EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0010

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

COM/2019/10 final

Bruksela, dnia 23.1.2019

COM(2019) 10 final

2019/0007(NLE)

Wniosek

DECYZJA WYKONAWCZA RADY

w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zwanej dalej „dyrektywą VAT”) Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde państwo członkowskie do wprowadzenia szczególnych środków stanowiących odstępstwo od przepisów wspomnianej dyrektywy w celu upraszczania poboru VAT lub zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania.

Pismem, które wpłynęło do Komisji w dniu 15 maja 2018 r., Polska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do stosowania odstępstwa od art. 226 dyrektywy VAT w odniesieniu do wymogów związanych z wystawianiem faktur VAT oraz wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług podatnych na oszustwa, które to towary i usługi są ogólnie w Polsce objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną. Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy VAT pismem z dnia 3 września 2018 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Polskę. Pismem z dnia 4 września 2018 r. Komisja powiadomiła Polskę, że posiada wszystkie informacje konieczne do rozpatrzenia wniosku.

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Aby rozwiązać problem oszustw związanych z VAT, Polska zamierza wprowadzić obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności VAT w odniesieniu do dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług podatnych na oszustwa.

Mechanizm podzielonej płatności jest alternatywnym systemem poboru VAT. W ramach standardowej procedury to podatnik VAT pobiera od swojego klienta (lub osoby trzeciej) zapłatę podstawy opodatkowania i VAT (w stosownych przypadkach) w odniesieniu do danej transakcji. Podatnik VAT zgłasza następnie tę transakcję w swojej okresowej deklaracji VAT. W zależności od wyniku deklaracji VAT albo podatnik musi zapłacić podatek VAT organom podatkowym, albo może otrzymać zwrot podatku od organów podatkowych. Jeżeli VAT jest należny, podatnik VAT płaci VAT organom podatkowym państwa członkowskiego według określonego interwału czasowego (miesięcznie, kwartalnie itp.). Zastosowanie podzielonej płatności zmienia ten (standardowy) łańcuch transakcji, ponieważ należy dokonać podziału na płatność należnej kwoty VAT i należnej podstawy opodatkowania. Jeżeli dostawca lub usługodawca jest objęty przepisami dotyczącymi podzielonej płatności, będzie zobowiązany do posiadania – oprócz zwykłego rachunku bankowego – odrębnego zablokowanego rachunku VAT. Ten odrębny rachunek może być wykorzystywany wyłącznie do poboru VAT od klientów oraz do zapłaty VAT dostawcom/usługodawcom. W takim przypadku nabywca zapłaci dostawcy/usługodawcy podstawę opodatkowania, zazwyczaj na zwykły rachunek bankowy, natomiast VAT należny z tytułu dostawy będzie musiał zostać wpłacony na zablokowany rachunek VAT.

Polska twierdzi, że chociaż podjęła liczne działania w celu zwalczania oszustw (np. wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności ze strony klienta, wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego, surowsze przepisy dotyczące rejestracji podatników VAT i ich wykreślania z rejestru, większa liczba kontroli itp.), środki te są nadal niewystarczające, aby wyeliminować oszustwa związane z VAT i zwiększyć wpływy z podatku VAT. Z przeprowadzonego niedawno badania na temat ubytku dochodów z tytułu VAT w państwach członkowskich UE-28 1 wynika, że luka w podatku VAT w Polsce wynosi 25 %. Polska jest zdania, że obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności wyeliminuje oszustwa związane z VAT już na samym wstępie. Ponieważ zgodnie z modelem podzielonej płatności kwota VAT zdeponowana na odrębnym rachunku VAT podatnika może być wykorzystana przez tego podatnika wyłącznie w ograniczonym celu, a mianowicie do zapłaty podatku VAT na rzecz organu podatkowego lub do zapłaty podatku VAT od faktur otrzymanych od dostawców/usługodawców, model ten w większym stopniu zapewnia, że organy podatkowe otrzymają całą kwotę podatku VAT, która powinna zostać przekazana przez podatnika do Skarbu Państwa.

W dniu 1 lipca 2018 r. Polska wprowadziła w związku z tym dobrowolny mechanizm podzielonej płatności. Polska uważa jednak, że w obszarach szczególnie narażonych na oszustwa związane z VAT, gdzie nadużycia są wykrywane od lat, warto pójść o krok dalej i wprowadzić obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Obszary te obejmują takie sektory gospodarki jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne. Sektory te są w Polsce zasadniczo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną (wykaz sektorów, które mają być objęte mechanizmem podzielonej płatności zawarto w załączniku do decyzji).

Model obowiązkowej podzielonej płatności będzie miał zastosowanie do dostaw określonych towarów i świadczenia określonych usług między podatnikami (B2B) i będzie obejmował wyłącznie elektroniczne przelewy bankowe. Bank będzie pełnić funkcję pośrednika i prowadzić działania w celu przeniesienia kwoty zapłaconej przez klienta na odpowiednie rachunki dostawcy/usługodawcy, tj. podstawy opodatkowania na zwykły rachunek przedsiębiorcy, a kwoty VAT – na zablokowany rachunek VAT przedsiębiorcy. Podatnik będzie właścicielem środków na zablokowanym rachunku VAT, ale będzie miał ograniczoną możliwość dysponowania tymi funduszami – zasadniczo do zapłaty należnego podatku VAT organom podatkowym lub VAT należnego w związku z fakturami otrzymanymi od dostawców/usługodawców.

Zgodnie z ogólnymi przepisami mającymi zastosowanie w Polsce w przypadku nadwyżki podatku naliczonego w stosunku do podatku należnego, wykazanej przez podatnika w deklaracji VAT jako VAT podlegający zwrotowi, zwrot taki następuje w ciągu 60 dni na zwykły rachunek podatnika. W celu zmniejszenia wpływu modelu podzielonej płatności na przepływy pieniężne przedsiębiorców Polska przewiduje szybszą procedurę zwrotu nadwyżki podatku naliczonego. Na wniosek podatnika zwrot będzie miał miejsce w ciągu 25 dni. Polska podkreśliła ponadto we wniosku, że zapewnienie skutecznych i terminowych procedur zwrotu podatku będzie kwestią priorytetową.

Zdaniem Polski koszty funkcjonowania systemu podzielonej płatności nie powinny być znaczące i w większości będą powiązane z wdrażaniem systemu, obsługą systemu i zarządzaniem rachunkiem bankowym. Podatnicy nie będą ponosić kosztów otwarcia i obsługi rachunku VAT, ponieważ rachunek VAT będzie prowadzony przez bank bez prowizji ani opłat.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie miał też zastosowanie do przedsiębiorców niemających siedziby w Polsce, którzy będą musieli posiadać rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. W tym względzie Polska potwierdziła Komisji, że przedsiębiorcy niemający siedziby w tym kraju nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem otwarcia rachunku bankowego w Polsce, ponieważ podatnicy ci będą mogli otworzyć i posiadać rachunek bankowy w Polsce bezpłatnie.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności na fakturze wystawionej przez dostawcę lub usługodawcę będzie należało umieścić informacje dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Art. 226 zawiera wykaz informacji, które należy uwzględnić na fakturach. Państwa członkowskie nie mają swobody uznania, jeśli chodzi o umieszczanie na fakturach dodatkowych informacji. Z uwagi na fakt, że stosowanie mechanizmu podzielonej płatności wymaga dodatkowej wzmianki na fakturze, Polska wystąpiła z wnioskiem o przyznanie odstępstwa od art. 226 dyrektywy VAT.

Przewidziany przez Polskę obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie się wiązał ze znacznymi zmianami dla podatników. System ten już jednak funkcjonuje, na zasadzie dobrowolności, od dnia 1 lipca 2018 r., podatnicy mieli więc już możliwość zapoznać się z nim.

W związku z tym Komisja jest zdania, że obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności obejmujący dostawy towarów i świadczenie usług podatnych na oszustwa i wymienionych w załączniku może przynieść efekty w walce z oszustwami podatkowymi. Wnioskuje się więc o przyznanie odstępstwa na okres od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

Biorąc jednak pod uwagę, że odstępstwo stanowi nowość i ma szeroki zakres, należy zapewnić niezbędne działania następcze dotyczące tego odstępstwa, a w szczególności wpływu środka na poziom oszustw związanych z VAT i na podatników (w odniesieniu do zwrotu podatku VAT, obciążeń administracyjnych, kosztów ponoszonych przez podatników itp.). W związku z tym Polska jest proszona o złożenie sprawozdania na temat wpływu środka osiemnaście miesięcy po jego wejściu w życie.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Można zezwolić na odstępstwo na podstawie art. 395 dyrektywy VAT w celu uproszczenia procedury poboru VAT lub zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania. Polska wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie środka stanowiącego odstępstwo w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w sektorach, w których od lat stwierdza się oszustwa związane z VAT. Odstępstwo jest zgodne z obowiązującymi przepisami w przedmiotowej dziedzinie.

Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2017/784 2 podobne odstępstwo w celu zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przyznano Włochom. W ramach włoskiego systemu podzielonej płatności należny VAT wpłaca się na zablokowany rachunek VAT w administracji skarbowej. Zakres włoskiego odstępstwa ogranicza się do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz organów publicznych, podmiotów kontrolowanych przez organy publiczne oraz szeregu przedsiębiorstw notowanych na giełdzie. 

Również Rumunia wystąpiła z wnioskiem o odstępstwo w celu zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług przez niektórych podatników. Rumuński mechanizm podzielonej płatności budzi poważne obawy co do jego proporcjonalności i zgodności z Traktatem. W związku z tym Komisja sprzeciwiła się wnioskowi o odstępstwo złożonemu przez Rumunię 3 .

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Art. 395 dyrektywy VAT.

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Biorąc pod uwagę przepisy dyrektywy VAT, na których opiera się przedmiotowy wniosek, zasada pomocniczości nie ma zastosowania.

Proporcjonalność

Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów:

Decyzja dotyczy upoważnienia udzielonego państwu członkowskiemu w odpowiedzi na jego własny wniosek i nie stanowi żadnego zobowiązania.

Jako że odstępstwo jest ograniczone w czasie i ograniczone do dostaw określonych towarów i świadczenia określonych usług, zakres jego stosowania jest ukierunkowany na sektory, w których istnieje duży problem z oszustwami podatkowymi. Przedmiotowy szczególny środek jest zatem proporcjonalny do zamierzonego celu, tj. zwalczania uchylania się od opodatkowania.

Biorąc pod uwagę, że odstępstwo stanowi nowość i ma szeroki zakres, Polska jest proszona o przedstawienie sprawozdania na temat wpływu środka na poziom oszustw związanych z VAT oraz na podatników (w odniesieniu do zwrotów podatku VAT, obciążeń administracyjnych, kosztów dla podatników itp.) osiemnaście miesięcy po wejściu tego środka w życie w Polsce.

Wybór instrumentu

Proponowany instrument: decyzja wykonawcza Rady.

Zgodnie z art. 395 dyrektywy VAT odstępstwo od wspólnych przepisów dotyczących podatku VAT jest możliwe jedynie na podstawie upoważnienia Rady, stanowiącej jednomyślnie na wniosek Komisji. Decyzja wykonawcza Rady jest najwłaściwszym instrumentem, ponieważ może być skierowana do poszczególnych państw członkowskich.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Niniejszy wniosek opiera się na wniosku złożonym przez Polskę i dotyczy wyłącznie tego państwa członkowskiego.

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Nie zaistniała potrzeba skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych.

Ocena skutków

Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady upoważnia Polskę do stosowania odstępstwa od art. 226 dyrektywy VAT oraz do wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności VAT od dostaw określonych towarów i świadczenia określonych usług.

Poprzez nałożenie obowiązku zapłaty VAT na zablokowany rachunek bankowy VAT dostawcy lub usługodawcy wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady ma na celu zwalczanie oszustw podatkowych w formie niepłacenia podatku VAT przez dostawców towarów i usług, które są podatne na oszustwa. Ponieważ kwota VAT zdeponowana na odrębnym rachunku VAT podatnika może być wykorzystana wyłącznie w ograniczonym celu, a mianowicie do zapłaty podatku VAT na rzecz organu podatkowego lub do zapłaty podatku VAT od faktur otrzymanych od dostawców lub usługodawców, model ten w większym stopniu zapewnia, że organy podatkowe otrzymają całą kwotę podatku VAT, która powinna zostać przekazana przez podatnika do Skarbu Państwa.

Podatnik może rozporządzać środkami na zablokowanym rachunku VAT jedynie w celu zapłaty należnego podatku VAT organom podatkowym lub VAT należnego w związku z fakturami otrzymanymi od dostawców lub usługodawców, więc ma to wpływ na przepływy pieniężne przedsiębiorców. W celu zmniejszenia negatywnych skutków takiej sytuacji w przypadku nadwyżki podatku naliczonego w stosunku do podatku należnego wykazanej przez organy podatkowe Polska przewiduje szybszą procedurę zwrotu nadwyżki podatku naliczonego. Na wniosek podatnika zwrot będzie miał miejsce w ciągu 25 dni, zamiast 60 dni w ramach standardowej procedury. Polska podkreśliła ponadto we wniosku, że zapewnienie skutecznego i terminowego zwrotu podatku będzie kwestią priorytetową.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają siedziby w Polsce, przy realizacji dostaw towarów lub świadczenia usług podlegających w Polsce obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności również będą objęci tym mechanizm. Przedsiębiorcy ci będą musieli posiadać rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. W tym względzie Polska potwierdziła Komisji, że przedsiębiorcy niemający siedziby w tym kraju nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem otwarcia rachunku bankowego w Polsce, ponieważ podatnicy ci będą mogli otworzyć i posiadać rachunek bankowy w Polsce bezpłatnie.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Środek nie będzie miał negatywnego wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z VAT.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Wniosek zawiera klauzulę wygaśnięcia; automatyczny termin.

2019/0007 (NLE)

Wniosek

DECYZJA WYKONAWCZA RADY

w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 4 , w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Pismem, które wpłynęło do Komisji w dniu 15 maja 2018 r., Polska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do zastosowania odstępstwa od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE oraz do wprowadzenia wymogu włączania specjalnego oświadczenia, zgodnie z którym podatek od wartości dodanej (VAT) musi zostać wpłacony na zablokowany rachunek VAT dostawcy/usługodawcy, do faktur wystawianych w związku z dostawami towarów i świadczeniem usług podatnych na oszustwa i ogólnie objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną w Polsce. Polska wystąpiła z wnioskiem o odstępstwo na okres trzech lat, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

(2)Zgodnie z art. 395 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE pismami z dnia 3 września 2018 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Polskę. Pismem z dnia 4 września 2018 r. Komisja powiadomiła Polskę, że posiada wszystkie informacje konieczne do rozpatrzenia wniosku.

(3)Chociaż Polska podjęła liczne działania w celu zwalczania oszustw (np. wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności ze strony klienta, wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego, surowsze przepisy dotyczące rejestracji podatników VAT i ich wykreślania z rejestru, większa liczba kontroli itp.), uważa, że środki te są nadal niewystarczające, aby wyeliminować oszustwa związane z VAT.

(4)Polska jest zdania, że oszustwa związane z VAT wyeliminuje mechanizm podzielonej płatności. Ponieważ zgodnie z modelem podzielonej płatności kwota VAT zdeponowana na odrębnym rachunku VAT podatnika może być wykorzystana wyłącznie w ograniczonym celu, a mianowicie do zapłaty podatku VAT na rzecz organu podatkowego lub do zapłaty podatku VAT od faktur otrzymanych od dostawców/usługodawców, model ten w większym stopniu zapewnia, że organy podatkowe otrzymają całą kwotę podatku VAT, która powinna zostać przekazana przez podatnika do Skarbu Państwa.

(5)W dniu 1 lipca 2018 r. Polska wprowadziła dobrowolny mechanizm podzielonej płatności. Polska uważa, że w obszarach szczególnie narażonych na oszustwa związane z VAT mechanizm podzielonej płatności powinien być obowiązkowy. Obszary te to takie sektory gospodarki jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne. Sektory te zasadniczo są objęte w Polsce mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną.

(6)Model obowiązkowej podzielonej płatności będzie miał zastosowanie do dostaw towarów i świadczenia usług między podatnikami, tj. między przedsiębiorstwami (B2B), wymienionych w załączniku i będzie obejmował wyłącznie elektroniczne przelewy bankowe.

(7)W przypadku nadwyżki podatku naliczonego w stosunku do podatku należnego, wykazanej przez podatnika w deklaracji VAT jako kwota podlegająca zwrotowi, zwrot taki następuje standardowo w ciągu 60 dni na zwykły rachunek podatnika. Polska poinformowała jednak, że w przypadku transakcji objętych modelem obowiązkowej podzielonej płatności na wniosek podatnika posiadającego zablokowany rachunek VAT zwrot zostanie dokonany w ciągu 25 dni.

(8)Podatnicy nie będą ponosić kosztów otwarcia i obsługi rachunku bankowego VAT, ponieważ rachunek VAT będzie prowadzony przez bank bez prowizji i opłat.

(9)Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców niemających siedziby w Polsce – przedsiębiorcy ci będą musieli posiadać rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. W tym względzie Polska potwierdziła, że przedsiębiorcy ci nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem otwarcia rachunku bankowego w Polsce, ponieważ podatnicy ci będą mogli otworzyć i posiadać rachunek bankowy do płatności VAT w Polsce bezpłatnie.

(10)Przewidziany przez Polskę obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie się wiązał ze znacznymi zmianami dla podatników. System ten już jednak funkcjonuje, na zasadzie dobrowolności, od dnia 1 lipca 2018 r., podatnicy mieli więc już możliwość zapoznać się z nim.

(11)Komisja jest zdania, że obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności obejmujący dostawy towarów i świadczenie usług podatnych na oszustwa może przynieść efekty w walce z oszustwami podatkowymi. Odstępstwa są zazwyczaj przyznawane na czas określony. Należy zatem zezwolić Polsce na odstępstwo w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

(12)Biorąc pod uwagę, że odstępstwo stanowi nowość i ma szeroki zakres, należy zapewnić niezbędne działania następcze dotyczące tego odstępstwa, a w szczególności wpływu środka na poziom oszustw związanych z VAT i na podatników (w odniesieniu do zwrotu podatku VAT, obciążeń administracyjnych, kosztów ponoszonych przez podatników itp.). Polska powinna zatem przedstawić sprawozdanie na temat wpływu środka osiemnaście miesięcy po wejściu w życie środka krajowego w Polsce.

(13)Odstępstwo to nie wpłynie negatywnie na ogólną kwotę wpływów z podatków pobieranych na etapie ostatecznej konsumpcji i nie będzie mieć negatywnego wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z podatku VAT,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się Polskę do wprowadzenia wymogu, by na fakturach wystawianych w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji między podatnikami umieszczano szczególny wymóg, że jeżeli płatności z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług są dokonywane elektronicznym przelewem bankowym, podatek VAT musi być wpłacony na odrębny i zablokowany rachunek bankowy VAT dostawcy/usługodawcy otwarty w Polsce.

Artykuł 2

Polska zgłasza Komisji środek krajowy, o którym mowa w art. 1.

W terminie 18 miesięcy od wejścia w życie w Polsce środka, o którym mowa w art. 1, Polska przedstawia Komisji sprawozdanie na temat ogólnego wpływu środka na poziom oszustw związanych z VAT oraz na podatników, których środek dotyczy.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

   W imieniu Rady

   Przewodniczący

(1)    Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2018 Final Report [Badanie i sprawozdania dotyczące luki w podatku VAT w 28 państwach członkowskich UE – sprawozdanie końcowe z 2018 r.].
(2)    Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/784 z dnia 25 kwietnia 2017 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 206 i 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1401, Dz.U. L 118 z 6.5.2017, s. 17.
(3)    Komunikat Komisji do Rady zgodnie z art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE, COM(2018) 666 final.
(4)    Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
Top

Bruksela, dnia 23.1.2019

COM(2019) 10 final

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady

w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej


ZAŁĄCZNIK: Wykaz dostaw towarów i usług objętych art. 1

Art. 1 stosuje się do dostaw następujących towarów i świadczenia następujących usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów) / Nazwa usługi (grupy usług)

1

24.10.12.0

Żelazostopy

2

24.10.14.0

Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali

3

24.10.31.0

Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

4

24.10.32.0

Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

5

24.10.35.0

Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

6

24.10.36.0

Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

7

24.10.41.0

Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

8

24.10.43.0

Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

9

24.10.51.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

10

24.10.52.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

11

24.10.61.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej

12

24.10.62.0

Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

13

24.10.65.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

14

24.10.66.0

Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

15

24.10.71.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

16

24.10.73.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

17

24.31.10.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

18

24.31.20.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, innej niż stal nierdzewna

19

24.32.10.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

20

24.32.20.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane

21

24.33.11.0

Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej

22

24.33.20.0

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

23

24.34.11.0

Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

24

24.41.10.0

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

25

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 27

26

24.41.30.0

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

27

bez względu na symbol PKWiU

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy

28

ex 24.41.40.0

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, w postaci półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, w postaci półproduktu

29

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, w postaci półproduktu – wyłącznie platerowane złotem i srebrem, w postaci półproduktu

30

24.42.11.0

Aluminium nieobrobione plastycznie

31

24.43.11.0

Ołów nieobrobiony plastycznie

32

24.43.12.0

Cynk nieobrobiony plastycznie

33

24.43.13.0

Cyna nieobrobiona plastycznie

34

24.44.12.0

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

35

24.44.13.0

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi

36

24.44.21.0

Proszki i płatki z miedzi i jej stopów

37

24.44.22.0

Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów

38

24.44.23.0

Druty z miedzi i jej stopów

39

24.45.11.0

Nikiel nieobrobiony plastycznie

40

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

41

ex 26.11.30.0

Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory

42

ex 26.20.11.0

Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy

43

ex 26.30.22.0

Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

44

ex 26.40.60.0

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

45

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

46

38.11.49.0

Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

47

38.11.51.0

Odpady szklane

48

38.11.52.0

Odpady z papieru i tektury

49

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

50

38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

51

38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

52

38.12.26.0

Niebezpieczne odpady zawierające metal

53

38.12.27

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

54

38.32.2

Surowce wtórne metalowe

55

38.32.31.0

Surowce wtórne ze szkła

56

38.32.32.0

Surowce wtórne z papieru i tektury

57

38.32.33.0

Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

58

38.32.34.0

Surowce wtórne z gumy

59

24.20.11.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

60

24.20.12.0

Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

61

24.20.13.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali

62

24.20.31.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

63

24.20.33.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

64

24.20.34.0

Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

65

24.20.40.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali

66

ex 25.11.23.0

Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali

67

ex 25.93.13.0

Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali

68

 

Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

69

 

Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

70

ex 10.4

Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku

71

ex 20.59.12.0

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

72

ex 20.59.30.0

Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy drukującej do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

73

ex 22.21.30.0

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami

74

ex 26.20.21.0

Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)

75

ex 26.20.22.0

Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD

76

ex 26.70.13.0

Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne

77

ex 28.23.26.0

Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

78

ex 58.29.11.0

Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD

79

ex 58.29.29.0

Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD

80

ex 59.11.23.0

Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

81

bez względu na symbol PKWiU

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568)

82

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

83

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

84

42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

85

42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

86

42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

87

42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

88

42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

89

42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

90

42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

91

42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

92

42.22.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

93

42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

94

42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

95

42.99.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

96

42.99.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

97

42.99.29.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

98

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

99

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

100

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

101

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

102

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

103

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

104

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

105

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

106

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

107

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

108

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

109

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

110

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

111

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

112

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

113

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

114

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

115

43.34.10.0

Roboty malarskie

116

43.34.20.0

Roboty szklarskie

117

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

118

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

119

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

120

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

121

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

122

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

123

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

124

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

125

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

126

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

127

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

128

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

129

05.10.10.0

Węgiel kamienny

130

05.20.10.0

Węgiel brunatny (lignit)

131

19.10.10.0

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

132

19.20.11.0

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego

133

19.20.12.0

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)

134

ex 26.70.13.0

Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie kamery cyfrowe

135

26.40.20.0

Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

136

26.20.1

Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

137

30.91.20.0

Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych

138

27.20.2

Akumulatory elektryczne i ich części

139

28.11.41.0

Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych

140

ex 29.31.10.0

Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych

141

29.31.21.0

Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe

142

29.31.22.0

Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych

143

29.31.23.0

Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach

144

29.31.30.0

Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów

145

29.32.20.0

Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi

146

29.32.30.0

Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane

147

45.31.1

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

148

45.32.1

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

149

45.32.2

Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

150

ex 45.40.10.0

Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

151

ex 45.40.20.0

Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

152

ex 45.40.30.0

Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

Top