Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0279

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Turcja)

COM/2016/0279 final - 2016/0141 (COD)

Bruksela, dnia 4.5.2016

COM(2016) 279 final

2016/0141(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

(Turcja)


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

W dniu 16 grudnia 2013 r. Unia Europejska i Turcja – równolegle z podpisaniem umowy o readmisji między UE a Turcją – rozpoczęły dialog na temat liberalizacji reżimu wizowego. Dialog opiera się na planie działania na rzecz ruchu bezwizowego z Turcją, który jest dokumentem określającym wymogi, które Turcja musi spełnić, aby Parlament Europejski i Rada mogły przyjąć zmiany do rozporządzenia (WE) nr 539/2001 1 . Zmiany te umożliwiłyby obywatelom tureckim posiadającym paszporty biometryczne zgodne ze standardami UE bezwizowy pobyt krótkoterminowy w strefie Schengen (do 90 dni w dowolnym okresie wynoszącym 180 dni). 72 wymogi określone w harmonogramie można podzielić na pięć grup tematycznych (tzw. bloków): zabezpieczenia dokumentów; zarządzanie migracją; porządek publiczny i bezpieczeństwo; prawa podstawowe; i readmisja nielegalnych migrantów.

W dniu 20 października 2014 r. Komisja przyjęła pierwsze sprawozdanie w sprawie postępów Turcji w realizacji wymogów planu na rzecz liberalizacji reżimu wizowego („pierwsze sprawozdanie”) 2 . W sprawozdaniu tym oceniono spełnienie poszczególnych wymogów i wydano zalecenia co do dalszych kroków we wszystkich obszarach.

Na szczycie UE–Turcja w dniu 29 listopada 2015 r. strona turecka wyraziła swoje zaangażowanie w przyspieszenie realizacji harmonogramu, w tym poprzez wcześniejsze stosowanie wszystkich postanowień umowy o readmisji między UE a Turcją w dążeniu do uzyskania liberalizacji reżimu wizowego do października 2016 r. 3 . Taka deklaracja została z zadowoleniem przyjęta przez Unię Europejską.

W dniu 4 marca 2016 r. Komisja przyjęła drugie sprawozdanie w sprawie postępów Turcji w realizacji wymogów planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego 4 („drugie sprawozdanie”), w którym dokonano oceny postępów we wdrażaniu przez Turcję wymogów określonych w tym planie. W sprawozdaniu stwierdzono, że od czasu szczytu UE-Turcja z dnia 29 listopada 2015 r. władze tureckie zintensyfikowały swoje wysiłki w kierunku realizacji planu działania. W sprawozdaniu wskazano szczegółowe zalecenia w sprawie środków, jakie Turcja powinna przedsięwziąć, aby poczynić dalsze postępy na drodze do całkowitego spełnienia wszystkich wymogów, i zachęcono władze tureckie do przyspieszenia procesu reform poprzez zajęcie się nierozstrzygniętymi kwestiami, które zostały wskazane w sprawozdaniu jako pilne. W sprawozdaniu potwierdzono obszary, w których Turcja spełnia kryteria i określono działania, które należy podjąć w celu spełnienia wszystkich kryteriów określonych w planie działania.

W dniach 7 i 18 marca 2016 r. odbyły się posiedzenia szefów państw i rządów z UE i Turcji. W wyniku tego ostatniego posiedzenia wydano oświadczenie UE-Turcja 5 , w którym czytamy: „Realizacja harmonogramu liberalizacji reżimu wizowego zostanie przyspieszona względem wszystkich uczestniczących państw członkowskich, tak aby znieść wymogi wizowe dla obywateli tureckich najpóźniej z końcem czerwca 2016 r., pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie kryteria odniesienia. W tym celu Turcja podejmie kroki konieczne do spełnienia pozostałych wymagań, co pozwoli Komisji – po wymaganej ocenie zgodności z kryteriami odniesienia – przygotować do końca kwietnia stosowną propozycję, na podstawie której Parlament Europejski i Rada będą mogły podjąć ostateczną decyzję”.

W trzecim sprawozdaniu z postępów Turcji w spełnianiu wymogów planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego 6 przedstawionym równolegle z niniejszym wnioskiem, Komisja zauważa – na podstawie nowego poziomu zaangażowania i determinacji wykazanego przez Turcję od dnia 29 listopada 2015 r. – że w ostatnim czasie władze tureckie zintensyfikowały swoje działania, aby spełnić ten warunek. Komisja docenia znaczne postępy osiągnięte przez władze tureckie i zachęca je do pilnego wzmożenia wysiłków w celu spełnienia wszystkich wymogów, aby uzyskać liberalizację reżimu wizowego do końca czerwca.

Jak wskazano w sprawozdaniu władzom tureckim nie udało się jeszcze osiągnąć tego ambitnego celu, ponieważ 7 spośród 72 wymogów nie zostało spełnionych. Niektóre z nich mają szczególne znaczenie.

Dwa spośród siedmiu pozostałych wymogów ze względów praktycznych i proceduralnych wymagają dłuższego terminu realizacji i z tego powodu ich całkowite spełnienie do czasu przedłożenia tego wniosku było niemożliwe. Są to następujące dwa wymogi:

modernizacja paszportów biometrycznych w celu włączenia zabezpieczeń zgodnie z najnowszymi normami UE;

pełne wdrożenie przepisów umowy o readmisji między UE a Turcją, w tym przepisów dotyczących readmisji obywateli państw trzecich.

Jak podano w sprawozdaniu Komisja i władze tureckie uzgodniły praktyczne sposoby realizacji tych celów do czasu całkowitego wypełnienia wymogów.

Komisja wzywa władze tureckie do natychmiastowego podjęcia środków koniecznych do spełnienia pozostałych wymogów przewidzianych w planie działania, a mianowicie:

przyjęcia przewidzianych w planie działania środków przeciwdziałania korupcji, tj. zapewnienia skutecznej realizacji zaleceń wydanych przez Grupę Państw Rady Europy Przeciwko Korupcji (GRECO);

dostosowania przepisów o ochronie danych osobowych do standardów UE, w szczególności w celu zapewnienia, by organ ochrony danych mógł działać w sposób niezależny i by działania organów ścigania mieściły się w zakresie obowiązującego prawa;

wynegocjowania umowy o współpracy operacyjnej z Europolem. Zależy to również od powyższej zmiany przepisów dotyczących ochrony danych;

zapewniania skutecznej współpracy sądowej w sprawach karnych ze wszystkimi państwami członkowskimi UE;

dokonania przeglądu przepisów i praktyk w zakresie zwalczania terroryzmu zgodnie z europejskimi standardami, głównie poprzez skuteczniejsze dostosowanie definicji terroryzmu do definicji zawartej w decyzji ramowej 2002/475/WSiSW zmienionej w celu zawężenia zakresu definicji i poprzez wprowadzenie kryterium proporcjonalności.

Przy założeniu, że władze tureckie spełnią w trybie pilnym pozostałe wymogi planu działania, do czego zobowiązały się w dniu 18 marca 2016 r., Komisja postanowiła przedstawić wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001 polegającej na zniesieniu obowiązku wizowego dla obywateli Turcji, którzy są posiadaczami paszportów biometrycznych zgodnych ze standardami UE.

Aby wesprzeć współustawodawców w ich pracach Komisja będzie kontynuować monitorowanie działań, które władze tureckie podjęły w celu spełnienia ostatnich wymogów planu działania.

Przedłożenie niniejszego wniosku na początku maja umożliwi dochowanie ośmiotygodniowego terminu między przekazaniem projektu parlamentom narodowym a jego przyjęciem do końca czerwca, jak wspomniano w oświadczeniu UE-Turcja z dnia 18 marca 2016 r., oraz w myśl art. 4 protokołu nr 1 do Traktatów w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. Wniosek gwarantuje możliwość realizacji kluczowych elementów oświadczenia UE-Turcja wydanego dnia 18 marca przez szefów państw i rządów.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 zawiera wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizę podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich, oraz państw trzecich, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. Rozporządzenie (WE) nr 539/2001 jest stosowane przez wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Irlandii i Zjednoczonego Królestwa, jak również przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. Rozporządzenie to jest częścią wspólnej unijnej polityki wizowej w zakresie pobytów krótkoterminowych do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Turcja figuruje obecnie w wykazie w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 539/2001, tj. wśród państw, których obywatele muszą posiadać wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium państw członkowskich UE.

Rozporządzenie (WE) nr 539/2001 zostało ostatnio zmienione rozporządzeniem (UE) nr 259/2014 7 , kiedy Mołdawia została przeniesiona do wykazu bezwizowego w wyniku udanej realizacji swojego planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego, oraz rozporządzeniem (UE) nr 509/2014 8 , gdy w wyniku okresowego przeglądu wykazów wizowych pięć krajów Karaibów 9 i jedenaście krajów Pacyfiku 10 , jak również Kolumbia, Peru i Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały zwolnione z obowiązku wizowego – z zastrzeżeniem zawarcia przez każde z tych państw umów o zniesieniu wiz z UE. W dniach 9 marca 2016 r. i 20 kwietnia 2016 r. Komisja przedstawiła wnioski w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001, aby odpowiednio Gruzja 11 i Ukraina 12 , które dokonały udanej realizacji swoich planów działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego, zostały przeniesione do wykazu państw zwolnionych z obowiązku wizowego.

Kryteria, na podstawie których wskazuje się poszczególne państwa trzecie, których obywatele podlegają obowiązkowi wizowemu lub są z niego zwolnieni, zostały określone w art. -1 rozporządzenia (WE) nr 539/2001 (artykuł wprowadzony rozporządzeniem (UE) nr 509/2014). Kryteria te odnoszą się do „nielegalnej imigracji, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, korzyści gospodarczych, w szczególności w zakresie turystyki i handlu zagranicznego, oraz do stosunków Unii z danymi państwami trzecimi, w tym w szczególności w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, a także do skutków spójności regionalnej i wzajemności” 13 . Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia dokumentów podróży wydawanych przez te państwa trzecie.

W odniesieniu do wzajemności, w dniu 2 maja 2016 r. rząd turecki przyjął dekret stwierdzający, że obywatele wszystkich państw członkowskich będą mogli wjeżdżać do Turcji bez wizy od dnia zniesienia obowiązku wizowego wobec obywateli Turcji.

Spójność z innymi politykami Unii

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Komisja zaproponowała ustanowienie unijnego systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu wzmocnienia zewnętrznej granicy strefy Schengen 14 . Główne cele tego systemu to poprawa jakości kontroli granicznych obywateli krajów trzecich oraz zapewnienie systematycznej i wiarygodnej identyfikacji osób przekraczających dozwolony okres pobytu. Przyszły unijny system wjazdu/wyjazdu (EES) będzie zatem ważnym elementem przyczyniającym się do zapewnienia legalnego korzystania z bezwizowych pobytów w strefie Schengen przez obywateli państw trzecich oraz do zapobiegania nielegalnej migracji obywateli krajów objętych ruchem bezwizowym.

Ponadto w komunikacie na ten temat 15 Komisja ogłosiła, że dokona oceny konieczności, wykonalności i proporcjonalności stworzenia unijnego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). Komisja zobowiązała się do zbadania jeszcze w roku 2016, czy wprowadzenie takiego dodatkowego poziomu kontroli osób w ruchu bezwizowym jest wykonalne i proporcjonalne i czy przyczyni się do utrzymania i wzmocnienia bezpieczeństwa strefy Schengen.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Ponieważ wniosek ma na celu zmianę wspólnej unijnej polityki wizowej, podstawą prawną wniosku jest art. 77 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Proponowane rozporządzenie będzie stanowiło rozwinięcie dorobku Schengen.

Pomocniczość, proporcjonalność i wybór instrumentu

Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 539/2001 jest aktem prawnym UE, można je zmienić jedynie w drodze przyjęcia równoważnego aktu prawnego. Państwa członkowskie nie mogą działać pojedynczo, aby osiągnąć ten cel polityki. Nie ma innych (pozalegislacyjnych) sposobów realizacji tego celu polityki.

3.WYNIKI OCEN EX-POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Odbyły się regularne rozmowy z państwami członkowskimi na forum Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, COREPERu, Grupy Roboczej Rady ds. Rozszerzenia (COELA), posiedzenia radców ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z państw członkowskich oraz kilka prezentacji stanu dialogu w sprawie liberalizacji systemu wizowego dla Parlamentu Europejskiego – na posiedzeniu plenarnym i w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE).

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Komisja zebrała kompleksowe dane na temat spełnienia kryteriów planu działania przez Turcję. Przez cały czas w dialogu w sprawie liberalizacji reżimu wizowego z Turcją eksperci Komisji, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), państw członkowskich UE i odpowiednich agencji UE (Frontex, EASO, Europol, Eurojust) analizowali – w szczególności pod kątem przygotowania sprawozdań – tureckie przepisy w dziedzinach objętych dialogiem oraz ich stosowanie w praktyce. Przeprowadzono szereg rozmów technicznych na miejscu, a z pomocą władz tureckich i ekspertów przygotowano obszerną dokumentację.

Ocena skutków

Drugiemu sprawozdaniu Komisji wydanemu dnia 4 marca 2016 r. towarzyszył dokument roboczy służb Komisji 16 , który zawierał przeprowadzoną na podstawie danych statystycznych Eurostatu, danych z odpowiednich agencji UE i obserwowanych tendencji ocenę ewentualnego wpływu liberalizacji reżimu wizowego dla Turcji na sytuację migracyjną w Unii Europejskiej.

Trzeciemu sprawozdaniu opublikowanemu równocześnie z niniejszym wnioskiem towarzyszy dokument roboczy służb Komisji 17 zawierający informacje na temat stanu realizacji poszczególnych wymogów. Dokument ten zawiera również ocenę potencjalnego wpływu liberalizacji reżimu wizowego dla Turcji na stan bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Nie jest potrzebna dalsza ocena skutków.

Prawa podstawowe

Niniejszy wniosek nie ma negatywnych skutków dla ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej. Wypełnienie kryteriów przewidzianych w planie działania poprawi ochronę praw człowieka w Turcji.

4.WPŁYW NA BUDŻET

n.d.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Zmienione rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane od chwili wejścia w życie i będzie bezzwłocznie wdrażane przez państwa członkowskie. Nie jest konieczny plan wdrażania.

Komisja będzie nadal aktywnie monitorować ciągłe wdrażanie przez Turcję wszystkich kryteriów odniesienia określonych w pięciu blokach planu działania za pośrednictwem struktur i dialogów istniejących w ramach stowarzyszenia, a w razie konieczności za pomocą doraźnych mechanizmów monitorowania.

W szczególności, nawet po wprowadzeniu ruchu bezwizowego z Turcją, Komisja poprzez regularną organizację posiedzeń Wspólnego Komitetu ds. Readmisji UE-Turcja nadal będzie monitorować wykonanie przez Turcję postanowień umowy o readmisji między UE a Turcją. Przestrzeganie tych przepisów wobec wszystkich państw członkowskich UE stanowi jeden z podstawowych wymogów dotyczących systemu bezwizowego.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Rozporządzenie (WE) nr 539/2001 zostanie zmienione, aby przenieść Turcję z załącznika I (wykaz państw objętych obowiązkiem wizowym) do załącznika II (wykaz państw zwolnionych z obowiązku wizowego). Zgodnie z planem działania zostanie dodany przypis ze wzmianką, że zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczy wyłącznie posiadaczy paszportów biometrycznych wydanych zgodnie z normami rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004, w szczególności paszportów zawierających ochronę odcisków palców za pomocą dodatkowej kontroli dostępu (SAC).

Turcja poinformowała Komisję, że do końca 2016 r. nie będzie w stanie zakończyć wszystkich reform prowadzących do wydawania paszportów biometrycznych całkowicie spełniających normy UE. Turcja jednak zagwarantuje do początku czerwca, że wszystkie wydawane paszporty będą zawierały zdjęcia i odciski palców posiadacza na mikroprocesorze i będą w pełni zgodne z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W tych paszportach odciski palców zostaną zabezpieczone za pomocą rozszerzonej kontroli dostępu (EAC). W związku z tym zwolnienie z obowiązku wizowego będzie wyjątkowo miało zastosowanie również do posiadaczy takich paszportów, pod warunkiem, że zostały one wydane między 1 czerwca 2016 r. a 31 grudnia 2016 r. Wyjątek ten przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2017 r. Przed wprowadzeniem ruchu bezwizowego Turcja powinna udostępnić wszystkim państwom członkowskim certyfikaty umożliwiające weryfikację autentyczności i odczyt informacji przechowywanych na karcie chipowej w paszportach tureckich.

2016/0141 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

(Turcja)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 18 zawiera wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizę podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich, oraz państw trzecich, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. Treść wykazów państw trzecich w załącznikach I i II powinna pozostawać zgodna z kryteriami określonymi w tym rozporządzeniu. Niektóre państwa trzecie, w przypadku których nastąpiła zmiana sytuacji w odniesieniu do tych kryteriów, powinny w odpowiednich przypadkach zostać przeniesione z jednego załącznika do drugiego.

(2)Kryteria, na podstawie których wskazuje się poszczególne państwa trzecie, których obywatele podlegają obowiązkowi wizowemu lub są z niego zwolnieni, zostały określone w art. -1 rozporządzenia (WE) nr 539/2001. Kryteria te odnoszą się do „nielegalnej imigracji, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, korzyści gospodarczych, w szczególności w zakresie turystyki i handlu zagranicznego, oraz do stosunków Unii z danymi państwami trzecimi, w tym w szczególności w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, a także do skutków spójności regionalnej i wzajemności”.

(3)W następstwie szczytów UE – Turcja, które odbyły się w dniach 29 listopada 2015 r. i 18 marca 2016 r., uzgodniono, że realizacja planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego przedstawionego przez Komisję rządowi tureckiemu w dniu 16 grudnia 2013 r. zostanie przyspieszona względem wszystkich uczestniczących państw członkowskich w celu zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli tureckich najpóźniej do końca czerwca 2016 r.

(4)Liberalizacja przepisów wizowych dla Turcji jest kluczowym elementem oświadczenia UE-Turcja z dnia 18 marca 2016 r. Oświadczenie stanowi, że obowiązek wizowy dla obywateli tureckich powinien zostać zniesiony najpóźniej do końca czerwca 2016 r. Przedstawienie wniosku dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego na początku maja pozwoli na dochowanie ośmiotygodniowego terminu między przekazaniem projektu parlamentom narodowym a jego przyjęciem do końca czerwca, w myśl art. 4 protokołu nr 1 do Traktatów w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej.

(5)[Turcja spełniła wymogi planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego. Na podstawie tej oceny i przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów wymienionych w art. -1 rozporządzenia (WE) nr 539/2001 należy zwolnić obywateli tureckich z obowiązku wizowego podczas podróży na terytorium państw członkowskich.]

(6)Turcja powinna zatem zostać przeniesiona z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 539/2001 do załącznika II tego rozporządzenia.

(7)Zwolnienie z obowiązku wizowego jest uzależnione od dalszej realizacji wymogów planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego i oświadczenia wydanego przez Unię Europejską i Turcję dnia 18 marca 2016 r. Komisja będzie aktywnie monitorować spełnianie wymogów i treści oświadczenia. Zwolnienie z obowiązku wizowego może zostać zawieszone przez UE poprzez zastosowanie mechanizmu zawieszającego ustanowionego w art. 1a rozporządzenia (WE) nr 539/2001, zmienionego rozporządzeniem XXX, jeżeli wystąpią warunki określone w tym rozporządzeniu.

(8)Zniesienie wiz powinno dotyczyć wyłącznie posiadaczy paszportów biometrycznych wydanych zgodnie z normami rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 19 . W drodze wyjątku zwolnienie ma również zastosowanie do posiadaczy paszportów biometrycznych zawierających odciski palców, wydanych zgodnie z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i pod warunkiem, że dany paszport wydany został między 1 czerwca 2016 r. a 31 grudnia 2016 r. Wyjątek ten przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2017 r.

(9)Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE 20 . Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy zatem w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związane ani nie podlega jego stosowaniu.

(10)Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE 21 . Irlandia nie uczestniczy zatem w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana ani nie podlega jego stosowaniu.

(11)W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, wchodzących w zakres obszaru określonego w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE 22 .

(12)W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, wchodzących w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE 23 .

(13)W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, wchodzących w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE 24 ,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 539/2001 wprowadza się następujące zmiany:

a)w załączniku I część 1 („PAŃSTWA”) skreśla się odniesienie do Turcji;

b)w załączniku II część 1 („PAŃSTWA”) dodaje się następujące odniesienie:

„Turcja”*

______________

*    Zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie wyłącznie do posiadaczy paszportów biometrycznych wydanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie, Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 1. W drodze odstępstwa zwolnienie ma również zastosowanie do posiadaczy paszportów biometrycznych zawierających odciski palców, wydanych zgodnie z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i pod warunkiem, że dany paszport wydany został między 1 czerwca 2016 r. a 31 grudnia 2016 r. Odstępstwo to przestaje obowiązywać z dniem 31 grudnia 2017 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego            W imieniu Rady

Przewodniczący            Przewodniczący

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1.
(2) COM(2014) 646 final.
(3) Oświadczenie przyjęte na posiedzeniu szefów państw i rządów UE z Turcją: http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/
(4) COM(2016) 140 final.
(5) Oświadczenie przyjęte na posiedzeniu szefów państw i rządów UE z Turcją: http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/.
(6) COM(2016) 278 final.
(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 259/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, Dz.U. L 105 z 8.4.2014, s. 9.
(8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 509/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 67.
(9) Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Trynidad i Tobago.
(10) Kiribati, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru, Palau, Samoa, Wyspy Salomona, Timor Wschodni, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
(11) COM(2016) 142 final.
(12) COM(2016) 236 final.
(13) Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu.
(14) Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określającego warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania, COM(2016) 194 final.
(15) Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydajniejszych i inteligentniejszych systemów informacyjnych dla ochrony granic i bezpieczeństwa, COM(2016) 205 final.
(16) SWD (2016) 97 final.
(17) SWD (2016) 161 final.
(18) Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1.
(19) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie, Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 1.
(20) Decyzja Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen, Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.
(21) Decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen, Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.
(22) Decyzja Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.
(23) Decyzja Rady 2008/146/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1.
(24) Decyzja Rady 2011/350/UE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych i do przemieszczania się osób, Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 19.
Top