Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018BP1336

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/1336 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

OJ L 248, 3.10.2018, p. 146–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1336/oj

3.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/146


REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2018/1336

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych,

uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0099/2018),

A.

mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.

przyjmuje do wiadomości wniosek Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”), zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych i innych wydatków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „Inspektorem”) nie wystąpiły istotne błędy, a zbadane systemy nadzoru i kontroli wydatków administracyjnych i innych wydatków były skuteczne;

2.

zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2016 Trybunał stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i udzielania zamówień dla Inspektora;

3.

zauważa, że zgodnie z obecną procedurą udzielania absolutorium Inspektor przekazuje Trybunałowi roczne sprawozdania z działalności w czerwcu, w październiku Trybunał przedkłada swoje sprawozdanie Parlamentowi, który głosuje nad udzieleniem absolutorium na posiedzeniu plenarnym w maju; zauważa, że o ile absolutorium nie jest odroczone, między zamknięciem rocznego sprawozdania finansowego a zakończeniem procedury udzielania absolutorium mija co najmniej 17 miesięcy; zauważa, że w sektorze prywatnym harmonogram audytów jest o wiele krótszy; podkreśla, że procedurę udzielania absolutorium należy usprawnić i przyspieszyć; zwraca się do Inspektora i Trybunału o stosowanie najlepszych praktyk sektora prywatnego; w związku z tym proponuje, by wyznaczyć termin składania rocznych sprawozdań z działalności do dnia 31 marca roku następującego po danym roku budżetowym, a termin przedłożenia sprawozdania przez Trybunał – do dnia 1 lipca; proponuje również dokonanie przeglądu harmonogramu procedury udzielania absolutorium, jak określono w art. 5 załącznika IV do Regulaminu Parlamentu, by głosowanie w sprawie absolutorium mogło się odbywać podczas sesji plenarnej w listopadzie, co pozwoliłoby zakończyć procedurę udzielania absolutorium w ciągu roku następującego po danym roku budżetowym;

4.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Inspektor ogólnie rzecz biorąc ostrożnie i należycie zarządzał finansami w trakcie roku budżetowego 2016; wyraża poparcie dla udanej zmiany paradygmatu w kierunku budżetowania celowego w planowaniu budżetu Komisji, której to zmiany dokonała wiceprzewodnicząca Kristalina Georgieva we wrześniu 2015 r. w ramach inicjatywy „Budżet UE zorientowany na wyniki”; zachęca Inspektora do zastosowania tej metody do własnej procedury planowania budżetu;

5.

zauważa, że w 2016 r. budżet przyznany Inspektorowi wyniósł łącznie 9 288 043 EUR (w porównaniu z 8 760 417 EUR w 2015 r.), a wskaźnik wykonania wyniósł 91,93 % (94,66 % w 2015 r.); odnotowuje zmniejszenie wskaźnika wykonania oraz prognozę Inspektora, zgodnie z którą tendencja ta ma się utrzymać w nadchodzących latach; wzywa Inspektora do ostrożnego szacowania budżetu, z uwzględnieniem przewidywanego rozszerzenia działalności w nadchodzących latach;

6.

odnotowuje, że Inspektor kontynuuje tworzenie Europejskiej Rady Ochrony Danych; uważa, że szacunkowe dane budżetowe powinny zapewnić skuteczne wykonanie budżetu w nadchodzących latach;

7.

podkreśla, że należy w pełni przestrzegać ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (1), jak również dyrektywy w sprawie ochrony danych w sektorze policji i wymiarze sprawiedliwości (2) oraz w pełni wdrożyć postanowienia zawarte w tych dokumentach, które zaczną obowiązywać w maju 2018 r.; docenia, że Inspektor zamierza utrzymać ogólne rozporządzenie o ochronie danych jako punkt odniesienia dla swojej działalności;

8.

z zadowoleniem przyjmuje bieżące działania Sieci na rzecz Inżynierii Prywatności w Internecie (IPEN) – grupy złożonej z ekspertów w dziedzinie informatyki ze wszystkich sektorów, tworzącej platformę współpracy i wymiany informacji na temat metod i narzędzi inżynieryjnych, które włączają wymogi ochrony danych i prywatności w nowe technologie, co stanowi zasadniczą kwestię we wdrażaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

9.

wzywa Inspektora do przedstawienia szczegółowego wykazu wyjazdów służbowych jego członków w 2016 r., z wyszczególnieniem ceny, miejsca i kosztu każdego wyjazdu; apeluje o uwzględnienie w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności wyjazdów służbowych, które miały miejsce w 2017 r.;

10.

odnotowuje przyjęcie środków wykonawczych mających na celu zapewnienie skutecznej wewnętrznej kontroli procedur w celu zagwarantowania rentownej, skutecznej i efektywnej realizacji celów Inspektora; apeluje do Inspektora o włączenie informacji o tych środkach do rocznego sprawozdania z działalności;

11.

z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie w 2016 r. inicjatywy Inspektora na rzecz odpowiedzialności, mającej na celu przygotowanie wszystkich instytucji Unii (począwszy od samego Inspektora jako administratora danych) do tego, by swoją działalnością dawały przykład innym, przestrzegając zasad ochrony danych;

12.

zwraca uwagę, że w rocznym sprawozdaniu z audytu wewnętrznego za rok 2016, opublikowanym pod koniec marca 2017 r., audytor wewnętrzny (Służba Audytu Wewnętrznego) ustalił, że wciąż nie wprowadzono pięciu ważnych zaleceń dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, wydanych już w latach poprzednich; ubolewa, że niektóre z tych zaleceń mają związek z bezpieczeństwem informacji oraz z polityką ciągłości działania; zauważa, że brak polityki bezpieczeństwa informacji zwiększa ryzyko, iż informacje nie będą wystarczająco chronione, co może prowadzić do ich wycieku i zaszkodzić reputacji Inspektora; wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia przez Inspektora polityki bezpieczeństwa informacji w dniu 19 czerwca 2017 r., mimo że opóźnienie wyniosło ponad 14 miesięcy; wzywa Inspektora, szczególnie biorąc pod uwagę jego misję i zadania, by w przyszłości dawał dobry przykład i wdrażał zalecenia bez zbędnej zwłoki;

13.

zwraca się do Inspektora o poinformowanie parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej o kwotach wypłaconych w 2016 r. na podstawie umów o gwarantowanym poziomie usług, w przypadku których opłaty zależą od zużycia;

14.

z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie w 2016 r. strategii na rzecz równości szans i analizę środków mających na celu poprawę dobrostanu w miejscu pracy;

15.

z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie w rocznym sprawozdaniu z działalności szczegółowych informacji na temat wszystkich zasobów ludzkich, jakimi dysponuje Inspektor;

16.

wzywa Inspektora, by do rocznego sprawozdania z działalności włączył opis sekcji dotyczących zarządzania zamówieniami i wyjazdami służbowymi, z uwzględnieniem tabeli porównawczej z ostatnich czterech lat;

17.

odnotowuje przyjęcie w 2016 r. zasad etyki zawodowej regulujących postępowanie członków i wszystkich pracowników Inspektora w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych; zauważa również, że ramy te obejmują już istniejące kodeksy postępowania, decyzje dotyczące informowania o nieprawidłowościach oraz przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu, procedury dyscyplinarne i dochodzenia administracyjne; domaga się, by informacje na temat poszczególnych aspektów tych ram były nadal przedstawiane odrębnie w rocznym sprawozdaniu z działalności Inspektora;

18.

podkreśla potrzebę powołania niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, dysponującego odpowiednimi zasobami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom wykorzystywać odpowiednie kanały ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i doradztwa;

19.

zachęca Inspektora do aktywniejszego udziału w opracowywaniu rozwiązań umożliwiających wprowadzanie innowacji oraz gwarantujących przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, zwłaszcza dzięki większej przejrzystości, kontroli ze strony użytkowników i rozliczalności w ramach przetwarzania dużych zbiorów danych; apeluje o podejmowanie skutecznych działań umożliwiających czerpanie jak największych korzyści z nowych technologii, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pełnego poszanowania praw podstawowych;

20.

zwraca uwagę, że w rocznym sprawozdaniu z działalności Inspektor opublikował rozdział dotyczący współpracy międzyinstytucjonalnej z innymi instytucjami, zgodnie z postulatem Parlamentu zawartym w jego rezolucji z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium (3); zauważa, że w 2016 r. Inspektor podpisał dwie nowe jednolite umowy o współpracy; wzywa Inspektora do dalszego zacieśniania współpracy międzyinstytucjonalnej i do uwzględnienia w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności aktualnych informacji na temat swoich osiągnięć;

21.

zwraca uwagę, że w rocznym sprawozdaniu z działalności Inspektor uwzględnił oświadczenie na temat postępów osiągniętych w realizacji swojej strategii na lata 2015–2019; zauważa, że w marcu 2015 r. Inspektor ponownie ocenił swoje kluczowe wskaźniki skuteczności działania, aby monitorować wpływ podejmowanych działań i wykorzystanie zasobów oraz wprowadzić dostosowania w tym zakresie; zauważa z zadowoleniem, że zapewniono zgodność z wszystkimi kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania określonymi w strategii Inspektora na lata 2015–2019 i że w niektórych przypadkach Inspektor wykroczył poza cele na 2016 r., co pokazuje, że wdrażanie strategii przebiega prawidłowo; zachęca Inspektora do utrzymania takiego kierunku działań;

22.

z zadowoleniem przyjmuje cel Inspektora, określony w strategii na potrzeby sprawowanego przezeń mandatu, polegający na tym, aby ochrona danych była jak najprostsza i jak najskuteczniejsza dla wszystkich zainteresowanych;

23.

wyraża ubolewanie z powodu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej; zauważa, że w chwili obecnej nie można przewidzieć finansowych, administracyjnych, ludzkich ani innych konsekwencji tego wystąpienia, oraz zwraca się do Inspektora i Trybunału o przeprowadzenie ocen skutków i poinformowanie Parlamentu o ich wynikach do końca 2018 r.

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

(3)  Dz.U. L 252 z 29.9.2017, s. 140.


Top