EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0602(06)

Informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698 przez Litwę Pandemia COVID-19

OJ C 182I , 2.6.2020, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CI 182/5


Informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698 przez Litwę

Pandemia COVID-19

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne i tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19 oraz dotyczące odnowienia lub przedłużenia ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10))

(2020/C 182 I/05)

Powiadomienie dokonane przez: Litwę

Zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 Litwa poinformowała Komisję dnia 28 maja 2020 r. o podjęciu decyzji, że nie stosuje następujących przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698.

Przepisy rozporządzenia (UE) 2020/698, których Litwa nie stosuje:

Art. 3 ust. 1 dotyczący ważności praw jazdy na podstawie dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1),

Art. 4 ust. 1 dotyczący regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 (2),

Art. 4 ust. 2 dotyczący przedłużania kart kierowcy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014,

Art. 4 ust. 3 dotyczący zastępczych kart kierowcy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014,

Art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE (3),

Art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE,

Art. 7 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na międzynarodowe przewozy drogowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 (4),

Art. 7 ust. 2 dotyczący ważności świadectw kierowcy na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1072/2009,

Art. 8 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na transport pasażerski na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 (5).


(1)  Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 51).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 88).


Top