EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015HB0002

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2015/12)

OJ C 51, 13.2.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 51/1


ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zasad wypłaty dywidend

(EBC/2015/12)

(2015/C 51/01)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 6 oraz art. 132,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 34,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 ustanawia jednolity mechanizm nadzorczy, w skład którego wchodzą EBC i właściwe organy krajowe uczestniczących państw członkowskich.

(2)

Instytucje kredytowe zobowiązane są do kontynuowania przygotowań do terminowego i pełnego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (3) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (4) w wymagających okolicznościach makroekonomicznych oraz finansowych, które to okoliczności wywierają presję na zyskowność instytucji kredytowych, a co za tym idzie na ich zdolność do budowania bazy kapitałowej. Dodatkowo, jakkolwiek istnieje konieczność finansowania gospodarki przez instytucje kredytowe, zachowawcza polityka dystrybucji zysków jest częścią właściwego zarządzania ryzykiem i częścią zdrowego systemu bankowego.

(3)

Mając na uwadze powyższe istnieje potrzeba, aby instytucje kredytowe ustanowiły zasady dotyczące wypłaty dywidend oparte na zachowawczych oraz rozważnych założeniach w celu zapewnienia, aby po podziale zysków spełnione były stosowne wymogi kapitałowe.

(i)

Instytucje kredytowe zobowiązane są do spełniania stosownych minimalnych wymogów kapitałowych („wymogów filaru 1”) w każdym czasie. Obejmuje to współczynnik kapitału podstawowego Tier I na poziomie 4,5 %, współczynnik kapitału Tier I na poziomie 6 % oraz łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 8 %, zgodnie z art. 92 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, łącznie z antycyklicznymi buforami kapitałowymi i systemowymi, o których mowa w art. 128 ust. 2 i 3 dyrektywy 2013/36/UE i innymi buforami, które zostały ustanowione (5) przez właściwe i wyznaczone organy krajowe.

(ii)

Dodatkowo, instytucje kredytowe zobowiązane są do spełniania w każdym czasie wymogów kapitałowych nałożonych w wyniku zastosowania właściwej decyzji dotyczącej procedury przeglądu i oceny nadzorczej w ramach stosowania art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i które wykraczają poza filar 1 („wymogi filaru 2”).

(iii)

Instytucje kredytowe zobowiązane są także do przestrzegania w pełni wymaganego współczynnika kapitału podstawowego Tier I, współczynnika kapitału Tier I oraz ich łącznego współczynnika kapitałowego od stosownej daty ich pełnego wdrożenia. Odnosi się to do pełnego zastosowania powyższych współczynników po zakończeniu okresu przejściowego, jak również do tych, które dotyczą antycyklicznych buforów kapitałowych i systemowych, o których mowa w art. 128 ust. 2 i 3 dyrektywy 2013/36/UE i innych buforów ustanowionych (6) przez właściwe i wyznaczone organy krajowe. Przepisy przejściowe zawarte są w tytule XI dyrektywy 2013/36/UE oraz części dziesiątej rozporządzenia (UE) 575/2013.

Wymogi te muszą być spełnione zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i pojedynczych instytucji, o ile zastosowanie wymogów ostrożnościowych nie zostało zniesione w indywidualnych przypadkach, zgodnie z art. 7 i art. 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

I.

W odniesieniu do dywidend (7) wypłacanych w 2015 roku za rok finansowy 2014 EBC zaleca, aby:

Kategoria 1 : Instytucje kredytowe, które spełniają stosowne wymogi kapitałowe, o których mowa w motywie 3 pkt (i) i (ii) oraz które osiągnęły już w pełni współczynniki, o których mowa w motywie 3 pkt (iii), w dniu 31 grudnia 2014 r. powinny dokonywać wypłat z zysku netto w postaci dywidend wyłącznie w sposób zachowawczy, aby umożliwić dalsze spełnianie wszelkich wymogów nawet w przypadku gorszej sytuacji gospodarczej i finansowej.

Kategoria 2 : Instytucje kredytowe, które spełniają stosowne wymogi kapitałowe, o których mowa w motywie 3 pkt (i) i (ii), lecz nie osiągnęły jeszcze w pełni współczynników, o których mowa w motywie 3 pkt (iii), w dniu 31 grudnia 2014 r. powinny dokonywać wypłat z zysku netto w postaci dywidend wyłącznie w zachowawczy sposób, aby umożliwić dalsze spełnianie wszelkich wymogów nawet w przypadku gorszej sytuacji gospodarczej i finansowej. Dodatkowo, instytucje te powinny co do zasady wypłacać dywidendy wyłącznie w zakresie, w jakim gwarantuje to utrzymanie liniowego przebiegu funkcji (8) w drodze do spełnienia w pełni współczynników, o których mowa w motywie 3 pkt (iii).

Kategoria 3 : Instytucje kredytowe (9), u których na podstawie przeprowadzonej w 2014 r. wszechstronnej oceny stwierdzono niedobór kapitału, który nie zostałby uzupełniony środkami kapitałowymi do dnia 31 grudnia 2014 r., lub instytucje kredytowe niespełniające wymogów, o których mowa w motywie 3 pkt (i) i (ii), co do zasady nie powinny wypłacać dywidendy (10).

II.

Niniejsze zalecenie adresowane jest do istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup, o których mowa w art. 2 pkt 16 i 22 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

Niniejsze zalecenie adresowane jest również do właściwych i wyznaczonych organów krajowych w odniesieniu do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów oraz mniej istotnych nadzorowanych grup. Oczekuje się od właściwych i wyznaczonych organów krajowych stosowania tego zalecenia wobec takich podmiotów i grup w sposób, który uznają za właściwy.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 28 stycznia 2015 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(5)  Obejmuje to przykładowo bufory, o których mowa w art. 458, art. 458 i art. 500 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz inne bufory już przyjęte przez właściwe i wyznaczone organy krajowe z późniejszym terminem wdrożenia w zakresie, w jakim znajdują one zastosowania w dacie wypłaty dywidendy.

(6)  Zob. przypis 5.

(7)  Instytucje kredytowe mogą mieć różną formę prawną, tj. spółki publiczne oraz podmioty niebędące spółkami akcyjnymi, takie jak towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie lub instytucje oszczędnościowe. Używany w niniejszym zaleceniu termin „dywidenda” odnosi się do każdej formy wypłaty gotówki, która podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie ogólne.

(8)  Oznacza to w praktyce, że w terminie czterech lat instytucje kredytowe powinny co do zasady zatrzymywać rocznie przynajmniej 25 % z luki dzielącej je od osiągnięcia wymaganego współczynnika kapitału podstawowego Tier I, współczynnika kapitału Tier I oraz ich łącznego współczynnika kapitałowego, o których mowa w motywie 3 (iii).

(9)  W tym mniej istotne podmioty, które podlegały wszechstronnej ocenie.

(10)  Instytucje kredytowe będące zdania, że ciąży na nich prawny obowiązek wypłaty dywidend przekraczających powyższą kwotę, powinny skontaktować się niezwłocznie z ich wspólnym zespołem nadzorczym. Mniej istotne podmioty będące zdania, że ciąży na nich prawny obowiązek wypłaty dywidend przekraczających powyższą kwotę, powinny skontaktować się niezwłocznie z ich właściwym organem krajowym.


Top