EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018IP0457

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (2017/2282(INI))

Dz.U. C 363 z 28.10.2020, p. 49–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 363/49


P8_TA(2018)0457

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (2017/2282(INI))

(2020/C 363/07)

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 8 oraz tytuł V, a w szczególności art. 21, 22, 36 i 37, Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz część piątą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

uwzględniając układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, który w pełni wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r.,

uwzględniając swoje poprzednie rezolucje: rezolucję z dnia 18 grudnia 2014 r. zawierającą projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (1) oraz rezolucję z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2), a także swoje zalecenie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie Partnerstwa Wschodniego (3) oraz rezolucję ustawodawczą z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji (4) i rezolucję z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji 10 lat po rosyjskiej inwazji (5),

uwzględniając roczne krajowe plany działania na rzecz wdrożenia układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Gruzją,

uwzględniając wspólny dokument roboczy Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie sprawozdania z wdrożenia układu o stowarzyszeniu przez Gruzję (SWD(2017)0371),

uwzględniając wspólne deklaracje ze szczytów Partnerstwa Wschodniego, z których ostatnia została przyjęta w dniu 24 listopada 2017 r. w Brukseli,

uwzględniając ramy współpracy „20 deliverables for 2020” [20 kluczowych celów na 2020 r.] ustanowione podczas szczytu w Rydze w 2015 r. i promujące silniejszą gospodarkę, bardziej zdecydowane sprawowanie rządów, lepszą jakość sieci połączeń i silniejsze społeczeństwo,

uwzględniając jednolite ramy wsparcia UE dla Gruzji na lata 2017–2020,

uwzględniając wyniki czwartego posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE–Gruzja, które odbyło się w dniu 5 lutego 2018 r.,

uwzględniając wyniki posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, z których ostatnie odbyło się w dniach 25–27 czerwca 2018 r., w wyniku których przyjęto siedem rezolucji i wezwano UE do większego zaangażowania w wysiłki mediacyjne w dziedzinie zamrożonych konfliktów,

uwzględniając oświadczenie końcowe i zalecenia z szóstego posiedzenia Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 r.,

uwzględniając wspólną deklarację z trzeciego posiedzenia Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Gruzja, które odbyło się w dniu 22 marca 2018 r.,

uwzględniając pierwsze sprawozdanie Komisji w ramach mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego, opublikowane w dniu 20 grudnia 2017 r. (COM(2017)0815),

uwzględniając końcową opinię Komisji Weneckiej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie reformy konstytucyjnej w Gruzji (CDL-AD(2018)005),

uwzględniając wspólny dokument roboczy służb z dnia 21 września 2015 r. pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020” (SWD(2015)0182),

uwzględniając sprawozdanie Transparency International z dnia 2 lipca 2015 r. pt. „Sytuacja pod względem korupcji w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie”,

uwzględniając ekspertyzy sporządzone dla Komisji Spraw Zagranicznych, w tym badanie dotyczące reformy ordynacji wyborczej w trzech krajach stowarzyszonych w ramach wschodniego sąsiedztwa – na Ukrainie, w Gruzji i Mołdawii oraz jej wpływu na rozwój sytuacji politycznej w tych krajach, opublikowane dnia 26 października 2017 r. (6), badanie zatytułowane „Układy o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią, Gruzją i Ukrainą”, opublikowane dnia 28 czerwca 2018 r. (7), oraz badanie porównawcze pt. „Rozwój instytucjonalnych ram wdrażania układów o stowarzyszeniu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą”, opublikowane we wrześniu 2018 r. (8),

uwzględniając art. 52 Regulaminu, art. 1 ust. 1 lit. e) oraz załącznik 3 do decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r. dotyczącej procedury udzielania zgody na sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0320/2018),

A.

mając na uwadze, że stosunki między UE a Gruzja są stale pogłębiane przez nowe ważne osiągnięcia zgodne z układem o stowarzyszeniu między UE a Gruzją, pogłębioną i kompleksową strefą wolnego handlu (DCFTA) i programem stowarzyszeniowym, takie jak wprowadzenie systemu bezwizowego i przystąpienie Gruzji do Wspólnoty Energetycznej;

B.

mając na uwadze, że pełne poszanowanie podstawowych wartości, m.in. demokracji, praworządności, dobrych rządów, praw człowieka i podstawowych wolności, w tym praw mniejszości, stanowi podstawę dalszej integracji europejskiej;

C.

mając na uwadze, że sytuacja humanitarna w okupowanych regionach, jakimi są Osetia Południowa i Abchazja, i izolacja tych regionów nadal stanowią dla Gruzji jedno z podstawowych wyzwań;

D.

mając na uwadze, że wskaźnik postrzegania korupcji za 2017 r. opracowany przez Transparency International pokazuje utrzymanie dobrych wyników w obszarze walki z korupcją;

E.

mając na uwadze, że nowa krajowa strategia na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej na lata 2017–2020 oraz towarzyszący jej plan działania przyjęty w 2017 r. koncentrują się na walce ze „złodziejami w majestacie prawa”, na przemycie środków odurzających i cyberprzestępczości, a także na wprowadzeniu działań policyjnych opartych na analizie i na współpracy ze społecznościami lokalnymi;

F.

mając na uwadze, że konwencja stambulska, którą ustanowiono w celu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, weszła w życie w dniu 1 września 2017 r. oraz że powołano międzyagencyjną komisję ds. równouprawnienia płci, przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;

G.

mając na uwadze, że w światowym rankingu wolności prasy opracowanym przez organizację Reporterzy bez Granic odnotowano nieznaczną poprawę polegającą na awansie Gruzji z 64. miejsca w 2017 r. na 61. miejsce w 2018 r.;

1.

z zadowoleniem przyjmuje długotrwałą ścieżkę reform i postępy we wdrażaniu układu o stowarzyszeniu i DCFTA, które uczyniły z Gruzji jednego z kluczowych partnerów UE w regionie; wzywa gruzińskie władze do stałego zapewniania stabilności, dalszych demokratycznych reform i poprawy sytuacji gospodarczo-społecznej Gruzinów dotkniętych ubóstwem, bezrobociem i wysokim poziomem emigracji spowodowanej sytuacją ekonomiczną, co jest kluczowym czynnikiem na drodze do suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w obrębie jej granic uznanych przez społeczność międzynarodową oraz w celu zacieśnienia współpracy między UE a Gruzją;

2.

zauważa z zadowoleniem, że europejska agenda Gruzji nadal stanowi przedmiot konsensusu różnych partii politycznych i cieszy się poparciem większości gruzińskich obywateli; zwraca uwagę, że zgodnie z art. 49 TUE i deklaracją rzymską z dnia 25 marca 2017 r. każde państwo europejskie może złożyć wniosek o członkostwo w UE pod warunkiem spełnienia kryteriów kopenhaskich; przypomina w międzyczasie o propozycji strategii politycznej „Partnerstwa Wschodniego Plus” (PW+), popieranej przez Parlament celem odblokowania nowych możliwości; przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę rządu Gruzji dotyczącą opracowania planu działania na rzecz integracji z UE, którego celem jest pogłębienie obecnych stosunków między UE a Gruzją; z zadowoleniem przyjmuje aktywne zaangażowanie Gruzji w działalność platform wielostronnych Partnerstwa Wschodniego;

3.

wyraża uznanie dla prowadzonych przez władze gruzińskie kampanii informacyjnych dotyczących korzyści i możliwości gospodarczych wynikających z układu o stowarzyszeniu i DCFTA oraz dla pomocy w zarządzaniu niezbędnymi dostosowaniami;

Istniejące ramy instytucjonalne do wdrażania układu o stowarzyszeniu

4.

odnotowuje, że wsparcie UE dla Gruzji w latach 2017–2020 wyniesie od 371 mln do 453 mln EUR, przy czym dodatkowe fundusze będą dostępne w ramach zasady „więcej za więcej”, zgodnie z programem stowarzyszeniowym UE–Gruzja; zachęca Komisję, by udzielała takiego wsparcia proporcjonalnie do zdolności absorpcyjnej i wysiłków reformatorskich Gruzji; przyjmuje do wiadomości decyzję Gruzji o zmniejszeniu łącznej liczby ministerstw z 14 do 11 w celu optymalizacji funkcjonalnej i obniżenia wydatków oraz z zadowoleniem przyjmuje decyzję rządu gruzińskiego o przeznaczeniu powstałych w ten sposób oszczędności na edukację;

5.

wzywa do większego zaangażowania premiera i ministra spraw zagranicznych w zapewnianie wysokiego poziomu nadzoru politycznego nad wdrażaniem układu o stowarzyszeniu, zwłaszcza przez usprawnienie odpowiednich struktur rządowych, koordynację i synchronizację planów poszczególnych ministerstw oraz ich pełne i skuteczne wdrożenie; z zadowoleniem przyjmuje włączenie urzędu sekretarza stanu ds. integracji europejskiej do ministerstwa spraw zagranicznych; sugeruje jednak, że odpowiedzialność za integrację europejską powinna być dzielona między całą aparaturę ministerialną;

6.

przyjmuje z zadowoleniem trzyletni plan wdrożenia układu o stowarzyszeniu / DCFTA i wzywa władze do opracowania strategii reform uzupełniającej te plany wdrożenia, skupiającej się na wynikach wykraczających poza przepisy i szkolenie personelu oraz opartej na ocenie wpływu przeprowadzonej przez ekspertów, która powinna również dotyczyć współpracy międzyinstytucjonalnej między parlamentem, rządem i administracją prezydencką; w związku z tym zachęca gruziński parlament do zaostrzenia kontroli zgodności krajowych projektów reform z układem o stowarzyszeniu;

7.

podkreśla, że Gruzja potrzebuje wysoko wykwalifikowanego personelu do wdrożenia programu stowarzyszeniowego; w związku z tym wzywa władze gruzińskie do zagwarantowania, by w jednostkach strukturalnych zajmujących się kwestiami integracji europejskiej we wszystkich ministerstwach pracowała wystarczająca liczba odpowiednio wykwalifikowanych urzędników; wzywa ESDZ lub Komisję do zapewnienia pomocy w budowaniu zdolności i szkoleniu gruzińskich urzędników zajmujących się wdrażaniem układu o stowarzyszeniu / DCFTA;

8.

przyjmuje z zadowoleniem utworzenie międzyparlamentarnego zgromadzenia Gruzji, Mołdawii i Ukrainy oraz zachęca to zgromadzenie m.in. do kontroli wdrażania układów o stowarzyszeniu;

9.

wzywa ESDZ lub Komisję do zwiększenia wewnętrznych zdolności do wzmożonego monitorowania wdrażania układu o stowarzyszeniu, zwłaszcza przez zwiększenie wyspecjalizowanego personelu posiadającego dogłębną wiedzę fachową o gruzińskim systemie administracyjnym i prawnym, a także do przejścia w kierunku oceny jakościowej postępów, w szczególności przez wprowadzenie przeglądu zgodności prawa krajowego z prawem unijnym, pozwalającego ocenić, jaki rzeczywiście osiągnięto poziom dostosowania do dorobku prawnego UE zgodnie z wymogami układu o stowarzyszeniu;

10.

podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywa społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerzy społeczni, we wdrażaniu układu o stowarzyszeniu jako podmioty nadzorujące reformy i z zadowoleniem przyjmuje ich wysiłki w zakresie monitorowania wdrażania układu; wzywa władze gruzińskie do zapewnienia, aby reformy w ramach układu o stowarzyszeniu / DCFTA były realizowane przy pełnym zaangażowaniu władz lokalnych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a także partnerów społecznych w kwestii osiągnięcia „europejskiego” modelu społecznego, oraz wzywa władze i UE do zapewnienia im, a także ludności na obszarach peryferyjnych, dostępu do informacji na temat realizacji układu o stowarzyszeniu;

11.

podkreśla znaczenie aktywnej komunikacji z obywatelami gruzińskimi na temat namacalnych korzyści płynących z Partnerstwa Wschodniego i jego celów, a także potrzebę walki z dezinformacją za pośrednictwem opartych na faktach, ogólnodostępnych i wysokiej jakości informacji we wszystkich językach kraju partnerskiego; wzywa Gruzję, aby przy wsparciu ze strony UE i jej państw członkowskich poprawiła swoją strategię komunikacyjną;

12.

z zadowoleniem przyjmuje otwarcie w dniu 4 września 2018 r. w Tbilisi szkoły europejskiej w ramach Partnerstwa Wschodniego z programem matur międzynarodowych dla uczniów ze wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego; zachęca władze gruzińskie do zwiększenia roli studiów europejskich w standardowych programach nauczania w szkołach i na uniwersytetach;

13.

popiera wstępne ustalenia i wnioski dotyczące pierwszej tury wyborów prezydenckich w Gruzji w 2018 r., przedstawione przez międzynarodową misję obserwacji wyborów, w tym delegację Parlamentu Europejskiego; z zadowoleniem przyjmuje konkurencyjny charakter wyborów i brak przypadków przemocy; ubolewa z powodu rosyjskiej okupacji Osetii Południowej i Abchazji, a także z powodu decyzji władz rządzących de facto w Osetii Południowej o zamknięciu granicy administracyjnej z Gruzją, co uniemożliwiło wielu gruzińskim obywatelom oddanie głosu; zwraca się do władz i partii politycznych, by przed drugą turą wyborów zajęły się niepokojącymi kwestiami, takimi jak niewłaściwe wykorzystywanie zasobów państwowych, zbyt wysokie pułapy finansowania kampanii oraz intensywne ataki werbalne wysokich rangą urzędników na niezależne organizacje społeczeństwa obywatelskiego;

Dialog polityczny

14.

ponownie podkreśla, że stanowisko UE w sprawie reformy konstytucyjnej Gruzji jest zbieżne z ogólnie pozytywną oceną Komisji Weneckiej; wyraża ubolewanie, że wprowadzenie w pełni proporcjonalnego systemu wyborczego zostało odłożone do 2024 r.; przypomina, że jest gotowy uczestniczyć jako obserwator w przyszłych wyborach w Gruzji i udzielić pomocy gruzińskim władzom w podjęciu działań następczych i wdrożeniu zaleceń, które zostaną wydane; przypomina, że skład Centralnej Komisji Wyborczej powinien być wolny od wpływów politycznych oraz że okres przedwyborczy powinien być wolny od wszelkich nadużyć zasobów administracyjnych; wzywa władze Gruzji do przeprowadzenia wnikliwego dochodzenia w sprawie politycznie motywowanych aktów przemocy podczas wyborów parlamentarnych w 2016 r.;

15.

wspiera demokratyczne wzmocnienie instytucji politycznych Gruzji i deklaruje chęć pomocy w tym obszarze; zauważa, że Gruzja jest jednym z niewielu państw, w których wszystkie władze są zaangażowane w partnerstwo na rzecz otwartego sprawowania rządów; podkreśla znaczenie realizacji ambitnego programu reform mającego na celu polityczną neutralność instytucji państwowych i ich personelu; podkreśla rolę opozycji w systemie parlamentarnym i podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych mechanizmów kontroli władzy wykonawczej, w tym poprzez zdolność posłów do regularnego zadawania pytań ministrom i premierowi w celu pociągania ich do odpowiedzialności;

16.

przyjmuje z zadowoleniem skuteczne wdrożenie systemu bezwizowego dla obywateli gruzińskich od dnia 27 marca 2017 r.; odnotowuje spełnianie przez Gruzję założeń liberalizacji wizowej i zachęca do monitorowania wskaźników celem zapewnienia ciągłej zgodności; zauważa, że wprowadzenie systemu bezwizowego przynosi pozytywne rezultaty w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich; wyraża uznanie dla Gruzji za podjęcie środków służących szybkiemu rozwiązaniu problemu naruszeń wymogów systemu bezwizowego i wzywa państwa członkowskie UE do uznania Gruzji za bezpieczny kraj pochodzenia; podkreśla znaczenie pogłębienia współpracy między organami wymiaru sprawiedliwości a organami ścigania Gruzji i państw członkowskich UE;

17.

przyjmuje z zadowoleniem wdrażanie w sposób ciągły przez Gruzję strategii i planu działania w sprawie migracji oraz wzmocnienie odbudowy obszarów przy granicy z Turcją i Azerbejdżanem;

18.

wspiera Gruzję w realizacji polityki pokojowego rozwiązywania konfliktów, pojednania i zaangażowania oraz konstruktywnym udziale w międzynarodowych rozmowach genewskich; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane przez Gruzję w celu utrzymania dialogu z Rosją; wyraża uznanie dla inicjatywy „Krok w kierunku lepszej przyszłości”, zaprezentowanej 4 kwietnia 2018 r., której celem jest poprawa warunków humanitarnych i społeczno-gospodarczych dla ludności zamieszkującej okupowane regiony Gruzji, oraz wspieranie kontaktów międzyludzkich i budowanie zaufania między podzielonymi społecznościami;

19.

przypomina z ubolewaniem, że po 10 latach Federacja Rosyjska nadal bezprawnie okupuje gruzińskie terytoria, i ponownie wyraża jednoznaczne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji; zwraca uwagę na pozew przeciwko Rosji skierowany przez Gruzję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który dotyczy stosowania środków przymusu wobec osób mieszkających w Abchazji i Osetii Południowej, oraz na przyjęcie przez parlament gruziński rezolucji ustanawiającej czarną listę osób oskarżonych o morderstwa, porwania, tortury lub nieludzkie traktowanie lub skazanych za te przestępstwa (lista Otchozorii-Tatunaszwilego); podkreśla, że społeczność międzynarodowa musi przyjąć spójne, skoordynowane, jednolite i zdecydowane stanowisko wobec rosyjskiej polityki okupacji i aneksji;

20.

wzywa władze gruzińskie do podjęcia dalszych wysiłków w celu przezwyciężenia istniejących przeszkód i podjęcia próby rozszerzenia korzyści płynących z układu o stowarzyszeniu i DCFTA na ludność Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej przez lepsze przekazywanie informacji na temat nowych możliwości wynikających z układu oraz opracowanie doraźnych projektów z zakresu współpracy handlowej i gospodarczej na szczeblu lokalnym;

21.

wyraża uznanie dla stałego udziału Gruzji w cywilnych i wojskowych operacjach zarządzania kryzysowego w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO); podkreśla potrzebę dalszego rozwoju dialogu na wysokim szczeblu w kwestiach bezpieczeństwa między UE a Gruzją, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania radykalizacji postaw, brutalnemu ekstremizmowi, propagandzie i zagrożeniom hybrydowym;

Praworządność, dobre sprawowanie rządów i wolność mediów

22.

uznaje wyniki Gruzji w walce z korupcją na niskim i średnim szczeblu, która daje Gruzji dobrą pozycję, jeśli chodzi o wskaźnik postrzegania korupcji; podkreśla jednak, że korupcja na wysokim szczeblu wciąż stanowi poważny problem; wyraża uznanie dla wdrażania przez Gruzję strategii antykorupcyjnej i jej planu działania; wzywa Gruzję do zapewnienia, by agencja antykorupcyjna była niezależna oraz wolna od wszelkich politycznych wpływów i oddzielona od państwowych służb bezpieczeństwa; ponownie podkreśla znaczenie skutecznego podziału władzy i wyraźnego rozgraniczenia między polityką a interesami gospodarczymi, a także podkreśla, że walka z korupcją wymaga niezależnego sądownictwa i że nadal brakuje rzetelnych wyników śledztw w sprawach dotyczących korupcji na wysokim szczeblu; uważa Gruzję za ważnego partnera UE w różnych obszarach współpracy, takich jak walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną;

23.

wzywa władze Gruzji do wprowadzenia kompleksowego, autonomicznego i skutecznego mechanizmu badania nadużyć przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, który nie podlegałby właściwości prokuratury generalnej, tak aby stawić czoła problemowi ciągłego braku rozliczalności; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje powołanie służby państwowego inspektora ds. śledztw dotyczących naruszeń praw człowieka popełnianych przez funkcjonariuszy organów ścigania;

24.

jest głęboko zaniepokojony naciskami wywieranymi przez Turcję na tureckich rezydentów w Gruzji, a także na instytucje edukacyjne, ze względu na ich rzekomą przynależność do ruchu Gülena; wzywa władze gruzińskie do uważnego śledzenia tej sprawy, aby zapewnić, by postępowania sądowe i wszelkie podejmowane działania były w pełni zgodne z europejskimi zasadami i standardami; wzywa UE, aby wspierała państwa Partnerstwa Wschodniego i pomagała im oprzeć się naciskom, w szczególności ze strony Turcji, wywieranym na nie w ostatnich kilku miesiącach;

25.

przyjmuje do wiadomości trwającą reformę sądownictwa oraz oznaki większej bezstronności i przejrzystości wymiaru sprawiedliwości, przypomina jednak, że Komisja Wenecka wyraziła zaniepokojenie proponowanymi zmianami legislacyjnymi, które nie gwarantują politycznej neutralności Krajowej Rady Prokuratorów; apeluje o wprowadzenie wszelkich niezbędnych środków w celu wzmocnienia wymiaru sprawiedliwości – m.in. przez wzmocnienie zdolności administracyjnych – oraz o zagwarantowanie pełnej niezależności wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, a także wzywa do demokratycznej kontroli ministerstwa spraw wewnętrznych, w tym policji i służb bezpieczeństwa, które wymagają gruntownych reform, również w celu zagwarantowania przejrzystości, w szczególności w zakresie wyboru, mianowania i awansowania sędziów, jak również w dotyczących ich postępowaniach dyscyplinarnych;

26.

podkreśla znaczenie przeprowadzanych obecnie reform administracji publicznej; z zadowoleniem przyjmuje nowo przyjętą ustawę o służbie cywilnej i oczekuje jej szybkiego wdrożenia w celu trwałego wzmocnienia zaufania obywateli;

27.

zauważa z zaniepokojeniem, że rząd gruziński nie przyjął nowych przepisów mających na celu poprawę publicznego dostępu do informacji; ubolewa nad faktem, że proponowana reforma dodatkowo ogranicza dostęp w tym obszarze; wzywa rząd gruziński do zapewnienia rzeczywistego dostępu do informacji publicznych; przypomina, że jest to istotne zobowiązanie podjęte w ramach układu o stowarzyszeniu;

28.

wzywa rząd Gruzji, by kontynuował wdrażanie reformy zarządzania finansami publicznymi;

29.

wyraża zadowolenie z przyjęcia narodowej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej;

30.

wzywa parlament Gruzji, by rozważył wprowadzenie pakietu poprawek celem zreformowania przepisów prawnych dotyczących polityki antynarkotykowej, zgodnie z decyzją gruzińskiego trybunału konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2017 r.;

31.

przyjmuje z zadowoleniem zgodę parlamentu Gruzji na pakiet ustaw poprawiających sytuację więźniów;

Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności

32.

wzywa gruzińskie władze do zapewnienia dalszego skutecznego działania krajowego mechanizmu koordynacji praw człowieka i wzmocnienia współpracy na wielostronnych forach; wyraża zaniepokojenie brakiem postępów w śledztwie dotyczącym uprowadzania azerskiego dziennikarza Afgana Mukhtarlego z Tbilisi, które ujawniło wiele niedociągnięć w zakresie funkcjonowania służb bezpieczeństwa, w tym ingerencję ze strony partii politycznych; wzywa rząd Gruzji do zapewnienia szybkiego i wiarygodnego zakończenia śledztwa oraz podkreśla potrzebę zapewnienia przez Gruzję bezpiecznego środowiska dla obrońców praw człowieka przebywających na jej terytorium, aby zagwarantować, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy;

33.

odnotowuje wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28 listopada 2017 r. dotyczący byłego premiera Iwane Merabiszwilego, w którym stwierdzono, że naruszono art. 18 europejskiej konwencji praw człowieka, kierując się „tajnym planem” i „ukrytymi pobudkami” w momencie aresztowania byłego premiera;

34.

podkreśla znaczenie jasnych, przejrzystych i opartych na prawach człowieka strategii politycznych oraz mechanizmów prowadzenia śledztw, ścigania i zapewniania odszkodowań w sprawach naruszeń praw człowieka popełnionych za poprzednich rządów, przy zapewnieniu, by proces ten w pełni przestrzegał zasad praworządności i sprawiedliwości proceduralnej;

35.

wzywa gruzińskie władze do podjęcia dalszych kroków w celu zagwarantowania podstawowych wolności i praw człowieka, szczególnie słabszym grupom, przez zwalczanie mowy nienawiści i dyskryminacji osób LGBTQI, Romów, osób żyjących z HIV/AIDS, osób niepełnosprawnych i innych mniejszości, w tym na rynku pracy przez zmianę kodeksu pracy; w szczególności wzywa Gruzję do dostosowania ustawodawstwa w zakresie praw osób niepełnosprawnych do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, którą Gruzja ratyfikowała w 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację przez Gruzję Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencji stambulskiej), a także przyjęcie ustawy o języku urzędowym i krajowej strategii na rzecz równości i integracji społecznej, oraz wzywa do jej szybkiego wdrożenia i ustanowienia skutecznego mechanizmu monitorowania;

36.

wzywa gruzińskie władze do podjęcia dalszych kroków w celu ochrony kobiet przed wszelkimi formami przemocy, napastowaniem seksualnym oraz molestowaniem w pracy i w miejscach publicznych, a także do zwiększenia liczby kobiet na rynku pracy i w polityce, gdzie nadal są niedostatecznie reprezentowane;

37.

wzywa do wzmocnienia ochrony praw dziecka, w tym do zapobiegania przemocy wobec dzieci, oraz zapewnienia dostępu do edukacji dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych; ponownie podkreśla, że rząd gruziński jest odpowiedzialny za gruntowny nadzór nad sytuacją dzieci w domach dziecka oraz w zakładach opiekuńczych prowadzonych przez organizacje religijne;

38.

przypomina, że wolne i niezależne środki masowego przekazu, niezależność redakcyjna oraz pluralizm i przejrzystość własności w środowisku medialnym należą do podstawowych zasad demokracji; odnotowuje z zadowoleniem poprawę sytuacji w Gruzji znajdującą odzwierciedlenie w światowym rankingu wolności prasy za 2018 r., opracowanym przez organizację Reporterzy bez Granic; podkreśla upolitycznienie treści medialnych; przypomina sprawę dotyczącą stacji telewizyjnej Rustavi 2;

Współpraca handlowa i gospodarcza

39.

przyjmuje z zadowoleniem nacisk położony na tworzenie miejsc pracy oraz na prawa pracownicze, zwłaszcza poprzez przyjęcie ustawy o bezpieczeństwie pracy w celu skutecznego rozwiązania problemu dramatycznie wysokiej liczby ofiar wypadków przy pracy; wzywa parlament Gruzji do rozszerzenia zakresu stosowania prawa, aby uniknąć wyjątków; przypomina władzom gruzińskim o obowiązku przestrzegania międzynarodowych standardów w zakresie praw pracowniczych oraz podkreśla konieczność przekształcenia departamentu kontroli warunków pracy w niezależny organ inspekcji pracy o pełnym zakresie funkcji, dostosowany do konwencji MOP nr 81, w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy i ograniczenia pracy nierejestrowanej; wzywa pracodawców do zaprzestania dyskryminacji pracowników korzystających z ich praw związkowych; wyraża zaniepokojenie pracą dzieci i niewystarczającą wolnością zrzeszania się dla związków zawodowych; przypomina, że zgodnie z wymogami układu o stowarzyszeniu bezpieczeństwo pracy ma kluczowe znaczenie;

40.

zauważa, że UE jest największym partnerem handlowym Gruzji, odpowiadającym za prawie jedną trzecią całości wymiany handlowej, a także jej najważniejszym darczyńcą i największym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych; przyjmuje z zadowoleniem wdrożenie kluczowych reform strukturalnych mających na celu poprawę otoczenia gospodarczego i biznesowego oraz maksymalizację korzyści płynących z DCFTA; odnotowuje z aprobatą postępy Gruzji w zakresie zbliżania przepisów w obszarach związanych z handlem, w tym środków sanitarnych i fitosanitarnych, wzywa jednak do większych postępów w obszarze bezpieczeństwa żywności; podkreśla znaczenie trwających reform strukturalnych związanych z poprawą klimatu inwestycyjnego w Gruzji; podkreśla potrzebę zagwarantowania przez władze gruzińskie sprawiedliwego podziału w społeczeństwie rezultatów wzrostu gospodarczego Gruzji oraz wdrożenia układu o stowarzyszeniu z korzyścią dla MŚP;

41.

z zadowoleniem odnotowuje, że zapoczątkowano wywóz nowych produktów do UE, mimo że Gruzja nadal eksportuje głównie towary i surowce rolne; zachęca Komisję do wspierania Gruzji w określeniu obszarów sprzyjających dalszej dywersyfikacji gospodarczej oraz w nadaniu im priorytetu w procesie wdrażania DCFTA; zaleca, by Gruzja rozważyła opracowanie strategii dywersyfikacji w odniesieniu do produktów eksportowanych na rynki UE;

42.

z zadowoleniem przyjmuje postępy w obszarze zamówień publicznych i zaplanowane dostosowanie ustawodawstwa do roku 2022; podkreśla znaczenie bezstronnego i niezależnego organu odwoławczego; wzywa rząd Gruzji do zwiększenia przejrzystości systemu zamówień publicznych, w szczególności przez ograniczenie zwolnień z otwartej procedury przetargowej w prawie zamówień publicznych w celu zmniejszenia ogólnej liczby zamówień udzielanych w trybie niekonkurencyjnym;

43.

z zadowoleniem przyjmuje przystąpienie Gruzji do paneurośródziemnomorskiej konwencji w sprawie reguł pochodzenia, co pozwoli na kumulację pochodzenia w ramach DCFTA; zachęca Gruzję, aby przystąpiła także do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej;

Energia i inne obszary współpracy

44.

przyjmuje z zadowoleniem członkostwo Gruzji we Wspólnocie Energetycznej i postępy w integracji rynku energetycznego Gruzji z rynkiem UE przez zapewnienie zbieżności przepisów, zgodnie z układem o stowarzyszeniu i Traktatem o Wspólnocie Energetycznej; wyraża przekonanie, że w ten sposób wzmocnione zostają również warunki ogólnoeuropejskiego koszyka energetycznego mające na celu spełnienie zobowiązań wynikających z protokołu paryskiego w sprawie przeciwdziałania zmianie klimatu oraz z celu 10 Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju dotyczącego przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu; wzywa władze gruzińskie do podjęcia wszelkich niezbędnych wysiłków w celu przyspieszenia przyjęcia unijnego dorobku prawnego w obszarze energetyki przy wsparciu UE, a także współpracy naukowej i rozwoju innowacji w dziedzinie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych; zauważa, że plany włączenia ministerstwa energetyki do ministerstwa gospodarki i zrównoważonego rozwoju powinny być uzgadniane w ścisłej koordynacji z gruzińskim parlamentem;

45.

zaleca, aby władze Gruzji opracowały stabilną krajową strategię energetyczną, obniżyły poziom dotacji w sektorze energetycznym oraz zwiększyły bezpieczeństwo zasobów energetycznych i niezależność energetyczną; zachęca do rozwijania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej oraz do przyjęcia koniecznych ustaw, a także do dostosowania ram instytucjonalnych; zachęca do wzmocnienia funkcji przesyłu energii;

46.

podkreśla potrzebę dalszych działań wdrożeniowych w obszarze transportu i środowiska; wzywa rząd gruziński do przyjęcia strategii walki z zanieczyszczeniem powietrza; wzywa władze gruzińskie do zwiększenia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska oraz zwiększenia stopnia wymiany informacji na temat środowiska w celu wzbudzenia zainteresowania opinii publicznej;

47.

przypomina, że zarządzanie środowiskowe jest jednym z kluczowych wymagań układu o stowarzyszeniu; przyjmuje z zadowoleniem wejście w życie nowego Kodeksu oceny oddziaływania na środowisko zgodnego z prawodawstwem UE, jak również przyjęcie harmonogramu dla planu działania na rzecz klimatu; wzywa do dalszego dostosowania krajowej polityki środowiskowej do celów UE, aby przeciwdziałać zmianie klimatu, zgodnie z porozumieniem paryskim z 2015 r., a zwłaszcza do ukończenia i przyjęcia strategii rozwoju niskoemisyjnego;

48.

zwraca uwagę, że Gruzja zobowiązała się do skutecznego wdrożenia wielostronnych umów środowiskowych w ramach rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju, co wymaga dalszej poprawy;

49.

odnotowuje plan rządu gruzińskiego dotyczący dalszego rozwoju energetyki wodnej; wzywa w związku z tym władze gruzińskie do przyjęcia i przestrzegania standardów UE we wszystkich projektach, a w szczególności do stosowania otwartej i przejrzystej procedury oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej wszystkie zainteresowane strony na głównych etapach procesu decyzyjnego;

Postanowienia instytucjonalne

50.

uważa, że zaangażowanie władz Gruzji już od momentu opracowywania odpowiednich przepisów służy nadaniu temu procesowi bardziej pluralistycznego charakteru i obniżeniu kosztów transformacji, jakie ponosi Gruzja, w związku z czym wzywa Komisję do wykorzystania w pełni mechanizmów wymiany informacji ex ante;

51.

potwierdza postanowienie, by zwiększyć monitorowanie wdrażania umów międzynarodowych z partnerami wschodnimi UE; ponownie wzywa Komisję i ESDZ do przekazywania Parlamentowi i Radzie częstszych i szczegółowych pisemnych sprawozdań z realizacji tych umów;

52.

zauważa, że ocena wdrażania DCFTA jest mocno skoncentrowana na przepływach handlowych i barierach handlowych; wzywa Komisję do odpowiedniego monitorowania i oceny wdrożenia DCFTA, ze szczególnym uwzględnieniem transpozycji do prawa krajowego i wdrożenia unijnego dorobku prawnego oraz oddziaływania na gruzińskie społeczeństwo, a także do zapewnienia publicznej i kompleksowej sprawozdawczości rocznej, w tym w zakresie wsparcia technicznego i finansowego świadczonego przez UE;

53.

wzywa Radę i Komisję do dalszego podejmowania wszelkich możliwych środków, aby zachęcić Gruzję do efektywnego wdrożenia DCFTA oraz wesprzeć ją w tym procesie, oraz przypomina, że trwałe wdrożenie DCFTA nie może opierać się wyłącznie na pomocy ze strony UE, lecz wymaga niezależnej administracji ze strony gruzińskiej, aby wspierać intensyfikację przepływów handlowych, zmniejszać obciążenia biurokratyczne i upraszczać procedury administracyjne; wzywa obie strony do zaoferowania większego wsparcia mikroprzedsiębiorstwom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz do udzielania im pomocy technicznej; wzywa Komisję, by rozważyła utworzenie grupy wsparcia dla Gruzji, podobnie jak w przypadku Ukrainy;

54.

apeluje do ESDZ lub Komisji Europejskiej, by opublikowały wszystkie roczne sprawozdania z realizacji układu o stowarzyszeniu i jednocześnie opublikowały ocenę porównawczą poziomu postępów w kierunku wdrożenia układu o stowarzyszeniu / DCFTA przez każdego z partnerów stowarzyszonych w porównaniu z konkretnymi punktami odniesienia;

55.

postanawia sporządzać roczne sprawozdania na temat wdrożenia układów o stowarzyszeniu;

o

o o

56.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, a także wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Gruzji.

(1)  Dz.U. C 294 z 12.8.2016, s. 31.

(2)  Dz.U. C 11 z 12.1.2018, s. 82.

(3)  Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 130.

(4)  Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0073.

(5)  Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0266.

(6)  „The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova”, Parlament Europejski, 26 października 2017 r.

(7)  „Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine”, Parlament Europejski, 28 czerwca 2018 r.

(8)  „The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: a comparative perspective”, Parlament Europejski, wrzesień 2018 r.


Top