EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020HB0019

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend w czasie pandemii COVID-19 oraz uchylające zalecenie EBC/2020/1 (EBC/2020/19) 2020/C 102 I/01

OJ C 102I , 30.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CI 102/1


ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zasad wypłaty dywidend w czasie pandemii COVID-19 oraz uchylające zalecenie EBC/2020/1

(EBC/2020/19)

(2020/C 102 I/01)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Bank Centralny (EBC) uważa za kwestię o kluczowym znaczeniu nieprzerwane spełnianie przez instytucje kredytowe swojej roli w zakresie finansowania gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji w kontekście wstrząsu gospodarczego związanego z chorobą wywoływaną koronawirusem (COVID-19). W tym celu niezbędne jest, aby instytucje kredytowe utrzymały poziom kapitału w celu zachowania zdolności do wspierania gospodarki w sytuacji zwiększonej niepewności wywołanej chorobą COVID 19. Utrzymanie zasobów kapitałowych umożliwiających wspieranie gospodarki realnej i absorpcję strat powinno zatem obecnie mieć pierwszeństwo przed uznaniowym wypłacaniem dywidend i wykupem akcji własnych.

(2)

EBC uważa zatem za właściwe, aby w czasie wstrząsu gospodarczego związanego z chorobą COVID-19 istotne instytucje kredytowe nie dokonywały wypłaty dywidend oraz nie skupowały akcji własnych w celu przekazania środków akcjonariuszom. W związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności należy uchylić zalecenie Europejskiego Banku Centralnego EBC/2020/1 (2).

(3)

W celu zmaksymalizowania wsparcia dla gospodarki realnej za właściwe uznaje się również, aby uznaniowych wypłat dywidend nie dokonywały również mniej istotne instytucje kredytowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

I.

1.

EBC zaleca, aby co najmniej do 1 października 2020 r. instytucje kredytowe nie wypłacały dywidend (3), nie podejmowały nieodwołalnych zobowiązań wypłaty dywidend za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz nie skupowały akcji własnych w celu przekazania środków akcjonariuszom.

2.

Instytucje kredytowe, które nie mogą spełnić wymogów niniejszego zalecenia, ponieważ uważają, że są prawnie zobowiązane do wypłaty dywidend, powinny niezwłocznie wyjaśnić powody takiego stanu rzeczy swojemu wspólnemu zespołowi nadzorczemu.

3.

Niniejsze zalecenie stosuje się na poziomie skonsolidowanym istotnej nadzorowanej grupy w rozumieniu art. 2 pkt 22) rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (4) i na poziomie indywidualnym istotnego nadzorowanego podmiotu w rozumieniu art. 2 pkt 16) rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), jeżeli taki istotny nadzorowany podmiot nie jest częścią istotnej nadzorowanej grupy.

II.

Niniejsze zalecenie adresowane jest do istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup w rozumieniu art. 2 pkt 16) i pkt 22) rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

III.

Niniejsze zalecenie adresowane jest również do właściwych organów krajowych i wyznaczonych organów w odniesieniu do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i mniej istotnych nadzorowanych grup w rozumieniu art. 2 pkt 7) i 23) rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17). Oczekuje się od właściwych organów krajowych i wyznaczonych organów odpowiedniego stosowania niniejszego zalecenia wobec takich podmiotów i grup.

IV.

EBC dokona dalszej oceny sytuacji ekonomicznej oraz rozważy zasadność dalszego zawieszenia wypłaty dywidend po 1 października 2020 r.

V.

Niniejszym uchyla się zalecenie Europejskiego Banku Centralnego EBC/2020/1.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 27 marca 2020 r.

Prezes EBC

Christine LAGARDE


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego EBC/2020/1 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (Dz.U. C 30 z 29.1.2020, s. 1).

(3)  Instytucje kredytowe mogą mieć różną formę prawną, tj. spółki publiczne oraz podmioty niebędące spółami akcyjnymi, takie jak towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie lub instytucje oszczędnościowe. Wykorzystywany w niniejszym zaleceniu termin dywidenda odnosi się do każdej formy wypłaty gotówki, która podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie ogólne.

(4)  Rozporządzenie UE nr 468/2014 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17).


Top