EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AP0193

P8_TA(2019)0193 Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)) P8_TC1-COD(2018)0040 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/… zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia okresu przejściowego wykorzystywania sposobów innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym

OJ C 23, 21.1.2021, p. 573–574 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 23/573


P8_TA(2019)0193

Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym ***I

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2021/C 23/77)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0085),

uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 33 i 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0097/2018),

uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 14 lutego 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając art. 59 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0342/2018),

1.

przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.

zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej razem z ostatecznym aktem ustawodawczym;

3.

przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej razem z ostatecznym aktem ustawodawczym;

4.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

P8_TC1-COD(2018)0040

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/… zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia okresu przejściowego wykorzystywania sposobów innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/632.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Parlament Europejski i Rada z zadowoleniem przyjmują sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 26/2018 pt. „Szereg opóźnień we wdrażaniu informatycznych systemów celnych: jak do nich doszło?” i inne istotne sprawozdania w dziedzinie ceł, które dały współustawodawcom lepszy ogląd przyczyn opóźnień we wdrażaniu systemów informatycznych niezbędnych do usprawnienia operacji celnych w UE.

Parlament Europejski i Rada uważają, że każda przyszła kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oceniająca sprawozdania przygotowane przez Komisję na podstawie art. 278a unijnego kodeksu celnego może pozwolić uniknąć dalszych opóźnień.

Parlament Europejski i Rada wzywają Komisję i państwa członkowskie do pełnego uwzględnienia takich kontroli.

Oświadczenie Komisji

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wniosku dotyczącego przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym.

Komisja przyjmuje do wiadomości wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady, w którym stwierdzono, że wszelkie przyszłe prace Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oceniające sprawozdania przygotowane przez Komisję na podstawie art. 278a unijnego kodeksu celnego mogłyby pozytywnie przyczynić się do uniknięcia dalszych opóźnień.

Jeżeli Trybunał Obrachunkowy zdecyduje o ocenie sprawozdań Komisji, Komisja, zgodnie z art. 287 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będzie w pełni współpracować z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i w pełni uwzględniać takie ustalenia.


Top