Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0924(03)

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 24 lipca 2018 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Sprawa AT.40181 – Philips (ograniczenia wertykalne)) (notyfikowana jako dokument numer C(2018)4797 final)

C/2018/4797

OJ C 340, 24.9.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 340/10


Streszczenie decyzji Komisji

z dnia 24 lipca 2018 r.

dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(Sprawa AT.40181 – Philips (ograniczenia wertykalne))

(notyfikowana jako dokument numer C(2018)4797 final)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2018/C 340/07)

Dnia 24 lipca 2018 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (1) Komisja podaje niniejszym do wiadomości nazwy Stron oraz zasadniczą treść decyzji, wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnic handlowych.

1.   WPROWADZENIE

(1)

Niniejsza decyzja skierowana jest do Koninklijke Philips N.V. oraz Philips France S.A.S. (zwanych razem „Philips”). Koninklijke Philips N.V. jest przedsiębiorstwem technologicznym z siedzibą w Niderlandach. W okresie naruszenia przedsiębiorstwo Philips France S.A.S. było spółką zależną należącą w całości do Koninklijke Philips N.V.

(2)

Decyzja dotyczy pojedynczego i ciągłego naruszenia art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”). Naruszeniem art. 101 TFUE było wdrożenie przez Philips France S.A.S. praktyk w odniesieniu do produktów sprzedawanych przez dział Consumer Lifestyle, które to praktyki miały służyć ograniczeniu zdolności sprzedawców detalicznych we Francji do samodzielnego ustalania cen odsprzedaży.

2.   OPIS SPRAWY

2.1.   Procedura

(3)

Sprawa przeciwko Philipsowi zapoczątkowana została niezapowiedzianymi kontrolami w pomieszczeniach spółki Philips w Niderlandach oraz Philips S.p.A. we Włoszech, przeprowadzonymi dnia 3 grudnia 2013 r. w związku z podejrzeniem o narzucanie cen odsprzedaży produktów Philipsa z działu Consumer Lifestyle. W następstwie kontroli Philips wykazał zainteresowanie współpracą z Komisją i przedłożył dalsze dowody dotyczące przedmiotowych praktyk.

(4)

W dniu 10 marca 2015 r. Komisja przeprowadziła niezapowiedzianą kontrolę w siedzibie internetowego sprzedawcy detalicznego we Francji, który sprzedawał między innymi produkty Philipsa.

(5)

W dniu 2 lutego 2017 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie celem podjęcia decyzji w ramach rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1/2003.

(6)

Następnie Philips złożył formalną ofertę współpracy w świetle przyjęcia decyzji na podstawie art. 7 i art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.

(7)

W dniu 7 czerwca 2018 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń skierowane do spółki Philips. W dniu 15 czerwca 2018 r. Philips przekazał odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń.

(8)

Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał w tym zakresie pozytywną opinię w dniu 10 lipca 2018 r.

(9)

Komisja przyjęła decyzję w dniu 24 lipca 2018 r.

2.2.   Adresaci decyzji i czas trwania naruszenia przepisów

(10)

Poniższe przedsiębiorstwo naruszyło art. 101 TFUE poprzez udział, we wskazanym poniżej okresie, w praktykach antykonkurencyjnych:

Przedsiębiorstwo

Czas trwania

Philips France S.A.S.

Od dnia 21 listopada 2011 r. do dnia 20 listopada 2013 r.

2.3.   Krótki opis naruszenia

(11)

Podmiot zajmujący się sprzedażą lokalną, którego dotyczy postępowanie, to należący do Philipsa dział Consumer Lifestyle, prowadzony w okresie naruszenia przez spółkę Philips France S.A.S.

(12)

Pracownicy i kadra kierownicza wyższego szczebla działu Consumer Lifestyle spółki Philips regularnie monitorowali ceny odsprzedaży przez sprzedawców detalicznych i regularnie zwracali się do sprzedawców detalicznych o podwyższenie ich cen odsprzedaży, co było przez tych ostatnich realizowane. Osiągano to, wywierając presję handlową na sprzedawców detalicznych oferujących najniższe ceny, a w niektórych przypadkach – podejmując środki odwetowe wobec sprzedawców detalicznych, którzy nie chcieli się dostosować.

(13)

Do tych interwencji przyczyniały się również skargi sprzedawców detalicznych dotyczące cen odsprzedaży stosowanych przez konkurentów.

(14)

Ściśle monitorując ceny odsprzedaży stosowane przez swoich sprzedawców detalicznych oraz nakłaniając sprzedawców detalicznych stosujących najniższe ceny do ich podwyższenia, dział Consumer Lifestyle spółki Philips we Francji dążył do uniknięcia lub spowolnienia „erozji” cen w internecie w obrębie całej swojej (internetowej) sieci sprzedaży detalicznej.

2.4.   Środki ochrony prawnej

(15)

W przypadku niniejszej decyzji zastosowanie mają wytyczne w sprawie grzywien z 2006 r. (2).

2.4.1.   Podstawowa kwota grzywny

(16)

Określając kwotę grzywien, Komisja uwzględniła wartość sprzedaży w 2012 r., który jest ostatnim pełnym rokiem obrotowym, w którym w naruszeniu uczestniczył dział Consumer Lifestyle prowadzony przez Philips France S.A.S.

(17)

Komisja wzięła pod uwagę fakt, że narzucanie cen odsprzedaży z samej swojej istoty ogranicza konkurencję w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE, oraz że porozumienia wertykalne i uzgodnione praktyki ze względu na swój charakter nierzadko w mniejszym stopniu naruszają konkurencję niż porozumienia horyzontalne. Po uwzględnieniu tych czynników oraz w świetle szczególnych okoliczności sprawy stosunek wartości sprzedaży ustalono na poziomie 7 %.

(18)

Jak wspomniano powyżej, Komisja uwzględniła czas trwania pojedynczego i ciągłego naruszenia.

2.4.2.   Dostosowania kwoty podstawowej

(19)

W niniejszej sprawie nie występują okoliczności obciążające ani łagodzące.

2.4.3.   Zastosowanie limitu 10 % obrotów

(20)

Obliczona grzywna nie przekracza 10 % światowego obrotu spółki Philips.

2.4.4.   Zmniejszenie grzywny w świetle współpracy

(21)

Komisja uznaje, że w celu odzwierciedlenia faktu, że spółka Philips skutecznie współpracowała z Komisją w zakresie wykraczającym ponad jej prawny obowiązek, grzywna, która w przeciwnym wypadku zostałaby nałożona zgodnie z pkt 37 wytycznych, powinna zostać obniżona o 40 %.

3.   WNIOSEK

(22)

W świetle powyższego ostateczna kwota grzywny nałożonej na spółkę Philips zgodnie z art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1/2003 za pojedyncze i ciągłe naruszenie wynosi 29 828 000 EUR.

(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. C 210 z 1.9.2006, s. 2.


Top