EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 223/3


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 25 lutego 2016 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał dwa wnioski Rady Unii Europejskiej, a następnie w dniu 18 marca 2016 r. dwa wnioski Parlamentu Europejskiego, o wydanie opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”) oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat (2) (zwanego dalej „projektem dyrektywy”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że projekt rozporządzenia oraz projekt dyrektywy zawierają postanowienia mające wpływ na przyczynianie się przez Europejski System Banków Centralnych do należytego wykonywania polityk prowadzonych przez właściwe władze w odniesieniu do stabilności systemu finansowego, zgodnie z art. 127 ust. 5 Traktatu. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi

Uzasadnienia projektów rozporządzeń oraz dyrektywy zawierają wniosek o odroczenie daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (3) oraz dyrektywy 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) o jeden rok. Odroczenie daty rozpoczęcia stosowania tych aktów prawnych da właściwym organom, jak również uczestnikom rynku, rozsądny czas na przygotowanie infrastruktury technicznej wymaganej do ich wdrożenia. EBC rozumie, że odroczenie daty wejścia w życie tych aktów prawnych nie będzie miało wpływu na termin przyjęcia środków poziomu drugiego na podstawie rozporządzenia (UE) nr 600/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE.

Na potrzeby zachowania spójności EBC proponuje odroczenie terminu dla państw członkowskich na transpozycję dyrektywy 2014/65/UE oraz na dokonanie zgłoszenia ich transpozycji Komisji Europejskiej i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o jeden rok, oprócz jednorocznego przedłużenia terminu wejścia w życie.

EBC nie wyraża dalszych uwag w sprawie projektu rozporządzenia oraz projektu dyrektywy.

Propozycje zmian w projekcie dyrektywy wraz z ich uzasadnieniem zostały zawarte w odrębnym dokumencie roboczym o charakterze technicznym. Roboczy dokument techniczny dostępny jest w języku angielskim na stronie internetowej EBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 29 kwietnia 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).


Top