EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0026

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) i powiązane akty prawne; oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 251/2


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) i powiązane akty prawne; oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniach 23 listopada 2017 r. i 4 grudnia 2017 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał, odpowiednio, wniosek Rady Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego o wydanie opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

W dniu 20 listopada 2017 r. EBC otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o wydanie opinii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (2) (zwanego dalej „projektem dyrektywy”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), jako że projekt rozporządzenia i projekt dyrektywy zawierają postanowienia mające wpływ na podstawowe zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) w postaci definiowania i realizowania polityki pieniężnej oraz przyczyniania się do należytego wykonywania polityk w odniesieniu do stabilności systemu finansowego, zgodnie z art. 127 ust. 2 Traktatu, oraz na powierzone EBC zadania dotyczące nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zgodnie z art. 127 ust. 6 TFUE. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Projekt rozporządzenia i projekt dyrektywy stanowią część kompleksowego pakietu legislacyjnego reformującego Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF), składający się z trzech Europejskich Urzędów Nadzoru oraz Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (3). Jako że pakiet ten odnosi się do różnych zadań wykonywanych przez ESBC i EBC, EBC przyjął trzy odrębne opinie. Niniejszą opinię należy zatem czytać w powiązaniu z opinią CON/2018/12 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (4) oraz opinią CON/2018/19 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne (5).

Uwagi ogólne

EBC ogranicza swoje uwagi do tych części projektu Komisji, które mają znaczenie dla realizacji polityki pieniężnej zgodnie z art. 127 ust. 2 tiret pierwsze Traktatu, wspierania sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych zgodnie z art. 127 ust. 2 tiret czwarte Traktatu oraz szczególnych zadań powierzonych EBC w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, zgodnie z art. 127 ust. 6 Traktatu.

EBC pragnie przywołać swoje stanowisko, iż bezpieczne i wydajne infrastruktury rynku finansowego, w szczególności systemy rozliczeń instrumentów finansowych, są niezbędne dla wypełniania podstawowych zadań przez ESBC, o których mowa w art. 127 ust. 2 Traktatu, oraz dla realizacji jego podstawowego celu w postaci utrzymywania stabilności cen zgodnie z art. 127 ust. 1 Traktatu (6).

Należy również uwzględnić rolę EBC jako nadzorcy instytucji kredytowych zgodnie z art. 127 ust. 6 TFUE w związku z rozporządzeniem (UE) nr 1024/2013 (7). W tym zakresie należy przypomnieć, że EBC z dużym zadowoleniem przyjął fakt, iż projekt rozporządzenia EMIR II przyznał EBC w kolegiach organów nadzoru dwa odrębne głosy w odniesieniu do jego funkcji banku centralnego emisji oraz funkcji nadzorcy ostrożnościowego instytucji kredytowych będących istotnymi członkami rozliczającymi CCP (8).

EBC generalnie popiera cel projektu rozporządzenia w postaci przyczynienia się do dalszego rozwoju i pogłębienia unii rynków kapitałowych (9). EBC jest zdania, że osiągnięcie długoterminowego celu w postaci pogłębienia i zintegrowania rynków kapitałowych UE wymaga wprowadzenia jednolitego nadzoru co najmniej niektórych segmentów rynku. Jest to szczególnie ważne w przypadku paneuropejskich podmiotów i rodzajów działalności z punktu widzenia zapewnienia spójności i równomiernego egzekwowania zasad w całej UE, a tym samym zapobiegania unikaniu wymogów poprzez przenoszenie działalności z kraju do kraju (10). Zgodnie z propozycją Komisji w ramach pełnej wersji unii rynków kapitałowych jednolitego nadzoru wymagałaby także działalność dostawców usług w zakresie udostępniania informacji oraz administratorów kluczowych wskaźników (11).

Uwagi szczegółowe

1.   Rola banku centralnego emisji w sprawach związanych z CCP

1.1.

EBC zgadza się, że istnieje potrzeba zmiany struktury zarządzania ESMA. EBC uważa również za konieczne włączenie jednego przedstawiciela EBC, na podstawie mandatu w obszarze polityki pieniężnej, do składu Rady Organów Nadzoru w charakterze stałego członka bez prawa głosu. Takie rozwiązanie zapewniłoby skuteczną współpracę, koordynację i wymianę informacji pomiędzy organami nadzoru a EBC jako bankiem centralnym emisji odpowiedzialnym za euro, co ma kluczowe znaczenie w kontekście proponowanych zmian roli banków centralnych emisji przewidzianych w projekcie EMIR II (12). EBC z zadowoleniem przyjmuje zmiany proponowane w projekcie EMIR II, jako że doprecyzowują one zadania powierzane Kolegium Wykonawczemu ds. CCP, którego odpowiedni bank centralny emisji jest stałym członkiem baz prawa głosu (13).

1.2.

Zmiany te są niezbędne w celu jasnego rozdzielenia wyłącznych kompetencji decyzyjnych Kolegium Wykonawczego ds. CCP w sprawach związanych z CCP od kompetencji przypisanych Zarządowi ESMA w sprawach niezwiązanych z CCP. W związku z faktem obecności EBC jako banku emisji w Kolegium Wykonawczym ds. CCP EBC uważa, że takie doprecyzowanie umożliwi członkom ESBC realne i skuteczne zaangażowanie w procesy podejmowania decyzji i udostępniania informacji w odniesieniu do kwestii mających bezpośrednie znaczenie dla wykonywania podstawowych zadań ESBC oraz realizacji podstawowego celu, jakim jest utrzymanie stabilności cen (14).

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 11 maja 2018 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 537 final.

(3)  COM(2017) 542 final.

(4)  Opinia Europejskiego Banku Centralnego CON/2018/12 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. C 120 z 6.4.2018, s. 2). Opinie EBC są publikowane na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu.

(5)  Opinia Europejskiego Banku Centralnego CON/2018/19 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(6)  Zob. pkt 4.1 opinii Europejskiego Banku Centralnego CON/2017/39 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia kontrahentom centralnym oraz wymogów dotyczących uznawania kontrahentów centralnych z państw trzecich (Dz.U. C 385 z 15.11.2017, s. 3).

(7)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).

(8)  Zob. pkt 1.1 opinii CON/2017/39.

(9)  Zob. str. 1 i 18 dokumentu „Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper” z lutego 2015 r. (zwanego dalej „Wkładem Eurosystemu do Zielonej księgi na temat unii rynków kapitałowych”), dostępnego na stronie internetowej EBC.

(10)  Zob. str. 18 Wkładu Eurosystemu do Zielonej księgi na temat unii rynków kapitałowych.

(11)  Zob. str. 18 Wkładu Eurosystemu do Zielonej księgi na temat unii rynków kapitałowych.

(12)  Zob. pkt 7 opinii CON/2017/39. Zob. także wniosek dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji, COM(2017) 208 final.

(13)  Zob. zmianę oczekującego na przyjęcie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich (wniosek Komisji w sprawie EMIR II), COM(2017) 539/F1, dostępną na stronie internetowej Komisji pod adresem www.ec.europa.eu.

(14)  Zob. pkt 2.1 opinii CON/2017/39.


Top