EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0422

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DWUNASTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) ROK BUDŻETOWY 2018

COM/2019/422 final

Bruksela, dnia 25.9.2019

COM(2019) 422 final

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DWUNASTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADYna temat EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)


ROK BUDŻETOWY 2018


Spis treści

1.Procedura budżetowa

1.1.Ramy finansowe

1.2.Projekt budżetu (PB) na 2018 r.

1.3.Przyjęcie budżetu na 2018 r.

1.4.Przyjęcie budżetów korygujących

2.Zarządzanie środkami

2.1.Zarządzanie środkami na zobowiązania

2.1.1.Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

2.1.2.Pomoc techniczna

2.2.Zarządzanie środkami na płatności

2.2.1.Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

2.2.2.Pomoc techniczna

3.Wykonanie budżetu EFRROW na 2018 r.

3.1.Wykorzystanie środków na zobowiązania

3.1.1.Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

3.1.2.Pomoc techniczna

3.2.Wykorzystanie środków na płatności

3.2.1.Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

3.2.2.Pomoc techniczna

3.3.Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na środki

3.4.Realizacja programów EFRROW

3.4.1.Okres programowania 2007–2013

3.4.2.Okres programowania 2014–2020

1.    Procedura budżetowa

1.1.    Ramy finansowe 

W 2018 r. wydatki na rozwój obszarów wiejskich są finansowane w ramach wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020. Ramy finansowe określono w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1311/2013. Przydział środków na rozwój obszarów wiejskich oraz na wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie po rocznym dostosowaniu technicznym wieloletnich ram finansowych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 – Ramy finansowe na lata 2014–2020

DZIAŁ 2.

W mln EUR; ceny bieżące

Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OGÓŁEM

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

W tym:

- rozwój obszarów wiejskich a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

- wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia, a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

a) po przesunięciu netto 351,9 mln EUR między EFRG i EFRROW za rok budżetowy 2014 (zob. uwaga f);

b) po przesunięciu netto 51,6 mln EUR między EFRG i EFRROW za rok budżetowy 2015 (zob. uwaga f);

c) po przesunięciu netto 28 mln EUR między EFRG i EFRROW za lata budżetowe 2014–2020 (zob. uwaga f);

d) po przesunięciu netto 4 313,9 mln EUR między EFRG i EFRROW za lata budżetowe 2015–2020 (zob. uwaga f);

e) po przeprogramowaniu przydziału środków EFRROW z roku 2014 w wyniku zastosowania art. 19 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych (UE) nr 1311/2013 całkowita kwota 8 705 mln EUR odliczona od zobowiązań z 2014 r. została równo rozłożona na zobowiązania z 2015 i 2016 r.;

f) przesunięcia środków na rozwój obszarów wiejskich (EFRROW) wymienione w uwagach a)–d) powyżej obejmują: 4 mln EUR przenoszone co roku przez cały okres 2014–2020 z sektora bawełny (Grecja) na podstawie art. 66 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013; 296,3 mln EUR przeznaczone do dobrowolnej korekty przeniesionej za rok budżetowy 2014 (UK) na podstawie art. 10b i art. 10c ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009; 51,6 mln EUR za niewykorzystane kwoty przenoszone co roku za lata budżetowe 2014 i 2015 (SE i DE) na podstawie art. 136 i 136b rozporządzenia (WE) nr 73/2009 oraz 4 313,9 mln EUR na ograniczanie płatności i elastyczność między filarami na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013. 

1.2.    Projekt budżetu (PB) na 2018 r.

Dnia 29 czerwca 2017 r. Komisja przyjęła i przedłożyła władzy budżetowej projekt budżetu (PB) na 2018 r.

W projekcie budżetu uwzględniono kwotę 14 372 mln EUR w środkach na zobowiązania oraz 11 848 mln EUR w środkach na płatności na okres programowania 2014–2020 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Rada przyjęła swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu na rok 2018 w dniu 4 września 2017 r., a Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w dniu 25 października 2017 r. Konieczne było zwołanie komitetu pojednawczego, który w przewidzianym terminie 21 dni uzgodnił wspólny tekst. Rada i Parlament Europejski osobno zatwierdziły wspólny tekst w dniu 30 listopada 2017 r.

1.3.    Przyjęcie budżetu na 2018 r.

Budżet na rok 2018 przyjęty w dniu 30 listopada 2017 r. był w odniesieniu do EFRROW taki sam, jak budżet przewidziany w pierwotnym wniosku Komisji.

Tabela 2

Budżet przyjęty na 2018 r.

Pozycja budżetu

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

(w EUR)

(w EUR)

2014-2020

05.046001 (Programy rozwoju obszarów wiejskich)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Nieoperacyjna pomoc techniczna)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operacyjna pomoc techniczna)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Przyjęcie budżetów korygujących

W budżecie korygującym nr 6 środki na zobowiązania na pomoc techniczną w ramach EFRROW na lata 2014–2020 zmniejszono o 0,7 mln EUR.

Tabela 3

Budżet na 2018 r. po wprowadzeniu poprawek

Pozycja budżetu

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

(w EUR)

(w EUR)

2014-2020

05.046001 (Programy rozwoju obszarów wiejskich)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Nieoperacyjna pomoc techniczna)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operacyjna pomoc techniczna)

20 070 000

21 037 093

2.    Zarządzanie środkami

2.1.    Zarządzanie środkami na zobowiązania

2.1.1.    Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

W odniesieniu do środków na zobowiązania w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich EFRROW budżet uchwalony na 2018 r. wynosił 14 347 mln EUR, z czego wszystkie środki dotyczyły programów na lata 2014–2020.

Tabela 4

Zarządzanie środkami na zobowiązania w 2018 r. – EFRROW

Pozycja budżetu

05.046001

(w EUR)

Środki na początku 2018 r.

14 346 899 509

Środki dostępne w 2018 r.

14 346 899 509

Środki wykorzystane w 2018 r.

14 346 899 509

2.1.2.    Pomoc techniczna

W art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 przewidziano, że EFRROW może wykorzystać do 0,25 % swojego przydziału rocznego na finansowanie działań z zakresu pomocy technicznej z inicjatywy Komisji. W budżecie na rok 2018 dostępna na ten cel wstępna kwota wynosiła 4,7 mln EUR na nieoperacyjną pomoc techniczną i 20,8 mln EUR na operacyjną pomoc techniczną. Ostatnia z kwot została zmniejszona o 0,7 mln EUR w ramach budżetu korygującego nr 6.

2.2.    Zarządzanie środkami na płatności

2.2.1.    Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

W odniesieniu do programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 w budżecie uchwalonym na 2018 r. środki na płatności wynosiły 11 822 mln EUR. Ponadto dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesiona z poprzedniego roku wyniosła 18,1 mln EUR, a kwota dochodów przeznaczonych na określony cel zebranych w ciągu roku wyniosła 12,4 mln EUR. Środki na płatności zwiększono poprzez: a) przesunięcie 4 mln EUR z linii budżetowej przeznaczonej na pomoc techniczną; b) przesunięcie zbiorcze w kwocie 150 mln EUR oraz c) przesunięcie na koniec roku w kwocie 64 mln EUR. Ponadto dokonano przesunięcia 119,0 mln EUR dochodów przeznaczonych na określony cel z EFRROW 2007–2013, tak aby w pełni pokryć wydatki państw członkowskich zadeklarowane w odniesieniu do trzeciego kwartału 2018 r. Uwzględniając wszystkie przesunięcia, całkowita kwota środków na płatności dostępnych w 2018 r. wyniosła 12 189,5 mln EUR. Ogółem wykorzystano 12 173,5 mln EUR środków na płatności, zaś dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 12,4 mln EUR zostały automatycznie przeniesione z 2018 na 2019 r.Tabela 5

Zarządzanie środkami na płatności w 2018 r.

(w EUR)

 

EFRROW (2014–2020)

Pozycja budżetu – 05.046001

Środki na początku 2018 r.

11 822 000 000

Przesunięcie z linii pomocy technicznej z EFRROW 2014–2020

4 000 000

Przesunięcie zbiorcze

150 000 000

Przesunięcie na koniec roku

64 000 000

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2017 r.

18 098 156

Dochody przeznaczone na określony cel zebrane w 2018 r.

12 400 084

Przesunięcie dochodów przeznaczonych na określony cel z EFRROW 2007–2013

119 046 270

Środki dostępne w 2018 r.

12 189 544 509

Środki wykorzystane w 2018 r.

12 173 540 691

2.2.2.    Pomoc techniczna

W odniesieniu do pomocy technicznej w ramach EFRROW ogółem środki na płatności w budżecie na 2018 r. wynosiły 25,7 mln EUR. Do linii programów EFRROW na lata 2014–2020 przesunięto 4,0 mln EUR w celu pełnego pokrycia wydatków państw członkowskich zadeklarowanych w odniesieniu do trzeciego kwartału 2018 r. Ostateczne środki na płatności wyniosły 21,7 mln EUR.

3.    Wykonanie budżetu EFRROW na 2018 r.

3.1.    Wykorzystanie środków na zobowiązania

3.1.1.    Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW    

Rozdysponowano całą kwotę środków na zobowiązania dostępnych w budżecie na 2018 r. na programy EFRROW na lata 2014–2020 w wysokości 14 346,9 mln EUR.

Tabela 6 przedstawia środki, z podziałem na państwa członkowskie, przydzielone na mocy rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 zmienionego ostatnio rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/71 oraz kwoty rozdysponowane w 2018 r.Tabela 6

Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 (zmienione) a kwoty rozdysponowane do końca 2018 r.

Pozycja budżetu: 05.046001

(w EUR)

Państwo członkowskie

Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013

Kwoty rozdysponowane w 2018 r.

Przydział na 2018 r.

 

a)

b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Ogółem

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Pomoc techniczna

W odniesieniu do okresu programowania 2014–2020 kwota środków na zobowiązania na operacyjną pomoc techniczną w budżecie na 2018 r. wynosiła 20,8 mln EUR. Kwota przeznaczona na tą linię została zmniejszona o 0,7 mln EUR w ramach budżetu korygującego nr 6. Tabela 7 przedstawia poziom wykorzystania środków na zobowiązania dostępnych na operacyjną pomoc techniczną w 2018 r. Największa część płatności przeznaczona została na Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz platformę doradztwa technicznego w zakresie instrumentów finansowych.

Tabela 7

Pomoc techniczna – Wykorzystanie środków na zobowiązania

Pozycja budżetu: 05.046002

(w EUR)

Opis

Kwota rozdysponowana

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

4 629 652

Platforma doradztwa technicznego w zakresie instrumentów finansowych

4 523 225

Technologia informacyjna*

2 979 178

Europejskie partnerstwo innowacyjne

2 730 006

Komunikacja instytucjonalna

2 140 000

Europejska sieć oceny

1 900 113

Baza danych związanych z rolnictwem ekologicznym

432 796

Audyt i kontrole

249 774

Ochrona logo

50 000

Ogółem

19 634 744

* w tym BCO (biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej)

3.2.    Wykorzystanie środków na płatności

3.2.1.    Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

W okresie programowania 2014–2020 z dostępnych środków na płatności przeznaczono w wysokości 12 189,5 mln EUR wykorzystano 12 173,5 mln EUR. Tabela 8 przedstawia płatności w podziale na okresy objęte poszczególnymi deklaracjami w 2018 r.:


Tabela 8

Płatności w 2018 r. – programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW (w mln EUR)

2007-2013

2014-2020

 

 

 

Płatności zaliczkowe 2014–2020

-

19,5

Zwroty na podstawie wniosków o płatność przed IV kw. 2017 r.

-

6,3

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za IV kw. 2017 r.

-

4 460,8

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za I kw. 2018 r.

-

2 616,1

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za II kw. 2018 r.

-

2 402,3

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za III kw. 2018 r.

-

2 668,6

Płatności końcowe lub płatności dodatnie 2007–2013

271,9

-

Ogółem 2018

271,9

12 173,5

Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie środków na płatności w poszczególnych miesiącach roku (od stycznia do grudnia 2018 r.).

Wykres 1Tabele 9a i 9b przedstawiają kwoty wypłacone przez Komisję w roku budżetowym 2018 w podziale na państwa członkowskie i okresy objęte poszczególnymi deklaracjami.

Tabela 9a: EFRROW 2007–2013

Płatności faktycznie zrealizowane od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018

EFRROW 2007–2013 – pozycja budżetu 05.040501 (w EUR)

Państwo członkowskie

Płatności dodatnie, głównie w następstwie wyroków Trybunału Sprawiedliwości

Zamknięcie

Ogółem

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Ogółem

47 161 052

224 768 001

271 929 053Tabela 9b: EFRROW 2014-2020

Płatności faktycznie zrealizowane od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018

EFRROW 2014–2020 – pozycja budżetu 05.046001

(w EUR)

Państwo członkowskie

Płatności zaliczkowe

Przed IV kw. 2017 r.

IV kw. 2017 r.

I kw. 2018 r.

II kw. 2018 r.

III kw. 2018 r.

Ogółem

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Ogółem

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691


Tabela 10 zawiera porównanie płatności EFRROW w latach 2014–2020 zrealizowanych na rzecz poszczególnych państw członkowskich w 2018 r. z płatnościami dokonanymi w 2017 r. Ogółem płatności zwiększyły się o 10 % w porównaniu z rokiem 2017 (12,2 mld EUR w porównaniu z 11,1 mld EUR).

Tabela 10

Płatności dokonane na rzecz państw członkowskich – porównanie lat 2018 i 2017 – EFRROW 2014–2020

(w EUR)

 

Państwo członkowskie

2017

2018

Różnica między rokiem 2018 a 2017

Płatności okresowe

Płatności zaliczkowe

Ogółem

Płatności okresowe

Płatności zaliczkowe

Ogółem

(w EUR)

(w %)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

-10 190 845

-10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

-128 101 102

-18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

-28 659 482

-1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

-43 279

-0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

-34 502 805

-13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

-21 199 854

-4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

-423 016 301

-26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Ogółem

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Pomoc techniczna 

W odniesieniu do okresu programowania 2014–2020 kwota środków na płatności na operacyjną pomoc techniczną wynosiła 21,0 mln EUR. Część tych środków (4,0 mln EUR) została przesunięta w celu pokrycia potrzeb w zakresie płatności związanych z programami rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW 2014–2020.

W tabeli 11 poniżej przedstawiono płatności w podziale na główne działania. Największa część płatności przeznaczona została na Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tabela 11

 

Pomoc techniczna – Wykorzystanie środków na płatności

Pozycja budżetu: 05.046002

(w EUR)

Opis

Wypłacone środki

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

3 914 519

Technologia informacyjna*

2 822 364

Europejskie partnerstwo innowacyjne

2 468 602

Platforma doradztwa technicznego w zakresie instrumentów finansowych

1 800 000

Europejska sieć oceny

1 589 121

Audyt i kontrole

410 785

Baza danych związanych z rolnictwem ekologicznym

135 317

Ochrona logo

40 000

Ogółem

13 180 708

    * w tym biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej

3.3.    Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na środki

Tabela 12 przedstawia wnioski o płatność zgłoszone przez poszczególne państwa członkowskie w podziale na środki na rozwój obszarów wiejskich w 2018 r. (od IV kw. 2017 r. do III kw. 2018 r.), skumulowane wydatki zadeklarowane od początku okresu programowania, a także plan finansowy programów EFRROW 2014–2020.

Wydatki na EFRROW 2014–2020 w 2018 r. dotyczyły głównie środka 13 (płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami), środka 04 (inwestycje w środki trwałe) oraz środka 10 (działania rolno-środowiskowo-klimatyczne).Tabela 12

Zadeklarowane wydatki EFRROW w 2018 r. (od IV kw. 2017 r. do III kw. 2018 r.) oraz całkowite skumulowane wydatki (od IV kw. 2014 r. do III kw. 2018 r.)

w porównaniu z planami finansowymi – EFRROW 2014–2020

 

Zadeklarowane wydatki w 2018 r. (od IV kw. 2017 r. do III kw. 2018 r.)

Skumulowane wydatki zadeklarowane (od IV kw. 2014 r. do III kw. 2018 r.)

Plany finansowe na okres 2014–2020

Środek EFRROW

(w mln EUR)

(%)

(w mln EUR)

(%)

(w mln EUR)

(%)

Środek 01

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

Środek 02

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw w gospodarstwie

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

Środek 03

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

Środek 04

Inwestycje w środki trwałe

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

Środek 05

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

Środek 06

Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

Środek 07

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

Środek 08

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

Środek 09

Tworzenie grup i organizacji producentów

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

Środek 10

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

Środek 11

Rolnictwo ekologiczne

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

Środek 12

Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z ramową dyrektywą wodną

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

Środek 13

Płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

Środek 14

Dobrostan zwierząt

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

Środek 15

Usługi leśnośrodowiskowe i klimatyczne oraz ochrona lasów

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

Środek 16

Współpraca

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

Środek 17

Zarządzanie ryzykiem

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

Środek 18

Finansowanie uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich dla Chorwacji

-0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

Środek 19

Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – rozwój lokalny kierowany przez społeczność

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

Środek 20

Pomoc techniczna państw członkowskich

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

Środek 113

Wcześniejsze emerytury

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

Środek 131

Spełnianie norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Środek 341

Nabywanie umiejętności, aktywizacja i wdrażanie

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Suma całkowita

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

*Państwa członkowskie deklarują wydatki co kwartał. W odniesieniu do roku n deklaracje za IV kw. są jednak składane w styczniu roku n+1. W związku z tym odpowiednie zwroty środków w roku n są dokonywane przez Komisję na rzecz państw członkowskich od IV kw. roku n-1 do III kw. roku n.3.4.    Realizacja programów EFRROW

3.4.1.    Okres programowania 2007–2013

Wykres 2 przedstawia poziom absorpcji środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 w poszczególnych państwach członkowskich: płatności od początku okresu programowania do dnia 31 grudnia 2018 r., w tym płatności końcowe w odniesieniu do programów już zamkniętych do tego dnia, w porównaniu z całkowitym przydziałem na lata 2007–2013.

Do końca 2018 r. kwota umorzona wyniosła 1 974 mln EUR.

3.4.2.    Okres programowania 2014–2020

Wykres 3 przedstawia poziom absorpcji środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w poszczególnych państwach członkowskich: płatności od początku okresu programowania, w tym płatności dokonane za IV kw. 2018 r., które zostaną zwrócone w roku budżetowym 2019, w porównaniu z całkowitym przydziałem na lata 2014–2020.

 

Top