EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0314

Wniosek DECYZJA RADY dotycząca stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu utworzonego na mocy umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu

COM/2021/314 final

Bruksela, dnia 21.6.2021

COM(2021) 314 final

2021/0147(NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

dotycząca stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu utworzonego na mocy umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu


UZASADNIENIE

1.Przedmiot wniosku

Niniejszy wniosek dotyczy decyzji określającej stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu ds. Handlu ustanowionego na mocy umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu („umowa”), w związku z przewidywanym przyjęciem regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu.

2.Kontekst wniosku

2.1.Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

W umowie ustanowiono strefę wolnego handlu między Unią a Socjalistyczną Republiką Wietnamu. Jej celem jest liberalizacja i ułatwienie handlu i inwestycji między Stronami. Cele te są częścią szerszej determinacji Stron do wzmocnienia ich stosunków gospodarczych, handlowych i inwestycyjnych, zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju, oraz do wspierania handlu i inwestycji w ramach umowy w sposób uwzględniający wysoki poziom ochrony środowiska i pracy oraz odpowiednie międzynarodowe normy i umowy. Umowa weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

2.2.Komitet ds. Handlu

W art. 17.1 umowy ustanowiono Komitet ds. Handlu. W art. 17.2 umowy ustanowiono pięć komitetów specjalnych: Komitet ds. Handlu Towarami, Komitet ds. Ceł, Komitet ds. Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych, Komitet ds. Inwestycji, Handlu Usługami, Handlu Elektronicznego i Zamówień Publicznych oraz Komitet ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju. W art. 17.3 ustanowiono również dwie grupy robocze: grupę roboczą ds. praw własności intelektualnej, w tym ds. oznaczeń geograficznych oraz grupę roboczą ds. pojazdów silnikowych oraz części do nich.

Komitet ds. Handlu składa się z przedstawicieli Stron i zbiera się raz w roku, chyba że Komitet postanowi inaczej lub, w pilnych przypadkach, na wniosek Strony. Komitetowi ds. Handlu przewodniczą wspólnie minister przemysłu i handlu Wietnamu oraz członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za handel.

Komitet ds. Handlu, komitety specjalne i grupy robocze są odpowiedzialne za wykonanie i stosowanie umowy w ich odpowiednich dziedzinach.

2.3.Planowany akt Komitetu ds. Handlu

Komitet ds. Handlu może przyjąć swój regulamin wewnętrzny („planowany akt”), zgodnie z art. 17.1 ust. 4 lit. f) umowy.

3.Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii

Stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii, powinno mieć na celu przyjęcie regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu, jak przewidziano w umowie.

4.Podstawa prawna

4.1.Proceduralna podstawa prawna

4.1.1.Zasady

Art. 218 ust. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa tryb przyjmowania decyzji ustalających „stanowiska, które mają być zajęte w imieniu Unii w ramach organu utworzonego przez umowę, gdy organ ten ma przyjąć akty mające skutki prawne, z wyjątkiem aktów uzupełniających lub zmieniających ramy instytucjonalne umowy”.

Pojęcie „akty mające skutki prawne” obejmuje akty, które mają skutki prawne na mocy przepisów prawa międzynarodowego dotyczących danego organu. Obejmuje ono ponadto instrumenty, które nie są wiążące na mocy prawa międzynarodowego, ale mogą „w sposób decydujący wywrzeć wpływ na treść przepisów przyjętych przez prawodawcę Unii” 1 .

4.1.2.Zastosowanie w niniejszej sprawie

Komitet ds. Handlu jest organem utworzonym na mocy umowy, a mianowicie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu.

Decyzja, którą Komitet ds. Handlu ma przyjąć, stanowi akt mający skutki prawne.

Planowany akt jest wiążący i nie uzupełnia ani nie zmienia ram instytucjonalnych umowy.

W związku tym proceduralną podstawą prawną proponowanej decyzji jest art. 218 ust. 9 TFUE.

4.2.Materialna podstawa prawna

4.2.1.Zasady

Materialna podstawa prawna decyzji przyjętej w trybie art. 218 ust. 9 TFUE jest uzależniona głównie od celu i treści planowanego aktu, którego dotyczy stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii. Jeżeli planowany akt ma dwojaki cel lub dwa elementy składowe, a jeden z tych celów lub elementów da się określić jako główny, zaś drugi ma jedynie pomocniczy charakter, decyzja przyjęta na mocy art. 218 ust. 9 TFUE musi mieć jedną materialną podstawę prawną, tj. podstawę, której wymaga główny lub dominujący cel lub element składowy.

4.2.2.Zastosowanie w niniejszej sprawie

Główny cel i treść planowanego aktu prawnego odnoszą się do wspólnej polityki handlowej i do kwestii transportu międzynarodowego.

Materialną podstawą prawną proponowanej decyzji jest zatem Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2 oraz art. 207 ust. 4 akapit pierwszy.

4.3.Podsumowanie

Podstawą prawną proponowanej decyzji powinny być art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2 i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy TFUE w związku z art. 218 ust. 9 TFUE.

5.Publikacja planowanego aktu

Przewiduje się opublikowanie decyzji Komitetu ds. Handlu po jej przyjęciu.

2021/0147 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

dotycząca stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu utworzonego na mocy umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2 i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu („umowa”) została zawarta przez Unię na podstawie decyzji Rady (UE) 2020/753 2 i weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2020 r.

(2)Zgodnie z art. 17.1 ust. 4 lit. f) umowy Komitet ds. Handlu może przyjąć swój regulamin wewnętrzny.

(3)Na swoim pierwszym posiedzeniu, Komitet ds. Handlu ma przyjąć swój regulamin wewnętrzny, jak przewidziano w umowie. 

(4)Należy zatem określić stanowisko, które ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu ds. Handlu na podstawie dołączonego projektu decyzji Komitetu ds. Handlu w sprawie swojego regulaminu wewnętrznego, aby zapewnić skuteczne wdrożenie umowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej podczas pierwszego posiedzenia Komitetu ds. Handlu utworzonego na mocy umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w odniesieniu do regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu, opiera się na projekcie decyzji Komitetu ds. Handlu dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Decyzja Komitetu ds. Handlu, po jej przyjęciu, zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

   W imieniu Rady

   Przewodniczący

(1)    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r., Niemcy przeciwko Radzie, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, pkt 61–64.
(2)    Dz.U. L 186 z 12.6.2020, s. 1.
Top

Bruksela, dnia 21.6.2021

COM(2021) 314 final

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego decyzji Rady

dotyczącej stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu utworzonego na mocy umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu
ZAŁĄCZNIK

DECYZJA Nr […/2021] 
KOMITETU DS. HANDLU

z dnia ...

w sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego

KOMITET DS. HANDLU,

uwzględniając umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, w szczególności jej art. 17.1 ust. 4 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)zgodnie z art. 17.1 ust. 4 lit. f) umowy Komitet ds. Handlu może przyjąć swój regulamin wewnętrzny,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1.Niniejszym przyjmuje się regulamin wewnętrzny Komitetu ds. Handlu zawarty w załączniku.

2.Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu [termin nieustalony].

Sporządzono w … dnia …

W imieniu Komitetu ds. Handlu

WspółprzewodniczącyZAŁĄCZNIK

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KOMITETU DS. HANDLU

ustanowionego na podstawie art. 17.1 umowy o wolnym handlu między Unią Europejską, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

ARTYKUŁ 1

Rola i nazwa Komitetu ds. Handlu

1.    Komitet ustanowiony na podstawie art. 17.1 umowy o wolnym handlu między Unią Europejską, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony (zwanej dalej „umową”), jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy, o których mowa w art. 17.1 umowy.

2.    Komitet, o którym mowa powyżej, jest określany w dokumentach Komitetu, w tym w decyzjach i zaleceniach, jako „Komitet ds. Handlu”.

ARTYKUŁ 2

Skład i przewodnictwo

1.    Zgodnie z art. 17.1 ust. 1 umowy Komitet ds. Handlu składa się z przedstawicieli Unii Europejskiej i Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

2.    Komitetowi ds. Handlu przewodniczą wspólnie członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za handel oraz minister przemysłu i handlu Wietnamu lub ich odpowiedni oddelegowani przedstawiciele.

3.    W przypadku, gdy Komitetowi ds. Handlu przewodniczą wspólnie odpowiedni oddelegowani przedstawiciele, każda ze Stron powiadamia drugą Stronę o nazwisku, stanowisku i danych kontaktowych oddelegowanego urzędnika odpowiedzialnego za współprzewodnictwo Komitetu ds. Handlu w imieniu tej Strony. Uznaje się, że ten oddelegowany urzędnik wyższego szczebla posiada upoważnienie do reprezentowania danej Strony do dnia, w którym Strona ta powiadomi drugą Stronę o nowym współprzewodniczącym.

ARTYKUŁ 3

Sekretariat

1.    Urzędnicy służb odpowiedzialnych za handel każdej ze Stron działają wspólnie jako Sekretariat Komitetu ds. Handlu.

2.    Sekretariat będzie pełnił rolę punktu kontaktowego i pośrednika w organizacji Komitetu ds. Handlu, jak określono w niniejszym regulaminie wewnętrznym.

3.    Każda ze Stron powiadamia drugą Stronę o nazwisku, stanowisku i danych kontaktowych urzędnika pełniącego w imieniu tej Strony funkcję członka Sekretariatu Komitetu ds. Handlu. Uznaje się, że ten urzędnik jest członkiem Sekretariatu jako przedstawiciel danej Strony do dnia, w którym Strona ta powiadomi drugą Stronę o nowym członku.

ARTYKUŁ 4

Posiedzenia

1.    Komitet ds. Handlu zbiera się zgodnie z art. 17.1 ust. 2 umowy. W szczególności Komitet ds. Handlu zbiera się raz w roku, chyba że Komitet ds. Handlu postanowi inaczej lub, w pilnych przypadkach, na wniosek Strony.

2.    Posiedzenia zwołuje współprzewodniczący reprezentujący Stronę, która pełni rolę gospodarza posiedzenia.

3.    Posiedzenie może odbyć się osobiście lub za pośrednictwem wideokonferencji albo w inny sposób.

ARTYKUŁ 5

Delegacje

Przynajmniej 14 dni przed posiedzeniem, o ile to możliwe, członek Sekretariatu Komitetu ds. Handlu dla każdej ze Stron informuje członka Sekretariatu reprezentującego drugą Stronę o planowanym składzie delegacji odpowiednio Unii Europejskiej i Wietnamu. Na liście wskazuje się nazwisko i stanowisko każdego członka delegacji.

ARTYKUŁ 6

Porządek obrad

1.    Sekretariat Komitetu ds. Handlu sporządza wstępny porządek danego posiedzenia na podstawie wniosku złożonego przez członka Sekretariatu reprezentującego Stronę, która pełni rolę gospodarza posiedzenia, wyznaczając termin na przedstawienie uwag przez drugą Stronę. O ile to możliwe, wstępny porządek obrad sporządzany jest 30 dni przed posiedzeniem, lecz nie później niż 14 dni przed posiedzeniem.

2.    Komitet ds. Handlu przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Punkty, które nie znalazły się we wstępnym porządku obrad, mogą zostać umieszczone w porządku obrad w drodze konsensusu.

ARTYKUŁ 7

Protokół

1.    Projekt protokołu z każdego posiedzenia jest sporządzany przez członka sekretariatu Strony, która pełni rolę gospodarza posiedzenia, w terminie 15 dni od zakończenia posiedzenia, chyba że współprzewodniczący podejmą inną decyzję. Projekt protokołu jest przekazywany w celu przedstawienia uwag członkowi Sekretariatu drugiej Strony.

2.    Co do zasady w protokole podsumowuje się każdy punkt porządku obrad, w stosownych przypadkach z wyszczególnieniem:

a)    wszystkich dokumentów przedłożonych Komitetowi ds. Handlu,

b)    wszelkich oświadczeń, o których włączenie do protokołu z posiedzenia wystąpił jeden ze współprzewodniczących Komitetu ds. Handlu oraz

c)    podjętych decyzji, wydanych zaleceń, uzgodnionych oświadczeń oraz wniosków przyjętych w odniesieniu do określonych punktów porządku obrad.

3.    Protokół zawiera wykaz wszystkich decyzji Komitetu ds. Handlu podjętych w drodze procedury pisemnej na podstawie art. 8 ust. 2 od ostatniego posiedzenia Komitetu.

4.    Załącznik do protokołu zawiera również listę nazwisk, stanowisk i funkcji wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu Komitetu ds. Handlu.

5.    Członek Sekretariatu reprezentujący Stronę, która pełni rolę gospodarza posiedzenia, dostosowuje projekt protokołu na podstawie otrzymanych uwag, a projekt protokołu ze zmianami jest zatwierdzany przez Strony w terminie 30 dni od daty posiedzenia lub w dowolnym innym terminie uzgodnionym przez współprzewodniczących. Po zatwierdzeniu, Sekretariat sporządza dwa oryginały protokołów, a każda ze Stron otrzymuje jeden oryginał protokołu.

6.    W przypadku gdy niniejsze zasady mają zastosowanie do posiedzeń specjalnych komitetów, protokoły z posiedzenia specjalnego komitetu są udostępniane na wszelkie kolejne posiedzenia Komitetu ds. Handlu.

ARTYKUŁ 8

Decyzje i zalecenia

1.    Komitet ds. Handlu może podejmować decyzje i przyjmować zalecenia w odniesieniu do wszystkich kwestii, co do których umowa tak stanowi. Komitet ds. Handlu podejmuje decyzje i przyjmuje zalecenia w drodze konsensusu, jak przewidziano w art. 17.4 umowy.

2.    W okresie między posiedzeniami Komitet ds. Handlu może przyjmować decyzje lub zalecenia w drodze procedury pisemnej.

3.    Współprzewodniczący przedstawia drugiemu współprzewodniczącemu na piśmie tekst projektu decyzji lub zalecenia w języku roboczym Komitetu ds. Handlu. Druga Strona ma jeden miesiąc lub jakikolwiek dłuższy okres określony przez Stronę zgłaszającą wniosek na wyrażenie zgody na projekt decyzji lub zalecenia. Jeżeli druga Strona nie wyrazi swojej zgody, proponowana decyzja lub zalecenie jest omawiane i może zostać przyjęte na następnym posiedzeniu Komitetu ds. Handlu. Projekt decyzji lub zaleceń uznaje się za przyjęty, gdy druga Strona wyrazi zgodę, a przyjęcie zostaje odnotowane w protokole posiedzenia Komitetu, zgodnie z art. 7 ust. 2.

4.    W przypadku gdy Komitet ds. Handlu jest upoważniony na mocy umowy do przyjmowania decyzji lub zaleceń, akty takie noszą odpowiednio nazwy „decyzja” lub „zalecenie”. Sekretariat Komitetu ds. Handlu nadaje takim decyzjom lub zaleceniom kolejną sygnaturę, podaje datę ich przyjęcia oraz opis ich przedmiotu. Każda decyzja i każde zalecenie zawierają datę ich wejścia w życie.

5.    Decyzje i zalecenia przyjęte przez Komitet ds. Handlu są sporządzane w dwóch egzemplarzach poświadczonych przez współprzewodniczących i przekazywane po jednym każdej ze Stron.

ARTYKUŁ 9

Przejrzystość

1.    Strony mogą uzgodnić w drodze konsensusu zwołanie posiedzenia publicznego.

2.    Każda ze Stron może podjąć decyzję o publikacji decyzji i zaleceń Komitetu ds. Handlu we własnym dzienniku urzędowym lub w internecie.

3.    Wszystkie dokumenty przedłożone przez Stronę należy traktować jako poufne, chyba że Strona postanowi inaczej.

4.    Wstępne porządki obrad posiedzeń są podawane do publicznej wiadomości przed posiedzeniem Komitetu ds. Handlu. Protokoły posiedzeń zatwierdzone zgodnie z art. 7 podaje się do wiadomości publicznej.

5.    Publikowanie i ujawnianie dokumentów, o których mowa w ust. 2–4, odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami każdej ze Stron w zakresie ochrony danych i zgodnie z art. 17.15 umowy.

ARTYKUŁ 10

Języki

1.    Językiem roboczym Komitetu ds. Handlu jest język angielski.

2.    Komitet ds. Handlu przyjmuje decyzje dotyczące zmiany lub interpretacji umowy w językach, w których tekst umowy jest autentyczny. Wszystkie pozostałe decyzje Komitetu ds. Handlu, w tym ta, na podstawie której przyjęty zostaje niniejszy regulamin, są przyjmowane w języku roboczym, o którym mowa w ust. 1.

3.    Każda ze Stron jest odpowiedzialna za tłumaczenie decyzji i innych dokumentów na swoje własne języki urzędowe, jeżeli jest to wymagane na podstawie niniejszego artykułu, i ponosi wydatki związane z takimi tłumaczeniami.

ARTYKUŁ 11

Wydatki

1.    Każda ze Stron pokrywa wszelkie wydatki poniesione przez siebie, wynikające z uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu ds. Handlu, w szczególności jeśli chodzi o koszty personelu, koszty podróży i diety, a także koszty wideo- i telekonferencji oraz opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

2.    Koszty związane z organizacją posiedzeń oraz powielaniem dokumentów ponosi Strona, która pełni rolę gospodarza posiedzenia.

3.    Koszty związane z tłumaczeniem ustnym z języków roboczych oraz na języki robocze Komitetu ds. Handlu podczas posiedzeń ponosi Strona pełniąca rolę gospodarza posiedzenia.

ARTYKUŁ 12

Specjalne komitety i grupy robocze

1.    Komitet ds. Handlu zostaje poinformowany na piśmie o punktach kontaktowych wyznaczonych przez specjalne komitety i inne grupy robocze ustanowione na mocy umowy. Wszelka istotna korespondencja, komunikacja i odnośne dokumenty przesyłane przez punkty kontaktowe każdego specjalnego komitetu i grupy roboczej dotyczące wykonania umowy przekazuje się jednocześnie Sekretariatowi Komitetu ds. Handlu.

2.    Zgodnie z art. 17.2 ust. 6 umowy specjalny komitet przedkłada Komitetowi ds. Handlu sprawozdania dotyczące wyników posiedzeń i wniosków z posiedzeń

ARTYKUŁ 13

Zmiany w regulaminie wewnętrznym

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony jedynie na piśmie decyzją Komitetu ds. Handlu zgodnie z art. 8.

ARTYKUŁ 14

Informacja dla Wspólnego Komitetu

Zgodnie z art. 17.1 ust. 5 umowy Komitet ds. Handlu informuje Wspólny Komitet utworzony na mocy umowy o partnerstwie i współpracy w ramach wspólnych ram instytucjonalnych o swojej działalności oraz, w stosownych przypadkach, o działalności swoich specjalnych komitetów na regularnych posiedzeniach Wspólnego Komitetu.

Top