Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0424

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

COM/2017/0424 final - 2017/0190 (COD)

Bruksela, dnia 11.8.2017

COM(2017) 424 final

2017/0190(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 1 wprowadzono tzw. obowiązek wyładunku, czyli stopniowy obowiązek wyładowania wszystkich połowów w odniesieniu do stad objętych limitami połowowymi lub poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony. Co do zasady, szczegółowe informacje dotyczące wdrożenia obowiązku wyładunku należy określić w regionalnych wieloletnich planach zarządzania przyjmowanych w drodze procedury współdecyzji. Jednakże, ponieważ oczekiwano, że przyjęcie planów wieloletnich zajęłoby trochę czasu, w rozporządzeniu nr 1380/2013 przewidziano, jako rozwiązanie tymczasowe, przyjęcie przez Komisję aktów delegowanych ustanawiających plany w zakresie odrzutów bazujące na wspólnym zaleceniu zainteresowanych państw członkowskich, na okres nie dłuższy niż trzy lata. Plany w zakresie odrzutów mogą zawierać przepisy dotyczące połowów lub gatunków już objętych obowiązkiem wyładunku lub czasem wprowadzać go przed upływem terminu przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, przewidując między innymi wyłączenia de minimis i wyłączenia z uwagi na wysoką przeżywalność, przepisy dotyczące dokumentacji połowowej i, w stosownych przypadkach, ustalając minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony.

Pierwsze rozporządzenia delegowane Komisji ustanawiające plany odrzutów weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i wygasną z końcem 2017 r. Po upływie początkowego okresu trzech lat rozporządzenie nr 1380/2013 upoważnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych zawierających jedynie wyłączenia de minimis, ponieważ, co do zasady, plany wieloletnie powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu, jakim jest zrównoważona eksploatacja żywych zasobów morza odzwierciedlająca specyfikę poszczególnych łowisk, i zawierać niezbędne uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, w tym inne elastyczne rozwiązania niezbędne do sprawnego wdrożenia obowiązku wyładunku.

Do tej pory obowiązuje tylko bałtycki plan wieloletni 2 , podczas gdy dwa wnioski Komisji dotyczące wieloletniego planu dla gatunków dennych w Morzu Północnym i małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim znajdują się obecnie w fazie negocjacji między współprawodawcami 3 . W tym kontekście konieczne jest upoważnienie Komisji do przyjmowania planów w zakresie odrzutów na dalszy okres nieprzekraczający trzech lat łącznie, w celu ułatwienia realizacji obowiązku wyładunku.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Niniejszy wniosek jest powiązany z podstawowym przepisem zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa – obowiązkiem wyładunku. Ma na celu ułatwienie sprawnego wdrażania tego obowiązku, upoważniając Komisję do przyjmowania w drodze aktów delegowanych niezbędnej elastyczności, do czasu wdrożenia obowiązywania regionalnych planów wieloletnich przyjmowanych w ramach procedury współdecyzji.

Spójność z innymi politykami Unii

Przyczyniając się do sprawnego wdrażania obowiązku wyładunku, który ma na celu zwiększenia selektywności narzędzi połowowych i zmniejszenie przypadkowych połowów, wniosek przyczynia się do zrównoważenia środowiskowego, społecznego i gospodarczego, które są kluczowymi celami polityki unijnej w kilku dziedzinach.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą przyjąć wszelkie przepisy niezbędne do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa.

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Nie dotyczy, ponieważ wniosek wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji UE.

Proporcjonalność

Wniosek ma jedynie na celu przedłużenie uprawnień Komisji do przyjmowania aktów delegowanych ustanawiających plany w zakresie odrzutów na dodatkowy okres trzech lat z powodu opóźnienia w przyjęciu planów wieloletnich. Przedłużenie to jest konieczne i właściwe w celu sprawnego wdrożenia obowiązku wyładunku. Ze względu na jego ścisłe ramy czasowe, wniosek nie prowadzi do powstania trudności związanych z proporcjonalnością.

Wybór instrumentu

Wyłącznie rozporządzenie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę może zmienić rozporządzenie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, zgodnie z art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Oceny ex post/kontrole sprawności obowiązującego prawodawstwa

Nie dotyczy.

Jest to zwykłe przedłużenie tymczasowego uprawnienia Komisji do przyjmowania planów w zakresie odrzutów w drodze aktów delegowanych, zanim wejdą w życie plany wieloletnie, obejmujące również realizację obowiązku wyładunku na poziomie basenów morskich i gatunków zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Nie jest zatem konieczna ocena całej zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Mimo iż nie przeprowadzono formalnych konsultacji ze względu na pilność sprawy, Komisja otrzymała kilka pism od władz krajowych i zainteresowanych stron wyrażających ich obawy dotyczące obecnego braku uprawnienia do przedłużenia planów dotyczących odrzutów, które tracą ważność pod koniec roku.

Obowiązek wyładunku stanowi istotną zmianę paradygmatu, a co za tym idzie jego wprowadzenie w życie jest wielkim wyzwaniem dla sektora. W tym kontekście konieczne jest zapewnienie możliwości wprowadzenia niezbędnych mechanizmów elastyczności w celu ułatwienia stopniowego wprowadzania obowiązku wyładunku.

Szeroko zakrojone konsultacje publiczne i konsultacje z ekspertami miały miejsce przed przyjęciem wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa, w tym przepisów związanych z obowiązkiem wyładunku.

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Nie dotyczy.

Jest to jedynie przedłużenie tymczasowego uprawnienia Komisji do przyjmowania planów w zakresie odrzutów w drodze aktów delegowanych, zanim wejdą w życie plany wieloletnie, obejmujące również realizację obowiązku wyładunku na poziomie basenów morskich. Szeroko zakrojone konsultacje publiczne i konsultacje z ekspertami miały miejsce przed przyjęciem wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa, w tym przepisów związanych z obowiązkiem wyładunku.

Ocena skutków

Nie dotyczy.

Jest to jedynie przedłużenie tymczasowego uprawnienia Komisji do przyjmowania planów w zakresie odrzutów w drodze aktów delegowanych, zanim wejdą w życie plany wieloletnie, obejmujące również realizację obowiązku wyładunku na poziomie basenów morskich. Ponieważ skutki gospodarcze, środowiskowe lub społeczne niniejszego wniosku nie są istotne, nowa ocena skutków nie jest konieczna.

Pełnej oceny skutków dokonano przed przyjęciem wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa, w tym przepisów związanych z obowiązkiem wyładunku.

Sprawność regulacyjna i uproszczenie

Nie dotyczy.

Prawa podstawowe

Nie dotyczy.

Jest to jedynie tymczasowe przedłużenie uprawnień Komisji do przyjęcia planów w zakresie odrzutów w drodze aktów delegowanych. Nie ma to skutków dla ochrony praw podstawowych.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Nie dotyczy.

Jest to jedynie tymczasowe przedłużenie uprawnień Komisji do przyjęcia planów w zakresie odrzutów w drodze aktów delegowanych. Nie ma to wpływu na budżet.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Zgodnie z art. 46 rozporządzenia nr 1380/2013 Komisja musi regularnie składać sprawozdanie dotyczące wykonywania przekazanych jej uprawnień. Ponadto Parlament Europejski i Rada mogą w każdej chwili cofnąć uprawnienia.

Dokumenty wyjaśniające (w przypadku dyrektyw)

Nie dotyczy.

Niniejszy wniosek dotyczy rozporządzenia.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Wniosek zawiera tylko jeden przepis prawa materialnego zmieniający art. 15 ust. 6 rozporządzenia 1380/2013 w celu przedłużenia uprawnień Komisji do przyjmowania w drodze aktów delegowanych planów w zakresie odrzutów na okres trzech kolejnych lat, pod warunkiem że nie istnieją żadne plany wieloletnie dla poszczególnych basenów morskich.

2017/0190 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 4 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)W art. 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 5 wprowadzono obowiązek wyładunku wszystkich połowów gatunków podlegających limitom połowowym, a w Morzu Śródziemnym również połowów gatunków podlegających minimalnym rozmiarom („obowiązek wyładunku”).

(2)Plany wieloletnie, o których mowa w art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, oraz plany zarządzania, o których mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 6 , określają szczegółowe przepisy mające na celu ułatwienie wdrożenia obowiązku wyładunku („plany w zakresie odrzutów”).

(3)Art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 przewiduje, że w przypadku braku planów wieloletnich lub planów zarządzania Komisja może przyjąć plany w zakresie odrzutów na zasadzie tymczasowej i na okres nie dłuższy niż trzy lata.

(4)Doświadczenie pokazało, że przygotowanie i przyjęcie planów wieloletnich lub planów zarządzania, które zawierają plany w zakresie odrzutów, trwa dłużej niż przewidywano w momencie przyjmowania rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(5)W związku z tym właściwe jest ustanowienie okresu, podczas którego Komisja może przyjmować plany w zakresie odrzutów w przypadku braku planów wieloletnich lub planów zarządzania.

(6)W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 należy wprowadzić odpowiednie zmiany,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku braku przyjęcia planu wieloletniego lub planu zarządzania zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 dla danego rodzaju rybołówstwa Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia, aktów delegowanych zgodnie z art. 46 niniejszego rozporządzenia, określających tymczasowo konkretny plan w zakresie odrzutów obejmujący specyfikacje, o których mowa w ust. 5 lit. a)–e) niniejszego artykułu, na początkowy okres nieprzekraczający trzech lat, który można przedłużyć o kolejny okres trzech lat łącznie. Państwa członkowskie mogą współpracować zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia przy opracowywaniu takiego planu z myślą o przyjęciu przez Komisję takich aktów lub przedstawieniu przez nią wniosku zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007, Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1.
(3) COM(2016) 493 final – 2016/0238 (COD) oraz COM(2017) 97 final – 2017/043 (COD).
(4) Dz.U. C , , s. .
(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).
(6) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11).
Top