EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0614

Zmieniony wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania danych biometrycznych w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] i rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/818

COM/2020/614 final

Bruksela, dnia 23.9.2020

COM(2020) 614 final

2016/0132(COD)

Zmieniony wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania danych biometrycznych w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] i rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/818


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Kontekst i uzasadnienie wniosku

W lipcu 2019 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w swoich wytycznych politycznych nowy pakt o migracji i azylu, oparty na kompleksowym podejściu do granic zewnętrznych, systemu azylowego, systemu powrotów, przestrzeni swobodnego przepływu w strefie Schengen, zewnętrznego wymiaru migracji, legalnej migracji i integracji; nowy pakt ma przyczynić się do pogłębienia wzajemnego zaufania wśród państw członkowskich.

Komunikat w sprawie nowego paktu o migracji i azylu, przedstawiony wraz z szeregiem wniosków legislacyjnych, w tym niniejszym wnioskiem zmieniającym wniosek z 2016 r. dotyczący wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac, wyznacza nowy kierunek polityki w dziedzinie migracji. Opierając się na nadrzędnej zasadzie solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności, nowy pakt wspiera zintegrowane kształtowanie polityki przez połączenie polityk w takich obszarach jak azyl, migracja, powroty, ochrona granicy zewnętrznej i stosunki z kluczowymi państwami trzecimi.

To nie poszczególne państwa członkowskie, lecz UE jako całość powinna stawiać czoła wyzwaniom towarzyszącym zarządzaniu migracjami, w tym związanym z przyjazdem osób o nieuregulowanym statusie i powrotami. Konieczne są europejskie ramy, które umożliwią zarządzanie współzależnościami między politykami realizowanymi przez państwa członkowskie a podejmowanymi przez nie decyzjami. Ramy te powinny uwzględniać stale zmieniające się realia migracji, które sprawiły, że sytuacja stała się bardziej złożona i wzrosło zapotrzebowanie na koordynację. Mimo że liczba osób o nieuregulowanym statusie przybywających do Unii spadła od 2015 r. o 92 %, nadal istnieje szereg wyzwań strukturalnych obciążających systemy azylu, przyjmowania i powrotów w państwach członkowskich.

Liczba przyjeżdżających osób o nieuregulowanym statusie zmniejszyła się wprawdzie na przestrzeni czasu, jednak odsetek migrantów przybywających z krajów, dla których obywateli wskaźnik przyznawania azylu jest niższy niż 25 %, wzrósł z 14 % w 2015 r. do 57 % w 2018 r. Ponadto wzrasta liczba złożonych przypadków, gdyż przyjazdy obywateli państw trzecich ewidentnie wymagających ochrony międzynarodowej w latach 2015–2016 częściowo ustąpiły miejsca przyjazdom osób, w przypadku których wskaźniki przyznawania azylu są bardziej zróżnicowane. Co więcej, mimo zmniejszenia od 2015 r. liczby przyjazdów osób o nieuregulowanym statusie w całej UE, liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej nadal rośnie i jest czterokrotnie większa niż liczba osób przybywających do Unii. Te tendencje wskazują na utrzymujące się zjawisko dalszego przemieszczania się i wielokrotnego składania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w obrębie UE. Należy też wspomnieć, że sposób przybycia w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczych wymaga szczególnej reakcji w ramach ogólnego systemu zarządzania migracją oraz uwzględnienia faktu, że państwa członkowskie radzące sobie z konsekwencjami przyjazdów w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczych stoją przed szczególnymi wyzwaniami.

Rosnący odsetek osób ubiegających się o azyl, w przypadku których nie jest prawdopodobne, że otrzymają ochronę międzynarodową w UE, zwiększa obciążenie administracyjne, gdyż konieczne jest nie tylko rozpatrzenie wniosków o udzielenie azylu, lecz również zorganizowanie powrotu migrantów o nieuregulowanym statusie, których wnioski zostały odrzucone, w tym jako wnioski niedopuszczalne. Kolejnym czynnikiem są powroty migrantów o nieuregulowanym statusie, którzy nigdy nie złożyli wniosku o ochronę międzynarodową. Sprawne powiązanie procedury azylowej i procedury powrotu nabiera zatem jeszcze większego znaczenia niż dotychczas. Równie ważne jest wypracowanie bardziej europejskiego systemu powrotów. Migranci o nieuregulowanym statusie, którzy nie mają zamiaru ubiegać się o ochronę międzynarodową, powinni być niezwłocznie objęci procedurą powrotu, nie zaś procedurą azylową, która jest w takim przypadku automatycznie stosowana.

Podobnie presja na systemy azylowe państw członkowskich nadal wiąże się ze znacznym obciążeniem państw członkowskich pierwszego wjazdu, jak również systemów azylowych pozostałych państw członkowskich ze względu na niedozwolone przemieszczanie się. Obecny system nie jest w dostateczny sposób przygotowany, aby sprostać tej sytuacji. Przede wszystkim obecnie nie istnieje skuteczny mechanizm solidarności.

Nowy pakt opiera się na wnioskach Komisji dotyczących reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego z 2016 r. i na wniosku w sprawie przekształcenia dyrektywy powrotowej z 2018 r., jak również wprowadza dodatkowe nowe elementy w celu zapewnienia równowagi niezbędnej dla wspólnych ram łączących wszystkie aspekty polityki azylowej i migracyjnej. Wniosek zmieniający wniosek z 2016 r. dotyczący przekształcenia rozporządzenia Eurodac 1 stwarza jasne i spójne powiązanie między poszczególnymi osobami a procedurami, którym te osoby podlegają, aby skuteczniej wspierać kontrolę migracji nieuregulowanej i wykrywanie przypadków niedozwolonego przemieszczania się. Wspiera również wdrożenie nowego mechanizmu solidarności i zawiera związane z tym zmiany, które umożliwią funkcjonowanie Eurodac w ramach interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE.

Wraz z niniejszym wnioskiem Komisja przedstawia wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją 2 wprowadzającego wspólne ramy zarządzania azylem i migracją na szczeblu UE jako część kompleksowego podejścia.

Ponadto wniosek zmieniający wniosek z 2016 r. dotyczący rozporządzenia w sprawie procedury azylowej 3 oraz wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego kontrolę przesiewową 4 zapewniają płynne powiązanie wszystkich etapów procedury migracyjnej, począwszy od nowej procedury poprzedzającej wjazd, a skończywszy na powrocie obywateli państw trzecich i bezpaństwowców nieposiadających prawa do pozostania w Unii. Ta kontrola przesiewowa będzie obejmować wykonanie bezpośrednio po przyjeździe kontroli tożsamości, stanu zdrowia oraz kontroli bezpieczeństwa, co pozwoli szybko skierować daną osobę na odpowiednią ścieżkę proceduralną, tj. powrotu, odmowy wjazdu lub rozpatrzenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Cele wniosku

Wniosek Komisji z 2016 r. rozszerzył już zakres Eurodac, dodając nowe kategorie osób, których dane należy przechowywać, umożliwiając ich wykorzystanie do identyfikacji migrantów o nieuregulowanym statusie, obniżając wiek osób, od których można pobierać odciski palców, umożliwiając gromadzenie informacji dotyczących tożsamości wraz z danymi biometrycznymi oraz przedłużając okres przechowywania danych.

Wniosek zmieniający wniosek z 2016 r. opiera się na wstępnym porozumieniu między współprawodawcami, uzupełnia te zmiany i ma na celu przekształcenie Eurodac we wspólną europejską bazę danych, która będzie wspierać politykę UE w obszarze azylu, przesiedleń i migracji nieuregulowanej. Powinien zatem ułatwiać stosowanie różnych środków i przepisów przewidzianych we wniosku dotyczącym nowego rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją (np. relokacja, przeniesienie odpowiedzialności) oraz zapewniać spójność z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie kontroli przesiewowej. Ponadto ma na celu gromadzenie bardziej dokładnych i kompletnych danych będących źródłem informacji na etapie kształtowania polityki, a tym samym skuteczniejsze wspieranie kontroli migracji nieuregulowanej i wykrywania niedozwolonego przemieszczania się dzięki zliczaniu poszczególnych osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, a nie tylko samych wniosków. Wniosek ma również wspierać określanie odpowiednich rozwiązań politycznych w tym obszarze, umożliwiając sporządzanie statystyk przez łączenie danych z różnych baz. Kolejnym celem jest udzielenie dodatkowego wsparcia organom krajowym zajmującym się osobami ubiegającymi się o azyl, których wniosek został już odrzucony w innym państwie członkowskim, przez oznaczanie odrzuconych wniosków. Ponadto rozporządzenia ustanawiające ramy interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE, w szczególności rozporządzenie 2019/818, obejmują swoim zakresem Eurodac. Zmian wynikających z ram interoperacyjności i związanych z dostępem do danych Eurodac nie można było dokonać w chwili przyjęcia rozporządzeń dotyczących interoperacyjności, gdyż obecna baza danych Eurodac nie zawiera alfanumerycznych danych dotyczących tożsamości. W związku z tym niniejszy wniosek zawiera szereg zmian, które mają zapewnić należyte działanie bazy Eurodac w nowych ramach interoperacyjności, oraz przedstawia w tym samym celu dalsze konieczne zmiany dwóch instrumentów prawnych, a mianowicie rozporządzeń w sprawie VIS i ETIAS.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Niniejszy wniosek jest w pełni spójny z komunikatem dotyczącym nowego paktu o migracji i azylu oraz planem działania określającym powiązane inicjatywy, w tym wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją, wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie kontroli przesiewowej oraz zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie procedury azylowej.

W niniejszym wniosku ustanowiono terminy pobierania i przesyłania danych biometrycznych osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Moment, od którego te terminy zaczynają bieg, określono przy uwzględnieniu etapów poprzedzających wjazd przewidzianych we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie kontroli przesiewowych. Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją, niniejszy wniosek zapewnia dostępność wszystkich niezbędnych informacji do celów, w stosownych przypadkach, relokacji lub przekazania w ramach mechanizmu określającego, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Niniejszy wniosek zapewnia również spójność z przedstawionym w rozporządzeniu w sprawie zarządzania azylem i migracją specjalnym rozwiązaniem dotyczącym postępowania z osobami sprowadzonymi na ląd w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczych.

Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący wersji przekształconej dyrektywy powrotowej, niniejszy wniosek przewiduje dodanie niezbędnych informacji do Eurodac, aby ułatwić powrót osób, których wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej zostały odrzucone.

Rozporządzenia (UE) 2019/817 5 i (UE) 2019/818 6 dotyczące interoperacyjności wyraźnie włączają Eurodac do baz danych, które się ze sobą komunikują w ramach interoperacyjności. Świadczy o tym uwzględnienie bazy Eurodac w zakresie interoperacyjności zgodnie z obydwoma rozporządzeniami w sprawie interoperacyjności, ale także wielokrotne wzmianki w motywach mówiące o uczestnictwie Eurodac w platformie interoperacyjności oraz wzmianki w artykułach w części normatywnej o zadaniu Eurodac polegającym na przeszukiwaniu wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, wykrywania ich lub prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych. W szczególności w art. 69 rozporządzenia 2019/817 przewidziano, że Eurodac znajdzie się wśród czterech systemów UE, których dane zostaną połączone w okresie przejściowym obowiązującym w stosunku do wykrywania wielokrotnych tożsamości oraz przed rozpoczęciem funkcjonowania detektora wielokrotnych tożsamości. Z tekstu obu rozporządzeń dotyczących interoperacyjności jasno wynika jednak, że większość wprowadzonych na ich podstawie procesów nie będzie miała zastosowania do Eurodac przed rozpoczęciem stosowania wersji przekształconej obecnie obowiązującego rozporządzenia Eurodac (UE) nr 603/2013 7 . Aby zastosowanie interoperacyjności było w pełni skuteczne, należy jednak dokonać szeregu zmian w rozporządzeniu (UE) 2019/818 oraz w samym rozporządzeniu Eurodac. Zmian tych, które są w szczególności związane z dostępem do danych Eurodac, nie można było dokonać w chwili przyjęcia rozporządzeń dotyczących interoperacyjności, gdyż baza danych Eurodac w obecnej formie nie zawiera alfanumerycznych danych dotyczących tożsamości. Zmiany Eurodac zaproponowane w niniejszym wniosku, w szczególności wszystkie kategorie danych osobowych, które będą w związku z tym rejestrowane, sprawią, że Eurodac będzie mógł uczestniczyć w platformie interoperacyjności w sposób istotny i operacyjny.

Ponadto spójność jest zapewniona dzięki tymczasowym porozumieniom politycznym osiągniętym już w odniesieniu do rozporządzenia o kwalifikowaniu, dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania, rozporządzenia dotyczącego unijnych ram przesiedleń oraz rozporządzenia dotyczącego Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, ponieważ elementy wniosku w sprawie Eurodac z 2016 r. dotyczące tych wniosków nie zostały zmodyfikowane zmienionym wnioskiem.

Spójność z innymi politykami Unii

Niniejszy wniosek ściśle wiąże się z następującymi dziedzinami polityki Unii i je uzupełnia:

(a)Interoperacyjność w zakresie, w jakim niniejszy wniosek musi zapewnić funkcjonowanie Eurodac w ramach interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE.

(b)Ochrona danych w zakresie, w jakim niniejszy wniosek musi zapewnić ochronę praw podstawowych do poszanowania życia prywatnego osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w Eurodac.

(c)Bezpieczeństwo w zakresie, w jakim niniejszy wniosek uwzględnia etapy poprzedzające wjazd przewidziane we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie kontroli przesiewowych, które przewiduje kontrolę bezpieczeństwa.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Za podstawę prawną niniejszego wniosku w odniesieniu do uznania pobrania danych biometrycznych za obowiązkowy etap w ramach procedury przyznawania ochrony międzynarodowej służy art. 78 ust. 2 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Za podstawę prawną w odniesieniu do kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl lub ochronę uzupełniającą służy art. 78 ust. 2 lit. e). Natomiast podstawą prawną w odniesieniu do przepisów związanych z przesiedleniem jest art. 78 ust. 2 lit. g). Ponadto za podstawę prawną w odniesieniu do elementów służących do identyfikacji nielegalnie przebywającego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, jeśli chodzi o imigrację nieuregulowaną i nielegalny pobyt, w tym wydalenie i repatriację osób przebywających bez zezwolenia służy art. 79 ust. 2 lit. c); za podstawę prawną w odniesieniu do elementów dotyczących gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, analizowania i wymiany istotnych informacji na potrzeby ochrony porządku publicznego służy art. 87 ust. 2 lit. a); natomiast za podstawę prawną w odniesieniu do obszaru działania Europolu oraz zadań obejmujących gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizowanie i wymianę informacji służy art. 88 ust. 2 lit. a).

Zmienna geometria

Irlandia jest związana rozporządzeniem (UE) nr 603/2013 po przekazaniu przez nią zawiadomienia o zamiarze uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu tego rozporządzenia w oparciu o wyżej wspomniany protokół.

Zgodnie z Protokołem nr 21 w sprawie stanowiska Irlandii wspomniane państwo członkowskie może postanowić o uczestniczeniu w przyjęciu niniejszego wniosku. Może ono również skorzystać z tej możliwości po przyjęciu wniosku.

Zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii załączonym do TFUE i TUE Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu przez Radę środków na mocy tytułu V TFUE (z wyjątkiem „środków określających państwa trzecie, których obywatele muszą mieć wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich” oraz „środków odnoszących się do jednolitego wzorca wiz”). Dlatego też Dania nie bierze udziału w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani nie ma ono do niej zastosowania. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Dania stosuje obowiązujące rozporządzenie Eurodac na mocy umowy międzynarodowej zawartej z UE w 2006 r., państwo to, zgodnie z art. 3 tej umowy 8 , zobowiązane jest zawiadomić Komisję o tym, czy zdecydowało się wprowadzić w życie przepisy zmienionego rozporządzenia.

Wpływ wniosku na Danię i państwa trzecie stowarzyszone z (poprzednim) systemem dublińskim

Oprócz stowarzyszenia szeregu państw trzecich UE z dorobkiem Schengen Wspólnota zawarła umowy o stowarzyszeniu tych państw także z (poprzednim) dorobkiem dublińskim/Eurodac. Są to:

umowa stowarzyszeniowa z Islandią i Norwegią zawarta w 2001 r. 9 ;

umowa stowarzyszeniowa ze Szwajcarią zawarta w dniu 28 lutego 2008 r. 10 ;

protokół dotyczący stowarzyszenia Liechtensteinu, zawarty w dniu 18 czerwca 2011 r. 11

Aby ustanowić prawa i zobowiązania między Danią – która, jak wyjaśniono powyżej, jest stowarzyszona z (poprzednim) dorobkiem dublińskim/Eurodac na mocy umowy międzynarodowej – oraz wyżej wspomnianymi państwami stowarzyszonymi, Wspólnota i państwa stowarzyszone zawarły dwa inne akty 12 .

Zgodnie z trzema wyżej przywołanymi umowami państwa stowarzyszone przyjmują (poprzedni) dorobek dubliński/Eurodac wraz z jego późniejszymi zmianami bez żadnego wyjątku. Nie biorą one udziału w przyjmowaniu żadnych aktów zmieniających (poprzedni) dorobek dubliński lub opartych na tym dorobku (w tym m.in. niniejszego wniosku), ale muszą zawiadomić Komisję w określonym terminie o tym, czy zdecydowały się zaakceptować treść danego aktu, po jego zatwierdzeniu przez Radę i Parlament Europejski. W przypadku gdy Norwegia, Islandia, Szwajcaria lub Liechtenstein nie akceptują aktu zmieniającego lub opartego na (poprzednim) dorobku dublińskim/Eurodac stosowana jest tzw. klauzula gilotynowa i odpowiednie umowy zostają rozwiązane, chyba że wspólny/mieszany komitet ustanowiony na mocy tych umów zdecyduje inaczej, stanowiąc jednomyślnie.

Zakres przywołanych powyżej umów stowarzyszeniowych z Islandią, Norwegią, Szwajcarią oraz Liechtensteinem, jak również równoległej umowy z Danią, nie obejmuje dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego. W tym celu trwa ratyfikacja umów uzupełniających z tymi państwami stowarzyszonymi.

Pomocniczość

W niniejszym wniosku stwierdza się, że porównanie danych daktyloskopijnych z wykorzystaniem Eurodac może być przeprowadzone dopiero po uzyskaniu negatywnego wyniku z krajowych baz danych daktyloskopijnych oraz zautomatyzowanych baz danych daktyloskopijnych innych państw członkowskich, zgodnie z decyzją Rady 2008/615/WSiSW (umowy z Prüm). Zasada ta oznacza, że gdy którekolwiek z państw członkowskich nie wdrożyło wspomnianej powyżej decyzji Rady i nie może wykonać sprawdzenia zgodnie z kryteriami Prüm, nie może ono przeprowadzić również sprawdzenia w Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego. Podobnie, państwa stowarzyszone, które nie wdrożyły umów z Prüm lub w nich nie uczestniczą, nie mogą przeprowadzić takiego sprawdzenia w Eurodac.

Proponowana inicjatywa stanowi dalsze rozwinięcie rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją oraz polityki migracyjnej UE i ma na celu zapewnienie, aby wspólne zasady dotyczące pobierania – do celów Eurodac – odcisków palców i danych dotyczących wizerunku twarzy obywateli państw trzecich były stosowane w ten sam sposób we wszystkich państwach członkowskich. W jej ramach tworzy się instrument zapewniający Unii Europejskiej informacje na temat liczby obywateli państw trzecich wjeżdżających na terytorium UE nielegalnie lub w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczych i ubiegających się o ochronę międzynarodową, co jest niezbędne na potrzeby zrównoważonej i opartej na dowodach polityki w obszarze migracji i wiz.

Wniosek ten ułatwi również państwom członkowskim identyfikowanie nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich i osób, które nielegalnie przedostały się do UE przez granice zewnętrzne; informacje te mogą zostać wykorzystane w celu udzielenia państwu członkowskiemu pomocy w ponownym wydaniu dokumentów obywatelowi państwa trzeciego na potrzeby powrotu.

Z uwagi na transgraniczny charakter problemów związanych z azylem i ochroną uchodźców Unia Europejska jest właściwym podmiotem, by zaproponować rozwiązania problemów opisanych powyżej, a dotyczących rozporządzenia Eurodac, w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Zmiana rozporządzenia Eurodac jest również wymagana do wprowadzenia kolejnego celu polegającego na kontrolowaniu migracji nieuregulowanej do UE oraz niedozwolonych przepływów migrantów o nieuregulowanym statusie w obrębie jej terytorium, a w związku z tym konieczna jest również zmiana umożliwiająca zliczanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, a nie tylko złożonych wniosków. Państwa członkowskie nie mogą samodzielnie osiągnąć tego celu w stopniu wystarczającym. Podobnie skuteczne zastosowanie powodów odmowy na podstawie rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] nie jest możliwe, jeżeli państwa członkowskie będą działały samodzielnie. Zmiany niezbędne do skutecznego wprowadzenia w życie ram interoperacyjności mogą być zaproponowane wyłącznie przez Komisję i wdrożone na szczeblu UE – nie przez państwa członkowskie działające samodzielnie.

Proporcjonalność

Art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że działanie UE nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatu. Forma wybrana dla tego działania UE musi zatem umożliwić osiągnięcie celów wniosku i jego wprowadzenie w życie w jak najskuteczniejszy sposób.

Wniosek ten opiera się na zasadach domyślnej ochrony prywatności i uwzględnienia ochrony prywatności już w fazie projektowania – według których operacyjne procesy Eurodac powinny być od początku opracowane tak, aby odpowiadały zasadom ochrony danych – oraz jest proporcjonalny pod względem prawa do ochrony danych osobowych, ponieważ nie wymaga gromadzenia i przechowywania większej ilości danych przez okres dłuższy, niż jest to absolutnie konieczne do funkcjonowania systemu i realizacji jego celów. Ponadto przewidziane i wdrożone zostaną wszystkie gwarancje i mechanizmy niezbędne do skutecznej ochrony praw podstawowych obywateli państw trzecich i bezpaństwowców objętych zakresem Eurodac, zwłaszcza ochrony ich życia prywatnego i danych osobowych.

Zapewnienie funkcjonowania systemu nie będzie wymagało żadnych dodatkowych procedur ani harmonizacji na szczeblu UE. Proponowany środek należy uznać za proporcjonalny, ponieważ nie wykracza on poza to, co jest konieczne do zapewnienia, aby działanie podejmowane na szczeblu UE umożliwiło osiągnięcie wyznaczonych celów.

Wybór instrumentu i techniki legislacyjnej

Niniejszy wniosek zmienia wniosek z 2016 r. dotyczący przekształcenia rozporządzenia Eurodac. Komisja popiera wprawdzie wszystkie elementy wstępnego porozumienia między współprawodawcami w sprawie wniosku z 2016 r. dotyczącego wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac, jednak niniejszy zmieniony wniosek zawiera jedynie te artykuły ze wstępnego porozumienia, które proponuje się zmienić w sposób znaczny. W związku z tym niektóre artykuły, co do których współprawodawcy osiągnęli wstępne porozumienie (np. artykuły dotyczące osób objętych procedurą przyjęcia lub osób przesiedlonych), nie zostały uwzględnione w niniejszym wniosku. Dlatego też w przypadku trzech artykułów w niniejszym zmienionym wniosku (art. 9 dotyczący statystyk, art. 19 dotyczący oznaczania i blokowania danych oraz art. 40a wprowadzający zmiany do rozporządzenia (UE) 2019/818) nie można było uwzględnić niektórych elementów wstępnego porozumienia (a mianowicie części, w których mowa jest o osobach objętych procedurą przyjęcia oraz osobach przesiedlonych), ponieważ nie było możliwe odniesienie do odpowiednich artykułów. Ponadto należy dokonać kilku dalszych dostosowań technicznych innych artykułów objętych wstępnym porozumieniem, aby uwzględnić zmiany wprowadzone niniejszym zmienionym wnioskiem.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Oceny ex post/oceny adekwatności obowiązującego prawodawstwa

Niniejszy wniosek zmienia istniejący wniosek, a zatem niedostępna jest ocena ex post/ocena adekwatności obowiązującego prawodawstwa. Dostępne są jednak dowody z innych źródeł, które wskazują na potrzebę takich zmian. W związku z tym rozmowy prowadzone przez państwa członkowskie od 2016 r. (np. w organach przygotowawczych Rady), w odniesieniu do danych zgromadzonych w obszarze azylu, wykazały szereg elementów, które mają niekorzystny wpływ na skuteczność rozwiązań w zakresie kształtowania polityki. W tym kontekście stanowiska wyrażone podczas negocjacji dotyczących pakietu azylowego w 2016 r., dyskusje prowadzone na różnych forach – na szczeblu politycznym i technicznym – oraz uwagi w związku z nowym pakietem przedstawione przez różne państwa członkowskie uwypukliły presję, jaką na systemy azylowe państw członkowskich wywiera niedozwolone przemieszczanie się osób. Wskazały również na ograniczenia aktualnych analiz 13 w tym obszarze, które nie pozwalają na dokładne odzwierciedlenie tego zjawiska. Jest to związane z faktem, iż dane dostępne do takich celów odnoszą się do procedur administracyjnych, a nie do poszczególnych osób. Jako że obecnie nie ma dokładnych danych liczbowych określających, ile jest w UE osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (składających wniosek po raz pierwszy) oraz ile z nich przemieszcza się z jednego państwa członkowskiego do innego, wszelkie kolejne próby analizowania tego zjawiska (np. motywów takiego działania, profili, najczęściej wybieranych państw przeznaczenia) mają z założenia charakter spekulacyjny. Wskutek tego proces określania odpowiednich działań politycznych będących reakcją na takie przemieszczanie się nie jest ukierunkowany ani wydajny.

Podobnie w prowadzonych dyskusjach podkreślono, że konieczne jest wzmocnienie powiązania między azylem a powrotem, w tym przez natychmiastowe udostępnianie wymaganych informacji odpowiednim organom.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Przed wprowadzeniem w życie nowego paktu o migracji i azylu Komisja kilkukrotnie – między grudniem 2019 r. a lipcem 2020 r. – przeprowadziła konsultacje z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i zainteresowanymi stronami, aby zgromadzić ich opinie na temat przyszłego paktu o migracji i azylu. Jednocześnie prezydencje rumuńska, fińska i chorwacka prowadziły na poziomie strategicznym i technicznym wymianę poglądów na temat przyszłości niektórych aspektów polityki migracyjnej, w tym azylu, powrotu oraz stosunków z państwami trzecimi w zakresie readmisji i reintegracji. Te konsultacje i dyskusje ukazały, że istnieje duże poparcie dla europejskiej polityki azylowej i migracyjnej w nowym kształcie, która powinna dążyć do pilnego usunięcia braków we wspólnym europejskim systemie azylowym, poprawy skuteczności systemu powrotów, lepszego zorganizowania i dopracowania naszych stosunków z państwami trzecimi w zakresie readmisji oraz trwałej reintegracji powracających migrantów.

W trakcie prezydencji fińskiej zorganizowano szereg warsztatów i dyskusji na różnych forach Rady, w tym konferencję Tampere 2.0 w Helsinkach w dniach 24–25 października 2019 r. oraz Forum Salzburskie w Wiedniu w dniach 6–7 listopada 2019 r., podczas których państwa członkowskie z zadowoleniem przyjęły wyrażony przez Komisję Europejską zamiar wznowienia reformy systemu dublińskiego w celu wypracowania nowych form solidarności, do których zobowiązane będą wszystkie państwa członkowskie. Państwa członkowskie podkreśliły, że środkom solidarnościowym powinny towarzyszyć środki w zakresie odpowiedzialności. Ponadto wskazały na pilną potrzebę zwalczania niedozwolonego przemieszczania się w obrębie UE, jak również egzekwowania powrotów osób niewymagających ochrony międzynarodowej.

Komisarz Ylva Johansson i służby Komisji kilkukrotnie przeprowadzały ukierunkowane konsultacje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami projektu Initiative for Children in Migration oraz właściwymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi w państwach członkowskich. W tym procesie konsultacji przedstawiono szczegółowe zalecenia skupiające się na wspólnym podejściu do standardów dotyczących dzieci w związku z komunikatem z 2017 r. w sprawie migrujących dzieci 14 . W ramach forum konsultacyjnego ustanowionego przez EASO zasięgnięto również opinii przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w takich kwestiach, jak wstępne kroki w procedurze azylowej (2019 r.).

Komisja rozważyła wiele zaleceń przedstawionych przez organy krajowe i lokalne 15 , organizacje pozarządowe i międzynarodowe, takie jak UNHCR 16 , IOM 17 , jak również ośrodki analityczne i środowisko akademickie, dotyczących nowego podejścia i walki z obecnymi wyzwaniami w zakresie migracji zgodnie ze standardami praw człowieka. Ich zdaniem rozpoczęcie reformy od nowa wymaga przeglądu pewnych przepisów dotyczących określania odpowiedzialności oraz wprowadzenia mechanizmu obowiązkowej solidarności, w tym wobec osób sprowadzanych na ląd w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Organizacje pozarządowe opowiadają się również za jednakowym pojmowaniem odpowiedzialności przez państwa członkowskie oraz wzywają do tego, aby zmienione przepisy rozporządzenia dublińskiego obejmowały mechanizm relokacji, który byłby bardziej trwały 18 . Przykładowo w ramach projektu MEDAM Ośrodek Badań nad Polityką Migracyjną zalecił uwzględnienie tabeli wskaźników dotyczących polityki migracyjnej mającej na celu monitorowanie postępów polityki azylowej i migracyjnej na szczeblu UE 19 .

Komisja wzięła również pod uwagę opinie i badania Europejskiej Sieci Migracyjnej 20 wydane i przeprowadzone na jej wniosek, które w ostatnich latach zaowocowały szeregiem specjalistycznych analiz, a także zapytania ad hoc.

Tworzenie polityki w oparciu o dowody

Komisja opowiada się za kształtowaniem polityki opartej na dowodach i odnosi się do oddzielnego dokumentu (XXX), w którym szczegółowo opisano dane i elementy wspierające proponowane podejście do różnych wyzwań występujących od 2016 r. związanych z przeprowadzeniem reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego.

W odniesieniu do Eurodac wyzwania te obejmują głównie ograniczone obecnie możliwości analizowania niedozwolonego przemieszczania się ze względu na ograniczenia związane z dostępnymi danymi (dane dotyczące wniosków, a nie poszczególnych osób), konieczność uwzględnienia nowych przepisów wprowadzonych we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją oraz konieczność wprowadzenia w rozporządzeniu Eurodac zmian, które umożliwią funkcjonowanie systemu w ramach interoperacyjności.

Prawa podstawowe

Wyjaśnienia dotyczące kwestii praw podstawowych związane z przekształconą wersją rozporządzenia zaproponowaną w 2016 r. są nadal obowiązujące.

Jednym z nowych elementów wprowadzonych zmienionym wnioskiem jest powiązanie wszystkich zestawów danych dotyczących jednej osoby w ramach jednej sekwencji, co umożliwia liczenie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, a nie tylko wniosków; rozwiązanie to nie wpływa na sposób gromadzenia i przetwarzania danych biometrycznych. Nie będą tworzone nowe pliki. Państwa członkowskie będą nadal odpowiedzialne za przesyłany zestaw danych, także wszystkie zabezpieczenia i przepisy dotyczące przechowywania danych i bezpieczeństwa danych przewidziane w pierwotnym wniosku z 2016 r. będą nadal miały zastosowanie. Ponadto przewidziane będą również odpowiednie zabezpieczenia dotyczące procedury powiązania, gdyż zestawy danych zostaną powiązane w ramach sekwencji wyłącznie po potwierdzeniu trafienia przez dane państwo członkowskie (w razie potrzeby po weryfikacji przez eksperta w dziedzinie daktyloskopii). Jeżeli chodzi o nową kategorię – osób sprowadzonych na ląd w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczej, takie osoby są już zarejestrowane w Eurodac w kategorii osób zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej. Nowa oddzielna kategoria dostarczy bardziej dokładnego obrazu przepływów migracyjnych i ułatwi stosowanie odpowiednich przepisów rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją. Przepisy te są ponadto korzystne dla osób sprowadzonych na ląd w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczych, ponieważ umożliwią bardziej dokładne odzwierciedlenie statusu tych osób, które nie będą już rejestrowane jako osoby przekraczające granicę nielegalnie. Gromadzone będą takie same dane, jak w przypadku innych kategorii i obowiązywać będą te same przepisy oraz zabezpieczenia dotyczące przesyłania, przetwarzania i przechowywania danych.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Niniejszy wniosek wprowadza techniczną zmianę w systemie centralnym Eurodac, która umożliwia porównywanie wszystkich kategorii danych i przechowywanie wszystkich trzech kategorii danych. Dalsze funkcje, takie jak przechowywanie danych personalizacyjnych wraz z wizerunkiem twarzy, będą wymagały wprowadzenia dalszych zmian w systemie centralnym.

Szacunkowy koszt w wysokości 29,872 mln EUR obejmuje koszty modernizacji technicznej, a także zwiększenia możliwości przechowywania danych w systemie centralnym oraz jego przepustowości. Ponadto obejmuje on usługi informatyczne, oprogramowanie i sprzęt, a także ulepszenie i dostosowanie umożliwiające przeszukiwanie wszystkich kategorii danych, zarówno na potrzeby dotyczące azylu, jak i migracji nieuregulowanej. Odzwierciedla on również dodatkowe koszty zatrudnienia wymagane przez eu-LISA.

Elementy te uwzględniono w ocenie skutków finansowych dołączonej do wniosku. W ocenie uwzględniono również koszty związane ze zmianami wprowadzonymi przez współprawodawców (stworzenie dwóch nowych kategorii, a mianowicie osób zarejestrowanych do celu przeprowadzenia procedury przyjęcia oraz osób przesiedlonych zgodnie z krajowym systemem przesiedlenia, przechowywanie kolorowych kopii dokumentów tożsamości lub dokumentów podróży oraz możliwość przeszukiwania Eurodac przez organy ścigania przy wykorzystaniu danych alfanumerycznych), jak również koszty badania dotyczącego rozpoznawania twarzy przewidzianego we wniosku o przekształcenie z 2016 r. (7 mln EUR).

Koszty zmian związanych z interoperacyjnością wprowadzanych niniejszym zmienionym wnioskiem są ujęte w sprawozdaniu finansowym dotyczącym ram interoperacyjności (15 mln EUR).

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Monitorowanie, ocena i sprawozdawczość 

Tekst wniosku z 2016 r. w formie uzgodnionej wstępnie przez współprawodawców przewiduje w art. 42 trzy rodzaje obowiązków sprawozdawczych, a mianowicie:

Raz w roku eu-LISA przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych sprawozdanie z działalności systemu centralnego (na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie).

W ciągu siedmiu lat od przyjęcia, a następnie co cztery lata, Komisja przygotowuje ogólną ocenę systemu Eurodac, analizując osiągnięte rezultaty na tle wyznaczonych celów oraz skutki w zakresie praw podstawowych (na podstawie informacji przekazanych przez eu-LISA, państwa członkowskie i Europol).

Co dwa lata każde państwo członkowskie i Europol przygotowują sprawozdania dotyczące skuteczności porównywania danych biometrycznych z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego. Sprawozdania te są przekazywane Komisji do dnia 30 czerwca następnego roku. Co dwa lata Komisja wykorzystuje te sprawozdania do opracowania jednego sprawozdania z dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego, które zostanie przekazane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych. Sprawozdanie to różni się od sprawozdania opisanego w poprzednim punkcie.

Coroczne sprawozdanie z działalności systemu centralnego, które będzie przygotowywała eu-LISA, będzie obejmowało informacje dotyczące zarządzania systemem Eurodac i jego wyników w stosunku do uprzednio określonych wskaźników ilościowych (np. całkowita liczba zestawów danych oraz według kategorii, liczba trafień, dotrzymywanie przez państwa członkowskie terminów przesłania danych biometrycznych do Eurodac, w tym opóźnienia itp.).

Sprawozdanie zawierające ogólną ocenę Eurodac, którą przygotowuje Komisja, pozwoli monitorować osiągnięte rezultaty na tle celów wyznaczonych rozporządzeniem oraz zmierzyć skutki w zakresie praw podstawowych, w szczególności ochrony danych i prawa do prywatności, w tym stwierdzić, czy dostęp na potrzeby ochrony porządku publicznego doprowadził do pośredniej dyskryminacji osób objętych rozporządzeniem Eurodac.

W sprawozdaniach dotyczących skuteczności porównywania danych biometrycznych z danymi Eurodac przygotowanych przez Europol i każde państwo członkowskie dokonywana będzie ocena między innymi dokładnego celu porównania, podstaw uzasadnionego podejrzenia oraz liczby i rodzaju spraw, które zakończyły się udaną identyfikacją.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Niniejszy zmieniony wniosek należy postrzegać w kontekście negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie wniosku Komisji z 2016 r. dotyczącego wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac oraz traktować go jako uzupełnienie tych dyskusji. Negocjacje te doprowadziły do osiągnięcia wstępnego porozumienia między współprawodawcami, które Komisja popiera, reprezentując stanowisko, iż znacznie poprawi ono funkcjonowanie Eurodac.

Dla ułatwienia tekst wynegocjowany przez współprawodawców zawarty w niniejszym wniosku, w porównaniu z wnioskiem Komisji z 2016 r., zaznaczono wytłuszczeniem. Nowe ukierunkowane zmiany zaznaczono wytłuszczeniem i podkreśleniem.

1.Liczenie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową jako uzupełnienie liczenia wniosków

Niedawne dyskusje na różnych forach (w organach przygotowawczych Rady, grupach doradczych) oraz uwagi dotyczące nowego paktu przedstawione przez państwa członkowskie w trakcie konsultacji wyraźnie wskazują na luki w gromadzeniu informacji i analizie na szczeblu UE w obszarze azylu i migracji. Ma to szczególne znaczenie w kontekście analizowania niedozwolonego przemieszczania się: obecnie nie ma możliwości stwierdzenia, ile osób ubiegających się o ochronę międzynarodową przebywa w UE, ponieważ dane odnoszą się do liczby wniosków, a może zdarzyć się, że kilka wniosków złożyła jedna i ta sama osoba. W związku z tym konieczne jest przekształcenie systemu Eurodac z bazy danych liczącej wnioski w bazę danych liczącą osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową. Można tego dokonać przez powiązanie wszystkich zestawów danych w Eurodac dotyczących tej samej osoby, niezależnie od ich kategorii, w ramach jednej sekwencji, co umożliwi liczenie osób. Ponadto wprowadzenie szczególnego przepisu pozwoliłoby agencji eu-LISA na sporządzanie statystyk dotyczących liczby osób ubiegających się o azyl i osób po raz pierwszy ubiegających się o azyl, co zapewni dokładny obraz tego, ilu obywateli państw trzecich i bezpaństwowców ubiega się o ochronę międzynarodową w UE. Zagregowanie tych danych z innymi rodzajami danych, takich jak dane dotyczące przekazania na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją, dostarczy odpowiednich informacji służących określeniu właściwego rodzaju działań politycznych w odniesieniu do niedozwolonego przemieszczania się.

2.Statystyki międzysystemowe

Nowy przepis opierający się na stosownych przepisach rozporządzeń w sprawie interoperacyjności 21 (art. 39) umożliwi agencji eu-LISA sporządzanie statystyk międzysystemowych przy wykorzystaniu danych z Eurodac, systemu wjazdu/wyjazdu (EES), ETIAS i wizowego systemu informacyjnego (VIS). Statystyki te będą miały na przykład na celu stwierdzenie, ilu obywatelom państw trzecich wydano wizy krótkoterminowe przez dane państwo członkowskie lub w danym państwie trzecim, ilu z nich podjęło kroki w celu legalnego wjazdu (i w którym państwie), a następnie ubiegało się o ochronę międzynarodową (i w którym państwie). Dostarczyłoby to niezbędnych dalszych informacji w celu oceny tych zjawisk i określenia właściwej reakcji politycznej. Ponadto przepis ten przewidywałby, że oprócz Komisji i państw członkowskich dostęp do takich statystyk otrzymałyby przyszła Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu i Frontex, gdyż obie te agencje, w ramach swoich odpowiednich mandatów, sporządzają cenne analizy w obszarze migracji i azylu.

3.Utworzenie nowej kategorii: osoby sprowadzone na ląd w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczej

W nowym wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją przewidziano kryterium odpowiedzialności w odniesieniu do rozpatrywania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w przypadkach, gdy wniosek został złożony po sprowadzeniu osoby na ląd w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczej (na podstawie obecnie obowiązujących przepisów osoby takie są objęte kryterium nielegalnego wjazdu). To lepiej odzwierciedla w dorobku w zakresie prawa azylowego obowiązki wynikające z Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim 22 . Przepisy dotyczące odpowiedzialności w przypadku tej nowej kategorii są wprawdzie takie same jak przepisy dotyczące osób, które wjeżdżają do UE nielegalnie, jednak istnieje istotna różnica związana z faktem, że państwa członkowskie, w których osoby są sprowadzane na ląd, stoją przed szczególnymi wyzwaniami, gdyż w przypadku sprowadzenia na ląd na podstawie Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim nie mogą one stosować tych samych instrumentów co w przypadku nielegalnego przekraczania granicy lądowej lub powietrznej. Na przykład osoby, które przybyły na podstawie Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, nie są poddawane urzędowej kontroli granicznej, co oznacza nie tylko to, że trudniej jest określić punkty wjazdu, lecz również, że obywatele państw trzecich nie mają wyznaczonych punktów, w których mogliby oficjalnie wjechać do UE. W związku z tym konieczne jest utworzenie w Eurodac oddzielnej kategorii dla tych osób, co pozwoli zaprzestać ich rejestrowania jako osób, które przekroczyły granicę nielegalnie (jak ma to miejsce obecnie). Ponadto pozwoli to uzyskać dokładniejszy obraz struktury przepływów migracyjnych w UE.

4.Zapewnienie pełnej spójności z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją

Oprócz stworzenia nowej kategorii, którą stanowią osoby sprowadzone na ląd w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczych, niniejszy zmieniony wniosek przewiduje dodatkowo również zestaw przepisów odzwierciedlających wszystkie istotne aspekty dotyczące odpowiedzialności państw członkowskich (różne kryteria określania odpowiedzialności, przeniesienie odpowiedzialności i wygaśnięcie odpowiedzialności). Przepisy te są uzupełnieniem przepisów uwzględnionych już w pierwotnym wniosku z 2016 r. Ponadto niniejszy zmieniony wniosek zawiera przepisy dotyczące relokacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej, tym samym w pełni odzwierciedlając różne scenariusze zawarte we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją.

5.Zapewnienie spójności z rozporządzeniem dotyczącym kontroli przesiewowej

Konieczne było wprowadzenie ograniczonej liczby zmian, aby zapewnić spójność z wnioskiem w sprawie rozporządzenia dotyczącego kontroli przesiewowej. W tym kontekście należało dostosować moment, w którym rozpoczyna się bieg terminu na pobranie i przesłanie danych biometrycznych od osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, aby uwzględnić wszystkie możliwe scenariusze przewidziane przez ten wniosek w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procedury azylowej.

6.Wskazanie odrzuconych wniosków

Zostanie stworzone nowe pole, w którym państwo członkowskie będzie wskazywało, jeżeli wniosek został odrzucony i osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie ma prawa do pozostania ani zezwolenia na pozostanie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie procedury azylowej. Nie zmieni to niczego pod względem mających zastosowanie przepisów i praw jednostki, lecz wzmocni powiązanie z procedurami powrotu i zapewni dodatkowe wsparcie dla organów krajowych zajmujących się osobami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową, których wniosek został odrzucony w innym państwie członkowskim, gdyż umożliwi tym organom wybór właściwej procedury mającej zastosowanie (np. kolejny wniosek), usprawniając tym samym cały proces.

7.Wskazanie, czy przyznano pomoc w dobrowolnym powrocie i środki reintegracyjne

Stworzone zostanie nowe pole, aby wskazać, czy kiedykolwiek przyznano pomoc w dobrowolnym powrocie i środki reintegracyjne (AVRR). Jest to konieczne, gdyż poprawiłoby to zdolności państw członkowskich w zakresie monitorowania w tym obszarze i zapobiegłoby zjawisku polegającemu na wyborze najkorzystniejszych AVRR.

8.Wskazanie, czy po przeprowadzeniu kontroli przesiewowej wydaje się, że kontrolowana osoba może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego

Stworzone zostanie nowe pole, aby zaznaczyć, czy po przeprowadzeniu kontroli przesiewowej wydaje się, że kontrolowana osoba może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Jest to konieczne, ponieważ takie osoby będą, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją, wyłączane z procedury relokacji, co ułatwi przeprowadzanie relokacji. Ponadto przyspieszy to przetwarzanie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. W tym kontekście w odniesieniu do osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, w przypadku których wykryto i oznaczono w Eurodac problem związany z bezpieczeństwem, ocena wniosku mogłaby w pierwszej kolejności skupiać się na tym, czy problem ten jest na tyle poważny, aby stanowić podstawę wyłączenia/odrzucenia.

9.Wskazanie, czy wydano wizę

Zostanie stworzone pole, aby wskazać państwo członkowskie, które wydało osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową wizę lub ją przedłużyło, bądź państwo członkowskie, w imieniu którego wydano wizę, oraz numer wniosku wizowego. Jest to konieczne, gdyż ułatwi zastosowanie kryterium dotyczącego odpowiedzialności wobec tych państw członkowskich lub państw stowarzyszonych, które nie są związane rozporządzeniem w sprawie VIS 23 , lecz na które wydanie wizy wywiera jednak wpływ.

10.Powiązane zmiany dotyczące interoperacyjności i zmiany związane z rozporządzeniem dotyczącym interoperacyjności oraz rozporządzeniami w sprawie ETIAS i VIS 24

Konieczne jest wprowadzenie szeregu powiązanych zmian technicznych wynikających z rozporządzenia dotyczącego interoperacyjności (np. odniesień do wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację oraz danych dotyczących tożsamości oraz definicji tych pojęć lub wyjaśnień dotyczących sposobu, w jaki przechowywane dane zostaną podzielone między wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację i system centralny). O konieczności wprowadzenia tych zmian do rozporządzenia Eurodac wspomniano już w momencie złożenia dwóch wniosków w sprawie rozporządzeń dotyczących interoperacyjności. Zmiany te zapewnią właściwą podstawę prawną dla funkcjonowania Eurodac w nowych ramach interoperacyjności. Konieczne jest również wprowadzenie zmian do rozporządzenia w sprawie interoperacyjności, aby uwzględnić różne stosowne odniesienia do Eurodac. Ponadto konieczne jest wprowadzenie szeregu powiązanych zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie ETIAS i rozporządzenia w sprawie VIS regulujących dostęp do Eurodac dla, odpowiednio, jednostek krajowych ETIAS i właściwych organów wizowych, ponieważ nadawanie praw dostępu do różnych baz danych nadal jest aspektem, który należy określić w akcie ustawodawczym regulującym odpowiednie bazy danych.

2016/0132 (COD)

Zmieniony wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania danych biometrycznych w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] i rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/818

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2 lit. d), e) i g), art. 79 ust. 2 lit. c), art. 87 ust. 2 lit. c) i art. 88 ust. 2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)po motywie 4 dodaje się motywy w brzmieniu:

„(4a) Co więcej, do celów skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] oraz zgodnie z jego przepisami konieczne jest wyraźne oznaczenie w Eurodac faktu, że nastąpiło przeniesienie odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w tym w przypadkach relokacji. Ponadto, aby właściwie odzwierciedlić zobowiązania państw członkowskich do przeprowadzania operacji poszukiwawczo-ratowniczych oraz aby pomóc tym państwom członkowskim w sprostaniu szczególnym wyzwaniom związanym z faktem, że wobec osób sprowadzonych na ląd w następstwie takich operacji państwa te nie mogą stosować tych samych instrumentów co w przypadku osób, które nielegalnie przekroczyły granicę lądową lub powietrzną, konieczne jest rejestrowanie obywateli państw trzecich i bezpaństwowców sprowadzonych na ląd w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczych w ramach oddzielnej kategorii w Eurodac.

(4b) Ponadto, do celów stosowania rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] konieczne jest oznaczenie, czy po przeprowadzeniu kontroli bezpieczeństwa podczas kontroli przesiewowej wydaje się, że dana osoba może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego.”;

(2)po motywie 5 dodaje się motywy w brzmieniu:

„(5a) Konieczne jest również wprowadzenie przepisów, które zapewniłyby funkcjonowanie tego systemu w ramach interoperacyjności ustanowionych rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 25 i 2019/818 26 .

(5b) Ponadto konieczne jest wprowadzenie przepisów, które uwzględniłyby dostęp krajowych jednostek europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) oraz właściwych organów wizowych do Eurodac zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 27 i (WE) nr 767/2008 28 .

(5c) Podobnie do celów zarządzania migracją nieuregulowaną konieczne jest umożliwienie agencji eu-LISA sporządzania statystyk międzysystemowych przy wykorzystaniu danych z Eurodac, wizowego systemu informacyjnego, ETIAS i systemu wjazdu/wyjazdu. Na potrzeby określenia treści tych statystyk międzysystemowych Komisja powinna otrzymać uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.”; 

(3)motyw 6 otrzymuje brzmienie:

„(6) W tych celach niezbędne jest ustanowienie systemu o nazwie Eurodac, składającego się z systemu centralnego i wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację, ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2019/818, które to narzędzia będą obsługiwały, który będzie obsługiwał skomputeryzowaną centralną bazę danych biometrycznych daktyloskopijnych oraz danych dotyczących wizerunku twarzy, a także z elektronicznych narzędzi przesyłania danych między nimi [systemem centralnym i wspólnym repozytorium danych umożliwiających identyfikację] a państwami członkowskimi, zwanych dalej „infrastrukturą łączności”.”;

(4)po motywie 11 dodaje się motyw w brzmieniu:

„(11a) W tym celu konieczne jest również wyraźne oznaczenie w Eurodac faktu, że wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej został odrzucony, jeżeli obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec nie ma prawa do pozostania ani zezwolenia na pozostanie zgodnie z rozporządzeniem (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie procedury azylowej].”;

(5)motyw 14 otrzymuje brzmienie:

„(14) Ponadto, aby Eurodac mógł stanowić skuteczną pomoc w kontrolowaniu migracji nieuregulowanej oraz wykrywaniu wtórnego przemieszczania się w obrębie UE, konieczne jest zapewnienie, aby system mógł liczyć osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, a nie tylko same wnioski, poprzez powiązanie wszystkich zestawów danych dotyczących jednej osoby, niezależnie od ich kategorii, w ramach jednej sekwencji.”;

(6)po motywie 24 dodaje się motyw w brzmieniu:

(24a) Do celów niniejszego rozporządzenia przypomina się, że dana osoba powinna być uznana za nielegalnie przebywającą na terytorium państwa członkowskiego relokacji, jeżeli nie ubiega się ona o ochronę międzynarodową w następstwie relokacji lub nie spełnia innych warunków wjazdu, jak określono w art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/399, lub pozostałych warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania w państwie członkowskim relokacji bądź przestała spełniać takie warunki.”;

(7)po motywie 60 dodaje się motyw w brzmieniu:

„(60a) Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 29 .”;

(8)skreśla się motyw 63,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(9) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Cel Eurodac

1. Niniejszym ustanawia się system o nazwie Eurodac, którego celem jest:

(a)pomoc w ustalaniu, które państwo członkowskie, odpowiada, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją], za rozpatrywanie wniosku o ochronę międzynarodową złożonych zarejestrowanego w państwie członkowskim przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, a także ułatwianie w inny sposób stosowania rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu;

(b)pomoc w stosowaniu rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu;

(c)zapewnianie wsparcia w kontrolowaniu nielegalnej imigracji nieuregulowanej do Unii oraz w wykrywaniu wtórnych przepływów w obrębie Unii oraz w identyfikowaniu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich i bezpaństwowców służącego podejmowaniu odpowiednich kroków przez państwa członkowskie, w tym wydalaniu i repatriacji osób przebywających bez zezwolenia;

(d)ustanowienie warunków, na jakich wyznaczone organy państw członkowskich oraz Europejski Urząd Policji (Europol) mogą występować z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych i danych dotyczących wizerunku twarzy biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi przechowywanymi w systemie centralnym na potrzeby ochrony porządku publicznego w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, wykrywania ich lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;

(e)pomoc w prawidłowym identyfikowaniu osób zarejestrowanych w Eurodac na warunkach i w celach, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (UE) 2019/818, poprzez przechowywanie danych dotyczących tożsamości, danych dokumentów podróży i danych biometrycznych we wspólnym repozytorium danych umożliwiających identyfikację (CIR) ustanowionym na mocy tego rozporządzenia;

(f)realizacja celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2018/1240;

(g)realizacja celów wizowego systemu informacyjnego (VIS), o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 767/2008.

2. Bez uszczerbku dla możliwości przetwarzania danych przeznaczonych do Eurodac przez państwo członkowskie pochodzenia w bazach danych ustanowionych na mocy prawa krajowego tego państwa członkowskiego, dane daktyloskopijne biometryczne i inne dane osobowe mogą być przetwarzane w Eurodac tylko w celach określonych w niniejszym rozporządzeniu, oraz w rozporządzeniu (UE) nr XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] oraz w rozporządzeniu (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] [art. 34 ust. 1) rozporządzenia (UE) nr 604/2013].”;

(10) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 lit. b) dodaje się ppkt (iv) w brzmieniu:

„(iv) w odniesieniu do osoby objętej art. 14a ust. 1 – państwo członkowskie, które przesyła takie dane osobowe do systemu centralnego i do wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację i otrzymuje wyniki porównania;”;

b) w ust. 1 dodaje się lit. p), q) oraz r) w brzmieniu:

„p)„CIR” oznacza wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację, jak określono w art. 17 rozporządzenia (UE) 2019/818;

q)„dane dotyczące tożsamości” oznaczają dane, o których mowa w art. 12 lit. c)–f) i lit. h), art. 13 ust. 2 lit. c)–f) i lit. h), art. 14 ust. 2 lit. c)–f) i lit. h) oraz art. 14a lit. c)–f) i lit. h);

r) „zestaw danych” oznacza zestaw informacji zarejestrowanych w Eurodac na podstawie art. 12, 13, 14 lub 14a, odpowiadających jednemu zestawowi odcisków palców osoby, której dane dotyczą, oraz składających się z danych biometrycznych, danych alfanumerycznych oraz, jeżeli jest dostępna, zeskanowanej kolorowej kopii dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży.”;

(11) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Architektura systemu i podstawowe zasady 

1. Na system Eurodac składają się:

a)system centralny złożony z:

(i)jednostki centralnej;

(ii)planu i systemu zachowania ciągłości działania;

b)infrastruktura łączności między systemem centralnym a państwami członkowskimi, zapewniająca bezpieczny i zaszyfrowany kanał komunikacyjny służący do przekazywania danych Eurodac („infrastruktura łączności”).

c)wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację (CIR), zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia 2019/818;

d)bezpieczna infrastruktura łączności między systemem centralnym a infrastrukturami centralnymi europejskiego portalu wyszukiwania, wspólnego systemu porównywania danych biometrycznych, CIR i detektora wielokrotnych tożsamości, ustanowionych rozporządzeniem 2019/818.

2. CIR zawiera dane, o których mowa w art. 12 lit. a)–f), h), i), art. 13 ust. 2 lit. a)–f), h), i), art. 14 ust. 2 lit. a)–f), h), i) oraz art. 14a lit. a)–f), h), i). Pozostałe dane Eurodac są przechowywane w systemie centralnym.

23. Infrastruktura łączności Eurodac będzie korzystać z istniejącej sieci „bezpiecznych transeuropejskich usług na potrzeby telematyki między administratorami” (sieć TESTA). W oparciu o istniejącą prywatną wirtualną sieć TESTA utworzona zostaje odrębna prywatna wirtualna sieć przeznaczona dla Eurodac, co pozwoli na zapewnienie logicznego oddzielenia danych Eurodac od innych danych. W celu zapewnienia poufności dane osobowe przekazywane z Eurodac lub do Eurodac są szyfrowane. 

34. Każde państwo członkowskie posiada jeden krajowy punkt dostępu. Europol posiada jeden punkt dostępu Europolu.

45. Dane osób objętych art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i, art. 14 ust. 1 i art. 14a ust. 1, przetwarzane przez system centralny, są przetwarzane w imieniu państwa członkowskiego pochodzenia na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz rozdzielane za pomocą odpowiednich środków technicznych.

6. Wszystkie zestawy danych zarejestrowane w Eurodac dotyczące tego samego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca są powiązane ze sobą w ramach sekwencji. Jeżeli wyszukiwanie jest prowadzone na podstawie odcisków palców w zestawie danych dotyczących obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca i uzyskane zostanie trafienie w odniesieniu do co najmniej jednego innego zestawu odcisków palców w innym zestawie danych dotyczących tego samego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, Eurodac automatycznie wiąże te zestawy danych na podstawie porównania odcisków palców. W razie potrzeby porównanie odcisków palców jest sprawdzane i potwierdzane przez eksperta w dziedzinie daktyloskopii zgodnie z art. 26. Jeżeli otrzymujące państwo członkowskie potwierdzi trafienie, przesyła powiadomienie do eu-LISA, która potwierdzi powiązanie.

57. Przepisy regulujące działanie systemu Eurodac mają również zastosowanie do operacji przeprowadzanych przez państwa członkowskie, począwszy od przesłania danych do systemu centralnego aż do wykorzystania wyników porównania.”;

(12) dodaje się art. 8a, 8b, 8c i 8d w brzmieniu:

„Artykuł 8a

Interoperacyjność z ETIAS 

1. Od dnia [data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] system centralny Eurodac jest połączony z europejskim portalem wyszukiwania, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) 2019/818, w celu umożliwienia automatycznego przetwarzania, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia (UE) 2018/1240.

2. Automatyczne przetwarzanie, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia (UE) 2018/1240, umożliwia przeprowadzenie weryfikacji przewidzianych w art. 20 oraz dalszych weryfikacji zgodnie z art. 22 i 26 tego rozporządzenia.

Do celów przeprowadzenia weryfikacji, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. k) rozporządzenia (UE) 2018/1240, system centralny ETIAS korzysta z europejskiego portalu wyszukiwania, aby – przy zastosowaniu wykazu odpowiedników przedstawionego w tabeli w załączniku II do niniejszego rozporządzenia – porównać dane w ETIAS z danymi w Eurodac zgromadzonymi na podstawie art. 12, 13, 14 i 14a niniejszego rozporządzenia dotyczącymi osób, które wyjechały lub zostały wydalone z terytorium państw członkowskich zgodnie z decyzją nakazującą powrót lub nakazem wydalenia.

Weryfikacje te nie naruszają szczegółowych przepisów przewidzianych w art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1240.

Artykuł 8b

Warunki dostępu do Eurodac na potrzeby ręcznego przetwarzania danych przez jednostki krajowe ETIAS 

1. Przeglądanie Eurodac przez jednostki krajowe ETIAS przeprowadza się z wykorzystaniem tych samych danych alfanumerycznych, jak dane wykorzystywane w przypadku automatycznego przetwarzania, o którym mowa w art. 8a.

2. Do celów art. 1 ust. 1 lit. f) jednostki krajowe ETIAS mają dostęp do Eurodac i mogą przeglądać ten system, w formacie tylko do odczytu, w celu rozpatrywania wniosków o zezwolenie na podróż. W szczególności jednostki krajowe ETIAS mogą wyszukiwać dane, o których mowa w art. 12, 13, 14 i 14a.

3. Wynik oceny po uzyskaniu dostępu do systemu i przeszukaniu danych zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu jest rejestrowany wyłącznie w plikach wniosku ETIAS.

Artykuł 8c

Dostęp właściwych organów wizowych do Eurodac 

Właściwe organy wizowe mają dostęp do Eurodac celem przeglądania danych w formacie tylko do odczytu na potrzeby ręcznego weryfikowania trafień wywołanych automatycznymi zapytaniami dokonywanymi przez wizowy system informacyjny zgodnie z art. [9a i 9c] rozporządzenia (WE) nr 767/2008 oraz rozpatrywania wniosków wizowych i podejmowania decyzji w ich sprawie zgodnie z art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 30 .

Artykuł 8d

Interoperacyjność z wizowym systemem informacyjnym 

Od dnia [data rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) XXX/XXX zmieniającego rozporządzenie w sprawie VIS], jak przewidziano w art. [9] tego rozporządzenia, Eurodac jest połączony z europejskim portalem wyszukiwania, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) 2019/817, aby umożliwić automatyczne przetwarzanie, o którym mowa w art. [9a] rozporządzenia (WE) nr 767/2008, w celu dokonywania zapytań w Eurodac i porównywania właściwych danych w wizowym systemie informacyjnym z właściwymi danymi w Eurodac. Weryfikacje te nie naruszają szczegółowych przepisów przewidzianych w art. 9 lit. b) rozporządzenia 767/2008.”;

(13) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Statystyki

1. Agencja eu-LISA opracowuje co miesiąc statystyki dotyczące pracy systemu centralnego, wskazujące w szczególności:

a)liczbę osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i liczbę osób po raz pierwszy ubiegających się o ochronę międzynarodową, wynikające z procesu powiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 6;

b)liczbę osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, których wniosek został odrzucony, wynikającą z procesu powiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 6 i zgodnie z art. 12 lit. za);

ac)liczbę przesłanych zestawów danych dotyczących osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1, iart. 14 ust. 1 i 14a ust. 1;

bd)liczbę trafień w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 10 ust. 1:

(i)w odniesieniu do których zarejestrowano wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, które następnie złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w innym państwie członkowskim;

(ii)które zostały zatrzymane w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej i;

(iii)które nielegalnie przebywały na terytorium jednego z państw członkowskich;

(iv)które sprowadzono na ląd w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczej;

ce)liczbę trafień w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 13 ust. 1:

(i)w odniesieniu do których zarejestrowano wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, które następnie złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej;

(ii)które zostały zatrzymane w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej i;

(iii)które nielegalnie przebywały na terytorium jednego z państw członkowskich;

(iv)które sprowadzono na ląd w wyniku operacji poszukiwawczo-ratowniczej;

df)liczbę trafień w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 14 ust. 1:

(i)w odniesieniu do których zarejestrowano wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, które następnie złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w innym państwie członkowskim;

(ii)które zostały zatrzymane w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej i;

(iii)które nielegalnie przebywały na terytorium jednego z państw członkowskich;

(iv)które sprowadzono na ląd w wyniku operacji poszukiwawczo-ratowniczej;

g) liczbę trafień w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 14a ust. 1:

(i)w odniesieniu do których zarejestrowano wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej;

(ii)które zostały zatrzymane w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej;

(iii)które nielegalnie przebywały na terytorium jednego z państw członkowskich;

(iv)które sprowadzono na ląd w wyniku operacji poszukiwawczo-ratowniczej;

eh)liczbę danych daktyloskopijnych biometrycznych, których system centralny musiał zażądać od państw członkowskich pochodzenia więcej niż raz, ponieważ dane daktyloskopijne biometryczne przesłane za pierwszym razem nie pozwalały na porównanie przy użyciu skomputeryzowanego systemu skomputeryzowanych systemów rozpoznawania odcisków palców i wizerunku twarzy;

fi)liczbę zestawów danych oznaczonych i odznaczonych zablokowanych i odblokowanych zgodnie z art. 19 ust. 1, i art. 17 ust.2, 3 i 4;

gj)liczbę trafień w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 4, w przypadku których trafienia zostały zarejestrowane na podstawie lit. b), c) i d)  g) niniejszego artykułu;

hk)liczbę wniosków i trafień, o których mowa w art. 21 ust. 1;

il)liczbę wniosków i trafień, o których mowa w art. 22 ust. 1;

jm)liczbę wniosków w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 31;

hn) liczbę trafień otrzymanych z systemu centralnego, zgodnie z art. 26 ust. 6.

2. Miesięczne dane statystyczne odnoszące się do osób, o których mowa w ust. 1 lit. a)–h)n), są publikowane każdego miesiąca. Pod koniec każdego roku roczne dane statystyczne odnoszące się do osób, o których mowa w ust. 1 lit. a)–h)n) są publikowane przez eu-LISA. Dane statystyczne przedstawiane są z podziałem na poszczególne państwa członkowskie. Dane statystyczne dotyczące osób, o których mowa w ust. 1 lit. c), są w miarę możliwości przedstawiane w podziale na rok urodzenia i płeć.

3. Na potrzeby realizowania celu, o którym mowa w art. 1 lit. c), eu-LISA sporządza miesięczne statystyki międzysystemowe. Statystyki te nie pozwalają na identyfikację osób fizycznych i wykorzystują dane z Eurodac, wizowego systemu informacyjnego, ETIAS i systemu wjazdu/wyjazdu.

Statystyki te są udostępniane Komisji, [Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu], Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz państwom członkowskim. Komisja określa w drodze aktów wykonawczych zawartość miesięcznych statystyk międzysystemowych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41a ust. 2.

34. Na wniosek Komisji agencja eu-LISA udostępnia jej – na potrzeby badań i analiz – dane statystyczne odnoszące się do konkretnych aspektów, bez możliwości identyfikacji indywidualnych osób oraz tworzenia regularnych danych statystycznych w myśl ust. 1. Wspomniane dane statystyczne są udostępniane innym agencjom prowadzącym działalność w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, o ile są one istotne dla realizowania zadań przez te agencje związanych z zastosowaniem niniejszego rozporządzenia, jak również dane statystyczne zgodnie z ust. 1 oraz udostępnia je, na wniosek, państwu członkowskiemu i [Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu].

5. Agencja eu-LISA przechowuje dane, o których mowa w ust. 1–4 niniejszego artykułu, które nie pozwalają na identyfikację osób fizycznych, do celów badań i analiz, tym samym umożliwiając organom, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, uzyskiwanie dostosowanych do ich potrzeb sprawozdań i statystyk w centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia (UE) 2019/818.

6. Agencja eu-LISA, Komisja, [Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu] i organy wyznaczone przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 28 ust. 2 otrzymują dostęp do centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia (UE) 2019/818. Dostęp można również przyznać upoważnionym użytkownikom z innych agencji prowadzących działania w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, o ile taki dostęp jest istotny dla wykonywania przez nie swoich zadań.”;

(14) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Gromadzenie i przesyłanie danych biometrycznych 

1. Każde państwo członkowskie niezwłocznie pobiera odciski wszystkich palców i wykonuje zdjęcie wizerunku twarzy dane biometryczne od każdej osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową w wieku co najmniej sześciu lat podczas kontroli przesiewowej, o której mowa w rozporządzeniu (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie dotyczące kontroli przesiewowej] lub, jeżeli pobranie danych biometrycznych nie było możliwe podczas kontroli przesiewowej lub jeżeli wnioskodawca nie był poddany kontroli przesiewowej, po zarejestrowaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, o którym to zarejestrowaniu mowa w art. 27 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie procedury azylowej], oraz najszybciej jak to możliwe i nie później niż 72 godziny po pobraniu danych biometrycznych po złożeniu przez nią wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej określonego w art. [21 ust. 2] rozporządzenia (UE) nr przesyła je, wraz z danymi, o których mowa w art. 12 lit. c)–p) niniejszego rozporządzenia, do systemu centralnego i, w stosownych przypadkach zgodnie z art. 4 ust. 2, do CIR.

Jeżeli zastosowanie ma art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie dotyczące kontroli przesiewowej] i dana osoba złoży wniosek o ochronę międzynarodową podczas kontroli przesiewowej, w przypadku każdej osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową w wieku co najmniej sześciu lat każde państwo członkowskie korzysta z danych biometrycznych pobranych podczas kontroli przesiewowej i przesyła je, wraz z danymi, o których mowa w art. 12 lit. c)–p) niniejszego rozporządzenia, do systemu centralnego i, w stosownych przypadkach zgodnie z art. 4 ust. 2, do CIR, nie później niż 72 godziny od zarejestrowania wniosku, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie procedury azylowej].

Niedotrzymanie 72-godzinnego terminu nie zwalnia państw członkowskich z obowiązku pobrania i przesłania odcisków palców danych biometrycznych do systemu centralnego CIR. W przypadku gdy stan opuszków palców nie pozwala na pobranie odcisków palców o jakości zapewniającej odpowiednie porównanie zgodnie z art. 26, państwo członkowskie pochodzenia pobiera powtórnie odciski palców osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową i przesyła je ponownie, najszybciej jak to możliwe i nie później niż 48 godziny po ich skutecznym ponownym pobraniu.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku gdy pobranie odcisków palców i wykonanie zdjęcia wizerunku twarzy danych biometrycznych osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową nie jest możliwe z powodu środków podjętych w celu ochrony jej zdrowia lub ochrony zdrowia publicznego, państwa członkowskie pobierają i przesyłają takie odciski palców oraz zdjęcie wizerunku twarzy dane biometryczne najszybciej jak to możliwe i nie później niż 48 godzin po ustaniu tych powodów zdrowotnych.

W razie poważnych problemów technicznych państwa członkowskie mogą przedłużyć 72-godzinny okres, o którym mowa w ust. 1, o kolejne 48 godzin w celu wykonywania swoich krajowych planów zapewnienia ciągłości działania.

3. Dane daktyloskopijne Na wniosek danego państwa członkowskiego dane biometryczne mogą być także pobierane i przesyłane w imieniu tego państwa członkowskiego przez członków zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub przez pochodzących z państw członkowskich ekspertów ds. azylu ekspertów z zespołów wsparcia ds. azylu podczas realizowania przez nich zadań i wykonywania uprawnień na podstawie rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej [i Przybrzeżnej] i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE oraz [rozporządzenie (UE) nr 439/2010] (UE) 2019/1896 oraz rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu].

4. Każdy zestaw danych zgromadzony i przesłany zgodnie z ust. 1 jest powiązany z innymi zestawami danych dotyczących tego samego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca w ramach sekwencji, jak określono w art. 4 ust. 6.”;

(15) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Informacje na temat statusu osoby, której dane dotyczą 

1. Niezwłocznie po określeniu odpowiedzialnego państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] państwo członkowskie realizujące procedury służące określeniu odpowiedzialnego państwa członkowskiego aktualizuje swój zestaw danych zarejestrowany zgodnie z art. 12 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danej osoby przez dodanie odpowiedzialnego państwa członkowskiego.

Jeżeli państwo członkowskie staje się odpowiedzialne, ponieważ istnieją uzasadnione powody, aby uznać osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową za zagrażającą bezpieczeństwu narodowemu lub porządkowi publicznemu tego państwa członkowskiego zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją], aktualizuje ono swój zestaw danych zarejestrowany zgodnie z art. 12 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danej osoby przez dodanie odpowiedzialnego państwa członkowskiego.

12. Do systemu centralnego przesyłane są następujące informacje w celu ich przechowania zgodnie z art. 17 ust. 1 na potrzeby przesyłania na mocy art. 15 i 16:

a)w sytuacji, w której osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową lub inna osoba, o której mowa w art. 21 ust. 1 26 ust. 1 lit. b), c) lub d) lub e)rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją], przybywa do odpowiedzialnego państwa członkowskiego w wyniku przekazania na podstawie powiadomienia o wtórnym przejęciu tej osoby, o którym mowa w jegoart. 26 31 tego rozporządzenia, odpowiedzialne państwo członkowskie aktualizuje swój zestaw danych dotyczący tej osoby, zapisany zgodnie z art. 12 niniejszego rozporządzenia, dodając informację o dacie jej przybycia;

b)w sytuacji, w której osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową przybywa do odpowiedzialnego państwa członkowskiego w wyniku przekazania na podstawie decyzji uwzględniającej wniosek o przejęcie tej osoby zgodnie z art. 24 30 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX [Rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją], odpowiedzialne państwo członkowskie przesyła zgodnie z art. 12 niniejszego rozporządzenia zapisany zestaw danych dotyczący tej osoby, wprowadzając do niego informację o dacie jej przybycia;

c)w sytuacji, w której osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową przybywa do państwa członkowskiego, do którego otrzymała przydział na podstawie art. 34 […] rozporządzenia nr […/…], to państwo członkowskie przesyła zestaw danych dotyczących tej osoby zapisany zgodnie z art. 12 tego rozporządzenia i wprowadza jej datę przybycia oraz zapisuje fakt, iż jest ono państwem członkowskim, do którego dana osoba otrzymała przydział;

dc)kiedy tylko państwo członkowskie pochodzenia zapewni, aby dana osoba, której dane zapisano w systemie Eurodac zgodnie z art. 12 niniejszego rozporządzenia, opuściła terytorium państw członkowskich zgodnie z decyzją nakazującą powrót lub z nakazem jej wydalenia, wydanymi w następstwie wycofania lub odrzucenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, państwo to aktualizuje zestaw danych dotyczący tej osoby, zapisany zgodnie z art. 12 niniejszego rozporządzenia, dodając informację o dacie wydalenia tej osoby lub opuszczenia przez nią terytorium państw członkowskich;

e)państwo członkowskie, które staje się odpowiedzialne zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […/…], aktualizuje zestaw danych dotyczących osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową, zapisanych zgodnie z art. 12 niniejszego rozporządzenia, wskazując, że stało się odpowiedzialnym państwem członkowskim, i dodając informację o dacie podjęcia decyzji o rozpatrzeniu wniosku.

3. Jeżeli odpowiedzialność zostaje przeniesiona na inne państwo członkowskie, zgodnie z art. 27 ust. 1 i art. 58 ust. 3 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją], państwo członkowskie, które stwierdza, że odpowiedzialność została przeniesiona, lub państwo członkowskie relokacji wskazuje odpowiedzialne państwo członkowskie.

4. W przypadku, gdy zastosowanie ma ust. 1 lub 3 niniejszego artykułu lub art. 19 ust. 6, system centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia – najszybciej jak to możliwe i nie później niż w ciągu 72 godzin – o przesłaniu przez inne państwo członkowskie pochodzenia takich danych, które doprowadziły do trafienia w połączeniu z danymi przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 lub art. 14a ust. 1. Te państwa członkowskie pochodzenia również aktualizują odpowiedzialne państwa członkowskie w swoich odpowiednich zestawach danych.”;

(16) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Zapisywanie danych 

W systemie centralnym i, w stosownych przypadkach, w CIR zapisywane są tylko następujące dane:

a)dane daktyloskopijne;

b)wizerunek twarzy;

c)nazwisko(-a) i imię (imiona), nazwisko(-a) rodowe oraz wcześniej stosowane nazwiska lub wszelkie pseudonimy; dane te mogą być wprowadzane oddzielnie;

d)obywatelstwo(-a)

e)miejsce i data urodzenia;

f)miejsce urodzenia;

fg)państwo członkowskie pochodzenia, miejsce i data wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; w przypadkach, o których mowa w art. 11 ust. 2 lit. b), data wniosku oznacza datę wprowadzoną przez państwo członkowskie, które przekazało osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową;

gh)płeć;

hi)rodzaj i numer dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży, jeżeli są dostępne; trzyliterowy kod kraju wydającego dokument oraz data ważności;

j)o ile są dostępne, zeskanowaną kolorową kopię dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży, wraz z adnotacją o jego autentyczności lub, jeżeli nie są dostępne – innego dokumentu ułatwiającego identyfikację obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, wraz z adnotacją o jego autentyczności;

ik)numer referencyjny użyty przez państwo członkowskie pochodzenia;

j)niepowtarzalny numer wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego na podstawie art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr […/…];

l)państwa członkowskie odpowiedzialne w przypadkach, o których mowa w art. 11 ust. 1, 2 lub 3;

km)państwo członkowskie, do którego dana osoba otrzymała przydział, relokacji zgodnie z art. 14b ust. 1 11 lit. c);

ln)data pobrania odcisków palców lub wykonania zdjęcia wizerunku twarzy danych biometrycznych;

mo)data przesłania danych do systemu centralnego i, w stosownych przypadkach, do CIR;

np)numer identyfikacyjny operatora;

oq)w stosownych przypadkach, zgodnie z w przypadkach, o których mowa w art. 11 ust. 2 lit. a) – data przybycia danej osoby po jej udanym przekazaniu;

pr)w stosownych przypadkach, zgodnie z w przypadkach, o których mowa w art. 11 ust. 2 lit. b) – data przybycia danej osoby po jej udanym przekazaniu;

q)w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 11 lit. c) – data przybycia danej osoby po jej udanym przekazaniu;

rs)w stosownych przypadkach, zgodnie z w przypadkach, o których mowa w art. 11 ust. 2 lit. dc) – data opuszczenia przez daną osobę terytorium państw członkowskich lub wydalenia jej z ich terytorium;

t) w stosownych przypadkach, zgodnie z przypadkami, o których mowa w art. 14b ust. 2 – data przybycia danej osoby po jej udanym przekazaniu;

s)w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 11 lit. e) – data podjęcia decyzji o rozpatrzeniu wniosku;

u)jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową została wydana wiza – państwo członkowskie, które wydało lub przedłużyło wizę lub państwo członkowskie, w imieniu którego wydano wizę, oraz numer wniosku wizowego;

v)fakt, że osoba może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego, co stwierdzono wskutek kontroli przesiewowej, o której mowa w rozporządzeniu (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie dotyczące kontroli przesiewowej], lub wskutek sprawdzenia zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją];

x)w stosownych przypadkach – fakt odrzucenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeżeli osoba ubiegająca się o udzielenie ochrony międzynarodowej nie ma prawa do pozostania ani zezwolenia na pozostanie w państwie członkowskim zgodnie z rozporządzeniem (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie procedury azylowej];

z)w stosownych przypadkach – fakt przyznania pomocy w dobrowolnym powrocie i środków reintegracyjnych (AVRR).

2. Uznaje się, że zestaw danych zgodnie z ust. 1 został stworzony na potrzeby art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) 818/2019, jeżeli zarejestrowano wszystkie dane wymienione w lit. a)–f) i lit. h).”;

(17) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Gromadzenie i przesyłanie danych biometrycznych 

1. Każde państwo członkowskie niezwłocznie pobiera odciski wszystkich palców oraz wykonuje zdjęcie wizerunku twarzy dane biometryczne od każdego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca w wieku co najmniej sześciu lat, przybywającego z państwa trzeciego, który został zatrzymany przez właściwe organy kontrolne w związku z nielegalnym przekroczeniem lądowej, morskiej lub powietrznej granicy tego państwa członkowskiego i nie został zawrócony lub który pozostaje fizycznie na terytorium państw członkowskich i nie został uwięziony, umieszczony w miejscu zatrzymania lub zakładzie zamkniętym przez cały okres pomiędzy zatrzymaniem i wydaleniem na podstawie decyzji o zawróceniu.

2. Dane państwo członkowskie przesyła do systemu centralnego i, w stosownych przypadkach, do CIR – najszybciej jak to możliwe i nie później niż 72 godzin po dniu zatrzymania – następujące dane dotyczące każdego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, o którym mowa w ust. 1 i który nie został zawrócony:

a)dane daktyloskopijne;

b)wizerunek twarzy;

c)nazwisko(-a) i imię (imiona), nazwisko(-a) rodowe oraz wcześniej stosowane nazwiska lub wszelkie pseudonimy; dane te mogą być wprowadzane oddzielnie;

d)obywatelstwo(-a);

e)miejsce i datę urodzenia;

f)miejsce urodzenia;

fg)państwo członkowskie pochodzenia, miejsce i data zatrzymania;

gh)płeć;

hi)rodzaj i numer dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży, jeżeli są dostępne; trzyliterowy kod kraju wydającego dokument oraz data ważności;

j)o ile są dostępne, zeskanowaną kolorową kopię dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży, wraz z adnotacją o jego autentyczności lub, jeżeli nie są dostępne – innego dokumentu ułatwiającego identyfikację obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, wraz z adnotacją o jego autentyczności;

ik)numer referencyjny użyty przez państwo członkowskie pochodzenia;

jl)datę pobrania odcisków palców lub wykonania zdjęcia wizerunku twarzy danych biometrycznych;

km)datę przesłania danych do systemu centralnego i, w stosownych przypadkach, do CIR;

ln)numer identyfikacyjny operatora;

mo)w stosownych przypadkach, zgodnie z ust. 6 – datę opuszczenia przez daną osobę terytorium państw członkowskich lub wydalenia jej z ich terytorium;

p)państwo członkowskie relokacji zgodnie z art. 14b ust. 1;

q)w stosownych przypadkach – fakt przyznania pomocy w dobrowolnym powrocie i środków reintegracyjnych (AVRR);

r)fakt, że osoba może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego, co stwierdzono wskutek kontroli przesiewowej, o której mowa w rozporządzeniu (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie dotyczące kontroli przesiewowej].

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, dane określone w ust. 2, odnoszące się do osób zatrzymanych w sposób opisany w ust. 1, które pozostają fizycznie na terytorium państw członkowskich, lecz zostały po dokonaniu zatrzymania uwięzione, umieszczone w miejscu zatrzymania lub zakładzie zamkniętym przez okres dłuższy niż 72 godziny, są przekazywane przed przywróceniem im wolności, zwolnieniem z miejsca zatrzymania lub zakładu zamkniętego.

4. Niedotrzymanie 72-godzinnego terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, nie zwalnia państw członkowskich z obowiązku pobrania i przesłania odcisków palców danych biometrycznych do systemu centralnego CIR. W przypadku gdy stan opuszków palców nie pozwala na pobranie odcisków palców o jakości zapewniającej odpowiednie porównanie zgodnie z art. 26, państwo członkowskie pochodzenia pobiera powtórnie odciski palców osób zatrzymanych w sposób opisany w ust. 1 niniejszego artykułu i przesyła je ponownie, najszybciej jak to możliwe i nie później niż 48 godzin po ich skutecznym ponownym pobraniu.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku gdy pobranie odcisków palców i wykonanie zdjęcia wizerunku twarzy danych biometrycznych osoby zatrzymanej nie jest możliwe z powodu środków podjętych w celu ochrony jej zdrowia lub ochrony zdrowia publicznego, dane państwo członkowskie pobiera i przesyła jej odciski palców oraz zdjęcie wizerunku twarzy dane biometryczne najszybciej jak to możliwe i nie później niż 48 godzin po ustaniu tych powodów zdrowotnych.

W razie poważnych problemów technicznych państwa członkowskie mogą przedłużyć 72-godzinny okres, o którym mowa w ust. 2, o kolejne 48 godzin w celu wykonywania swoich krajowych planów zapewnienia ciągłości działania.

6. Kiedy tylko państwo członkowskie pochodzenia zapewni, aby dana osoba, której dane zapisano w systemie Eurodac na podstawie ust. 1, opuściła terytorium państw członkowskich zgodnie z decyzją nakazującą powrót lub z nakazem jej wydalenia, państwo to aktualizuje zestaw danych dotyczących tej osoby, zapisanych zgodnie z ust. 2, dodając informację o dacie wydalenia tej osoby lub opuszczenia przez nią terytorium państw członkowskich.

7. Dane daktyloskopijne Na wniosek danego państwa członkowskiego dane biometryczne mogą być także pobierane i przesyłane w imieniu tego państwa członkowskiego przez członków zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub przez ekspertów z zespołów wsparcia ds. azylu podczas realizacji przez nich zadań i wykonywania uprawnień na podstawie rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej [i Przybrzeżnej] i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE (UE) 2019/1896 i rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu].

8. Każdy zestaw danych zgromadzony i przesłany zgodnie z ust. 1 jest powiązany z innymi zestawami danych dotyczących tego samego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca w ramach sekwencji, jak określono w art. 4 ust. 6.

9. Uznaje się, że zestaw danych zgodnie z ust. 2 został stworzony na potrzeby art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) 818/2019, jeżeli zarejestrowano wszystkie dane wymienione w lit. a)–f) i lit. h).”;

(18) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Gromadzenie i przesyłanie danych biometrycznych 

1. Każde państwo członkowskie bez zwłoki pobiera odciski wszystkich palców oraz wykonuje zdjęcie wizerunku twarzy dane biometryczne każdego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca w wieku co najmniej sześciu lat, który nielegalnie przebywa na terytorium tego państwa członkowskiego.

2. Dane państwo członkowskie przesyła do systemu centralnego i, w stosownych przypadkach, do CIR – najszybciej jak to możliwie i nie później niż 72 godziny po dniu zatrzymaniastwierdzeniu, że obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec nielegalnie przebywa na terytorium państwa członkowskiego, następujące dane dotyczące każdego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, o którym mowa w ust. 1:

a)dane daktyloskopijne;

b)wizerunek twarzy;

c)nazwisko(-a) i imię (imiona), nazwisko(-a) rodowe oraz wcześniej stosowane nazwiska lub wszelkie pseudonimy; dane te mogą być wprowadzane oddzielnie;

d)obywatelstwo(-a);

e)miejsce i datę urodzenia;

f)miejsce urodzenia;

fg)państwo członkowskie pochodzenia, miejsce i data zatrzymania;

gh)płeć;

hi)rodzaj i numer dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży, jeżeli są dostępne; trzyliterowy kod kraju wydającego dokument oraz data ważności;

j)o ile są dostępne, zeskanowaną kolorową kopię dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży, wraz z adnotacją o jego autentyczności lub, jeżeli nie są dostępne – innego dokumentu ułatwiającego identyfikację obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, wraz z adnotacją o jego autentyczności;

ik)numer referencyjny użyty przez państwo członkowskie pochodzenia;

jl)datę pobrania odcisków palców lub wykonania zdjęcia wizerunku twarzydanych biometrycznych;

km)datę przesłania danych do systemu centralnego i, w stosownych przypadkach, do CIR;

ln)numer identyfikacyjny operatora;

mo) w stosownych przypadkach, zgodnie z ust. 6 5 – datę opuszczenia przez daną osobę terytorium państw członkowskich lub wydalenia jej z ich terytorium.

p)państwo członkowskie relokacji zgodnie z art. 14b ust. 1;

q)w stosownych przypadkach, zgodnie z przypadkami, o których mowa w art. 14b ust. 2 – datę przybycia danej osoby po jej udanym przekazaniu;

r)w stosownych przypadkach – fakt przyznania pomocy w dobrowolnym powrocie i środków reintegracyjnych (AVRR);

s)w stosownych przypadkach, fakt, że osoba może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego, co stwierdzono wskutek kontroli przesiewowej, o której mowa w rozporządzeniu (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie dotyczące kontroli przesiewowej].

3. Dane daktyloskopijne obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, o których mowa w ust. 1, przesyła się do systemu centralnego i porównuje z danymi daktyloskopijnymi osób, od których pobrano dane na potrzeby art. 10 ust. 1, 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1, przesłanymi przez inne państwa członkowskie i zapisanymi już w systemie centralnym.

43. Niedotrzymanie 72-godzinnego terminu, o którym mowa w ust. 3 2 niniejszego artykułu, nie zwalnia państw członkowskich z obowiązku pobrania i przesłania odcisków palców danych biometrycznych do systemu centralnego CIR. W przypadku gdy stan opuszków palców nie pozwala na pobranie odcisków palców o jakości zapewniającej odpowiednie porównanie zgodnie z art. 26, państwo członkowskie pochodzenia pobiera powtórnie odciski palców osób zatrzymanych w sposób opisany w ust. 1 niniejszego artykułu i przesyła je ponownie, najszybciej jak to możliwe i nie później niż 48 godzin po ich skutecznym ponownym pobraniu.

54. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku gdy pobranie odcisków palców i wykonanie zdjęcia wizerunku twarzy danych biometrycznych osoby zatrzymanej nie jest możliwe z powodu środków podjętych w celu ochrony jej zdrowia lub ochrony zdrowia publicznego, dane państwo członkowskie pobiera i przesyła jej odciski palców oraz zdjęcie wizerunku twarzy dane biometryczne najszybciej jak to możliwe i nie później niż 48 godzin po ustaniu tych powodów zdrowotnych.

W razie poważnych problemów technicznych państwa członkowskie mogą przedłużyć 72-godzinny okres, o którym mowa w ust. 2, o kolejne 48 godzin w celu wykonywania swoich krajowych planów zapewnienia ciągłości działania.

65. Kiedy tylko państwo członkowskie pochodzenia zapewni, aby dana osoba, której dane zapisano w systemie Eurodac zgodnie z art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia ust. 1, opuściła terytorium państw członkowskich zgodnie z decyzją nakazującą powrót lub z nakazem jej wydalenia, państwo to aktualizuje zestaw danych dotyczących tej osoby, zapisanych zgodnie z ust. 2 tego artykułu, dodając informację o dacie wydalenia tej osoby lub opuszczenia przez nią terytorium państw członkowskich.

6. Każdy zestaw danych zgromadzony i przesłany zgodnie z ust. 1 jest powiązany z innymi zestawami danych dotyczących tego samego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca w ramach sekwencji, jak określono w art. 4 ust. 6.

7. Uznaje się, że zestaw danych zgodnie z ust. 2 został stworzony na potrzeby art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) 818/2019, jeżeli zarejestrowano wszystkie dane wymienione w lit. a)–f) i lit. h).”;

(19) po art. 14 dodaje się rozdział w brzmieniu:

rozdział iv a

obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy sprowadzeni na ląd w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczej

Artykuł 14 a

Gromadzenie i przesyłanie danych biometrycznych 

1. Każde państwo członkowskie bez zwłoki pobiera dane biometryczne każdego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca w wieku co najmniej sześciu lat, który został sprowadzony na ląd w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczej, jak określono w rozporządzeniu (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją].

2. Dane państwo członkowskie przesyła do systemu centralnego i, w stosownych przypadkach, do CIR – najszybciej jak to możliwe i nie później niż 72 godziny po dniu sprowadzenia na ląd – następujące dane dotyczące każdego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, o którym mowa w ust. 1:

a)dane daktyloskopijne;

b)wizerunek twarzy;

c)nazwisko(-a) i imię (imiona), nazwisko(-a) rodowe oraz wcześniej stosowane nazwiska lub wszelkie pseudonimy; dane te mogą być wprowadzane oddzielnie;

d)obywatelstwo(-a);

e)datę urodzenia;

f)miejsce urodzenia;

g)państwo członkowskie pochodzenia, miejsce i datę sprowadzenia na ląd;

h)płeć;

i)rodzaj i numer dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży, jeżeli są dostępne; trzyliterowy kod kraju wydającego dokument oraz datę ważności;

j)o ile są dostępne, zeskanowaną kolorową kopię dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży, wraz z adnotacją o jego autentyczności lub, jeżeli nie są dostępne – innego dokumentu ułatwiającego identyfikację obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, wraz z adnotacją o jego autentyczności;

k)numer referencyjny użyty przez państwo członkowskie pochodzenia;

l)datę pobrania danych biometrycznych;

m)datę przesłania danych do systemu centralnego i, w stosownych przypadkach, do CIR;

n)numer identyfikacyjny operatora;

o)w stosownych przypadkach, zgodnie z ust. 6 – datę opuszczenia przez daną osobę terytorium państw członkowskich lub wydalenia jej z ich terytorium;

p)państwo członkowskie relokacji zgodnie z art. 14b ust. 1;

q)w stosownych przypadkach – fakt przyznania pomocy w dobrowolnym powrocie i środków reintegracyjnych (AVRR);

r)fakt, że osoba może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego, co stwierdzono wskutek kontroli przesiewowej, o której mowa w rozporządzeniu (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie dotyczące kontroli przesiewowej].

4. Niedotrzymanie 72-godzinnego terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, nie zwalnia państw członkowskich z obowiązku pobrania i przesłania danych biometrycznych do CIR. W przypadku gdy stan opuszków palców nie pozwala na pobranie odcisków palców o jakości zapewniającej odpowiednie porównanie zgodnie z art. 26, państwo członkowskie pochodzenia pobiera powtórnie odciski palców osób sprowadzonych na ląd w sposób opisany w ust. 1 niniejszego artykułu i przesyła je ponownie, najszybciej jak to możliwe i nie później niż 48 godzin po ich skutecznym ponownym pobraniu.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku gdy pobranie danych biometrycznych osoby sprowadzonej na ląd nie jest możliwe z powodu środków podjętych w celu ochrony jej zdrowia lub ochrony zdrowia publicznego, dane państwo członkowskie pobiera i przesyła jej dane biometryczne najszybciej jak to możliwe i nie później niż 48 godzin po ustaniu tych powodów zdrowotnych.

W razie poważnych problemów technicznych państwa członkowskie mogą przedłużyć 72-godzinny okres, o którym mowa w ust. 2, o kolejne 48 godzin w celu wykonywania swoich krajowych planów zapewnienia ciągłości działania.

6. Kiedy tylko państwo członkowskie pochodzenia zapewni, aby dana osoba, której dane zapisano w systemie Eurodac na podstawie ust. 1, opuściła terytorium państw członkowskich zgodnie z decyzją nakazującą powrót lub z nakazem jej wydalenia, państwo to aktualizuje zestaw danych dotyczących tej osoby, zapisanych zgodnie z ust. 2, dodając informację o dacie wydalenia tej osoby lub opuszczenia przez nią terytorium państw członkowskich.

7. Na wniosek danego państwa członkowskiego dane biometryczne mogą być także pobierane i przesyłane w imieniu tego państwa członkowskiego przez członków zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub przez ekspertów z zespołów wsparcia ds. azylu podczas wykonywania przez nich uprawnień i realizowania zadań na podstawie rozporządzenia (UE) 2019/1896 i rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu].

8. Każdy zestaw danych zgromadzony i przesłany zgodnie z ust. 1 jest powiązany z innymi zestawami danych dotyczących tego samego obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca w ramach sekwencji, jak określono w art. 4 ust. 6.

9. Uznaje się, że zestaw danych zgodnie z ust. 1 został stworzony na potrzeby art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) 818/2019, jeżeli zarejestrowano wszystkie dane wymienione w lit. a)–f) i lit. h).”;

(20) po art. 14a dodaje się rozdział w brzmieniu:

rozdział iv b

informacje na temat relokacji

Artykuł 14b

Informacje na temat statusu relokacji osoby, której dane dotyczą

1. Jak tylko państwo członkowskie relokacji zostaje zobowiązane do relokacji danej osoby zgodnie z art. 57 ust. 7 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją], państwo członkowskie będące beneficjentem aktualizuje swój zestaw danych zarejestrowany zgodnie z art. 12, 13, 14 i 14a niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danej osoby przez dodanie państwa członkowskiego relokacji.

2. W sytuacji, w której osoba przybywa do państwa członkowskiego relokacji w wyniku potwierdzenia przez państwo członkowskie relokacji, że dokona relokacji danej osoby zgodnie z art. 57 ust. 7 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją], to państwo członkowskie przesyła zgodnie z art. 12 lub 14 niniejszego rozporządzenia zapisany zestaw danych dotyczących tej osoby, wprowadzając do niego informację o dacie jej przybycia. Zestaw danych jest przechowywany zgodnie z art. 17 ust. 1 na potrzeby przesyłania na mocy art. 15 i 16.”;

(21) w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

3 a. Do celów określonych w art. 14a ust. 1 każdy zestaw danych odnoszący się do obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, o którym mowa w art. 14a ust. 2, jest przechowywany w systemie centralnym i, w stosownych przypadkach, w CIR przez pięć lat od daty pobrania jego danych biometrycznych.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po upływie okresów przechowywania danych, o których mowa w ust. 1–3a niniejszego artykułu, system centralny automatycznie usuwa dane osób, których te dane dotyczą, usuwa się z systemu centralnego i, w stosownych przypadkach, z CIR.”;

(22) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 19

Oznaczanie i blokowanie danych 

1. W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) państwo członkowskie pochodzenia, które udzieliło ochrony międzynarodowej osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową osobie, której dane zostały uprzednio zapisane w systemie centralnym i, w stosownych przypadkach, w CIR zgodnie z art. 12, oznacza odpowiednie dane zgodnie z wymogami w zakresie łączności elektronicznej z systemem centralnym ustanowionymi przez eu-LISA. Oznaczenie to zapisywane jest w systemie centralnym zgodnie z art. 17 ust. 1 na potrzeby przekazywania danych na mocy art. 15 i art. 16. System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia – najszybciej jak to możliwe i nie później niż w ciągu 72 godzin – o oznaczeniu przez inne państwo członkowskie pochodzenia danych, które doprowadziły do trafienia w połączeniu z danymi przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1,lub art. 14 ust. 1 lub art. 14a ust. 1. Te państwa członkowskie pochodzenia również oznaczają odpowiadające zestawy danych.

2. Przechowywane w systemie centralnym i, w stosownych przypadkach, w CIR i oznaczone zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu dane beneficjentów ochrony międzynarodowej są udostępniane do porównywania w celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. d) przez okres trzech lat po dniu udzielenia osobie, której dane dotyczą, ochrony międzynarodowej do chwili ich automatycznego usunięcia z systemu centralnego i, w stosownych przypadkach, z CIR zgodnie z art. 17 ust. 4.

W przypadku gdy nastąpi trafienie, system centralny przesyła dane, o których mowa w art. 12 lit. b)˗s), dla wszystkich zestawów danych odpowiadających trafieniu. System centralny nie przesyła oznaczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Po upływie okresu trzech lat system centralny automatycznie blokuje takie dane przed przesłaniem w razie wpłynięcia wniosku o porównanie w celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. c), a jednocześnie dane te pozostają dostępne do porównywania do celów określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) do czasu ich usunięcia. Nie przesyła się zablokowanych danych, a w razie trafienia system centralny odsyła wnioskującemu państwu członkowskiemu negatywny wynik.

3. Państwo członkowskie pochodzenia usuwa oznaczenie danych lub odblokowuje dane dotyczące obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, którego dane zostały uprzednio oznaczone lub zablokowane zgodnie z ust. 1 lub 2 niniejszego artykułu, jeżeli jego status został cofnięty, wygasł lub odmówiono jego przedłużenia na podstawie art. [14 lub 19 dyrektywy 2011/95/UE] cofnięty na podstawie art. 14 lub 20 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie o kwalifikowaniu].

4. W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) i c) państwo członkowskie pochodzenia, które wydało dokument pobytowy przebywającemu nielegalnie obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, których dane zostały uprzednio zapisane w systemie centralnym i, w stosownych przypadkach, w CIR zgodnie z art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2, lub obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, sprowadzonym na ląd w następstwie operacji poszukiwawczo-ratowniczej, których dane zostały uprzednio zapisane w systemie centralnym i, w stosownych przypadkach, w CIR zgodnie z art. 14a ust. 2, oznacza odpowiednie dane zgodnie z wymogami w zakresie łączności elektronicznej z systemem centralnym ustanowionymi przez eu-LISA. Oznaczenie to zapisywane jest w systemie centralnym zgodnie z art. 17 ust. 2, i3 i 3a na potrzeby przesyłania danych zgodnie z art. 15 i art. 16. System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia – najszybciej jak to możliwe i nie później niż w ciągu 72 godzin – o oznaczeniu przez inne państwo członkowskie pochodzenia danych, które doprowadziły do trafienia w połączeniu z danymi przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1,lub art. 14 ust. 1 lub art. 14a ust. 1. Te państwa członkowskie pochodzenia również oznaczają odpowiadające zestawy danych.

5. Przechowywane w systemie centralnym i w CIR i oznaczone zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu dane przebywających nielegalnie obywateli państwa trzeciego lub bezpaństwowców są udostępniane do porównania w celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. c) do momentu ich automatycznego usunięcia z systemu centralnego i z CIR zgodnie z art. 17 ust. 4.

6. Do celów art. 58 ust. 4 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] państwo członkowskie relokacji rejestruje siebie, w następstwie rejestracji danych zgodnie z art. 14b ust. 2, jako odpowiedzialne państwo członkowskie i oznacza te dane oznaczeniem wprowadzonym przez państwo członkowskie, które udzieliło ochrony.”;

(23) w art. 21 dodaje się ustęp w brzmieniu:

1a. Jeżeli wyznaczone organy dokonały sprawdzenia w CIR zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia 2019/818, mają one dostęp do Eurodac w celu sprawdzenia danych na warunkach przewidzianych w niniejszym artykule, jeżeli uzyskana odpowiedź zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/818 wskazuje, że dane te są przechowywane w Eurodac.”;

(24) w art. 22 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1a. Jeżeli Europol dokonał sprawdzenia w CIR zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/818, uzyskuje on dostęp do Eurodac w celu sprawdzenia danych na warunkach przewidzianych w niniejszym artykule, jeżeli uzyskana odpowiedź zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/818 wskazuje, że dane te są przechowywane w Eurodac.”;

(25) w art. 28 dodaje się ustęp w brzmieniu:

3 a. Dostęp do celów sprawdzania danych Eurodac przechowywanych w CIR jest udzielany należycie upoważnionemu personelowi organów krajowych każdego państwa członkowskiego i należycie upoważnionemu personelowi organów Unii, które są właściwe do celów określonych w art. 20 i 21 rozporządzenia (UE) 2019/818. Dostęp taki jest ograniczony do zakresu niezbędnego do wykonywania zadań tych organów krajowych i unijnych zgodnie ze wspomnianymi celami oraz proporcjonalnie do wyznaczonych celów.”;

(26) w art. 29 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Do celów art. 8a eu-LISA prowadzi rejestr wszystkich operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w ramach Eurodac. Rejestr takich operacji zawiera elementy wymienione w ust. 1 oraz trafienia wywołane podczas przetwarzania automatycznego określonego w art. 20 rozporządzenia (UE) 2018/1240.

1b. Do celów art. 8c państwa członkowskie i eu-LISA prowadzą rejestr wszystkich operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w ramach Eurodac i wizowego systemu informacyjnego zgodnie z niniejszym artykułem i art. 34 rozporządzenia (WE) nr 767/2008.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a), i b), (bc), f) i g) każde państwo członkowskie podejmuje środki niezbędne do osiągnięcia celów określonych w ust. 1, 1a, 1b i 2 niniejszego artykułu w odniesieniu do swojego systemu krajowego. Ponadto każde państwo członkowskie prowadzi rejestr personelu należycie upoważnionego do wprowadzania lub pobierania danych.”;

(27) w art. 39 ust. 2 dodaje się literę i) w brzmieniu:

i)w razie potrzeby – odniesienie do korzystania z europejskiego portalu wyszukiwania w celu dokonywania zapytań w Eurodac, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/818.”;

(28) po art. 40 dodaje się rozdział VIIIa w brzmieniu:

ROZDZIAŁVIIIa

ZMIANY ROZPORZĄDZEŃ (UE) 2018/1240 I (UE) 2019/818

Artykuł 40a

Zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1240 

W rozporządzeniu (UE) 2018/1240 wprowadza się następujące zmiany:

(1) w art. 11 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Do celów przystąpienia do weryfikacji, o której mowa w art. 20 ust. 2 lit. k), przetwarzanie automatyczne, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, umożliwia systemowi centralnemu ETIAS dokonywanie zapytań w Eurodac ustanowionym [rozporządzeniem (UE) XXX/XXX], zawierających dane, o których mowa w art. 17 ust. 2 lit. a)–d):

a) nazwisko (nazwisko rodowe), nazwisko przy urodzeniu, imię/imiona (imiona nadane), data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, aktualne obywatelstwo;

b) inne imiona i nazwiska (pseudonimy, pseudonimy artystyczne, imiona i nazwiska zwyczajowe), jeśli dana osoba je posiada;

c) inne obywatelstwa (jeśli dana osoba je posiada);

d) rodzaj, numer i państwo wydania dokumentu podróży.”;

(2) w art. 25a ust. 1 dodaje się literę e) w brzmieniu:

„e) art. 12, 13, 14 i 14a rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac].”;

(3) art. 88 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Działania prowadzone przez ETIAS rozpoczynają się niezależnie od tego, czy wdrożona zostanie interoperacyjność z Eurodac lub ECRIS-TCN.”.

Artykuł 40b

Zmiany rozporządzenia (UE) 2019/818

W rozporządzeniu (UE) 2019/818 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20. „wyznaczone organy” oznaczają wyznaczone przez państwo członkowskie organy zdefiniowane w art. 6 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac], art. 3 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226, art. 4 pkt 3a rozporządzenia (WE) 767/2008 i art. 3 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240;”;

(2) w art. 10 ust. 1 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Bez uszczerbku dla art. 39 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac], art. 12 i 18 rozporządzenia (UE) 2018/1862, art. 29 rozporządzenia (UE) 2019/816 oraz art. 40 rozporządzenia (UE) 2016/794, eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w ramach europejskiego portalu wyszukiwania. Rejestry te obejmują w szczególności:”;

(3) w art. 13 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) i w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/816.”;

b) dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c) dane, o których mowa w art. 12 lit. a) i b), art. 13 ust. 2 lit. a) i b), art. 14 ust. 2 lit. a) i b) oraz art. 14a ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac].”;

(4) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Przeszukiwanie danych biometrycznych za pomocą wspólnego systemu porównywania danych biometrycznych

Aby przeszukiwać dane biometryczne przechowywane w CIR i SIS, CIR i SIS korzystają z wzorców biometrycznych przechowywanych we wspólnym systemie porównywania danych biometrycznych. Zapytań zawierających dane biometryczne dokonuje się zgodnie z celami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniach (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, rozporządzeniu (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac], rozporządzeniach (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816.”;

(5) art. 16 ust. 1 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Bez uszczerbku dla art. 39 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac], art. 12 i 18 rozporządzenia (UE) 2018/1862 oraz art. 29 rozporządzenia (UE) 2019/816, eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w ramach wspólnego systemu porównywania danych biometrycznych.”;

(6) art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W CIR przechowuje się następujące, oddzielone logicznie dane, według systemu informacyjnego, z którego dane te pierwotnie pochodzą:

a) dane, o których mowa w art. 12 lit. a)–f), h), i), art. 13 ust. 2 lit. a)–f), h), i), art. 14 ust. 2 lit. a)–f), h), i) oraz art. 14a lit. a)–f), h), i) rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac];

b) dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) i w art. 5 ust. 2, oraz następujące dane wymienione w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2019/816: nazwisko (nazwisko rodowe), imiona (imiona nadane), datę urodzenia, miejsce urodzenia (miejscowość i państwo), obywatelstwo lub obywatelstwa, płeć, poprzednie imiona i nazwiska, jeżeli dotyczy, pseudonimy lub przydomki, jeżeli są dostępne, jak również informacje na temat dokumentów podróży, jeżeli są dostępne.”;

(7) art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dane, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2 i 2a, są automatycznie usuwane z CIR zgodnie z przepisami dotyczącymi zatrzymywania danych w rozporządzeniu (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac] i rozporządzeniu (UE) 2019/816.”;

(8) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 24

Prowadzenie rejestrów

Bez uszczerbku dla art. 39 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac] oraz art. 29 rozporządzenia (UE) 2019/816, eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w ramach CIR zgodnie z ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu.”;

(9) w art. 26 ust. 1 dodaje się lit. aa), ab), ac) oraz ad):

„aa)organy właściwe do dokonania oceny wniosku o ochronę międzynarodową, kiedy dokonują oceny nowego wniosku o ochronę międzynarodową;

ab)organy właściwe do gromadzenia danych wymienionych w rozdziale III rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac], kiedy przesyłają dane do Eurodac;

ac)organy właściwe do gromadzenia danych wymienionych w rozdziale IV rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac], kiedy przesyłają dane do Eurodac;

ad)organy właściwe do gromadzenia danych wymienionych w rozdziale IVA rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac], kiedy przesyłają dane do Eurodac;”;

(10) w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się literę aa) w brzmieniu:

„aa) zestaw danych jest przesyłany do Eurodac zgodnie z art. 10, 13, 14 i 14a rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac];”;

b) w ust. 3 dodaje się literę aa) w brzmieniu:

„aa) nazwisko (nazwiska); imię (imiona); nazwisko (nazwiska) rodowe, wcześniej używane nazwiska i pseudonimy; data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo (obywatelstwa) i płeć, o których mowa w art. 12 do 14a rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac];’;

(11) w art. 29 ust. 1 dodaje się lit. aa) w brzmieniu:

„aa) organ oceniający wniosek o ochronę międzynarodową, jak określono w rozporządzeniu (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac], w przypadku trafień, które wystąpiły w trakcie oceniania takiego wniosku;”;

(12) art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Agencja eu-LISA ustanawia, wdraża i obsługuje centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne w swoich centrach technicznych zawierających dane i statystyki, o których mowa w art. 42 ust. 8 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac], art. 74 rozporządzenia (UE) 2018/1862 oraz art. 32 rozporządzenia (UE) 2019/816, logicznie oddzielone według systemu informacyjnego UE. Dostęp do centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego w postaci kontrolowanego, bezpiecznego dostępu i określonych profili użytkowników przyznaje się – wyłącznie w celach sprawozdawczo-statystycznych – organom, o których mowa w art. 42 ust. 8 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac], art. 74 rozporządzenia (UE) 2018/1862 oraz art. 32 rozporządzenia (UE) 2019/816.”;

(13) w art. 47 ust. 3 dodaje się nowy akapit w brzmieniu:

„Osoby, których dane są rejestrowane w Eurodac, są informowane o przetwarzaniu danych osobowych do celów niniejszego rozporządzenia zgodnie z ust. 1, gdy do Eurodac przesyłany jest nowy zestaw danych zgodnie z art. 10, 12, 13, 14 i 14a rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac].”;

(14) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 50

Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym i

podmiotom prywatnym

Bez uszczerbku dla art. 31 rozporządzenia (WE) nr 767/2008, art. 25 i 26 rozporządzenia (UE) 2016/794, art. 37 i 38 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie Eurodac], art. 41 rozporządzenia (UE) 2017/2226, art. 65 rozporządzenia (UE) 2018/1240 oraz dokonywania zapytań w bazach danych Interpolu za pomocą europejskiego portalu wyszukiwania zgodnie z art. 9 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, które są zgodne z przepisami rozdziału V rozporządzenia (UE) 2018/1725 i rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679, dane osobowe przechowywane lub udostępniane za pomocą elementów interoperacyjności nie są przekazywane ani udostępniane państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym ani podmiotom prywatnym.”;

(29) dodaje się art. 41a w brzmieniu:

Artykuł 41a

Procedura komitetowa

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3. W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY 

1.1.Tytuł wniosku/inicjatywy 

Zmieniony wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania danych biometrycznych w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] i rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/818

1.2.Obszary polityki, których dotyczy wniosek/inicjatywa (klaster programów)

11 – Zarządzanie granicami

1.3.Wniosek/inicjatywa dotyczy: 

 nowego działania 

 nowego działania, będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego 31  

 przedłużenia bieżącego działania 

 połączenia lub przekształcenia co najmniej jednego działania pod kątem innego/nowego działania 

1.4.Cel(e)

1.4.1.Wieloletnie cele strategiczne Komisji wskazane we wniosku/inicjatywie 

Jak zapowiedziano w wytycznych politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen, komunikat w sprawie nowego paktu o migracji i azylu (COM(2020)XXX final) stanowi nowy początek w dziedzinie migracji, pozwalający uzyskać sprawiedliwą równowagę między odpowiedzialnością za osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową w Europie a solidarnością między państwami członkowskimi w odniesieniu do zarządzania migracją i azylem. W tym kontekście Komisja proponuje również dalsze udoskonalenie systemu Eurodac.

Wraz z komunikatem w sprawie nowego paktu o migracji i azylu (COM(2020) XXX final) Komisja przedstawia zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania danych biometrycznych w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] i rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/818. Niniejszy wniosek opiera się na tekście wstępnego porozumienia osiągniętego przez współprawodawców w sprawie wniosku z 2016 r. dotyczącego wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac oraz wzbogaca bazę danych o nowy zestaw funkcji.

Te nowe funkcje umożliwią liczenie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, a nie tylko wniosków o ochronę międzynarodową, prawidłowe wdrożenie ram interoperacyjności, jak określono w szczególności w rozporządzeniu (UE) 2019/818, odpowiednie wsparcie nowego wniosku w sprawie zarządzania azylem i migracją (zmieniającego poprzedni system dubliński), sprawniejsze powiązanie z procedurą powrotu oraz płynne połączenie z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie kontroli przesiewowej.

1.4.2.Cele szczegółowe i działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa 

DG HOME AMP Cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie i rozwinięcie wszystkich aspektów wspólnego europejskiego systemu azylowego, w tym jego wymiaru zewnętrznego.

Działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa: Działanie 11: Zarządzanie granicami.

Cel szczegółowy nr 1: Rozwój funkcjonalny systemu Eurodac

Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie wydajności bazy danych Eurodac

1.4.3.Oczekiwane wyniki i wpływ

Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.

Wniosek będzie opierał się na wstępnym porozumieniu osiągniętym przez współprawodawców w sprawie wniosku Komisji z 2016 r. dotyczącego wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac.

Przedstawiony w 2016 r. wniosek miał ułatwić państwom członkowskim zapewnienie, aby wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową był rozpatrywany przez jedno państwo członkowskie. Miał on również zmniejszyć pole do nadużywania systemu azylowego poprzez zniechęcanie do składania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej jednocześnie w kilku krajach (tzw. asylum shopping) w UE. Miał również na celu umożliwienie państwom członkowskim identyfikacji obywateli państw trzecich o nieuregulowanym statusie przebywających nielegalnie w UE, przewidując przechowywanie danych tych obywateli. Ułatwiłoby to państwom członkowskim ponowne wydawanie dokumentów obywatelom państw trzecich w kontekście ich powrotu do państwa pochodzenia. Przewidując obniżenie wieku osób, od których należy pobierać odciski palców, do sześciu lat, wniosek miał na celu ułatwienie identyfikacji małoletnich i, w razie potrzeby, poszukiwania rodzin w razie oddzielenia od rodziny. Tym samym umożliwiał państwu członkowskiemu kontynuację poszukiwań w przypadku uzyskania trafienia dotyczącego odcisków palców wskazującego na obecność tych małoletnich w innym państwie członkowskim. Wniosek miał również na celu wzmocnienie ochrony małoletnich bez opieki, którzy nie zawsze składają formalne wnioski o ochronę międzynarodową i którzy uciekają z placówek opiekuńczych lub spod opieki służb zajmujących się opieką nad dziećmi, którym zostali powierzeni. Rejestrowanie małoletnich z państw trzecich w Eurodac ułatwiłoby zatem ustalenie, gdzie przebywają, i przyczyniłoby się do zapobiegania sytuacjom, które prowadzą do ich wykorzystywania.

Podczas negocjacji współprawodawcy wprowadzili kilka zmian. W związku z tym w Eurodac dodano dwie nowe kategorie osób, a mianowicie osoby zarejestrowane do celów przeprowadzenia procedury przyjęcia na podstawie rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] oraz osoby przyjęte zgodnie z krajowym programem przesiedleń. Celem dodania tych dwóch kategorii jest pomoc państwom członkowskim w prawidłowym wdrożeniu rozporządzenia w sprawie przesiedleń. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] stanowią one podstawy wyłączenia z przyjęcia na podstawie niniejszego rozporządzenia. Jeżeli takie dane nie będą rejestrowane w Eurodac, państwo członkowskie prowadzące procedurę przyjęcia do celów przesiedlenia musiałoby w sposób dwustronny sprawdzać ze wszystkimi pozostałymi państwami członkowskimi, czy dana osoba znajdowała się w jednej z tych dwóch sytuacji. Współprawodawcy wprowadzili również zmiany ułatwiające organom ścigania dostęp do Eurodac przez umożliwienie im prowadzenia wyszukiwania na podstawie danych alfanumerycznych. Wprowadzili również niezbędne przepisy umożliwiające przechowywanie w Eurodac zeskanowanych kolorowych kopii dokumentów tożsamości lub dokumentów podróży. Celem tych przepisów było ułatwianie powrotu.

Uwzględniając powyższe i opierając się na tej podstawie, obecny wniosek spowoduje przekształcenie systemu w taki sposób, aby możliwe było liczenie osób (po raz pierwszy) ubiegających się o ochronę międzynarodową. Państwa członkowskie i UE wykorzystają to jako pierwszy krok do określania schematów niedozwolonego przemieszczania się oraz zapewnią odpowiednią reakcję polityczną, aby zaradzić temu zjawisku. Ponadto nowe przepisy zapewnią spójność z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją (zmieniającego poprzedni system dubliński). Niniejszy wniosek ustanawia kryterium odpowiedzialności w odniesieniu do badania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w przypadkach, gdy wniosek został złożony po sprowadzeniu osoby na ląd w wyniku operacji poszukiwawczo-ratowniczej (na podstawie obecnie obowiązujących przepisów osoby takie są objęte kryterium nielegalnego wjazdu). Przepisy dotyczące odpowiedzialności w przypadku tej nowej kategorii są wprawdzie takie same jak przepisy dotyczące osób, które wjeżdżają do UE nielegalnie, jednak istnieje istotna różnica związana z faktem, że państwa członkowskie, w których osoby są sprowadzane na ląd, stoją przed szczególnymi wyzwaniami, gdyż w przypadku sprowadzenia na ląd na podstawie Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim nie mogą one stosować tych samych instrumentów co w przypadku nielegalnego przekraczania granicy lądowej lub powietrznej. W związku z tym konieczne jest utworzenie w Eurodac oddzielnej kategorii dla tych osób, co pozwoli zaprzestać ich rejestrowania jako osób, które przekroczyły granicę nielegalnie (jak ma to miejsce obecnie). W Eurodac odzwierciedlone zostanie także wyraźnie przeniesienie odpowiedzialności między państwami członkowskimi, co przyspieszy procedury azylowe. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa związane z nową procedurą kontroli przesiewowej ułatwi również stosowanie przepisów dotyczących relokacji, gdyż osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa będą wyłączane z relokacji. Podobnie wprowadzenie pola wskazującego państwo członkowskie, które wydało lub przedłużyło wizę osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową lub w imieniu którego wydano wizę, oraz numer wniosku wizowego ułatwiłoby zastosowanie kryterium dotyczącego odpowiedzialności wobec tych państw członkowskich lub państw stowarzyszonych, które nie są związane rozporządzeniem w sprawie VIS, lecz na które wydanie wizy wywiera jednak wpływ. Wyraźne oznaczenie tych elementów w Eurodac sprawi, że państwa członkowskie będą odnosić korzyści dzięki szybszemu procesowi azylowemu w szerszym znaczeniu. Ponadto nowy wniosek zapewni płynne połączenie z kontrolą przesiewową przez dostosowanie terminów i sprawniejsze powiązanie z procedurą powrotów: zaznaczany będzie fakt odrzucenia wniosku i nieudzielenia danej osobie prawa do pozostania oraz fakt przyznania pomocy w dobrowolnym powrocie i środków reintegracyjnych (AVRR).

Niniejszy wniosek wprowadzi również zestaw powiązanych zmian dotyczących ram interoperacyjności, w tym zmian rozporządzenia w sprawie interoperacyjności. Konieczne uzasadnienia prawne i finansowe tych zmian podano w ocenie skutków finansowych regulacji dotyczącej interoperacyjności i nie są one objęte niniejszym dokumentem.

1.4.4.Wskaźniki wyników i wpływu 

Należy określić wskaźniki, które umożliwią monitorowanie realizacji wniosku/inicjatywy.

Podczas modernizacji systemu centralnego, w tym w kontekście wdrożenia ram interoperacyjności

Po zatwierdzeniu projektu wniosku i przyjęciu specyfikacji technicznych system centralny Eurodac zostanie zmodernizowany w zakresie wydajności i przepustowości w odniesieniu do przesyłu danych z krajowych punktów kontaktowych państw członkowskich. Zarządzanie projektem modernizacji systemu centralnego i systemów krajowych na poziomie UE oraz integrację jednolitego interfejsu krajowego (NUI) realizowaną przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym koordynować będzie agencja eu-LISA.

Cel szczegółowy: System powinien być gotowy do działania w momencie wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją (reformującego poprzedni system dubliński).

Wskaźnik: Na potrzeby uruchomienia systemu eu-LISA powiadomi o pozytywnym zakończeniu kompleksowych testów systemu centralnego Eurodac przeprowadzonych przez nią we współpracy z państwami członkowskimi.

Po uruchomieniu nowego systemu centralnego (art. 42 pierwotnego wniosku z 2016 r., co do którego współprawodawcy osiągnęli wstępne porozumienie)

Po uruchomieniu systemu Eurodac agencja eu-LISA zapewni działanie systemów monitorujących funkcjonowanie systemu na tle wyznaczonych celów. Na zakończenie każdego roku eu-LISA powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie z działania systemu centralnego, w tym jego funkcjonowania pod względem technicznym oraz bezpieczeństwa. Roczne sprawozdanie zawiera informacje dotyczące zarządzania systemem Eurodac i jego funkcjonowania, oparte na wcześniej ustalonych ilościowych wskaźnikach dotyczących celów.

W ciągu trzech lat od przyjęcia eu-LISA powinna przeprowadzić analizę wykonalności technicznej dodania do centralnego systemu oprogramowania do rozpoznawania twarzy, zapewniającego rzetelne i wiarygodne wyniki porównania danych dotyczących wizerunku twarzy.

W ciągu siedmiu lat od przyjęcia, a następnie co cztery lata, Komisja przygotowuje ogólną ocenę systemu Eurodac, analizując osiągnięte rezultaty na tle wyznaczonych celów oraz skutki w zakresie praw podstawowych, w tym to, czy dostęp na potrzeby ochrony porządku publicznego doprowadził do pośredniej dyskryminacji osób objętych niniejszym rozporządzeniem, oraz oceniając, czy przesłanki, które doprowadziły do ustanowienia systemu, są nadal aktualne, oraz wszelkie konsekwencje dla przyszłej działalności, a także wydaje wszelkie niezbędne zalecenia. Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Każde państwo członkowskie i Europol przygotowują roczne sprawozdania dotyczące skuteczności porównywania danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego, zawierające dane statystyczne określające liczbę wniosków i uzyskanych trafień.

1.5.Uzasadnienie wniosku/inicjatywy 

1.5.1.Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej, w tym szczegółowy terminarz przebiegu realizacji inicjatywy

(1) Określenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją.

(2) Kontrola tożsamości obywateli państw trzecich nielegalnie przekraczających granicę UE oraz przemieszczających się wewnątrz jej terytorium na potrzeby ponownego wydawania dokumentów i powrotu.

(3) Pomoc w określeniu obywateli państw trzecich wymagających szczególnego traktowania, takich jak małoletni, którzy często padają ofiarą przemytu.

(4) Wzmocnienie walki z międzynarodową przestępczością, terroryzmem i innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa.

(4) Pomoc w stosowaniu rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] przez ułatwienie zastosowania powodów odmowy (jak wyjaśniono w pkt 1.4.3).

(5) Pomoc w określaniu schematów niedozwolonego przemieszczania się przez liczenie osób (po raz pierwszy) ubiegających się o ochronę międzynarodową.

(6) Wsparcie skutecznego wdrożenia ram interoperacyjności (w tym zmian rozporządzenia w sprawie interoperacyjności) oraz, w tym kontekście, wsparcie celów wizowego systemu informacyjnego (VIS) i europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). Jeżeli chodzi o VIS, właściwe organy wizowe otrzymują dostęp do Eurodac w formacie tylko do odczytu; dostarczy to informacji na potrzeby procesu rozpatrywania wniosków wizowych i podejmowania decyzji w ich sprawie. Jeżeli chodzi o ETIAS, przepisy szczegółowe w rozporządzeniu Eurodac umożliwią porównanie danych w ETIAS z danymi w Eurodac, tak aby można było dokonać weryfikacji przewidzianych w art. 20 rozporządzenia w sprawie ETIAS. Ponadto dostęp do Eurodac mają jednostki krajowe ETIAS. Mogą one przeglądać ten system, w formacie tylko do odczytu, w celu rozpatrywania wniosków o zezwolenie na podróż.

1.5.2.Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej (może wynikać z różnych czynników, na przykład korzyści koordynacyjnych, pewności prawa, większej efektywności lub komplementarności). Na potrzeby tego punktu „wartość dodaną z tytułu zaangażowania Unii” należy rozumieć jako wartość wynikającą z unijnej interwencji wykraczającą poza wartość, która zostałaby wytworzona przez same państwa członkowskie.

Przyczyny działania na poziomie europejskim (ex ante)

Żadne państwo członkowskie nie jest w stanie poradzić sobie we własnym zakresie z nielegalną imigracją i niedozwolonym przemieszczaniem się ani rozpatrzyć wszystkich wniosków o azyl składanych w UE. W UE od wielu lat występuje problem polegający na tym, iż poszczególne osoby dostają się na terytorium UE poprzez granice zewnętrzne, nie zgłaszając się na wyznaczonym przejściu granicznym. Nasilił się on w szczególności w latach 2014–2015, kiedy to szlakami biegnącymi przez środkową i południową część basenu Morza Śródziemnego do UE przybyło ponad milion nielegalnych migrantów. W 2015 r. odnotowano również dalsze przemieszczanie się migrantów z krajów, w których znajduje się granica zewnętrzna UE, do innych państw członkowskich. W związku z tym monitorowanie przestrzegania unijnych przepisów i procedur, takich jak procedura ustalania, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl, nie może zostać przeprowadzone przez państwa członkowskie działające samodzielnie. Działania skierowane przeciwko nielegalnej imigracji na obszarze bez granic wewnętrznych powinny być podejmowane wspólnie. Uwzględniając wszystkie te aspekty, UE jest w lepszej pozycji niż państwa członkowskie, aby podjąć stosowne działania.

Podobnie skuteczne zastosowanie powodów odmowy na podstawie rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] nie jest możliwe, jeżeli państwa członkowskie będą działały samodzielnie.

Stosowanie trzech istniejących unijnych wielkoskalowych systemów informatycznych (SIS, VIS i Eurodac) przynosi korzyści zarządzaniu granicami. Dokładniejsze informacje na temat przekraczania granic przez obywateli państw trzecich, dostępne na szczeblu UE, stanowiłyby solidną podstawę dla opracowywania i dostosowywania polityki migracyjnej UE. W związku z tym potrzebna była również zmiana rozporządzenia Eurodac i dodanie kolejnego celu polegającego na umożliwieniu dostępu do danych na potrzeby kontrolowania migracji nieuregulowanej do UE oraz niedozwolonych przepływów migrantów o nieuregulowanym statusie w obrębie jej terytorium (wniosek z 2016 r.). Cel ten nie może zostać wystarczająco osiągnięty przez państwa członkowskie działające samodzielnie, ponieważ wniosek dotyczący takiej zmiany przedstawić może jedynie Komisja. Podobnie, zmiany niezbędne do skutecznego wprowadzenia w życie ram interoperacyjności mogą być zaproponowane wyłącznie przez Komisję.

Oczekiwana wygenerowana unijna wartość dodana (ex post)

Przewiduje się, że rozporządzenie Eurodac dostarczy wartości dodanej w kilku wymiarach. Po pierwsze oczekuje się, że zapewnione zostanie wydajne i szybkie zastosowanie przepisów przewidzianych we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją (poprzedni system dubliński) przez wyraźne oznaczenie koniecznych informacji, takich jak: przeniesienie odpowiedzialności z jednego państwa członkowskiego na inne, dane dotyczące relokacji lub dane mające znaczenie dla ustanowienia odpowiedzialności. Po drugie oczekuje się, że rozporządzenie będzie stanowiło skuteczniejszą pomoc w kontrolowaniu migracji nieuregulowanej oraz wykrywaniu niedozwolonego przemieszczania się między innymi dzięki wprowadzeniu zliczania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, a nie tylko samych wniosków. Po trzecie oczekuje się, że rozporządzenie zapewni skuteczne stosowanie rozporządzenia w sprawie przesiedleń, dostarczając informacji niezbędnych do oceny dokonywanej na etapie procedury przyjmowania. Jeżeli takie informacje nie znajdowałyby się w Eurodac, państwo członkowskie prowadzące procedurę przyjęcia musiałoby je zdobywać, kontaktując się dwustronnie z każdym państwem członkowskim. Po czwarte, oczekuje się, że rozporządzenie zapewni funkcjonowanie Eurodac w ramach interoperacyjności, gdyż niektóre z przepisów w rozporządzeniach dotyczących interoperacyjności muszą mieć właściwe odpowiedniki w aktach prawnych regulujących bazy danych objęte interoperacyjnością. Ponadto oczekuje się, że rozporządzenie ułatwi powroty i zapewni sprawne powiązanie z kontrolą przesiewową.

1.5.3.Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

Główne wnioski wynikające z modernizacji systemu centralnego po przyjęciu wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac 32 dotyczą znaczenia zarządzania projektem przez państwa członkowskie na wczesnym etapie oraz zagwarantowania, aby zarządzanie projektem modernizacji połączeń krajowych odbywało się w odniesieniu do wyznaczonych etapów pośrednich. Mimo że eu-LISA określiła sztywny harmonogram zarządzania projektem, zarówno w odniesieniu do modernizacji systemu centralnego, jak i krajowych połączeń państw członkowskich, niektóre z państw członkowskich nie podłączyły się do systemu centralnego do dnia 20 lipca 2015 r. (dwa lata od daty przyjęcia rozporządzenia) lub istniało ryzyko, że im się to nie uda.

Podczas warsztatów dotyczących doświadczeń zgromadzonych w trakcie modernizacji systemu centralnego w 2015 r., państwa członkowskie zasygnalizowały również potrzebę zapewnienia etapu wprowadzającego przy kolejnej aktualizacji systemu centralnego, tak aby wszystkie państwa członkowskie były w stanie w sposób terminowy podłączyć się do systemu centralnego.

Znaleziono alternatywne rozwiązania dla tych państw członkowskich, które z opóźnieniem podłączyły się do systemu centralnego w 2015 r. Jednemu z państw członkowskich agencja eu-LISA udostępniła na przykład rozwiązanie obejmujące krajowy punkt dostępu/odwzorowanie linii papilarnych palców (NAP/FIT) wykorzystywany przez agencję do testowania symulacji, ponieważ państwo to nie zabezpieczyło odpowiednich środków finansowych na potrzeby wszczęcia postępowania przetargowego bezpośrednio po przyjęciu rozporządzenia Eurodac. Dwa inne państwa członkowskie musiały uciec się do zastosowania opracowanego wewnętrznie rozwiązania na potrzeby podłączenia do systemu przed zainstalowaniem objętych przetargiem rozwiązań NAP/FIT.

Agencja eu-LISA podpisała umowę ramową z usługodawcą w sprawie opracowania funkcji i usług utrzymania Eurodac. Wiele państw członkowskich wykorzystało tę umowę ramową na potrzeby przetargu na ujednolicone rozwiązanie NAP/FIT, co pozwoliło uniknąć krajowych procedur przetargowych i tym zaoszczędzić czas i środki pieniężne. Na potrzeby przyszłej modernizacji należy rozważyć ponowne zastosowanie podobnej umowy ramowej.

1.5.4.Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia

Niniejszy wniosek powinien być postrzegany jako część trwającego procesu rozwijania przepisów rozporządzenia dublińskiego 33 (które proponuje się zastąpić rozporządzeniem w sprawie zarządzania azylem i migracją), komunikatu Komisji w sprawie nowego paktu o migracji i azylu (COM(2020) XXX final) oraz komunikatu Komisji dotyczącego sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa 34 , jak również w związku z Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Granice 35 , stanowiącym część wieloletnich ram finansowych, a także rozporządzeniem ustanawiającym agencję eu-LISA 36 .

W ramach Komisji dyrekcją odpowiedzialną za utworzenie Eurodac jest DG HOME.

1.6.Okres trwania działania i jego wpływ finansowy 

 Ograniczony czas trwania

   Okres trwania wniosku/inicjatywy: od [DD/MM]RRRR r. do [DD/MM]RRRR r.

   Okres trwania wpływu finansowego: od RRRR r. do RRRR r. w odniesieniu do środków na zobowiązania oraz od RRRR r. do RRRR r. w odniesieniu do środków na płatności.

 Nieograniczony czas trwania

Wdrożenie w połączeniu z etapem rozwoju w ciągu pierwszych trzech lat po przyjęciu,

a następnie rozpoczęcie działalności i utrzymanie systemu.

1.7.Planowane tryby zarządzania 

 Bezpośrednie zarządzanie przez Komisję

w ramach jej służb, w tym za pośrednictwem jej pracowników w delegaturach Unii;

przez agencje wykonawcze;

 Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi

 Zarządzanie pośrednie poprzez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:

państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;

organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);

EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;

organom, o których mowa w art. 70 i 71 rozporządzenia finansowego;

organom prawa publicznego;

podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;

podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;

osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.

W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.

Uwagi

Komisja będzie odpowiedzialna za całościowe zarządzanie tym działaniem, natomiast eu-LISA będzie odpowiedzialna za rozwój, eksploatację i utrzymanie systemu.

 

2.ŚRODKI ZARZĄDZANIA 

2.1.Zasady nadzoru i sprawozdawczości 

Określić częstotliwość i warunki

Zasady dotyczące monitorowania i oceny systemu Eurodac zostały przewidziane w art. 42 pierwotnego wniosku z 2016 r.:

Roczne sprawozdanie: monitorowanie i ocena

1. Eu-LISA przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych roczne sprawozdanie z działalności systemu centralnego, w tym na temat jego technicznego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Roczne sprawozdanie zawiera informacje dotyczące zarządzania systemem Eurodac i jego funkcjonowania, oparte na wcześniej ustalonych ilościowych wskaźnikach dotyczących celów, o których mowa w ust. 2.

2. Eu-LISA zapewnia stosowanie procedur monitorowania funkcjonowania systemu centralnego pod kątem realizacji celów dotyczących rezultatów, efektywności kosztowej i jakości działania.

3. Eu-LISA dysponuje, na potrzeby konserwacji technicznej, sprawozdawczości i statystyk, dostępem do niezbędnych informacji dotyczących przeprowadzonych w systemie centralnym operacji przetwarzania danych.

3a.    W ciągu trzech lat od przyjęcia agencja eu-LISA przeprowadza badanie technicznej wykonalności zadania polegającego na dodaniu oprogramowania do rozpoznawania twarzy do systemu centralnego na potrzeby porównywania wizerunków twarzy. Zanim technologia rozpoznawania twarzy zostanie wprowadzona do systemu centralnego, w badaniu tym zostanie oceniona wiarygodność i dokładność wyników uzyskanych za pośrednictwem oprogramowania do rozpoznawanie twarzy na potrzeby Eurodac oraz zostaną przedstawione wszelkie niezbędne zalecenia.

4. W ciągu siedmiu lat od przyjęcia, a następnie co cztery lata, Komisja przygotowuje ogólną ocenę systemu Eurodac, analizując osiągnięte rezultaty na tle wyznaczonych celów oraz skutki w zakresie praw podstawowych, w tym to, czy dostęp na potrzeby ochrony porządku publicznego doprowadził do pośredniej dyskryminacji osób objętych niniejszym rozporządzeniem, oraz oceniając, czy przesłanki, które doprowadziły do ustanowienia systemu, są nadal aktualne, oraz wszelkie konsekwencje dla przyszłej działalności, a także wydaje wszelkie niezbędne zalecenia. Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5. Państwa członkowskie przekazują eu-LISA i Komisji informacje niezbędne do sporządzenia rocznych sprawozdań, o których mowa w ust. 1.

6. Agencja eu-LISA, państwa członkowskie i Europol dostarczają Komisji informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań z oceny, o których mowa w ust. 4. Informacje takie nie mogą w żadnym przypadku narażać na szwank metod pracy ani ujawniać informacji o źródłach, członkach personelu czy też dochodzeniach prowadzonych przez wyznaczone organy.

7. Z poszanowaniem przepisów prawa krajowego dotyczących publikacji danych szczególnie chronionych, wszystkie państwa członkowskie i Europol przygotowują coroczne sprawozdania ze skuteczności porównywania danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego, zawierające informacje i statystyki na temat:

   dokładnego celu porównania, w tym rodzaju przestępstw terrorystycznych lub poważnych przestępstw,

   podstaw uzasadnionego podejrzenia,

   uzasadnionych powodów nieprzeprowadzania porównania z innymi państwami członkowskimi na mocy decyzji 2008/615/WSiSW, zgodnie z art. 32 ust. 1 niniejszego rozporządzenia,

   liczby wniosków o porównanie,

   liczby i rodzaju spraw, które zakończyły się udaną identyfikacją, oraz

   potrzeby i zastosowania trybu obowiązującego w szczególnie naglących przypadkach, w tym na temat przypadków, w których w wyniku weryfikacji po fakcie przez organ weryfikujący tryb taki nie został zaakceptowany.

Państwa członkowskie i Europol przekazują swoje roczne sprawozdania Komisji do dnia 30 czerwca następnego roku.

8. Na podstawie rocznych sprawozdań państw członkowskich i Europolu przewidzianych w ust. 7 i w uzupełnieniu do ogólnej oceny przewidzianej w ust. 4 Komisja opracowuje roczne sprawozdanie z dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

2.2.System zarządzania i kontroli 

2.2.1.Uzasadnienie dla systemu zarządzania, mechanizmów finansowania wykonania, warunków płatności i proponowanej strategii kontroli

Agencja eu-LISA ma za zadanie funkcjonować jako centrum doskonałości w dziedzinie rozwoju wielkoskalowych systemów informatycznych i zarządzania nimi. Wykonuje zadania związane z rozwijaniem/modernizacją oraz obsługą systemu centralnego Eurodac.

Formalne przyjęcie i rozwój

Po przyjęciu projektu wniosku / aktów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych przeprowadzona zostanie modernizacja systemu centralnego Eurodac. Na etapie rozwoju wszystkie działania rozwojowe będą prowadzone przez eu-LISA. Agencja ta będzie koordynować zarządzanie projektem modernizacji systemu centralnego i systemów krajowych na poziomie UE oraz integrację jednolitego interfejsu krajowego realizowaną przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym.

Uruchomienie systemu

Na potrzeby uruchomienia systemu eu-LISA musi powiadomić o pozytywnym zakończeniu kompleksowych testów systemu centralnego Eurodac przeprowadzonych przez nią we współpracy z państwami członkowskimi.

Działanie systemu

Podczas fazy operacyjnej eu-LISA utrzymuje system pod względem technicznym i monitoruje funkcjonowanie systemu pod kątem wyznaczonych celów. Na zakończenie każdego roku eu-LISA powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie z działania systemu centralnego, w którym znajdą się wiarygodne i rzetelne wyniki.

2.2.2.Informacje dotyczące zidentyfikowanego ryzyka i systemów kontroli wewnętrznej ustanowionych w celu jego ograniczenia

Zidentyfikowano następujące ryzyka:

1) Napotykane przez eu-LISA trudności dotyczące zarządzania rozbudową i integracją systemu równolegle do prac rozwojowych dotyczących innych bardziej złożonych systemów (system wjazdu/wyjazdu, AFIS dla SIS II, VIS, itd.), które są prowadzone w tym samym okresie.

2) Zmodernizowany Eurodac musi być zintegrowany z krajowymi systemami informatycznymi, które muszą być w pełni zgodne z wymogami centralnymi. Rozmowy z państwami członkowskimi mające na celu zapewnienie jednolitego stosowania systemu mogą powodować opóźnienia w prowadzeniu prac nad rozwojem systemu.

Ryzyka opisane powyżej stanowią typowe ryzyka związane z projektem polegające na:

1. nieukończeniu projektu w terminie;

2. nieukończeniu projektu w granicach ustalonego budżetu;

3. niewykonaniu projektu w pełnym zakresie.

To pierwsze ryzyko jest najpoważniejsze, ponieważ opóźnienie prowadzi do wyższych kosztów, z których większość wiąże się z czasem trwania: koszty związane z pracownikami, opłacane corocznie koszty licencji itp.

Ryzyko to można ograniczyć poprzez stosowanie technik zarządzania projektami, w tym przygotowanie planów awaryjnych w projektach rozwojowych i zapewnienie wystarczającej liczby personelu, aby zapewnić obsługę w momentach najintensywniejszej pracy. Oszacowania wysiłku zwykle dokonuje się przy założeniu obciążenia pracą równomiernie rozłożonego w czasie, podczas gdy w rzeczywistości jest ono nierówne, co wymusza większe przydziały zasobów.

Istnieje kilka rodzajów ryzyka związanych ze zleceniem prac rozwojowych zewnętrznemu wykonawcy:

1. w szczególności ryzyko, że wykonawca nie przeznaczy wystarczających środków na projekt lub opracuje i będzie rozwijać system, który nie będzie odzwierciedlać najnowszej wiedzy naukowej i technicznej;

2. ryzyko, że wykonawca nie będzie w pełni przestrzegał technik administracyjnych i metod prowadzenia wielkoskalowych projektów informatycznych, dążąc do obniżenia kosztów;

3. ponadto nie można całkowicie wykluczyć ryzyka, że wykonawca stanie w obliczu trudności finansowych ze względów niezwiązanych z projektem.

Powyższe rodzaje ryzyka można łagodzić poprzez udzielanie zamówień na podstawie surowych kryteriów jakościowych, sprawdzanie referencji wykonawców i utrzymywanie z nimi ścisłych kontaktów. Jako ostateczność, można wreszcie także ustanowić rygorystyczne zapisy umowne dotyczące kar i wypowiedzenia umowy oraz stosować je w razie potrzeby.

2.2.3.Oszacowanie i uzasadnienie efektywności kosztowej kontroli (relacja kosztów kontroli do wartości zarządzanych funduszy powiązanych) oraz ocena prawdopodobnego ryzyka błędu (przy płatności i przy zamykaniu) 

Agencja eu-LISA ma za zadanie funkcjonować jako centrum doskonałości w dziedzinie rozwoju wielkoskalowych systemów informatycznych i zarządzania nimi. Wykonuje zadania związane z rozwijaniem/modernizacją oraz obsługą systemu centralnego Eurodac.

Sprawozdanie finansowe agencji podlega zatwierdzeniu przez Trybunał Obrachunkowy i procedurze udzielania absolutorium. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji będzie przeprowadzać audyty we współpracy z audytorem wewnętrznym Agencji.

Komisja przedstawia sprawozdania dotyczące relacji kosztów kontroli do wartości zarządzanych funduszy powiązanych. W rocznym sprawozdaniu z działalności DG HOME za 2018 r. relacja ta wynosi 0,31 % w odniesieniu do podmiotów, którym powierzono zarządzanie pośrednie, i agencji zdecentralizowanych, w tym eu-LISA. Agencja nie przedstawia oddzielnych sprawozdań dotyczących tej relacji. Agencja eu-LISA otrzymała pozytywną opinię pokontrolną dotyczącą jej rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r., co oznacza, że poziom błędu wyniósł poniżej 2 %. Nie ma przesłanek wskazujących na to, że poziom błędu ulegnie pogorszeniu w nadchodzących latach.

2.3.Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom 

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony, np. ze strategii zwalczania nadużyć finansowych.

Środki przewidziane na zwalczanie nadużyć finansowych zostały określone w art. 50 rozporządzenia (UE) 2018/1726, który stanowi następująco:

1. W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych bezprawnych działań zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzenie (UE) 2017/1939.

2. Agencja przystępuje do Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz niezwłocznie przyjmuje odpowiednie przepisy mające zastosowanie do wszystkich pracowników agencji, z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do tego porozumienia.

3. Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do audytu, na podstawie dokumentów oraz na miejscu, wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali od agencji unijne środki finansowe.

4. OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 i w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 w celu ustalenia, czy miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem, wpływające na interesy finansowe Unii w związku z dotacją lub zamówieniem finansowanym przez agencję.

5. Bez uszczerbku dla ust. 1, 2, 3 i 4, zamówienia, umowy o udzielenie dotacji i decyzje agencji o udzieleniu dotacji zawierają postanowienia wyraźnie upoważniające Trybunał Obrachunkowy, OLAF i Prokuraturę Europejską do prowadzenia audytów i dochodzeń, zgodnie z kompetencjami każdego z nich.

Zastosowanie będzie miała strategia Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych dotycząca zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania.

3.SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY 

3.1.Dział wieloletnich ram finansowych i proponowane nowe linie budżetowe po stronie wydatków 

Dział wieloletnich ram finansowych

Linia budżetowa

Rodzaj
środków

Wkład

Dział 4: Migracja i zarządzanie granicami

Rozdział 11: Zarządzanie granicami

Zróżn. / niezróżn. 37

państw EFTA 38

krajów kandydujących 39

państw trzecich

w rozumieniu art. [21 ust. 2 lit. b)] rozporządzenia finansowego

4

11.1002 – Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

Zróżn.

NIE

NIE

TAK*

NIE

   * Agencja eu-LISA otrzymuje wkłady od państw stowarzyszonych w ramach układu z Schengen (Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Liechtenstein)

   

3.2.Szacunkowy wpływ na wydatki 

3.2.1.Synteza szacunkowego wpływu na wydatki 

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram 
finansowych

11

Zarządzanie granicami

eu-LISA

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

OGÓŁEM

Tytuł 1: Wydatki na personel

Środki na zobowiązania

(1a)

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

2,100

Środki na płatności

(1b)

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

2,100

Tytuł 2: Wydatki na infrastrukturę i wydatki administracyjne

Środki na zobowiązania

(2 a)

Środki na płatności

(2b)

Tytuł 3: Wydatki operacyjne*

Środki na zobowiązania

(3 a)

13,700

21,030

14,870

5,500

5,500

5,500

5,500

71,600

Środki na płatności

(3b)

13,700

21,030

14,870

5,500

5,500

5,500

5,500

71,600

OGÓŁEM środki 
dla eu-LISA

Środki na zobowiązania

=1a+2a+3a

14,000

21,330

15,170

5,800

5,800

5,800

5,800

73,700

Środki na płatności

=1b+2b+3b

14,000

21,330

15,170

5,800

5,800

5,800

5,800

73,700Dział wieloletnich ram 
finansowych

7

Europejska administracja publiczna

Niniejszą część uzupełnia się przy użyciu „danych budżetowych o charakterze administracyjnym”, które należy najpierw wprowadzić do załącznika do oceny skutków finansowych regulacji , przesyłanego do DECIDE w celu konsultacji między służbami.

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

DG HOME

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

OGÓŁEM

Zasoby ludzkie

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Pozostałe wydatki administracyjne

OGÓŁEM środki na DZIAŁ 7 wieloletnich ram finansowych

(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

OGÓŁEM

OGÓŁEM środki 
z wszystkich DZIAŁÓW 
wieloletnich ram finansowych 

Środki na zobowiązania

14,450

21,780

15,620

6,250

6,250

6,250

6,250

76,850

Środki na płatności

14,450

21,780

15,620

6,250

6,250

6,250

6,250

76,850

Brak kosztów związanych z Europolem, ponieważ koszty związane z punktem dostępu dla Europolu zostaną pokryte przez Europol.

3.2.2.Szacunkowy wpływ na środki eu-LISA – tabela produktów

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty

 

 

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

OGÓŁEM

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

Rodzaj

Średni koszt

Numer

Koszt

Numer

Koszt

Numer

Koszt

Numer

Koszt

Numer

Koszt

Numer

Koszt

Numer

Koszt

Numer

Koszt

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1: Rozwój funkcjonalny systemu Eurodac

- Produkt

Wykonawca 40

 

 

0,130

 

0,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0,800

Cel szczegółowy nr 1 – suma cząstkowa

-

0,130

-

0,670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,800

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2: Zwiększenie wydajności bazy danych Eurodac

- Produkt

Sprzęt, oprogramowanie 41

 

 

7,870

 

11,260

 

8,870

 

 

 

 

 

 

 

 

-

28,000

- Produkt

Obsługa techniczna

 

 

3,400

 

3,500

 

2,700

 

2,400

 

2,400

 

2,400

 

2,400

-

19,200

- Produkt

Projekty + rozwój

 

 

0,800

 

0,800

 

0,800

 

1,000

 

1,000

 

1,000

 

1,000

-

6,400

- Produkt

Przesiedlenia

 

 

0,400

 

0,500

 

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

-

1,000

- Produkt

Wyszukiwanie danych alfanumerycznych

 

 

1,000

 

1,000

 

0,500

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2,500

- Produkt

Kopie paszportów

 

 

0,100

 

0,300

 

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0,500

- Produkt

Rozpoznawanie twarzy w ramach Eurodac

 

 

 

 

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

3,000

- Produkt

Dodatkowa konserwacja systemu EURODAC (sprzęt komputerowy/oprogramowanie/tryb active.active)

 

 

 

 

 

 

1,800

 

2,100

 

2,100

 

2,100

 

2,100

-

10,200

Cel szczegółowy nr 2 – suma cząstkowa

 

 

 

20,360

 

14,870

 

5,500

 

5,500

 

5,500

 

5,500

-

70,800

Cele 1 do 2 – OGÓŁEM

 

 

 

21,030

 

14,870

 

5,500

 

5,500

 

5,500

 

5,500

-

71,600

3.2.3.Podsumowanie szacunkowego wpływu na środki administracyjne

(1)Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych

(2)Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

OGÓŁEM

DZIAŁ 7 
wieloletnich ram finansowych

Zasoby ludzkie

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Pozostałe wydatki administracyjne

Suma cząstkowa DZIAŁU 7 
wieloletnich ram finansowych

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Poza DZIAŁEM 7 42  
wieloletnich ram finansowych

Zasoby ludzkie

Inne wydatki 
o charakterze administracyjnym

Suma cząstkowa 
poza DZIAŁEM 7 
wieloletnich ram finansowych

OGÓŁEM DG HOME

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie i inne wydatki o charakterze administracyjnym zostaną pokryte z zasobów dyrekcji generalnej już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.3.2.3.1.Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

(1)Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich.

(2)Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)

W centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji

3

3

3

3

3

3

3

W delegaturach

Badania naukowe

Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC) – CA, LA, SNE, INT i JED  43

Dział 7

Finansowanie z DZIAŁU 7 wieloletnich ram finansowych 

- w centrali

- w delegaturach

Finansowanie ze środków przydzielonych na program  44

- w centrali

- w delegaturach

Badania naukowe

Inne (określić)

OGÓŁEM DG HOME

3

3

3

3

3

3

3

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów dyrekcji generalnej już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony

Różne zadania odnoszące się do Eurodac, np. w kontekście opinii Komisji w sprawie rocznego programu prac oraz monitorowania jego realizacji, nadzór nad przygotowaniem budżetu agencji i monitorowanie jego wykonania, wspomaganie agencji w rozwijaniu jej działalności zgodnie z politykami UE, w tym uczestnictwo w posiedzeniach ekspertów itp.

Personel zewnętrzny

Szacunkowy wpływ na personel (dodatkowe EPC) – plan zatrudnienia eu-LISA

Stanowiska (plan zatrudnienia)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dodatkowe stanowiska

2

2

2

2

2

2

2

Rekrutację zaplanowano na styczeń 2021 r. Wszyscy pracownicy muszą być dostępni na początku 2021 r., w celu umożliwienia rozpoczęcia prac nad rozwojem systemu Eurodac w odpowiednim czasie, tak aby zapewnić jego uruchomienie w 2021 r. W celu zaspokojenia potrzeb zarówno w odniesieniu do realizacji projektu, jak i wsparcia operacyjnego oraz utrzymania systemu po jego uruchomieniu w środowisku produkcyjnym, należy zapewnić dwóch nowych pracowników zatrudnionych na czas określony (TA). Środki pieniężne zostaną wykorzystane:

·na potrzeby wspierania realizacji projektów obejmujących działania członków zespołu projektowego, takie jak: określenie wymagań i specyfikacji technicznych, współpraca i wsparcie państw członkowskich w trakcie realizacji projektu, aktualizacja dokumentu kontroli interfejsu (Inteface Control Document, ICD), działania następcze związane z dostawami realizowanymi na podstawie umów, działania dotyczące testowania projektu (w tym koordynacja testów przeprowadzanych przez państwa członkowskie), dostarczenie dokumentacji i aktualizacja itd.;

·na potrzeby wspierania działań przejściowych odnoszących się do uruchomienia systemu, realizowanych we współpracy z wykonawcą (działania następcze po wprowadzeniu nowej wersji, aktualizacje procesów operacyjnych, szkolenia, w tym szkolenia realizowane przez państwa członkowskie) itp.;

·na potrzeby wspierania długoterminowych działań, określenia specyfikacji, przygotowania umów na wypadek przekształcenia systemu (np. w związku z rozpoznawaniem obrazu) lub w przypadku, gdy konieczne będzie wprowadzenie poprawek do nowej umowy dotyczącej utrzymywania Eurodac w dobrym stanie technicznym w celu uwzględnienia dodatkowych zmian (z perspektywy technicznej i budżetowej);

·na potrzeby świadczenia usług wsparcia drugiego poziomu po rozpoczęciu działalności, w trakcie bieżącego utrzymania systemu i jego eksploatacji.

Niezależnie od składu zespołu wewnętrznego zatrudnieni zostaną dwaj nowi pracownicy (FTE TA), którzy będą wykonywali zadania związane z działaniami następczymi o charakterze umownym i finansowym oraz działaniami operacyjnymi w odniesieniu do projektu. Wykorzystanie pracowników zatrudnionych na czas określony umożliwi zadbanie o odpowiedni okres obowiązywania i ciągłości umów w celu zapewnienia ciągłości działania i korzystania z usług tych samych wyspecjalizowanych osób w celu uzyskania wsparcia operacyjnego po zakończeniu projektu. Działania w zakresie wsparcia operacyjnego wymagają ponadto dostępu do środowiska produkcyjnego, którego nie można udzielić wykonawcom ani personelowi zewnętrznemu.

3.2.4.Udział osób trzecich w finansowaniu 

Wniosek/inicjatywa:

(1)nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich

(2)przewiduje współfinansowanie ze strony osób trzecich szacowane zgodnie z poniższymi szacunkami:

środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

OGÓŁEM

Określić organ współfinansujący 

OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem

3.3.Szacunkowy wpływ na dochody 

(1)Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.

(2)Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:

   wpływ na zasoby własne

   wpływ na dochody inne

Wskazać, czy dochody są przypisane do linii budżetowej po stronie wydatków    

⌧ Odpowiednia linia po stronie wydatków w budżecie eu-LISA

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Linia budżetowa po stronie dochodów

Wpływ wniosku/inicjatywy 45

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Odpowiednia linia po stronie dochodów w budżecie eu-LISA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

W przypadku wpływu na dochody przeznaczone na określony cel należy wskazać linie budżetowe po stronie wydatków, które ten wpływ obejmie.

[…]

Pozostałe uwagi (np. metoda/wzór użyte do obliczenia wpływu na dochody albo inne informacje). 

eu-LISA otrzymuje wkłady państw stowarzyszonych w ramach środków związanych z systemem Eurodac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w odnośnych umowach*.

Obliczenia są oparte na kalkulacjach przychodów na rzecz wdrożenia systemu Eurodac sporządzonych przez państwa, które obecnie wpłacają do budżetu ogólnego Unii Europejskiej (zużytkowane płatności) roczną kwotę za dany rok budżetowy, obliczoną zgodnie z jej produktem krajowym brutto jako procent produktu krajowego brutto wszystkich uczestniczących państw. Jako że zużytkowane płatności będą znane dopiero a posteriori, kwoty dla odpowiednich lat będą również znane a posteriori, zamiast rzeczywistych kwot zastosowano zatem zapis symboliczny (p.m.). Rzeczywiste kwoty powinny opierać się na danych Eurostatu i mogą różnić się w zależności od warunków ekonomicznych uczestniczących państw.

* Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotycząca kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii (Dz.U. L 93 z 3.4.2001, s. 40).

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 5).

Protokół między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 39).

Protokół między Wspólnotą Europejską, Szwajcarią i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (2006/0257 CNS, zawarty w dniu 24 października 2008 r., publikacja w Dz.U. w toku) oraz Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim, Islandii i Norwegii (Dz.U. L 93 z 3.4.2001).

(1)    Dz.U. L […] z […], s. […].
(2)    Dz.U. L […] z […], s. […].
(3)    Dz.U. L […] z […], s. […].
(4)    Dz.U. L […] z […], s. […].
(5)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW, Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 27.
(6)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816, Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 85.
(7)    Art. 79 akapit ostatni rozporządzenia (UE) 2019/817, art. 75 akapit ostatni rozporządzenia (UE) 2019/818.
(8)    Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej (Dz.U. L 66 z 8.3.2006, s. 37).
(9)    Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotycząca kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii, Dz.U. L 93 z 3.4.2001, s. 40.
(10)    Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii, Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 5.
(11)    Protokół między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii, Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 39.
(12)    Protokół między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (2006/0257 CNS, zawarty w dniu 24.10.2008 r., Dz. U. L 161 z 24.6.2009, s. 8) oraz Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim, Islandii i Norwegii (Dz.U. L 93 z 3.4.2001).
(13)    Zob. np. sprawozdanie EASO dotyczące wtórnego przemieszczania się (niejawne).
(14)    Initiative for Children in Migration wezwała do wypracowania wspólnego podejścia do kwestii zaginionych dzieci (bez opieki i rozdzielonych), aby ustanowić skuteczne mechanizmy w celu zapobiegania ryzyku handlu ludźmi, jak również do przyjęcia standardów w kontekście procedur azylowych stosowanych w odniesieniu do dzieci.
(15)    Na przykład berliński plan działania dotyczący nowej europejskiej polityki azylowej z 25 listopada 2019 r., podpisany przez 33 organizacje i gminy.
(16)    Zalecenia UNHCR dotyczące zaproponowanego przez Komisję Europejską paktu o migracji i azylu, styczeń 2020 r.
(17)    Zalecenia IOM dotyczące nowego paktu Unii Europejskiej o migracji i azylu, luty 2020 r.
(18)    Sprawozdanie z projektu Centrum Studiów nad Polityką Europejską Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Mediterranean. Sailing Away from Responsibility? [Poszukiwanie i ratowanie, rozwiązania w zakresie sprowadzania na ląd i relokacji w regionie Morza Śródziemnego. Uciekanie od odpowiedzialności?], czerwiec 2019 r.
(19)    Informator polityczny EUI, Migration policy scoreboard: A Monitoring Mechanism for EU Asylum and Migration policy [Tabela wskaźników dotyczących polityki migracyjnej: mechanizm monitorujący unijną politykę azylową i migracyjną], marzec 2020 r.
(20)    Wszystkie badania i sprawozdania Europejskiej Sieci Migracyjnej są dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en.
(21)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 27)) i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816 (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 85).
(22)    Przyjętej w Hamburgu, Niemcy w dniu 27 kwietnia 1979 r.
(23)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS), Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.
(24)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226, Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1.
(25)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW, Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 27.
(26)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816, Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 85.
(27)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226, Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1.
(28)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS), Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.
(29)    Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG, Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.
(30)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), Dz.U. L 243 z 15.9.2009, s. 1.
(31)    O którym mowa w art. 58 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.
(32)    Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1.
(33)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona). Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31.
(34)    COM(2016) 205 final.
(35)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE, Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143.
(36)

   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011. Art. 1 ust. 3 „Agencja odpowiada za zarządzanie operacyjne systemem informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), wizowym systemem informacyjnym (VIS) oraz Eurodac”. Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99.

(37)    Środki zróżnicowane / środki niezróżnicowane
(38)    EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
(39)    Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.
(40)    Wszelkie koszty umowne związane z aktualizacjami funkcji rozkłada się na dwa pierwsze lata, przy czym największa część budżetu przypada na drugi rok (po dokonaniu odbioru).
(41)    Płatności odnoszące się do wydajności dzieli się na 3 lata, w następującym stosunku: 40 %, 40 %, 20 %
(42)    Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(43)    CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT = personel tymczasowy; JPD = młodszy specjalista w delegaturze.
(44)    W ramach podpułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).
(45)    W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty celne, opłaty wyrównawcze od cukru) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 20 % na poczet kosztów poboru.
Top

Bruksela, dnia 23.9.2020

COM(2020) 614 final

ZAŁĄCZNIK

do

zmienionego wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania danych biometrycznych w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] i rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/818


ZAŁĄCZNIK II

Tabela odpowiedników, o której mowa w art. 8a

Dane przekazane zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 1 zarejestrowane i przechowywane w systemie centralnym ETIAS

Odpowiednie dane zawarte w Eurodac określone w art. 12, 13, 14 i 14a niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do których należy sprawdzić dane ETIAS

nazwisko (nazwisko rodowe)

nazwisko (nazwiska)

nazwisko przy urodzeniu

nazwisko(-a) rodowe

imiona

imię (imiona)

inne imiona i nazwiska (pseudonimy, pseudonimy artystyczne, imiona i nazwiska zwyczajowe)

wcześniej używane

nazwiska i wszelkie pseudonimy

data urodzenia

data urodzenia

miejsce urodzenia

miejsce urodzenia

płeć

płeć

aktualne obywatelstwo

obywatelstwo(-a)

inne obywatelstwa, jeśli je posiada

obywatelstwo(-a)

rodzaj dokumentu podróży

rodzaj dokumentu podróży

numer dokumentu podróży

numer dokumentu podróży

państwo wydania dokumentu podróży

trzyliterowy kod kraju wydającego dokument

(1)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226, Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1.    
Top