EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 394/2


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 3 sierpnia 2016 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie wniosku (1) dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital (2) oraz rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (3) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że projekt rozporządzenia zawiera postanowienia mające wpływ na zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych polegające na prowadzeniu polityki pieniężnej oraz przyczynianiu się do należytego wykonywania polityk prowadzonych przez właściwe władze w odniesieniu do stabilności systemu finansowego, zgodnie z art. 127 ust. 2 oraz art. 127 ust. 5 Traktatu. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

1.   Uwagi ogólne

The EBC wspiera cele projektu rozporządzenia, które jest kluczowym elementem planu działania dotyczącego unii rynków kapitałowych (4) oraz uzupełnia pozostałe filary planu inwestycyjnego dla Europy (5). Projekt rozporządzenia powinien ułatwić inwestorom, zarządzającym funduszami i przedsiębiorstwom portfelowym korzystania z europejskich funduszy venture capital (EuVECA) i europejskich kwalifikowanych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF), przez co przyczynia się do realizacji unii rynków kapitałowych oraz dywersyfikacji źródeł finansowania i odblokowania kapitału.

2.   Uwagi szczegółowe

2.1.   Rejestracja funduszy EuVECA i EuSEF oraz zarządzających tymi funduszami

EBC zauważa, że projekt rozporządzenia nakłada wymogi względem zarządzających posiadających zezwolenie wydane na podstawie dyrektywy 2011/61/UE (6) podczas rejestracji funduszy EuVECA i EuSEF. Wymogi te obejmują dostarczenie informacji o pozwalających na identyfikację funduszy, jednostkek uczestnictwa lub udziałów wprowadzanych do obrotu oraz podmiotów faktycznie zarządzających takimi funduszami.

Zgodnie z wcześniejszymi opiniami EBC (7), standaryzacja informacji statystycznych, w szczególności poprzez zastosowanie niepowtarzalnych identyfikatorów instytucji, produktów i transakcji jest kluczowa celem osiągnięcia funkcjonującej w należyty sposób wysokiej jakości infrastruktury do gromadzenia danych. EBC w szczególności wspiera wykorzystanie uzgodnionych na poziomie międzynarodowym standardów, takich jak międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych (ISIN) oraz międzynarodowy identyfikator podmiotów prawnych (LEI) jako niepowtarzalnych identyfikatorów transakcji, celem spełnienia wymogów sprawozdawczych rynków papierów wartościowych (8). W przypadku funduszy EuVECA oraz EuSEF, EBC stoi na stanowisku, że informacje, których dostarczenia wymaga się od zarządzających funduszami podczas rejestracji tych funduszy, powinny obejmować wymóg zawarcia międzynarodowego kodu LEI dla identyfikacji funduszy i podmiotów posiadających zezwolenie na zarządzanie nimi (9). Kod ISIN powinien być również zawarty celem identyfikacji jednostek uczestnictwa lub udziałów w funduszach, które są wprowadzane do obrotu. Zwiększy to wiarygodność takich informacji statystycznych, zapewniając tym samym sprawną realizację polityki pieniężnej. Fundusze EuVECA i EuSEF stanowią część populacji sprawozdawczej na potrzeby statystyki w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych, ustanowionej rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) Nr 1073/2013 (EBC/2013/38) (10), a ich udziały i jednostki uczestnictwa stanowią część scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych, stosownie do wytycznych Europejskiego Banku Centralnego EBB/2012/21 (11). Dane te wykorzystywane są przez EBC w definiowaniu polityki pieniężnej Unii, w tym monitorowaniu i analizowaniu niestandardowych środków.

Co więcej, proponowany przez EBC wymóg przekazywania międzynarodowego kodu LEI oraz kodu ISIN powinien mieć zastosowanie do wszystkich transakcji, a nie wyłącznie określonych segmentów rynku. Takie zastosowanie zapewni dostępność dla interesariuszy minimalnego zestawu ujednoliconych informacji obejmujących główne cechy instytucji, produktów i transakcji na rynkach finansowych.

EBC jest w związku z tym zdania, że tam, gdzie to stosowne oraz w możliwym zakresie dalsze zmiany legislacyjne stanowiące podstawę unii rynków kapitałowych powinny wprowadzić obowiązek przekazywania niepowtarzalnych identyfikatorów. Przygotowałoby to grunt pod ustanowienie zautomatyzowanych procedur przetwarzania danych, co ułatwiłoby przekazywanie ujednoliconych informacji wszystkim interesariuszom na rynkach kapitałowych. W poprzednich opiniach EBC wyraził pogląd, że podczas objęcia papierów wartościowych ofertą publiczną lub dopuszczania ich do obrotu na rynku regulowanym podstawowe informacje zawarte w podsumowaniu prospektu emisyjnego powinny być dostępne w formie nadającej się do odczytu maszynowego oraz powinny zawierać niepowtarzalne identyfikatory w odniesieniu do emitentów, oferujących, gwarantów oraz samych papierów wartościowych (12). Jednostki uczestnictwa wyemitowane przez fundusze inwestycyjne będące przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, inne, niż o charakterze zamkniętym zostały wyraźnie wyłączone z zakresu projektu rozporządzenia dotyczącego prospektu emisyjnego (13) i tym samym nie są objęte propozycją EBC dotyczącą obowiązkowego przekazywania niepowtarzalnych identyfikatorów (14).Dlatego też, celem częściowego domknięcia tej luki, projekt rozporządzenia powinien również przewidywać obowiązek przekazywania niepowtarzalnych identyfikatorów w ramach części proponowanych zmian do wymogów informacyjnych dla zarządzających funduszami podczas rejestracji ich funduszy EuvVECA i EuSEF.

2.2.   Centralne bazy danych ESMA zawierające dane o zarządzających funduszami EuVECA i EuSEF

EBC zauważa, że projekt rozporządzenia nakłada na Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) obowiązek utworzenia centralnych, powszechnie dostępnych baz danych: a) identyfikujących wszystkich zarządzających kwalifikowanymi funduszami venture capital, którzy posługują się nazwą „EuVECA”, funduszy, w odniesieniu do których stosują oni tę nazwę oraz państw, w których fundusze te są wprowadzane do obrotu; b) identyfikujących wszystkich zarządzających kwalifikowanymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którzy posługują się nazwą „EuSEF”, funduszy w odniesieniu do których stosują oni tę nazwę oraz państw, w których fundusze te są wprowadzane do obrotu.

Zgodnie z powyższymi uwagami, EBC proponuje, aby te bazy danych, które ustanowić ma ESMA, obejmowały kod LEI każdego funduszu i jego zarządzającego, jak również numer ISIN udziałów lub jednostek uczestnictwa tego funduszu.

3.   Uwagi techniczne i propozycje zmian

Szczegółowe propozycje zmiany brzmienia projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem zostały zawarte w odrębnym roboczym dokumencie technicznym,

Dokument roboczy o charakterze technicznym stanowi załącznik do niniejszej opinii oraz jest dostępny w języku angielskim na stronie internetowej EBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 12 września 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  COM(2016) 461 final.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).

(4)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych (COM(2015) 468 final).

(5)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Plan inwestycyjny dla Europy (COM(2014) 903 final).

(6)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(7)  Zob. dokument „Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper”, dostępny pod adresem: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf.

(8)  Zob. szósty akapit w pkt. 2.4 opinii CON/2014/49. Opinie EBC są publikowane na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu. Rozwijane są również inne standardy uzgodnione na poziomie międzynarodowym, a mianowicie niepowtarzalny identyfikator produktu oraz niepowtarzalny identyfikator transakcji, których wykorzystanie na rynku należy wziąć pod uwagę jako kolejnych niepowtarzalnych identyfikatorów.

(9)  Przez zarządzających kwalifikowanym funduszem venture capital rozumie się na podstawie Art. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) 345/2013 „osobę prawną, której regularna działalność gospodarcza polega na zarządzaniu co najmniej jednym kwalifikowanym funduszem venture capital” Zarządzający kwalifikowanymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej definiowani są w podobny sposób w Art. 3 lit. c rozporządzenia (UE) nr 346/2013.

(10)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 73).

(11)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych (EBC/2012/21) (Dz.U. L 307 z 7.11.2012, s. 89).

(12)  Zob. pkt 2.2 i 2.3 opinii CON/2016/15.

(13)  Zob. art. 1 ust 2 lit. a projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (COM(2015) 583 final).

(14)  Zob. pkt 2.2 i 2.3 opinii CON/2016/15.


Top