EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0006

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 lutego 2019 r. dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 13 lutego 2019 r.

dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 19 grudnia 2018 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (zwanego dalej „projektem decyzji”) (1).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że projekt decyzji dotyczy EBC i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi ogólne

1.

EBC przyjmuje do wiadomości projekt decyzji zatwierdzającej w imieniu Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) Umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (zwaną dalej „Umową o wystąpieniu”). W szczególności EBC odnotowuje postanowienia Umowy o wystąpieniu dotyczące zwrotu kapitału wpłaconego wniesionego do EBC przez Bank of England (2), a także udziału Bank of England w rozwiązaniach instytucjonalnych określonych w art. 282 i 283 TFUE oraz w Statusie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statusem ESBC”) w okresie przejściowym (3). EBC odnotowuje ponadto postanowienia Umowy o wystąpieniu odnoszące się do stosowania w Zjednoczonym Królestwie przepisów prawa Unii dotyczących dostępu do dokumentów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii (4), stosowania w Zjednoczonym Królestwie określonych artykułów Statutu ESBC w odniesieniu do EBC (5), a także stosowania w Zjednoczonym Królestwie określonych przywilejów i immunitetów w stosunku do EBC, członków jego organów oraz pracowników i przedstawicieli krajowych banków centralnych (KBC) w ESBC (6).

2.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Umowa o wystąpieniu określa warunki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii i Euratomu, uwzględniając ramy ich przyszłych stosunków. Umowa w sprawie przyszłych stosunków między Unią a Zjednoczonym Królestwem będzie mogła zostać zawarta dopiero wówczas, gdy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim. Zgodnie z art. 127 ust. 4 i art. 282 ust. 5 TFUE oraz odpowiednim orzecznictwem Unii (7) należy zasięgnąć opinii EBC w sprawie umowy dotyczącej przyszłych stosunków między Unią a Zjednoczonym Królestwem w zakresie, w jakim będzie ona wchodziła w zakres kompetencji EBC.

3.

Na mocy Umowy o wystąpieniu ustanawia się Wspólny Komitet, do którego zadań należało będzie wdrażanie i stosowanie tej Umowy. W projekcie decyzji precyzuje się, że we Wspólnym Komitecie i w jego specjalnych komitetach Unię reprezentuje Komisja (8). W różnych przypadkach określonych w Umowie o wystąpieniu Wspólny Komitet będzie miał prawo do przyjmowania decyzji wiążących dla Unii i Zjednoczonego Królestwa, a obowiązkiem Unii i Zjednoczonego Królestwa będzie ich wykonanie (9). Zgodnie z art. 127 ust. 4 i art. 282 ust. 5 TFUE oraz zgodnie z zasadą lojalnej współpracy wynikającą z art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej opinii EBC należy zasięgać w sprawie decyzji Wspólnego Komitetu wchodzących w zakres kompetencji EBC.

4.

Umowa o wystąpieniu określa, że pewne przywileje i immunitety mające zastosowanie do Unii będą miały zastosowanie w odniesieniu do EBC, członków jego organów, jego pracowników i przedstawicieli KBC w ESBC uczestniczących w działaniach EBC (10). Umowa o wystąpieniu nakłada na Unię szereg wymogów w zakresie informowania lub powiadamiania Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do niektórych kwestii związanych z takimi przywilejami i immunitetami (11). W uzasadnieniu projektu decyzji Komisja precyzuje, że co do zasady informacje takie powinny być przekazywane a notyfikacje dokonywane w imieniu Unii przez Komisję, w razie potrzeby na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie bądź inne instytucje, właściwe organy lub jednostki organizacyjne Unii (12). EBC odnotowuje to wyjaśnienie i jest gotowy zapewnić Komisji odpowiednie informacje w celu ich odpowiedniego przekazania Zjednoczonemu Królestwu.

Niniejsza opinia zostanie opublikowana na stronie internetowej EBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 13 lutego 2019 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  COM (2018) 834 final.

(2)  Zob. art. 149 Umowy o wystąpieniu.

(3)  Zob. art. 128 ust. 4 Umowy o wystąpieniu.

(4)  Zob. art. 122 Umowy o wystąpieniu.

(5)  Zob. art. 123 Umowy o wystąpieniu.

(6)  Zob. art. 117 Umowy o wystąpieniu.

(7)  Zob. np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1974 r. w sprawie R. & V. Haegeman przeciwko Belgii, C-181/73, ECLI:EU:C:1974:41, pkt 5; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 1994 r. w sprawie Republika Francuska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, C-327/91, ECLI:EU:C:1994:305, pkt 15–17. Zob. także opinię EBC CON/2005/7. Opinie EBC są publikowane na stronie internetowej EBC.

(8)  Zob. art. 2 projektu decyzji.

(9)  Zob. art. 164 i 166 Umowy o wystąpieniu.

(10)  Zob. art. 117 Umowy o wystąpieniu.

(11)  Zob. np. art. 102, 103 i art. 116 ust. 3 Umowy o wystąpieniu.

(12)  Zob. s. 4 uzasadnienia projektu decyzji.


Top