Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0730(02)

Informacja odnośnie do pozwoleń na przywóz i wywóz produktów rolnych (Niniejsza informacja zastępuje informację opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 264 z dnia 13 września 2013 r., s. 4 oraz komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 376/2008 – przyjęty przez Komisję w dniu 24 września 2013 r. i notyfikowany państwom członkowskim w dniu 25 września 2013 r.)

C/2016/2817

OJ C 278, 30.7.2016, p. 34–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 278/34


Informacja odnośnie do pozwoleń na przywóz i wywóz produktów rolnych

(Niniejsza informacja zastępuje informację opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 264 z dnia 13 września 2013 r., s. 4 oraz komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 376/2008 – przyjęty przez Komisję w dniu 24 września 2013 r. i notyfikowany państwom członkowskim w dniu 25 września 2013 r.)

(2016/C 278/03)

Spis treści

I.

UWAGI OGÓLNE 34

II.

WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH RUBRYK WNIOSKU O POZWOLENIE I POZWOLENIA 35

1.

Uwagi ogólne 35

2.

Uwagi dotyczące poszczególnych sektorów 37

3.

Przywóz 38

4.

Wywóz 39

5.

Wyciągi 39

III.

WPISY W PAPIEROWEJ WERSJI POZWOLEŃ (INFORMACJE NA ODWROCIE POZWOLENIA LUB WYCIĄGU) 41

1.

Ogólne wytyczne 41

2.

Specjalne wytyczne dotyczące niektórych rubryk 41

IV.

STOSOWANIE ART. 13 UST. 3 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO (UE) 2016/1239 41

Załącznik I – Zapisy

Część A

Część B

Część C

Załącznik II – Późniejsza weryfikacja

I.   UWAGI OGÓLNE

1.

Pozwolenia i wyciągi są wydawane przez organy wydające pozwolenia w państwach członkowskich. Zachowują one ważność dla operacji przywozu i wywozu w każdym państwie członkowskim, z wyjątkiem niektórych szczególnych przypadków przewidzianych w przepisach Unii.

2.

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 (1) niedziele, soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są uważane za dni robocze dla celów składania wniosków o pozwolenie lub ich wydawania.

3.

Każde pozwolenie należy wypełnić tylko w jednym języku.

4.

Wnioski, pozwolenia i wyciągi nie mogą zawierać żadnych skreśleń ani wyrazów nadpisanych. W przypadku gdy przy wypełnianiu formularza popełniono błąd, należy sporządzić nowy wniosek lub nowe pozwolenie.

W przypadku gdy formularz wniosku zawiera drobne błędy, które nie mają znaczenia merytorycznego, pozwolenie należy wydać po poprawieniu tych drobnych błędów.

5.

Kwoty wyraża się w EUR; niemniej jednak, państwa członkowskie nienależące do strefy euro mogą wyrazić kwoty w walucie krajowej.

6.

Ilości wyraża się:

w jednostkach metrycznych masy lub objętości i zgodnie z następującymi skrótami:

„kg” dla kilogramów,

„hl” dla hektolitrów,

„szt.” dla zwierząt żywych, w odpowiednich przypadkach.

7.

Do zapisu dat należy stosować zapis sześciocyfrowy, z podziałem na segmenty dwucyfrowe: dwie pierwsze cyfry znajdujące się w pierwszym segmencie oznaczają dzień (od 01 do 31), dwie kolejne znajdujące się w drugim segmencie oznaczają miesiąc (od 01 do 12) a dwie ostatnie znajdujące się w trzecim segmencie oznaczają rok (01 itd.).

8.

Przykład stosowania czasu obowiązującego w Brukseli, jak określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1237 (2) (Pozwolenia) i w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1239 (3) (Pozwolenia):

godz. 13.00 w wymienionych rozporządzeniach odpowiada godz. 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli):

Państwa członkowskie

Czas lokalny (zimowy i letni)

Niemcy

Belgia

Chorwacja

Dania

Hiszpania

Francja

Włochy

Luksemburg

Niderlandy

Austria

Szwecja

Republika Czeska

Węgry

Malta

Polska

Słowenia

Słowacja

godz. 13.00

Irlandia

Portugalia

Zjednoczone Królestwo

godz. 12.00 (= godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli)

Bułgaria

Cypr

Grecja

Finlandia

Estonia

Łotwa

Litwa

Rumunia

godz. 14.00 (= godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli)

II.   WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH RUBRYK WNIOSKU O POZWOLENIE I POZWOLENIA

1.   Uwagi ogólne

1.1.

W formularzu wniosku o pozwolenie wnioskodawca powinien wypełnić wyłącznie rubryki: 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 i 20. Państwa członkowskie mogą jednak nakazać, aby wnioskodawca wypełnił również rubrykę 1 i, w stosownych przypadkach, rubrykę 5.

1.2.

Jeśli w rubrykach 7 i 8 formularza dotyczącego przywozu oraz w rubryce 7 formularza dotyczącego wywozu nie ma wystarczająco dużo miejsca na wpisanie wszystkich szczegółów wymaganych w przepisach Unii, należy je przenieść do rubryki 20, poprzedzając tekst gwiazdką odpowiadającą gwiazdce umieszczonej odpowiednio w rubryce 7 lub 8.

1.3.

Jeśli w rubryce 20 nie ma wystarczająco dużo miejsca na wpisanie wszystkich szczegółów, należy je przenieść do rubryki 15, poprzedzając tekst gwiazdką odpowiadającą gwiazdce umieszczonej odpowiednio w rubryce 7 lub 8.

1.4.

W rubrykach 7 i 8 formularza należy zaznaczyć za pomocą „X” pole umieszczone przed słowem „tak” lub „nie”.

1.5.

W przypadku gdy pozwolenie wydawane jest dla mniejszej ilości niż ilość podana we wniosku, organ wydający wskazuje:

a)

w rubryce 17 i 18 ilość, dla której wydane zostało pozwolenie;

b)

w rubryce 11 kwotę odpowiedniego zabezpieczenia.

1.6.

Niewykorzystane miejsce w rubryce 20 i 24 pozwoleń na przywóz oraz w rubryce 20 i 22 pozwoleń na wywóz muszą być zablokowane. Aby uniknąć nieuprawnionych zapisów należy dokonać tego w następujący sposób:

a)

w rubrykach, gdzie nie mają zastosowania warunki specjalne:

pierwszą linię należy wypełnić znakiem „X”, tj.:

24.   Warunki specjalne (3): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)

w przypadku gdy wpisane zostały warunki specjalne:

należy wypełnić znakiem „X” ostatnią linię wpisu oraz całą kolejną linię, tj.:

24.   Warunki specjalne (3): Margines tolerancji: 0,4 stopni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7.

Należy także zablokować rubrykę 3 pozwoleń, ale nie ma to zastosowania w przypadku wyciągów.

1.8.

W przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1237, w rubryce 6 pozwolenia organ wydający umieszcza jeden z zapisów wymienionych w załączniku I część A.

1.9.

W przypadkach, o których mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239, w rubryce 22 (pozwolenie na wywóz) lub rubryce 24 (pozwolenie na przywóz) pozwoleń lub wyciągów zastępczych umieszcza się jeden z zapisów wymienionych w załączniku I część B.

1.10.

W przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1237, w rubryce 19 pozwolenia umieszcza się cyfrę „0” (zero).

1.11.

W przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1237, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy dotyczące poszczególnych sektorów przewidują szczególny wpis, w rubryce 24 pozwolenia (pozwolenie na przywóz) umieszcza się jeden z zapisów wymienionych w załączniku I część C.

1.12.

W przypadku wydania duplikatu pozwolenia lub wyciągu ma on zawierać jedno z następujących słów zapisane ukośnie, o ile to możliwe wzdłuż przekątnej dokumentu:

„ДУБЛИКАТ”

BG

„DUPLICADO”

ES

„DUPLIKÁT”

CS

„DUPLIKAT”

DA

„DUPLIKAT”

DE

„DUPLIKAAT”

ET

„ΔIΠΛΟΤΥΠΟ”

EL

„DUPLICATE”

EN

„DUPLICATA”

FR

„DUPLIKAT”

HR

„DUPLICATO”

IT

„DUBLIKĀTS”

LV

„DUBLIKATAS”

LT

„MÁSOLAT”

HU

„DUPLIKAT”

MT

„DUPLICAAT”

NL

„DUPLIKAT”

PL

„DUPLICADO”

PT

„DUPLICAT”

RO

„DUPLIKÁT”

SK

„DVOJNIK”

SL

„KAKSOISKAPPALE”

FI

„DUPLIKAT”

SV

2.   Uwagi dotyczące poszczególnych sektorów

2.1.   Konopie

2.1.1.

Rubryka 20

W przypadku nasion przeznaczonych do siewu należy wskazać odmianę konopi.

2.1.2.

Rubryka 24

Należy zamieścić jeden z następujących zapisów:

Nasiona odmian konopi przeznaczone do siewu, objęte kodem CN ex 1207 99 20, są wyposażone w dowód, że zawartość tetrahydrokanabinolu w danej odmianie nie przekracza zawartości ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 35 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (4),

Nasiona konopi inne niż przeznaczone do siewu, objęte kodem CN 1207 99 91, są przywożone przez importera upoważnionego przez państwo członkowskie,

Konopie siewne, surowe lub roszone, objęte kodem CN 5302 10 00, spełniają warunki określone w art. 32 ust. 6 i art. 35 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.

2.2.   Alkohol etylowy pochodzenia rolniczego

2.2.1.

Wnioski o pozwolenia na przywóz oraz pozwolenia na przywóz alkoholu pochodzenia rolniczego oznacza się w rubryce 8 nazwą państwa pochodzenia. Należy zaznaczyć rubrykę „obowiązkowe: tak”. Na żądanie wnioskodawcy organ, który wydał pozwolenie, może zmienić, jednorazowo, państwo pochodzenia na inne.

2.2.2.

Państwa członkowskie mogą zdecydować o konieczności podania w rubryce 20 ceny importowej (CIF) alkoholu.

2.3.   Czosnek

2.3.1.

Państwo pochodzenia wpisuje się w rubryce 8 wniosków o pozwolenie i pozwoleń, a słowo „tak” zaznacza się krzyżykiem. Pozwolenie na przywóz jest ważne wyłącznie w odniesieniu do przywozu ze wskazanego państwa.

3.   Przywóz

3.1.   Rubryka 7

Przez „państwo wywozu” rozumie się państwo niebędące państwem członkowskim, z którego produkt jest wysyłany do Unii.

3.1.1.

Nazwę państwa wywozu lub grupy państw wywozu należy podawać w przypadkach, w których jest to wymagane przez przepisy Unii.

3.1.2.

Jeżeli przepisy Unii przewidują, że podanie nazwy państwa pochodzenia jest obowiązkowe, to za pomocą „X” należy zaznaczyć pole umieszczone przed słowem „tak”, a pochodzenie produktu musi być zgodne z danymi zawartymi w pozwoleniu. W przeciwnym przypadku pozwolenie jest nieważne.

3.1.3.

W innych przypadkach podawanie nazwy państwa wywozu nie jest obowiązkowe. W takich przypadkach należy zaznaczyć za pomocą „X” pole umieszczone przed słowem „nie”. Podawanie nazwy państwa wywozu może być jednak przydatne w celu stosowania art. 16 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1239, który odnosi się do przypadków działania siły wyższej.

3.2.   Rubryka 8

Państwo pochodzenia określa się zgodnie z zasadami Unii mającymi zastosowanie w tej dziedzinie.

Stosuje się analogicznie wskazówki odnoszące się do rubryki 7.

3.3.   Rubryka 14

Produkty należy opisywać stosując ich zwyczajowe nazwy (na przykład: cukier), a nie za pomocą ich znaków towarowych.

3.4.   Rubryki 15 i 16

Zasadniczo, o pozwolenie występuje się w odniesieniu do wszystkich produktów objętych kodem CN (ośmiocyfrowy kod) i dla nich jest ono wystawiane. Jednakże w wyjątkowych przypadkach przewidzianych w przepisach Unii, o pozwolenie wnioskuje się i jest ono wystawiane:

albo dla produktów objętych wieloma kodami CN,

albo jedynie dla niektórych produktów objętych jednym kodem CN.

Jeżeli w rubryce 16 nie ma wystarczająco dużo miejsca na umieszczenie więcej niż jednego kodu CN, wszystkie kody należy przenieść do rubryki 15, poprzedzając je gwiazdką odpowiadającą gwiazdce umieszczonej w rubryce 16.

3.5.   Rubryka 15

Opis może być uproszczony, o ile zawiera elementy niezbędne do określenia klasyfikacji produktu zgodnie z kodem CN podanym w rubryce 16.

3.6.   Rubryka 16

Należy podać pełen kod CN. Jednakże w wyjątkowych przypadkach przewidzianych w przepisach Unii:

należy podać pełen (pełne) kod(-y) CN poprzedzone oznaczeniem „ex”,

lub

należy podać kody w sposób przewidziany w odpowiednich przepisach Unii.

3.7.   Rubryka 19

3.7.1.

Należy wypełnić zgodnie z przepisami Unii odnoszącymi się do dopuszczonego marginesu tolerancji dla danego produktu.

3.7.2.

Jeżeli nie przewidziano dodatkowego marginesu tolerancji, w rubryce 19 należy wpisać cyfrę zero „0”.

3.7.3.

Rubryka 20

Należy wypełnić zgodnie ze szczegółowymi przepisami Unii dla każdego sektora wspólnej organizacji rynków.

3.7.4.

Rubryka 24

Należy wypełnić zgodnie ze szczegółowymi przepisami Unii dla każdego sektora produktów.

3.7.5.

Rubryki 25 i 26

W przypadku papierowej wersji pozwoleń podpis musi być własnoręczny.

4.   Wywóz

4.1.   Rubryka 7

4.1.1.

Nazwę państwa lub grupy państw przeznaczenia należy podać w przypadkach, w których jest to przewidziane w przepisach Unii.

4.1.2.

Jeżeli przepisy Unii przewidują, że podanie miejsca przeznaczenia jest obowiązkowe, to za pomocą „X” należy zaznaczyć pole umieszczone przed słowem „tak”, a produkt musi dotrzeć do miejsca przeznaczenia wskazanego w pozwoleniu.

4.1.3.

W pozostałych przypadkach podanie nazwy państwa przeznaczenia nie jest obowiązkowe. W takich przypadkach należy zaznaczyć za pomocą „X” pole umieszczone przed słowem „nie”. Podawanie nazwy państwa przeznaczenia może być jednak przydatne w celu stosowania art. 16 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1239, który odnosi się do przypadków działania siły wyższej.

4.2.   Rubryki 14, 15, 16, 19 i 20

Należy je wypełnić jak w przypadku przywozu.

4.3.   Rubryka 22

1.

Należy wypełnić zgodnie ze szczegółowymi przepisami Unii dla każdego sektora produktów.

2.

Wszystkie informacje dotyczące ilości i kwot należy podać w zapisie cyfrowym i słownym.

4.4.   Rubryki 23 i 24

W przypadku papierowej wersji pozwoleń podpis musi być własnoręczny.

5.   Wytyczne dotyczące sporządzania wyciągów z pozwoleń

5.1.   Wyciągi z pozwoleń sporządzane są przez organy państwa członkowskiego, które wydały pozwolenie.

W rubryce 3 wyciągów z pozwoleń należy wpisać jedno z poniższych:

w języku bułgarskim

„Извлечение от лицензия № …”

w języku hiszpańskim

„Extracto de certificado n.o …”

w języku czeskim

„Výpis z licence č. …”

w języku duńskim

„Partiallicens nr. …”

w języku niemieckim

„Teillizenz der Lizenz Nr. …”

w języku estońskim

„Litsentsi nr … väljavõte”

w języku greckim

„Απόσπασμα πιστοποιητικού αριθ. …”

w języku angielskim

„Extract of licence No. …”

w języku francuskim

„Extrait du certificat no …”

w języku chorwackim

„Izvadak dozvole br. …”

w języku włoskim

„Estratto del titolo n. …”

w języku łotewskim

„Licences Nr. … izraksts”

w języku litewskim

„Licencijos Nr. … išrašas”

w języku węgierskim

„A … sz. engedély kivonata”

w języku maltańskim

„Estratt tal-liċenzja Nru. …”

w języku niderlandzkim

„Uittreksel van certificaat nr. …”

w języku polskim

„Wyciąg z pozwolenia nr …”

w języku portugalskim

„Extrato do certificado n.o …”

w języku rumuńskim

„Extras din licenţa nr. …”

w języku słowackim

„Výpis z licencie č. …”

w języku słoweńskim

„Izpisek dovoljenja št. …”

w języku fińskim

„Ote todistuksesta nro …”

w języku szwedzkim

„Dellicens nr. …”

W rubryce 3 należy wpisać ten sam numer, który znajduje się w rubryce 25 oryginału pozwolenia na przywóz lub w rubryce 23 oryginału pozwolenia na wywóz.

W przypadku przywozu w wyciągu lub wyciągach należy podać wszystkie informacje z rubryk 4, 6–8, 10, 12–16 i 19–24 pozwolenia.

W przypadku wywozu w wyciągu lub wyciągach należy podać wszystkie informacje z rubryk 4, 6, 7, 10, 12–16 i 19–22 pozwolenia.

We wszystkich przypadkach w rubryce 11 wyciągów należy wpisać jedno z poniższych:

„Извлечение”

BG

„Extracto”

ES

„Výpis”

CS

„Partiallicens”

DA

„Teillizenz”

DE

„Väljavõte”

ET

„Απόσπασμα”

EL

„Extract”

EN

„Extrait”

FR

„Izvadak”

HR

„Estratto”

IT

„Izraksts”

LV

„Išrašas”

LT

„Kivonat”

HU

„Estratt”

MT

„Uittreksel”

NL

„Wyciąg”

PL

„Extrato”

PT

„Extras”

RO

„Výpis”

SK

„Izpisek”

SL

„Ote”

FI

„Dellicens”

SV

III.   WPISY W PAPIEROWEJ WERSJI POZWOLEŃ (INFORMACJE NA ODWROCIE POZWOLENIA LUB WYCIĄGU)

1.   Ogólne wytyczne

1.1.

Wpisów dokonuje się w sposób czytelny, w formie drukowanej, pismem maszynowym lub tuszem.

1.2.

Wpisy nie mogą zawierać żadnych elementów wymazanych ani nadpisanych. Wszelkie błędy należy poprawić, wykreślając błędny zapis i wpisując poprawny.

Wszystkie wprowadzone w ten sposób poprawki muszą być poświadczone przez autora i poświadczone pieczęcią organu odpowiedzialnego za wpis.

W przypadku wydania poprawionego pozwolenia lub wyciągu z pozwolenia organ wydający musi także skopiować wpisy widniejące na oryginalnym dokumencie.

2.   Specjalne wytyczne dotyczące niektórych rubryk

2.1.   Rubryka 29

Do celów pierwszego wpisu ilością netto, którą podaje się w części I, jest ilość widniejąca w rubryce 17 i 18 powiększona o dozwolony margines tolerancji, podana w tych samych jednostkach.

2.2.   Rubryki 29 i 30

W przypadku wpisu związanego z wydaniem wyciągu, ilością, którą należy wpisać, jest ilość, dla której wydawany jest wyciąg, powiększona o dodatkowy margines tolerancji.

2.3.   Rubryka 31

Podaje się numer zgłoszenia celnego lub, w stosownych przypadkach, numer wyciągu, jak również datę przyjęcia zgłoszenia celnego oznaczającą datę wpisu.

2.4.   Rubryka 32

Nazwę państwa członkowskiego podaje się, stosując jeden z następujących skrótów, o których mowa w pkt 4 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239.

Podpis musi być własnoręczny.

IV.   STOSOWANIE ART. 13 ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO (UE) 2016/1239 [POZWOLENIA]

Wnioskując do organu innego państwa członkowskiego o przeprowadzenie kontroli wyrywkowej lub kontroli przeprowadzanej z jakiegokolwiek innego powodu, należy używać dokumentu zawartego w załączniku II.


(1)  Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1.

(2)  Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 1.

(3)  Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 44.

(4)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608.


ZAŁĄCZNIK I

Zapisy

CZĘŚĆ A

Zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1237

:

w języku bułgarskim

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

w języku hiszpańskim

:

Retrocesión al titular el …

:

w języku czeskim

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

w języku duńskim

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

w języku niemieckim

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

w języku estońskim

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

w języku greckim

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

w języku angielskim

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

w języku francuskim

:

rétrocession au titulaire le …

:

w języku chorwackim

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

:

w języku włoskim

:

retrocessione al titolare in data …

:

w języku łotewskim

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

w języku litewskim

:

teisės grąžinamos nominaliam turėtojui (data) …

:

w języku węgierskim

:

Visszátruházás az eredeti jogosultra …-án/-én

:

w języku maltańskim

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

w języku niderlandzkim

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

w języku polskim

:

Prawa przeniesione z powrotem na tytularnego posiadacza w dniu …

:

w języku portugalskim

:

retrocessão ao titular em …

:

w języku rumuńskim

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

w języku słowackim

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

w języku słoweńskim

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

w języku fińskim

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

w języku szwedzkim

:

återlämnad till licensinnehavaren den …

CZĘŚĆ B

Zapisy, o których mowa w części II pkt 1.9 niniejszej informacji

:

w języku bułgarskim

:

Заместваща лицензия или извлечение на загубена или унищожена лицензия или извлечение — номер на оригиналната лицензия или извлечение…

:

w języku hiszpańskim

:

Certificado o Certificado o extracto sustitutivo de un certificado o extracto perdido o destruido Número del certificado o extracto inicial…

:

w języku czeskim

:

Náhradní licence nebo výpis za ztracenou či zničenou licenci nebo ztracený či zničený výpis – číslo původní licence nebo původního výpisu …

:

w języku duńskim

:

Erstatningslicens eller -partiallicens for en bortkommet eller ødelagt licens eller partiallicens – originallicens eller partiallicens nr. …

:

w języku niemieckim

:

Ersatzlizenz oder Ersatzteillizenz einer verlorenen oder vernichteten Lizenz oder Teillizenz – Nummer der ursprünglichen Lizenz oder Teillizenz …

:

w języku estońskim

:

Kaotatud või hävinud litsentsi või väljavõtte asenduslitsents või -väljavõte – originaallitsentsi või -väljavõtte number

:

w języku greckim

:

Πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικατάστασης πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που έχει απολεσθεί ή καταστραφεί – Αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή αποσπάσματος …

:

w języku angielskim

:

Replacement licence or extract of a lost or destroyed licence or extract - Number of original licence or extract …

:

w języku francuskim

:

Certificat ou extrait de remplacement d’un certificat ou d’un extrait perdu ou détruit - Numéro du certificat ou de l’extrait original…

:

w języku chorwackim

:

Zamjenska dozvola ili izvadak izgubljene ili uništene dozvole ili izvadak – Broj izvorne dozvole ili izvatka …

:

w języku włoskim

:

Titolo o estratto sostitutivo di un titolo o di un estratto smarrito o distrutto – Numero del titolo o dell’estratto originale …

:

w języku łotewskim

:

Nozaudētas vai bojāgājušas licences vai izraksta aizstājēja licence vai izraksts – Licences vai izraksta oriģināla numurs …

:

w języku litewskim

:

Pamestos arba sunaikintos licencijos arba išrašo pakaitinė licencija arba išrašas — Pirminės licencijos arba išrašo numeris …

:

w języku węgierskim

:

Helyettesítő engedély vagy kivonat elveszett vagy megsemmisült engedély vagy kivonat pótlására – az eredeti engedély vagy kivonat száma: …

:

w języku maltańskim

:

Is-sostituzzjoni ta’ liċenzja jew estratt ta’ liċenzja jew estratt li jintilfu jew jinqerdu - in-Numru tal-liċenzji jew tal-estratt oriġinali …

:

w języku niderlandzkim

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren of vernietigd certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

w języku polskim

:

Zastępcze pozwolenie lub wyciąg z utraconego lub zniszczonego pozwolenia lub wyciągu – numer oryginalnego pozwolenia lub wyciągu …

:

w języku portugalskim

:

Certificado ou extrato de substituição de um certificado ou extrato extraviado ou destruído — número do certificado ou do extrato original …

:

w języku rumuńskim

:

Licență sau extras de înlocuire a unei licențe sau a unui extras pierdut(e) sau distrus(e) – Numărul licenței sau al extrasului original(e) …

:

w języku słowackim

:

Náhradná licencia alebo náhradný výpis za stratenú alebo zničenú licenciu alebo stratený alebo zničený výpis – číslo pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu …

:

w języku słoweńskim

:

Nadomestna dovoljenje ali izpisek za izgubljeno ali uničeno dovoljenje ali izpisek – Številka izvirnega dovoljenja ali izpiska …

:

w języku fińskim

:

Kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen tai todistuksen otteen korvaava todistus tai todistuksen ote – Alkuperäisen todistuksen tai todistuksen otteen numero …

:

w języku szwedzkim

:

Ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en förlorad eller förstörd licens eller dellicens - Nummer på originallicensen eller originaldellicensen …

CZĘŚĆ C

Zapisy, o których mowa w części II pkt 1.11 niniejszej informacji

:

w języku bułgarskim

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

w języku hiszpańskim

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

w języku czeskim

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

w języku duńskim

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

w języku niemieckim

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

w języku estońskim

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

w języku greckim

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

w języku angielskim

:

Preferential arrangements applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

:

w języku francuskim

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

w języku chorwackim

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

:

w języku włoskim

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

w języku łotewskim

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

w języku litewskim

:

Taikoma lengvatinė tvarka 17 ir 18 skiltyse įrašytam kiekiui

:

w języku węgierskim

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiség

:

w języku maltańskim

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

w języku niderlandzkim

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

w języku polskim

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w rubrykach 17 i 18

:

w języku portugalskim

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

w języku rumuńskim

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

w języku słowackim

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

w języku słoweńskim

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

w języku fińskim

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

w języku szwedzkim

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


ZAŁĄCZNIK II

Późniejsza weryfikacja

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Top