EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0563

Zmieniony wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

COM/2020/563 final

Bruksela, dnia 17.9.2020

COM(2020) 563 final

2020/0036(COD)

Zmieniony wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

W dniu 4 marca 2020 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) 1 .

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiego prawa o klimacie stanowi część szerszego pakietu ambitnych działań zapowiedzianych w komunikacie Komisji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu 2 . Komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu inicjuje nową unijną strategię na rzecz wzrostu gospodarczego mającą przekształcić UE w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, z myślą o poprawie jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń, którego gospodarka będzie nowoczesna, zasobooszczędna i konkurencyjna i w którym w 2050 r. nie będzie emisji netto gazów cieplarnianych, a wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów. Celem strategii jest również ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi z klimatem i środowiskiem. W komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu potwierdzono, że ambicją Komisji jest to, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Wniosek ma na celu wyznaczenie kierunku działań poprzez włączenie do prawodawstwa celu UE dotyczącego osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., zwiększenie zaufania i pewności co do zaangażowania UE, a także przejrzystości i rozliczalności.

Pierwotny wniosek przewidywał, że do września 2020 r. Komisja przedstawi poddany ocenie skutków plan zwiększenia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. w odpowiedzialny sposób do co najmniej 50 %, a potencjalnie do 55 % w stosunku do poziomu z 1990 r. oraz że zaproponuje odpowiednią zmianę wniosku. Jest o tym mowa w art. 2 ust. 3 i motywie 17 pierwotnego wniosku Komisji. Plan w zakresie celów klimatycznych na 2030 r. pokazuje, że podniesienie unijnego celu redukcji emisji do 2030 r. do co najmniej 55 % jest zarówno wykonalne, jak i korzystne.

W celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w Unii do 2050 r. proponuje się zatem zwiększenie unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. do co najmniej 55 % w porównaniu z poziomami z 1990 r., z uwzględnieniem emisji i pochłaniania. Niniejszy wniosek zmienia pierwotny wniosek Komisji (COM(2020) 80 final) w celu uwzględnienia zmienionego celu w Europejskim prawie o klimacie.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

W uzasadnieniu pierwotnego wniosku Komisji szczegółowo określono spójność z obowiązującymi przepisami polityki. Plan w zakresie celów klimatycznych na 2030 r. pokazuje, że zwiększenie celu oznacza podjęcie przez wszystkie sektory wysiłków na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenie pochłaniania, co powinny umożliwić poszczególne polityki. Do czerwca 2021 r. Komisja dokona zatem przeglądu wszystkich istotnych powiązanych instrumentów polityki, jak określono w art. 2a ust. 2 wniosku.

Spójność z innymi politykami Unii

Inicjatywa jest powiązana z wieloma innymi obszarami polityki, ponieważ wszystkie działania i polityki UE powinny sprzyjać sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i przyszłości opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju, zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu pierwotnego wniosku Komisji.

Ponadto, po przyjęciu pierwotnego wniosku Komisji, wybuch epidemii choroby koronawirusowej doprowadził do kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego i wstrząsu społeczno-gospodarczego na niespotykaną dotąd skalę. Bezprecedensowa europejska reakcja polityczna na pandemię COVID-19 stanowi wyjątkową okazję do przyspieszenia przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu i przyszłość opartą na zrównoważonym rozwoju, przy jednoczesnym łagodzeniu poważnych skutków kryzysu. Wniosek jest spójny z komunikatami w sprawie narzędzia Next Generation EU 3 oraz ze zmienionym długoterminowym budżetem UE 4 , w których Komisja określiła ambitny plan odbudowy, nadający kierunek i kształt bardziej zrównoważonej, odpornej i sprawiedliwszej Europy dla następnego pokolenia. Obrazują one zaangażowanie, by „nie szkodzić” ambicjom w dziedzinie klimatu i środowiska, zapewnić, by pieniądze były wydawane zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu, oraz przyspieszyć dwojaką transformację ekologiczną i cyfrową w sposób sprawiedliwy społecznie.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Podstawą prawną wniosku jest art. 192 ust. 1 TFUE, tak samo jak w przypadku pierwotnego wniosku Komisji.

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

W uzasadnieniu pierwotnego wniosku Komisji wyszczególniono kwestie pomocniczości i proporcjonalności. Wyjaśnienia te zachowują ważność również w odniesieniu do proponowanych zmian, ponieważ ogólnounijny cel dla całej gospodarki można ustalić jedynie na szczeblu UE.

Wybór instrumentu

Niniejszy wniosek zmienia wniosek Komisji COM(2020)80 final. Wybranym instrumentem jest rozporządzenie, podobnie jak w pierwotnym wniosku Komisji. Wybór ten został wyjaśniony w uzasadnieniu pierwotnego wniosku Komisji.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Uzasadnienie pierwotnego wniosku Komisji zawiera szczegółowe informacje na temat konsultacji z zainteresowanymi stronami, takich jak przeprowadzone konsultacje publiczne, spotkanie z zainteresowanymi stronami zorganizowane przez Komisję podczas przygotowywania komunikatu „Czysta planeta dla wszystkich” 5 oraz publiczne wydarzenie ze stycznia 2020 r. dotyczące wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu – Europejskiego prawa o klimacie.

Ponadto, podczas opracowywania planu w zakresie celów klimatycznych na 2030 r., Komisja przeprowadziła trwające od 31 marca do 23 czerwca 2020 r. konsultacje publiczne, na które otrzymano ponad 4 000 odpowiedzi od szerokiego grona zainteresowanych stron. W streszczeniu sprawozdania 6 podsumowano działania konsultacyjne dotyczące planu.

Ocena skutków

W ramach uzupełnienia komunikatu „Czysta planeta dla wszystkich” służby Komisji przeprowadziły szczegółową analizę 7 . Zbadano w niej metody osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. z uwzględnieniem wszystkich kluczowych sektorów gospodarki, między innymi sektora energii, transportu, przemysłu i rolnictwa. Analiza ta i ocena strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) stanowią podstawę dla pierwotnego wniosku Komisji, jak wyszczególniono w uzasadnieniu do tego wniosku.

Proponowane zmiany do wniosku odnoszą się do unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. Jeżeli chodzi o zwiększenie tego celu, Komisja przeprowadziła ocenę skutków 8 towarzyszącą planowi w zakresie celów klimatycznych na 2030 r.

Prawa podstawowe

W uzasadnieniu pierwotnego wniosku Komisji wyszczególniono kwestie dotyczące praw podstawowych.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Wpływ na budżet przedstawiono w ocenie skutków finansowych regulacji załączonej do pierwotnego wniosku Komisji i niniejsza zmiana nie ma na nie wpływu.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Proponowane zmiany przepisów pierwotnego wniosku dotyczącego europejskiego prawa o klimacie polegają na włączeniu do art. 2a ust. 1 wniosku nowego celu UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Ten zmieniony przepis zastępuje art. 2 ust. 3 pierwotnego wniosku, który określa procedurę prowadzącą do tej zmiany.

W art. 2a ust. 2 zmienionego wniosku określono procedurę przeglądu prawodawstwa Unii wdrażającego cel na 2030 r. zgodnie z art. 2 ust. 4 pierwotnego wniosku, który został przeniesiony do nowego art. 2a i w którym dodano odniesienie do nowego celu na 2030 r.

W art. 1 pierwotnego wniosku wprowadzono również odniesienie do nowego celu na 2030 r. w odniesieniu do zakresu rozporządzenia w sprawie Europejskiego prawa o klimacie, a odpowiednie motywy zostały dostosowane.

2020/0036 (COD)

Zmieniony wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

We wniosku Komisji COM(2020) 80 wprowadza się następujące zmiany:

1)motyw 17 otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z zapowiedzią zawartą w komunikacie »Europejski Zielony Ład« Komisja w swoim komunikacie „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. – Inwestowanie w przyszłość neutralną dla klimatu z korzyścią dla obywateli” 9 oceniła unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. na podstawie kompleksowej oceny skutków i z uwzględnieniem analizy zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu przedłożonych Komisji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 10 . W świetle celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do 2030 r. i zwiększyć pochłanianie, tak aby emisje gazów cieplarnianych netto, tj. emisje po odliczeniu pochłaniania, zostały zmniejszone w całej gospodarce i na poziomie Unii o co najmniej 55 % do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Ten nowy cel Unii na rok 2030 w dziedzinie klimatu jest kolejnym celem zgodnym z art. 2 pkt 11 rozporządzenia (UE) 2018/1999, a zatem zastępuje ogólnounijny cel w zakresie emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. określony w tym punkcie. Poza tym Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić stosowne unijne akty prawne wdrażające cel na rok 2030 w dziedzinie klimatu, aby osiągnąć taką redukcję emisji.”;

2)w art. 1 akapit drugi dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Określono również wiążący unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r.”;

3)w art. 2 uchyla się ust. 3 i 4;

4)dodaje się art. 2a w brzmieniu:

Artykuł 2a

Cel w zakresie klimatu na 2030 r.

1.    Aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej określony w art. 2 ust. 1, wiążącym celem Unii w zakresie klimatu na 2030 r. jest zmniejszenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto (emisje po odliczeniu pochłaniania) o co najmniej 55 % w porównaniu z poziomami z 1990 r.

2.    Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja dokona przeglądu stosownych unijnych aktów prawnych, aby umożliwić osiągnięcie celu określonego w ust. 1 niniejszego artykułu oraz celu neutralności klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1, oraz rozważy wprowadzenie niezbędnych środków, w tym przyjęcie wniosków ustawodawczych zgodnie z Traktatami.”;

5)art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Punktem wyjścia trajektorii jest cel Unii w zakresie klimatu na 2030 r. określony w art. 2 ust. 1.”.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

(1)    COM(2020) 80 final.
(2)    COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2020) 456 final.
(4)    COM(2020) 442 final.
(5)    COM(2018) 773 final.
(6)    SWD(2020) 178.
(7)    Szczegółowa analiza uzupełniająca komunikat Komisji COM (2018) 773, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
(8)    SWD(2020) 176.
(9)    COM (2020) 562.
(10)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).
Top