EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0568

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

COM/2018/568 final

Bruksela, dnia 1.8.2018

COM(2018) 568 final

2018/0299(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

W polityce dotyczącej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) uznaje się strategiczne znaczenie, jakie rozwijanie ogólnoeuropejskiej sieci infrastruktury transportowej ma dla społeczeństwa i gospodarki Unii. W prawie UE określono terminy stworzenia sieci bazowej (która ma zostać ukończona do 2030 r.) oraz sieci kompleksowej (do 2050 r.).

Korytarze sieci bazowej, określone w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 („rozporządzenie ustanawiające instrument „Łącząc Europę”) 1 , są instrumentem wspomagającym koordynowanie wdrażania sieci bazowej. Korytarze ukierunkowane są na integrację modalną, interoperacyjność i skoordynowany rozwój infrastruktury, w szczególności na odcinkach transgranicznych i w „wąskich gardłach”. Zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 2 państwa członkowskie zobowiązane są uczestniczyć w korytarzach sieci bazowej.

Zjednoczone Królestwo stanowi część korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne („korytarz MPMŚ”). Korytarz MPMŚ obejmuje połączenia między Belfastem, Dublinem a Cork na wyspie Irlandii oraz połączenia w Wielkiej Brytanii od Glasgow i Edynburga na północy po Folkestone i Dover na południu. Ponadto odcinki i węzły Zjednoczonego Królestwa są ujęte w tabeli „Wstępnie zidentyfikowane odcinki, w tym projekty” dotyczącej korytarza MPMŚ.

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. („dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu 3 zostanie ustalona inna data 4 . Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy państwem trzecim, przestanie być członkiem Unii.

Jeżeli w umowie o wystąpieniu nie zostaną określone uzgodnienia przejściowe, od dnia 30 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem korytarza MPMŚ. Jego organy i zainteresowane strony nie będą już uczestniczyć w spotkaniach i działaniach związanych z korytarzem.

Biorąc pod uwagę stopień integracji gospodarek Irlandii i Zjednoczonego Królestwa, a także położenie Irlandii na geograficznych krańcach Unii, wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii będzie miało znaczący wpływ na Irlandię. Zjednoczone Królestwo stanowi ogniwo o podstawowym znaczeniu w połączeniu transportowym między Irlandią a kontynentem. Konieczne jest zatem dokonanie przeglądu przebiegu trasy korytarza MPMŚ w celu zapobieżenia podziałowi korytarza na dwie odrębne części, przerywającemu połączenie Irlandii z kontynentalną częścią UE.

W stosunkach handlowych z Europą kontynentalną Irlandia polega w dużej mierze na usługach kontenerowych żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz na usługach promowych. Usługi kontenerowe żeglugi morskiej bliskiego zasięgu są ważnym instrumentem handlu z państwami trzecimi za pośrednictwem centrów zlokalizowanych w Europie kontynentalnej, natomiast usługi promowe wykorzystywane są również w handlu ze Zjednoczonym Królestwem.

Jednym z głównych sposobów sprostania wyzwaniom wynikającym z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii będzie poprawa połączeń transportowych w obrębie wyspy Irlandii oraz zaspokojenie rosnących wymagań w zakresie handlu prowadzonego za pośrednictwem portów Irlandii.

W odróżnieniu do wielu regionów tego korytarza Irlandia korzysta w głównej mierze z dowozowych usług kontenerowych, a nie bezpośrednio z dalekomorskich, aby zapewnić swoim portom połączenie z globalnymi sieciami transportu kontenerowego, zatem poprawa dostępu śródlądowego i morskiego (w tym autostrad morskich) do portów bazowych stanowi także ważny krok w kierunku osiągnięcia większej spójności w obrębie korytarza.

Proponowane rozporządzenie dostosowałoby przebieg trasy korytarza MPMŚ poprzez dodanie nowych połączeń morskich między irlandzkim portami bazowymi w Dublinie i Cork a portami korytarza MPMŚ w Belgii (Zeebrugge, Antwerpia) i Niderlandach (Rotterdam). Stałoby się ono skuteczne od dnia, w którym rozporządzenie ustanawiające instrument „Łącząc Europę” przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, a zatem Zjednoczone Królestwo przestanie być częścią korytarza MPMŚ.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Niniejszy wniosek jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami. Zmiany w przebiegu korytarza MPMŚ przewidziane w niniejszym wniosku należałoby również uwzględnić we wniosku dotyczącym nowego rozporządzenia ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” 5 , którego proces przyjęcia jest w toku.

Spójność z innymi politykami Unii

Niniejszy wniosek jest w pełni zgodny z mandatem Rady do prowadzenia rokowań ze Zjednoczonym Królestwem dotyczących jego wystąpienia z Unii.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Z uwagi na fakt, że proponowany akt zmieniałby treść obowiązującego aktu Unii, cel ten można osiągnąć jedynie poprzez działanie na szczeblu Unii.

Proporcjonalność

Wniosek uznaje się za proporcjonalny, ponieważ przewiduje on niezbędne zmiany prawne, a jednocześnie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie Irlandii połączenia z Europą kontynentalną po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Wybór instrumentu

Biorąc pod uwagę, że akt ten zmienia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, proponowana forma zmiany jest jedyną właściwą formą.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Oceny ex post/kontrole sprawności obowiązującego prawodawstwa

Nie dotyczy.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Wyzwania dotyczące przepływów transportowych w korytarzu MPMŚ wynikające z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii zostały omówione na poświęconym korytarzowi bazowemu spotkaniu z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami z państw należących do korytarza, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2018 r. w ramach Dni TEN-T.

Zainteresowanym stronom zapewniono również możliwość zgłaszania uwag na temat inicjatywy za pośrednictwem portalu Komisji Europejskiej poświęconego lepszemu stanowieniu prawa („Wyraź swoją opinię”).

W okresie wyznaczonym na zgłaszanie uwag, tj. od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 12 lipca 2018 r., otrzymano uwagi od kilku zainteresowanych stron, w tym przedsiębiorstw, stowarzyszeń przedsiębiorców i organów publicznych. W pełni doceniono zamiar dokonania przeglądu przebiegu korytarza MPMŚ. Uwagi dotyczyły głównie wyboru portów na kontynencie, z którymi należy połączyć porty w Irlandii. Zgłoszone uwagi zostały uwzględnione podczas opracowywania wniosku.

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Nie dotyczy.

Ocena skutków

Ze względu na charakter proponowanego środka nie planuje się oceny skutków zgodnie z wytycznymi dotyczącymi lepszego stanowienia prawa. Nie istnieją inne, istotnie odmienne warianty strategiczne. Planowany środek stanowi jedyny realny wariant strategiczny umożliwiający zapewnienie ciągłości połączenia wszystkich części korytarza Morze Północne – Morze Śródziemne w świetle wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Środek ten będzie odpowiedzią na stałą potrzebę utrzymania integralności korytarza transportowego oraz zapewnienia prawdziwie efektywnych i trwałych połączeń transportowych między Irlandią a kontynentalną częścią Europy. Podkreśla on znaczenie połączeń morskich w realizacji celu, jakim jest sprostanie wyzwaniom wynikającym z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, które miałyby również niekorzystny wpływ na wszystkie pozostałe państwa uczestniczące w korytarzu MPMŚ w odniesieniu do planowania i inwestycji w infrastrukturę.

Prawa podstawowe

Niniejszy wniosek nie ma skutków dla ochrony praw podstawowych.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Nie dotyczy.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Nie dotyczy.

2018/0299 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 6 ,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów 7 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. W związku z tym prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia 30 marca 2019 r., chyba że inna data zostanie ustalona w umowie o wystąpieniu lub Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem ustali jednomyślnie inną datę. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy państwem trzecim.

(2)Instrument „Łącząc Europę”, stanowiący instrument finansowania unijnego, został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 8 . Celem instrumentu „Łącząc Europę” jest umożliwienie przygotowania i realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach polityki w zakresie transeuropejskich sieci w sektorach transportu, telekomunikacji i energii.

(3)Część I załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 zawiera wykaz dziewięciu korytarzy sieci bazowej. Korytarze te stanowią instrument ułatwiający skoordynowane wdrażanie sieci bazowej. Powinny one przyczyniać się do zwiększania spójności sieci bazowej poprzez lepszą współpracę terytorialną, wnosić wkład w realizację szerszych celów polityki transportowej oraz ułatwiać interoperacyjność, integrację modalną i operacje multimodalne.

(4)Zjednoczone Królestwo stanowi część korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne, który obejmuje połączenia między Belfastem, Dublinem a Cork na wyspie Irlandii oraz połączenia w Wielkiej Brytanii od Glasgow i Edynburga na północy po Folkestone i Dover na południu. Odcinki i węzły Zjednoczonego Królestwa są ujęte w tabeli „Wstępnie zidentyfikowane odcinki, w tym projekty” korytarzy sieci bazowej zawartej w części I załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1316/2013.

(5)W następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii części przebiegu korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne związane ze Zjednoczonym Królestwem oraz odcinki i węzły Zjednoczonego Królestwa ujęte w tabeli „Wstępnie zidentyfikowane odcinki, w tym projekty” ulegną dezaktualizacji i nie będą już wywoływać skutków prawnych od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

(6)Aby uniknąć rozpadu korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne na dwa odrębne i niepołączone ze sobą części oraz aby zapewnić Irlandii połączenie z Europą kontynentalną, korytarz sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne powinien obejmować połączenia morskie między irlandzkimi portami bazowymi a portami bazowymi Belgii i Niderlandów.

(7)Zapewnienie połączenia między Irlandią a pozostałymi państwami członkowskimi w obrębie korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne ma zasadnicze znaczenie dla bieżących i przyszłych inwestycji w infrastrukturę oraz zapewnienia jasności i pewności prawa na potrzeby planowania infrastruktury.

(8)Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

(1)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010.
(2)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE.
(3)    Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.
(4)    Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane z późniejszą datą.
(5)    Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (COM/2018/438 final)
(6)    Dz.U. C z , s. .
(7)    Dz.U. C z , s. .
(8)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).
Top

Bruksela, dnia1.8.2018

COM(2018) 568 final

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I część I pkt 2 („Korytarze sieci bazowej”) sekcja „Morze Północne – Morze Śródziemne” po wierszu „Belfast – Dublin – Cork” dodaje się wiersz w brzmieniu:

 “Dublin/Cork – Zeebrugge/Antwerpia/Rotterdam”.

Top