Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0496

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE dotyczącą wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych

COM/2015/0496 final - 2015/0239 (COD)

Bruksela, dnia 18.11.2015

COM(2015) 496 final

2015/0239(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE dotyczącą wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Komisja (Eurostat) gromadzi dane dotyczące cen gazu ziemnego i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi). Kwestię cen dla końcowych odbiorców przemysłowych regulują od 1990 r. przepisy, obecnie dyrektywa 2008/92/WE, która zastąpiła dyrektywę 90/377/EWG. Organy krajowe gromadzą dane dotyczące cen dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi na podstawie dobrowolnego porozumienia. Organy krajowe poinformowały Komisję, że w związku z ograniczeniami zasobów finansowych i ludzkich wielu dostawców danych (przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe) ma wątpliwości, czy kontynuować gromadzenie tych danych.

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 22 maja 2013 r. dotyczącym energii i opodatkowania szefowie państw lub rządów oświadczyli, że unijna polityka energetyczna powinna służyć bezpiecznemu i stabilnemu zapewnieniu przystępnej i konkurencyjnej cenowo energii zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom. W związku z tym zwrócono się do Komisji o przedstawienie analizy składników cen i kosztów energii oraz czynników wpływających na ceny i koszty w państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem skutków cen energii dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i sektorów energochłonnych, a także szerzej – w odniesieniu do konkurencyjności UE wobec jej globalnych partnerów gospodarczych.

Ustaliwszy, że do przeprowadzenia analizy konieczne są dodatkowe szczegółowe dane dotyczące ustalania cen, Komisja zgromadziła wymagane informacje od wszystkich 28 państw członkowskich, na podstawie dobrowolnego porozumienia. W styczniu 2014 r. przedstawiła Radzie sprawozdanie, zawierające szczegółową analizę składników cen gazu ziemnego i energii elektrycznej.

W 2014 r. decydenci polityczni zwrócili się kilkakrotnie o bardziej szczegółową oficjalną statystykę dotyczącą przedmiotowych cen. Na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (Rada ds. TTE) w dniu 13 czerwca 2014 r. uznano negatywny wpływ wysokich i rosnących cen i kosztów energii na konkurencyjność UE na arenie światowej oraz na poziom życia indywidualnych odbiorców. Rada ds. TTE wezwała zatem Komisję, aby dokonała przeglądu cen i kosztów energii oraz sytuacji odbiorców do 2016 r.

Komisja Europejska przyjęła pakiet dotyczący unii energetycznej w dniu 25 lutego 2015 r. Jednym z działań tego pakietu, określonym w rozdziale poświęconym wewnętrznemu rynkowi energii, jest przeprowadzenie analizy cen i kosztów energii w 2016 r, a następnie co dwa lata.

Opracowano dodatkowy zestaw składników podrzędnych dotyczących podatków i opłat oraz cen przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej, aby odzwierciedlić cele pakietu dotyczącego unii energetycznej, a zwłaszcza odpowiedzieć na potrzebę większej przejrzystości w zakresie kosztów i cen energii, o której mowa w punkcie 8 pakietu.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

W czerwcu 2014 r. Rada Europejska ponownie potwierdziła potrzebę wzmocnienia jednolitego rynku UE, podniesienia konkurencyjności i przejrzystości na rynku gazu oraz zakończenia integracji europejskiego rynku energii. Rada wezwała również do prowadzenia dalszych analiz dotyczących integracji rynku w celu zapewnienia efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

Spójność z innymi politykami Unii

Komisja Europejska przyjęła pakiet dotyczący unii energetycznej w dniu 25 lutego 2015 r. W jego ramach Komisja będzie, począwszy od 2016 r., dostarczać dane dotyczące cen i kosztów energii (w tym podatków i dotacji). Taki podział cen i kosztów energii umożliwi Komisji monitorowanie sytuacji na rynku energii.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Komisja (Eurostat) gromadzi dane krajowe dotyczące cen gazu ziemnego i energii elektrycznej stosując metodykę, która umożliwia porównanie cen między państwami członkowskimi. Dane te muszą być gromadzone na poziomie UE, aby zapewnić ich wiarygodność i porównywalność we wszystkich państwach członkowskich UE oraz możliwość ich przedstawienia w postaci zagregowanej dla UE oraz strefy euro. Na poziomie krajowym dane dotyczące cen są gromadzone przez odpowiednie organy krajowe, a następnie rozpowszechniane przez Eurostat.

Proporcjonalność

Akt prawny, którego dotyczy wniosek, obejmie gromadzenie danych dotyczących cen gazu ziemnego i energii elektrycznej dla sektora gospodarstw domowych i sektorów innych niż sektor gospodarstw domowych. W przeszłości dane dotyczące cen dla sektora przemysłu gromadzono zgodnie z dyrektywą 2008/92/WE, lecz dane dotyczące cen dla sektora gospodarstw domowych gromadzono na podstawie dobrowolnego porozumienia. Coraz większa złożoność wewnętrznego rynku energii sprawia, że z braku prawnie wiążących zobowiązań do przekazywania takich danych, zwłaszcza dla sektora gospodarstw domowych, niezwykle trudne jest otrzymanie wiarygodnych i aktualnych danych dotyczących cen gazu ziemnego i energii elektrycznej. Zmiany proponowane w stosunku do dyrektywy 2008/92/WE polegają na objęciu wnioskowanym aktem prawnym danych, które są obecnie gromadzone dobrowolnie. Niniejszy wniosek nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Wybór instrumentu

Zastosowanie instrumentu prawnego, jakim jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, powinno zapewnić szybkie, sprawne i zharmonizowane wdrożenie w całej UE.

3.WYNIKI OCEN EX-POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Oceny ex-post/kontrole sprawności obowiązującego prawodawstwa

Obowiązujące obecnie prawodawstwo (dyrektywa 2008/92/WE) obejmuje jedynie gromadzenie danych dotyczących cen gazu ziemnego i energii elektrycznej dla sektora przemysłu. Metodyka stosowana do badania cen, wprowadzona w 2007 r., okazała się skuteczna.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

W styczniu 2015 r. Eurostat zasięgnął na piśmie opinii członków grupy roboczej ds. statystyki energii (ESWG). Ich uwagi i zalecenia zostały uwzględnione. Pisemne konsultacje z ESWG zaowocowały ograniczeniem liczby składników podrzędnych podatków i opłat (z 11 do 6) oraz znacznym ograniczeniem danych, które mają być przekazywane na temat cen przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej. W maju i czerwcu 2015 r. zasięgnięto na piśmie opinii członków grupy dyrektorów ds. statystyki sektorowej oraz statystyki i rachunków dotyczących środowiska (DIMESA). W wyniku tych konsultacji przedłużono terminy składania wniosków o odstępstwo od przekazywania składników lub składników podrzędnych danych dotyczących cen. Ustanowiono próg w odniesieniu do cen gazu ziemnego w sektorze gospodarstw domowych, tak aby zwolnić państwa, w których spożycie gazu ziemnego w tym sektorze jest niskie. Zmieniony projekt przedstawiono na posiedzeniu grupy DIMESA w dniu 11 czerwca 2015 r. oraz na posiedzeniu ESWG w dniu 24 czerwca 2015 r.

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Eurostat zasięgnął opinii stowarzyszeń Eurogas i Eurelectric działających w sektorach gazu i energii elektrycznej, co do wykonalności gromadzenia danych. Uwzględniono ich zalecenia dotyczące dostępności informacji w zakresie składników podrzędnych cen przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Sprawność regulacyjna i uproszczenie

Obciążenie administracyjne dla organów przekazujących dane i dla Komisji nie wzrośnie w znaczny sposób, jako że większość przedmiotowych danych przekazywana jest już w sposób dobrowolny. Chociaż do wykazu danych, które mają być gromadzone, dodano kilka składników podrzędnych podatków i cen przesyłu, to częstotliwość przekazywania danych została zmniejszona: dane nie będą już przekazywane co roku, lecz co trzy lata. W związku z tym ogólne obciążenie administracyjne prawdopodobnie pozostanie bez zmian.

Ocena skutków

Nie przeprowadzono oceny skutków dla niniejszego wniosku, gdyż nie zmieni on w znaczny sposób działań organów przekazujących dane ani Komisji. Powody decyzji, aby nie przeprowadzać oceny skutków, zostały szczegółowo wyjaśnione w planie działania Komisji, opublikowanym na stronie internetowej Komisji: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_estat_001_roadmap_electricityprices.pdf.

Prawa podstawowe

Nie dotyczy.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Wniosek nie ma wpływu na budżet Unii. Nie będzie dodatkowych kosztów, gdyż działania nie ulegną znacznemu zwiększeniu.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Nie dotyczy.

Dokumenty wyjaśniające (w przypadku dyrektyw)

Nie dotyczy.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Wiarygodne, aktualne i kompletne dane statystyczne dotyczące cen gazu ziemnego i energii elektrycznej są ważnym źródłem informacji dla europejskich decydentów politycznych. W związku z tym, że gromadzenie danych dotyczących cen gazu ziemnego i energii elektrycznej dla sektora gospodarstw domowych odbywa się na podstawie dobrowolnego porozumienia, poszczególni dostawcy danych (przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe) mogą zdecydować o zaprzestaniu przekazywania tych danych. Uregulowanie gromadzenia danych ramami prawnymi zagwarantuje dalsze przekazywanie danych.

W celu analizy głównych czynników wpływających na ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego nie wystarczy uwzględnić jedynie końcowych cen gazu i energii elektrycznej czy cen przesyłu, podatków i cen produktów. Aby określić czynniki wpływające na ceny, do gromadzenia danych dodano zestaw zmiennych (składników podrzędnych), dzięki któremu możliwa będzie bardziej szczegółowa analiza danych, które są gromadzone na podstawie zharmonizowanej metodyki.

Europejski Obszar Gospodarczy

Proponowany tekst ma znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i w związku z tym jego zakres powinien być rozszerzony na EOG.

2015/0239 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE dotyczącą wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 1

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Konkurencyjność, stabilność i bezpieczeństwo energetyczne są nadrzędnymi celami stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu.

(2)Wysokiej jakości, porównywalne, aktualne, wiarygodne i zharmonizowane informacje dotyczące cen gazu i energii elektrycznej dla odbiorców końcowych są konieczne, aby kształtować politykę unii energetycznej i monitorować rynki energii państw członkowskich.

(3)Celem niniejszego rozporządzenia jest dostarczenie europejskiej statystyki, stanowiącej podstawę polityki energetycznej, zwłaszcza w celu utworzenia w pełni zintegrowanego wewnętrznego rynku energii dla odbiorców. W celu poprawy integracji rynku należy zapewnić większą przejrzystość kosztów i cen energii, a także poziomu wsparcia publicznego.

(4)Do chwili obecnej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE 2 zapewniała wspólne ramy tworzenia, przekazywania i rozpowszechniania porównywalnej statystyki dotyczącej cen detalicznych gazu ziemnego i energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych w Unii.

(5)Gromadzenie danych dotyczących cen detalicznych gazu ziemnego i energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w sektorze gospodarstw domowych odbywało się dotychczas na podstawie dobrowolnego porozumienia.

(6)Coraz większa złożoność wewnętrznego rynku energii sprawia, że z braku prawnie wiążących zobowiązań do przekazywania takich danych, zwłaszcza dla sektora gospodarstw domowych, niezwykle trudne jest otrzymanie wiarygodnych i aktualnych danych dotyczących cen gazu ziemnego i energii elektrycznej.

(7)Aby zagwarantować przekazywanie wysokiej jakości danych dotyczących cen dla sektora gospodarstw domowych i sektora innego niż sektor gospodarstw domowych, gromadzenie obu rodzajów danych powinno zostać uregulowane aktem prawnym.

(8)W większości państw dane dotyczące systemów przesyłowych udostępniane są przez organy regulacji energetyki. W przypadku kosztów dystrybucji liczba podmiotów zaangażowanych w zestawianie danych jest jednak o wiele wyższa i przekazywanie danych uznaje się w pewnych państwach członkowskich za trudniejsze. Uwzględniając znaczenie kosztów dystrybucji oraz potrzebę przejrzystości w tej kwestii, gromadzenie danych musi zostać zharmonizowane w oparciu o rzetelną metodykę.

(9)System zakresów zużycia stosowany przez Komisję (Eurostat) w jej publikacjach cen powinien zapewnić przejrzystość rynku i szerokie rozpowszechnienie niepoufnych danych dotyczących cen oraz powinien umożliwić obliczanie europejskich danych zagregowanych.

(10)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 3 stanowi, że dane statystyczne mają być gromadzone zgodnie z zasadami bezstronności, przejrzystości, wiarygodności, obiektywności, niezależności zawodowej i opłacalności, przy jednoczesnej ochronie poufności informacji statystycznych.

(11)Informacje o cenach dla odbiorców końcowych gazu ziemnego i energii elektrycznej powinny umożliwiać porównanie z cenami innych surowców energetycznych.

(12)Informacje o gromadzeniu danych dotyczących cen oraz jakości powinny być dostarczane w ramach standardowej procedury sprawozdawczej.

(13)Szczegółowe dane o podziale na zakresy zużycia oraz odpowiadające im udziały w rynku stanowią istotną część statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej.

(14)Analiza cen może być przeprowadzona jedynie wówczas, gdy dostępne są wysokiej jakości oficjalne statystyki z państw członkowskich, dotyczące różnych składników i składników podrzędnych cen gazu ziemnego i energii elektrycznej. Zmieniona metodyka tworzenia szczegółowego podziału różnych składników i składników podrzędnych cen gazu ziemnego i energii elektrycznej dla odbiorców końcowych umożliwi przeanalizowanie wpływu różnych aspektów na ceny końcowe.

(15)Dane przekazywane Komisji (Eurostatowi) dotyczące cen i warunków sprzedaży odbiorcom końcowym oraz podział liczby odbiorców końcowych pod względem zużycia w ramach każdego zakresu zużycia powinny dostarczyć Komisji odpowiednich informacji, aby mogła ona decydować o podjęciu odpowiednich środków lub przyjęciu wniosków dotyczących polityki energetycznej.

(16)Właściwe zrozumienie podatków i opłat w każdym państwie członkowskim ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia przejrzystości cenowej. Wskazano na znaczenie podziału danych dotyczących cen przesyłu, obciążeń, podatków i opłat.

(17)Państwa członkowskie, w których zużycie gazu ziemnego w stosunku do zużycia energii końcowej gospodarstw domowych jest niskie, powinny być zwolnione z obowiązku przekazywania danych dotyczących cen gazu ziemnego dla odbiorców końcowych będących gospodarstwami domowymi.

(18)W celu poprawy wiarygodności danych Komisja (Eurostat), wraz z państwami członkowskimi, powinna poddać ocenie i w razie potrzeby ulepszyć metodykę gromadzenia i przetwarzania danych w precyzyjny sposób, zgodnie z ramami zarządzania w statystyce. W związku z tym należy regularnie sporządzać sprawozdania dotyczące jakości oraz oceny jakości danych dotyczących cen.

(19)Na podstawie uzasadnionego wniosku państwa członkowskiego Komisja może przyznać odstępstwa państwom członkowskim w odniesieniu do tych szczególnych obowiązków, w przypadku których zastosowanie niniejszego rozporządzenia do krajowego systemu statystyki danego państwa członkowskiego wymaga znacznych dostosowań oraz może doprowadzić do znacznego zwiększenia obciążeń dla respondentów.

(20)W celu zachowania wysokiej jakości danych przekazywanych przez państwa członkowskie należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby dostosować progi, które mogą mieć zastosowanie do rynku gazu ziemnego.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(21)Komisja powinna dopilnować, aby te akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na respondentów.

(22)Aby zapewnić jednolite warunki do wdrożenia rozporządzenia należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do formatu i ustaleń co do przekazywania danych, wymogów odnośnie do sprawozdań dotyczących jakości, ich struktury i aspektów porównawczych oraz przyznawania odstępstw. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

(23)Dyrektywa 2008/92/WE traci moc.

(24)Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wspólne ramy opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania porównywalnej europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi w UE.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1.pojęcia „gospodarstwo domowe”, „zużycie energii finalnej” i „producenci przemysłowi” mają takie samo znaczenie jak w załączniku A do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 4 ;

2.pojęcia „odbiorca”, „odbiorca końcowy”, „odbiorca będący gospodarstwem domowym”, „odbiorca niebędący gospodarstwem domowym”, „przesył”, „dystrybucja” i „dostawa” odnośnie do energii elektrycznej mają takie samo znaczenie jak pojęcia, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE 5 , kiedy są stosowane odnośnie do energii elektrycznej;

3.pojęcia „odbiorca”, „odbiorca końcowy”, „odbiorca będący gospodarstwem domowym”, „odbiorca niebędący gospodarstwem domowym”, „przesył”, „dystrybucja” i „dostawa” odnośnie do gazu ziemnego mają takie samo znaczenie jak pojęcia, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE 6 , kiedy są stosowane odnośnie do gazu ziemnego;

4.„składnik dotyczący sieci” oznacza połączenie kosztów sieci dystrybucyjnej i sieci przesyłowej, jak określono w pkt 6 załącznika I i w pkt 5 załącznika II.

Artykuł 3

Źródła danych

Stosując zasadę utrzymania ograniczonych obciążeń dla respondentów oraz zasadę uproszczenia administracyjnego, państwa członkowskie zestawiają dane dotyczące cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz ich składników podrzędnych dotyczących cen przesyłu oraz podatków, opłat i obciążeń, o których mowa w załącznikach I i II, oraz dane dotyczące wielkości zużycia i sporządzają sprawozdanie dotyczące jakości, opierając się na następujących źródłach:

a)specjalnych badaniach statystycznych cen detalicznych gazu ziemnego i energii elektrycznej skierowanych do producentów lub podmiotów handlowych, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, importerów i eksporterów produktów energetycznych oraz dostawców;

b)innych badaniach statystycznych skierowanych do odbiorców w sektorze gospodarstw domowych i odbiorców końcowych w sektorze innym niż sektor gospodarstw domowych;

c)źródłach administracyjnych, takich jak te prowadzone przez krajowe organy regulacyjne rynków gazu ziemnego i energii elektrycznej;

d)innych źródłach stosujących rzetelne procedury estymacji statystycznej.

Artykuł 4

Zakres

1.Państwa członkowskie zapewniają, aby system gromadzenia i zestawiania danych był reprezentatywny.

2.Państwa członkowskie nie są zobowiązane do przekazywania Komisji (Eurostatowi) danych dotyczących cen gazu ziemnego dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jeśli zużycie gazu ziemnego w sektorze gospodarstw domowych nie przekracza progu 1 % całkowitego krajowego zużycia energii w sektorze gospodarstw domowych. Komisja (Eurostat) regularnie, przynajmniej raz na trzy lata ocenia, które państwa członkowskie kwalifikują się na podstawie zużycia gazu ziemnego w sektorze gospodarstw domowych do wyłączenia ich z obowiązku przekazywania danych.

3.Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 10, biorąc pod uwagę tendencje ekonomiczne i techniczne, w zakresie dostosowania tego progu.

Artykuł 5

Przekazywanie danych

1.Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) dane określone w załącznikach I i II.

2.Komisja ustanawia i przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, format i sposób przekazywania danych określonych w załącznikach. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Artykuł 6

Okres odniesienia i częstotliwość przekazywania danych

1.Państwa członkowskie zestawiają wszystkie dane wyszczególnione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, począwszy od początku roku kalendarzowego następującego po przyjęciu niniejszego rozporządzenia i dostarczają te statystyki Komisji (Eurostatowi) w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu odniesienia.

2.Częstotliwość przekazywania danych:

a)co roku (od stycznia do grudnia) dla danych, o których mowa w pkt 6 lit. a) i pkt 7 załącznika I oraz pkt 5 lit. a) i pkt 6 załącznika II;

b)dwa razy w roku (od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia) dla danych, o których mowa w pkt 6 lit. b) załącznika I oraz pkt 5 lit. b) załącznika II.

Artykuł 7

Ocena jakości i sprawozdania dotyczące jakości

1.Państwa członkowskie zapewniają jakość danych zgodnie z kryteriami jakości, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

2.Państwa członkowskie informują niezwłocznie Komisję (Eurostat) o jakichkolwiek zmianach metodologicznych lub innych, które mogą mieć istotny wpływ na statystykę w zakresie cen gazu ziemnego i energii elektrycznej, a w każdym razie nie później niż miesiąc po dokonaniu takiej zmiany.

3.Co trzy lata państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) sprawozdanie dotyczące jakości danych, przedstawiające sposób obliczania danych. W sprawozdaniu tym zawarte są informacje o zakresie i gromadzeniu danych, kryteriach ich obliczania, metodyce i wykorzystanych źródłach danych oraz o jakichkolwiek zmianach dotyczących źródeł danych lub metodyki.

4.Komisja (Eurostat) ocenia jakość przekazanych danych i informacji przedstawionych w sprawozdaniach dotyczących jakości oraz przygotowuje i upowszechnia sprawozdanie podsumowujące dotyczące oceny jakości.

5.Jeśli Komisja (Eurostat) wykryje statystycznie istotne anomalie lub niespójności w przekazanych danych, może zwrócić się do organów krajowych o odpowiedni podział danych oraz o metody obliczania lub oceny, na których opierają się przedstawione dane w celu oceny danych. O ile zajdzie taka potrzeba, Komisja może zwrócić się do danego państwa członkowskiego o korektę i ponowne przedstawienie informacji, które uznaje się za niedokładne.

6.Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, wymogi odnośnie do sprawozdań dotyczących jakości, o których mowa w ust. 3, ich struktury i aspektów porównawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Artykuł 8

Upowszechnianie

Komisja (Eurostat) upowszechnia statystyki dotyczące cen gazu ziemnego i energii elektrycznej nie później niż pięć miesięcy po zakończeniu każdego okresu odniesienia.

Artykuł 9

Odstępstwa

1.Odstępstwa mogą zostać przyznane w drodze aktów wykonawczych w odniesieniu do tych szczególnych obowiązków, w przypadku których zastosowanie niniejszego rozporządzenia do krajowego systemu statystycznego danego państwa członkowskiego wymaga znacznych dostosowań oraz może doprowadzić do znacznego dodatkowego obciążenia dla respondentów. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2, nie później niż dnia [xx-xx-xxx] r.

2.Do celów ust. 1 zainteresowane państwo członkowskie przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek nie później niż dziewięć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

3.Odstępstwa pozostają w mocy na jak najkrótszy okres, który w żadnym wypadku nie może przekroczyć trzech lat.

4.Państwo członkowskie, któremu przyznano odstępstwo zgodnie z ust. 1, nadal stosuje odpowiednie przepisy dyrektywy 2008/92/WE na czas trwania odstępstwa.

Artykuł 10

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 3, obowiązuje przez czas nieokreślony od dnia [xx-xx-xxx] r.

3.Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie bądź gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 11

Procedura komitetowa

1.Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011 7 .

2.W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 12

Uchylenie dyrektywy 2008/92/WE

1.Dyrektywa 2008/92/WE traci moc.

2.Odniesienia do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia [...] r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia [...] r.
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz.U. L 298 z 7.11.2008, s. 9).
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.).
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 6–11).
(5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55).
(6) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 94).
(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13–18).
Top

Bruksela, dnia 18.11.2015

COM(2015) 496 final

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE dotyczącą wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych


ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I — CENY GAZU ZIEMNEGO

W niniejszym załączniku ustanawia się metodykę gromadzenia i zestawiania danych statystycznych dotyczących cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych i odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi.

1. Ceny

Ceny, które należy przekazywać, to ceny naliczane gospodarstwom domowym i odbiorcom końcowym niebędącym gospodarstwami domowymi kupującym gaz ziemny dostarczany w systemie sieciowym na własne potrzeby.

2. Gaz ziemny

Gaz ziemny obejmuje gaz ziemny oraz inne paliwa gazowe mieszane z gazem ziemnym w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, takie jak biogaz. Należy wykluczyć inne paliwa gazowe, których dystrybucja odbywa się przez specjalne sieci i które nie są mieszane z gazem ziemnym (np. gaz z gazowni, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy i biogaz).

3. Jednostki sprawozdawcze

Dane muszą obejmować wszystkie gospodarstwa domowe i odbiorców końcowych gazu ziemnego niebędących gospodarstwami domowymi, lecz nie obejmują odbiorców wykorzystujących gaz jedynie:

w celu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach lub elektrociepłowniach lub

do celów innych niż energetyczne (np. w przemyśle chemicznym).

4. Jednostki miary

Ceny, które należy przekazywać, to średnie ceny krajowe naliczane gospodarstwom domowym i odbiorcom końcowym niebędącym gospodarstwami domowymi.

Ceny należy wyrażać w walucie krajowej za 1 GJ. Stosowana jednostka energii jest mierzona na podstawie wartości opałowej brutto (GCV).

ceny mają być ważone zgodnie z udziałami rynkowymi dostawców gazu ziemnego w każdym z zakresów zużycia. Jeśli obliczenie średnich cen ważonych nie jest możliwe, można dostarczyć średnie arytmetyczne cen. W każdym przypadku dane muszą obejmować reprezentatywną część rynku krajowego.

5. Zakresy zużycia

Ceny, które należy przekazywać, muszą opierać się na systemie standardowych rocznych zakresów zużycia gazu ziemnego.

a) Dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi należy stosować następujące zakresy:

Zakres zużycia

Roczne zużycie gazu ziemnego (GJ)

Minimalne

Maksymalne

Zakres D1

< 20

Zakres D2

≥20

<200

Zakres D3

≥ 200

b)    Dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi należy stosować następujące zakresy:

Zakres zużycia

Roczne zużycie gazu ziemnego (GJ)

Minimalne

Maksymalne

Zakres I1

< 1 000

Zakres I2

≥1 000

<10 000

Zakres I3

≥10 000

<100 000

Zakres I4

≥100 000

<1 000 000

Zakres I5

≥1 000 000

<4 000 000

Zakres I6

≥ 4 000 000

6. Poziom szczegółowości    

Ceny muszą zawierać wszystkie pobierane opłaty: opłaty sieciowe plus zużyta energia minus ewentualne rabaty lub premie plus inne opłaty (najem licznika, opłaty stałe itd.). Opłaty instalacyjne nie są uwzględniane.

Należy dostarczyć szczegółowe dane zgodnie ze specyfikacją poniżej:

a)    Poziom szczegółowości wymagany dla składników i składników podrzędnych

Przekazywane ceny należy przedstawić w podziale na trzy główne składniki oraz na oddzielne składniki podrzędne.

Cena gazu ziemnego dla odbiorcy końcowego dla danego zakresu zużycia stanowi sumę trzech głównych składników: składnika „energii i dostaw”, składnika „sieci” (przesył i dystrybucja) i składnika obejmującego podatki, opłaty i inne należności.

Składnik &

Składnik podrzędny

Opis

energia i dostawy

Składnik ten musi obejmować cenę surowców płaconą przez dostawcę za gaz ziemny lub cenę gazu ziemnego w punkcie wejścia do systemu przesyłowego, w tym, w stosownych przypadkach, koszty magazynowania plus koszty związane ze sprzedażą gazu ziemnego odbiorcom końcowym.

sieć

Cena sieci musi obejmować następujące koszty: opłaty za przesył i dystrybucję, straty związane z przesyłem i dystrybucją, koszty sieci, koszty usług posprzedażnych, koszty serwisowania systemu i najem liczników oraz koszty pomiaru.

Składnik podrzędny

Składnik „sieć” musi być podzielony na koszty przesyłu i koszty sieci dystrybucji w następujący sposób:

1. Ogólny względny średni udział kosztów przesyłu (wyrażonych jako odsetek całkowitych kosztów sieci i oparty na zakresach zużycia określonych w pkt 5).

2. Ogólny średni względny udział kosztów dystrybucji (wyrażony jako odsetek całkowitych kosztów sieci i oparty na zakresach zużycia określonych w pkt 5).

podatki, opłaty i należności 

Składnik ten jest sumą wszystkich składników podrzędnych (podatków, opłat i należności) wymienionych poniżej.

Składniki podrzędne

Należy przekazywać następujące dane o składnikach podrzędnych jako indywidualne pozycje dla każdego zakresu zużycia określonego w pkt 5.

1. Podatek od wartości dodanej, jak określono w dyrektywie 2006/112/WE Rady 1 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

2. Podatki, opłaty i należności związane z promocją odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i kogeneracji.

3. Podatki, opłaty i należności związane ze strategicznymi zapasami, opłatami za moc i bezpieczeństwem energetycznym; podatki za dystrybucję gazu; koszty osierocone i opłaty za finansowanie organów regulacyjnych sektora energetycznego lub operatorów rynku.

4. Podatki, opłaty i należności związane z jakością powietrza i środowiskiem; podatki od emisji CO2 lub innych gazów cieplarnianych.

5. Wszelkie inne podatki, opłaty i należności nieujęte w żadnej z powyższych czterech kategorii: wsparcie systemów lokalnego ogrzewania; lokalne lub regionalne opłaty skarbowe; rekompensata dla krajów wyspiarskich; opłaty koncesyjne związane z licencjami i opłaty za wykorzystanie terenu i własności prywatnej lub państwowej na potrzeby sieci lub innych instalacji.

b)    Poziom szczegółowości w oparciu o opodatkowanie

Dane dotyczące cen należy przedstawić w podziale na następujące trzy poziomy:

Poziom

Opis

ceny niezawierające podatków, opłat i należności

Ten poziom cen obejmuje jedynie składnik „energii i dostaw” i składnik „sieć”.

ceny niezawierające podatku VAT ani innych podatków podlegających zwrotowi

Ten poziom cen obejmuje składnik „energii i dostaw”, składnik „sieć” oraz podatki, opłaty i należności uważane za niepodlegające zwrotowi dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi. Dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi ten poziom ceny obejmuje składniki „energii” i „sieci” oraz podatki, opłaty i należności, lecz nie obejmuje podatku VAT.

ceny zawierające wszystkie podatki

Ten poziom cen obejmuje składnik „energii i dostaw”, składnik „sieci” oraz wszystkie podlegające i niepodlegające zwrotowi podatki, opłaty i należności.

7. Zużycie

Państwa członkowskie muszą przedstawić informacje dotyczące względnego udziału gazu ziemnego w każdym zakresie zużycia w oparciu o całkowite zużycie, do którego odnoszą się ceny.

Roczne zużycie dla każdego zakresu zużycia ma być zgłaszane raz do roku w tym samym momencie, gdy zgłaszane są dane dotyczące cen dla drugiego półrocza.

Dane nie mogą być starsze niż dwa lata.ZAŁĄCZNIK II — CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W niniejszym załączniku ustanawia się metodykę gromadzenia i zestawiania danych statystycznych dotyczących cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi.

1. Ceny

Ceny, które należy przekazywać, to ceny naliczane gospodarstwom domowym i odbiorcom końcowym niebędącym gospodarstwami domowymi kupującym energię elektryczną na własne potrzeby.

2. Jednostki sprawozdawcze

Dane muszą obejmować wszystkie gospodarstwa domowe i odbiorców końcowych energii elektrycznej niebędących gospodarstwami domowymi, ale energia elektryczna wytwarzana i zużywana przez producentów przemysłowych musi być wyłączona z obowiązku przekazywania danych.

3. Jednostka miary

Ceny, które należy przekazywać, to średnie ceny krajowe naliczane gospodarstwom domowym i odbiorcom końcowym niebędącym gospodarstwami domowymi.    
   
Ceny należy wyrażać w walucie krajowej za 1 kWh.

Ceny mają być ważone zgodnie z udziałami rynkowymi dostawców energii elektrycznej w każdym z zakresów zużycia. Jeśli obliczenie średnich cen ważonych nie jest możliwe, można dostarczyć średnie arytmetyczne cen. W każdym przypadku dane muszą obejmować reprezentatywną część rynku krajowego.

4. Zakresy zużycia

Ceny, które należy przekazywać, muszą opierać się na systemie standardowych rocznych zakresów zużycia energii elektrycznej.

a)    Dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi należy stosować następujące zakresy:

Zakres zużycia

Roczne zużycie energii elektrycznej (kWh)

Minimalne

Maksymalne

Zakres DA

<1 000

Zakres DB

≥1 000

<2 500

Zakres DC

≥2 500

<5 000

Zakres DD

≥5 000

<15 000

Zakres DE

≥15 000

b)    Dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi należy stosować następujące zakresy:

Zakres zużycia

Roczne zużycie energii elektrycznej (MWh)

Minimalne

Maksymalne

Zakres IA

<20

Zakres IB

≥20

<500

Zakres IC

≥500

<2 000

Zakres ID

≥2 000

<20 000

Zakres IE

≥20 000

<70 000

Zakres IF

≥70 000

<150 000

Zakres IG

≥150 000

5. Poziom szczegółowości    

Ceny muszą zawierać wszystkie pobierane opłaty: opłaty sieciowe plus zużyta energia minus ewentualne rabaty lub premie plus inne opłaty (najem licznika, opłaty stałe itd.). Opłaty instalacyjne nie są uwzględniane.

Należy dostarczyć szczegółowe dane zgodnie ze specyfikacją poniżej:

a)    Poziom szczegółowości wymagany dla składników i składników podrzędnych

Przekazywane ceny należy przedstawić w podziale na trzy główne składniki oraz na oddzielne składniki podrzędne.

Cena energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego dla danego zakresu zużycia stanowi sumę trzech głównych składników: składnika „energii i dostaw”, składnika „sieci” (przesył i dystrybucja) i składnika obejmującego podatki, opłaty i inne należności.

Składnik &

Składnik podrzędny

Opis

energia i dostawy

Składnik ten musi obejmować następujące koszty: wytwarzanie, agregowanie, bilansowanie energii, koszty dostarczonej energii, obsługa klienta, zarządzanie obsługą klienta, pomiary i inne koszty związane z dostawą.

sieć

Cena sieci musi obejmować następujące koszty: opłaty za przesył i dystrybucję, straty związane z przesyłem i dystrybucją, koszty sieci, koszty usług posprzedażnych, koszty serwisowania systemu i najem liczników oraz koszty pomiaru.

Składnik podrzędny

Składnik „sieć” musi być podzielony na koszty sieci przesyłu i dystrybucji w następujący sposób:

1. Ogólny średni względny udział kosztów przesyłu (wyrażony jako odsetek całkowitych kosztów sieci i oparty na zakresach zużycia określonych w pkt 4).

2. Ogólny średni względny udział kosztów dystrybucji (wyrażony jako odsetek całkowitych kosztów sieci i oparty na zakresach zużycia określonych w pkt 4).

podatki, opłaty i należności 

Składnik ten jest sumą wszystkich podatków, opłat i należności wymienionych poniżej.

Składnik podrzędny

Należy przekazywać następujące dane o składnikach podrzędnych jako indywidualne pozycje dla każdego zakresu zużycia określonego w pkt 4.

1. Podatek od wartości dodanej, jak określono w dyrektywie 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

2. Podatki, opłaty i należności związane z promocją odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i kogeneracji.

3. Podatki, opłaty i należności związane z opłatami za moc, bezpieczeństwem energetycznym i wystarczalnością mocy wytwórczych; podatki w zakresie restrukturyzacji przemysłu węglowego; podatki za dystrybucję energii elektrycznej. Koszty osierocone i opłaty za finansowanie organów regulacyjnych sektora energetycznego lub operatorów rynku.

4. Podatki, opłaty i należności związane z jakością powietrza i środowiskiem, emisją CO2 lub podatki związane z emisją innych gazów cieplarnianych.

5. Podatki, opłaty i należności związane z sektorem jądrowym, w tym opłaty związane z likwidacją obiektów jądrowych, opłaty z tytułu kontroli, opłaty związane z instalacjami jądrowymi.

6. Wszelkie inne podatki, opłaty i należności nieujęte w żadnej z powyższych pięciu kategorii: wsparcie systemów lokalnego ogrzewania; lokalne lub regionalne opłaty skarbowe; rekompensata dla krajów wyspiarskich; opłaty koncesyjne związane z licencjami i opłaty za wykorzystanie terenu i własności prywatnej lub państwowej na potrzeby sieci lub innych instalacji.

b)    Poziom szczegółowości w oparciu o opodatkowanie

Dane dotyczące cen należy przedstawić w podziale na następujące trzy poziomy:

Poziom

Opis

ceny niezawierające podatków, opłat i należności

Ten poziom cen obejmuje jedynie składnik „energii i dostaw” i składnik „sieć”.

ceny niezawierające podatku VAT ani innych podatków podlegających zwrotowi

Ten poziom cen obejmuje składnik „energii i dostaw”, składnik „sieć” oraz podatki, opłaty i należności uważane za niepodlegające zwrotowi dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi. Dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi ten poziom ceny obejmuje składniki „energii” i „sieci” oraz podatki, opłaty i należności, lecz nie obejmuje podatku VAT.

ceny zawierające wszystkie podatki

Ten poziom cen obejmuje składnik „energii i dostaw”, składnik „sieci” oraz wszystkie podlegające i niepodlegające zwrotowi podatki, opłaty i należności.

6. Zużycie

Państwa członkowskie muszą przedstawić informacje dotyczące względnego udziału energii elektrycznej w każdym zakresie zużycia w oparciu o całkowite zużycie, do którego odnoszą się ceny.

Roczne zużycie dla każdego zakresu zużycia ma być zgłaszane raz do roku w tym samym momencie, gdy zgłaszane są dane dotyczące cen dla drugiego półrocza.

Dane nie mogą być starsze niż dwa lata.

(1) Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
Top