EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0369

Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii w ramach Komitetu Partnerstwa ustanowionego na mocy kompleksowej i wzmocnionej Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony w odniesieniu do listy osób, które mają pełnić funkcję arbitrów rozstrzygających spory

COM/2019/369 final

Bruksela, dnia 28.8.2019

COM(2019) 369 final

2019/0170(NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii w ramach Komitetu Partnerstwa ustanowionego na mocy kompleksowej i wzmocnionej Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony w odniesieniu do listy osób, które mają pełnić funkcję arbitrów rozstrzygających spory


UZASADNIENIE

1.Przedmiot wniosku

Niniejszy wniosek dotyczy decyzji określającej stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii w ramach Komitetu Partnerstwa ustanowionego na mocy Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony („umowa”) w związku z przewidywanym przyjęciem decyzji ustanawiającej listę osób, które mają pełnić funkcję arbitrów rozstrzygających spory.

2.Kontekst wniosku

2.1.Umowa

Celem umowy jest rozszerzenie istniejącego szerokiego zakresu współpracy dwustronnej w dziedzinie gospodarki, handlu i polityki oraz polityk sektorowych, dzięki czemu stanowi ona długoterminową podstawę dla dalszego rozwoju stosunków między UE a Armenią. Poprzez intensyfikację dialogu politycznego i poprawę współpracy w wielu dziedzinach umowa tworzy podstawę skuteczniejszych stosunków dwustronnych z Armenią.

Decyzją Rady (UE) 2018/104 z dnia 20 listopada 2017 r. zatwierdzono podpisanie i tymczasowe stosowanie umowy zgodnie z art. 385 Umowy. Umowę stosuje się tymczasowo od dnia 1 czerwca 2018 r.

2.2.Komitet Partnerstwa

Komitet Partnerstwa, obradujący w szczególnym składzie w celu rozstrzygania wszelkich kwestii dotyczących tytułu VI (Handel i zagadnienia związane z handlem), określono w art. 363 ust. 7 umowy. Zgodnie z art. 363 ust. 1 i ust. 6 umowy Komitet Partnerstwa wspiera Radę Partnerstwa w wykonywaniu jej obowiązków i funkcji. Jest on uprawniony do przyjmowania decyzji w dziedzinach, w których Rada Partnerstwa przekazała mu uprawnienia oraz w przypadkach przewidzianych w umowie. Decyzje te są wiążące dla stron umowy, które podejmują odpowiednie środki w celu ich wdrożenia.

2.3.Planowany akt Komitetu Partnerstwa

Postępowanie arbitrażowe, które uregulowano w rozdziale 13 tytułu VI umowy, przewiduje, że w przypadku gdy stronom nie udało się rozstrzygnąć sporu w drodze konsultacji, strona, która wniosła o konsultacje, może złożyć wniosek o powołanie organu arbitrażowego. Celem planowanego aktu jest określenie stanowiska Unii w odniesieniu do przyjęcia przez Komitet Partnerstwa listy osób wyrażających chęć pełnienia funkcji arbitra rozstrzygającego spory i zdolnych do pełnienia takiej funkcji.

Art. 339 ust. 1 umowy zobowiązuje Komitet Partnerstwa do ustanowienia, na podstawie propozycji przedstawionych przez strony, listy co najmniej 15 osób wyrażających chęć pełnienia funkcji arbitra i zdolnych do pełnienia takiej funkcji. Lista składa się z trzech części: po jednej części dla każdej ze stron oraz jednej części dla osób niebędących obywatelami żadnej ze stron, które mogą przewodniczyć organowi arbitrażowemu. Każda część listy zawiera nazwiska co najmniej pięciu osób.

W związku z powyższym wstępna lista była przedmiotem uzgodnień z Republiką Armenii. Zawiera ona nazwiska pięciu kandydatów na arbitra z Unii, pięciu kandydatów na arbitra z Republiki Armenii oraz pięciu obywateli państw trzecich, którzy mogą pełnić funkcję przewodniczącego organu arbitrażowego.

Kandydaci na arbitrów i przewodniczący zaproponowani przez Unię i Republikę Armenii mają wiedzę specjalistyczną z zakresu prawa, handlu międzynarodowego i innych kwestii dotyczących postanowień tytułu VI umowy oraz muszą spełnić wymóg niezależności określony w art. 339 ust. 2 umowy.

3.Stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii

Stanowisko, które należy zająć w imieniu Unii, dotyczy ustanowienia listy osób, które wyrażają chęć pełnienia funkcji arbitra rozstrzygającego spory i są zdolne do pełnienia takiej funkcji.

Decyzja stanowi instrument prawny ustalający stanowisko Unii, jakie należy zająć w jej imieniu w Komitecie Partnerstwa.

Niniejsza decyzja służy wdrożeniu unijnej wspólnej polityki handlowej w stosunku do kraju Partnerstwa Wschodniego na podstawie postanowień umowy. Sporządzenie listy arbitrów jest zgodnie z prawem niezbędne do utworzenia struktur instytucjonalnych umożliwiających Unii i Republice Armenii skuteczne rozwiązywanie dwustronnych sporów wynikłych na tle stosowania i interpretacji tytułu umowy dotyczącego handlu. Wniosek ten jest spójny z unijnym podejściem do zasad i procedur rozstrzygania sporów wynegocjowanych lub wdrażanych w ramach umów o wolnym handlu z innymi partnerami handlowymi.

4.Podstawa prawna

4.1.Proceduralna podstawa prawna

4.1.1.Zasady

Art. 218 ust. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przewiduje decyzje ustalające stanowiska, które mają być zajęte w imieniu Unii w ramach organu utworzonego przez umowę, gdy organ ten ma przyjąć akty mające skutki prawne.

Pojęcie „akty mające skutki prawne” obejmuje akty, które mają skutki prawne na mocy przepisów prawa międzynarodowego dotyczących danego organu. Obejmuje ono ponadto instrumenty, które na mocy prawa międzynarodowego nie są wiążące, ale mogą „w sposób decydujący wywrzeć wpływ na treść przepisów przyjętych przez prawodawcę Unii” 1 .

4.1.2.Zastosowanie w niniejszym przypadku

Komitet Partnerstwa jest organem ustanowionym na mocy umowy. Decyzja, którą przyjmuje Komitet Partnerstwa, jest aktem mającym skutki prawne. Zgodnie z art. 363 ust. 6 umowy przewidywane akty będą na mocy prawa międzynarodowego wiążące. Planowany akt nie uzupełnia ani nie zmienia ram instytucjonalnych umowy. W związku z tym proceduralną podstawą prawną proponowanej decyzji jest art. 218 ust. 9 TFUE.

4.2.Materialna podstawa prawna

4.2.1.Zasady

Materialną podstawą prawną jest art. 207 ust. 3 i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 9 TFUE.

4.2.2.Zastosowanie w niniejszym przypadku

Główny cel i treść przewidywanego aktu odnoszą się do zapewnienia wdrożenia wspólnej polityki handlowej Unii.

W związku z tym materialną podstawą prawną proponowanej decyzji jest art. 207 ust. 3 i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy.

4.3.Podsumowanie

Podstawą prawną proponowanej decyzji powinien być art. 207 ust. 3 oraz art. 207 ust. 4 akapit pierwszy TFUE w związku z art. 218 ust. 9 TFUE.

5.Publikacja planowanego aktu

Przewiduje się opublikowanie decyzji Komitetu Partnerstwa w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej po jej przyjęciu.

2019/0170 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii w ramach Komitetu Partnerstwa ustanowionego na mocy kompleksowej i wzmocnionej Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony w odniesieniu do listy osób, które mają pełnić funkcję arbitrów rozstrzygających spory

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 3 i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Zgodnie z art. 339 ust. 1 Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony („Umowa”) Komitet Partnerstwa sporządza listę co najmniej 15 osób wyrażających chęć pełnienia funkcji arbitra i zdolnych do pełnienia takiej funkcji.

(2)Zgodnie z art. 385 ust. 5 Umowy stosuje się ją tymczasowo od dnia 1 czerwca 2018 r.

(3)Zgodnie z art. 339 ust. 1 Umowy zarówno Unia, jak i Republika Armenii zaproponowały swoich kandydatów wyrażających chęć pełnienia funkcji arbitra i zdolnych do pełnienia takiej funkcji oraz porozumiały się co do pięciu obywateli państw trzecich, którzy mogą pełnić funkcję przewodniczącego organu arbitrażowego.

(4)Komitet Partnerstwa powinien ustanowić listę arbitrów.

(5)Decyzję Komitetu Partnerstwa publikuje się po jej przyjęciu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, które należy zająć w imieniu Unii w Komitecie Partnerstwa Umowy dotyczącej przyjęcia listy osób wyrażających chęć pełnienia funkcji arbitra i zdolnych do pełnienia takiej funkcji zgodnie z art. 339 ust. 1 Umowy, opiera się na projekcie decyzji tego komitetu załączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji.

Decyzję Komitetu Partnerstwa publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

   W imieniu Rady

   Przewodniczący

(1)    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie C-399/12 Niemcy przeciwko Radzie, ECLI:EU:C 2014, 2258, pkt 61–64.
Top

Bruksela, dnia 28.8.2019

COM(2019) 369 final

ZAŁĄCZNIK

do

decyzji Rady

w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii w ramach Komitetu Partnerstwa ustanowionego na mocy kompleksowej i wzmocnionej Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony w odniesieniu do listy osób, które mają pełnić funkcję arbitrów rozstrzygających spory


ZAŁĄCZNIK

PROJEKT

Decyzja nr XX/XX Komitetu PARTNERSTWA UE – Republika Armenii

z dnia XXXX r.

w sprawie sporządzenia listy arbitrów, o której mowa w art. 339 ust. 1 Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony

KOMITET PARTNERSTWA,

uwzględniając Kompleksową i wzmocnioną umowę o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony („Umowa”), w szczególności jej art. 339 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Zgodnie z art. 339 ust. 1 Umowy Komitet Partnerstwa sporządza listę co najmniej 15 osób wyrażających chęć pełnienia funkcji arbitra i zdolnych do pełnienia takiej funkcji.

(2)Art. 339 ust. 1 Umowy stanowi, że lista składa się z trzech części: po jednej części dla każdej ze Stron oraz jednej części dla osób niebędących obywatelami żadnej ze Stron, które mogą przewodniczyć organowi arbitrażowemu. Każda część listy zawiera nazwiska co najmniej pięciu osób.

(3)Unia Europejska i Republika Armenii zaproponowały pięciu kandydatów na arbitrów i zgodziły się co do pięciu obywateli państw trzecich, którzy mogą przewodniczyć organowi arbitrażowemu. Wszystkie wymienione osoby wyrażają chęć pełnienia funkcji arbitra i są zdolne do pełnienia takiej funkcji.

(4)Zapewnienie właściwego funkcjonowania Umowy, a zwłaszcza jej tytułu VI rozdział 13, wymaga przyjęcia listy przez Komitet Partnerstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Lista osób wyrażających chęć pełnienia funkcji arbitra i zdolnych do pełnienia takiej funkcji, sporządzona na podstawie art. 339 ust. 1 Umowy, stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w ….

Komitet Partnerstwa

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

LISTA ARBITRÓW, O KTÓREJ MOWA W ART. 339 KOMPLEKSOWEJ I WZMOCNIONEJ UMOWY O PARTNERSTWIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ ENERGII ATOMOWEJ ORAZ ICH PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ ARMENII, Z DRUGIEJ STRONY

Arbitrzy zaproponowani przez Unię Europejską

1.Claus–Dieter EHLERMANN

2.Giorgio SACERDOTI

3.Jacques BOURGEOIS

4.Pieter Jan KUIJPER

5.Ramon TORRENT

Arbitrzy zaproponowani przez Armenię

1.Nora SARGSYAN

2.Arman SARGSYAN

3.Grigor BEKMEZYAN

4.Levon GEVORGYAN

5.Mushegh MANUKYAN

Przewodniczący

1.William Davey (Stany Zjednoczone Ameryki)

2.Helge Seland (Norwegia)

3.Maryse Robert (Kanada)

4.Christian Häberli (Szwajcaria)

5.Merit Janow (Stany Zjednoczone Ameryki)

Top