EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR3891

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – „Horyzont Europa” – dziewiąty program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

COR 2018/03891

OJ C 461, 21.12.2018, p. 79–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 461/79


Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – „Horyzont Europa” – dziewiąty program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

(2018/C 461/11)

Sprawozdawca generalny:

Christophe CLERGEAU (FR/PES), członek rady regionu Kraj Loary

Dokumenty źródłowe:

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie

COM(2018) 435 final – 2018/0224 (COD)

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

(COM(2018) 436 final – 2018/0225 (COD)

I.   ZALECANE POPRAWKI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie

[COM(2018) 435 final – 2018/0224 (COD)]

Poprawka 1

Motyw 2

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Aby w dążeniu do osiągnięcia tego ogólnego celu zapewnić oddziaływanie naukowe, gospodarcze i społeczne, Unia powinna inwestować w badania naukowe i innowacje poprzez realizację programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021–2027 („program”), aby wesprzeć tworzenie i rozpowszechnianie wysokiej jakości wiedzy i technologii, wzmocnić oddziaływanie badań naukowych i innowacji przy kształtowaniu, wspieraniu i wdrażaniu polityki Unii, wspomóc absorpcję innowacyjnych rozwiązań przez przemysł i społeczeństwo w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniom i propagowania konkurencyjności przemysłowej; propagować wszelkie formy innowacji, w tym innowacje przełomowe, i wzmocnić proces wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek; oraz zoptymalizować rezultaty takich inwestycji pod kątem zwiększenia oddziaływania w obrębie wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej.

Aby w dążeniu do osiągnięcia tego ogólnego celu zapewnić oddziaływanie naukowe, społeczne, gospodarcze i terytorialne , Unia powinna inwestować w badania naukowe i innowacje poprzez realizację programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021–2027 („program”), aby wesprzeć tworzenie i rozpowszechnianie wysokiej jakości wiedzy i technologii, wzmocnić oddziaływanie badań naukowych i innowacji przy kształtowaniu, wspieraniu i wdrażaniu polityki Unii, wspomóc absorpcję innowacyjnych rozwiązań przez przemysł i społeczeństwo w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniom i propagowania konkurencyjności przemysłowej; propagować wszelkie formy innowacji, w tym innowacje przełomowe, i wzmocnić proces wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek; oraz zoptymalizować rezultaty takich inwestycji pod kątem zwiększenia oddziaływania w obrębie wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej.

Poprawka 2

Motyw 9

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Działalność badawczą, jaka ma być prowadzona w ramach filaru „Otwarta nauka”, należy określić w oparciu o potrzeby i możliwości naukowe. Programowanie badań naukowych powinno odbywać się w ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym. Badania naukowe powinny być finansowane na podstawie kryterium doskonałości.

Działalność badawczą, jaka ma być prowadzona w ramach filaru „Otwarta nauka”, należy określić w oparciu o potrzeby i możliwości naukowe. Programowanie badań naukowych powinno odbywać się w ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym. Badania naukowe powinny być finansowane na podstawie kryterium doskonałości oraz oczekiwanych skutków.

Poprawka 3

Motyw 13

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Program powinien wspierać badania naukowe i innowacje w zintegrowany sposób, z poszanowaniem wszystkich stosownych przepisów Światowej Organizacji Handlu. Koncepcja badań naukowych, w tym prac rozwojowych, powinna być stosowana zgodnie z Podręcznikiem Frascati opracowanym przez OECD, natomiast koncepcja innowacji powinna być stosowana zgodnie z Podręcznikiem Oslo opracowanym przez OECD i Eurostat, w którym przyjęto kompleksowe podejście obejmujące innowacje społeczne.

Definicje OECD dotyczące poziomu gotowości technologii (TRL) powinny być nadal, tak jak w poprzednim programie ramowym „Horyzont 2020”, uwzględniane w klasyfikacji działalności w zakresie badań technologicznych, opracowywania produktu i demonstracji oraz przy określaniu rodzajów działań dostępnych w zaproszeniach do składania wniosków. Nie powinno się zasadniczo udzielać dotacji na działania obejmujące działalność o poziomie gotowości technologicznej wyższym niż 8.  W programie prac przewidującym określone zaproszenie w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” można dopuścić udzielanie dotacji na walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.

Program powinien wspierać badania naukowe i innowacje we wszystkich ich postaciach w zintegrowany sposób, z poszanowaniem wszystkich stosownych przepisów Światowej Organizacji Handlu. Koncepcja badań naukowych, w tym prac rozwojowych, powinna być stosowana zgodnie z Podręcznikiem Frascati opracowanym przez OECD, natomiast koncepcja innowacji powinna być stosowana zgodnie z Podręcznikiem Oslo opracowanym przez OECD i Eurostat, w którym przyjęto kompleksowe podejście obejmujące innowacje społeczne. Definicje OECD dotyczące poziomu gotowości technologii (TRL) powinny być nadal, tak jak w poprzednim programie ramowym „Horyzont 2020”, uwzględniane w klasyfikacji działalności w zakresie badań technologicznych, opracowywania produktu i demonstracji oraz przy określaniu rodzajów działań dostępnych w zaproszeniach do składania wniosków. W programie prac przewidującym określone zaproszenie w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” można dopuścić udzielanie dotacji na walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.

Uzasadnienie

Nie należy wykluczać możliwości dotowania na etapach najbliższych wprowadzeniu produktów na rynek.

Poprawka 4

Motyw 15

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

W programie należy dążyć do synergii z innymi programami unijnymi, począwszy od ich opracowywania i planowania strategicznego, przez wybór projektów, zarządzanie, komunikację, upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów po monitorowanie, audyt i administrowanie. Aby uniknąć nakładania się i powielania oraz zwiększyć efekt mnożnikowy finansowania unijnego, można dokonywać przesunięć środków z innych unijnych programów do programu „Horyzont Europa” na potrzeby prowadzonej w jego ramach działalności. W takich przypadkach zostają one objęte przepisami programu „Horyzont Europa”.

W ramach planowania strategicznego program „Horyzont Europa” będzie dążyć do synergii z innymi programami unijnymi, począwszy od ich opracowywania i planowania strategicznego, z uwzględnieniem strategii krajowych i strategii inteligentnej specjalizacji (S3) , przez wybór projektów, zarządzanie, komunikację, upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów po monitorowanie, audyt i administrowanie. Aby uniknąć nakładania się i powielania oraz zwiększyć efekt mnożnikowy finansowania unijnego, można dokonywać połączeń z regionalnymi i krajowymi funduszami publicznymi , a także przesunięć środków z innych unijnych programów do programu „Horyzont Europa” na potrzeby prowadzonej w jego ramach działalności, zachowując spójność z realizacją S3.  W takich przypadkach zostają one objęte przepisami programu „Horyzont Europa”.

Poprawka 5

Motyw 16

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

W celu osiągnięcia jak największego oddziaływania finansowania unijnego i jak najskuteczniejszego wkładu w realizację celów polityki Unii program powinien tworzyć partnerstwa europejskie z partnerami z sektora prywatnego lub publicznego. Do takich partnerów należą podmioty z sektora przemysłu, organizacje badawcze, podmioty realizujące misję publiczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, takie jak fundacje, które wspierają lub prowadzą działalność w zakresie badań naukowych i innowacji, pod warunkiem że oddziaływanie, do jakiego się dąży, może zostać skuteczniej osiągnięte przez partnerstwa niż przez samą Unię.

W celu osiągnięcia jak największego oddziaływania finansowania unijnego i jak najskuteczniejszego wkładu w realizację celów polityki Unii program powinien tworzyć partnerstwa europejskie z partnerami z sektora prywatnego lub publicznego. Do takich partnerów należą podmioty z sektora przemysłu, organizacje badawcze, uczelnie, regiony, miasta, podmioty realizujące misję publiczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, takie jak fundacje, które wspierają lub prowadzą działalność w zakresie badań naukowych i innowacji, pod warunkiem że oddziaływanie, do jakiego się dąży, może zostać skuteczniej osiągnięte przez partnerstwa niż przez samą Unię.

Poprawka 6

Motyw 19

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

W filarze „Otwarte innowacje” należy ustanowić serię środków na rzecz zintegrowanego wsparcia na potrzeby przedsiębiorców i przedsiębiorczości, służących tworzeniu i przyspieszaniu przełomowych innowacji do celów szybkiego rozwoju rynku. Filar ten powinien przyciągać innowacyjne przedsiębiorstwa z potencjałem ekspansji na szczeblu międzynarodowym i unijnym oraz oferować szybkie, elastyczne dotacje oraz współinwestycje, w tym z inwestorami prywatnymi. Cele te powinny być realizowane poprzez utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Filar ten powinien również wspierać działalność Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i europejskich ekosystemów innowacji ogółem , zwłaszcza poprzez współfinansowane partnerstwa z krajowymi i regionalnymi podmiotami wspierającymi innowacje.

W filarze „Otwarte innowacje” należy ustanowić serię środków na rzecz zintegrowanego wsparcia na potrzeby innowatorów, przedsiębiorców i przedsiębiorczości, służących tworzeniu i przyspieszaniu przełomowych innowacji do celów szybkiego rozwoju rynku. Filar ten powinien przyciągać innowacyjne przedsiębiorstwa z potencjałem ekspansji na szczeblu międzynarodowym i unijnym oraz oferować szybkie, elastyczne dotacje oraz współinwestycje, w tym z inwestorami prywatnymi i publicznymi . Cele te powinny być realizowane poprzez utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Filar ten powinien również wspierać działalność Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich ekosystemów innowacji, zwłaszcza poprzez współfinansowane partnerstwa z krajowymi i regionalnymi podmiotami wspierającymi innowacje.

Uzasadnienie

Cele filaru „Otwarte innowacje” powinny wyraźniej odzwierciedlać zainteresowaną społeczność, która nie ogranicza się jedynie do przedsiębiorców, oraz wskazywać możliwość zaangażowania inwestorów publicznych na równi z inwestorami prywatnymi.

Poprawka 7

Artykuł 2, dodać nowy punkt po punkcie 3

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

„ekosystemy regionalne i ośrodki innowacji” skupiają publiczne i prywatne podmioty sieci o poczwórnej spirali (uczelnie, przemysł, decydenci publiczni, społeczeństwo obywatelskie) zorganizowane na poziomie regionalnym i lokalnym. Podmioty te koordynują działania w zakresie badań naukowych, innowacji i szkoleń i przyspieszają rozpowszechnianie między sobą wyników, przekazywanie wiedzy, innowacje oraz rozwój nowych rodzajów działalności gospodarczej i usług tworzących trwałe miejsca pracy, zbliżając się do obywateli i ich potrzeb na szczeblu lokalnym, przybliżając wyniki badań naukowych i innowacji społeczeństwu i rynkowi;

Uzasadnienie

Konieczne jest stworzenie formalnej definicji „ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji”, obejmujących zarówno realia miast, jak i regionów, w celu zapewnienia ich skutecznego uwzględnienia i pełnego uznania we wszystkich aspektach programu „Horyzont Europa”.

Poprawka 8

Artykuł 2 ust. 5

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

5)

„misja” oznacza portfel działań służących osiągnięciu wymiernego celu w ustalonych ramach czasowych oraz oddziaływania na naukę i technologię lub społeczeństwo i obywateli, które nie mogłyby zostać osiągnięte w drodze działań indywidualnych;

5)

„misja” oznacza portfel działań służących osiągnięciu wymiernego celu w ustalonych ramach czasowych oraz oddziaływania na naukę i technologię lub społeczeństwo i obywateli oraz zamieszkiwany przez nich obszar, które nie mogłyby zostać osiągnięte w drodze działań indywidualnych;

Poprawka 9

Artykuł 3 ust. 1

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Ogólnym celem programu jest osiągnięcie naukowego, gospodarczego i społecznego oddziaływania w wyniku inwestycji Unii w badania naukowe i innowacje, aby wzmocnić bazę naukową i technologiczną Unii i przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności, w tym w  jej przemyśle , zrealizować strategiczne priorytety Unii i wnieść wkład w pokonywanie globalnych wyzwań, w tym osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.

Ogólnym celem programu jest osiągnięcie naukowego, gospodarczego i  terytorialnego oddziaływania w wyniku inwestycji Unii w badania naukowe i innowacje, aby wzmocnić bazę naukową i technologiczną Unii i przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności każdego z państw członkowskich i ich regionów , w tym konkurencyjności ich przemysłu, zwłaszcza poprzez pomoc w tworzeniu społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji , zrealizować strategiczne priorytety Unii i wnieść wkład w pokonywanie globalnych wyzwań, w tym osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 10

Artykuł 3 ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

b)

wzmocnienie oddziaływania badań naukowych i innowacji na kształtowanie, wspieranie i realizację polityki Unii oraz wspieranie absorbcji innowacyjnych rozwiązań przez przemysł i społeczeństwo w celu sprostania globalnym wyzwaniom;

b)

wzmocnienie oddziaływania badań naukowych i innowacji na kształtowanie, wspieranie i realizację polityki Unii, wspieranie absorpcji innowacyjnych rozwiązań przez przemysł i społeczeństwo oraz ich rozpowszechniania w Unii, państwach członkowskich i ich regionach w celu sprostania lokalnym i globalnym wyzwaniom;

Poprawka 11

Artykuł 6 ustęp 6

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Program szczegółowy realizuje się w oparciu o przejrzyste i strategiczne wieloletnie planowanie działań w zakresie badań naukowych i innowacji, w szczególności w odniesieniu do filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, w następstwie konsultacji z zainteresowanymi stronami na temat priorytetów oraz najstosowniejszych rodzajów działań i metod realizacji. W ten sposób zapewnia się spójność z innymi istotnymi programami unijnymi.

Program szczegółowy realizuje się w oparciu o przejrzyste i strategiczne wieloletnie planowanie działań w zakresie badań naukowych i innowacji, w szczególności w odniesieniu do filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, w następstwie konsultacji z  państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim, władzami lokalnymi i regionalnymi , zainteresowanymi stronami oraz społeczeństwem obywatelskim na temat priorytetów oraz najstosowniejszych rodzajów działań i metod realizacji. W ten sposób zapewnia się spójność z innymi istotnymi programami unijnymi i uwzględnia krajowe priorytety strategiczne oraz priorytety w zakresie inteligentnej specjalizacji .

Uzasadnienie

Planowanie strategiczne będzie osią przyszłego zarządzania programem i dlatego musi obejmować władze lokalne i regionalne oraz uwzględniać strategie inteligentnej specjalizacji.

Poprawka 12

Artykuł 6 ustęp 9

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

9.   Program zapewnia skuteczne propagowanie równouprawnienia płci oraz uwzględnianie aspektu płci w treściach z zakresu badań naukowych i innowacji. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie równowagi płci w panelach oceniających oraz w takich gremiach jak grupy eksperckie, z uwzględnieniem sytuacji w danym obszarze badań naukowych i innowacji.

9.   Program zapewnia skuteczne propagowanie równouprawnienia płci oraz uwzględnianie aspektu płci w treściach z zakresu badań naukowych i innowacji. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie równowagi płci w panelach oceniających oraz w takich gremiach jak grupy eksperckie, z uwzględnieniem sytuacji w danym obszarze badań naukowych i innowacji.

Mając na uwadze art. 349 TFUE, w programie powinno się uwzględnić szczególny charakter regionów najbardziej oddalonych zgodnie z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” w wersji zatwierdzonej przez Radę w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Uzasadnienie

W motywie 27 wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Horyzont Europa” wyraźnie wspomniano, że regiony najbardziej oddalone mają prawo do specyficznych środków i program powinien uwzględniać ich szczególny charakter. Niemniej w dokumencie Komisji brakuje jakiegokolwiek nawiązania do regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka 13

Artykuł 7 ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

3.   Misje muszą:

3.   Misje muszą:

a)

stwarzać wyraźną wartość dodaną UE i przyczyniać się do realizacji priorytetów Unii;

a)

stwarzać wyraźną wartość dodaną UE i przyczyniać się do realizacji priorytetów Unii;

b)

być śmiałe i inspirujące, a co za tym idzie mieć szerokie znaczenie społeczne lub gospodarcze;

b)

być śmiałe i inspirujące, a co za tym idzie mieć szerokie znaczenie społeczne lub gospodarcze;

c)

wskazywać jasny kierunek i drogę do celu oraz być mierzalne i określone w czasie;

c)

wskazywać jasny kierunek i drogę do celu oraz być mierzalne i określone w czasie;

d)

być ukierunkowane na ambitną, ale realistyczną działalność w zakresie badań naukowych i innowacji;

d)

być ukierunkowane na ambitną, ale realistyczną działalność w zakresie badań naukowych i innowacji;

e)

pobudzać do działalności przekrojowej, obejmującej różne dyscypliny, sektory i podmioty;

e)

pobudzać do działalności przekrojowej, obejmującej różne dyscypliny, sektory i podmioty;

f)

być otwarte na różnorodne rozwiązania oddolne.

f)

być otwarte na różnorodne rozwiązania oddolne;

 

g)

przyczyniać się do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej oraz do wdrażania strategii inteligentnej specjalizacji.

Poprawka 14

Artykuł 8 ust. 1 – poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Części programu „Horyzont Europa” mogą być realizowane poprzez partnerstwa europejskie. Udział Unii w partnerstwach europejskich może przyjmować dowolną z następujących form:

 

Poprawka 15

Art. 7, dodanie ust. 4

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

4.     Misje powinny być opracowywane w ramach otwartego i partycypacyjnego procesu, w którym uczestniczą wszystkie zainteresowane strony na poziomie lokalnym, regionalnym, europejskim i globalnym.

Poprawka 16

Artykuł 9 ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

c)

13 500 000 000  EUR na filar III „Otwarte innowacje” na lata 2021–2027, z czego:

c)

13 500 000 000  EUR na filar III „Otwarte innowacje” na lata 2021–2027, z czego:

 

1)

10 500 000 000  EUR na Europejską Radę ds. Innowacji, w tym do 500 000 000  EUR na europejskie ekosystemy innowacji;

 

1)

10 500 000 000  EUR na Europejską Radę ds. innowacji, z czego 500 000 000  EUR na europejskie ekosystemy innowacji , do których należy dodać 1 500 000 000  EUR przeniesione z filaru 2, do wykorzystania w ramach jego priorytetów tematycznych. Co najmniej 1 000 000 000  EUR powinno zostać wykorzystane w formie współfinansowania wspólnych programów wsparcia MŚP, w szczególności w zakresie innowacji stopniowych ;

 

2)

3 000 000 000  EUR na Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);

 

2)

3 000 000 000  EUR na Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);

Uzasadnienie

Wsparcie europejskich ekosystemów innowacji będzie w dużym stopniu dotyczyło ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji. Planowana kwota jest warunkowa, co jest nie do przyjęcia, oraz zbyt niska, aby mieć znaczący ogólny wpływ, szerszy niż terytorialny. Wzmocnienie budżetu przeznaczonego na te działania może umożliwić regionom pełne włączenie się do przyszłego programu ramowego poprzez opracowanie średnio- i długoterminowych strategii strukturalnych, niezbędnych do wzmocnienia zdolności innowacyjnych Unii.

Poprawka 17

Artykuł 9 ustęp 8

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego i mogące być przenoszone zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) xx/xx (…ustanawiającego wspólne przepisy) mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione do programu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) tegoż artykułu. W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.

 

Uzasadnienie

Przeniesiono do art. 11.

Poprawka 18

Artykuł 11

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

1.     Wdrażanie programu „Horyzont Europa” powinno odbywać się w synergii z innymi programami unijnymi. Finansowanie uzupełniające, łączone z finansowaniem z tytułu programu „Horyzont Europa”, powinno odbywać się zgodnie z tymi samymi przepisami wykonawczymi co niniejszy program.

W stosownych przypadkach można ogłaszać zaproszenia wspólne z innymi programami unijnymi; stosuje się wówczas zasady uczestnictwa właściwe tylko dla jednego z tych programów; jeśli działania te wchodzą w zakres programu „Horyzont Europa”, jego zasady stosuje się względem wszystkich wkładów służących ich finansowaniu.

Działania, którym przyznano pieczęć doskonałości, lub które spełniają następujące łączne warunki porównawcze:

2.    Działania, którym przyznano pieczęć doskonałości, lub które spełniają następujące łączne warunki porównawcze:

a)

zostały ocenione w procedurze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu,

a)

zostały ocenione w procedurze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu,

b)

spełniają minimalne wymagania jakościowe stawiane w tym zaproszeniu do składania wniosków,

b)

spełniają minimalne wymagania jakościowe stawiane w tym zaproszeniu do składania wniosków,

c)

nie mogą być finansowane w ramach tego zaproszenia do składania wniosków ze względu na ograniczenia budżetowe,

c)

nie mogą być finansowane w ramach tego zaproszenia do składania wniosków ze względu na ograniczenia budżetowe,

mogą otrzymać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia (UE) xx/xx (ustanawiającego wspólne przepisy) i art. [8] rozporządzenia (UE) XXX (w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej), pod warunkiem że działania te są spójne z celami odnośnego programu. Stosuje się przepisy funduszu, z którego udzielane jest wsparcie.

mogą otrzymać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia (UE) xx/xx (ustanawiającego wspólne przepisy) i art. [8] rozporządzenia (UE) xx/xx (w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej), pod warunkiem że działania te są spójne z celami odnośnego programu.

 

3.     Działania prowadzone w ramach partnerstw europejskich, o których mowa w art. 8, mogą również otrzymywać wkłady z innych programów Unii, jej państw członkowskich oraz ich władz lokalnych i regionalnych; w takim przypadku mogą być stosowane zasady uczestnictwa właściwe tylko dla jednego z tych programów. Jeśli działania te wchodzą w zakres programu „Horyzont Europa”, jego zasady mogą być stosowane względem wszystkich wkładów służących ich finansowaniu, z zastrzeżeniem przepisów wspólnotowych ram zarządzania pomocą państwa:

 

4.     Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego i mogące być przenoszone zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) xx/xx (…ustanawiającego wspólne przepisy) mogą, na wniosek instytucji zarządzającej,

a)

albo zostać przeniesione do programu „Horyzont Europa”. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) tegoż artykułu. Środki te są wykorzystywane na rzecz obszaru geograficznego odpowiadającego danej instytucji zarządzającej, zgodnie z art. 18 ust. 7 i art. 19 ust. 1 akapit drugi;

b)

albo być uważane za przeniesione do programu „Horyzont Europa”, jeżeli są bezpośrednio przydzielone przez instytucję zarządzającą do wspólnego programu współfinansowanego przez program „Horyzont Europa”. albo być uważane za przeniesione do programu „Horyzont Europa”, jeżeli są bezpośrednio przydzielone przez instytucję zarządzającą do wspólnego programu współfinansowanego przez program „Horyzont Europa”. Dotacje dla stron trzecich w ramach wspólnego programu, współfinansowanego w ten sposób, mogą być wypłacane zgodnie z zasadami programu „Horyzont Europa”, z zastrzeżeniem przepisów wspólnotowych ram zarządzania pomocą państwa.

Uzasadnienie

Rezultatem toczonej od dawna debaty na temat synergii musi być jasny i kompleksowy mechanizm, który umożliwi skuteczne stosowanie finansowania łączonego, poza przyznaniem znaku doskonałości, oraz pełną mobilizację potencjału partnerstw europejskich. Mechanizm ten musi być jednak elastyczny i pozostawiać regionom możliwość szybkiego reagowania i dostosowywania się do inicjatyw i zmian zachodzących w europejskim ekosystemie. Niniejsza poprawka realizuje ten cel, umożliwiając instytucjom zarządzającym dokonanie wirtualnego przeniesienia poprzez bezpośrednie przydzielenie środków na program współfinansowany przez program ramowy, w którym zdecydowałyby się one uczestniczyć, bez uprzedniego programowania i rzeczywistego przeniesienia.

Poprawka 19

Artykuł 20 ust. 5

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

W programie prac wskazuje się zaproszenia, w ramach których przyznawane będą pieczęcie doskonałości. Po otrzymaniu od wnioskodawcy uprzedniej zgody informacje dotyczące wniosku i oceny mogą być udostępniane zainteresowanym organom finansującym, z zastrzeżeniem zawarcia umów o zachowaniu poufności.

W programie prac wskazuje się zaproszenia, w ramach których przyznawane będą pieczęcie doskonałości. Przyznanie „znaku doskonałości” jest uzależnione od zgody wnioskodawcy na udostępnienie zainteresowanym organom finansującym informacji dotyczących wniosku i oceny , z zastrzeżeniem zawarcia umów o zachowaniu poufności.

Poprawka 20

Artykuł 23

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Działanie, które otrzymało wkład z innego programu unijnego, może również otrzymać wkład w ramach programu, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Do wkładu do działania, który jest wnoszony z innego programu unijnego, stosuje się przepisy programu, z którego wkład ten pochodzi. Finansowanie skumulowane nie może przekroczyć łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie z różnych programów unijnych można obliczać proporcjonalnie zgodnie z dokumentami określającymi warunki wsparcia.

Działanie, które otrzymało wkład z innego programu unijnego, może również otrzymać wkład w ramach programu, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów.

 

Zakładając, że wkłady te są przydzielane wspólnie na pokrycie tych samych działań i ich kosztów,

a)

działanie to powinno być realizowane zgodnie z tymi samymi zasadami wdrażania i kwalifikowalności.

Finansowanie skumulowane nie może przekroczyć łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie z różnych programów unijnych można obliczać proporcjonalnie zgodnie z dokumentami określającymi warunki wsparcia;

b)

działanie jest realizowane zgodnie z zasadami programu wnoszącego główny wkład, z zastrzeżeniem przepisów wspólnotowych ram zarządzania pomocą państwa w przypadkach, o których mowa w art. 11 ust. 4 lit. b).

Poprawka 21

Artykuł 30

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

1.   Do wszystkich rodzajów finansowanej działalności stosuje się jedną stopę finansowania na działanie. Maksymalną stopę finansowania ustala się w programie prac.

1.   Do wszystkich rodzajów finansowanej działalności stosuje się jedną stopę finansowania na działanie. Maksymalną stopę finansowania ustala się w programie prac.

2.   Ze środków programu można zwracać do 100 % łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, z następującymi wyjątkami:

2.   Ze środków programu można zwracać do 100 % łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, z następującymi wyjątkami:

a)

w przypadku działań w zakresie innowacji: do 70 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym, w przypadku których ze środków programu można zwrócić do 100 % łącznych kosztów kwalifikowalnych;

a)

w przypadku działań w zakresie innowacji: do 70 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym, w przypadku których ze środków programu można zwrócić do 100 % łącznych kosztów kwalifikowalnych;

b)

w przypadku działań do celów współfinansowania programu: co najmniej 30 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, a w określonych i należycie uzasadnionych przypadkach – do 70 %.

b)

w przypadku działań do celów współfinansowania programu: co najmniej 50 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, a w określonych i należycie uzasadnionych przypadkach – do 70 %.

3.   Stopy finansowania określone w niniejszym artykule mają zastosowanie również do działań, w przypadku których dla całości lub części działania ustalono finansowanie według stawek zryczałtowanych, kosztów jednostkowych lub w formie płatności ryczałtowych.

3.   Stopy finansowania określone w niniejszym artykule mają zastosowanie również do działań, w przypadku których dla całości lub części działania ustalono finansowanie według stawek zryczałtowanych, kosztów jednostkowych lub w formie płatności ryczałtowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą współfinansowania.

Poprawka 22

Artykuł 43 ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

1.   Beneficjent instrumentu „Akcelerator” EIC musi być podmiotem prawnym kwalifikującym się jako przedsiębiorstwo typu start-up, MŚP lub jako spółka o średniej kapitalizacji, z siedzibą w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym. Wniosek może zostać przedłożony przez beneficjenta lub przez osobę fizyczną bądź podmiot prawny lub większą liczbę takich osób bądź podmiotów, które zamierzają ustanowić lub wesprzeć tego beneficjenta.

1.   Beneficjent instrumentu „Akcelerator” EIC musi być podmiotem prawnym kwalifikującym się jako przedsiębiorstwo typu start-up, MŚP lub jako spółka o średniej kapitalizacji, z siedzibą w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym. Wniosek może zostać przedłożony przez beneficjenta lub przez osobę fizyczną bądź podmiot prawny lub większą liczbę takich osób bądź podmiotów, które zamierzają ustanowić lub wesprzeć tego beneficjenta.

2.   Jedną decyzją o przyznaniu finansowania obejmuje się wszystkie formy wkładu Unii wnoszone w ramach finansowania mieszanego z EIC i zapewnia nią ich finansowanie.

2.   Jedną decyzją o przyznaniu finansowania obejmuje się wszystkie formy wkładu Unii wnoszone w ramach finansowania mieszanego z EIC i zapewnia nią ich finansowanie.

3.   Wnioski poddawane są indywidualnej ocenie przez niezależnych ekspertów i kwalifikowane w ramach corocznego otwartego zaproszenia z datami granicznymi, na podstawie art. 24–26, z zastrzeżeniem ust. 4.

3.   Wnioski poddawane są indywidualnej ocenie przez niezależnych ekspertów i kwalifikowane w ramach corocznego otwartego zaproszenia z datami granicznymi, na podstawie art. 24–26, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.   Stosuje się następujące kryteria wyboru:

doskonałość;

oddziaływanie;

poziom ryzyka związanego z działaniem oraz zapotrzebowanie na wsparcie ze strony Unii.

4.   Stosuje się następujące kryteria wyboru:

doskonałość;

oddziaływanie;

poziom ryzyka związanego z działaniem , jakość wsparcia krajowego, regionalnego i lokalnego oraz zapotrzebowanie na wsparcie ze strony Unii.

Uzasadnienie

Nawet jeśli firmy korzystające z akceleratora muszą ukierunkować się na duży rynek, ich sukces zależy nie tylko od ich struktury finansowej, lecz także od ich wsparcia w ramach sprzyjającego ekosystemu na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym.

Poprawka 23

Załącznik I „Ogólne kierunki działalności”, część 3, lit. b)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

b)

Europejskie ekosystemy innowacji

Obszary interwencji: nawiązanie kontaktów z regionalnymi i krajowymi podmiotami działającymi w dziedzinie innowacji oraz wspieranie realizacji przez państwa członkowskie i państwa stowarzyszone wspólnych transgranicznych programów na rzecz innowacyjności, od zwiększania poziomu umiejętności miękkich na potrzeby innowacji po działania w zakresie badań naukowych i innowacji , w celu zwiększenia skuteczności europejskiego systemu innowacji. Będzie to stanowić uzupełnienie wsparcia z EFRR na rzecz ekosystemów innowacji i partnerstw międzyregionalnych dotyczących kwestii związanych z inteligentną specjalizacją.

b)

Europejskie ekosystemy innowacji

Obszary interwencji: nawiązanie kontaktów z regionalnymi i krajowymi podmiotami działającymi w dziedzinie innowacji oraz wspieranie realizacji transgranicznych programów na rzecz innowacyjności przez podmioty działające w ekosystemach regionalnych i ośrodkach innowacji oraz wspólnych transgranicznych programów na rzecz innowacyjności przez państwa członkowskie i państwa stowarzyszone, w celu zwiększenia skuteczności europejskiego systemu innowacji. Przy tym programy te obejmują dziedziny od zwiększania poziomu umiejętności miękkich na potrzeby innowacji po działania w zakresie badań naukowych i innowacji. Będzie to stanowić uzupełnienie wsparcia z EFRR na rzecz ekosystemów innowacji i partnerstw międzyregionalnych dotyczących kwestii związanych z inteligentną specjalizacją.

Uzasadnienie

Niezbędne do umożliwienia finansowania projektów transregionalnych.

Poprawka 24

Załącznik II „Rodzaje działania”, tiret szóste

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

działanie do celów współfinansowania programu: działanie w celu zapewnienia współfinansowania programu działań ustanowionego lub realizowanego przez podmioty zarządzające lub finansujące programy w zakresie badań naukowych i innowacji, inne niż unijne organy finansujące. Taki program działań może wspierać tworzenie sieci i koordynację, badania naukowe, innowacje, działania pilotażowe, działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, działania w zakresie szkoleń i mobilności, działalność w zakresie podnoszenia świadomości i komunikacji, upowszechnianie i wykorzystanie, bądź też połączenie takich działań, realizowanych bezpośrednio przez wspomniane podmioty lub osoby trzecie, którym podmioty te mogą udzielać odpowiedniego wsparcia finansowego w takich formach jak dotacje, nagrody, zamówienia publiczne, jak również finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa”;

działanie do celów współfinansowania programu: działanie w celu zapewnienia współfinansowania programu działań ustanowionego lub realizowanego przez podmioty zarządzające lub finansujące programy w zakresie badań naukowych i innowacji, inne niż unijne organy finansujące. Ten rodzaj działania może w szczególności wspierać programy działalności ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji oraz współpracę między nimi. Taki program działań może wspierać tworzenie sieci i koordynację, badania naukowe, innowacje, działania pilotażowe, działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, działania w zakresie szkoleń i mobilności, działalność w zakresie podnoszenia świadomości i komunikacji, upowszechnianie i wykorzystanie, bądź też połączenie takich działań, realizowanych bezpośrednio przez wspomniane podmioty lub osoby trzecie, którym podmioty te mogą udzielać odpowiedniego wsparcia finansowego w takich formach jak dotacje, nagrody, zamówienia publiczne, jak również finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa”;

Uzasadnienie

Niezbędne do umożliwienia finansowania projektów transregionalnych.

Poprawka 25

Załącznik III „Partnerstwa”, część 1, lit. a)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

a)

dowiedzenie, że partnerstwo europejskie jest bardziej skuteczne w osiąganiu powiązanych celów programu, w szczególności w przynoszeniu wyraźnych pozytywnych skutków dla UE i jej obywateli, w szczególności z myślą o pokonaniu globalnych wyzwań i realizacji celów w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewnieniu konkurencyjności UE i przyczynieniu się do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej oraz do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań.

a)

dowiedzenie, że partnerstwo europejskie jest szczególnie skuteczne w osiąganiu powiązanych celów programu, w szczególności w przynoszeniu wyraźnych pozytywnych skutków dla UE i jej obywateli, w szczególności z myślą o pokonaniu globalnych wyzwań i realizacji celów w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewnieniu konkurencyjności UE i przyczynieniu się do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej oraz do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań.

Uzasadnienie

Obecne brzmienie jest bardzo restrykcyjne i niesie ze sobą ryzyko poważnego ograniczenia zakresu partnerstw europejskich.

Poprawka 26

Załącznik IV „Synergie z innymi programami”, pkt 4, lit. a)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

4.

Synergia z Europejskim Funduszem Społecznym Plus (EFS+) zapewni, by:

a)

EFS+ mógł przyczynić się do włączenia innowacyjnych programów nauczania, wspieranych w ramach programu, do głównego nurtu kształcenia i zwiększyć ich skalę, poprzez programy krajowe lub regionalne, aby wyposażyć obywateli w umiejętności i kompetencje potrzebne na stanowiskach pracy w przyszłości;

4.

Synergia z Europejskim Funduszem Społecznym Plus (EFS+) zapewni, by:

a)

EFS+ mógł przyczynić się do włączenia innowacyjnych programów nauczania, wspieranych w ramach programu, do głównego nurtu kształcenia i zwiększyć ich skalę, poprzez programy krajowe, regionalne lub transregionalne , aby wyposażyć obywateli w umiejętności i kompetencje potrzebne na stanowiskach pracy w przyszłości;

Poprawka 27

Załącznik IV „Synergie z innymi programami”, pkt 6, lit. b)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

6.

Synergia z programem „Cyfrowa Europa” zapewni, by:

6.

Synergia z programem „Cyfrowa Europa” zapewni, by:

 

a)

pomimo pokrywania się kilku obszarów tematycznych podejmowanych w programie ramowym i programie „Cyfrowa Europa”, rodzaje działań, które mają być wspierane, ich oczekiwane produkty i ich logika interwencji były odmienne i uzupełniały się;

 

a)

pomimo pokrywania się kilku obszarów tematycznych podejmowanych w programie ramowym i programie „Cyfrowa Europa”, rodzaje działań, które mają być wspierane, ich oczekiwane produkty i ich logika interwencji były odmienne i uzupełniały się;

 

b)

potrzeby w zakresie badań naukowych i innowacji związane z aspektami cyfrowymi były określane i ustalane w strategicznych planach w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu; obejmuje to badania naukowe i innowacje na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, łączenie technologii cyfrowych z innymi technologiami prorozwojowymi i innowacjami nietechnologicznymi; wspieranie ekspansji przedsiębiorstw wprowadzających przełomowe innowacje (które w wielu przypadkach łączą technologie cyfrowe z fizycznymi); integrację technologii cyfrowych w całym filarze „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”; oraz wsparcie dla cyfrowych infrastruktur badawczych;

 

b)

potrzeby w zakresie badań naukowych i innowacji związane z aspektami cyfrowymi były określane i ustalane w strategicznych planach w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu; obejmuje to badania naukowe i innowacje na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, łączenie technologii cyfrowych z innymi technologiami prorozwojowymi i innowacjami nietechnologicznymi; wspieranie ekspansji przedsiębiorstw wprowadzających przełomowe innowacje (które w wielu przypadkach łączą technologie cyfrowe z fizycznymi); integrację technologii cyfrowych w całym filarze „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”; pomoc dla ośrodków innowacji cyfrowych oraz wsparcie dla cyfrowych infrastruktur badawczych;

Poprawka 28

Na końcu załącznika V „Kluczowe wskaźniki ścieżki oddziaływania” dodać nowy ustęp, s. 17

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

Wskaźniki ścieżek oddziaływania terytorialnego

Program powinien mieć wpływ na rozwój i transformację gospodarczą na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, przyczyniając się do wzmocnienia bazy technologicznej i konkurencyjności Unii.

(zob. tabela poniżej, która stanowi integralną część niniejszej poprawki)


W kierunku oddziaływania terytorialnego

Krótkoterminowo

Średnioterminowo

Długoterminowo

Przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i transformacji gospodarczej poszczególnych obszarów

Synergie między finansowaniem

Kwota współfinansowania publicznego i prywatnego uruchomionego w kontekście projektów objętych PR przed ich wdrożeniem, w ich trakcie i po ich wdrożeniu

Wkład w realizację priorytetów strategicznych

Odsetek projektów objętych PR przyczyniających się do inteligentnej specjalizacji na szczeblu regionalnym i krajowym

Wkład we wzrost i transformację gospodarczą

Tworzenie przedsiębiorstw i wzrost udziałów w rynku w sektorach inteligentnej specjalizacji ekosystemów

Rozpowszechnianie i popularyzacja badań naukowych i innowacji na poszczególnych obszarach i przez nie z korzyścią dla obywateli

Absorpcja

Odsetek badań naukowych i innowacji objętych PR przyjętych przez podmioty na danym obszarze, w szczególności w sektorze publicznym

Wdrażanie

Liczba wdrożonych innowacji rozpowszechnionych wśród wszystkich partnerów na danych obszarach, przy wsparciu sektora publicznego

Replikacja

Penetracja i wpływ innowacji na inne obszary geograficzne

Wspieranie rozwoju i inwestycji sieci doskonałości i ośrodków innowacji

Współpraca między ekosystemami regionalnymi oraz ośrodkami innowacji i ośrodkami doskonałości naukowej w całej Unii

Liczba projektów lub odsetek projektów finansowanych w ramach PR, które doprowadziły później do współpracy między podmiotami z różnych obszarów geograficznych i podmiotami z tych kategorii

Rozwój ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji

Szacunkowe efekty współpracy wykorzystującej rezultaty finansowane w ramach PR do rozwoju ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji

Wkład w zmniejszenie luki innowacyjnej

Zagregowane szacunkowe efekty wykorzystania rezultatów finansowanych ze środków PR do zmniejszania luki innowacyjnej w Unii

Uzasadnienie

Wyraźne wymienienie wskaźników oddziaływania terytorialnego wśród innych zaproponowanych przez Komisję kluczowych wskaźników ścieżek oddziaływania. Niniejsza poprawka jest zgodna z redakcją (tytuł, objaśnienie i tabela) tekstu załącznika V zaproponowaną przez Komisję.

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

[COM(2018) 436 final – 2018/0225 (COD)]

Poprawka 29

Motyw 7

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Biorąc pod uwagę istotny wkład, jaki badania naukowe i innowacje powinny wnieść w wyzwania związane z żywnością, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i biogospodarką, a także w celu wykorzystania odpowiednich możliwości w zakresie badań naukowych i innowacji w ścisłej synergii ze wspólną polityką rolną, odpowiednie działania w ramach programu szczegółowego zostaną wsparte kwotą 10 mld EUR przeznaczoną na klaster „Żywność i zasoby naturalne” na okres 2021–2027.

Biorąc pod uwagę istotny wkład, jaki badania naukowe i innowacje powinny wnieść w wyzwania związane z żywnością, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich , morzem, połowami i biogospodarką, a także w celu wykorzystania odpowiednich możliwości w zakresie badań naukowych i innowacji w ścisłej synergii ze wspólną polityką rolną , zintegrowaną polityką morską i wspólną polityką rybołówstwa , odpowiednie działania w ramach programu szczegółowego zostaną wsparte kwotą 10 mld EUR przeznaczoną na klaster „Żywność i zasoby naturalne” na okres 2021–2027.

Uzasadnienie

Polityka morska i rybołówstwo to kluczowe sektory dla UE, należy więc zawrzeć odniesienie do nich.

Poprawka 30

Nowy motyw (7a)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

 

(7a)

W związku z istotnymi wyzwaniami, jakie przedstawiają kwestie morskie z punktu widzenia zatrudnienia (niebieska gospodarka), jakości środowiska i walki ze zmianą klimatu, kwestie te będą stanowić przekrojowy priorytet programu, który będzie przedmiotem odrębnego monitorowania oraz dla którego zostanie określony w ramach planowania strategicznego konkretny cel dotyczący wykorzystania programu.

Poprawka 31

Artykuł 2

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Program szczegółowy ma następujące cele operacyjne:

Program szczegółowy ma następujące cele operacyjne:

a)

wzmocnienie i szerzenie doskonałości;

a)

wzmocnienie i szerzenie doskonałości;

b)

zwiększenie współpracy międzysektorowej i interdyscyplinarnej;

b)

zwiększenie współpracy międzysektorowej i interdyscyplinarnej;

c)

połączenie i rozwój infrastruktur badawczych w europejskiej przestrzeni badawczej;

c)

połączenie i rozwój infrastruktur badawczych w europejskiej przestrzeni badawczej;

d)

wzmocnienie współpracy międzynarodowej;

d)

wzmocnienie współpracy międzynarodowej;

e)

przyciągnięcie, szkolenie i zatrzymanie naukowców i innowatorów w europejskiej przestrzeni badawczej, w tym dzięki mobilności naukowców;

e)

przyciągnięcie, szkolenie i zatrzymanie naukowców i innowatorów w europejskiej przestrzeni badawczej, w tym dzięki mobilności naukowców;

f)

sprzyjanie otwartej nauce i zapewnienie widoczności dla ogółu społeczeństwa i otwartego dostępu do rezultatów;

f)

sprzyjanie otwartej nauce i zapewnienie widoczności dla ogółu społeczeństwa i otwartego dostępu do rezultatów;

g)

aktywne upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów, w szczególności w celu kształtowania polityki;

g)

aktywne upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów, w szczególności w celu kształtowania polityki;

h)

wspieranie realizacji priorytetów polityki Unii;

h)

wspieranie realizacji priorytetów polityki Unii;

 

ha)

wzmocnienie wdrażania strategii inteligentnej specjalizacji oraz zwiększenie konkurencyjności ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji;

i)

wzmocnienie powiązań między badaniami naukowymi i innowacjami a innymi obszarami polityki, z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju;

i)

wzmocnienie powiązań między badaniami naukowymi i innowacjami a innymi obszarami polityki, z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju;

j)

realizacja, za pośrednictwem misji w dziedzinie badań naukowych i innowacji, ambitnych celów w określonych ramach czasowych;

j)

realizacja, za pośrednictwem misji w dziedzinie badań naukowych i innowacji, ambitnych celów w określonych ramach czasowych;

k)

zaangażowanie obywateli i użytkowników końcowych w proces współprojektowania i współtworzenia;

k)

zaangażowanie obywateli i użytkowników końcowych w proces współprojektowania i współtworzenia;

l)

poprawa komunikacji naukowej;

l)

poprawa komunikacji naukowej;

m)

przyspieszenie transformacji przemysłowej;

m)

przyspieszenie transformacji przemysłowej , w szczególności zaś transformacji ekologicznej i cyfrowej w przemyśle, a jednocześnie tworzenie trwałych miejsc pracy wysokiej jakości;

Uzasadnienie

Cele operacyjne programu ramowego powinny przyczyniać się do realizacji strategii inteligentnej specjalizacji w państwach członkowskich Unii i ich regionach, które stanowią zasadniczy składnik wsparcia Unii na rzecz badań naukowych i innowacji [COM(2018) 306 final].

Poprawka 32

Artykuł 5 ust. 1

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Dla każdej misji może zostać ustanowiona rada ds. misji. W jej skład wchodzi około 15 wysokich rangą osób, w tym przedstawiciele stosownych użytkowników końcowych. Rada ds. misji zapewnia doradztwo w odniesieniu do:

Dla każdej misji może zostać ustanowiona rada ds. misji. W jej skład wchodzi około 15 wysokich rangą osób, w tym stosowni przedstawiciele użytkowników końcowych oraz podmioty publiczne i prywatne . Rada ds. misji zapewnia doradztwo w odniesieniu do:

a)

treści programów prac oraz ich przeglądu, jeśli jest on niezbędny do osiągnięcia celów misji, w stosownych przypadkach we współpracy z zainteresowanymi stronami i ogółem społeczeństwa;

a)

treści programów prac oraz ich przeglądu, jeśli jest on niezbędny do osiągnięcia celów misji, we współpracy z  decydentami publicznymi państw członkowskich, władzami lokalnymi i regionalnymi , zainteresowanymi stronami i ogółem społeczeństwa;

Poprawka 33

Artykuł 10 ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Rada EIC może na żądanie wydać Komisji zalecenia dotyczące:

Rada EIC może na żądanie wydać Komisji zalecenia dotyczące:

a)

wszelkich kwestii, które z punktu widzenia innowacyjności mogą poprawić i wspierać ekosystemy innowacji w całej Europie, osiągnięcia i oddziaływanie celów komponentu EIC oraz zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań;

a)

wszelkich kwestii, które z punktu widzenia innowacyjności mogą poprawić i wspierać ekosystemy innowacji w całej Europie (w szczególności współpracę między ekosystemami regionalnymi i ośrodkami innowacji) , osiągnięcia i oddziaływanie celów komponentu EIC oraz zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań;

Poprawka 34

Artykuł 10 ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Rada EIC składa się z 15–20 wysokich rangą osób z różnych części ekosystemu innowacyjnego Europy , w tym przedsiębiorców, liderów biznesu, inwestorów i naukowców. Wnosi ona wkład w działania informacyjne, przy czym członkowie Rady EIC dążą do zwiększenia prestiżu marki EIC.

3.    Rada EIC składa się z 15–20 wysokich rangą osób z różnych części lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich ekosystemów innowacyjnych , w tym przedsiębiorców, liderów biznesu, inwestorów i naukowców. Wnosi ona wkład w działania informacyjne, przy czym członkowie Rady EIC dążą do zwiększenia prestiżu marki EIC.

Poprawka 35

Artykuł 10 ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Radzie EIC przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez Komisję w wyniku przejrzystego procesu rekrutacyjnego. Przewodniczący jest wysokiej rangi osobą publiczną związaną ze środowiskiem innowacji.

Radzie EIC przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez Komisję w wyniku przejrzystego procesu rekrutacyjnego. Przewodniczący jest wysokiej rangi osobą publiczną związaną ze środowiskiem innowacji.

Przewodniczący jest mianowany na kadencję ograniczoną do czterech lat, z możliwością jednokrotnego odnowienia.

Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Rady EIC, przygotowuje jej posiedzenia, przydziela zadania członkom oraz może ustanawiać specjalne podgrupy zajmujące się w szczególności identyfikacją nowych trendów technologicznych w dziedzinach objętych portfelem EIC. Promuje on EIC, działa jako partner do rozmów z Komisją i jest przedstawicielem EIC w środowisku innowacji. Komisja może zapewnić wsparcie administracyjne przewodniczącego w jego obowiązkach.

Przewodniczący jest mianowany na kadencję ograniczoną do czterech lat, z możliwością jednokrotnego odnowienia.

Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Rady EIC, przygotowuje jej posiedzenia, przydziela zadania członkom oraz może ustanawiać specjalne podgrupy zajmujące się w szczególności identyfikacją nowych trendów technologicznych w dziedzinach objętych portfelem EIC , ściśle angażując regionalne i krajowe agencje innowacji . Promuje on EIC, działa jako partner do rozmów z Komisją i jest przedstawicielem EIC w środowisku innowacji. Komisja może zapewnić wsparcie administracyjne przewodniczącego w jego obowiązkach.

Poprawka 36

Ocena skutków finansowych regulacji – punkt 1.4.4

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

CZĘŚĆ I – punkt 1.4.4. Ocena skutków finansowych regulacji (COM(2018) 436)

Program „Horyzont Europa” został zaprojektowany z myślą o umożliwieniu synergii z innymi unijnymi programami finansowania, w szczególności poprzez ustalenia dotyczące dodatkowego finansowania z programów UE, jeżeli warunki zarządzania to umożliwiają; kolejno, zamiennie, albo poprzez połączenie funduszy, w tym wspólne finansowanie działań.

CZĘŚĆ I – punkt 1.4.4. Ocena skutków finansowych regulacji (COM(2018) 436)

Program „Horyzont Europa” został zaprojektowany z myślą o umożliwieniu synergii z innymi unijnymi programami finansowania, w szczególności poprzez ustalenia dotyczące dodatkowego finansowania z programów UE, jeżeli warunki zarządzania to umożliwiają; kolejno, zamiennie, albo poprzez połączenie funduszy, w tym wspólne finansowanie działań.

Niewyczerpujący wykaz takich ustaleń i programów finansowania obejmuje synergię z następującymi programami:

Niewyczerpujący wykaz takich ustaleń i programów finansowania obejmuje synergię z następującymi programami:

wspólna polityka rolna (WPR)

wspólna polityka rolna (WPR)

zintegrowana polityka morska

wspólna polityka rybołówstwa

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Program na rzecz jednolitego rynku

Program na rzecz jednolitego rynku

Europejski program kosmiczny

Europejski program kosmiczny

instrument „Łącząc Europę”

instrument „Łącząc Europę”

program „Cyfrowa Europa”

program „Cyfrowa Europa”

program Erasmus

program Erasmus

instrument zewnętrzny

instrument zewnętrzny

Fundusz InvestEU

Fundusz InvestEU

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej — Wspólnoty Energii Atomowej

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Poprawka 37

Załącznik I „Działalność programowa”, część pierwsza „Planowanie strategiczne”, akapity 3 i 4 (strony 1 i 2)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone konsultacje i wymiany zdań z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim oraz z różnymi zainteresowanymi stronami w odniesieniu do priorytetów, w tym misji, w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, oraz odpowiednie rodzaje działań, które należy podjąć, w szczególności partnerstwa europejskie.

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone konsultacje i wymiany zdań z państwami członkowskimi i ich regionami, w tym z regionami najbardziej oddalonymi , Parlamentem Europejskim w odpowiednich przypadkach oraz z różnymi zainteresowanymi stronami w odniesieniu do priorytetów, w tym misji, w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, oraz odpowiednie rodzaje działań, które należy podjąć, w szczególności partnerstwa europejskie.

W oparciu o te szeroko zakrojone konsultacje w ramach planowania strategicznego określone zostaną wspólne cele i obszary działalności, takie jak obszary partnerstwa (proponowana podstawa prawna określa jedynie instrumenty i kryteria, które będą stanowić wytyczne dla ich stosowania) oraz obszary misji.

W oparciu o te szeroko zakrojone konsultacje w ramach planowania strategicznego określone zostaną wspólne cele i obszary działalności, takie jak obszary partnerstwa (proponowana podstawa prawna określa jedynie instrumenty i kryteria, które będą stanowić wytyczne dla ich stosowania) oraz obszary misji.

Planowanie strategiczne przyczyni się do opracowania i wdrożenia polityki w odpowiednich obszarach na poziomie UE, a także uzupełniających strategii politycznych w państwach członkowskich. Podczas procesu planowania strategicznego uwzględnione zostaną priorytety polityki UE, aby zwiększyć wkład badań naukowych i innowacji w realizację polityki. W planowaniu strategicznym uwzględnione zostaną również prognozy, badania i inne dowody naukowe oraz odpowiednie istniejące inicjatywy na szczeblu unijnym i krajowym.

Planowanie strategiczne przyczyni się do opracowania i wdrożenia polityki w odpowiednich obszarach na poziomie UE, a także uzupełniających strategii politycznych w państwach członkowskich i ich regionach, w tym w regionach najbardziej oddalonych . Podczas procesu planowania strategicznego uwzględnione zostaną priorytety polityki UE, aby zwiększyć wkład badań naukowych i innowacji w realizację polityki. W planowaniu strategicznym uwzględnione zostaną również prognozy, badania i inne dowody naukowe oraz odpowiednie istniejące inicjatywy na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym .

Poprawka 38

Załącznik I „Działalność programowa”, część pierwsza „Planowanie strategiczne”, akapity 11 i 12 (strony 2 i 3)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

W ramach niniejszego programu w dalszym ciągu wspierane będą „inicjatywy przewodnie FET” wspierane w ramach programu „Horyzont 2020”. Ponieważ posiadają one istotne analogie z misjami, inne „inicjatywy przewodnie FET”, jeżeli powstaną, będą wspierane w ramach niniejszego programu ramowego jako misje ukierunkowane na przyszłe i powstające technologie.

W ramach niniejszego programu w dalszym ciągu wspierane będą „inicjatywy przewodnie FET” wspierane w ramach programu „Horyzont 2020”. Ponieważ posiadają one istotne analogie z misjami, inne „inicjatywy przewodnie FET”, jeżeli powstaną, będą wspierane w ramach niniejszego programu ramowego jako misje ukierunkowane na przyszłe i powstające technologie.

 

Nowy program ramowy będzie miał na celu lepsze uznanie i mobilizację doskonałości rozproszonej we wszystkich państwach członkowskich i regionach Europy, będzie wspierał w szczególności inicjatywy umożliwiające budowanie transnarodowej i transregionalnej współpracy pomiędzy ekosystemami regionalnymi i ośrodkami innowacji.

Dialog w dziedzinie współpracy naukowo-technicznej z międzynarodowymi partnerami UE oraz dialog polityczny z głównymi regionami świata wniosą istotny wkład w systematyczną identyfikację możliwości współpracy, co – w połączeniu ze zróżnicowaniem pod kątem kraju/regionu – będzie pomocne w ustanawianiu priorytetów.

Dialog w dziedzinie współpracy naukowo-technicznej z międzynarodowymi partnerami UE oraz dialog polityczny z głównymi regionami świata wniosą istotny wkład w systematyczną identyfikację możliwości współpracy, co – w połączeniu ze zróżnicowaniem pod kątem kraju/regionu – będzie pomocne w ustanawianiu priorytetów.

Poprawka 39

Załącznik I „Działalność programowa”, część druga „Upowszechnianie i komunikacja”, akapity 1 i 2 (strona 3)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

„Horyzont Europa” zapewni specjalne wsparcie na rzecz otwartego dostępu do publikacji naukowych, repozytoriów wiedzy i innych źródeł danych. Wspierane będą działania w zakresie rozpowszechniania i upowszechniania wiedzy, również będącej wynikiem współpracy z innymi programami UE, w tym grupowanie i tworzenie pakietów rezultatów oraz danych w językach i formatach dla grup docelowych i sieci z przeznaczeniem dla obywateli, przemysłu, administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i decydentów. W tym celu program „Horyzont Europa” może korzystać z zaawansowanych technologii i narzędzi analitycznych.

„Horyzont Europa” zapewni specjalne wsparcie na rzecz otwartego dostępu do publikacji naukowych, repozytoriów wiedzy i innych źródeł danych. Wspierane będą działania w zakresie rozpowszechniania i upowszechniania wiedzy, również będącej wynikiem współpracy z innymi programami UE, w tym grupowanie i tworzenie pakietów rezultatów oraz danych w językach i formatach dla grup docelowych i sieci z przeznaczeniem dla obywateli, przemysłu, administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i decydentów. W tym celu program „Horyzont Europa” może korzystać z zaawansowanych technologii i narzędzi analitycznych.

Zapewnione zostanie stosowne wsparcie na rzecz mechanizmów informowania potencjalnych wnioskodawców o programie (np. krajowe punkty kontaktowe).

Zapewnione zostanie stosowne wsparcie na rzecz mechanizmów informowania potencjalnych wnioskodawców o programie (np. krajowe i regionalne punkty kontaktowe) , w szczególności w tych państwach członkowskich i regionach, które uczestniczyły w programie „Horyzont 2020” w najmniejszym stopniu .

Poprawka 40

Załącznik I

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

INFRASTRUKTURY BADAWCZE

INFRASTRUKTURY BADAWCZE

Uzasadnienie

Uzasadnienie

COM(2018) 436 final (załącznik I), s. 17

COM(2018) 436 final (załącznik I), s. 17

Działania przyczynią się do realizacji różnych celów zrównoważonego rozwoju, takich jak: Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia; Cel 7 – Czysta i dostępna energia; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu.

Działania przyczynią się do realizacji różnych celów zrównoważonego rozwoju, takich jak: Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia; Cel 7 – Czysta i dostępna energia; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu ; Cel 14 – Życie pod wodą; Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów .

Uzasadnienie

Istnieje wiele przykładów infrastruktury należącej do ESFRI, które odnoszą się do środowiska morskiego, co uzasadnia włączenie celu zrównoważonego rozwoju nr 14. Proponowane włączenie celu nr 17 wynika z samego pojęcia infrastruktury wspólnej na poziomie całej UE oraz związanego z tym partnerstwa na rzecz realizacji celów.

Poprawka 41

Załącznik 1 filar II

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

Reformy systemów i polityki w dziedzinie zdrowia publicznego w Europie i poza nią;

Reformy systemów i polityki w dziedzinie zdrowia publicznego w Europie i poza nią;

Nowe modele i sposoby podejścia do zdrowia i opieki oraz możliwość ich przenoszenia lub adaptacji pomiędzy krajami i regionami;

Nowe modele i sposoby podejścia do zdrowia i opieki oraz możliwość ich przenoszenia lub adaptacji pomiędzy krajami i regionami , wkład sektora wolontariatu i sektora nienastawionego na zysk ;

Poprawa oceny technologii medycznych;

Poprawa oceny technologii medycznych;

Kształtowanie się nierówności w dziedzinie zdrowia i skuteczna polityka w odpowiedzi na nie;

Kształtowanie się nierówności w dziedzinie zdrowia i skuteczna polityka w odpowiedzi na nie;

Przyszli pracownicy służby zdrowia i ich potrzeby;

Przyszli pracownicy służby zdrowia i ich potrzeby;

Poprawa szybkiego informowania o zdrowiu oraz wykorzystania danych dotyczących zdrowia, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa, prywatności, interoperacyjności, norm, porównywalności i integralności;

Poprawa szybkiego informowania o zdrowiu oraz wykorzystania danych dotyczących zdrowia, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa, prywatności, interoperacyjności, norm, porównywalności i integralności;

Odporność systemów opieki zdrowotnej w odniesieniu do skutków kryzysów i możliwość dostosowania się do radykalnych innowacji;

Odporność systemów opieki zdrowotnej w odniesieniu do skutków kryzysów i możliwość dostosowania się do radykalnych innowacji;

Rozwiązania w zakresie wzmocnienia pozycji obywateli i pacjentów, samodzielnego monitorowania i interakcji z pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej, aby zapewnić bardziej zintegrowaną opiekę oraz podejście ukierunkowane na użytkownika;

Rozwiązania w zakresie wzmocnienia pozycji obywateli i pacjentów, samodzielnego monitorowania i interakcji z pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej, aby zapewnić bardziej zintegrowaną opiekę oraz podejście ukierunkowane na użytkownika;

Dane, informacje, wiedza i najlepsze praktyki w dziedzinie badań nad systemami opieki zdrowotnej na poziomie UE i globalnym.

Dane, informacje, wiedza i najlepsze praktyki w dziedzinie badań nad systemami opieki zdrowotnej na poziomie UE i globalnym.

Poprawka 42

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar II – Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, klaster „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”, pkt 2.1, akapit 2 (strona 28)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

UE musi wspierać model zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z postępu technologicznego, zwiększaniu zaufania do demokratycznych rządów i promowaniu ich innowacyjności, zwalczaniu nierówności, bezrobocia, marginalizacji, dyskryminacji i radykalizacji, gwarantowaniu praw człowieka, wspieraniu różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianiu pozycji obywateli poprzez innowacje społeczne. Zarządzanie migracją i integracja migrantów będą również nadal miały charakter priorytetowy. Zasadnicze znaczenie ma rola badań naukowych i innowacji w naukach społecznych i humanistycznych w odpowiedzi na te wyzwania i osiąganiu celów UE.

UE musi wspierać model zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z postępu technologicznego, zwiększaniu zaufania do demokratycznych rządów i promowaniu ich innowacyjności, zwalczaniu nierówności, bezrobocia, marginalizacji, dyskryminacji i radykalizacji, chronieniu i wspieraniu praw człowieka, różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego , rozwijaniu dostępu do kultury i edukacji dla wszystkich oraz wzmacnianiu pozycji obywateli poprzez innowacje społeczne oraz rozwój gospodarki społecznej . Zarządzanie migracją , przyjmowanie i integracja migrantów będą również nadal miały charakter priorytetowy. Zasadnicze znaczenie ma rola badań naukowych i innowacji w naukach społecznych i humanistycznych w odpowiedzi na te wyzwania i osiąganiu celów UE.

 

Cel integracji społecznej musi opierać się w szczególności na podniesieniu wartości dziedzictwa kulturowego, materialnego lub niematerialnego, które w obecnym kontekście globalizacji odgrywa kluczową rolę w poczuciu przynależności ludności, zwłaszcza w wymiarze regionalnym i językowym. Europa, budowana przez wieki poprzez współistnienie bardzo zróżnicowanych społeczności, które pozostawiły po sobie ogromne dziedzictwo, musi zatem wraz z regionami i państwami podjąć to wyzwanie i wesprzeć ochronę i podkreślanie wartości dziedzictwa. Działanie to jest tym bardziej istotne, że dotyczy ważnego obszaru eksperymentów i zastosowań dla wielu innowacji technologicznych. Cel integracji społecznej musi opierać się w szczególności na podniesieniu wartości dziedzictwa kulturowego, materialnego lub niematerialnego, które w obecnym kontekście globalizacji odgrywa kluczową rolę w poczuciu przynależności ludności, zwłaszcza w wymiarze regionalnym i językowym. Europa, budowana przez wieki poprzez współistnienie bardzo zróżnicowanych społeczności, które pozostawiły po sobie ogromne dziedzictwo, musi zatem wraz z regionami i państwami podjąć to wyzwanie i wesprzeć ochronę i podkreślanie wartości dziedzictwa. Działanie to jest tym bardziej istotne, że dotyczy ważnego obszaru eksperymentów i zastosowań dla wielu innowacji technologicznych. Ich zastosowanie w zakresie dziedzictwa kulturowego stanowi potężną siłę napędową gospodarki ze względu na korzyści w sektorze turystyki generowane na rzecz regionów.

Poprawka 43

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar II – Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, klaster „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”, pkt 2.1, akapit 6 (strona 28)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach tego globalnego wyzwania zostaną dostosowane na całej linii do priorytetów Komisji w zakresie: zmian demokratycznych; zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji; sprawiedliwości i praw podstawowych; pogłębionej i bardziej sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej; jednolitego rynku cyfrowego. W kontekście zobowiązań programu rzymskiego prowadzone będą działania na rzecz „Europy socjalnej” oraz „Unii, która chroni nasze dziedzictwo kulturowe i promuje różnorodność kulturową”. Działania będą również wspierać europejski filar praw socjalnych oraz globalne porozumienie w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji.

Działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach tego globalnego wyzwania zostaną dostosowane na całej linii do priorytetów Komisji w zakresie: zmian demokratycznych; zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji; edukacji; sprawiedliwości i praw podstawowych; pogłębionej i bardziej sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej; jednolitego rynku cyfrowego. W kontekście zobowiązań programu rzymskiego prowadzone będą działania na rzecz „Europy socjalnej” oraz „Unii, która chroni nasze dziedzictwo kulturowe i promuje różnorodność kulturową”. Działania będą również wspierać europejski filar praw socjalnych oraz cel dotyczący społeczeństwa opartego na wiedzy, a także globalne porozumienie w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji.

Poprawka 44

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar II – Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, klaster „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”, pkt 2.2.1 (strona 30)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

Historia, ewolucja i skuteczność systemów demokratycznych na różnych poziomach i w różnych formach; Aspekty cyfryzacji i wpływ komunikacji w sieciach społecznościowych oraz rola polityki w odniesieniu do edukacji i młodzieży jako filary demokratycznego obywatelstwa;

Historia, ewolucja i skuteczność systemów demokratycznych na różnych poziomach i w różnych formach; Aspekty cyfryzacji i wpływ komunikacji w sieciach społecznościowych oraz rola polityki w odniesieniu do edukacji i młodzieży jako filary demokratycznego obywatelstwa;

Innowacyjne podejście do wspierania przejrzystości, zdolności reagowania, rozliczalności, skuteczności i legitymizacji rządów demokratycznych przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i praworządności;

Innowacyjne podejście do wspierania przejrzystości, zdolności reagowania, rozliczalności, skuteczności i legitymizacji rządów demokratycznych przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i praworządności;

Strategie dotyczące populizmu, ekstremizmu, radykalizacji postaw, terroryzmu oraz włączenia i zaangażowania niezadowolonych i marginalizowanych obywateli;

Strategie dotyczące populizmu, ekstremizmu, radykalizacji postaw, terroryzmu oraz włączenia i zaangażowania niezadowolonych i marginalizowanych obywateli;

Lepsze zrozumienie roli norm dziennikarskich i treści tworzonych przez użytkowników w społeczeństwie w ogromnym stopniu połączonym z siecią oraz opracowanie narzędzi służących zwalczaniu dezinformacji;

Lepsze zrozumienie roli norm dziennikarskich i treści tworzonych przez użytkowników w społeczeństwie w ogromnym stopniu połączonym z siecią oraz opracowanie narzędzi służących zwalczaniu dezinformacji;

Rola wielokulturowego obywatelstwa i tożsamości w kontekście demokratycznego obywatelstwa i zaangażowania politycznego;

Rola wielokulturowego obywatelstwa i tożsamości w kontekście demokratycznego obywatelstwa i zaangażowania politycznego;

Wpływ postępu technologicznego i naukowego, w tym dużych zbiorów danych, portali społecznościowych i sztucznej inteligencji na demokrację;

Wpływ postępu technologicznego i naukowego, w tym dużych zbiorów danych, portali społecznościowych i sztucznej inteligencji na demokrację;

Demokracja deliberatywna i uczestnicząca oraz aktywne i integracyjne obywatelstwo, w tym wymiar cyfrowy;

Demokracja deliberatywna i uczestnicząca oraz aktywne i integracyjne obywatelstwo, w tym wymiar cyfrowy;

 

Rola miast i regionów jako miejsc tworzenia poczucia obywatelstwa, więzi społecznych i kulturowych, transformacji ekologicznej i energetycznej oraz rozwoju gospodarczego i innowacji; ich wkład w rozwój innowacji społecznych, praktyk demokratycznych oraz obywatelstwa lokalnego, krajowego i europejskiego;

Wpływ nierówności gospodarczych i społecznych na udział w życiu politycznym i demokrację oraz wykazanie, w jaki sposób odwracanie nierówności i zwalczanie wszelkich postaci dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, może podtrzymywać demokrację.

Wpływ nierówności gospodarczych i społecznych na udział w życiu politycznym i demokrację oraz wykazanie, w jaki sposób odwracanie nierówności i zwalczanie wszelkich postaci dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, może podtrzymywać demokrację.

Uzasadnienie

Miasta i regiony również są narzędziem na rzecz bezpieczniejszego i bardziej integracyjnego społeczeństwa, a ich rola musi być przedmiotem badań naukowych.

Poprawka 45

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar II – Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, klaster „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”, pkt 2.2.3 (strona 31 i 32)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

2.2.3.

Przemiany społeczne i gospodarcze

2.2.3.

Edukacja, zatrudnienie, przemiany społeczne i gospodarcze

Społeczeństwa europejskie przechodzą głębokie przemiany społeczno-gospodarcze, zwłaszcza w wyniku globalizacji i innowacji technologicznych. Jednocześnie odnotowano wzrost nierówności dochodowych w większości państw europejskich. Potrzebne są dalekosiężne strategie w celu promowania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i odwrócenia nierówności, zwiększenia wydajności (w tym postępów w jej pomiarach) i kapitału ludzkiego, reagowania na wyzwania związane z migracją i integracją oraz wspierania solidarności międzypokoleniowej i mobilności społecznej. Systemy kształcenia i szkolenia są potrzebne do osiągnięcia bardziej sprawiedliwej i dostatniej przyszłości.

Społeczeństwa europejskie przechodzą głębokie przemiany społeczno-gospodarcze, zwłaszcza w wyniku globalizacji i innowacji technologicznych. Jednocześnie odnotowano wzrost nierówności dochodowych w większości państw europejskich. Potrzebne są dalekosiężne strategie w celu promowania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i odwrócenia nierówności, zwiększenia wydajności (w tym postępów w jej pomiarach) i kapitału ludzkiego, reagowania na wyzwania związane z migracją i integracją oraz wspierania solidarności międzypokoleniowej i mobilności społecznej. Systemy kształcenia i szkolenia są potrzebne do osiągnięcia bardziej sprawiedliwej i dostatniej przyszłości.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

Baza wiedzy do celów doradztwa w zakresie inwestycji i polityki, w szczególności w dziedzinie kształcenia i szkolenia, aby osiągnąć umiejętności o wysokiej wartości dodanej, wydajność, mobilność społeczną, wzrost gospodarczy, innowacje społeczne i nowe miejsca pracy; Rola kształcenia i szkolenia w niwelowaniu nierówności;

Rola kształcenia i szkolenia w niwelowaniu nierówności; organizacja systemu szkolnego i szkoleniowego; praktyki pedagogiczne i innowacyjne; działania wspierające rozwój, kreatywność, autonomię i krytyczne myślenie; wsparcie dostosowane do każdego młodego człowieka, przyczyniające się do sukcesu wszystkich w szkole i w procesie szkolenia;

Zrównoważony rozwój społeczny wykraczający poza wskaźniki oparte wyłącznie na PKB, w szczególności nowe modele gospodarcze i biznesowe oraz nowe technologie finansowe;

Zrównoważony rozwój społeczny wykraczający poza wskaźniki oparte wyłącznie na PKB, w szczególności nowe modele gospodarcze i biznesowe oraz nowe technologie finansowe; różnorodność celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz misji przedsiębiorstw;

Narzędzia statystyczne i inne narzędzia gospodarcze umożliwiające lepsze zrozumienie wzrostu gospodarczego i innowacji w kontekście słabego wzrostu wydajności;

Narzędzia statystyczne i inne narzędzia gospodarcze umożliwiające lepsze zrozumienie wzrostu gospodarczego i innowacji w kontekście słabego wzrostu wydajności;

Nowe rodzaje pracy, rola pracy, tendencje i zmiany na rynkach pracy i w zakresie dochodów we współczesnych społeczeństwach oraz ich wpływ na rozkład dochodów, niedyskryminację, w tym równość płci i włączenie społeczne;

Nowe rodzaje pracy, rola pracy, miejsce pracowników w przedsiębiorstwie, tendencje i zmiany na rynkach pracy i w zakresie dochodów we współczesnych społeczeństwach oraz ich wpływ na rozkład dochodów, niedyskryminację, w tym równość płci i włączenie społeczne;

Systemy podatkowe i systemy zabezpieczenia społecznego wraz z polityką w zakresie zabezpieczenia społecznego i inwestycji społecznych w celu odwrócenia nierówności i rozwiązania problemu negatywnego wpływu technologii, demografii i różnorodności;

Systemy podatkowe i systemy zabezpieczenia społecznego wraz z polityką w zakresie zabezpieczenia społecznego i inwestycji społecznych w celu odwrócenia nierówności i rozwiązania problemu negatywnego wpływu technologii, demografii i różnorodności;

Mobilność ludzi w kontekście globalnym i lokalnym w celu lepszego zarządzania migracją i integracji migrantów, w tym uchodźców; przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych i praw człowieka; większy i lepszy dostęp do wysokiej jakości kształcenia, szkoleń, usług wsparcia, aktywnego i integracyjnego obywatelstwa, zwłaszcza w przypadku osób w trudnej sytuacji;

Mobilność ludzi w kontekście globalnym i lokalnym w celu lepszego zarządzania migracją i integracji migrantów, w tym uchodźców; przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych i praw człowieka; większy i lepszy dostęp do wysokiej jakości kształcenia, szkoleń, usług wsparcia, aktywnego i integracyjnego obywatelstwa, zwłaszcza w przypadku osób w trudnej sytuacji;

Systemy kształcenia i szkolenia mające na celu promowanie i optymalne wykorzystanie transformacji cyfrowej w UE, również w celu zarządzania ryzykiem związanym z globalnym połączeniem z siecią i innowacjami technologicznymi, zwłaszcza pojawiającymi się zagrożeniami w sieci, problemami etycznymi, nierównościami społeczno-ekonomicznymi i radykalnymi zmianami na rynkach;

Systemy kształcenia i szkolenia mające na celu promowanie i optymalne wykorzystanie transformacji cyfrowej w UE, również w celu zarządzania ryzykiem związanym z globalnym połączeniem z siecią i innowacjami technologicznymi, zwłaszcza pojawiającymi się zagrożeniami w sieci, problemami etycznymi, nierównościami społeczno-ekonomicznymi i radykalnymi zmianami na rynkach;

Modernizacja organów publicznych w celu zaspokojenia oczekiwań obywateli odnośnie do świadczenia usług, przejrzystości, dostępności, otwartości, rozliczalności i koncentracji na użytkowniku;

Modernizacja organów publicznych w celu zaspokojenia oczekiwań obywateli odnośnie do świadczenia usług, przejrzystości, dostępności, otwartości, rozliczalności i koncentracji na użytkowniku;

Skuteczność systemów wymiaru sprawiedliwości oraz poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zasady niezawisłości wymiaru sprawiedliwości i praworządności, z zastosowaniem sprawiedliwych, skutecznych i przejrzystych metod postępowania zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.

Skuteczność systemów wymiaru sprawiedliwości oraz poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zasady niezawisłości wymiaru sprawiedliwości i praworządności, z zastosowaniem sprawiedliwych, skutecznych i przejrzystych metod postępowania zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.

Poprawka 46

Załącznik I filar II (strona 36)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

3.2.

Obszary interwencji

3.2.

Obszary interwencji

3.2.1.

Technologie produkcyjne

3.2.1.

Przekrojowe siły napędowe przekształcenia i wydajności

Sektor produkcji jest główną siłą napędową zatrudnienia i dobrobytu w UE, wytwarzając ponad trzy czwarte światowego eksportu UE i zapewniając ponad 100 mln pośrednich i bezpośrednich miejsc pracy. Najważniejszym wyzwaniem dla sektora produkcji UE jest utrzymanie konkurencyjności na poziomie światowym dzięki bardziej inteligentnym i spersonalizowanym produktom o wysokiej wartości dodanej, wytworzonym przy znacznie niższych kosztach energii. Wkład kreatywny i kulturowy będzie miał zasadnicze znaczenie dla uzyskania wartości dodanej.

Przyszłość przemysłu zależy od wyzwań technologicznych, a także od wyzwań społecznych i organizacyjnych, które decydują o jego konkurencyjności, są często słabo rozumiane i wymagają nowego rozwoju wiedzy, jej rozpowszechniania i przyswajania.

 

Ogólne kierunki

Organizacja łańcuchów wartości i współpraca w ramach tych łańcuchów; dystrybucja wartości dodanej, mechanizmy negocjacji i ustalania cen; narzędzia wymiany informacji i pracy zespołowej, współprojektowanie; wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do projektowania, przygotowywania do produkcji przemysłowej i szkolenia operatorów;

Tworzenie klastrów, lokalne sieci współpracy, rozwój ekosystemów terytorialnych i ośrodków innowacji; rozwój pozytywnych skutków zewnętrznych przez regiony z myślą o zwiększeniu ich atrakcyjności oraz konkurencyjności ich przemysłu;

Ergonomia i poprawa warunków pracy; dostęp do uczenia się przez całe życie i dostosowanie umiejętności do przeobrażeń profili zawodowych; mobilizacja doświadczenia i kreatywności pracowników;

Usuwanie przeszkód dla transformacji przedsiębiorstw, w szczególności transformacji cyfrowej: dostęp do finansowania, innowacji i umiejętności; budowanie strategii transformacji i zarządzanie nimi, wspieranie zmian; zmiana postrzegania przemysłu i zawodów z nim związanych.

 

3.2.2.

Technologie produkcyjne

Sektor produkcji jest główną siłą napędową zatrudnienia i dobrobytu w UE, wytwarzając ponad trzy czwarte światowego eksportu UE i zapewniając ponad 100 mln pośrednich i bezpośrednich miejsc pracy. Najważniejszym wyzwaniem dla sektora produkcji UE jest utrzymanie konkurencyjności na poziomie światowym dzięki bardziej inteligentnym i spersonalizowanym produktom o wysokiej wartości dodanej, wytworzonym przy znacznie niższych kosztach energii. Wkład kreatywny i kulturowy będzie miał zasadnicze znaczenie dla uzyskania wartości dodanej.

Uzasadnienie

Na tym etapie program „Horyzont Europa” zaniedbuje lub minimalizuje aspekty przekrojowe i organizacyjne, które przyczyniają się jednak w dużym stopniu do transformacji i konkurencyjności przemysłu i w zakresie których Europa potrzebuje więcej wiedzy naukowej i innowacji.

Poprawka 47

Załącznik I filar II (strona 46)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

CZĘŚĆ II – załącznik I

CZĘŚĆ II – załącznik I

Punkt 4 KLASTER „KLIMAT, ENERGETYKA I MOBILNOŚĆ”

Punkt 4 KLASTER „KLIMAT, ENERGETYKA I MOBILNOŚĆ”

4.1.

Uzasadnienie

4.1.

Uzasadnienie

[…]

[…]

Działania w ramach tego klastru przyczynią się w szczególności do realizacji celów unii energetycznej, a także celów jednolitego rynku cyfrowego, agendy na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, wzmocnienia UE jako podmiotu globalnego, nowej strategii dotyczącej polityki przemysłowej UE, gospodarki o obiegu zamkniętym, inicjatywy na rzecz surowców, unii bezpieczeństwa i agendy miejskiej, wspólnej polityki rolnej UE oraz przepisów UE służących ograniczeniu hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Działania w ramach tego klastru przyczynią się w szczególności do realizacji celów unii energetycznej, a także celów jednolitego rynku cyfrowego, agendy na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, wzmocnienia UE jako podmiotu globalnego, nowej strategii dotyczącej polityki przemysłowej UE, gospodarki o obiegu zamkniętym, niebieskiego wzrostu, inicjatywy na rzecz surowców, unii bezpieczeństwa i agendy miejskiej, wspólnej polityki rolnej , zintegrowanej polityki morskiej i polityki rybołówstwa UE oraz przepisów UE służących ograniczeniu hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

[…]

[…]

Uzasadnienie

Polityka morska i rybołówstwo to kluczowe sektory dla UE, należy więc zawrzeć odniesienie do nich.

Poprawka 48

Załącznik I filar II – pkt 4.2.5. Społeczności i miasta (strona 49 i 50)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

[…]

[…]

Jakość życia obywateli, bezpieczna mobilność, innowacje społeczne w miastach, zdolność miast do wprowadzenia obiegu zamkniętego i regeneracji, ograniczony ślad środowiskowy i zmniejszenie zanieczyszczenia;

Jakość życia obywateli, bezpieczna mobilność, innowacje społeczne w miastach, zdolność miast do wprowadzenia obiegu zamkniętego i regeneracji, ograniczony ślad środowiskowy i zmniejszenie zanieczyszczenia;

 

Mobilizacja obywateli w miastach i regionach, demokratyczne wyzwania dotyczące transformacji ekologicznej i energetycznej; akceptacja społeczna i poparcie dla zmian związanych ze ścieżkami transformacji; zmniejszenie nierówności związanych z adaptacją do zmiany klimatu oraz transformacją ekologiczną i energetyczną;

[…]

[…]

Poprawka 49

Załącznik I filar II – pkt 5.2.4 Morza i oceany (strona 58 i 59)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

[…]

[…]

Niebieskie łańcuchy wartości, różnorodność wykorzystania przestrzeni morskiej i wzrost sektora energii odnawialnej na morzach i oceanach, w tym zrównoważone mikro- i makroglony;

Niebieskie łańcuchy wartości, różnorodność wykorzystania przestrzeni morskiej i wzrost przemysłu morskiego, w tym sektora energii odnawialnej na morzach i oceanach, łącznie ze zrównoważonymi mikro- i makroglonami;

 

Działalność na styku lądu z morzem wokół obszarów przybrzeżnych, zrównoważony rozwój różnych sektorów gospodarki niebieskiej, w tym rybołówstwa i hodowli morskich, jak również turystyki przybrzeżnej; systemowe podejście do zrównoważonego rozwoju portów i obszarów przybrzeżnych; problem urbanizacji i starzenia się ludności na obszarach przybrzeżnych;

Oparte na przyrodzie rozwiązania wykorzystujące dynamikę ekosystemów ekosystemów morskich i przybrzeżnych

Oparte na przyrodzie rozwiązania wykorzystujące dynamikę ekosystemów ekosystemów morskich i przybrzeżnych

[…].

[…].

Poprawka 50

Załącznik I filar II – pkt 6.2.2. Globalne wyzwania (strona 64)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

2.

Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo

2.

Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo

Badania nad nierównością, ubóstwem i wykluczeniem, mobilnością społeczną, różnorodnością kulturową i umiejętnościami; ocena wpływu przemian społecznych, demograficznych i technologicznych na gospodarkę i społeczeństwo;

Badania nad nierównością, ubóstwem i wykluczeniem, mobilnością społeczną, różnorodnością kulturową i umiejętnościami; ocena wpływu przemian społecznych, demograficznych i technologicznych na gospodarkę i społeczeństwo;

 

Badania nad powstawaniem nierówności na poziomie szkolnym oraz nad rozwojem systemu kształcenia i szkolenia umożliwiającego wszystkim osiągnięcie sukcesu i rozwój przez całe życie;

Wspieranie zachowania dziedzictwa kulturowego;

Wspieranie zachowania dziedzictwa kulturowego;

[…]

[…]

Poprawka 51

Załącznik I filar II (strona 66)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

5.

Żywność i zasoby naturalne

5.

Żywność i zasoby naturalne

[…]

[…]

Laboratoria referencyjne UE ds. dodatków paszowych, organizmów zmodyfikowanych genetycznie i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

Laboratoria referencyjne UE ds. dodatków paszowych, organizmów zmodyfikowanych genetycznie i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

 

Centrum wiedzy na temat lokalnych systemów żywnościowych;

Centrum wiedzy na temat fałszowania żywności i jakości żywności;

Centrum wiedzy na temat fałszowania żywności i jakości żywności;

Centrum wiedzy na temat biogospodarki.

Centrum wiedzy na temat biogospodarki.

Poprawka 52

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar III – Otwarte innowacje”, akapit 7 (strona 68 i 69)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Aby Europa była liderem tej nowej fali przełomowych innowacji, konieczne jest rozwiązanie następujących podstawowych wyzwań:

Aby Europa była liderem tej nowej fali przełomowych innowacji, konieczne jest rozwiązanie następujących podstawowych wyzwań:

poprawa przekształcania nauki w innowacje w celu przyspieszenia transferu pomysłów, technologii i talentów z bazy badawczej do przedsiębiorstw typu start-up i przemysłu;

poprawa przekształcania nauki w innowacje w celu przyspieszenia transferu pomysłów, technologii i talentów z bazy badawczej do przedsiębiorstw typu start-up i przemysłu;

przyspieszenie transformacji przemysłowej: przemysł europejski pozostaje w tyle pod względem stosowania nowych technologii i zwiększania ich skali: 77 % nowych i dużych przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub Azji, a zaledwie 16 % z nich ma siedzibę w Europie;

przyspieszenie transformacji przemysłowej: przemysł europejski pozostaje w tyle pod względem stosowania nowych technologii i zwiększania ich skali: 77 % nowych i dużych przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub Azji, a zaledwie 16 % z nich ma siedzibę w Europie;

zwiększenie finansowania ryzyka w celu wyeliminowania luk w finansowaniu: innowatorzy w Europie są dotknięci problemem niewielkiej dostępności finansowania ryzyka. Kapitał wysokiego ryzyka ma kluczowe znaczenie dla przekształcenia przełomowych innowacji w przedsiębiorstwa przodujące w skali światowej, ale w Europie wynosi on mniej niż jedna czwarta kapitału zebranego w Stanach Zjednoczonych i w Azji. Europa musi zaradzić sytuacji „doliny śmierci”, w której pomysły i innowacje nie docierają na rynek ze względu na lukę między wsparciem publicznym a inwestycjami prywatnymi, w szczególności w odniesieniu do przełomowych innowacji o wysokim stopniu ryzyka i inwestycji długoterminowych;

zwiększenie finansowania ryzyka w celu wyeliminowania luk w finansowaniu: innowatorzy w Europie są dotknięci problemem niewielkiej dostępności finansowania ryzyka. Kapitał wysokiego ryzyka ma kluczowe znaczenie dla przekształcenia przełomowych innowacji w przedsiębiorstwa przodujące w skali światowej, ale w Europie wynosi on mniej niż jedna czwarta kapitału zebranego w Stanach Zjednoczonych i w Azji. Europa musi zaradzić sytuacji „doliny śmierci”, w której pomysły i innowacje nie docierają na rynek ze względu na lukę między wsparciem publicznym a inwestycjami prywatnymi, w szczególności w odniesieniu do przełomowych innowacji o wysokim stopniu ryzyka i inwestycji długoterminowych;

poprawa i uproszczenie europejskiego systemu finansowania oraz wspieranie badań naukowych i innowacji: duża ilość źródeł finansowania powoduje, że system, w którym muszą obracać się innowatorzy, jest skomplikowany. Działalność UE musi być prowadzona we współpracy i w koordynacji z innymi inicjatywami na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, w celu wzmocnienia i dostosowania zdolności wspierania oraz zapewnienia prostego systemu dla wszystkich europejskich innowatorów;

poprawa i uproszczenie europejskiego systemu finansowania oraz wspieranie badań naukowych i innowacji: duża ilość źródeł finansowania powoduje, że system, w którym muszą obracać się innowatorzy, jest skomplikowany. Działalność UE musi być prowadzona we współpracy i w koordynacji z innymi inicjatywami na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, w celu wzmocnienia i dostosowania zdolności wspierania oraz zapewnienia prostego systemu dla wszystkich europejskich innowatorów;

przezwyciężenie rozdrobnienia ekosystemu innowacji. Chociaż w Europie działa coraz więcej ośrodków innowacji, nie są one dobrze połączone. Przedsiębiorstwa o międzynarodowym potencjale wzrostu muszą radzić sobie z fragmentacją rynków krajowych z różnymi językami, kulturami organizacyjnymi i przepisami.

przezwyciężenie rozdrobnienia ekosystemu innowacji. Chociaż w Europie działa coraz więcej ośrodków innowacji, nie są one dobrze połączone. Przedsiębiorstwa o międzynarodowym potencjale wzrostu muszą radzić sobie z fragmentacją rynków krajowych z różnymi językami, kulturami organizacyjnymi i przepisami;

 

uznanie terytorialnego zakorzenienia nauki i innowacji oraz znacznego wkładu ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji, zdolnych do szybkiego reagowania i będących nośnikami radykalnych innowacji, zdolnych zapewnić ciągłość wsparcia dla mobilizacji na rzecz rozwoju umiejętności i zasobów ludzkich.- uznanie terytorialnego zakorzenienia nauki i innowacji oraz znacznego wkładu ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji, zdolnych do szybkiego reagowania i będących nośnikami radykalnych innowacji, zdolnych zapewnić ciągłość wsparcia dla mobilizacji na rzecz rozwoju umiejętności i zasobów ludzkich. W dążeniu do tego celu należy lepiej uwzględnić inteligentne specjalizacje i tworzenie sieci kontaktów między nimi .

Poprawka 53

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar III – Otwarte innowacje”, akapit 11 (strona 70)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

O ile EIC będzie bezpośrednio wspierać przełomowe innowacje, to ogólne środowisko, w którym rozwijają się i powstają innowacje europejskie, musi być dalej rozwijane i udoskonalane: wspieranie innowacji w całej Europie, we wszystkich aspektach i formach, w tym, w miarę możliwości, poprzez komplementarność polityki i zasobów UE i krajowych , musi być wspólnym europejskim projektem. W związku z tym w ramach niniejszego filaru przewidziano również:

O ile EIC będzie bezpośrednio wspierać przełomowe innowacje, to ogólne środowisko, w którym rozwijają się i powstają innowacje europejskie, musi być dalej rozwijane i udoskonalane: wspieranie innowacji w całej Europie, w państwach członkowskich i ich regionach, we wszystkich aspektach i formach, w tym, w miarę możliwości, poprzez komplementarność polityki i zasobów na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz krajowym i unijnym, musi być wspólnym europejskim projektem. W związku z tym w ramach niniejszego filaru przewidziano również:

odnowione i wzmocnione mechanizmy koordynacji i współpracy z państwami członkowskimi i krajami stowarzyszonymi, ale także z inicjatywami prywatnymi, w celu wsparcia wszystkich rodzajów europejskich ekosystemów innowacji i ich uczestników;

odnowione i wzmocnione mechanizmy koordynacji i współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi, z państwami członkowskimi i krajami stowarzyszonymi, ale także z inicjatywami prywatnymi, w celu wsparcia wszystkich rodzajów europejskich ekosystemów innowacji i ich uczestników;

wsparcie na rzecz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI).

wsparcie na rzecz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI).

Poprawka 54

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar III – Otwarte innowacje”, część pierwsza „Rada Europejska ds. Innowacji”, pkt 1.1 (strona 72)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zapewnienie właściwej i skutecznej komplementarności z inicjatywami poszczególnych państw członkowskich lub ich sieci, w tym w formie partnerstwa europejskiego.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zapewnienie właściwej i skutecznej komplementarności z inicjatywami poszczególnych państw członkowskich oraz ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji lub ich sieci, w tym w formie partnerstwa europejskiego. W interesie wspieranych projektów instrumenty „Pionier” i „Akcelerator” zapewnią, by udzielana przez nie pomoc była włączona w ciągły łańcuch wsparcia dla projektów; EIC będzie prowadzić stały dialog z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi odpowiedzialnymi za innowacje w celu zapewnienia komplementarności interwencji oraz maksymalizacji powiązań i współpracy, w tym poprzez programy współfinansowane. Dialog ten jest warunkiem wstępnym przyznania przez EIC pieczęci doskonałości.

Poprawka 55

Załącznik I filar III (strona 75)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

1.1.3.

Dodatkowa działalność EIC

1.1.3.

Dodatkowa działalność EIC

Dodatkowo EIC będzie również prowadzić następującą działalność:

Dodatkowo EIC będzie również prowadzić następującą działalność:

Usługi EIC w zakresie przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstwa w ramach wsparcia działań i działalności instrumentów „Pionier” i „Akcelerator”. Celem będzie połączenie wspólnoty EIC innowatorów, którzy otrzymali finansowanie, w tym finansowanie na projekty z pieczęcią doskonałości, z inwestorami, partnerami i nabywcami publicznymi. Zapewni to szereg usług w zakresie coachingu i mentoringu na potrzeby działań EIC. Zapewni to innowatorom dostęp do międzynarodowych sieci potencjalnych partnerów, w tym przemysłowych, w celu uzupełnienia łańcucha wartości lub rozwijania możliwości rynkowych, a także znalezienia inwestorów i innych źródeł finansowania prywatnego lub finansowania przedsiębiorstw. Działania będą obejmować wydarzenia na żywo (np. imprezy służące nawiązywaniu kontaktów, sesje prezentacyjne), ale również rozwój platform kojarzących zainteresowane podmioty lub wykorzystanie istniejących platform, w ścisłej relacji z pośrednikami finansowymi wspieranymi przez InvestEU oraz przez grupę EBI. Działania te będą również zachęcać do partnerskiej wymiany jako źródła uczenia się w ekosystemie innowacji, szczególnie dzięki pomocy członków rady doradczej wysokiego szczebla EIC oraz stypendystów EIC;

Usługi EIC w zakresie przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstwa w ramach wsparcia działań i działalności instrumentów „Pionier” i „Akcelerator”. Celem będzie połączenie wspólnoty EIC innowatorów, którzy otrzymali finansowanie, w tym finansowanie na projekty z pieczęcią doskonałości, z inwestorami, partnerami i nabywcami publicznymi , a także z krajowymi i lokalnymi podmiotami wspierającymi innowacje i mogącymi uzupełnić wsparcie EIC oraz trwale towarzyszyć innowatorom . Zapewni to szereg usług w zakresie coachingu i mentoringu na potrzeby działań EIC. Zapewni to innowatorom dostęp do międzynarodowych sieci potencjalnych partnerów, w tym przemysłowych, w celu uzupełnienia łańcucha wartości lub rozwijania możliwości rynkowych, a także znalezienia inwestorów i innych źródeł finansowania prywatnego lub finansowania przedsiębiorstw. Działania będą obejmować wydarzenia na żywo (np. imprezy służące nawiązywaniu kontaktów, sesje prezentacyjne), ale również rozwój platform kojarzących zainteresowane podmioty lub wykorzystanie istniejących platform, w ścisłej relacji z pośrednikami finansowymi wspieranymi przez InvestEU oraz przez grupę EBI. Działania te będą również zachęcać do partnerskiej wymiany jako źródła uczenia się w ekosystemie innowacji, szczególnie dzięki pomocy członków rady doradczej wysokiego szczebla EIC oraz stypendystów EIC;

Poprawka 56

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar III – Otwarte innowacje”, „Rada Europejska ds. Innowacji”, pkt 1.2.2 (strona 76)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

1.2.2.

Kierownicy programów EIC

Komisja przyjmie aktywne podejście do zarządzania projektami wysokiego ryzyka poprzez dostęp do niezbędnej wiedzy fachowej.

1.2.2.

Kierownicy programów EIC

Komisja przyjmie aktywne podejście do zarządzania projektami wysokiego ryzyka poprzez dostęp do niezbędnej wiedzy fachowej.

Komisja mianuje tymczasowo pewną liczbę kierowników programów EIC w celu zapewnienia wizji opartej na technologii i wytycznych operacyjnych.

Komisja mianuje tymczasowo pewną liczbę kierowników programów EIC w celu zapewnienia wizji opartej na technologii i wytycznych operacyjnych.

Kierownicy programów będą pochodzili z wielu środowisk, w tym przedsiębiorstw, szkół wyższych, krajowych laboratoriów i ośrodków badawczych. Zapewnią oni rozległą wiedzę fachową wynikającą z osobistych doświadczeń i lat pracy w danej dziedzinie. Będą to uznani liderzy, którzy albo zarządzali wielodyscyplinarnymi zespołami badawczymi, albo kierowali dużymi programami instytucjonalnymi, i wiedzą, jak ważne jest niestrudzone, twórcze i szerokie propagowanie swojej wizji. Będą oni również dysponować doświadczeniem w nadzorowaniu znacznych budżetów, co wymaga poczucia odpowiedzialności.

Kierownicy programów będą pochodzili z wielu środowisk, w tym z podmiotów publicznych wyspecjalizowanych w dziedzinie innowacji, z przedsiębiorstw, szkół wyższych, krajowych laboratoriów i ośrodków badawczych. Zapewnią oni rozległą wiedzę fachową wynikającą z osobistych doświadczeń i lat pracy w danej dziedzinie. Będą to uznani liderzy, którzy albo zarządzali wielodyscyplinarnymi zespołami badawczymi, albo kierowali dużymi programami instytucjonalnymi, i wiedzą, jak ważne jest niestrudzone, twórcze i szerokie propagowanie swojej wizji. Będą oni również dysponować doświadczeniem w nadzorowaniu znacznych budżetów, co wymaga poczucia odpowiedzialności.

Poprawka 57

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar III – Otwarte innowacje”, „Europejskie ekosystemy innowacji”, pkt 2.1 (strona 78)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

2.1.

Uzasadnienie

2.1.

Uzasadnienie

Aby w pełni wykorzystać potencjał innowacji z udziałem naukowców, przedsiębiorców, przemysłu i ogółu społeczeństwa, UE musi poprawić otoczenie, w którym innowacje mogą rozwijać się na wszystkich szczeblach. Będzie to oznaczało wkład w rozwój skutecznego ekosystemu innowacji na poziomie UE oraz zachęcanie do współpracy, tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany pomysłów, finansowania i kwalifikacji w krajowych i lokalnych ekosystemach innowacji.

Aby w pełni wykorzystać potencjał innowacji z udziałem naukowców, przedsiębiorców, przemysłu i ogółu społeczeństwa, UE musi poprawić otoczenie, w którym innowacje mogą rozwijać się na wszystkich szczeblach. Będzie to oznaczało wkład w rozwój skutecznego ekosystemu innowacji na poziomie UE oraz zachęcanie do współpracy, tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany pomysłów, finansowania i kwalifikacji w krajowych i lokalnych ekosystemach innowacji.

UE musi również dążyć do stworzenia ekosystemów, które wspierają innowacje społeczne i innowacje w sektorze publicznym oprócz innowacji w przedsiębiorstwach prywatnych. Sektor instytucji rządowych i samorządowych musi stać się innowacyjny i zmodernizować się, aby móc wspierać zmiany przepisów i zarządzania, które są niezbędne do wspierania wprowadzania na szeroką skalę nowych technologii oraz sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu publicznemu na bardziej wydajne i skuteczne świadczenie usług. Innowacje społeczne mają zasadnicze znaczenie dla poprawy dobrobytu naszych społeczeństw.

UE musi również dążyć do stworzenia ekosystemów, które wspierają innowacje społeczne i innowacje w sektorze wolontariatu, sektorze nienastawionym na zysk oraz sektorze publicznym oprócz innowacji w przedsiębiorstwach prywatnych. Sektory te muszą stać się innowacyjne i zmodernizować się, aby móc wspierać zmiany przepisów i zarządzania, które są niezbędne do wspierania wprowadzania na szeroką skalę nowych technologii oraz sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu publicznemu na bardziej wydajne i skuteczne świadczenie usług. Innowacje społeczne mają zasadnicze znaczenie dla poprawy dobrobytu naszych społeczeństw.

Poprawka 58

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar III – Otwarte innowacje”, „Europejskie ekosystemy innowacji”, pkt 2.2 (strony 78 i 79)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

2.2.

Obszary interwencji

2.2.

Obszary interwencji

W pierwszej kolejności Komisja zorganizuje forum EIC dla organów publicznych państw członkowskich i krajów stowarzyszonych odpowiedzialnych za krajowe strategie polityczne i programy w zakresie innowacji, w celu promowania koordynacji i dialogu na temat rozwoju unijnego ekosystemu innowacji. W ramach forum EIC Komisja:

W pierwszej kolejności Komisja zorganizuje forum EIC dla organów publicznych państw członkowskich , miast i regionów oraz krajów stowarzyszonych odpowiedzialnych za krajowe strategie polityczne i programy w zakresie innowacji, w celu promowania koordynacji i dialogu na temat rozwoju unijnego ekosystemu innowacji. W ramach forum EIC Komisja:

omówi opracowanie przepisów sprzyjających innowacjom poprzez dalsze stosowanie zasady innowacyjności i opracowanie innowacyjnych podejść do zamówień publicznych, w tym opracowanie i usprawnienie instrumentu zamówień publicznych na innowacje w celu stymulowania innowacji. Centrum monitorowania innowacji w sektorze publicznym będzie również w dalszym ciągu wspierać wewnętrzne działania rządowe na rzecz innowacji, wraz z unowocześnionym narzędziem wspierania polityki;

omówi opracowanie przepisów sprzyjających innowacjom poprzez dalsze stosowanie zasady innowacyjności i opracowanie innowacyjnych podejść do zamówień publicznych, w tym opracowanie i usprawnienie instrumentu zamówień publicznych na innowacje w celu stymulowania innowacji. Centrum monitorowania innowacji w sektorze publicznym będzie również w dalszym ciągu wspierać wewnętrzne działania rządowe na rzecz innowacji, wraz z unowocześnionym narzędziem wspierania polityki;

będzie promować dostosowanie strategii badań naukowych i innowacji do wysiłków UE na rzecz konsolidacji otwartego rynku przepływów kapitałowych i inwestycji, takich jak opracowanie kluczowych warunków ramowych na rzecz innowacji w ramach unii rynków kapitałowych;

będzie promować dostosowanie strategii badań naukowych i innowacji do wysiłków UE na rzecz konsolidacji otwartego rynku przepływów kapitałowych i inwestycji, takich jak opracowanie kluczowych warunków ramowych na rzecz innowacji w ramach unii rynków kapitałowych;

wzmocni koordynację między krajowymi programami innowacji a EIC, aby pobudzić synergię operacyjną i uniknąć powielania, poprzez wymianę danych dotyczących programów i ich realizacji, zasobów i wiedzy fachowej, poprzez analizę i monitorowanie tendencji w zakresie technologii i innowacji, a także poprzez połączenie społeczności innowatorów;

wzmocni koordynację między krajowymi , regionalnymi i lokalnymi programami innowacji a EIC, aby pobudzić synergię operacyjną i uniknąć powielania, poprzez wymianę danych dotyczących programów i ich realizacji, zasobów i wiedzy fachowej, poprzez analizę i monitorowanie tendencji w zakresie technologii i innowacji, a także poprzez połączenie społeczności innowatorów;

 

będzie wspierać identyfikację, klasyfikację, uznawanie i promocję ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji, ich łączenie się wokół inteligentnych specjalizacji oraz ich zrzeszanie się w ramach konsorcjów, które mogą wnieść znaczący wkład w osiągnięcie celów programu, a w szczególności jego filaru „Otwarte innowacje”;

ustanowi wspólną strategię komunikacji w zakresie innowacji w UE. Będzie ona miała na celu stymulowanie najbardziej utalentowanych innowatorów, przedsiębiorców, w szczególności młodych ludzi, MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, również z zakątków UE, które do tej pory nie były zaangażowane. Podkreśli wartość dodaną UE, jaką innowatorzy techniczni, nietechniczni i społeczni mogą wnieść dla dobra obywateli UE dzięki rozwinięciu swoich pomysłów/wizji w dobrze prosperujące przedsiębiorstwa (wartość społeczna/oddziaływanie, zatrudnienie i wzrost gospodarczy, postęp społeczny).

ustanowi wspólną strategię komunikacji w zakresie innowacji w UE. Będzie ona miała na celu stymulowanie najbardziej utalentowanych innowatorów, przedsiębiorców, w szczególności młodych ludzi, MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, również z zakątków UE, które do tej pory nie były zaangażowane. Podkreśli wartość dodaną UE, jaką innowatorzy techniczni, nietechniczni i społeczni mogą wnieść dla dobra obywateli UE dzięki rozwinięciu swoich pomysłów/wizji w dobrze prosperujące przedsiębiorstwa (wartość społeczna/oddziaływanie, zatrudnienie i wzrost gospodarczy, postęp społeczny).

Działania będą realizowane w celu zapewnienia efektywnej komplementarności różnych rodzajów działań EIC oraz ich szczególnego nacisku na innowacje przełomowe, przy czym działania te będą prowadzone przez państwa członkowskie i kraje stowarzyszone, a także inicjatywy prywatne, w celu wspierania wszystkich rodzajów innowacji, docierania do wszystkich innowatorów w całej UE oraz zapewnienia im zwiększonego i odpowiedniego wsparcia.

Działania będą realizowane w celu zapewnienia efektywnej komplementarności różnych rodzajów działań EIC oraz ich szczególnego nacisku na innowacje przełomowe, przy czym działania te będą prowadzone przez państwa członkowskie , regiony i miasta oraz kraje stowarzyszone, a także inicjatywy prywatne, w celu wspierania wszystkich rodzajów innowacji, docierania do wszystkich innowatorów w całej UE oraz zapewnienia im zwiększonego i odpowiedniego wsparcia.

Uzasadnienie

Miasta, regiony i ich ekosystemy innowacji muszą znaleźć się w centrum EIC.

Poprawka 59

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar III – Otwarte innowacje”, „Europejskie ekosystemy innowacji”, pkt 2.2 (strona 79)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

W tym celu UE będzie:

W tym celu UE będzie:

promować i współfinansować wspólne programy na rzecz innowacji zarządzane przez organy odpowiedzialne za publiczne krajowe, regionalne lub lokalne strategie polityczne i programy w zakresie innowacji, do których włączyć się mogą podmioty prywatne wspierające innowacje i innowatorów. Takie wspólne programy oparte na zapotrzebowaniu mogą być ukierunkowane, między innymi, na wsparcie na wczesnym etapie oraz wsparcie studiów wykonalności, współpracę między ośrodkami akademickimi a przedsiębiorstwami, wsparcie dla badań opartych na współpracy MŚP z sektora zaawansowanych technologii, transfer technologii i wiedzy, umiędzynarodowienie MŚP, analizę rynku i rozwój, cyfryzację MŚP o niskim poziomie zaawansowania technologicznego, instrumenty finansowe na potrzeby innowacyjnych działań bliskich wprowadzeniu na rynek lub na potrzeby wprowadzania na rynek, innowacje społeczne. Mogą one również obejmować wspólne inicjatywy w zakresie zamówień publicznych, umożliwiające komercjalizację innowacji w sektorze publicznym, w szczególności wspierające rozwój nowej polityki. Mogłoby to być szczególnie skuteczne w pobudzaniu innowacji w obszarach usług publicznych i w zapewnianiu możliwości rynkowych dla europejskich innowatorów;

promować i współfinansować wspólne programy na rzecz innowacji zarządzane przez organy odpowiedzialne za publiczne krajowe, regionalne lub lokalne strategie polityczne i programy w zakresie innowacji, do których włączyć się mogą podmioty prywatne wspierające innowacje i innowatorów. Te wspólne programy mogłyby przyjąć formę konsorcjów skupiających ekosystemy regionalne i ośrodki innowacji. Takie wspólne programy oparte na zapotrzebowaniu mogą być ukierunkowane, między innymi, na wsparcie na wczesnym etapie oraz wsparcie studiów wykonalności (w tym dodatkowe badania w celu weryfikacji poprawności projektu, projekty demonstracyjne i pilotażowe linie produkcyjne) , współpracę między ośrodkami akademickimi a przedsiębiorstwami, wsparcie dla badań opartych na współpracy MŚP z sektora zaawansowanych technologii, transfer technologii i wiedzy, umiędzynarodowienie MŚP, analizę rynku i rozwój, cyfryzację MŚP o niskim poziomie zaawansowania technologicznego, instrumenty finansowe na potrzeby innowacyjnych działań bliskich wprowadzeniu na rynek lub na potrzeby wprowadzania na rynek, innowacje społeczne. Mogą one również obejmować wspólne inicjatywy w zakresie zamówień publicznych, umożliwiające komercjalizację innowacji w sektorze publicznym, w szczególności wspierające rozwój nowej polityki. Mogłoby to być szczególnie skuteczne w pobudzaniu innowacji w obszarach usług publicznych i w zapewnianiu możliwości rynkowych dla europejskich innowatorów;

wspierać również wspólne programy mentoringu, coachingu, pomocy technicznej oraz inne usługi świadczone z myślą o innowatorach, w ramach sieci takich jak Europejska Sieć Przedsiębiorczości, klastry, platformy paneuropejskie, takie jak Startup Europe, lokalne podmioty innowacyjne, publiczne, lecz również prywatne, w szczególności inkubatory i ośrodki innowacji, które mogłyby zostać połączone, aby sprzyjać partnerstwom między innowatorami. Wsparcie może również być udzielane na wspieranie miękkich umiejętności w zakresie innowacji, w tym w odniesieniu do sieci instytucji zawodowych i w ścisłym powiązaniu z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii;

wspierać również wspólne programy mentoringu, coachingu, pomocy technicznej oraz inne usługi świadczone z myślą o innowatorach, w ramach sieci takich jak Europejska Sieć Przedsiębiorczości, klastry, platformy paneuropejskie, takie jak Startup Europe, regionalne i lokalne podmioty innowacyjne, publiczne, lecz również prywatne, w szczególności inkubatory i ośrodki innowacji, które mogłyby zostać połączone, aby sprzyjać partnerstwom między innowatorami. Wsparcie może również być udzielane na wspieranie miękkich umiejętności w zakresie innowacji, w tym w odniesieniu do sieci instytucji zawodowych i w ścisłym powiązaniu z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii;

Poprawka 60

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar III – Otwarte innowacje”, „Europejskie ekosystemy innowacji”, pkt 2.2 (strony 79 i 80)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

UE rozpocznie również działania niezbędne do dalszego monitorowania i wspierania ogólnego krajobrazu innowacji i potencjału w zakresie zarządzania innowacjami w Europie.

UE rozpocznie również działania niezbędne do dalszego monitorowania i wspierania ogólnego krajobrazu innowacji i potencjału w zakresie zarządzania innowacjami w Europie.

 

Komisja wraz z miastami i regionami będzie prowadzić forum ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji w celu zwiększenia wiedzy na temat warunków ich powstawania i powodzenia oraz na temat ich wkładu w europejską doskonałość naukową i w dynamikę innowacji, a także w celu ułatwienia i zwiększenia ich wkładu we wdrażanie programu i osiąganie jego celów.

Działania w zakresie wsparcia ekosystemu będą realizowane przez Komisję wspieraną do celów procesu oceny przez agencję wykonawczą.

Działania w zakresie wsparcia ekosystemu będą realizowane przez Komisję wspieraną do celów procesu oceny przez agencję wykonawczą.

Poprawka 61

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar III – Otwarte innowacje”, „Europejski Instytut Innowacji i Technologii”, pkt 3.1, akapit 2 (strona 81)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Nadal potrzebne są działania na rzecz rozwoju ekosystemów, w ramach których naukowcy, innowatorzy, przemysł i rządy mogą z łatwością współdziałać.

Nadal potrzebne są działania na rzecz rozwoju ekosystemów, w ramach których naukowcy, innowatorzy, przemysł i rządy , a także władze lokalne i regionalne mogą z łatwością współdziałać.

Poprawka 62

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar III – Otwarte innowacje”, „Europejski Instytut Innowacji i Technologii”, pkt 3.1, akapit 4, zdanie pierwsze (strona 81)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Charakter i skala wyzwań związanych z innowacjami wymagają łączenia i mobilizacji podmiotów i zasobów na skalę europejską poprzez wspieranie współpracy transgranicznej.

Charakter i skala wyzwań związanych z innowacjami wymagają łączenia i mobilizacji podmiotów i zasobów na skalę europejską poprzez wspieranie współpracy transregionalnej i transgranicznej.

Poprawka 63

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar III – Otwarte innowacje”, „Europejski Instytut Innowacji i Technologii”, pkt 3.2.1 (strona 82)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

3.2.

Obszary interwencji

3.2.

Obszary interwencji

3.2.1.

Zrównoważone ekosystemy innowacji w Europie

EIT będzie odgrywać większą rolę we wzmacnianiu zrównoważonych ekosystemów innowacji w całej Europie. W szczególności EIT będzie nadal działać głównie za pośrednictwem wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) – działających na szeroką skalę europejskich partnerstw, które zajmują się konkretnymi wyzwaniami społecznymi. Będzie nadal wzmacniać ekosystemy innowacji wokół tych wspólnot, wspierając integrację badań naukowych, innowacji i edukacji. Ponadto EIT przyczyni się do wypełnienia istniejących luk w zakresie efektywności innowacji w całej Europie poprzez poszerzenie zakresu Regionalnego Systemu Innowacji. EIT będzie współpracować z ekosystemami innowacji, które wykazują wysoki potencjał innowacyjny w oparciu o strategię, dostosowanie tematyczne i oddziaływanie, w ścisłej synergii z strategiami i platformami inteligentnej specjalizacji.

3.2.1.

Zrównoważone ekosystemy innowacji w Europie

EIT będzie odgrywać większą rolę we wzmacnianiu zrównoważonych ekosystemów innowacji w całej Europie. W szczególności EIT będzie nadal działać głównie za pośrednictwem wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) – działających na szeroką skalę europejskich partnerstw, które zajmują się konkretnymi wyzwaniami społecznymi. Będzie nadal wzmacniać ekosystemy innowacji wokół tych wspólnot, wspierając integrację badań naukowych, innowacji i edukacji. Ponadto EIT przyczyni się do wypełnienia istniejących luk w zakresie efektywności innowacji w całej Europie poprzez poszerzenie zakresu Regionalnego Systemu Innowacji. EIT będzie współpracować z ekosystemami innowacji – zwłaszcza z ekosystemami regionalnymi i ośrodkami innowacji – które wykazują wysoki potencjał innowacyjny w oparciu o strategię, dostosowanie tematyczne i oddziaływanie, w ścisłej synergii z strategiami i platformami inteligentnej specjalizacji.

Poprawka 64

Załącznik I „Działalność programowa”, „Filar III – Otwarte innowacje”, „Europejski Instytut Innowacji i Technologii”, pkt 3.2.4 (strony 83 i 84)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

Współpraca z EIC w zakresie optymalizacji wsparcia (tj. finansowania i usług) oferowanych na rzecz wysoce innowacyjnych przedsięwzięć na etapach rozruchu i ekspansji, w szczególności za pośrednictwem WWiI;

Współpraca z EIC w zakresie optymalizacji wsparcia (tj. finansowania i usług) oferowanych na rzecz wysoce innowacyjnych przedsięwzięć na etapach rozruchu i ekspansji, w szczególności za pośrednictwem WWiI;

Planowanie i realizacja działalności EIT w celu maksymalnego wykorzystania synergii i komplementarności z działaniami w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”;

Planowanie i realizacja działalności EIT w celu maksymalnego wykorzystania synergii i komplementarności z działaniami w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”;

Współpraca z państwami członkowskimi UE , zarówno na szczeblu krajowym , jak i regionalnym, w celu ustanowienia zorganizowanego dialogu i koordynacji wysiłków, aby umożliwić synergię z istniejącymi inicjatywami krajowymi, w celu określenia, wymiany i upowszechniania dobrych praktyk i nabytych doświadczeń;

Współpraca z państwami członkowskimi UE na szczeblu krajowym oraz z władzami lokalnymi i regionalnymi w celu ustanowienia zorganizowanego dialogu i koordynacji wysiłków, aby umożliwić synergię z istniejącymi inicjatywami krajowymi , regionalnymi i lokalnymi w celu określenia, wymiany i upowszechniania dobrych praktyk i nabytych doświadczeń;

Poprawka 65

Załącznik I „Działalność programowa”, „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, akapit 4 (strona 85)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Ponadto badania naukowe i innowacje są postrzegane przez niektórych jako odległe i elitarne, bez wyraźnych korzyści dla obywateli, co prowadzi do postaw utrudniających tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz sceptycyzmu co do polityki publicznej opartej na dowodach. Wymaga to zarówno lepszych powiązań między naukowcami, obywatelami i decydentami politycznymi, jak i solidniejszego podejścia do gromadzenia i wspólnego korzystania z dowodów naukowych.

Te różnice i nierówności w dostępie do badań naukowych i innowacji mogły spowodować osłabienie zaufania obywateli, jednakże badania naukowe i innowacje są także postrzegane przez niektórych jako odległe i elitarne, bez wyraźnych korzyści dla obywateli, co prowadzi do postaw utrudniających tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz sceptycyzmu co do polityki publicznej opartej na dowodach. Należy zatem zwalczać zaobserwowane różnice i rozwijać powiązania między naukowcami, obywatelami i decydentami politycznymi, a także przyjąć solidniejsze podejście do gromadzenia i wspólnego korzystania z dowodów naukowych.

Poprawka 66

Załącznik I „Działalność programowa”, „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, akapit 5 (strona 85)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

UE musi teraz zwiększyć jakość i oddziaływanie swojego systemu badań naukowych i innowacji, co wymaga rewitalizacji europejskiej przestrzeni badawczej, w większym stopniu wspieranej przez unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. W szczególności konieczne jest stworzenie dobrze zintegrowanego, a jednocześnie dostosowanego zestawu środków UE, w połączeniu z reformami i zwiększeniem wydajności na szczeblu krajowym (do czego mogą przyczyniać się strategie inteligentnej specjalizacji objęte wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a także zmiany instytucjonalne w finansowaniu badań naukowych i działaniu organizacji, w tym szkół wyższych. Poprzez połączenie wysiłków na szczeblu UE można wykorzystać efekt synergii i uzyskać niezbędną skalę, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności i oddziaływania reform polityki krajowej.

UE musi teraz zwiększyć jakość i oddziaływanie swojego systemu badań naukowych i innowacji, co wymaga rewitalizacji europejskiej przestrzeni badawczej, w większym stopniu wspieranej przez unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. W szczególności konieczne jest stworzenie dobrze zintegrowanego, a jednocześnie dostosowanego zestawu środków UE, w połączeniu z reformami i zwiększeniem wydajności na szczeblu krajowym , regionalnym i lokalnym (do czego mogą przyczyniać się strategie inteligentnej specjalizacji objęte wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a także zmiany instytucjonalne w finansowaniu badań naukowych i działaniu organizacji, w tym szkół wyższych. Poprzez połączenie wysiłków na szczeblu UE można wykorzystać efekt synergii i uzyskać niezbędną skalę, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności i oddziaływania reform polityki krajowej , regionalnej i lokalnej .

Poprawka 67

Załącznik I „Działalność programowa”, „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, akapit 6 (strona 86)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Działania, które otrzymują wsparcie w ramach tej części, dotyczą priorytetów polityki EPB, a jednocześnie leżą u podstaw wszystkich części programu „Horyzont Europa”. Można również ustanowić działania w celu wsparcia przepływu mózgów w całej europejskiej przestrzeni badawczej poprzez mobilność naukowców i innowatorów.

Działania, które otrzymują wsparcie w ramach tej części, dotyczą priorytetów polityki EPB, a jednocześnie leżą u podstaw wszystkich części programu „Horyzont Europa”. Można również ustanowić działania w celu wsparcia przepływu mózgów w całej europejskiej przestrzeni badawczej poprzez mobilność naukowców i innowatorów. Inne działania mogą skupiać się na wspieraniu powstawania, organizacji i doskonałości nowych ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji w państwach członkowskich i regionach opóźnionych pod względem rozwoju badań naukowych i innowacji.

Poprawka 68

Załącznik I „Działalność programowa”, „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, „Dzielenie się doskonałością” (strona 87)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

Łączenie w zespoły w celu tworzenia nowych centrów doskonałości lub modernizacji istniejących w kwalifikujących się państwach, w oparciu o partnerstwa pomiędzy czołowymi instytucjami naukowymi i instytucjami partnerskimi;

Łączenie w zespoły w celu tworzenia nowych ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji oraz nowych centrów doskonałości lub modernizacji istniejących w kwalifikujących się państwach, w oparciu o partnerstwa pomiędzy czołowymi instytucjami naukowymi i instytucjami partnerskimi;

Tworzenie partnerstw w celu znacznego wzmocnienia szkoły wyższej lub organizacji badawczej z kwalifikującego się państwa w określonej dziedzinie poprzez powiązanie go ze znajdującymi się w czołówce międzynarodowej instytucjami badawczymi z innych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych.

Tworzenie partnerstw w celu znacznego wzmocnienia szkoły wyższej lub organizacji badawczej z kwalifikującego się państwa w określonej dziedzinie poprzez powiązanie go ze znajdującymi się w czołówce międzynarodowej instytucjami badawczymi z innych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych.

Katedry EPB w celu wspierania szkół wyższych lub organizacji badawczych w pozyskiwaniu i utrzymywaniu wysokiej jakości zasobów ludzkich pod kierownictwem wybitnego naukowca i kierownika badań („kierownik katedry EPB”) oraz w celu wdrożenia strukturalnych zmian w celu osiągnięcia trwałej doskonałości.

Katedry EPB w celu wspierania szkół wyższych lub organizacji badawczych w pozyskiwaniu i utrzymywaniu wysokiej jakości zasobów ludzkich pod kierownictwem wybitnego naukowca i kierownika badań („kierownik katedry EPB”) oraz w celu wdrożenia strukturalnych zmian w celu osiągnięcia trwałej doskonałości.

Europejska współpraca naukowo-techniczna (COST), obejmująca ambitne warunki dotyczące włączenia kwalifikujących się państw, oraz inne środki w celu zapewnienia naukowcom z tych państw wsparcia w zakresie tworzenia sieci współpracy naukowej, budowania zdolności i rozwoju kariery. 80 % całkowitego budżetu COST zostanie przeznaczone na działania w pełni dostosowane do celów tego obszaru interwencji.

Europejska współpraca naukowo-techniczna (COST), obejmująca ambitne warunki dotyczące włączenia kwalifikujących się państw, oraz inne środki w celu zapewnienia naukowcom z tych państw wsparcia w zakresie tworzenia sieci współpracy naukowej, budowania zdolności i rozwoju kariery. 80 % całkowitego budżetu COST zostanie przeznaczone na działania w pełni dostosowane do celów tego obszaru interwencji.

 

Współpraca transregionalna wokół wspólnych inteligentnych specjalizacji oraz między ekosystemami regionalnymi i ośrodkami innowacji poprzez wspieranie i ułatwianie zaangażowania powstających i rozwijających się ekosystemów.

Poprawka 69

Załącznik I „Działalność programowa”, „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, „Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji” (strona 89)

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka KR-u

Reformy polityczne na szczeblu krajowym będą wzajemnie wzmacniane poprzez opracowanie inicjatyw politycznych na szczeblu UE, badania naukowe, tworzenie sieci kontaktów, partnerstwa, koordynację, gromadzenie danych oraz monitorowanie i ocenę.

Reformy polityczne na szczeblu krajowym , regionalnym i lokalnym będą wzajemnie wzmacniane poprzez opracowanie inicjatyw politycznych na szczeblu UE, badania naukowe, tworzenie sieci kontaktów, partnerstwa, koordynację, gromadzenie danych oraz monitorowanie i ocenę.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

Wzmocnienie bazy dowodowej polityki w zakresie badań naukowych i innowacji w celu lepszego zrozumienia różnych wymiarów i elementów krajowych systemów badań naukowych i innowacji, w tym czynników stymulujących, skutków, powiązanych obszarów polityki;

Wzmocnienie bazy dowodowej polityki w zakresie badań naukowych i innowacji w celu lepszego zrozumienia różnych wymiarów i elementów krajowych , regionalnych i lokalnych systemów badań naukowych i innowacji, w tym czynników stymulujących, skutków, powiązanych obszarów polityki;

Działania w zakresie prognozowania w celu przewidywania pojawiających się potrzeb, w koordynacji i współpracy z agencjami krajowymi i zainteresowanymi stronami o podejściu przyszłościowym, w sposób partycypacyjny, w oparciu o postępy w metodyce prognozowania, co prowadzi do większej adekwatności wyników dla polityki, przy wykorzystaniu efektu synergii w ramach programu i poza nim;

Działania w zakresie prognozowania w celu przewidywania pojawiających się potrzeb, w koordynacji i współpracy z agencjami krajowymi, władzami lokalnymi i regionalnymi i zainteresowanymi stronami o podejściu przyszłościowym, w sposób partycypacyjny, w oparciu o postępy w metodyce prognozowania, co prowadzi do większej adekwatności wyników dla polityki, przy wykorzystaniu efektu synergii w ramach programu i poza nim;

Przyspieszenie przejścia do otwartej nauki poprzez monitorowanie, analizowanie i wspieranie rozwoju i wdrażania polityki i praktyk w zakresie otwartej nauki na szczeblu państw członkowskich, regionów, instytucji i naukowców, w sposób maksymalizujący synergię i spójność na poziomie UE;

Przyspieszenie przejścia do otwartej nauki poprzez monitorowanie, analizowanie i wspieranie rozwoju i wdrażania polityki i praktyk w zakresie otwartej nauki na szczeblu państw członkowskich, regionów , miast , instytucji i naukowców, w sposób maksymalizujący synergię i spójność na poziomie UE;

Wsparcie krajowych reform polityki w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym poprzez wzmocniony zestaw usług narzędzia wspierania polityki (tj. wzajemne oceny, konkretne działania wsparcia, wzajemne uczenie się i centra wiedzy) dla państw członkowskich i krajów stowarzyszonych, funkcjonujący w synergii z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Służbą ds. Wspierania Reform Strukturalnych i Narzędziem Realizacji Reform;

Wsparcie krajowych , regionalnych i lokalnych reform polityki w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym poprzez wzmocniony zestaw usług narzędzia wspierania polityki (tj. wzajemne oceny, konkretne działania wsparcia, wzajemne uczenie się i centra wiedzy) dla państw członkowskich , regionów i miast oraz krajów stowarzyszonych, funkcjonujący w synergii z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Służbą ds. Wspierania Reform Strukturalnych i Narzędziem Realizacji Reform;

 

Wsparcie powstawania, organizacji i rozwoju ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji. Na wspólny wniosek państwa członkowskiego oraz władz lokalnych i regionalnych może zostać wdrożone szczególne działanie w zakresie współpracy między Komisją a tymi podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w celu zwiększenia znaczenia wykorzystania EFRR i EFS+ w dziedzinie badań i innowacji, ułatwienia dostępu do programu „Horyzont Europa” oraz wzmocnienia synergii między różnymi funduszami i programem ramowym, na przykład w ramach nowych partnerstw europejskich i programów współfinansowanych. W mechanizm ten będą bezpośrednio zaangażowane służby i agencje Komisji odpowiedzialne za realizację programu „Horyzont Europa”;

II.   ZALECENIA POLITYCZNE

EUROPEJSKI KOMITET REGIONÓW

1.

Ponownie wzywa do przyjęcia całościowego podejścia do wysiłków finansowych Unii na rzecz badań naukowych, szkoleń i innowacji, które nie jest obecnie uwzględnione w pracach nad budżetem.

2.

Uważa, że w obecnej sytuacji budżetowej poziom środków przeznaczonych na program „Horyzont Europa” jest zadowalający i że jedynie znaczne zwiększenie budżetu Unii może uzasadnić ponowną ocenę, która wtedy powinna koncentrować się na filarze III i na części „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”.

3.

Wyraża zaniepokojenie ryzykiem zwiększenia nierówności między miastami i regionami będącymi głównymi beneficjentami programu ramowego na rzecz badań naukowych i innowacji, którego budżet wzrośnie, a pozostałymi miastami i regionami, które odczują skutki zmniejszenia budżetów na politykę spójności. Przypomina, że zgodnie z art. 174 Traktatu Unia powinna rozwijać i prowadzić działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Zwraca uwagę na niewystarczający charakter działań podejmowanych w celu zmniejszenia dysproporcji między regionami, by rozwiązać problemy, między innymi związane z wyzwaniem demograficznym, i w celu wspierania dostępu do programu „Horyzont Europa” dla wszystkich.

4.

Wzywa do rzeczywistego uwzględnienia doskonałości rozproszonej we wszystkich państwach członkowskich i regionach Unii w celu poprawy poziomu doskonałości naukowej w całej Europie, a nie tylko w kilku dużych regionach i metropoliach.

5.

Podkreśla postępy poczynione w programie „Horyzont Europa” w zakresie uwzględniania lokalnych i regionalnych realiów innowacji, jednak zdecydowanie wyraża ubolewanie w związku z utrzymującą się odmową uznania terytorialnego zakorzenienia doskonałości naukowej, wkładu ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji w dynamikę Unii oraz roli władz lokalnych i regionalnych w programowaniu i wdrażaniu polityki w zakresie badań naukowych i innowacji. Uważa, że wprowadzenie formalnej definicji ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji jest warunkiem wstępnym ich skutecznego uwzględnienia.

6.

Zdecydowanie wzywa do pełnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w planowanie strategiczne, które będzie wytyczało kierunek realizacji programu „Horyzont Europa”, oraz do uwzględnienia w tym kontekście strategii inteligentnej specjalizacji.

7.

Uważa za konieczne uznanie oddziaływania terytorialnego za jeden z elementów składowych pojęcia oddziaływania do celów oceny programów i projektów.

8.

Uważa, że niezbędne jest wyraźne odniesienie do koniecznego powiązania polityki innowacji na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w forum Europejskiej Rady ds. Innowacji.

9.

W pełni popiera nowe europejskie partnerstwa i współfinansowane działania, które mogą stać się głównymi narzędziami finansowania współpracy transregionalnej i programów prowadzonych przez konsorcja ekosystemów regionalnych i ośrodków innowacji (podejście oparte na tworzeniu powiązań między poszczególnymi obszarami geograficznymi). Wzywa do realizacji znacznej części programu „Horyzont Europa” za pośrednictwem tych rozwiązań, zwłaszcza w ramach filarów II i III.

10.

Wyraża pragnienie, by wszystkie fundusze uruchomione w celu współfinansowania działania lub programu działań opartego na programie „Horyzont Europa” podlegały przepisom prawnym mającym zastosowanie do tego programu, w szczególności przepisom dotyczącym pomocy państwa.

11.

Uważa, że konieczne jest zapewnienie ścisłych ram dla synergii między różnymi funduszami i programem ramowym w oparciu o zasadę spójności, komplementarności, kompatybilności, współtworzenia i uznania grup podmiotów lokalnych. Podkreśla zasadnicze znaczenie skutecznego podejścia w zakresie współtworzenia, w szczególności w odniesieniu do wdrażania pieczęci doskonałości.

12.

Zdecydowanie sprzeciwia się możliwości, by o przeniesieniu części środków z polityki spójności do programu „Horyzont Europa” systematycznie decydowały państwa członkowskie. Zdecydowanie nalega, aby z możliwości tej korzystała zainteresowana instytucja zarządzająca oraz aby zasady uruchomienia tych środków były uzgadniane między tą instytucją a Komisją i gwarantowały powrót tych środków na dany obszar geograficzny.

13.

Podkreśla znaczenie i wartość działań wspierających „europejskie ekosystemy innowacji” przewidzianych w filarze III; wzywa do znacznego zwiększenia budżetu i ukierunkowania tego podejścia w szczególności na ekosystemy regionalne i ośrodki innowacji.

14.

Odnośnie do filaru II wyraża zaniepokojenie wobec ryzyka trywializacji misji i wzywa do powrotu do podejścia operacyjnego i współtwórczego zaproponowanego w sprawozdaniu Lamy’ego. Jest również zaniepokojony słabością miejsca nauk humanistycznych i społecznych. Wzywa do rozszerzenia zakresu tematów poruszanych w ramach klastra „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”.

15.

Wzywa do nadania priorytetowego znaczenia, w obszarze rolnictwa w ramach klastra „Żywność i zasoby naturalne”, badaniom nad metodami produkcji rolno-ekologicznej i rolno-leśnej oraz rozwojowi lokalnych systemów rolno-spożywczych.

16.

Zauważa, że wnioski Komisji są zgodne z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Podkreśla znaczenie uwzględnienia propozycji zawartych w niniejszym sprawozdaniu w celu konkretnego wdrożenia wniosków z prac grupy zadaniowej ds. pomocniczości.

Bruksela, dnia 9 października 2018 r.

Karl-Heinz LAMBERTZ

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów


Top