EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 77/2


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 24 marca 2017 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że projekt rozporządzenia dotyczy gromadzenia danych statystycznych dotyczących bilansu płatniczego, co stanowi zadanie Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) zgodnie z art. 5 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) oraz art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 (2), mające znaczenie dla podstawowych zadań ESBC w postaci definiowania i realizacji polityki pieniężnej, przeprowadzania operacji walutowych oraz utrzymywania i zarządzania oficjalnymi rezerwami walutowymi państw członkowskich zgodnie z pierwszym, drugim i trzecim tiret art. 127 ust. 2 Traktatu. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

1.   Uwagi ogólne

1.1.

EBC z zadowoleniem przyjmuje zadeklarowany przez Komisję cel w postaci dalszej poprawy spójności, jakości i harmonizacji europejskich statystyk gospodarczych, w szczególności poprzez zapewnianie zdatnych do użytku statystyk umożliwiających formułowanie i monitorowanie polityk Unii mających wpływ na działanie podmiotów gospodarczych, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum ponoszonych przez te podmioty obciążeń sprawozdawczych.

1.2.

Planowana odpowiedź na nadzwyczajne wymogi dotyczące danych jest również zdaniem EBC właściwa. EBC z zadowoleniem odnotowuje proponowane usprawnienia w zakresie ogólnej dostępności informacji dla sektora usług w kontekście „statystyki krótkookresowej”, zwłaszcza w związku ze wzrostem częstotliwości przekazywania takich danych z kwartalnej do miesięcznej. Zmiana ta odzwierciedla rosnące znaczenie sektorów usługowych, które obecnie stanowią ponad dwie trzecie produktu krajowego brutto krajów strefy euro. Zmiana ta jest również adekwatną odpowiedzią na formułowane w ostatnich latach wymogi EBC (3), a także na konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (4).

1.3.

EBC proponuje, aby przy określaniu wymogów co do danych dotyczących budownictwa i ich podziałów uwzględnić zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2016/14 (5), które dotyczy uzupełniania luk w danych dotyczących nieruchomości. W szczególności należy rozważyć uwzględnienie w projekcie rozporządzenia danych dotyczących rozpoczęcia i zakończenia inwestycji budowlanych, a także danych dotyczących współczynnika pustostanów.

1.4.

Art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 powierza EBC, wspieranemu przez krajowe banki centralne (KBC), zadanie zbierania – od właściwych organów krajowych lub bezpośrednio od podmiotów gospodarczych – informacji dotyczących m.in. statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Wymogi sprawozdawczości statystycznej EBC są określone w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego EBC/2011/23 (6).

1.5.

Statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej mają duże znaczenie dla wykonywania podstawowych zadań ESBC określonych w Traktacie, a mianowicie definiowania i realizacji polityki pieniężnej, przeprowadzania operacji walutowych oraz utrzymywania i zarządzania oficjalnymi rezerwami walutowymi państw członkowskich. Są one również przydatne w ocenie wrażliwości na czynniki zewnętrzne i wzajemnych powiązań do celów stabilności finansowej, wspólnego zestawu wskaźników ilościowych i jakościowych służących określaniu i mierzeniu ryzyka systemowego (tzw. „risk dashboard”) Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) zgodnie z zadaniami ERRS określonymi w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 (7) oraz „tabeli wskaźników” (scoreboard) stosowanej w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 (8). Statystyki dotyczące bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej stanowią część „Szczególnego standardu rozpowszechniania danych” (Special Data Dissemination Standard) oraz „Szczególnego standardu rozpowszechniania danych plus” (Special Data Dissemination Standard Plus) Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i są wymagane na potrzeby „konsultacji w ramach art. IV” przeprowadzanych przez strefę euro i państwa członkowskie strefy euro na podstawie art. IV Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

1.6.

EBC odnotowuje, że niektóre wymogi włączone do projektu rozporządzenia, w szczególności kwartalna statystyka międzynarodowego handlu usługami (ITS), są obecnie zdefiniowane w tabeli 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (9), oraz że identyczne wymogi są zdefiniowane w tabeli 2 załącznika II do wytycznych EBC/2011/23. Zachowanie takiej spójności leży w interesie ogólnej jakości europejskiej statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej przygotowywanej przez Europejski System Statystyczny (ESS) i ESBC. Jest również bardzo ważne, aby statystyka ta była nadal wewnętrznie spójna i kompletna.

1.7.

Ponadto, jako że wymogi te są częściowo spełniane na poziomie krajowym poprzez systemy zbierania danych stworzone przez KBC, EBC z zadowoleniem przyjmuje art. 23 projektu rozporządzenia oraz rolę przypisaną Komitetowi ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego, ustanowionemu decyzją Rady 2006/856/WE (10). Generalnie rzecz biorąc, przy definiowaniu, modyfikowaniu i uaktualnianiu takich wymogów, a także innych wymogów w zakresie statystyki gospodarczej (np. zapotrzebowania na dane w obszarze „globalizacji”) mających bezpośredni lub pośredni wpływ na zbieranie statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy ESBC a ESS.

1.8.

Uprawnienia wykonawcze w zakresie precyzyjnej definicji wymogów przekazywania danych

Art. 7 projektu rozporządzenia uprawnia Komisję do przyjmowania aktów wykonawczych w celu dalszego doprecyzowania niektórych elementów przekazywanych danych. Elementy te obejmują fundamentalne aspekty metodologiczne, takie jak definicję odpowiedniej jednostki statystycznej, a także inne mające zastosowanie klasyfikacje statystyczne. W tym kontekście, z perspektywy zarówno twórców statystyk, jak i ich użytkowników, duże znaczenie ma zapewnienie spójności pomiędzy wymogami w zakresie statystyki międzynarodowego handlu usługami określonymi w projekcie rozporządzenia a tymi zdefiniowanymi w rozporządzeniu (WE) nr 184/2005. Dlatego też EBC pragnie podkreślić znaczenie bliskości i spójności metodologicznej pomiędzy tymi dwoma zbiorami danych.

1.9.

I wreszcie EBC pragnie podkreślić znaczenie obowiązku terminowego konsultowania z EBC wszystkich delegowanych i wykonawczych aktów prawnych w dziedzinach podlegających jego kompetencji, zgodnie z art. 127 ust. 4 tiret pierwsze oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (11).

2.   Uwagi techniczne i propozycje zmian

Szczegółowe propozycje zalecanych przez EBC zmian projektu rozporządzenia wraz z ich uzasadnieniem zostały zawarte w odrębnym roboczym dokumencie o charakterze technicznym. Dokument roboczy o charakterze technicznym jest dostępny w języku angielskim na stronie internetowej EBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 2 stycznia 2018 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  COM(2017) 114 final. Środki wprowadzane projektem rozporządzenia mają zastąpić środki zawarte w 10 uchylanych aktach prawnych, wyszczególnionych w motywie 36 projektu rozporządzenia.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8).

(3)  „Review of the requirements in the field of General Economic Statistics, European Central Bank”, 2004 r., dokument dostępny na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu.

(4)  Konkluzje Rady ECOFIN dotyczące statystyk UE, 2972. posiedzenie Rady (do Spraw Gospodarczych i Finansowych), Bruksela, 10 listopada 2009 r., dokument dostępny pod adresem www.consilium.europa.eu.

(5)  Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2016/14 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie uzupełniania luk w danych dotyczących sektora nieruchomości (Dz.U. C 31 z 31.1.2017, s. 1).

(6)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2011/23 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej (Dz.U. L 65 z 3.3.2012, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25).

(9)  Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23).

(10)  Decyzja Rady 2006/856/WE z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Dz.U. L 332 z 30.11.2006, s. 21).

(11)  Zob. również pkt 4 opinii CON/2012/5 (Dz.U. C 105 z 11.4.2012, s. 1); pkt 8 opinii CON/2011/44 (Dz.U. C 203 z 9.7.2011, s. 3); oraz pkt 4 opinii CON/2011/42 (Dz.U. C 159 z 28.5.2011, s. 10).


Top