EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019HB0001

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2019/1)

Dz.U. C 11 z 11.1.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 11/1


ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie zasad wypłaty dywidend

(EBC/2019/1)

(2019/C 11/01)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 6 oraz art. 132,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 34,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Instytucje kredytowe zobowiązane są do kontynuowania przygotowań do terminowego i pełnego zastosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (3) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (4), a także do zakończenia okresu przejściowego ustanowionego przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2395 (5) w celu złagodzenia potencjalnego znaczącego negatywnego wpływu na kapitał podstawowy Tier I, wynikającego z rachunkowości uwzględniającej oczekiwane straty kredytowe na podstawie MSSF 9, w wymagających okolicznościach makroekonomicznych oraz finansowych, które to okoliczności wywierają nacisk na zyskowność instytucji kredytowych, a co za tym idzie na ich zdolność do budowania bazy kapitałowej. Dodatkowo, mając na uwadze konieczność finansowania gospodarki przez instytucje kredytowe, zachowawcza polityka dystrybucji zysków jest częścią właściwego zarządzania ryzykiem i częścią zdrowego systemu bankowego. Należy wykorzystać tę samą metodę, która została wskazana w zaleceniu Europejskiego Banku Centralnego EBC/2017/44 (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

I.

1.

Istnieje potrzeba, aby instytucje kredytowe ustanowiły zasady dotyczące dywidend oparte na zachowawczych oraz rozważnych założeniach w celu zapewnienia spełnienia po podziale zysków stosownych wymogów kapitałowych oraz zastosowania się do wyników przeglądu i oceny nadzorczej.

a)

Instytucje kredytowe zobowiązane są do ciągłego spełniania mających zastosowanie minimalnych wymogów kapitałowych („wymogów filaru 1”). Wymogi te obejmują współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 w wysokości 4,5 %, współczynnik kapitału Tier 1 w wysokości 6 % oraz całkowity współczynnik kapitałowy w wysokości 8 %, zgodnie z art. 92 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

b)

Dodatkowo instytucje kredytowe zobowiązane są do ciągłego spełniania wymogów kapitałowych, które zostały nałożone na mocy decyzji wynikającej z przeglądu i oceny nadzorczej w ramach stosowania art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i które wykraczają poza filar 1 („wymogi filaru 2”).

c)

Instytucje kredytowe zobowiązane są również do spełniania łącznego wymogu w zakresie bufora w rozumieniu w art. 128 ust. 6 dyrektywy 2013/36/UE.

d)

Instytucje kredytowe zobowiązane są także do osiągnięcia pełnej wysokości (7) wymaganego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, współczynnika kapitału Tier 1 oraz całkowitego współczynnika kapitałowego od stosownej daty ich pełnego wdrożenia. Odnosi się to do pełnego zastosowania powyższych współczynników po zakończeniu okresu przejściowego, jak również do łącznych wymogów w zakresie bufora w rozumieniu art. 128 ust. 6 dyrektywy 2013/36/UE. Przepisy przejściowe zawarte są w tytule XI dyrektywy 2013/36/UE oraz części dziesiątej rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

e)

Instytucje kredytowe, które zdecydowały się na stosowanie w okresie przejściowym rozwiązań określonych rozporządzeniem (UE) 2017/2395, zobowiązane są także do osiągnięcia pełnej wysokości współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 przed końcem okresu przejściowego określonego tym rozporządzeniem.

Wymogi te muszą być spełnione na poziomie skonsolidowanym, na poziomie subskonsolidowanym (o ile ma to zastosowanie), jak również na poziomie pojedynczych instytucji, o ile zastosowanie wymogów ostrożnościowych nie zostało zniesione w indywidualnych przypadkach, zgodnie z art. 7 i 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

2.

W odniesieniu do instytucji kredytowych wypłacających dywidendę (8) w 2019 roku za rok finansowy 2018 EBC przekazuje poniższe zalecenia.

a)

Kategoria 1: instytucje kredytowe, które (i) spełniają stosowne wymogi kapitałowe, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), oraz które (ii) osiągnęły już w pełni współczynniki, o których mowa w ust. 1 lit. d) oraz ust. 1 lit. e) w dniu 31 grudnia 2018 r., powinny dokonywać wypłat z zysku netto w postaci dywidend w zachowawczy sposób, aby umożliwić dalsze spełnienie wszelkich wymogów oraz stosowanie się do wyników przeglądu i oceny nadzorczej, nawet w przypadku gorszej sytuacji gospodarczej i finansowej.

b)

Kategoria 2: instytucje kredytowe, które spełniają stosowne wymogi kapitałowe, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) w dniu 31 grudnia 2018 r., lecz nie osiągnęły jeszcze w pełni współczynników, o których mowa w ust. 1 lit. d) oraz ust. 1 lit. e) w dniu 31 grudnia 2018 r., powinny dokonywać wypłat z zysku netto w postaci dywidend w zachowawczy sposób, aby umożliwić dalsze spełnienia wszelkich wymogów oraz stosowanie się do wyników przeglądu i oceny nadzorczej nawet w przypadku gorszej sytuacji gospodarczej i finansowej. Ponadto instytucje te powinny co do zasady wypłacać dywidendy wyłącznie jeżeli spełnione są wymogi ustanowione w ust. 1 lit. d) oraz jeżeli zagwarantowane jest utrzymanie liniowego przebiegu funkcji (9) w drodze do osiągnięcia spełnienia wymogów kapitałowych, o których mowa w ust. 1 lit. e), oraz stosowania się do wyników przeglądu i oceny nadzorczej, w pełnej wysokości.

c)

Kategoria 3: instytucje kredytowe niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c) co do zasady nie powinny wypłacać dywidendy.

Instytucje kredytowe będące zdania, że ciąży na nich prawny obowiązek wypłaty dywidend, przez co nie są w stanie zastosować się do niniejszego zalecenia, powinny skontaktować się niezwłocznie ze swoim wspólnym zespołem nadzorczym.

Instytucje kredytowe z kategorii 1, 2, i 3, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c), powinny również spełniać wytyczne filara 2. Jeżeli instytucja kredytowa prowadzi działalność wykraczającą poza wytyczne filara 2 lub zamierza prowadzić taką działalność, powinna skontaktować się niezwłocznie ze swoim wspólnym zespołem nadzorczym. EBC dokona oceny powodów, dla których poziom kapitału instytucji kredytowej został obniżony lub oczekuje się, że zostanie obniżony oraz rozważy podjęcie odpowiednich i proporcjonalnych środków dostosowanych do danej instytucji.

Obowiązujące w instytucjach zasady dotyczące wypłaty dywidend i zarządzania kapitałem powinny także uwzględniać potencjalny wpływ przyszłych zmian unijnych ram prawnych, regulacyjnych i rachunkowości na zapotrzebowanie na kapitał. O ile nie pojawią się odmienne informacje, należy spodziewać się, że przyszłe wymogi i wytyczne filara 2 stosowane do planowania kapitałowego będą co najmniej tak wysokie, jak obecnie.

II.

Niniejsze zalecenie adresowane jest do istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup, o których mowa w art. 2 pkt 16 i pkt 22 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

III.

Niniejsze zalecenie adresowane jest również do właściwych i wyznaczonych organów krajowych w odniesieniu do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów oraz mniej istotnych nadzorowanych grup, o których mowa w art. 2 pkt 7 i pkt 23 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17). Oczekuje się od właściwych i wyznaczonych organów krajowych stosowania tego zalecenia wobec takich podmiotów i grup w sposób, który uznają za właściwy (10).

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 stycznia 2019 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2395 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego (Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 27).

(6)  Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego EBC/2017/44 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (Dz.U. C 8 z 11.1.2018, s. 1).

(7)  Wszystkie bufory powinny być osiągnięte w pełnej wysokości.

(8)  Instytucje kredytowe mogą mieć różną formę prawną, tj. spółki publiczne oraz podmioty niebędące spółami akcyjnymi, takie jak towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie lub instytucje oszczędnościowe. Wykorzystywany w niniejszym zaleceniu termin dywidenda odnosi się do każdej formy wypłaty gotówki, która podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie ogólne.

(9)  Oznacza to w praktyce, że w pozostałej części okresu przejściowego instytucje kredytowe powinny co do zasady zatrzymywać rocznie przynajmniej proporcjonalną część w stosunku rocznym z luki dzielącej je od osiągnięcia wymaganego współczynnik kapitału podstawowego Tier 1, współczynnika kapitału Tier 1 oraz całkowitego współczynnika kapitałowego, o których mowa w ust. 1 lit. e).

(10)  Jeżeli niniejsze zalecenie zostanie zastosowane do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i mniej istotnych nadzorowanych grup, które będą zdania, że nie mają możliwości zastosowania się do niniejszego zalecenia z uwagi na przeświadczenie o ciążącym na nich prawnym obowiązku wypłaty dywidendy, instytucje te powinny skontaktować się niezwłocznie ze swoim właściwym organem krajowym.


Top