości cyfrowej przedsiębiorstw, zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym w sektorze handlu elektronicznego, oraz promowanie przedsiębiorczości cyfrowej.

Inwestycja polega na przyznaniu każdemu beneficjentowi dotacji finansowych w wysokości około 30 000 EUR w stosunku do tego, co zainwestował w kwalifikujące się inwestycje na rzecz cyfrowej modernizacji ich przedsiębiorstw.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 5 (C3.3I5): Wspieranie ekstrawersji i otwartości cypryjskich przedsiębiorstw na handel międzynarodowy

Celem inwestycji jest wzmocnienie ekstrowersacji nowych i istniejących dużych, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i przemysłowych, a także dostawców usług.

Inwestycja obejmuje program dotacji o łącznej wartości 8 000 000 EUR dla co najmniej 140 cypryjskich przedsiębiorstw poprzez finansowanie działań wzmacniających ich ekstrowersję dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie produkcji/przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i przemysłowych oraz usługodawców. Wydatki na finansowanie, które można wybrać, mogą obejmować koszty doradztwa i inne kwalifikowalne wydatki, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań 10 : (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 6 (C3.3I6): Finansowany przez państwo fundusz kapitałowy

Celem środka jest ustanowienie funduszu wspierającego wysiłki rządu na rzecz zwiększenia dostępu do alternatywnych źródeł finansowania mającego na celu (i) wspieranie rozwoju gospodarczego i wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na Cyprze; (ii) zwiększenie dostępności alternatywnych źródeł finansowania, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up; oraz (iii) przyczynianie się do wzmocnienia ekosystemu inwestycji kapitałowych i kapitału wysokiego ryzyka.

Inwestycja składa się z procedury przetargowej mającej na celu wybór i wyznaczenie zewnętrznego zarządzającego funduszem na okres inwestycyjny, który przewiduje się na pięć lat.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01), umowa prawna między Cyprem a funduszem odpowiedzialnym za instrument finansowy oraz późniejsza polityka inwestycyjna instrumentu finansowego:

I.wymagać stosowania wytycznych technicznych Komisji dotyczących kontroli zrównoważonego charakteru w odniesieniu do Funduszu InvestEU; oraz

II.wyłączyć z zakresu kwalifikowalności następujący wykaz działań i aktywów: (i) działalność i aktywa związane z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystanie na dalszych etapach łańcucha dostaw 11 ; (ii) działania i aktywa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych na poziomie nie niższym niż odpowiednie wskaźniki 12 ; (iii) działalność i majątek związane ze składowiskami odpadów, spalarniami 13 i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 14 ; oraz (iv) działań i aktywów, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może spowodować szkody dla środowiska; oraz

III.wymóg weryfikacji zgodności projektów z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska w podziale na fundusze w odniesieniu do wszystkich transakcji, w tym transakcji zwolnionych z kontroli zrównoważonego rozwoju.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

G.2.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy

Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

134

C3.3R1

Ułatwianie inwestycji strategicznych

Kamień milowy

Ustawa o inwestycjach strategicznych.

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy

-

-

-

Q1

2022

Wejście w życie ustawy wspierającej inwestycje strategiczne na Cyprze, która zawiera następujące elementy: usprawnienie procedur udzielania licencji na inwestycje strategiczne, kierownik projektu dla każdego projektu, terminowe wydawanie pozwoleń na budowę.

135

C3.3R1

Ułatwianie inwestycji strategicznych

Kamień milowy

Zwiększenie zdolności organizacyjnych w celu ułatwienia inwestycji strategicznych

Publikacja w dzienniku urzędowym struktury sektora instytucji rządowych i samorządowych ułatwiającej reformę oraz systemu i wytycznych procesu, a także potwierdzenie weryfikacji ukończenia szkoleń przez organ koordynujący

-

-

-

Q2

2023

Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym zakończenia tworzenia sektora w Departamencie Planowania i Mieszkalnictwa w celu usprawnienia systemu strategicznego; publikacja systemu procesu i projektu wytycznych; oraz informowanie przez organ koordynujący o szkoleniach kluczowych pracowników na potrzeby wdrażania reformy.

136

C3.3R2

Wzmocnienie mechanizmu szybkiej rejestracji działalności gospodarczej

Kamień milowy

Utworzenie platformy, na której inwestorzy mogą śledzić swoje aplikacje internetowe i kontaktować się z właściwymi organami

Ogłoszenie przez Ministerstwo Handlu platformy przyjmującej zgłoszenia

-

-

-

Q4

2022

Modernizacja usług w zakresie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, wytyczne dotyczące zakładania przedsiębiorstw i prowadzenia działalności, dostarczanie informacji na temat wszystkich niezbędnych zezwoleń wymaganych przez przedsiębiorstwo do rozpoczęcia działalności, ułatwienia w wydawaniu zezwoleń na pobyt i zatrudnienie na Cyprze obywatelom państw trzecich poprzez utworzenie platformy, na której inwestorzy mogą śledzić swoje aplikacje internetowe i kontaktować się z właściwymi organami.

137

C3.3R2

Wzmocnienie mechanizmu szybkiej rejestracji działalności gospodarczej

Wartość docelowa

Ocena wniosków o inwestycje za pośrednictwem platformy

-

Numer

0

50

Q4

2025

Ukończenie oceny co najmniej 50 wniosków o inwestycje za pośrednictwem platformy.

138

C3.3R3

Modernizacja prawa spółek

Kamień milowy

Przedłożenie projektu ustawy do zatwierdzenia przez parlament, restrukturyzacja prawa spółek

Przedłożenie projektu ustawy parlamentowi po jej przyjęciu przez Radę Ministrów

-

-

-

Q3

2024

Przedłożenie projektu ustawy parlamentowi do zatwierdzenia. Projekt ustawy ma na celu zrestrukturyzowanie ustawy o spółkach. W szczególności unowocześnia ona cypryjskie prawo spółek, wykorzystując najlepsze praktyki z innych jurysdykcji common law, aby zapewnić podstawy wiedzy i jasności w postaci orzecznictwa i literatury oraz pomóc w interpretowaniu i stosowaniu prawa w praktyce.

139

C3.3R3

Modernizacja prawa spółek

Kamień milowy

Wejście w życie ustawy o spółkach

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy

-

-

-

Q4

2025

Wejście w życie ustawy o spółkach, która ma zrestrukturyzować prawo spółek. W szczególności unowocześnia ona cypryjskie prawo spółek, wykorzystując najlepsze praktyki z innych jurysdykcji common law, aby zapewnić podstawy wiedzy i jasności w postaci orzecznictwa i literatury oraz pomóc w interpretowaniu i stosowaniu prawa w praktyce.

140

C3.3R4

Opracowanie i ustanowienie Krajowej Agencji Promocyjnej

Kamień milowy

Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania dotyczącego utworzenia i utworzenia Krajowej Agencji Promocyjnej

Publikacja decyzji Rady Ministrów

-

-

-

Q2

2023

Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania dotyczącego utworzenia i utworzenia Krajowej Agencji Promocyjnej, która ułatwi małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do pożyczek, gwarancji i finansowania kapitałowego oraz zwiększy zdolność absorpcyjną finansowania UE za pomocą narzędzi UE

141

C3.3R4

Opracowanie i ustanowienie Krajowej Agencji Promocyjnej

Kamień milowy

Rozpoczęcie działalności cypryjskiej Krajowej Agencji Promocyjnej

Wstępna konfiguracja zatwierdzona przez stałego sekretarza

-

-

-

Q3

2025

Rozpoczęcie działalności Cypryjskiej Krajowej Agencji Promocyjnej, w tym zatrudnienie wymaganego personelu

142

C3.3R5

Inwestor strategiczny Cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Kamień milowy

Wybór inwestora strategicznego do nabycia pakietu kontrolnego na Cypryjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Rada Ministrów zatwierdza porozumienie

-

-

-

Q4

2024

Wybór inwestora strategicznego do nabycia pakietu kontrolnego na Cypryjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, podpisanie odpowiednich umów, doprowadzenie do finansowego zamknięcia transakcji.

143

C3.3R6

Zachęty mające na celu wspieranie fuzji i przejęć.

Kamień milowy

Plan działania na rzecz zachęt do fuzji i przejęć

Przyjęcie przez Radę Ministrów sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania

-

-

-

Q4

2022

Zatwierdzenie przez Radę Ministrów sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania w sprawie konkretnych zachęt do promowania fuzji i przejęć w następstwie oceny podobnych systemów w UE i konsultacji z zainteresowanymi stronami.

144

C3.3I2

Utworzenie skrzynki regulacyjnej w celu umożliwienia FinTech

Kamień milowy

Skrzynka regulacyjna z myślą o technologii finansowej i technologiach innowacyjnych

Ogłoszenie uruchomienia przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd uruchamiających skrzynkę regulacyjną.

-

-

-

Q2

2023

Uruchomienie skrzynki regulacyjnej ułatwiającej opracowanie odpowiedniego i atrakcyjnego systemu regulacyjnego w dziedzinie technologii finansowej i innowacyjnych technologii oraz osiągnięcie równowagi między płynnym wprowadzaniem innowacyjnych produktów lub usług a zapewnieniem ochrony inwestorów.

145

C3.3I3

Usługi konsultingowe dla MŚP

Kamień milowy

System wsparcia dotyczący usług doradczych dla MŚP

Publiczne ogłoszenie rozpoczęcia programu

-

-

-

Q3

2022

Uruchomienie programu wsparcia na rzecz usług doradczych dla MŚP w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków mającego na celu wzmocnienie konkurencyjności MŚP i wspieranie ich wzrostu gospodarczego, mając na celu zwiększenie wydajności i sprzedaży, zmodernizowaną linię produkcyjną i technologię, ulepszone asortymenty produktów i procesy produkcyjne.

146

C3.3I3

Usługi konsultingowe dla MŚP

Wartość docelowa

MŚP otrzymujące wsparcie od akredytowanych konsultantów

-

Numer

0

375

Q4

2025

Co najmniej 375 MŚP otrzymuje wsparcie od akredytowanych konsultantów w ramach systemu wsparcia, wraz z zakresem wymagań i obowiązków, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczonych oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. Świadczenie usług jest weryfikowane przez skomputeryzowany system Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu - Przemysłowo-Techniczny - sprawdzany przez personel Departamentu Przemysłu i Usług Technologicznych realizujący program przed złożeniem zatwierdzonych wniosków do działu księgowości w celu weryfikacji administracyjnej i wypłaty dotacji.

147

C3.3I4

Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw

Kamień milowy

Publikacja zaproszenia do składania wniosków po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów

Oficjalne ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków w prasie, na stronie internetowej MECI/ITS oraz w mediach społecznościowych MECI/ITS

-

-

-

Q2

2023

Publikacja zaproszenia do składania wniosków o dotacje obejmującego odsetek wydatków, który zwiększa tożsamość cyfrową przedsiębiorstw lub zwiększa liczbę małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym w sektorze handlu elektronicznego) lub promuje przedsiębiorczość cyfrową lub obejmie, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów programu cyfrowej modernizacji przedsiębiorstw.

148

C3.3I4

Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw

Wartość docelowa

MŚP wspierane po złożeniu wniosków o płatność.

-

Numer

0

290

Q2

2026

Co najmniej 290 MŚP objętych wsparciem w następstwie złożenia wniosków o płatność oraz kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przeprowadzonych przez odpowiedzialny zespół zarządzający systemem.

149

C3.3I5

Wspieranie ekstrawersji i otwartości cypryjskich przedsiębiorstw na handel międzynarodowy

Wartość docelowa

Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie na działania związane z ekstropozycją handlową

-

Numer

0

40

Q4

2023

Co najmniej 40 przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie na działalność w zakresie kontrowersyjnej wymiany handlowej, po złożeniu wniosku o płatność i weryfikacji przeprowadzonej przez odpowiedzialny zespół zarządzający systemem.

Zaproszenie do składania wniosków ma zakres zadań obejmujący kryteria kwalifikowalności zapewniające zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

150

C3.3I5

Wspieranie ekstrawersji i otwartości cypryjskich przedsiębiorstw na handel międzynarodowy

Wartość docelowa

Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie na działania związane z ekstropozycją handlową

-

Numer

40

140

Q2

2026

Co najmniej 140 przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie na działania związane z ekstropozycją handlową, po złożeniu wniosku o płatność i weryfikacji przeprowadzonej przez odpowiedzialny zespół zarządzający systemem, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

151

C3.3I6

Finansowany przez państwo fundusz kapitałowy

Kamień milowy

Utworzenie zarejestrowanego alternatywnego funduszu inwestycyjnego w rejestrze Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Rejestracja RAIF w rejestrze Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)

-

-

-

Q4

2022

Zakończono tworzenie zarejestrowanych alternatywnych funduszy inwestycyjnych (RAIF) w rejestrze Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC). Fundusz zwiększa dostępność alternatywnych źródeł finansowania, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up.

Polityka inwestycyjna obejmuje kryteria kwalifikowalności dla jednostek, w których dokonano inwestycji, w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) w odniesieniu do transakcji objętych wsparciem w ramach tego środka poprzez stosowanie testu zrównoważonego rozwoju, wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska oraz wymóg, aby beneficjenci, którzy w poprzednim roku obrotowym pozyskali ponad 50 % swoich przychodów z działalności lub aktywów z listy wykluczenia, musieli przyjąć i opublikować zielone plany przejścia.

152

C3.3I6

Finansowany przez państwo fundusz kapitałowy

Wartość docelowa

Jednostki, w których dokonano inwestycji, wspierane za pośrednictwem funduszu

-

Numer

0

12

Q2

2026

Co najmniej 12 jednostek, w których dokonano inwestycji (przedsiębiorstwa typu start-up i innowacyjne przedsiębiorstwa), wspieranych za pośrednictwem funduszu.

G.3.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z pożyczki

Inwestycja 1 (C3.3I1): Zintegrowany system informacyjny dla Rejestru Spółek i Oficjalnego Syndyka Masy Upadłości.

Celem środka jest zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i eksploatacja zintegrowanego rozwiązania platformy rejestru wspierającego procesy i usługi Sekcji Przedsiębiorstw oraz Wydziału ds. Własności Intelektualnej i Przemysłowej Rejestru Spółek i Oficjalnego Syndyka Masy Upadłości w taki sposób, aby doprowadzić do transformacji cyfrowej dwóch wyżej wymienionych sekcji, które mają stać się liderami w obecności cyfrowej, zdolnościami internetowymi i wybitnymi usługami dla klientów świadczonymi za pomocą skutecznych procesów wewnętrznych i wspieranymi przez elastyczne systemy informatyczne.

Inwestycja obejmuje instalację sprzętu i oprogramowania systemu, ukończenie infrastruktury sieciowej oraz szkolenie personelu nowego systemu.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

G.4.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji dotyczące pożyczki

Numer porządkowy

Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

153

C3.3I1

Zintegrowany system informacyjny dla Rejestru Spółek i Oficjalnego Syndyka Masy Upadłości

Kamień milowy

Ukończono instalację i tworzenie sieci sprzętu i oprogramowania systemowego

Wydanie wykończenia i eksploatacji w celu instalacji sprzętu i oprogramowania systemu; ukończone oprogramowanie i tworzenie sieci kontaktów

-

-

-

Q1

2023

Instalacja sprzętu i oprogramowania systemowego; zakończenie tworzenia oprogramowania i sieci (serwery, dyski twarde, komputery osobiste i urządzenia peryferyjne, RDBMS, systemy operacyjne i routery).

154

C3.3I1

Zintegrowany system informacyjny dla Rejestru Spółek i Oficjalnego Syndyka Masy Upadłości

Wartość docelowa

Szkolenie personelu

-

% (procent)

0

100

Q4

2025

Szkolenie 100 % personelu „Registrar of Companies”, „Registrar of Companies”, „Registrar of Companies” (Registrar of Companies, Official Receiver) oraz pracowników Departamentu Usług Informacyjnych w zakresie wdrożonego systemu informatycznego i powiązanych procedur operacyjnych.

H. KOMPONENT 3.4: Modernizacja władz publicznych i lokalnych, zwiększenie skuteczności wymiaru sprawiedliwości i walka z korupcją

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności uwzględnia długotrwałe wyzwania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, wymiarem sprawiedliwości i ramami antykorupcyjnymi. Celami Porozumienia są: (i) zwiększenie skuteczności, wydajności i przydatności procesów rządowych, z uwzględnieniem obecnych wyzwań, potrzeb i oczekiwań obywateli i przedsiębiorstw; (ii) wzmocnienie zdolności administracyjnych i współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i samorządów lokalnych w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia nowego modelu administracji lokalnej; (iii) poprawa skuteczności i efektywności wymiaru sprawiedliwości poprzez przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości i zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu spraw; oraz (iv) osiągnięcie większej spójności z działaniami rządu na rzecz zwalczania korupcji.

Reformy i inwestycje zawarte w tym komponencie przyczyniają się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów w sprawie poprawy efektywności w sektorze publicznym, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania administracji publicznej i samorządów lokalnych (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 1 z 2019 r. i 4 z 2020 r.), w sprawie promowania elastycznej organizacji pracy (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2020 r.), w sprawie poprawy efektywności i cyfryzacji systemu sądownictwa (zalecenie specjalne nr 5 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2020 r.) oraz w sprawie przeciwdziałania korupcji (zalecenie specjalne nr 5 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

H.1.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Podkomponent 3.4.1: Modernizacja sektora publicznego

Reforma 1 (C3.4R1): Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki

Celem reformy jest poprawa funkcjonowania ogólnej administracji publicznej poprzez poprawę jej ram zarządzania zasobami ludzkimi oraz restrukturyzację i zwiększenie zdolności administracyjnych cypryjskiej policji.

Reforma składa się z dwóch elementów:

I)Opracowanie i wdrożenie planu działania na rzecz wzmocnienia zdolności administracyjnych i strategicznej roli Departamentu Administracji Publicznej i Kadr w zarządzaniu zasobami ludzkimi w odniesieniu do formułowania i monitorowania wdrażania polityki administracji publicznej i zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, takich jak ustalanie polityki, formułowanie wytycznych i podstawowych zasad w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, przegląd istniejących polityk, przepisów i praktyk oraz stosunków przemysłowych. Jednocześnie reforma zwiększy zdolność poszczególnych ministerstw do wdrażania polityki administracji publicznej i funkcji w zakresie zasobów ludzkich, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej rozliczalności i zdolności reagowania;

II)reorganizacja i modernizacja cypryjskiej policji poprzez opracowanie i wdrożenie nowego modelu policji i operacji, nowych ram zarządzania na potrzeby uczenia się i rozwoju oraz nowych ram zarządzania zasobami ludzkimi.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 2 (C3.4R2): Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym

Celem reformy jest zwiększenie wydajności i skuteczności służby publicznej poprzez wykorzystanie elastycznej organizacji pracy, takiej jak praca na odległość, częściowo zdalnie i w niepełnym wymiarze godzin.

Reforma polega na wprowadzeniu elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym na podstawie dokonanej przez Departament Administracji Publicznej i Kadr oceny zaleceń zewnętrznego badania najlepszych praktyk i ewentualnych ograniczeń odnotowanych przez inne krajowe administracje publiczne. W ramach badania dokonuje się przeglądu warunków elastycznej organizacji pracy w służbie publicznej, stosowanych w innych jurysdykcjach.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 3 (C3.4R3): Wprowadzenie nowych ram oceny i selekcji w celu obsadzenia wakatów w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników

Celem reformy jest poprawa funkcjonowania służby publicznej poprzez przegląd ram rekrutacji i awansu oraz systemu oceny wyników.

Reforma obejmuje: (i) wprowadzenie w służbie publicznej nowych ram oceny i selekcji kandydatów na stanowiska awansu, w tym stanowisk kierowniczych, w oparciu o osiągnięcia; (ii) wprowadzenie nowego systemu oceny wyników do celów rozwoju i promocji w celu uczynienia oceny i awansu bardziej przejrzystym, sprawiedliwym, opartym na umiejętnościach i skutecznym; oraz (iii) usprawnienie procedur rekrutacji poprzez szkolenia, aktualizację programów usług (zestaw wymogów i obowiązków w odniesieniu do stanowisk w administracji publicznej) oraz zmiany w dwóch odnośnych przepisach dotyczących rekrutacji.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 marca 2025 r.

Reforma nr 4 (C3.4R4): Wzmocnienie zdolności administracyjnych i przejrzystości poprzez profesjonalizację zamówień publicznych i dalszą cyfryzację ich procesu

Celem reformy jest zwiększenie wydajności i skuteczności zamówień publicznych poprzez wprowadzenie nowych procedur udzielania zamówień z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz zwiększenie wiedzy i wiedzy fachowej personelu.

Reforma polega na wprowadzeniu zintegrowanego, w pełni cyfrowego systemu e-zamówień z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a tym samym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych dla uczestników przy jednoczesnym zapewnieniu rozliczalności i przejrzystości. Towarzyszy mu środki mające na celu profesjonalizację zamówień publicznych, takie jak zmiana struktury organizacyjnej centralnej zawodowej funkcji ds. zamówień publicznych oraz szkolenie i certyfikacja specjalistów ds. zamówień publicznych.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 5 (C3.4R5): Zwiększenie zdolności Biura Prawnego

Celem reformy jest wdrożenie transformacji cyfrowej urzędu ds. prawa w celu zwiększenia jego wydajności i skuteczności, a także wydajności, jakości pracy i warunków pracy pracowników.

Reforma polega na cyfryzacji wszystkich procesów i procedur Biura ds. Prawa poprzez wprowadzenie systemu informatycznego (eLaw System), który będzie dostarczany jako kompletne rozwiązanie „oprogramowanie jako usługa”. Obejmuje ono dostarczanie, rozwijanie i dostosowywanie istniejącego internetowego systemu zarządzania w celu zapewnienia takich cech, jak tworzenie elektronicznych akt i folderów, zarządzanie sprawami i monitorowanie, komunikacja wewnętrzna i obieg pracy, śledzenie spraw, zarządzanie finansami i płatności. W trakcie realizacji projektu analiza biznesowa dokonuje oceny potrzeb w zakresie przebudowy procesów. Wszystkie istniejące pliki papierowe muszą zostać przeniesione do podstawowego systemu e-Prawa.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja 1 (C3.4I1): Racjonalizacja systemu zmian poprzez wdrożenie systemu planowania przestrzennego

Celem inwestycji jest optymalizacja schematów zmian oraz osiągnięcie wzrostu wydajności i wydajności w organizacjach sektora publicznego świadczących usługi w różnych okresach.

Inwestycja polega na wdrożeniu systemu planowania harmonogramów, który obejmuje codzienne narzędzia administracji i planowania taktycznego, automatyzację planów zmianowych/rotacji oraz terminową automatyczną komunikację z pracownikami i kierownikami. Systemy powinny być powiązane z modułem zarządzania zasobami ludzkimi systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa wdrażanym w sektorze publicznym (poza planem odbudowy i zwiększania odporności). Środek ten obejmuje szkolenie administratorów korzystających z systemu planowania harmonogramów.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 2 (C3.4I2): Cyfryzacja procesu stanowienia prawa

Celem inwestycji jest poprawa jakości regulacji oraz zwiększenie pewności prawa i przejrzystości poprzez unowocześnienie procesu legislacyjnego i publikacji obowiązującego prawodawstwa.

Inwestycja polega na ustanowieniu platformy przygotowawczej prawodawstwa, umożliwiającej łatwiejsze opracowywanie, konsolidację, zarządzanie i przechowywanie przepisów ustawowych i wykonawczych. System ten stanie się również oficjalnym, rządowym pojedynczym punktem dostępu publicznego do wszystkich tekstów aktów prawnych w formacie interoperacyjnym. Inwestycja obejmuje umieszczanie wszystkich istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych na nowej platformie.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 3 (C3.4I3): Centrum modelowania polityki gospodarczej

Celem inwestycji jest poprawa kształtowania i wdrażania polityki poprzez szersze wykorzystanie technik modelowania ilościowego do oceny skutków regulacji.

Inwestycja polega na opracowaniu narzędzi modelowania i wiedzy fachowej wśród personelu publicznego, aby umożliwić lepszą ocenę skutków polityki. Cel ten zostanie osiągnięty przez (i) ustanowienie centrum modelowania polityki gospodarczej dysponującego narzędziami i danymi na potrzeby analizy i oceny polityki; (ii) przekazanie wiedzy na temat analizy polityki i oceny pracownikom Ministerstwa Finansów; oraz (iii) opracowanie narzędzi analizy dużych zbiorów danych i danych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Podkomponent 3.4.2: Administracja lokalna i reforma przestrzenna

Reforma nr 6 (C3.4R6): Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i odpowiednie środki wsparcia

Celem środka jest reforma systemu samorządu terytorialnego na Cyprze, aby zwiększyć jego uprawnienia decyzyjne i autonomię administracyjną, zwiększyć skuteczność zarządzania oraz dostosować zasoby i obowiązki w celu zapewnienia stabilności finansowej.

Reforma polega na przyjęciu nowego prawodawstwa, które: zmniejszenie liczby gmin i utworzenie klastrów społecznościowych na potrzeby scentralizowanego świadczenia usług w celu poprawy zdolności administracyjnych; wprowadzenie nowego modelu administracji i nowej struktury kadrowej dla gmin; przeniesienie kompetencji i zasobów z administracji centralnej do gmin, w szczególności w zakresie wydawania zezwoleń, polityki społecznej, utrzymania infrastruktury lokalnej, szkół i świadczenia usług lokalnych na rzecz obywateli; reforma finansowania gmin; oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru prawnego, przejrzystości i demokratycznej rozliczalności. Reforma obejmuje również budowanie zdolności poprzez szkolenia.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 7 (C3.4R7): Scalanie gruntów miejskich

Celem reformy jest zmniejszenie presji na ekspansję gmin i zwiększenie zasklepiania gleby poprzez ułatwienie wykorzystania gruntów dostępnych do celów budowlanych.

Reforma polega na ustanowieniu ram prawnych dla scalania gruntów miejskich i wspieraniu wdrażania planów ramowych dotyczących konsolidacji gruntów miejskich na wybranych obszarach lub na obszarach o strategicznym znaczeniu dla wyspy. Reforma obejmuje również przygotowanie ekspertyzy, platformy cyfrowej umożliwiającej scalanie gruntów miejskich oraz przygotowanie pilotażowych planów ramowych dotyczących konsolidacji gruntów miejskich.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 4 (C3.4I4): Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności procedur wydawania pozwoleń na budowę.

Inwestycja polega na: (i) rozszerzeniu środowiska aplikacji elektronicznej istniejącego systemu informatycznego Hippodamos na potrzeby planowania i wydawania pozwoleń, aby umożliwić wszystkim organom odpowiedzialnym za planowanie i władzom budowlanym (gminom) składanie wniosków o pozwolenie na budowę i planowanie na wspólnej platformie; (ii) modernizacja systemu Hippodamos w celu umożliwienia cyfrowego składania wniosków, analizowania i wydawania pozwoleń na budowę; oraz (iii) modernizacji lub rozbudowy innych modułów Hippodamos, takich jak zarządzanie umowami budowlanymi i administrowanie nimi.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Inwestycja 5 (C3.4I5): inteligentne miasta

Celem inwestycji jest skoordynowanie bieżących inicjatyw dotyczących inteligentnych miast w ogólnokrajowy plan wdrażania.

Inwestycja polega na przedstawieniu krajowego planu centralnego inteligentnych miast, skupiającego się na trzech priorytetowych inteligentnych rozwiązaniach dla gmin: inteligentne parkowanie, inteligentne oświetlenie i inteligentne gospodarowanie odpadami. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie infrastruktury inteligentnych miast (platformy centralnej), a także zaprojektowanie i wdrożenie trzech priorytetowych inteligentnych rozwiązań, w tym instalacji czujników. Oczekuje się, że inwestycja obejmie 30 gmin. Centralna platforma musi dysponować niezbędną elastycznością umożliwiającą przyszłe dodawanie nowych rozwiązań w zakresie inteligentnych miast.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 6 (C3.4I6): Rewitalizacja i rewitalizacja miasta nerwowego Nikozji

Celem inwestycji jest ożywienie miasta Nikozji poprzez przyciągnięcie młodych mieszkańców, nowe inwestycje i wspieranie działalności gospodarczej.

Inwestycja obejmuje (i) renowację szkoły Faneromeni, która ma być wykorzystywana jako departament Uniwersytetu Cypryjskiego; (ii) zakup i renowacja budynków w mieście wewnętrznym, które mają zostać przekształcone w zakwaterowanie studenckie; oraz (iii) wprowadzenie zachęt ze strony sektora prywatnego do zapewnienia zakwaterowania studenckiego na tym obszarze.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Podczęść 3.4.3: Skuteczny system wymiaru sprawiedliwości

Reforma nr 8 (C3.4R8): Skuteczność wymiaru sprawiedliwości

Celem reformy jest zmniejszenie liczby zaległych spraw toczących się przed sądami oraz zwiększenie ogólnej skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości.

Reforma polega na przygotowaniu planu działania mającego na celu wyeliminowanie zaległych spraw i odwołań z konkretnymi celami rocznymi oraz ustanowieniu grupy zadaniowej złożonej z sędziów, która ma koordynować realizację planu działania w celu zmniejszenia zaległości w rozpatrywaniu spraw w toku. Plan działania ma zostać ukończony do dnia 31 grudnia 2021 r. Sprawy w toku definiuje się jako sprawy w toku trwające dłużej niż dwa lata. W dniu 31 grudnia 2020 r.: 24 777 toczących się spraw cywilnych, 2 222 toczące się środki zaskarżenia w sprawach cywilnych oraz 475 odwołań w toku w sprawach administracyjnych. Reforma polega również na wdrożeniu zmienionego regulaminu postępowania cywilnego, który został przyjęty przez Sąd Najwyższy w dniu 19 maja 2021 r. i który zwiększa skuteczność postępowań sądowych, w tym postępowań sądowych.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma nr 9 (C3.4R9): Transformacja cyfrowa sądów

Celem reformy jest rozwiązanie problemu niewydolności systemu wymiaru sprawiedliwości spowodowanej przez funkcjonowanie sądów w oparciu o systemy ręczne i oparte na dokumentacji papierowej. Cyfryzacja systemu usprawnia i przyspiesza wymiar sprawiedliwości.

Reforma polega na zainstalowaniu i eksploatacji (i) systemu i-sprawiedliwości, tymczasowego rozwiązania w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb przed udostępnieniem e-sprawiedliwości, (ii) zintegrowanego systemu e-sprawiedliwości oraz (iii) cyfrowego zapisu audio w postępowaniu sądowym. System e-sprawiedliwości jest dostępny dla sądów, prawników, obywateli, Urzędu Prawnego Republiki i Policji. Wprowadza kilka funkcji, takich jak składanie spraw cyfrowych i dokonywanie płatności, kategoryzacja spraw, wyszukiwanie spraw, tworzenie dokumentów i zarządzanie nimi, systemy śledzenia i monitorowania w celu wspierania transmisji danych w sprawach, monitorowanie zgodności z nakazami i protokołami, zarządzanie przydziałami spraw do przesłuchania, wykonywania decyzji i zarządzania nimi, zamykanie spraw i zarządzanie nimi.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 marca 2025 r.

Inwestycja 7 (C3.4I7): Szkolenie sędziów:

Celem inwestycji jest rozwiązanie problemu niskiego poziomu szkoleń i uczenia się przez całe życie sędziów.

Inwestycja obejmuje szkolenie sędziów w zakresie zmienionych przepisów postępowania cywilnego lub inne szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości dotyczące różnych zagadnień prawnych i umiejętności kadr wymiaru sprawiedliwości organizowane przez Cypryjską Szkołę Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 8 (C3.4I8): Modernizacja infrastruktury sądów

Celem inwestycji jest rozwiązanie problemu niewydolności systemu wymiaru sprawiedliwości spowodowanej nieodpowiednimi budynkami sądowymi, zarówno pod względem ilości, jak i jakości.

Inwestycja polega na budowie rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Famaguście.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2021 r.

Podkomponent 3.4.4: Zwalczanie korupcji

Reforma nr 10 (C3.4R10): Poprawa prawnych i instytucjonalnych ram walki z korupcją

Celem reformy jest osiągnięcie większej spójności w walce z korupcją poprzez wdrożenie krajowego horyzontalnego planu działania na rzecz zwalczania korupcji.

Reforma obejmuje: (i) prawodawstwo mające na celu ochronę demaskatorów, zwiększenie przejrzystości publicznych procesów decyzyjnych i zapobieganie konfliktom interesów, (ii) ustanowienie i funkcjonowanie niezależnego organu ds. zwalczania korupcji, który koordynuje wysiłki wszystkich organów zaangażowanych w walkę z korupcją i nadzoruje terminową realizację działań przez różne właściwe służby, (iii) publiczną świadomość antykorupcyjną i szkolenia oraz (iv) wzmocnienie jednostek audytu wewnętrznego we wszystkich ministerstwach i Służbie Audytu Wewnętrznego.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

H.2.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy

Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

155

C3.4R1

Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki

Kamień milowy

Plan działania na rzecz skutecznego zarządzania kwestiami zasobów ludzkich w krajowej administracji publicznej

 

Przyjęcie planu działania przez Radę Ministrów

-

-

-

Q1

2022

Rada Ministrów przyjęła plan działania, który obejmuje:

- Wytyczne, szablony i wsparcie wdrożeniowe Departamentu Administracji Publicznej i Kadr (PAPD) dla administracji poszczególnych ministerstw w odniesieniu do kwestii zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak reorganizacja i restrukturyzacja, uproszczenie procedur i planowanie siły roboczej;

- Wdrożenie zmienionej struktury organizacyjnej PAPD

- Plan uczenia się i rozwoju dla personelu PAPD;

- Plan szkoleń dla administracji poszczególnych ministerstw

156

C3.4R1

Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki

Kamień milowy

Nowe ramy zarządzania zasobami ludzkimi dla cypryjskiej policji

Przyjęcie przez komendanta policji i stałego sekretarza Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego oraz wejście w życie

-

-

-

Q4

2023

Nowe ramy zarządzania zasobami ludzkimi dla cypryjskiej policji weszły w życie i obejmują następujące obszary:

- Analiza i tworzenie opisów stanowisk pracy

- Zatrudnienie

- Uzasadnienie

- Szkolenie i rozwój:

- Odszkodowania i świadczenia

- Stosunki pracy i pracowników oraz komunikacja

- Zarządzanie emerytowanymi członkami

- Bezpieczeństwo i zdrowie

- Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

157

C3.4R1

Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki

Kamień milowy

Realizacja planu działania na rzecz skutecznego zarządzania kwestiami zasobów ludzkich w krajowej administracji publicznej

Sprawozdanie końcowe z realizacji planu działania zatwierdzone przez Radę Ministrów

-

-

-

Q4

2025

Plan działania został wdrożony, w tym:

- Wytyczne i podręczniki dla administracji poszczególnych ministerstw dotyczące procedur rekrutacji, procedur dyscyplinarnych, planowania zatrudnienia, reorganizacji i uproszczenia przeglądów procesów

- W stosownych przypadkach zmiany legislacyjne

- Szkolenie personelu w administracji poszczególnych ministerstw

158

C3.4R2

Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym

Kamień milowy

Decyzja w sprawie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym

Decyzja Rady Ministrów

-

-

-

Q1

2023

Należy przeprowadzić badanie dotyczące elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym. PAPD ocenia zalecenia zawarte w badaniu z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń mających na celu poprawę skuteczności służby publicznej. Po dokonaniu oceny zaleceń badania Rada Ministrów podejmuje decyzję w sprawie ich wdrożenia.

159

C3.4R2

Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym

Kamień milowy

Wdrożenie elastycznej organizacji pracy

Sprawozdanie końcowe PAPD z wykonania decyzji Rady Ministrów

-

-

-

Q4

2024

Wykonanie decyzji Rady Ministrów poprzez, w stosownych przypadkach, zmianę przepisów ustawowych i wykonawczych, informowanie o politykach i szkoleniach, na podstawie planu działania opracowanego przez Departament Kadr Administracji Publicznej.

160

C3.4R3

Wprowadzenie nowych ram oceny i selekcji w celu obsadzenia wakatów w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników

Kamień milowy

Wejście w życie przepisów dotyczących oceny i wyboru wolnych miejsc pracy w służbach publicznych oraz przepisów dotyczących oceny pracy pracowników.

Przepisy odpowiednich ustaw i rozporządzeń określające ich wejście w życie

-

-

-

Q4

2021

Głównymi elementami są:

(i) wejście w życie ustawy przewidującej ocenę i wybór kandydatów na stanowiska dla awansowanych urzędników w służbie cywilnej, w tym stanowiska kierownicze, na podstawie nowych kryteriów i metod opartych na obiektywnej ocenie i zasługach, oraz zmiana ustawy o służbie cywilnej w razie konieczności
(ii) wejście w życie nowych przepisów dotyczących wdrożenia nowego systemu oceny pracowników służby cywilnej, który będzie stosowany do celów rozwoju i awansu, aby procedury oceny pracowników oraz mechanizm przyznawania awansów były bardziej przejrzyste, sprawiedliwe, oparte na umiejętnościach i skuteczne

161

C3.4R3

Wprowadzenie nowych ram oceny i selekcji w celu obsadzenia wakatów w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników

Kamień milowy

Nowe ramy oceny wyników i obsadzania wolnych miejsc pracy w służbie publicznej.

Wejście w życie nowych ram

-

-

-

Q1

2025

Wyniki pracy urzędników służby cywilnej ocenia się i obsadza wolne stanowiska w służbie publicznej zgodnie z nowymi ramami prawnymi, po ich skutecznym wdrożeniu, w tym poprzez szkolenie odpowiednich pracowników.

162

C3.4R4

Wzmocnienie zdolności administracyjnych i przejrzystości poprzez profesjonalizację zamówień publicznych i dalszą cyfryzację ich procesu

Kamień milowy

Nowy zintegrowany system e-zamówień

Pierwsze zaproszenia do składania ofert ogłoszono w ramach nowego systemu e-zamówień

-

-

-

Q4

2025

Nowy zintegrowany system e-zamówień musi być w pełni operacyjny, w tym w zakresie opracowywania, testowania i szkolenia użytkowników.

Główne funkcje systemu to:

- poparcie zasady jednorazowości w przypadku przekazywania danych przez użytkowników prywatnych

- sprawozdawczość statystyczna

- wspieranie wykorzystania powstających technologii, które mogą być wykorzystywane zarówno przez instytucje zamawiające, jak i wykonawców w ich funkcjach administracyjnych;

- ułatwianie prac administracyjnych instytucji zamawiających

- przyjazny dla użytkownika interfejs dla podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP

- publikacja otwartych danych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

- dostarczanie instytucjom zamawiającym i decydentom informacji na temat procedur udzielania zamówień publicznych przez cały cykl życia projektu.

163

C3.4R5

Zwiększenie zdolności Biura Prawnego

Kamień milowy

Nowy system informatyczny dla Biura Prawa

Oddanie do użytku nowego systemu informatycznego

-

-

-

Q4

2023

Pełna operacyjność rozwiązania „oprogramowanie jako usługa” dla Urzędu Prawnego, które posiada następujące cechy:

tworzenie elektronicznych akt spraw i folderów,

zarządzanie sprawami i ich monitorowanie,

komunikacja wewnętrzna i przepływy pracy,

śledzenie spraw, zarządzanie finansami i płatności,

cyfryzacja dokumentów papierowych.

Zakończono szkolenie użytkowników.

164

C3.4I1

Racjonalizacja systemu zmian poprzez wdrożenie systemu planowania przestrzennego

Kamień milowy

Wdrożenie nowego systemu planowania przestrzennego w organizacjach sektora publicznego

Oddanie do użytku nowego systemu planowania przestrzennego

-

-

-

Q2

2026

Zakończenie prac nad opracowaniem i uruchomieniem systemu planowania przestrzennego. Głównymi funkcjami systemu są:

codzienne narzędzia administracji i planowania taktycznego, z automatycznym planowaniem zmian i komunikacją z pracownikami i kierownikami;

pracowników i zarządzanie zmianami, wraz z monitorowaniem kosztów pracy, nieobecności i godzin nadliczbowych.

165

C3.4I2

Cyfryzacja procesu stanowienia prawa

Kamień milowy

Wdrożenie cypryjskiej platformy przygotowawczej

Oddanie do użytku nowego systemu

-

-

-

Q1

2025

Uruchomienie platformy i ukończenie szkoleń dla administratorów i uprzywilejowanych użytkowników.

W pełni funkcjonująca platforma ds. przygotowania prawodawstwa umożliwia:

sporządzanie projektów ustaw i zarządzanie nimi za pośrednictwem redaktora internetowego, z możliwością eksportu w formacie XML na wszystkich etapach procesu przygotowywania prawa,

— centralną bazę danych służącą do przechowywania i rozpowszechniania tekstów prawnych jako otwartych danych za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji, a także zbiorczo;

narzędzie służące konsolidacji przepisów i zmian.

166

C3.4I2

Cyfryzacja procesu stanowienia prawa

Kamień milowy

Cyfryzacja prawa i pobytu; regulacje na nowej platformie

Publiczne ogłoszenie na platformie

-

-

-

Q4

2025

Wszystkie wcześniejsze przepisy ustawowe i wykonawcze zostały zamieszczone na nowej platformie, tak aby wszystkie akty prawne były dostępne online na platformie rządowej.

167

C3.4I3

Centrum modelowania polityki gospodarczej

Kamień milowy

Utworzenie centrum modelowania dla analizy polityki gospodarczej

Oddanie do użytku centrum

-

-

-

Q4

2023

Pełna operacyjność i wyposażenie centrum, w tym powołanie zespołu personelu naukowego. Zespół składa się z ekspertów w dziedzinie modeli makroekonometrycznych, ekonometryków, ekspertów ds. analizy danych i ekonomistów.

168

C3.4I3

Centrum modelowania polityki gospodarczej

Wartość docelowa

Liczba opracowanych modeli oceny skutków i narzędzi analizy danych

-

Numer

0

20

Q4

2025

Symuluje się, testuje i stosuje do analizy i prognozowania polityki gospodarczej pełny rozwój co najmniej 20 makroekonometrycznych modeli oceny skutków oraz nowych narzędzi analizy danych dla gospodarki cypryjskiej w oparciu o różne metody.

169

C3.4R6

Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i odpowiednie środki wsparcia

Kamień milowy

Nowe ramy prawne dotyczące władz lokalnych

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy

-

 

-

Q2

2024

Interwencja polega na wejściu w życie trzech ustaw: Ustawa o gminach, ustawa o społecznościach (zmiana) oraz ustawa o regionalnych organizacjach samorządowych).

Nowe ramy prawne obejmują:

Zmniejszenie liczby gmin

Tworzenie klastrów wspólnotowych w celu świadczenia usług

Przeniesienie nowych kompetencji i środków z instytucji rządowych na szczeblu centralnym do gmin

Nowy system finansowania gmin

Przepisy dotyczące nadzoru prawnego, przejrzystości i odpowiedzialności

Poprawa efektywności zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej i gospodarowania odpadami stałymi, a także pozwoleń poprzez utworzenie pięciu okręgowych organizacji administracji lokalnej.

170

C3.4R6

Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i odpowiednie środki wsparcia

Wartość docelowa

Liczba pracowników władz lokalnych uczestniczących w budowaniu zdolności

-

Numer

0

500

Q4

2024

Ukończenie serii tematycznych programów budowania zdolności administracji lokalnej, zapewniających szkolenia dla co najmniej 500 uczestników (członków i pracowników władz lokalnych).

171

C3.4R7

Scalanie gruntów miejskich

Kamień milowy

Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy

-

-

 

Q3

2022

Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich w celu ograniczenia niekontrolowanego rozrastania się miast poprzez racjonalne użytkowanie istniejących obszarów mieszkalnych

172

C3.4R7

Scalanie gruntów miejskich

Wartość docelowa

Liczba głównych planów zagospodarowania przestrzennego w strefach mieszkalnych

-

Numer

0

10

Q4

2025

Opracowano, opublikowano i zatwierdzono do wykorzystania na wybranych obszarach lub na obszarach o znaczeniu strategicznym plany zagospodarowania przestrzennego obszarów miejskich w strefach mieszkalnych. Plany główne obejmują scalanie i redystrybucję na działkach rolnych podzielonych i niedostępnych gruntów (w granicach rozwoju obszaru).

173

C3.4I4

Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę

Kamień milowy

Poprawa środowiska aplikacji elektronicznej systemu Hippodamos

Wnioski otrzymywane za pośrednictwem ulepszonego środowiska aplikacji elektronicznych

-

-

-

Q4

2022 

Ukończenie poprawy środowiska aplikacji elektronicznej istniejącego systemu Hippodamos w celu umożliwienia składania wniosków o pozwolenie na budowę i planowanie dla wszystkich organów odpowiedzialnych za planowanie i budowę (gminy) na wspólnej platformie.

174

C3.4I4

Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę

Kamień milowy

Wzmocnienie funkcji Hippodamos w zakresie planowania i kontroli oraz zarządzania projektami

W pełni cyfrowa procedura wydawania zezwoleń i zarządzania umowami budowlanymi

-

-

-

Q4

2024

Zakończenie rozbudowy narzędzia planowania i kontroli, narzędzia zarządzania projektami oraz modernizacji sprzętu i oprogramowania istniejącego systemu Hippodamos w celu wsparcia dodatkowych funkcji.

175

C3.4I5

inteligentne miasta

Wartość docelowa

Instalacja inteligentnych czujników w eksploatacji w ramach inicjatywy „Inteligentne miasta”

-

Numer

0

97 000

Q4

2024

Pełna operacyjność co najmniej 97 000 inteligentnych czujników w ramach inicjatywy inteligentnych miast, obejmujących inteligentne czujniki parkowania, inteligentne czujniki oświetleniowe oraz inteligentne czujniki gospodarowania odpadami dostarczane i instalowane w gminach i połączone z centralną platformą inteligentnych miast.

176

C3.4I5

inteligentne miasta

Wartość docelowa

Rozwój aplikacji mobilnych opracowanych w ramach inicjatywy „Inteligentne miasta”

-

Numer

0

3

Q2

2026

Opracowanie trzech aplikacji mobilnych (dla inteligentnego parkowania, inteligentnego oświetlenia, inteligentnego gospodarowania odpadami), które są dostępne do pobrania przez użytkowników.

177

C3.4I6

Rewitalizacja i rewitalizacja miasta nerwowego Nikozji

Wartość docelowa

Pomieszczenia wyremontowane i przekształcone w domy studenckie

-

Numer

0

250

Q4

2024

Wyremontowano co najmniej 250 pokoi w mieście Nikozji i przekształcono je w domy studenckie

178

C3.4I6

Rewitalizacja i rewitalizacja miasta nerwowego Nikozji

Wartość docelowa

Pomieszczenia wyremontowane i przekształcone w domy studenckie

-

Numer

250

560

Q2

2026

Wyremontowano co najmniej 560 sal w mieście Nikozji i przekształcono je w domy studenckie

179

C3.4I6

Rewitalizacja i rewitalizacja miasta nerwowego Nikozji

Kamień milowy

Renowacja szkoły Faneromeni

Zakończenie remontu szkoły w Faneromeni

-

-

-

Q2

2026

Szkoła Faneromeni została poddana gruntownej renowacji i gruntownej modernizacji antysejsmicznej w celu utworzenia Szkoły Architektury Uniwersytetu Cypryjskiego i jest gotowa do użytku 

180

C3.4R8

Skuteczność wymiaru sprawiedliwości

Kamień milowy

Wejście w życie nowego regulaminu postępowania cywilnego

Przepis nowego regulaminu postępowania cywilnego (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym) wskazujący wejście w życie regulaminu postępowania (1 września 2023 r.)

-

-

-

Q3

2023

Wdrożenie nowego regulaminu postępowania cywilnego w odniesieniu do nowych spraw wnoszonych do sądu od dnia 1 września 2023 r. Nowy regulamin postępowania cywilnego zmodernizuje rozprawę w celu zapewnienia stronom mniej kosztownych, bardziej dostępnych i bardziej czasochłonnych usług.

181

C3.4R8

Skuteczność wymiaru sprawiedliwości

Wartość docelowa

Zmniejszenie liczby zaległych spraw i odwołań

-

% (procent)

0

20

Q2

2024

Zmniejszenie liczby zaległych spraw i odwołań rozpatrywanych przez ponad dwa lata przed sądami rejonowymi i Sądem Najwyższym o 20 % w stosunku do poziomu z 31 grudnia 2020 r., co zweryfikowano w rocznym sprawozdaniu z postępów w realizacji planu działania na rzecz zmniejszenia zaległości.

182

C3.4R8

Skuteczność wymiaru sprawiedliwości

Wartość docelowa

Dalsze zmniejszanie liczby zaległych spraw i odwołań

-

% (procent)

20

40

Q2

2026

Zmniejszenie liczby zaległych spraw i odwołań rozpatrywanych przez ponad dwa lata przed sądami rejonowymi i Sądem Najwyższym o 40 % w stosunku do poziomu z 31 grudnia 2020 r., co zweryfikowano w rocznym sprawozdaniu z postępów w realizacji planu działania na rzecz zmniejszenia zaległości.

183

C3.4R9

Transformacja cyfrowa sądów

Kamień milowy

system e-sprawiedliwości

Weryfikacja umowy i akceptacja produktów przez zespoły projektowe obu systemów. Oba systemy dostępne na stronie internetowej sądu

-

-

-

Q4

2022

Instalacja i pełne działanie systemu e-sprawiedliwości oraz zakończenie wsparcia operacyjnego na miejscu w ramach systemu i-sprawiedliwości. Oba systemy są dostępne na stronie internetowej sądu.

184

C3.4R9

Transformacja cyfrowa sądów

Kamień milowy

Cyfrowe nagranie audio w postępowaniu sądowym

Weryfikacja umowy i akceptacja produktów przez zespół projektowy systemu.

-

-

-

Q1

2025

Instalacja i pełne działanie cyfrowego zapisu audio w postępowaniu sądowym.

185

C3.4I7

Szkolenie sędziów:

Wartość docelowa

Szkolenie sędziów:

-

Numer

0

110

Q4

2025

Co najmniej 110 (spośród 130) sędziów ukończyło szkolenia w zakresie nowego regulaminu postępowania cywilnego i innych umiejętności sądowych.

186

C3.4I8

Modernizacja infrastruktury sądów

Kamień milowy

Przedłużenie składu Sądu Rejonowego w Famaguście

Zespół zarządzający projektem poświadcza ukończenie budowy.

-

-

-

Q4

2021

Zakończenie budowy rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Famaguście w celu wsparcia funkcjonowania nowych sal rozpraw, aby oprócz spraw cywilnych rozpoznać sprawy cywilne.

187

C3.4R10

Poprawa prawnych i instytucjonalnych ram walki z korupcją

Kamień milowy

Wejście w życie ustawy ustanawiającej Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy i rozpoczęcie działalności przez Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji z obsadzonymi kluczowymi stanowiskami kierowniczymi i rekrutowanym personelem.

-

-

-

Q1

2022

Niezależny Urząd ds. Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony na podstawie wejścia w życie odpowiednich przepisów i funkcjonuje. Urząd koordynuje wysiłki wszystkich organów zaangażowanych w walkę z korupcją i nadzoruje terminową realizację działań przez poszczególne właściwe służby.

188

C3.4R10

Poprawa prawnych i instytucjonalnych ram walki z korupcją

Kamień milowy

Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji i sprawach powiązanych

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy

-

-

-

Q4

2021

Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji i sprawach powiązanych, w tym przepisów zapobiegających konfliktom interesów. Ustawa ustanawia obowiązek rozpowszechniania informacji o kontaktach między osobami zainteresowanymi udziałem w publicznych procedurach decyzyjnych a urzędnikami lub członkami służby publicznej lub szerzej pojętego sektora publicznego, lub pracownikami, z korzyścią dla urzędników, którzy ze względu na swoje stanowisko posiadają kompetencje lub możliwość wszczęcia takich procedur lub formułowania ich treści lub określania ostatecznego wyniku takich postępowań. Informacje na temat takiego kontaktu, jak również jego treść i cele, są urzędowo rejestrowane i publicznie dostępne.

189

C3.4R10

Poprawa prawnych i instytucjonalnych ram walki z korupcją

Kamień milowy

Wejście w życie ustawy o ochronie sygnalistów

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy

-

-

-

Q4

2021

Wejście w życie ustawy o ochronie demaskatorów zgłaszających nadużycia finansowe i korupcję przed sankcjami wewnętrznymi. Ustawa zawiera przepisy uzupełniające dotyczące ochrony osób zgłaszających przypadki korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (sygnaliści, osoby nieuczestniczące w czynach), w uzupełnieniu ochrony przewidzianej już w ustawie o ochronie świadków 95(I)/2001. Prawo przewiduje również środki łagodzenia kar dla osób zaangażowanych w działania korupcyjne, ale dobrowolnie zgłasza się do policji lub oferuje współpracę z organami prowadzącymi do pełnego dochodzenia i ścigania.

H.3.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z pożyczki

Inwestycja 9 (C3.4I9): Program pomocy dla sektora prywatnego i publicznego na certyfikację zgodnie z ISO 37001 (Anti Brybery)

Celem inwestycji jest przyczynienie się do walki z korupcją poprzez wprowadzenie w sektorze prywatnym i publicznym akredytacji ISO 37001, która przyczyni się do zwiększenia przejrzystości, likwidacji łapówek i stworzenia etycznej kultury biznesowej.

Inwestycja polega na udzielaniu wsparcia sektorowi prywatnemu i publicznemu, w tym samorządom lokalnym, na usługi doradcze i certyfikację przed przekupstwem zgodnie z normą ISO 37001.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

H.4.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji dotyczące pożyczki

Numer porządkowy

Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

190

C3.4I9

Program pomocy dla sektora prywatnego i publicznego na certyfikację zgodnie z ISO 37001 (Anti)

Przekupstwo:

Wartość docelowa

ISO 37001 Systemy zarządzania przekupstwem

-

Numer

0

120

Q4

2025

Co najmniej 120 organizacji uzyskało akredytację ISO w odniesieniu do normy „SYSTEMY ZAMÓWIENIA EN 37001 ANTI-BRIBERY” ze względu na przyznane wsparcie

I. KOMPONENT 3.5: Ochrona stabilności budżetowej i finansowej

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności uwzględnia wyzwania związane z podatnością na zagrożenia fiskalne i finansowe, w tym związane z tym zakłócenia równowagi makroekonomicznej. Celem jest ochrona stabilności finansowej poprzez ograniczenie ryzyka odziedziczonych w sektorze bankowym, wprowadzenie środków przeciwdziałających wysokiemu poziomowi zadłużenia sektora prywatnego oraz poprawę nadzoru w sektorze pozabankowym. Aby zapewnić stabilność budżetową, Cypr dąży do zwalczania uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego; oraz dostarczanie decydentom kompleksowych danych w celu opracowania sprawiedliwego systemu podatkowego. Oczekuje się, że planowane środki sprawią, że pobór dochodów stanie się bardziej skuteczny, a cypryjski system podatkowy stanie się bardziej sprawiedliwy, ograniczając efekt mnożnikowy agresywnego planowania podatkowego.

Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów w sprawie stabilności finansowej i zadłużenia prywatnego (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 i 5 z 2019 r.) oraz zajęcie się cechami systemu podatkowego, które ułatwiają agresywne planowanie podatkowe osób fizycznych i przedsiębiorstw wielonarodowych (zalecenie dla poszczególnych krajów 4 z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 1 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

I.1.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Zabezpieczenie stabilności finansowej

Reforma 1 (C3.5R1): Ramy prawne zarządzania kryzysowego w instytucjach kredytowych 

Celem środka jest poprawa odporności sektora bankowego poprzez wprowadzenie ram spójnej i konkretnej procedury wspierania instytucji kredytowych borykających się z trudnościami finansowymi.

Reforma polega na (i) przeglądzie i zmianie krajowych ram prawnych dotyczących niewypłacalności instytucji kredytowych w celu zwiększenia ich skuteczności i wydajności, zgodnie z najlepszymi praktykami europejskimi; oraz (ii) ustanowienie ram dla zapobiegawczego dokapitalizowania instytucji kredytowych oraz rządowych instrumentów stabilizacji do celów udziału w restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowej.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 września 2023 r.

Reforma nr 2 (C3.5R2): Ramy i plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych

Celem środka jest przeciwdziałanie ryzyku finansowemu związanemu z dotychczasowymi kredytami zagrożonymi w sektorze bankowym poprzez dalsze wysiłki na rzecz poprawy jakości aktywów banków i poprawę środowiska pracy w zakresie obsługi kredytów.

Reforma obejmuje: (i) wdrożenie planu działania mającego na celu rozwiązanie problemu pozostałego wolumenu kredytów zagrożonych oraz (ii) przyjęcie pakietu trzech ustaw zmieniających w odniesieniu do spółek udzielających kredytów i podmiotów obsługujących kredyty (włączenie podmiotów obsługujących kredyty podlegających regulacji i nadzorowi Banku Centralnego; udzielanie dostępu podmiotom obsługującym kredyty i przedsiębiorstwom zajmującym się udzielaniem kredytów do księgi wieczystej; oraz dostosowanie wymogów dotyczących powiadamiania w przypadku zakupu kredytu przez przedsiębiorstwo udzielające kredytu). Sprawozdanie z postępów w realizacji planu działania zostanie przygotowane do dnia 30 czerwca 2023 r. i zatwierdzone przez Radę Ministrów, w którym będzie można śledzić redukcję kredytów zagrożonych w sektorze bankowym w kierunku orientacyjnych wartości referencyjnych wynoszących 6 % wskaźnika kredytów zagrożonych brutto i 3 % netto 15 oraz w stosownych przypadkach proponować środki z zakresu polityki.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma nr 3 (C3.5R3): Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)

Celem reformy jest rozwiązanie problemu niewydolności systemu wydawania i przenoszenia tytułów własności, co powoduje, że prawa własności nie są zdefiniowane, komplikuje procedury egzekucji z nieruchomości i utrudnia likwidację zabezpieczenia.

Reforma obejmuje: (i) badanie i wydawanie tytułów własności w toczących się sprawach, (ii) rozszerzenie nowej polityki planowania i wydawania pozwoleń na budowę, obecnie do dwóch lokali mieszkalnych, na cztery lokale mieszkalne na działce, co skróci czas potrzebny na wydanie pozwolenia na budowę i pozwolenie przestrzenne, (iii) przegląd ustawy o regulacji ulic i budynków w celu wprowadzenia odpowiednich zachęt dla nadzoru inżyniera do dalszego zniechęcania do nieprawidłowości, które skutkowałyby niewydaniem aktu własności, (iv) zmiana ustawy o sprzedaży nieruchomości (ustawa o sprzedaży nieruchomości) w celu wprowadzenia odpowiednich zachęt dla nadzoru inżyniera do dalszego zniechęcania do nieprawidłowości, które skutkowałyby niewykonaniem zobowiązań wynikających z umowy.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma nr 4 (C3.5R4): Nowe ramy prawne i system wymiany danych i biur kredytowych

Celem środka jest zwalczanie wysokiego zadłużenia sektora prywatnego poprzez poprawę oceny ryzyka kredytowego związanego z nowymi kredytami poprzez ewolucję rejestru kredytowego, aby umożliwić rynkowi oferowanie usług, takich jak punktacja kredytowa w pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych.

Reforma polega na zmianie istniejącego systemu wymiany danych kredytowych, w ramach którego prywatnym przedsiębiorstwem należącym do Stowarzyszenia Banków Cypryjskich jest rejestr kredytów, tak aby umożliwić świadczenie usług w zakresie punktowej oceny kredytowej. Główne elementy zmiany polegają na zmniejszeniu niepewności prawnej dotyczącej własności systemu i różnych ról rejestru kredytowego i biur kredytowych, zapewnieniu ciągłości obowiązku gromadzenia danych dotyczących instrumentów kredytowych przez instytucje kredytowe oraz przekazywania danych z Wydziału ds. niewypłacalności, a także określeniu zasad i warunków dostępu do danych i ich ochrony.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 5 (C3.5R5): Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej

Celem środka jest poprawa zdolności władz do opracowywania i wdrażania ukierunkowanych polityk mających na celu zapobieganie zadłużeniu sektora prywatnego i zarządzanie nim. Do osiągnięcia tego celu dąży się poprzez utworzenie rejestru monitorowania zobowiązań obejmującego kwoty wszystkich długów wobec wszystkich rodzajów wierzycieli.

Reforma polega na wdrożeniu planu działania obejmującego opracowanie i rozwój rejestru zobowiązań kredytowych w celu generowania punktów kredytowych dla osób fizycznych i prawnych, opracowanie systemu ratingów kredytowych dla osób fizycznych i prawnych oraz powiązanie systemu z innymi agencjami ratingowymi.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 6 (C3.5R6): Wzmocnienie i wzmocnienie ram postępowania upadłościowego

Celem tej reformy jest wzmocnienie wdrażania ram prawnych dotyczących niewypłacalności, promowanie stosowania systemów i narzędzi dotyczących niewypłacalności oraz zapewnienie pełnego i skutecznego funkcjonowania Departamentu ds. niewypłacalności.

Reforma obejmuje: (i) wdrożenie pozostałych środków i działań określonych w planie działania na 2018 r., które nie zostały jeszcze wdrożone, oraz (ii) utworzenie systemów cyfrowych niezbędnych do usprawnienia pracy Departamentu ds. niewypłacalności i promujących stosowanie narzędzi upadłościowych. Plan działania został zatwierdzony przez Radę Ministrów w 2018 r. i odzwierciedla krajową politykę w dziedzinie niewypłacalności. Reforma ta obejmuje działania takie jak cyfryzacja systemów (usprawnienie istniejących systemów i wprowadzenie nowych), szkolenia dla pracowników Departamentu ds. niewypłacalności, wdrożenie linii obsługi klienta i portalu internetowego dla klientów oraz pełne wdrożenie ram regulacyjnych dla osób zajmujących się upadłością.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Reforma nr 7 (C3.5R7): Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego

Celem środka jest promowanie znajomości zagadnień finansowych. Jego celem jest poprawa edukacji finansowej wśród ogółu społeczeństwa, poprawa procesu podejmowania decyzji finansowych, korygowanie błędnych postaw i stronniczości, wspieranie bardziej poinformowanych i odpowiedzialnych finansowo obywateli, a w ostatecznym rozrachunku przyczynienie się do poprawy dyscypliny spłaty zadłużenia.

Reforma polega na przygotowaniu strategii zwalczania analfabetyzmu finansowego poprzez: (i) określenie kwestii analfabetyzmu finansowego, (ii) przegląd literatury międzynarodowej na ten temat oraz (iii) przedstawienie planu działania w celu jego wdrożenia. Strategia obejmuje konkretne cele, wymierne cele, sposoby promowania wiedzy finansowej oraz konkretne działania (zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe) służące realizacji. Reforma obejmuje również pełne wdrożenie krótkoterminowych środków strategii.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma nr 8 (C3.5R8): Wzmocnienie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi

Celem środka jest wzmocnienie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi.

Reforma obejmuje (i) zwiększenie zdolności administracyjnych organów nadzoru, (ii) przygotowanie i wdrożenie narzędzi niezbędnych do zapewnienia zgodności z ramami regulacyjnymi przekazanymi Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (takich jak zmieniona dyrektywa w sprawie instytucji pracowniczych programów emerytalnych (IORP II)) oraz (iii) podejmowanie konkretnych działań nadzorczych zgodnie z planami przekazanymi EIOPA, w celu zapewnienia stabilności finansowej i ochrony interesów członków funduszy emerytalnych i posiadaczy polis ubezpieczeniowych.

Departament Rejestru Pracowniczych Funduszy Emerytalnych (RORBF) nadzorujący sektor emerytalny zwiększa liczbę pracowników zatrudnionych na stałe o 13 osób. Służba Kontroli Zakładów Ubezpieczeniowych (ICCS) nadzorująca sektor ubezpieczeń zwiększa swój stały personel o trzy osoby.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja 1 (C3.5I1): Wzmocnienie funkcji nadzorczej Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Celem środka jest zwiększenie zdolności nadzorczych Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) poprzez cyfryzację, co umożliwi lepszy nadzór nad transakcjami.

Inwestycja polega na opracowaniu zaawansowanego systemu cyfrowego, opartego na architekturze chmury obliczeniowej, uwzględniającego potrzeby nadzorcze wynikające z rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR), rozporządzenia w sprawie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFTR) oraz rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR). Nowy system obsługuje następujące funkcje: (i) połączenie z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA); ładowanie i wstępne przetwarzanie danych dotyczących transakcji, (ii) agregowanie i przeprowadzanie kwerend dotyczących danych w celu wygenerowania informacji regulacyjnych; (iii) sporządzanie sprawozdań na temat harmonogramu i sprawozdań ad hoc.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zabezpieczenie stabilności budżetowej

Reforma nr 9 (C3.5R9): Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego

Celem środka jest zwiększenie wydajności i skuteczności poboru podatków poprzez wyższy poziom cyfryzacji i przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz poprawa obsługi klienta.

Reforma polega na integracji różnych jednostek podatkowych, procedur i procesów, tak aby zapewnić pojedynczy punkt obsługi podatkowej, zmiany legislacyjne i wdrożenie nowego systemu informatycznego oraz cyfryzację departamentu podatkowego. Ostatnie z powyższych specyfikacji i charakterystyk obejmują: a) pojedyncza rejestracja podstawy opodatkowania i taksówki (do celów elektronicznego składania deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i pracodawców); b) zintegrowany proces kontroli podatkowej oparty na ocenie ryzyka; c) zintegrowany audyt refundacji; d) zintegrowany i wzmocniony pojedynczy punkt obsługi, w tym bezpośrednia płatność VAT i podłączenie przedsiębiorstw do serwera znajdującego się w Departamencie Podatkowym, bez korzystania z wyspecjalizowanych mechanizmów; e) proces wydawania jednolitych deklaracji podatkowych; f) możliwość natychmiastowego dostosowania systemu w celu uwzględnienia wszelkich zmian w prawodawstwie lub procedurach oraz rozszerzenie bezpiecznych interfejsów z innymi systemami informacyjnymi; g) możliwości analizy danych oraz h) skanowanie i przechowywanie w formie elektronicznej wszystkich dokumentów papierowych podatnika dotyczących nieruchomości (nieruchomości) i zysków kapitałowych z odpowiednimi parametrami bezpieczeństwa, integralności i poufności. Nowo nabyty budynek zintegrowanego Urzędu Rejonowego w Nikozji i Urzędu Dużych Podatników zwiększy wysiłki na rzecz zintegrowania powiatowych urzędów skarbowych w stolicy z pięciu różnych budynków biurowych w różnych lokalizacjach uznanych wcześniej za nieodpowiednie pod względem technologicznym oraz umożliwi świadczenie usług podatnika z jednego miejsca w dystrykcie Nikozji. Zmiany legislacyjne obejmują: a) niedawno wprowadzone przepisy wdrażające obowiązek składania deklaracji podatkowych przez każdą osobę fizyczną uzyskującą dochód w rozumieniu art. 5 ustawy o podatku dochodowym, niezależnie od progu rozpoczynającego się w roku podatkowym 2020 (z zastrzeżeniem wyjątków); oraz b) kryminalizację niepłacenia podatków dochodowych.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 10 (C3.5R10): Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu

Ogólnym celem środków w ramach reformy jest zwiększenie skuteczności, wydajności i sprawiedliwości systemu podatkowego poprzez zwalczanie uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego przez przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Środek składa się z trzech różnych poddziałań reform.

Pierwszy podśrodek reformujący polega na nałożeniu podatku u źródła od wychodzących płatności odsetek, dywidend i należności licencyjnych oraz na wprowadzeniu kolejnego testu rezydencji podatkowej dla osób prawnych w oparciu o włączenie każdego podmiotu. Podatek u źródła nakłada się na jurysdykcje wymienione w załączniku I do unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy w sprawach podatkowych, co stanowi pierwszy krok w drodze przyjęcia ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r., przewidując jej wejście w życie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Test rezydencji podatkowej dla osób prawnych powinien uzupełniać test zarządzania i kontroli. Test należy przyjąć do dnia 31 grudnia 2021 r., umożliwiając jego wejście w życie do dnia 31 grudnia 2022 r. Pierwszym kryterium jest zarządzanie i kontrola, a w przypadkach, gdy spółka jest zarejestrowana na Cyprze, ale zarządzanie nią i sprawowanie nad nią kontroli sprawowane jest w innej jurysdykcji, uznaje się ją za rezydenta do celów podatkowych Cypru i podlega opodatkowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o podatku dochodowym, pod warunkiem że spółka ta nie jest rezydentem do celów podatkowych w innym miejscu (w celu uniknięcia podwójnego statusu rezydencji podatkowej).

Drugi podśrodek reformujący polega na wprowadzeniu podatku u źródła od wychodzących płatności odsetek, dywidend i należności licencyjnych na rzecz innych jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania. W odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych organy cypryjskie mogą zamiast tego zastosować podejście oparte na braku możliwości odliczenia. Taka zmiana przepisów wchodzi w życie do dnia 31 grudnia 2024 r.

W ramach trzeciego podśrodka reformy Cypr oceni skuteczność ogólnego zestawu środków związanych z agresywnym planowaniem podatkowym w drodze niezależnej oceny, która ma zostać zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r. Ocena ta obejmuje całościową ocenę cypryjskich ram podatkowych z uwzględnieniem wszystkich przyjętych do tego czasu środków. Ocena prowadzi do podjęcia przez Cypr działań politycznych w celu wyeliminowania wszelkich stwierdzonych niedociągnięć, w tym w formie zmian legislacyjnych, które wejdą w życie do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 2 (C3.5I2): Modernizacja Ceł i Elektronicznego Systemu Płatności

Celem środka jest opracowanie i wdrożenie systemów teleinformatycznych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym. Oczekuje się, że środek ten uprości i przyspieszy formalności celne oraz zmniejszy koszty administracyjne dla wszystkich zainteresowanych stron, a tym samym sprawi, że pobór dochodów stanie się skuteczniejszy.

Inwestycja polega na opracowaniu i oddaniu do eksploatacji dwunastu systemów, składających się z trzech różnych rodzajów: (i) systemy deklaracji (takie jak Manifest, Automated Import, Tranzyt, Automated Export and Excise Movement Control System), które komunikują się z komponentami operacyjnymi, komponentami zarządzania i interfejsami zewnętrznymi przy użyciu warstwy zintegrowanej; (ii) systemów operacyjnych, które składają się z analizy ryzyka, rachunkowości, audytu, taryf, hurtowni celnych, zarządzania sprawami, nadzoru i kwot oraz (iii) systemów zarządzania, które składają się z zarządzania zasadami biznesowymi, zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania danymi referencyjnymi, wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i sprawozdawczości.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

I.2.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy

Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe
(w odniesieniu do celów pośrednich)

Wskaźniki ilościowe
w przypadku celów końcowych:

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

191

C3.5R1 Ukończenie ram prawnych zarządzania kryzysowego w instytucjach kredytowych

Kamień milowy

Wejście w życie zmiany krajowych ram prawnych dotyczących niewypłacalności instytucji kredytowych oraz wprowadzenie rządowych narzędzi służących zachowaniu stabilności finansowej

Przepisy prawa wskazujące na ich wejście w życie

-

-

-

Q3

2023

Wejście w życie następujących dwóch pakietów legislacyjnych:

a) ustawy o niewypłacalności instytucji kredytowych, która wprowadza dla właściwych organów elastyczność i narzędzia niezbędne do skutecznej likwidacji niewypłacalnych instytucji kredytowych oraz b) ustawy o stabilności finansowej i wsparciu finansowym na mocy ustawy o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, która określa ramy interwencji rządowej, w szczególności poprzez zapobiegawcze dokapitalizowanie instytucji kredytowej oraz rządowe instrumenty stabilizacji do celów udziału w restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji danej instytucji.

192

C3.5R2 Framework and Action Plan for addressing NPLs (ramy i plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych)

Kamień milowy

Wejście w życie pakietu zmian przepisów dotyczących przedsiębiorstw udzielających kredytów (CAC) i usług kredytowych w celu poprawy środowiska pracy w zakresie zarządzania kredytami zagrożonymi

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie odpowiednich ustaw

-

-

-

Q4

2021

Wejście w życie następujących trzech ustaw:
ustawy z 2021 r. o zakupie kredytów i sprawach powiązanych (zmiana), na mocy której podmioty obsługujące kredyty zagrożone podlegają regulacji i nadzorowi banku centralnego;

b) ustawa o nieruchomościach (przeniesienie, rejestracja i wycena) (zmiana) z 2021 r., która zapewnia dostęp do rejestru gruntów podmiotom obsługującym kredyty zagrożone i przedsiębiorstwom zajmującym się nabywaniem kredytów

c) ustawa o dowodach (zmiana) z 2020 r., która dostosuje wymogi dotyczące powiadamiania w przypadku zakupu kredytu przez przedsiębiorstwo udzielające kredytu.

193

C3.5R3

Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)

Wartość docelowa

Zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu spraw dotyczących wydawania tytułów własności

-

% (procent)

0

80

Q2

2023

Zmniejszenie zaległości w zakresie niewydanych tytułów własności (dokument prawny stanowiący dowód prawa własności nieruchomości). Tytuły własności w odniesieniu do 1 050 zmian czekają na wydanie, co odpowiada 20 000 tytułów własności. Z tej łącznej kwoty 20 000 nierozstrzygniętych tytułów własności wydaje się 80 %.

194

C3.5R3

Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)

Kamień milowy

Rozszerzenie nowej polityki w zakresie planowania i pozwoleń na budowę

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

-

-

-

Q4

2022

Rozszerzenie nowej polityki planowania i pozwoleń na budowę w odniesieniu do maksymalnie czterech lokali mieszkalnych na działkach mieszkalnych. W polityce przewidziano możliwość składania wniosków drogą elektroniczną oraz wprowadzono stałe terminy wydawania pozwoleń na planowanie i pozwolenia na budowę (od dziesięciu do dwudziestu dni).

195

C3.5R3

Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)

Kamień milowy

Wejście w życie nowelizacji ustawy o sprzedaży (specyficznej) sprzedaży nieruchomości

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie znowelizowanej ustawy o sprzedaży (konkretnej) sprzedaży nieruchomości

-

-

-

Q4

2022

Wejście w życie zmienionej ustawy o sprzedaży (specyficznej) sprzedaży nieruchomości w celu wcześniejszego zabezpieczenia interesów nabywców. Zmiana ta umożliwia przeniesienie tytułu „Deeds” przy pełnym bezpieczeństwie i pewności prawa, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych i opóźnień poprzez kontrole na etapie wstępnym w celu zidentyfikowania konkretnych przeszkód w przenoszeniu przed zapłaceniem ceny zakupu. Celem jest stworzenie mechanizmu ochrony interesów nabywców nieruchomości oraz zapewnienie z wyprzedzeniem, że przeniesienie własności nieruchomości nastąpi, gdy tylko nabywca wypełni swoje zobowiązania umowne.

196

C3.5R3

Strategia przeciwdziałania niedociągnięciom systemu transakcji dotyczących nieruchomości (tytuły aktów)

Kamień milowy

Przegląd rozporządzenia w sprawie ulic i budynków

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie zmienionego rozporządzenia w sprawie ulic i budynków

-

-

-

Q4

2023

Wejście w życie ustawy zmieniającej rozporządzenie w sprawie ulic i budynków, która wprowadza odpowiednie zachęty dla nadzoru inżyniera do (i) nadzorowania realizacji projektu zgodnie z wydanym pozwoleniem, dalszego zniechęcania do nieprawidłowości, które skutkowałyby nieprzyznaniem tytułów własności, oraz (ii) przedłożenia właściwemu organowi zaświadczenia potwierdzającego ukończenie robót zgodnie z wydanym pozwoleniem.

197

C3.5R4

Nowe ramy prawne i system wymiany danych i biur kredytowych

Kamień milowy

Wejście w życie ram i systemu wymiany danych oraz ustawy o biurach kredytowych

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy

-

-

-

Q1

2023

Wejście w życie ustawy o ramach i systemie wymiany danych i biur kredytowych, które eliminują przeszkody w obecnych ramach, tak aby umożliwić im świadczenie usług w zakresie punktowej oceny kredytowej. Głównym elementem zmiany jest uczynienie Centralnym Bankiem Cypru właścicielem systemu, wprowadzenie obowiązku gromadzenia danych dotyczących instrumentów kredytowych przez instytucje kredytowe oraz dostarczenie danych Departamentu ds. niewypłacalności, a także określenie zasad i warunków dostępu do danych i ich ochrony.

198

C3.5R4

Nowe ramy prawne i system wymiany danych i biur kredytowych

Kamień milowy

Zmodernizowany cyfrowy system wymiany danych i biur kredytowych

Pomyślna produkcja wyników kredytowych

-

-

-

Q4

2024

Pełne wdrożenie i oddanie do użytku zmodernizowanego cyfrowego systemu wymiany danych i biur kredytowych zgodnie z ustawą w sprawie ram i systemu wymiany danych i biur kredytowych oraz rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie punktowej oceny kredytowej.

199

C3.5R5

Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej

Kamień milowy

Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej

Zatwierdzenie planu działania przez Radę Ministrów

-

-

-

Q4

2022

Plan działania zawiera niezbędne kroki w celu wprowadzenia rejestru monitorowania odpowiedzialności, który:
utworzenie elektronicznej bazy danych gromadzącej dane dotyczące zobowiązań od różnych wierzycieli publicznych i prywatnych, takich jak publiczny rejestr kredytów

— umożliwienie opracowania i wdrożenia ukierunkowanej polityki zapobiegania zadłużeniu prywatnemu i zarządzania nim.

200

C3.5R5

Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej

Kamień milowy

Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności cywilnej

Potwierdzenie przez Radę Ministrów realizacji planu działania

-

-

-

Q4

2024

Pełna realizacja planu działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności, który:

utworzenie elektronicznej bazy danych gromadzącej dane dotyczące zobowiązań od różnych wierzycieli publicznych i prywatnych, takich jak publiczny rejestr kredytów
— umożliwienie opracowania i wdrożenia ukierunkowanej polityki zapobiegania zadłużeniu prywatnemu i zarządzania nim.

201

C3.5R6 Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności

Kamień milowy

Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności

Wyznaczenie pracowników potwierdzone przez Dziennik Urzędowy. Zatwierdzenie przez Radę Ministrów sprawozdania z postępu prac

-

-

-

Q4

2022

Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności poprzez: a) powoływanie pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Departamentu ds. niewypłacalności oraz przeprowadzanie szkoleń dla personelu, b) opracowanie planu komunikacji w celu promowania postępowań upadłościowych, c) zatwierdzenie linii obsługi klienta, d) ustanowienie ram ustawicznego doskonalenia zawodowego dla osób zajmujących się upadłością. 

202

C3.5R6 Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności

Kamień milowy

Obsługa wszystkich systemów cyfrowych opracowanych dla Departamentu niewypłacalności

Zatwierdzenie sprawozdania z postępu prac przez Radę Ministrów

-

-

-

Q2

2025

Nowe systemy cyfrowe zwiększają przydatność i skuteczność istniejących systemów operacyjnych i technicznych Departamentu ds. niewypłacalności.

203

C3.5R7

Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego

Kamień milowy

Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego

Zatwierdzenie przez Radę Ministrów strategii zwalczania analfabetyzmu finansowego

-

-

-

Q4

2023

Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego obejmuje konkretne cele, wymierne cele, sposoby promowania wiedzy finansowej oraz konkretne działania służące realizacji (zarówno krótko-, jak i długoterminowe). Reforma obejmuje również pełne wdrożenie krótkoterminowych środków strategii.

204

C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi

Wartość docelowa

Wzmocnienie zasobów ludzkich w Urzędzie Pracowniczych Świadczeń Emerytalnych (RORBF) i Służbie Kontroli Zakładów Ubezpieczeniowych (ICCS)

-

Numer

0

16

Q3

2022

Zwiększenie liczby pracowników o trzynastu pracowników w rejestrze pracowniczych funduszy emerytalnych (RORBF) oraz o trzech pracowników w Służbie Kontroli Zakładów Ubezpieczeniowych (ICCS). Oznacza to stały wzrost liczby pracowników.

205

C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi

Kamień milowy

Narzędzia nadzoru, w tym narzędzie gromadzenia i analizy danych

Narzędzia wspierające wzmocnienie nadzoru nad funduszami emerytalnymi i towarzystwami ubezpieczeniowymi

-

-

-

Q4

2023

Pełne wdrożenie narzędzi (takich jak procedury, listy kontrolne, wnioski dotyczące sprawności i reputacji) niezbędnych do zapewnienia zgodności z nowymi przepisami (zapewniających ustanowienie, działalność i nadzór nad instytucjami pracowniczych świadczeń emerytalnych z 2020 r. - L 10(I)/2020).

206

C3.5I1 Wzmocnienie funkcji nadzorczej Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Kamień milowy

Cyfrowy system nadzoru transakcji dla Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Komitet zarządzający projektem weryfikuje w odpowiednim czasie akceptację rezultatów; oraz jakość i normy określone w dokumentacji przetargowej

-

-

-

Q4

2023

Pełne wdrożenie nowego cyfrowego systemu nadzoru nad transakcjami. Nowy system cyfrowy ma następujące cechy:
Ładowanie i wstępne przetwarzanie danych dotyczących transakcji.

Agregacji i zapytań dotyczących danych w celu uzyskania informacji regulacyjnych.

Generowanie sprawozdań na temat harmonogramu i sprawozdań ad hoc.

207

C3.5R9 Poprawa poboru i skuteczności podatku w Departamencie Podatkowym

Kamień milowy

Obsługa usług związanych z VAT w ramach zintegrowanego systemu administracji podatkowej (ITAS)

Zatwierdzenie przez zarząd projektu realizacji projektu w celu ukończenia, instalacji i eksploatacji nowego zintegrowanego systemu VAT

-

-

-

Q1

2022

Cypryjski Departament Podatkowy (CTD) uruchamia zintegrowany system administracji podatkowej (ITAS), który wspiera funkcje i procesy administracji podatkowej. Funkcje związane z usługami VAT muszą zostać ukończone i uruchomione w ramach tego systemu.

208

C3.5R9 Poprawa poboru i skuteczności podatku w Departamencie Podatkowym

Kamień milowy

Integracja działań departamentu administracji podatków bezpośrednich w ramach ITAS

Zatwierdzenie przez radę projektową „Wydajniki systemu” w zakresie instalacji i eksploatacji ITAS dla podatków bezpośrednich oraz raportu odbioru przy starcie

-

-

-

Q2

2024

Usługi administracji podatkowej związane z podatkami bezpośrednimi osób fizycznych i prawnych (oprócz VAT) są operacyjne w ramach ITAS.

209

C3.5R10 Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu

Kamień milowy

Wejście w życie ustawy o przeciwdziałaniu agresywnemu planowaniu podatkowemu

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy

-

-

-

Q4

2022

Wejście w życie ustawy mającej na celu przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu poprzez a) nałożenie podatku u źródła od odsetek, dywidend i należności licencyjnych na rzecz jurysdykcji wymienionych w załączniku I do konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych oraz b) wprowadzenie kolejnego testu rezydencji podatkowej od osób prawnych w oparciu o włączenie każdego podmiotu.

210

C3.5R10 Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu

Kamień milowy

Wejście w życie ustawy o przeciwdziałaniu agresywnemu planowaniu podatkowemu poprzez płatności na rzecz jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy

-

-

-

Q4

2024

Wejście w życie ustawy mającej na celu zwalczanie agresywnego planowania podatkowego poprzez płatności na rzecz jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych poprzez wprowadzenie podatku u źródła od odsetek, dywidend i opłat licencyjnych na rzecz jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych. W odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych organy cypryjskie mogą zamiast tego zastosować podejście oparte na braku możliwości odliczenia.

211

C3.5R10 Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu

Kamień milowy

Wejście w życie zmian legislacyjnych dotyczących ustaleń niezależnej oceny skuteczności środków związanych z agresywnym planowaniem podatkowym

Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy

-

-

-

Q2

2026

Cypr oceni skuteczność ogólnego zestawu środków związanych z agresywnym planowaniem podatkowym w drodze niezależnej oceny, która ma zostać zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r. Ocena ta obejmuje całościową ocenę cypryjskich ram podatkowych z uwzględnieniem wszystkich przyjętych do tego czasu środków. Ocena ta prowadzi do podjęcia przez Cypr działań politycznych, w tym w formie zmian legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie wszelkich stwierdzonych niedociągnięć.

212

C3.5I2 Modernizacja systemu płatności celnych i elektronicznych

Wartość docelowa

Uruchomienie systemów informatycznych - przewidziane w unijnym kodeksie celnym (UKC)

-

Numer

0

2

Q4

2023

Ukończono, zainstalowano i uruchomiono co najmniej dwa z następujących systemów informacyjnych związanych z przywozem:

1. Automatyczny System Eksportu
2. Nowy skomputeryzowany system tranzytowy

3. Unijny pojedynczy punkt kontaktowy

4. Unijny kodeks celny

5. Zarządzanie gwarancją

6. Unijny kodeks celny
7. DOZÓR 3

8. Unijny kodeks celny - system kontroli przywozu 2

9. Wnioski przywozowe na mocy unijnego kodeksu celnego

10. Funkcjonowanie unii celnej - system informacji zarządczej

11. Potwierdzenie unijnego statusu celnego w ramach unijnego kodeksu celnego

12. Jednolite zarządzanie użytkownikami i podpis cyfrowy.

213

C3.5I2 Modernizacja systemu płatności celnych i elektronicznych

Wartość docelowa

Uruchomienie systemów informacyjnych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym

-

Numer

2

12

Q4

2025

12 systemów informatycznych zostało ukończonych, zainstalowanych i oddanych do eksploatacji

J. KOMPONENT 4.1: Modernizacja infrastruktury łączności

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do sprostania wyzwaniom infrastrukturalnym w obszarze łączności danych, w szczególności na obszarach wiejskich, w celu zmniejszenia przepaści między obszarami wiejskimi i miejskimi, a także różnic pod względem płci, wieku, dochodów i wykształcenia.

Celem komponentu jest poprawa dostępu do infrastruktury łączności dla wszystkich obywateli, a tym samym niwelowanie przepaści cyfrowej i wspieranie transformacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji w transformację cyfrową i cyfryzację (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

J.1.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C4.1R1): Nadanie uprawnień krajowemu organowi regulacyjnemu (OCECPR)

Celem środka jest ułatwienie i przyspieszenie inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN) na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci poprzez zapewnienie zainteresowanym stronom odpowiednich informacji w celu zwiększenia przejrzystości i zwiększenia zachęt dla operatorów rynku do szybszych inwestycji w sieci VHCN, zwiększając tym samym łączność na Cyprze.

Reforma polega na zapewnieniu - poprzez przyjęcie prawa wtórnego - odpowiednich narzędzi na rzecz Biura Komisarza ds. Łączności Elektronicznej i Regulacji Pocztowych (OCECPR) w celu przeprowadzenia badania w celu gromadzenia danych geograficznych na temat sieci łączności elektronicznej. Dane te są następnie dostępne za pośrednictwem portalu internetowego zawierającego szczegółowe informacje na temat rozwoju sieci w obszarach, w których są one potrzebne. Oczekuje się, że pomoże to wypełnić lukę w stosunku do inwestycji prywatnych na rzecz sieci VHCN.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma nr 2 (C4.1R2): Wzmocnienie pozycji krajowego biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (DEC DMRIDP)

Celem środka jest ułatwienie rozbudowy infrastruktury VHCN poprzez uproszczenie procedur administracyjnych niezbędnych do jej wdrożenia przy jednoczesnym wdrożeniu zalecenia w sprawie zestawu narzędzi łączności (zestaw najlepszych praktyk w zakresie zmniejszenia kosztów wdrażania sieci łączności elektronicznej oraz skutecznego dostępu do widma radiowego 5G).

Reforma polega na określeniu administracyjnych wąskich gardeł i barier utrudniających szybkie wdrożenie sieci VHCN oraz na określeniu możliwych środków służących ich rozwiązaniu. Kolejnym krokiem będzie wejście w życie przepisów w celu skutecznego wyeliminowania takich wąskich gardeł i barier.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

Inwestycja 1 (C4.1I1): Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci

Celem środka jest poprawa łączności z VHCN (takimi jak światłowody i 5G) poprzez wspieranie rozbudowy sieci VHCN na obszarach niebędących przedmiotem zainteresowania prywatnego, a tym samym niwelowanie różnic terytorialnych w dostępności łączy szerokopasmowych. 

Inwestycja polega na organizowaniu przetargów publicznych w ramach otwartej procedury przetargowej skierowanej do operatorów telekomunikacyjnych w celu wyboru wykonawców, którzy zajmują się projektowaniem, budową i eksploatacją sieci, jak również częścią finansowania. Oczekuje się, że terytorium geograficzne Republiki Cypryjskiej, które znajduje się pod kontrolą rządu Cypru, zostanie podzielone na trzy części. Maksymalną kwotę publicznego wkładu finansowego ustala się oddzielnie dla każdej części zamówienia, a oczekuje się, że kryteria udzielenia zamówienia obejmą wnioskowane wsparcie publiczne oraz cenę oferowaną użytkownikom końcowym i innym operatorom detalicznym. Na wykonawców nakłada się obowiązki w zakresie sprzedaży hurtowej.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 2 (C4.1I2): Poprawa jakości okablowania budynków, tak aby była ona gotowa do realizacji gigabitów, oraz promowanie korzystania z łączności

Celem środka jest zachęcanie do transformacji cyfrowej poprzez wspieranie powszechnego stosowania sieci VHCN.

Inwestycja polega na wdrożeniu programu subsydiowania popytu (voucher), skierowanego wyłącznie do osób fizycznych (tj. z wyłączeniem przedsiębiorstw), zachęcającego je do rozpoczęcia budowy wewnętrznej okablowania budynku, aby być gotowym do podłączenia do VHCN w pobliżu ich obiektów. Ma on zastosowanie do pojedynczych najemców, a także mieszkań w budynkach wielorodzinnych bez wewnętrznych okablowania, które mogłyby obsługiwać usługi o bardzo dużej przepustowości. Ustala się wartość bonu przypadającą na obiekt. Użytkownicy końcowi mają możliwość wybrania wybranego instalatora do wykonania robót. Po zakończeniu prac instalatorzy umieszczają w systemie informatycznym certyfikat „Gigabit-read” dla budynku wraz z formularzem odbioru podpisanym przez właściciela/najemcę, który wystawił bon, co powoduje umorzenie bonu.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 3 (C4.1I3): Połączenie podmorskie z Grecją

Celem środka jest stworzenie na Cyprze szkieletowej łączności internetowej o dużej przepustowości dzięki nowemu podmorskiemu łączu do transmisji danych między Cyprem a Grecją.

Inwestycja polega na zainstalowaniu nowych podmorskich kabli w celu połączenia Cypru z greckim podsystemem, dzięki czemu Cypr będzie miał dostęp do niektórych najważniejszych giełd internetowych w regionie (Ateny, Sofia i Chania). Wdrożenie nowego odrębnego szlaku szkieletowego między Cyprem a Grecją będzie strategicznie wspierać łączność na wyspie. Oczekuje się również, że będzie on miał pozytywny wpływ na dostępną przepustowość i komercyjne oferty łączności szkieletowej potrzebne do świadczenia bardzo szybkich usług na rzecz użytkowników końcowych. Ponadto zapewnia on znacznie wyższą wydajność (pod względem odporności, bezpieczeństwa, redundancji i opóźnienia) w porównaniu z istniejącymi terminowymi kablami. Inwestycja ma zostać zrealizowana przez wykonawcę, który zostanie wybrany w otwartej procedurze przetargowej. Oczekuje się, że kryteria wyboru obejmą całkowitą zdolność przesyłową (np. pod względem włókien/długości/zdolności), cenę komercyjną oferowaną operatorom/klientom systemu kablowego, a także wnioskowaną kwotę wsparcia publicznego.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01). W szczególności środki łagodzące mające na celu ochronę środowiska morskiego są należycie przestrzegane podczas realizacji projektu, jak określono w ocenie oddziaływania na środowisko i pozwoleniu na budowę. Wszelkie środki określone w ramach OOŚ i oceny na podstawie dyrektywy 2000/60/WE jako niezbędne do zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01) są włączane do projektu i przestrzegane na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

J.2.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy

Powiązane

Środek

(Reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe
(w odniesieniu do celów pośrednich)

Wskaźniki ilościowe
w przypadku celów końcowych:

Orientacyjny harmonogram zakończenia działania

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

214

C4.1R1

Nadanie uprawnień krajowemu organowi regulacyjnemu (OCECPR)

Kamień milowy

Rozpoczęcie analizy geograficznej i wejście w życie prawodawstwa wtórnego

Wejście w życie prawa wtórnego i rozpoczęcie badania

-

-

-

Q1

2022

Prawo wtórne wchodzi w życie i obejmuje główne aspekty badania, takie jak rodzaj, stopień analizy i forma wymaganych informacji, a także osoby, od których wymagane są wymagane informacje.

Rozpoczęcie analizy geograficznej zasięgu sieci elektronicznych zdolnych do dostarczania sieci szerokopasmowych i infrastruktury fizycznej na podstawie art. 22 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.

215

C4.1R1

Nadanie uprawnień krajowemu organowi regulacyjnemu (OCECPR)

Kamień milowy

Portal internetowy dotyczący mapowania sieci szerokopasmowych i infrastruktury jest operacyjny i dostępny dla odbiorców docelowych

Dostępny jest portal internetowy dotyczący mapowania sieci szerokopasmowych i infrastruktury.

-

-

-

Q4

2024

Portal internetowy dotyczący mapowania sieci szerokopasmowych i infrastruktury jest ukończony, testowany, operacyjny i dostępny dla odbiorców docelowych (takich jak Biuro Komisarza ds. Łączności Elektronicznej i Regulacji Pocztowych, organy publiczne, operatorzy sieci łączności elektronicznej i użytkownicy końcowi).

216

C4.1R2

Wzmocnienie pozycji krajowego biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (DEC DMRIDP)

Kamień milowy

Wejście w życie aktów administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości

Przepis aktów administracyjnych wskazujący na wejście w życie odpowiednich aktów

-

-

-

Q2

2024

Wejście w życie aktów administracyjnych, które skutecznie usprawnią i zmniejszą bariery administracyjne (takie jak skrócenie procedur wydawania pozwoleń i obniżenie opłat, a także ułatwienie dostępu do infrastruktury technicznej) w odniesieniu do wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości zgodnie z zaleceniem w sprawie zestawu narzędzi łączności (w tym zestaw najlepszych praktyk w zakresie zmniejszenia kosztów wdrażania sieci łączności elektronicznej oraz skutecznego dostępu do widma radiowego 5G).

217

C4.1I1

Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci

Kamień milowy

Rozpoczęcie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci

Podpisane umowy z wykonawcami dotyczące wdrożenia sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów sieci o bardzo dużej przepustowości

-

-

-

Q4

2023

Podpisano umowy z wykonawcami, którzy zostaną wybrani w drodze otwartej procedury przetargowej, na wdrożenie sieci o bardzo dużej przepustowości (w szczególności sieci stacjonarnych i ruchomych (5G) o prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, którą można łatwo zaktualizować do gigabitu w przypadku dostępu stacjonarnego) na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów sieci o bardzo dużej przepustowości.

218

C4.1I1

Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci

Wartość docelowa

Rozszerzenie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci

-

Numer

0

10 000

Q4

2024

Co najmniej 10 000 lokali na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów w ramach sieci o bardzo dużej przepustowości, jest objętych sieciami o bardzo dużej przepustowości z siecią stacjonarną lub ruchomą (5G), oferującymi prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 100 Mb/s, którą można łatwo zaktualizować do gigabitu (w przypadku sieci stacjonarnych).

219

C4.1I1

Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci

Wartość docelowa

Zakończenie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci

-

Numer

10 000

44 000

Q4

2025

Co najmniej 44 000 lokali na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów w ramach sieci o bardzo dużej przepustowości, jest objętych sieciami o bardzo dużej przepustowości z siecią stacjonarną lub ruchomą (5G), oferującymi prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 100 Mb/s, którą można łatwo zaktualizować do gigabitu (w przypadku sieci stacjonarnych).

220

C4.1I2

Poprawa jakości okablowania budynków, tak aby była ona gotowa do realizacji gigabitów, oraz promowanie korzystania z łączności

Wartość docelowa

Rozbudowa wewnątrzbudynkowej okablowania gotowego do użycia w gigabitach

-

Numer

0

24 300

Q2

2023

Okablowanie wewnątrzbudynkowe zostało zmodernizowane, aby móc zapewnić połączenie gigabitowe w co najmniej 24 300 domach.

221

C4.1I2

Poprawa jakości okablowania budynków, tak aby była ona gotowa do realizacji gigabitów, oraz promowanie korzystania z łączności

Wartość docelowa

Zakończenie wewnątrzbudynkowej okablowania gotowego gigabitowo

-

Numer

24 300

82 000

Q2

2025

Okablowanie wewnątrzbudynkowe zostało zmodernizowane, aby zapewnić połączenie gigabitowe w co najmniej 82 000 domów.

222

C4.1I3

Połączenie podmorskie z Grecją

Kamień milowy

Podpisanie umowy na projekt, budowę i eksploatację podmorskich kabli

Podpisanie zamówienia

-

-

-

Q4

2024

Podpisanie umowy ze spółką, która zajmie się projektowaniem, budową i eksploatacją podwodnych kabli po zakończeniu przetargu nieograniczonego.

223

C4.1I3

Połączenie podmorskie z Grecją

Wartość docelowa

Zakończenie budowy podmorskich kabli internetowych

Zakończenie budowy; Dostępność usługi

Km

0

700

Q2

2026

Zakończenie budowy 700 km podmorskich kabli internetowych na potrzeby łączności z Grecją od Yeroskipou do Krety od 2020 r. Przewody są sprawne.

K. KOMPONENT 4.2: Promowanie e-administracji

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do przyspieszenia transformacji cyfrowej Cypru poprzez cyfryzację usług rządowych, zwiększając efektywność i świadczenie obywatelom bezpiecznych i szybkich usług online, w sposób przyjazny dla użytkownika, wydajny i skuteczny. Oczekuje się, że ułatwi to interakcję między obywatelami a służbami publicznymi, bez konieczności fizycznej obecności.

Celem komponentu jest zbudowanie bezpiecznej, zintegrowanej i nowoczesnej architektury cyfrowej, aby doprowadzić do transformacji w kierunku administracji cyfrowej.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji w transformację cyfrową i cyfryzację (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

K.1.    Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C4.2R1): Fabryka usług cyfrowych (DSF)

Celem środka jest stworzenie nowego modelu świadczenia usług na rzecz rozwoju usług cyfrowych o jakości od końca do końca w sposób przyjazny dla użytkownika, wydajny i skuteczny, który ostatecznie ułatwi interakcję ze służbami publicznymi, bez konieczności fizycznej obecności.

Reforma polega na opracowaniu i opracowaniu nowego modelu realizacji - DSF. Po pierwsze, w ramach projektu należy (i) utworzyć podstawowy zespół DSF (składający się z ekspertów różnych specjalności posiadających odpowiednie umiejętności i kwalifikacje), (ii) określić normy i procedury rozwoju usług cyfrowych oraz (iii) stworzyć i rozwinąć szereg usług cyfrowych. Po drugie, przy zastosowaniu zdefiniowanych metod, usługi cyfrowe są rozwijane w sposób uprzemysłowiony we współpracy z sektorem prywatnym. Usługi są świadczone obywatelom w bezpieczny sposób za pośrednictwem jednego rządowego portalu internetowego Gov.Cy. Oczekuje się, że jednym sygnałem i tożsamością cyfrową będą podstawowe czynniki umożliwiające bezpieczne świadczenie usług elektronicznych. Ponadto oczekuje się, że stosowane będą istniejące wspólne mechanizmy, takie jak „ePayment” oferujący szereg metod płatności (takich jak wizy, płatności natychmiastowe i bankowość bezpośrednia) oraz „powiadomienie” (takie jak SMS, e-mail).

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma nr 2 (C4.2R2): Określenie i wdrożenie nowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych

Celem środka jest opracowanie polityki rządu w zakresie chmury obliczeniowej, w szczególności klasyfikacji danych, miejsca zamieszkania danych, hostingu i eksploatacji rządowych systemów informatycznych w chmurze publicznej lub w prywatnym środowisku rządowym w chmurze (G-Cloud).

Reforma polega na utworzeniu G-Cloud w celu obsługi systemów informatycznych i usług cyfrowych niektórych departamentów/ministerstw rządowych (takich jak rejestrator przedsiębiorstw, system celny i system służb podatkowych). W drodze wynajmu nabywa się dwa lokalne centra danych, podczas gdy usługi doradcze oraz szkolenia w zakresie rozwoju chmury G-Cloud są nabywane. Oczekuje się również, że zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie i eksploatację środowiska G-Cloud.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma nr 3 (C4.2R3): Cyfryzacja procedur policyjnych („Digipol”)

Celem środka jest wyeliminowanie stosowania procedur papierowych i fizycznej obecności obywateli poprzez przejście do procedur cyfrowych dla cypryjskich sił policyjnych. Oczekuje się, że będzie to korzystne zarówno dla obywateli, jak i funkcjonariuszy policji, ponieważ procedury będą uproszczone i skuteczne.

Reforma polega na stworzeniu nowej platformy (Digipol) obejmującej żądania dotyczące procedur i usług policyjnych dla obywateli w celu zapewnienia komunikacji na odległość. Skorzystają z niego zarówno obywatele, jak i funkcjonariusze policji. Aby zmaksymalizować absorpcję, należy zorganizować szkolenia (takie jak kursy online, filmy wideo, przewodniki krok po kroku) dla funkcjonariuszy policji i obywateli, aby pomóc w przejściu na usługi online.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 września 2025 r.

Reforma nr 4 (C4.2R4): Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych

Celem środka jest utworzenie rejestru służącego do przekazywania danych dotyczących beneficjentów rzeczywistych wszystkich podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych. Taka rejestracja poprawi zaufanie przedsiębiorstw i przejrzystość na Cyprze dzięki wyjaśnieniu, kto ostatecznie posiada i kontroluje przedsiębiorstwa i inne podmioty prawne.

Reforma polega na utworzeniu rejestru. Obecnie platforma internetowa została opracowana jako rozwiązanie tymczasowe, ale jej funkcje są ograniczone. Reforma doprowadzi do znalezienia rozwiązania z wszystkimi niezbędnymi funkcjami wspierającymi prowadzenie rejestru i zarządzanie istotnymi informacjami (takimi jak wysyłanie powiadomień o aktualizacji, egzekwowanie opłat za spóźnione zgłoszenie, wyszukiwarki o określonym poziomie dostępu). Oczekuje się, że ułatwi to rejestrację danych beneficjentów rzeczywistych wszystkich podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych oraz zapewni połączenie z rejestrami beneficjentów rzeczywistych innych państw członkowskich.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja 1 (C4.2I1): Cyfryzacja w różnych ministerstwach/służbach administracji centralnej

Celem środka jest cyfryzacja kluczowych procedur w wielu ministerstwach i służbach administracji centralnej, poprawa efektywności świadczenia usług rządowych, uproszczenie przestrzegania przepisów rządowych, zwiększenie uczestnictwa obywateli i zaufania do administracji rządowej oraz uzyskanie oszczędności kosztów.

Inwestycja obejmuje cyfryzację w następujących ministerstwach, zastępstwach lub służbach rządu: (i) Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Komunikacji i Robót, (ii) zastępca Ministerstwa Żeglugi, (iii) Ministerstwo Spraw Zagranicznych, (iv) Dyrekcja Generalna ds. Programów Europejskich, Koordynacji i Rozwoju oraz (v) Departament Planowania Miejscowego i Mieszkalnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dziedzictwa architektoniczne). Cyfryzacja Dyrekcji Generalnej ds. Programów Europejskich, Koordynacji i Rozwoju będzie obejmować rozwój przejściowego systemu repozytorium oraz ostatecznego specjalnego systemu monitorowania informacji na potrzeby rejestrowania i przechowywania istotnych danych dotyczących wdrożenia planu odbudowy i zwiększania odporności (w szczególności na temat osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych, danych dotyczących beneficjentów końcowych, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 2 (C4.2I2): Cyfryzacja cypryjskiego Urzędu Portów

Celem środka jest cyfryzacja kluczowych procesów w cypryjskim urzędzie portowym (CPA) w celu poprawy ich wydajności i skuteczności, w tym komunikacji między statkami a właściwymi organami oraz poprawy monitorowania ruchu statków na wodach Cypru. Ta ostatnia ma zapewnić bezpieczną żeglugę statków, zmniejszyć ryzyko szkód w środowisku spowodowanych wyciekami w wyniku wypadków oraz ograniczyć emisje ze statków poprzez wykreślenie bardziej wydajnych tras.

Inwestycja obejmuje (i) kilka aktualizacji infrastruktury sieciowej, sprzętu i oprogramowania CPA oraz przepustowości serwerów; (ii) wprowadzenie nowych systemów zarządzania w celu zautomatyzowania procedur; (iii) przegląd istniejącego systemu wspólnot portowych w celu zwiększenia wydajności sektora transportu morskiego i zmniejszenia obciążeń administracyjnych; oraz (iv) instalacja stacji kontroli ruchu statków w portach Larnaki i Vassiliko (oprócz istniejącego w porcie Limassol).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

K.2.    Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy

Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)

Kamień milowy / wartość docelowa

Nazwa

Wskaźniki jakościowe  
(dla kamieni milowych)

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych)

Harmonogram ukończenia
(należy podać kwartał i rok)

Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego

Jednostka miary

Poziom bazowy

Cel

Kwartał

Rok

224

C4.2R1

Fabryka usług cyfrowych

Kamień milowy

Definicja modelu świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych

Decyzja o powołaniu przez wiceministra ds. badań, innowacji i polityki cyfrowej powołującego zespół; publikacja norm na stronie internetowej zastępcy ministerstwa

-

-

-

Q4

2022

Model świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych został zdefiniowany w taki sposób, aby umożliwić skuteczne świadczenie społeczeństwu wysokiej jakości i przyjaznych dla użytkownika usług cyfrowych. Obejmują one: a) powołanie zespołu podstawowego fabryki usług cyfrowych (w tym udzielanie zamówień na usługi ekspertów z sektora prywatnego) oraz b) określenie norm i procedur rozwoju usług cyfrowych.

225

C4.2R1

Fabryka usług cyfrowych

Wartość docelowa

Rozwój świadczenia usług publicznych online za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych

-

Numer

0

45

Q4

2023

Cyfryzacja i świadczenie przez internet co najmniej 45 wcześniej niecyfrowych usług dla ludności za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych, z wykorzystaniem zdefiniowanego modelu świadczenia usług (pod kamień milowy o numerze porządkowym 224) i sprawnych metod.

226

C4.2R1

Fabryka usług cyfrowych

Wartość docelowa

Świadczenie przez internet co najmniej 150 wcześniej niecyfrowych usług dla ludności za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych

-

Numer

45

150

Q2

2026

Cyfryzacja i świadczenie przez internet co najmniej 150 wcześniej niecyfrowych usług dla ludności za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych, z wykorzystaniem zdefiniowanego modelu świadczenia usług (pod kamień milowy o numerze porządkowym 224) i sprawnych metod.

227

C4.2R2

Określenie i wdrożenie nowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych

Kamień milowy

Chmura rządowa (G-cloud) działa

Usługi przeniesione do chmury G

-

-

-

Q4

2022

System G-cloud funkcjonuje, świadcząc usługi w chmurze na potrzeby przechowywania danych przynajmniej na rzecz Rejestru Przedsiębiorstw, Cyfrowej Fabryki Usług Cyfrowych i systemu celnego. Te trzy usługi zostały przeniesione do chmury G i nie korzystają już ze starego systemu informatycznego.

228

C4.2R2

Określenie i wdrożenie nowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych

Wartość docelowa

Działające centra danych oferujące usługi w chmurze

-

Numer

0

2

Q4

2025

Dwa nowe centra danych muszą być w pełni operacyjne, w tym pomieszczenia, sprzęt i oprogramowanie, oraz oferować usługi w chmurze.

229

C4.2R3

Cyfryzacja procedur policyjnych Digipol

Kamień milowy

Digipol w fazie pilotażowej

Oświadczenie cypryjskiej policji potwierdzające, że nowa platforma (Digipol) działa

-

-

-

Q2

2023

Nowa platforma (Digipol) działa w fazie pilotażowej. Użytkownicy policji mają dostęp do projektu pilotażowego Digipol dla służb skierowanych do funkcjonariuszy policji.

230

C4.2R3

Cyfryzacja procedur policyjnych Digipol

Wartość docelowa

Obywatele korzystają z Digipolu

-

Numer

0

500

Q3

2025

Digipol jest dostępny on-line za pośrednictwem infrastruktury ICT policji cypryjskiej. Co najmniej 500 obywateli skorzystało z jednej lub większej liczby usług dostępnych na platformie Digipol dla obywateli.

231

C4.2R4

Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych

Kamień milowy

Rejestr beneficjentów rzeczywistych dostępny do wykorzystania

Rejestr beneficjentów rzeczywistych publicznie dostępny online na szczeblu krajowym i europejskim

-

-

-

Q4

2023

Rejestr beneficjentów rzeczywistych jest rozmieszczany i udostępniany do użytku na szczeblu krajowym i europejskim, co umożliwia użytkownikom sprawdzenie ostatecznych informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów prawnych oraz połączenie rejestrów beneficjentów z innymi państwami członkowskimi.

232

C4.2I1

Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej - usługi

Kamień milowy

System repozytoriów audytu i kontroli: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF

Sprawozdanie z audytu potwierdzające funkcje systemu

-

-

-

Q1

2022

Należy wprowadzić i uruchomić system bazowy służący do monitorowania wdrażania RRF. System obejmuje co najmniej następujące funkcje:

(1) gromadzenie danych i monitorowanie osiągania celów pośrednich i końcowych; (2 )gromadzenie, przechowywanie i zapewnianie dostępu do danych wymaganych na mocy art. 22 ust. 2 lit. d) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia (UE) 2021/241.

233

C4.2I1

Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej - usługi

Wartość docelowa

Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji wielu ministerstw i departamentów administracji centralnej

-

Numer

0

4

Q1

2022

Podpisano umowy z dostawcami wybranymi w drodze procedur udzielania zamówień publicznych w celu digitalizacji/modernizacji cyfrowej co najmniej czterech z następujących ministerstw/departamentów administracji centralnej:
1. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Komunikacji i Robót,

2. Zastępca Ministerstwa Żeglugi.

3. Ministry of Foreign Affairs (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

4. Dyrekcja Generalna ds. Programów Europejskich, Koordynacji i Rozwoju

5. Departament Planowania Miejskiego i Mieszkalnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dziedzictwa architektonicznego).

234

C4.2I1

Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej - usługi

Wartość docelowa

Postępy w cyfrowej modernizacji szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej

-

Numer

0

4

Q4

2023

Ukończono prace i uruchomiono systemy dla czterech ministerstw/departamentów rządowych z listy docelowej o numerze porządkowym 233.

235

C4.2I1

Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej - usługi

Wartość docelowa

Zakończenie cyfrowej modernizacji szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej

-

Numer

4

5

Q4

2025

Ukończono prace i uruchomiono systemy dla wszystkich pięciu ministerstw/departamentów rządowych z listy docelowej o numerze porządkowym 233.

236

C4.2I2

Cyfryzacja cypryjskiego Urzędu Portów

Wartość docelowa

Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji cypryjskiego Urzędu Portów

-

Numer

0

4

Q2

2023

Podpisano umowy z dostawcami wybranymi w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu opracowania/ulepszenia co najmniej czterech z siedmiu następujących systemów dla cypryjskiego Urzędu Portów:
1. Modernizacja systemu wspólnoty portowej;
2. Instalacja stacji VTS;
3. Digitalizacja archiwów CPA;
4. Modernizacja infrastruktury informatycznej (takiej jak sieć, przełączniki);
5. aktualizację systemów informatycznych.
6. Instalacja systemu zarządzania zasobami ludzkimi;
7. Modernizacja serwerów CPA;

oraz opracowanie następujących usług elektronicznych:
• formalności administracyjne i sprawozdawcze między statkami przybywającymi lub wychodzącymi z Republiki Cypryjskiej;
• monitorowanie i bezpieczeństwo żeglugi do i z portów Larnaki i Vasiliki.

237

C4.2I2

Cyfryzacja cypryjskiego Urzędu Portów

Wartość docelowa