Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0079

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 479/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia z wymogu przedstawiania przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych dla towarów unijnych przewożonych korytarzem Neum

COM/2017/079 final - 2017/030 (NLE)

Bruksela, dnia 23.2.2017

COM(2017) 79 final

2017/0030(NLE)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 479/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia z wymogu przedstawiania przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych dla towarów unijnych przewożonych korytarzem Neum


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Korytarz Neum to miejsce, w którym terytorium Bośni i Hercegowiny dochodzi do wybrzeża Adriatyku, oddzielając w ten sposób obszar Dubrownika od pozostałej części terytorium Chorwacji.

Przyczyny i cele wniosku

Art. 3 rozporządzenia w sprawie Neum umożliwia zwolnienie, na określonych warunkach, z wymogu składania wywozowej lub przywozowej deklaracji skróconej w przypadku przesyłek przewożonych korytarzem Neum. Zwolnienie można zastosować, jeśli całkowita wartość każdej przesyłki nie przekracza 10 000 EUR (art. 4 lit. a)) i jeśli spełnione są inne warunki ustanowione w art. 4 lit. b). Przewidziana w rozporządzeniu w sprawie Neum możliwość zwolnienia stanowi odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania Wspólnotowego kodeksu celnego.

Dnia 1 maja 2016 r. rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającym unijny kodeks celny.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93, będące aktem wykonawczym do rozporządzenia (EWG) nr 2913/92,

zostało uchylone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/481,

a następnie zastąpione przez:

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego oraz

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Zakres art. 3 rozporządzenia w sprawie Neum, w tym w odniesieniu do progu wynoszącego 10 000 EUR, jest obecnie objęty art. 126 rozporządzenia delegowanego Komisji, w którym próg mający zastosowanie do zwolnienia podniesiono do 15 000 EUR.

Zdaniem Komisji rozporządzenie w sprawie Neum należy zmienić w celu uzgodnienia wysokości zwolnienia z kwotą przewidzianą w art. 126 rozporządzenia delegowanego Komisji (15 000 EUR). Również odniesienia prawne i terminologię stosowaną w rozporządzeniu w sprawie Neum należy dostosować do ram prawnych unijnego kodeksu celnego.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie Neum Republika Chorwacji zobowiązała się do monitorowania sytuacji i do poinformowania Komisji do dnia 1 marca 2014 r. o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach oraz o środkach podjętych następnie w celu ich wyeliminowania.

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie Neum nie później niż dwa lata po wejściu w życie rozporządzenia Komisja jest zobowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie zawierające ocenę jego stosowania. W dniu 11 listopada 2015 r. Komisja przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie Radzie i stwierdziła, że „poziom stosowania rozporządzenia w sprawie Neum jest zadowalający i nie ma powodu do jego zawieszenia ani uchylenia”.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Niniejsze rozporządzenie zmienia rozporządzenie Rady (UE) nr 479/2013 z dnia 13 maja 2013 r. („rozporządzenie w sprawie Neum”), które zostało przyjęte na podstawie art. 43 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej („Aktu przystąpienia”). Akt ten przewiduje, że Rada, na wniosek Komisji, określa warunki zwolnienia z wymogu przedstawiania przywozowych lub wywozowych deklaracji skróconych dla towarów unijnych przewożonych korytarzem Neum. Artykuł 43 Aktu przystąpienia stanowi zatem właściwą podstawę prawną.

2017/0030 (NLE)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 479/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia z wymogu przedstawiania przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych dla towarów unijnych przewożonych korytarzem Neum

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej,

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)W art. 4 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) nr 479/2013 przewidziano zwolnienie z wymogu przedstawiania przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych dla towarów unijnych przewożonych korytarzem Neum, jeśli całkowita wartość przesyłek unijnych nie przekracza 10 000 EUR oraz jeśli towarom unijnym towarzyszą faktury lub dokumenty przewozowe, które spełniają warunki ustanowione w art. 4 lit. b) tego rozporządzenia.

(2)Próg 10 000 EUR ustalono poprzez odniesienie do progu równoważnej wartości, określonego w art. 317 ust. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 1 i który stanowi limit finansowy, poniżej którego organy celne uznają, że unijny status celny towarów jest potwierdzony i wystarczy, że towarom tym towarzyszą faktura lub dokument przewozowy. W przypadku spełnienia tych warunków zatwierdzenie przez właściwe organy celne nie jest wymagane.

(3)Wspólnotowy kodeks celny ustanowiony w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 2 został zastąpiony unijnym kodeksem celnym ustanowionym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 3 ze skutkiem od dnia 1 maja 2016 r. W związku z tym przepisy rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 zostały zastąpione przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 4 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 5 .

(4)Przedmiot art. 317 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 obecnie reguluje art. 126 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446. Stanowi on, że w odniesieniu do towarów, których wartość nie przekracza 15 000 EUR, status towarów unijnych uznaje się za potwierdzony na podstawie faktury lub dokumentu przewozowego bez konieczności zatwierdzania przez właściwe organy celne.

(5)Aby zapewnić jednolite stosowanie unijnych przepisów prawa celnego należy zatem odpowiednio uzgodnić zakres zwolnienia ustanowionego w art. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 479/2013 z zakresem przewidzianym w art. 126 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446.

(6)Ponadto w interesie pewności i jasności prawa odniesienia prawne w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 479/2013 do rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 i rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 należy zastąpić odpowiednimi odniesieniami do unijnego kodeksu celnego i rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446.

(7)Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 479/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 479/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1.    art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. « towary unijne » oznaczają towary określone w art. 5 ust. 23 rozporządzenia (UE) nr 952/2013”;

2.    w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)całkowita wartość każdej przesyłki towarów unijnych przewożonych korytarzem Neum nie przekracza 15 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej”;

b) lit. b) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)zawierają co najmniej potwierdzenia przedstawione z wykorzystaniem któregokolwiek ze środków, o których mowa w art. 126 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446,”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

   W imieniu Rady

   Przewodniczący

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).
(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).
Top