EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0018

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1708/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CON/2015/18)

OJ C 209, 25.6.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 209/3


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1708/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych

(CON/2015/18)

(2015/C 209/02)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 28 kwietnia 2015 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Komisji Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 i art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia leży w obszarze kompetencji EBC, ponieważ dotyczy okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP). Wskaźnik ten ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia podstawowego celu EBC, jakim jest utrzymanie stabilności cen w strefie euro, o którym mowa w art. 127 ust. 1 Traktatu i pierwszym zdaniu art. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

1.   Uwagi ogólne

1.1.

EBC popiera cel projektowanego rozporządzenia leżący w aktualizacji okresu odniesienia dla HICP w celu zapewnienia, aby wynikające z niego wskaźniki były porównywalne i odpowiednie. Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych z właściwie określonymi okresami odniesienia są ważnymi wskaźnikami w kontekście polityki pieniężnej. Właściwe decyzje polityki pieniężnej zależą od wiarygodnych statystyk HICP wysokiej jakości, które wspierają wykonywanie przez Eurosystem zadań w zakresie stabilności finansowej.

1.2.

EBC zauważa, że obowiązek zasięgnięcia opinii wynika nie tylko z art. 5 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 (2), ale również z wymienionych wyżej przepisów Traktatu. EBC ponawia wcześniejszą uwagę dotycząca tego, że motyw 2 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2494/95 (3) powinien odzwierciedlać obowiązek zasięgania opinii EBC w sprawie wszelkich aktów prawnych w ramach HICP (4).

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 1 czerwca 2015 r.

Prezes EBC

Mario DRAGHI


(1)  Ares(2015)1788320 – 28/04/2015.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (Dz.U. L 257 z 27.10.1995, s. 1).

(3)  COM/2014/0724 final – 2014/0346 (COD).

(4)  Zob. pkt 2.3 opinii CON/2015/10.


Top