Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0155

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2018 R. towarzyszy wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii

COM/2018/0155 final

Bruksela, dnia 22.2.2018

COM(2018) 155 final

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 1
DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2018 R.

towarzyszy wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii


Uwzględniając:

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 1 , w szczególności jego art. 41,

budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, przyjęty dnia 30 listopada 2017 r. 2 ,

Komisja Europejska przedkłada niniejszym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2018 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm ). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego.

SPIS TREŚCI

1.    Wprowadzenie    

2.    Finansowanie ze środków przydzielonych na FSUE w 2017 i 2018 r.    

3.    Środki wnioskowane w budżecie na 2018 r.    

4.    Zestawienie według działów WRF    

1.Wprowadzenie

Projekt budżetu korygującego (PBK) nr 1 na 2018 r. towarzyszy wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w kwocie 104 166 951 EUR w celu udzielenia pomocy Grecji w związku z trzęsieniami ziemi na wyspie Lesbos, Francji – w związku z huraganami na Saint Martin i Gwadelupie, a także Portugalii i Hiszpanii – w związku pożarami lasów, do których doszło w regionie Centro i w Galicji w 2017 r. 3 .

W PBK nr 1/2018 wnioskuje się o zapisanie w budżecie ogólnym na 2018 r. niezbędnych środków na zobowiązania i środków na płatności, po odliczeniu zaliczek, które wypłacono już Grecji, Francji i Portugalii (6 520 846 EUR).

2.    Finansowanie ze środków przydzielonych na FSUE w 2017 i 2018 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych (MFF) 4 (dalej „rozporządzenie w sprawie WRF”) łączna kwota dostępna na uruchomienie FSUE na początku 2018 r. wynosiła 421 142 057 EUR i obejmowała pozostałą część przydziału na 2018 r. w wysokości 280 371 754 EUR (tj. 574 342 834 EUR pomniejszone o 293 971 080 EUR już uruchomione w 2017 r. 5 ) oraz pozostałą część przydziału na 2017 r. w wysokości 140 770 303 EUR, której nie wykorzystano i którą przeniesiono na 2018 r.

Kwota, która może zostać uruchomiona w tym okresie 2018 r., wynosi 277 556 348 EUR. Odpowiada to całkowitej kwocie dostępnej na uruchomienie FSUE na początku 2018 r. (421 142 057 EUR) pomniejszonej o zatrzymaną kwotę 143 585 709 EUR w związku z obowiązkiem odłożenia 25 % rocznego przydziału środków na 2018 r. do dnia 1 października 2018 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie WRF.

3.Środki wnioskowane w budżecie na 2018 r.

Uwzględniając kwotę 6 520 846 EUR już wypłaconą w związku z tymi przypadkami uruchomienia FSUE tytułem zaliczki, Komisja wnioskuje o zmianę budżetu na 2018 r. przez zwiększenie środków w linii budżetowej 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o 97 646 105 EUR zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności (zob. tabela poniżej).

Kwoty (w EUR)

Linia budżetowa

Nazwa

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

13 06 01

Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę

97 646 105

97 646 105

Ogółem    

97 646 105

97 646 105

4.Zestawienie według działów WRF

Dział

Budżet 2018

Projekt budżetu korygującego

nr 1/2018

Budżet 2018

 

(w tym PBK nr 1/2018)

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1.

Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

77 533 697 652

66 624 486 101

77 533 697 652

66 624 486 101

W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Pułap

76 420 000 000

 

 

76 420 000 000

 

Margines

 

 

 

 

1a

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

22 001 452 724

20 097 167 844

 

 

22 001 452 724

20 097 167 844

W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

762 452 724

 

 

 

762 452 724

 

Pułap

21 239 000 000

 

 

 

21 239 000 000

 

Margines

 

 

 

 

1b

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

55 532 244 928

46 527 318 257

 

 

55 532 244 928

46 527 318 257

W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

351 244 928

 

 

 

351 244 928

 

Pułap

55 181 000 000

 

 

 

55 181 000 000

 

Margines

 

 

 

 

2.

Zrównoważony wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

59 285 323 122

56 083 793 633

 

 

59 285 323 122

56 083 793 633

Pułap

60 267 000 000

 

 

 

60 267 000 000

 

Margines

981 676 878

 

 

 

981 676 878

 

W tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

43 234 516 899

43 188 677 466

 

 

43 234 516 899

43 188 677 466

Podpułap

44 163 000 000

 

 

 

44 163 000 000

 

Margines na EFRG

927 833 101

 

 

 

927 833 101

 

3.

Bezpieczeństwo i obywatelstwo

3 493 241 199

2 980 707 175

 

 

3 493 241 199

2 980 707 175

W tym w ramach instrumentu elastyczności

837 241 199

 

 

 

837 241 199

 

Pułap

2 656 000 000

 

 

 

2 656 000 000

 

Margines

 

 

 

 

4.

Globalny wymiar Europy

9 568 842 411

8 906 075 154

 

 

9 568 842 411

8 906 075 154

Pułap

9 825 000 000

 

 

 

9 825 000 000

 

Margines

256 157 589

 

 

 

256 157 589

 

5.

Administracja

9 665 513 627

9 666 318 627

 

 

9 665 513 627

9 666 318 627

Pułap

10 346 000 000

 

 

 

10 346 000 000

 

W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki

-318 000 000

 

 

 

-318 000 000

 

Margines

362 486 373

 

 

 

362 486 373

 

W tym: wydatki administracyjne instytucji

7 579 920 627

7 580 725 627

 

 

7 579 920 627

7 580 725 627

Podpułap

8 360 000 000

 

 

 

8 360 000 000

 

W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki

-318 000 000

 

 

 

-318 000 000

 

Margines

462 079 373

 

 

 

462 079 373

 

6.

Wyrównania

 

 

Pułap

 

 

 

 

 

Margines

 

 

 

 

 

Rezerwa ujemna

 

 

Ogółem

159 546 618 011

144 261 380 690

159 546 618 011

144 261 380 690

W tym w ramach instrumentu elastyczności

837 241 199

678 340 197

 

837 241 199

678 340 197

W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

W tym w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki

 

 

 

Pułap

159 514 000 000

154 565 000 000

 

159 514 000 000

154 565 000 000

W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki

-318 000 000

 

 

-318 000 000

 

Margines

1 600 320 840

10 981 959 507

 

1 600 320 840

10 981 959 507

 

Inne instrumenty szczególne

566 902 000

419 600 000

97 646 105

97 646 105

664 548 105

517 246 105

Suma całkowita

160 113 520 011

144 680 980 690

97 646 105

97 646 105

160 211 166 116

144 778 626 795

(1)    Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2)    Dz.U. L XX z XX.2.2018.
(3)      COM(2018) 150 z 22.2.2018.
(4)      Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
(5)

   Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1599 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom.

Top