EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020JC0006

Wspólny wniosek ZALECENIE RADY DLA RADY EUROPEJSKIEJ w sprawie przyjęcia decyzji określającej strategiczne cele Unii realizowane w ramach Planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024

JOIN/2020/6 final

Bruksela, dnia 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

2020/0047(NLE)

Wspólny wniosek

ZALECENIE RADY DLA RADY EUROPEJSKIEJ

w sprawie przyjęcia decyzji określającej strategiczne cele Unii realizowane w ramach Planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024
UZASADNIENIE

1.Działania zewnętrzne Unii realizują cele określone w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej w odniesieniu do demokracji, praworządności oraz powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności.

2.W tym celu Komisja i Wysoki Przedstawiciel proponują Radzie, by zaleciła Radzie Europejskiej przyjęcie decyzji Rady Europejskiej określającej strategiczne interesy i cele zgodnie z art. 22 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w drodze planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024. Decyzja ta pozostanie bez uszczerbku dla podziału kompetencji i procedur decyzyjnych przewidzianych w Traktatach. W szczególności nie będzie ona miała wpływu na głosowanie większością kwalifikowaną w sytuacjach, w których obecnie ma ono zastosowanie.

3.W planie działania określono cele oraz konkretne środki, które należy podjąć w celu realizacji planu działania. Przyjęcie decyzji przez Radę Europejską zapewniłoby ramy umożliwiające ustalenie konkretnych propozycji działań lub stanowisk, jakie ma zająć Unia w ramach realizacji swoich celów dotyczących praw człowieka i demokracji, oraz ułatwiłoby określenie środków przeznaczonych na te cele przez Unię i państwa członkowskie.Wspólny wniosek

ZALECENIE RADY DLA RADY EUROPEJSKIEJ

w sprawie przyjęcia decyzji określającej strategiczne cele Unii realizowane w ramach Planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa, w odniesieniu do obszaru wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, oraz Komisja, w odniesieniu do innych obszarów działań zewnętrznych, proponują Radzie, by zaleciła Radzie Europejskiej przyjęcie decyzji zgodnie z art. 22 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Proponuje się, aby Rada zaleciła Radzie Europejskiej przyjęcie projektu decyzji Rady Europejskiej załączonego do niniejszego wniosku.

Top

Bruksela, dnia 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

ZAŁĄCZNIK

do wspólnego wniosku dotyczącego

ZALECENIA RADY DLA RADY EUROPEJSKIEJ

w sprawie przyjęcia decyzji określającej strategiczne cele Unii realizowane w ramach Planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024


ZAŁĄCZNIK

RADA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 22 ust. 1,

uwzględniając zalecenie Rady,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Działania Unii na arenie międzynarodowej powinny opierać się na zasadach, które leżą u podstaw jej utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza wspierać na świecie: demokracji, praworządności, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz poszanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego.

(2)Decyzje Rady Europejskiej w sprawie strategicznych interesów i celów Unii powinny dotyczyć wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii oraz innych dziedzin dotyczących jej działań zewnętrznych. Decyzje te mogą dotyczyć stosunków Unii z określonym krajem lub regionem lub określonego tematu.

(3)Plan działania dotyczący praw człowieka i demokracji zaproponowany przez Komisję i Wysokiego Przedstawiciela ma na celu wzmocnienie wiodącej pozycji Unii w promowaniu i ochronie praw człowieka i demokracji na całym świecie, przedstawienie celów, określenie priorytetów działań i ich realizacji, zwiększenie roli Unii na arenie międzynarodowej poprzez rozszerzenie zakresu strategii stosowanych w obszarze praw człowieka oraz wspieranie jednolitej i skoordynowanej UE poprzez propagowanie bardziej skutecznych i spójnych działań.

(4)Powyższe cele będą realizowane za pomocą następujących pięciu wzajemnie powiązanych i wzmacniających się linii działania: ochrona i wzmocnienie pozycji osób fizycznych; budowanie odpornych, sprzyjających włączeniu społecznemu i demokratycznych społeczeństw; promowanie globalnego systemu praw człowieka i demokracji; nowe technologie: wykorzystywanie możliwości i stawianie czoła wyzwaniom; osiąganie wyników w drodze współpracy.

(5)Należy zatwierdzić plan działania decyzją Rady Europejskiej, aby umożliwić Unii i państwom członkowskim konkretne działania wykonawcze,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.Działania zewnętrzne Unii w obszarze praw człowieka i demokracji służą realizacji następujących celów strategicznych:

·wzmocnienie wiodącej pozycji UE w promowaniu i ochronie praw człowieka i demokracji na całym świecie;

·przedstawienie celów UE, określenie priorytetów działań i skupienie się na ich realizacji;

·zwiększenie roli Unii na arenie międzynarodowej poprzez rozszerzenie zakresu strategii stosowanych w obszarze praw człowieka oraz kluczowych instrumentów i polityk w tym obszarze;

·wspieranie zjednoczonej i połączonej UE poprzez propagowanie bardziej skutecznych i spójnych działań.

2.    Cele wymienione w ust. 1 są realizowane poprzez priorytetowe traktowanie ochrony i wzmocnienia pozycji osób fizycznych; budowanie odpornych, sprzyjających włączeniu społecznemu i demokratycznych społeczeństw; promowanie globalnego systemu praw człowieka i demokracji; nowe technologie: wykorzystywanie możliwości i stawianie czoła wyzwaniom; oraz osiąganie wyników w drodze współpracy. Szczegółowe działania w tym zakresie zostały określone w planie działania dotyczącym praw człowieka i demokracji dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Plan działania obejmuje lata 2020–2024. Unia i państwa członkowskie udostępniają środki niezbędne do osiągnięcia celów określonych w planie działania.

Artykuł 3

Rada i Komisja, wspomagane przez Wysokiego Przedstawiciela, zapewniają spójność między środkami przyjętymi w celu realizacji planu działania i innymi środkami w obszarze działań zewnętrznych Unii.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

W imieniu Rady Europejskiej    
Przewodniczący

C. Michel

Top