Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1205(01)

Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie AT.39398 – Visa MIF

C/2018/8180

OJ C 438, 5.12.2018, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 438/8


Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie AT.39398 – Visa MIF

(2018/C 438/03)

1.   Wprowadzenie

1)

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (1) Komisja może zdecydować – w przypadkach, w których zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestanie naruszania prawa i gdy zainteresowane strony zaproponują zobowiązania, aby uwzględnić zastrzeżenia wyrażone przez Komisję we wstępnej ocenie – o nadaniu tym zobowiązaniom mocy wiążącej dla przedsiębiorstw. Decyzja taka może zostać przyjęta na czas określony i oznacza, że nie ma już dalszych podstaw do podejmowania działań przez Komisję. Zgodnie z art. 27 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia Komisja publikuje zwięzłe streszczenie sprawy i zasadniczą treść zobowiązań. Zainteresowane strony mogą przedłożyć swoje uwagi w terminie wyznaczonym przez Komisję.

2.   Streszczenie sprawy

2)

Dnia 3 sierpnia 2017 r. Komisja przyjęła uzupełniające pisemne zgłoszenie zastrzeżeń skierowane do przedsiębiorstw Visa Inc. oraz Visa International Services Association. Wspomniane zgłoszenie stanowi dalsze uzupełnienie uzupełniającego pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń z dnia 23 kwietnia 2013 r. i pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń z dnia 3 kwietnia 2009 r., skierowanych do przedsiębiorstw Visa Inc., Visa International Service Association oraz Visa Europe Limited (2) (zwanych dalej łącznie „Visa”).

3)

W uzupełniającym pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń przedstawiono wstępne stanowisko Komisji, zgodnie z którym Visa Inc. i Visa International Services Association naruszyły art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG przez ustanowienie zasad dotyczących wielostronnych opłat interchange (MIF), mających zastosowanie do transakcji międzyregionalnych dokonywanych w punktach handlowych znajdujących się na terenie EOG przy użyciu kart debetowych i kredytowych wydanych przez wydawcę (bank posiadacza karty) z siedzibą poza EOG. Transakcje te obejmują transakcje z fizyczną obecnością karty (kiedy posiadacz karty jest obecny, np. w sklepie) oraz transakcje bez fizycznej obecności karty (kiedy posiadacz karty jest nieobecny, np. kiedy numer karty i dane uwierzytelniające są przekazywane przez internet, pocztą lub telefonicznie).

4)

W uzupełniającym pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń zwrócono uwagę na to, że zasady ustanowione przez Visę zobowiązują agenta rozliczeniowego (bank akceptanta) do zapłaty wielostronnych opłat interchange wydawcy (bankowi posiadacza karty) w przypadku każdej transakcji międzyregionalnej z użyciem kart płatniczych w punkcie handlowym na terenie EOG jak również, że międzyregionalne wielostronne opłaty interchange nałożone przez Visę są równoznaczne z decyzją związku przedsiębiorstw w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE/art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG.

5)

Jak przedstawiono w uzupełniającym pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń, kiedy posiadacz karty używa karty płatniczej, nabywając towary lub usługi od akceptanta, akceptant uiszcza opłatę na rzecz swojego agenta rozliczeniowego. Agent rozliczeniowy zatrzymuje część tej opłaty (marżę agenta rozliczeniowego), a pozostała część jest przekazywana wydawcy (wielostronna opłata interchange) i operatorowi systemu (w tym przypadku Visa). Uzupełniające pisemne zgłoszenie zastrzeżeń stwierdza dalej, że istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość opłaty za obsługę akceptanta jest wielostronna opłata interchange. W przeszłości Komisja akceptowała jednak wielostronne opłaty interchange, które spełniają warunki tzw. testu obojętności akceptanta (3). Aby spełnić warunki testu opłata interchange średnio nie powinna przekraczać korzyści transakcyjnych, które akceptant odnosi z przyjmowania płatności kartami płatniczymi. Tak skonstruowane wielostronne opłaty interchange zapewniają, że akceptant zasadniczo nie ma preferencji co do akceptowania płatności kartą płatniczą lub innymi środkami płatności, tworząc tym samym równe warunki konkurencji dla różnych instrumentów płatniczych.

3.   Zasadnicza treść zaproponowanych zobowiązań

6)

Visa Inc. i Visa International Services Association, jako strony objęte postępowaniem, nie zgadzają się ze wstępną oceną Komisji. Niemniej jednak zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 zaproponowały zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia Komisji w odniesieniu do naruszenia konkurencji. Zobowiązania zostały w skrócie przedstawione poniżej i w całości opublikowane w angielskiej wersji językowej na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji:

http://ec.europa.eu/competition/index_pl.html

7)

W terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania przez Visę formalnego powiadomienia o decyzji Komisji wydanej na podstawie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, Visa zobowiązuje się do ograniczenia:

a)

swoich międzyregionalnych debetowych wielostronnych opłat interchange w odniesieniu do międzyregionalnych transakcji z fizyczną obecnością karty do 0,2 %; oraz

b)

swoich międzyregionalnych kredytowych wielostronnych opłat interchange w odniesieniu do międzyregionalnych transakcji z fizyczną obecnością karty do 0,3 %; oraz

c)

swoich międzyregionalnych debetowych wielostronnych opłat interchange w odniesieniu do międzyregionalnych transakcji bez fizycznej obecności karty do 1,15 %; oraz

d)

swoich międzyregionalnych kredytowych wielostronnych opłat interchange w odniesieniu do międzyregionalnych transakcji bez fizycznej obecności karty do 1,5 %.

8)

Zobowiązania te pozostaną w mocy przez okres pięciu lat i sześciu miesięcy od powiadomienia Visy o decyzji w sprawie zobowiązań.

9)

Najpóźniej w ciągu 12 dni roboczych od powiadomienia o decyzji w sprawie zobowiązań, Visa poinformuje każdego agenta rozliczeniowego międzyregionalnych transakcji Visa, oraz zleci każdemu agentowi rozliczeniowemu szybkie poinformowanie z kolei swoich akceptantów o: i) przyjęciu zobowiązań oraz ii) ograniczeniu wysokości międzyregionalnych wielostronnych opłat interchange w odniesieniu do wszystkich przyszłych międzyregionalnych transakcji przy użyciu kart debetowych i kredytowych w okresie obowiązywania zobowiązań. Ponadto, najpóźniej w ciągu 12 dni roboczych od powiadomienia o decyzji w sprawie zobowiązań, Visa opublikuje w przejrzysty i łatwo dostępny sposób na stronie internetowej Visa Europe wszystkie międzyregionalne debetowe wielostronne opłaty interchange i międzyregionalne kredytowe wielostronne opłaty interchange mające zastosowanie do międzyregionalnych transakcji z fizyczną obecnością karty oraz do międzyregionalnych transakcji bez fizycznej obecności karty.

10)

Visa nie będzie obchodzić lub usiłować obchodzić tych zobowiązań ani bezpośrednio ani pośrednio przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie. W szczególności od momentu powiadomienia o decyzji w sprawie zobowiązań Visa powstrzyma się od wszelkich praktyk mających cel lub skutek równoważny z międzyregionalnymi wielostronnymi opłatami interchange. Obejmuje to w szczególności – lecz nie wyłącznie – wprowadzanie programów lub nowych zasad, w ramach których Visa przenosi opłaty za uczestnictwo w systemie lub inne opłaty pobierane od agentów rozliczeniowych na terenie EOG na wydawców spoza EOG.

11)

Z zastrzeżeniem nieobchodzenia przyjętych zobowiązań, Visa może przyjąć odpowiednie środki ochrony konsumenta, mające zagwarantować, że konsumenci nie odczują negatywnych skutków zmian w międzyregionalnych wielostronnych opłatach intercharge w szczególności w odniesieniu do takich kwestii jak nadużycia, przewalutowania, zwroty i obciążenia zwrotne.

12)

Visa wyznaczy pełnomocnika ds. monitorowania, który będzie kontrolował wywiązywanie się Visy z zobowiązań. Komisja jest upoważniona do przyjęcia lub odrzucenia kandydatury pełnomocnika ds. monitorowania, zanim zostanie on mianowany.

13)

Obecne postępowanie wyjaśniające w zakresie praktyk ograniczających konkurencję (zob. powyżej pkt 2) pozostanie otwarte względem Visy do czasu przeprowadzenia dalszej oceny przez Komisję, z ewentualnym uwzględnieniem uwag przekazanych w odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie.

4.   Zaproszenie do zgłaszania uwag

14)

Po zbadaniu rynku Komisja zamierza przyjąć – na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 – decyzję uznającą za wiążące zobowiązania streszczone powyżej i opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

15)

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 Komisja wzywa zainteresowane strony trzecie do zgłaszania uwag na temat zaproponowanych zobowiązań. Komisja musi otrzymać wspomniane uwagi nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty niniejszej publikacji. Zainteresowane strony trzecie są również proszone o przedłożenie nieopatrzonej klauzulą poufności wersji swoich uwag, z której usunięto tajemnice handlowe oraz pozostałe informacje poufne oraz zastąpiono je nieopatrzonym klauzulą poufności streszczeniem lub słowami „tajemnica handlowa” lub „poufne”.

16)

Prosimy o przesyłanie uzasadnionych odpowiedzi i uwag, przedstawiających istotne fakty. W przypadku stwierdzenia ewentualnego problemu dotyczącego dowolnej części proponowanych zobowiązań Komisja prosi o zasugerowanie możliwego rozwiązania.

17)

Uwagi z dopiskiem zawierającym numer referencyjny AT.39398 – Visa MIF można przesyłać do Komisji pocztą elektroniczną (na adres: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faksem: +32 22950128 lub listownie na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 101 i 102 TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Do celów niniejszego zawiadomienia odniesienia do art. 101 i 102 TFUE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia do art. 81 i 82 Traktatu WE.

(2)  Dnia 3 czerwca 2016 r. zakończono połączenie Visa Inc. z Visa Europe – Visa Inc. przejęła kontrolę nad Visa Europe. W konsekwencji Visa Europe przestało być odrębnym przedsiębiorstwem. W związku z tym wszelkie odniesienia do Visa Europe w poniższym tekście należy odczytywać jako odnoszące się do okresu przed 3 czerwca 2016 r.

(3)  W celu uzyskania informacji na temat testu obojętności akceptanta zob. streszczenie w opracowanej przez Komisję w 2015 roku Analizie kosztów ponoszonych w związku z przetwarzaniem płatności gotówkowych i płatności kartą, s. 3, dostępne na http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.


Top