EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0614(01)

Wieloletni plan działania na lata 2014–2018 dotyczący europejskiej e-sprawiedliwości

OJ C 182, 14.6.2014, p. 2–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 182/2


WIELOLETNI PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014–2018 DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ E-SPRAWIEDLIWOŚCI

2014/C 182/02

I.   WPROWADZENIE

1.

W dniu 6 grudnia 2013 r. Rada ds. WSiSW przyjęła nową strategię dotyczącą europejskiego systemu e-sprawiedliwości na lata 2014–2018 (1). W strategii tej określa się ogólne założenia i cele europejskiej e-sprawiedliwości oraz przedstawia ogólne wytyczne do utworzenia odpowiadającego im nowego wieloletniego europejskiego planu działania dotyczącego e-sprawiedliwości podczas pierwszego półrocza 2014 r.

2.

Plan działania przedstawiony w załączniku zawiera wykaz przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji w latach 2014–2018 ze wskazaniem uczestników, działań służących praktycznej realizacji tych przedsięwzięć oraz orientacyjnego harmonogramu, tam gdzie to możliwe, co umożliwia konkretne śledzenie realizacji tego planu przez Grupę Roboczą ds. e-Prawa (e-sprawiedliwość).

3.

Niniejszy drugi wieloletni europejski plan działania dotyczący e-sprawiedliwości ma na celu korzystanie z dotychczas wykonanych prac i dalsze prowadzenie tego pozytywnego trendu na szczeblu krajowym i europejskim. Prace te należy postrzegać także jako część szerzej zakrojonej ewolucji w kierunku europejskiej przestrzeni sprawiedliwości w ramach bieżących rozmów na temat przyszłego rozwoju dziedziny wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

4.

Podczas rozmów prowadzonych w czasie prezydencji litewskiej jesienią 2013 r. i kontynuowanych w czasie prezydencji greckiej w pierwszej połowie roku 2014 państwa członkowskie osiągnęły zasadniczy konsensus w odniesieniu do dalszego rozwijania e-sprawiedliwości jako jednej z podstaw sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich i na szczeblu europejskim.

II.   PLAN DZIAŁANIA

5.

Realizacja strategii wymaga kompleksowego planu działania, którego celem będzie poprawa ogólnego funkcjonowania systemów e-sprawiedliwości w państwach członkowskich i na szczeblu europejskim.

6.

Jeżeli chodzi o strategię dotyczącą europejskiej e-sprawiedliwości na lata 2014–2018 (2) i bez uszczerbku dla krajowych przedsięwzięć i wydarzeń w dziedzinie e-sprawiedliwości, to europejski portal „e-Sprawiedliwość”, utrzymywany i obsługiwany przez Komisję zgodnie z wytycznymi Rady, jest niezbędny do zapewniania usług z zakresu e-sprawiedliwości na szczeblu europejskim.

7.

Cel ten jest odzwierciedlony w załączonym wykazie przedsięwzięć z zakresu dostępu do informacji z dziedziny sprawiedliwości, dostępu do sądów i procedur pozasądowych w sytuacjach transgranicznych oraz łączności między organami sądowymi.

Przedsięwzięcia

8.

Rozwijanie europejskiego systemu e-sprawiedliwości powinno obejmować działania w tej dziedzinie na szczeblu zarówno europejskim, jak i krajowym.

9.

W odniesieniu do wszystkich nowych oraz istniejących przedsięwzięć z zakresu e-sprawiedliwości należy zwracać szczególną uwagę na osiągnięcie jak najszerszego uczestnictwa, aby spełnić oczekiwania użytkowników, a także zapewnić długoterminową rentowność i opłacalność tych przedsięwzięć. Nowe przedsięwzięcia opracowywane w ramach europejskiego systemu e-sprawiedliwości muszą zatem mieć potencjał zaangażowania wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, i wszystkie te państwa należy zachęcać do dobrowolnego udziału we wszystkich przedsięwzięciach.

10.

Aby tego dokonać, planowane przez państwa członkowskie nowe przedsięwzięcia mające ewentualny wpływ na europejską e-sprawiedliwość, a nieujęte w załączniku, powinny w miarę możliwości być najpierw omawiane na forum Grupy Roboczej ds. e-Prawa (e-sprawiedliwość) w celu przeprowadzenia ogólnej oceny praktycznych i innych aspektów danego przedsięwzięcia. Dzięki takiemu podejściu będzie można też odpowiednio uwzględnić potrzeby i poglądy innych państw członkowskich oraz Komisji, a także nie dopuścić do powielania działań.

11.

Planując przyszłe prace, należy dążyć do równowagi między innowacją a konsolidacją. Z uwagi na efektywność kosztową i z uwzględnieniem ograniczonych dostępnych zasobów, zanim rozpoczęte zostaną nowe przedsięwzięcia, należy kontynuować i rozszerzać bieżące przedsięwzięcia, tak by objąć nimi jak największą liczbę państw członkowskich. Niebagatelny rozwój w tej dziedzinie, który miał miejsce w państwach członkowskich w ostatnich latach, wskazuje jednak, że należy popierać nowe pojawiające się i innowacyjne przedsięwzięcia z dziedziny sprawiedliwości.

Finansowanie przedsięwzięć

12.

Państwa członkowskie powinny dobrowolnie współpracować między sobą, by zapewnić finansowanie proponowanych przedsięwzięć.

13.

Komisja będzie nadal finansowała opracowywanie, obsługę i tłumaczenia europejskiego portalu „e-sprawiedliwość” oraz umożliwiała finansowanie przedstawiających wartość dodaną przedsięwzięć z dziedziny e-sprawiedliwości, na przykład w ramach programu „Sprawiedliwość” na lata 2014–2018 (3) lub w ramach innych programów, takich jak instrument „Łącząc Europę” (4) lub ISA (5), lub w ramach programu następującego po programie „Sprawiedliwość”.

A.    Dostęp do informacji z dziedziny wymiaru sprawiedliwości

1.   Informacje przekazywane za pośrednictwem portalu „e-Sprawiedliwość”

14.

Aby zapewnić skoordynowane podejście, Komisja powinna na początku każdego półrocza przedstawiać regularny plan prac.

15.

Portal „e-Sprawiedliwość” powinien nadal przekazywać obywatelom, podmiotom gospodarczym, osobom wykonującym zawody prawnicze i administracji prawnej informacje ogólne o unijnym prawodawstwie i orzecznictwie oraz o ustawodawstwie i orzecznictwie państw członkowskich, a także zapewniać dostęp do EUR-Lex i N-Lex.

16.

Portal ten powinien być także sposobem umożliwiania dostępu do konkretnych informacji z dziedziny sprawiedliwości na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym.

17.

Ponadto w celu poprawy wydajności portalu „e-Sprawiedliwość” zostanie przeprowadzony sondaż potrzeb użytkowników. Należy podjąć także dodatkowe działania mające na celu uczynienie portalu bardziej przystępnym dla użytkowników.

18.

W dalszym ciągu należy rozważać możliwość włączenia do portalu „e-Sprawiedliwość”, w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, informacji o systemach opracowanych w ramach inicjatyw podejmowanych przez osoby wykonujące zawody prawnicze, takie jak adwokaci, notariusze i urzędnicy sądowi, lub wzajemnych połączeń z tymi systemami. W przyszłości można też wziąć pod uwagę inicjatywy innych kręgów, np. mediatorów lub biegłych sądowych.

19.

Jeżeli chodzi o informacyjną zawartość portalu, ktokolwiek jej dostarcza (w tym zwłaszcza państwa członkowskie i Komisja), odpowiada za jej ścisłość i aktualność na swoich stronach treściowych. Dostarczyciele treści powinni przynajmniej raz w roku weryfikować i uaktualniać dostarczone przez siebie informacje.

2.   Rejestry

20.

Europejski portal „e-Sprawiedliwość” powinien także zapewniać jeden punkt dostępu – przez wzajemne połączenia – do informacji znajdujących się w rejestrach krajowych i mających znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości, obsługiwanych przez krajowe organy publiczne lub organizacje zawodowe, ułatwiających administrowanie wymiarem sprawiedliwości i dostęp do niego, o ile w państwach członkowskich istnieją niezbędne wstępne warunki techniczne i prawne dla takich połączeń.

21.

Działania w tym obszarze powinny koncentrować się na łączeniu w sieć rejestrów interesujących dla obywateli, podmiotów gospodarczych, osób wykonujących zawody prawnicze i organów sądowniczych.

3.   Sieć semantyczna

22.

Należy nadal opracowywać skuteczne sposoby prowadzenia transgranicznej wymiany informacji prawnych, a zwłaszcza danych dotyczących europejskiego lub krajowego prawodawstwa, orzecznictwa oraz glosariuszy prawnych (takich jak Legivoc).

23.

Różne przedsięwzięcia mogą pomóc w rozwiązaniu tej kwestii i zwiększyć wymianę oraz interoperacyjność semantyczną danych prawnych w całej Europie i poza nią. Niepowtarzalne sygnatury, wspólne metadane i ontologia informacji prawnych stanowią podstawowe elementy konstrukcyjne europejskiej prawnej sieci semantycznej.

B.    Dostęp do sądów i postępowań pozasądowych w sytuacjach transgranicznych

1.   Aspekty ogólne

24.

Udanie się do sądu i wszczynanie postępowania pozasądowego, zwłaszcza w sytuacjach transgranicznych, należy ułatwiać przez udostępnienie komunikacji drogą elektroniczną między sądami a stronami postępowania, a także świadkami, biegłymi i innymi uczestnikami.

25.

Ponadto w stosownych przypadkach należy rozszerzyć zakres korzystania z wideokonferencji, telekonferencji lub innych stosownych metod komunikacji na odległość przy rozprawach ustnych, by zlikwidować potrzebę udawania się do sądu w celu wzięcia udziału w postępowaniu, zwłaszcza w sprawach transgranicznych.

2.   Współpraca z organami sądowymi i osobami wykonującymi zawody prawnicze

26.

Organy sądowe państw członkowskich oraz osoby wykonujące zawody prawnicze (takie jak adwokaci, notariusze i urzędnicy sądowi) powinny brać udział w przyszłych rozmowach na temat e-sprawiedliwości, tak by opracowane rozwiązania odpowiadały faktycznym potrzebom ewentualnych grup docelowych.

27.

Takie działanie umożliwiłoby bezpośredni kontakt z sektorami zawodowymi, dla których e-sprawiedliwość jest faktycznie przeznaczona, aby rozmawiać o kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz by upowszechnić informacje na temat najnowszych wydarzeń w dziedzinie e-sprawiedliwości.

28.

W strategii dotyczącej europejskiego systemu e-sprawiedliwości przewiduje się utworzenie mechanizmu współpracy z organami sądowymi i osobami wykonującymi zawody prawnicze. W związku z tym będzie organizowane coroczne spotkanie z przedstawicielami organów sądowych i osobami wykonującymi zawody prawnicze (takimi jak adwokaci, notariusze i urzędnicy sądowi), by umożliwić regularną wymianę poglądów z tymi docelowymi grupami zawodowymi (6). Spotkania te będą organizowane w formie konkretnych punktów porządku regularnych posiedzeń Grupy Roboczej ds. e-Prawa (e-sprawiedliwość).

29.

Przedstawiciele organów sądowych i osoby wykonujące zawody prawnicze powinny mieć jak największy udział w pracach nieformalnych grup i grup ekspertów Komisji w odniesieniu do przedsięwzięć stanowiących przedmiot ich zainteresowania.

30.

Europejskie sieci sądowe w sprawach cywilnych i handlowych, a także w sprawach karnych odgrywają istotną rolę w rozwoju e-sprawiedliwości, a ścisła współpraca z obydwoma sieciami powinna być kontynuowana.

C.    Komunikacja między organami sądowymi

31.

Należy dalej rozwijać elektroniczną komunikację między organami sądowymi państw członkowskich (np. w formie wideokonferencji lub bezpiecznej elektronicznej wymiany danych), zwłaszcza w związku z aktami prawnymi przyjmowanymi w europejskiej przestrzeni sądowej w dziedzinie prawa cywilnego, karnego i administracyjnego.

32.

Pod tym kątem portal „e-Sprawiedliwość” powinien dalej się rozwijać jako wydajne narzędzie pracy dla osób wykonujących zawody prawnicze i organów sądowniczych: powinien oferować platformę i indywidualne funkcje do sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji w tym za pośrednictwem sieci e-CODEX.

D.    Kwestie horyzontalne

1.   Aspekty ogólne

33.

Niektóre aspekty dotyczące przyszłych działań mają charakter bardziej ogólny i obejmują różne domeny w obszarze e-sprawiedliwości. Opracowanie przedsięwzięć informatycznych na dużą skalę, takich jak e-CODEX, było udane i należy zapewnić uwzględnienie wyników przedsięwzięcia e-CODEX w portalu „e-Sprawiedliwość” i monitorowanie ich wdrażania (7).

2.   Priorytety prac

34.

Przedsięwzięcia, które mają być ujęte w planie działania i które zamieszczone są w załączniku, zostały podzielone na dwie kategorie – przedsięwzięcia A i B (8):

35.

Wykaz przedsięwzięć kategorii A ma pierwszy priorytet. Odpowiadają one przedsięwzięciom spełniającym jedno z następujących kryteriów:

a)

przedsięwzięcia wynikające z zobowiązania ustalonego aktem prawnym Unii Europejskiej (9); lub

b)

przedsięwzięcia bieżące oparte na planie działania na lata 2008–2013, które zostały zaakceptowane przez Grupę Roboczą ds. e-Prawa (e-sprawiedliwość) (10).

36.

Przedsięwzięcia kategorii B odpowiadają przedsięwzięciom, które nie mieszczą się w kategorii A, lecz które:

a)

spełniają cele określone w europejskiej strategii na rzecz e-sprawiedliwości na lata 2014–2018; oraz

b)

Grupa Robocza ds. e-Prawa (e-sprawiedliwość) uznała za niezwykle ważne, uwzględniając ich przedmiot, by zrealizować cele określone w europejskiej strategii na rzecz e-sprawiedliwości.

37.

Podczas późniejszego nadzorowania realizacji niniejszego planu działania Grupa Robocza ds. e-Prawa (e-sprawiedliwość) ustali, które z przedsięwzięć kategorii B wymienionych w pkt 36 należy zrealizować jako priorytet, uwzględniając dostępny personel i zasoby finansowe, a także zasady działania przedstawione w pkt 9.

38.

Aby umożliwić niezbędną elastyczność realizacji planu działania, w świetle nowych okoliczności Grupa Robocza ds. e-Prawa (e-sprawiedliwość) może także postanowić o wprowadzeniu nowych inicjatyw lub o przesunięciu przedsięwzięć z jednej kategorii do drugiej.

3.   Weryfikacja wniosków ustawodawczych

39.

Aby zapewnić konsekwentne stosowanie nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej w wykonywaniu nowych unijnych przepisów w dziedzinie sprawiedliwości, należy mieć na uwadze e-sprawiedliwość we wszystkich przyszłych aktach prawnych z tej dziedziny, bez wpływu na zakres działania odnośnej grupy roboczej Rady. W tym celu wszystkie przyszłe akty ustawodawcze powinny być weryfikowane przed ich przyjęciem, a grupa robocza powinna w razie potrzeby być w stanie udzielać porad, by zapewnić uwzględnianie ewentualnego wykorzystywania systemu e-sprawiedliwości w każdym przypadku.

E.    Stosunki zewnętrzne

40.

Należy dalej prowadzić współpracę z państwami spoza UE w obszarze e-sprawiedliwości, z należytym uwzględnieniem reguł instytucjonalnych określonych na szczeblu UE. Państwa spoza UE należy zachęcać do przyjmowania rozwiązań technicznych i modeli informatycznych porównywalnych do stosowanych w tej dziedzinie w UE, tak by powstało interoperacyjne środowisko dla przyszłej dobrowolnej współpracy.

41.

Państwa przystępujące i inne zainteresowane państwa spoza UE można by też włączać jako obserwatorów w prace nad konkretnymi aspektami, które należy określić w ramach e-sprawiedliwości, takimi jak wideokonferencje czy dyskusje dotyczące e-CODEX-u.

42.

Grupa Robocza ds. e-Prawa (e-sprawiedliwość) powinna zastanowić się, jakie rodzaje kontaktów należy nawiązać z konkretnymi państwami spoza UE.

F.    Struktura zarządzania

43.

Należy dalej analizować rozwiązanie polegające na ujednoliceniu rezultatów realizacji niniejszego planu działania takich jak wyniki przedsięwzięcia e-CODEX. Stwierdza się także, że ogólna struktura robocza utworzona na podstawie wieloletniego planu działania na lata 2009–2013 dotyczącego europejskiej e-sprawiedliwości (pkt 57–63) ma zastosowanie przy realizacji drugiego planu działania.

G.    Działania następcze

44.

Grupa robocza będzie się spotykać co najmniej raz na pół roku, by śledzić realizację planu działania, który powinien być w miarę potrzeby dostosowywany na podstawie potrzeb i wydarzeń. Należy mieć na uwadze fakt, że realizacja działań określonych w załączniku będzie pociągać za sobą znaczne koszty lub zwiększenie obciążeń administracyjnych zarówno dla państw członkowskich, jak i dla Komisji. Grupa Robocza ds. e-Prawa (e-sprawiedliwość) powinna zatem starannie ustalać priorytety przedsięwzięć.

45.

W miarę potrzeby nieformalne grupy państw członkowskich uczestniczących w konkretnych przedsięwzięciach mogą spotykać się, by poczynić postępy w tych obszarach prac. Szczegóły dotyczące organizacji prac tych nieformalnych grup zostaną określone w odrębnym dokumencie.

46.

Rada dokona oceny działań wdrożeniowych w pierwszej połowie roku 2016 i zaproponuje wszelkie inne działania, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania e-sprawiedliwości.

III.   WNIOSKI

47.

Coreper/Rada proszone są o zatwierdzenie niniejszego planu działania na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2014 r.


(1)  Opublikowano w Dzienniku Urzędowym w dniu 21 grudnia 2013 r. (2013/C 376/06).

(2)  Należy zauważyć, że w pkt 17 europejskiej strategii na rzecz e-sprawiedliwości na lata 2014–2018 zaznaczono, że „europejska e-sprawiedliwość powinna dążyć do dalszej spójności z ogólnymi ramami e-rządu, […]”.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1382/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 73).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 i uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

(5)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA) (Dz.U. L 260 z 3.10.2009, s. 20).

(6)  Grupa robocza powinna przygotowywać te spotkania z wyprzedzeniem, w szczególności określając docelowe grupy zawodowe, które powinny w tych spotkaniach uczestniczyć. Jeżeli chodzi o przedstawicieli organów sądowych, do każdego państwa członkowskiego powinno należeć wyznaczenie przedstawiciela na spotkanie.

(7)  Tematy te można dalej badać w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

(8)  Grupa Robocza ds. e-Prawa (e-sprawiedliwość) rozpatrywała także inne przedsięwzięcia będące przedmiotem zainteresowania, które nie zostały ujęte w kategorii A ani B, lecz które grupa robocza może rozważyć ponownie w późniejszym terminie.

(9)  Przy realizacji przedsięwzięć należy przestrzegać terminów ustalonych przez te akty prawne.

(10)  W zakresie, w jakim wyniki takich przedsięwzięć mają zostać wprowadzone do portalu e-sprawiedliwość, Grupa Robocza ds. e-Prawa (e-sprawiedliwość) podejmie decyzję co do ich priorytetu w związku ze wspomnianym wprowadzaniem, po rozpatrzeniu ich wartości dodanej w świetle innych inicjatyw i dostępnych zasobów.


ZAŁĄCZNIK

A.   Dostęp do informacji z dziedziny wymiaru sprawiedliwości

1.   Informacje przekazywane za pośrednictwem portalu „e-Sprawiedliwość”

Przedsięwzięcie

Odpowiedzialność za działanie

Działania, które należy podjąć

Harmonogram

Kategoria

1.

Europejski portal „e-Sprawiedliwość”

(Aspekty ogólne)

Komisja i państwa członkowskie

Grupa Robocza ds. e-Prawa (e-sprawiedliwość), w miarę potrzeby

a)

aktualizacja treści statycznych (1)

b)

rozszerzenie treści statycznych (zgodnie z półrocznymi planami prac dotyczącymi treści)

c)

ujęcie funkcji określonych w niniejszym planie działania

lata 2014–2018

(w toku)

A

2.

Europejski portal „e-Sprawiedliwość”

Informacje dotyczące nieletnich

(gromadzenie informacji dotyczących nieletnich w związku z procedurami sądowymi)

państwa członkowskie i Komisja

nieformalna grupa

 

B

3.

Zakłady karne

(informacje o kompetencjach i lokalizacji zakładów karnych)

państwa członkowskie

Komisja

nieformalna grupa

 

B

4.

Europejski portal „e-Sprawiedliwość” (2)

e-Sprawiedliwość dla osób zajmujących się zawodowo sprawami karnymi: gromadzenie i zapewnianie dostępności praktycznych doświadczeń organów sądowych w dziedzinie sprawiedliwości karnej w UE (inicjatywa zarządzania wiedzą w sprawach karnych)

państwa członkowskie, Komisja, Eurojust, członkowie europejskiej sieci sądowej, prokuratorzy i inni przedstawiciele państw członkowskich

Komisja

nieformalna grupa

 

B (niebędące priorytetem do tłumaczenia w Komisji)

5.

Europejski portal „e-Sprawiedliwość”

Otwarte dane o wymiarze sprawiedliwości

państwa członkowskie

Komisja

nieformalna grupa

 

B

6.

Europejski portal „e-Sprawiedliwość”

Informacja i pomoc przeznaczone dla obywateli, by mogli oni rozwiązać problemy dotyczące praw podstawowych (wytyczne dla obywateli służące rozwiązywaniu kwestii prawnych)

państwa członkowskie i Komisja

nieformalna grupa

lata 2014–2015

B

(zob. także pkt 36)

7.

Europejski portal „e-Sprawiedliwość”

Licytacje sądowe

Informacje o licytacjach sądowych

państwa członkowskie i Komisja

nieformalna grupa

 

B

ograniczone do odnośników

8.

Europejski portal „e-Sprawiedliwość”

Sądowe ogłoszenia urzędowe

państwa członkowskie i Komisja

 

 

B

ograniczone do odnośników

9.

Baza danych prawa konsumenckiego

państwa członkowskie i Komisja

realizowane przez Komisję w konsultacji z państwami członkowskimi

 

B

2.   Rejestry

Przedsięwzięcie

Odpowiedzialność za działanie

Działania, które należy podjąć

Harmonogram

Kategoria

10.

a)

połączenie wzajemne dostępnych rejestrów upadłości (obecnie ograniczone do niektórych państw członkowskich)

b)

wzajemne połączenie rejestrów upadłościowych wszystkich państw członkowskich w wyniku przyszłej zmiany rozporządzenia o upadłości (zobowiązanie prawne)

państwa członkowskie i Komisja

zakładanie krajowych rejestrów elektronicznych

2014

A

państwa członkowskie i Komisja

połączenie rejestrów krajowych w sieć

lata 2017–2018

 

11.

Rejestry podmiotów gospodarczych

(zobowiązanie prawne)

Komisja i państwa członkowskie

procedura komitetowa

2015

A (3)

12.

Rejestry gruntów

Komisja

studium wykonalności

2014

A

13.

Bazy danych dotyczące

tłumaczy ustnych i pisemnych

państwa członkowskie (4) i Komisja we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Tłumaczy Sądowych (EULITA)

przedsięwzięcie bieżące (5)

2016

B

14.

Pomoc w tłumaczeniu aktów prawnych (6)

państwa członkowskie

przedsięwzięcie bieżące (7)

lata 2014–2016

B

15.

Rejestry biegłych sądowych

państwa członkowskie

projekt pilotażowy w toku (8)

2016

B

16.

Znajdź biegłego sądowego

państwa członkowskie, a następnie Komisja

nieformalna grupa (9)

 

B

17.

Połączenie rejestrów testamentów w sieć (10)

państwa członkowskie we współpracy z notariuszami

nieformalna grupa

 

B

18.

Elektroniczne europejskie poświadczenie spadkowe

Komisja

[studium wykonalności]

 

A

19.

Rejestr zastępstw i pełnomocnictw (11)

państwa członkowskie

nieformalna grupa

 

B

20.

Znajdź urzędnika sądowego

państwa członkowskie i Komisja we współpracy z urzędnikami sądowymi

nieformalna grupa

 

A

3.   Sieć semantyczna

Przedsięwzięcie

Odpowiedzialność za działanie

Działania, które należy podjąć

Harmonogram

Kategoria

21.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

wprowadzenie ECLI, rozwój i rozszerzenie interfejsu ECLI

automatyczne pozyskiwanie danych z aktów prawnych

poprawa dostępności otwartych danych prawnych

państwa członkowskie i Komisja

Grupa Robocza ds. e-Sprawiedliwości oraz grupa ekspertów Komisji

lata 2014–2018

(na bieżąco)

A

(B, jeżeli nastąpi rozszerzenie funkcji na automatyczne wypisy z aktów prawnych)

22.

Europejski identyfikator prawodawstwa (ELI)

(przedsięwzięcie to mieści się w zakresie e-prawa)

 

 

 

A

23.

Interoperacyjność semantyczna

(glosariusze takie jak LEGIVOC)

państwa członkowskie, Komisja i LEGICOOP

dalsze działania podjęte przez Grupę Roboczą ds. e-Sprawiedliwości

2014

(przedsięwzięcie bieżące)

A

B.   Dostęp do sądów i postępowań pozasądowych w sytuacjach transgranicznych

Przedsięwzięcie

Odpowiedzialność za działanie

Działania, które należy podjąć

Harmonogram

Kategoria

24.

Wykaz sądów

 

 

 

 

jednoznaczna identyfikacja podmiotów w domenie sądowniczej

państwa członkowskie i Komisja

przedsięwzięcie bieżące

2014

A

poprawa treści i funkcjonowania wykazu sądów (rozszerzenie zakresu przez ujęcie europejskich i krajowych aktów prawnych)

państwa członkowskie i Komisja

grupa ekspertów Komisji

 

B

interfejsy serwisów umożliwiające automatyczny wgląd w wykaz sądów za pośrednictwem krajowych i europejskich aplikacji e-sprawiedliwości

państwa członkowskie i Komisja

przedsięwzięcie bieżące

2014

A

25.

Dynamiczne formularze

(dotyczące europejskiego nakazu ochrony, drobnych roszczeń i przeprowadzenia dowodu)

Komisja i państwa członkowskie/e-CODEX

grupa ekspertów Komisji

2014

A

26.

Rozstrzyganie sporów drogą elektroniczną

Komisja i państwa członkowskie

realizacja i uruchomienie

2015

A

27.

Znajdź mediatora

Komisja i państwa członkowskie

nieformalna grupa

 

B

28.

Doręczanie dokumentów drogą elektroniczną (12)

Europejska Izba Urzędników Sądowych i państwa członkowskie

przedsięwzięcie bieżące

lata 2015–2016

A

29.

Europejski nakaz dochodzeniowy (13)

państwa członkowskie i Komisja

projekt pilotażowy grupy nieformalnej/e-CODEX realizowany od marca 2014 roku między niektórymi państwami członkowskimi

 

A

C.   Komunikacja między organami sądowymi

Przedsięwzięcie

Odpowiedzialność za działanie

Działania, które należy podjąć

Harmonogram

Kategoria

30.

Wideokonferencja

organizowanie i prowadzenie transgranicznych wideokonferencji (we wszystkich państwach członkowskich)

narzędzia informatyczne wspomagające organizację wideokonferencji

polepszanie interoperacyjności do celów prowadzenia wideokonferencji

formularz wniosku/potwierdzenia wideokonferencji transgranicznej

sieć służąca wymianie doświadczeń i optymalnych rozwiązań dotyczących wideokonferencji

(udział osób wykonujących zawody prawnicze: sędziów, prokuratorów, adwokatów, mediatorów, sądowych tłumaczy ustnych)

państwa członkowskie i Komisja

nieformalna grupa

lata 2014–2016

A

31.

e-APP (program elektronicznych apostilli)

(w tym elektroniczne rejestry apostilli)

państwa członkowskie, Komisja oraz Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego

nieformalna grupa

 

B

32.

i-wsparcie (zobowiązania alimentacyjne)

Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego w konsultacji z państwami członkowskimi i Komisją

przedsięwzięcie bieżące (projekt pilotażowy realizowany w ramach e-SENS)

lata 2014–2016

A

nie ma zostać wprowadzone do portalu e-Sprawiedliwość

33.

Współpraca ze stroną internetową europejskiej sieci sądowej w sprawach karnych

Rada, Komisja, sieć sądowa i Eurojust

przedsięwzięcie bieżące

lata 2014–2016

A

D.   Kwestie horyzontalne

Przedsięwzięcie

Odpowiedzialność za działanie

Działania, które należy podjąć

Harmonogram

Kategoria

34.

Tłumaczenia maszynowe

Komisja

1)

pierwsze wprowadzenie do portalu „e-Sprawiedliwość”

rok 2014 i na bieżąco

A

2)

poprawa jakości tłumaczeń

wprowadzenie tłumaczeń maszynowych do innych potencjalnych obszarów (np. dane nieustrukturyzowane odbierane przez rejestry krajowe)

rok 2014 i na bieżąco

A

35.

Propagowanie e-sprawiedliwości (portalu i e-sprawiedliwości ogółem)

państwa członkowskie, Rada i Komisja

Grupa Robocza ds. e-Sprawiedliwości

rok 2014 i na bieżąco

A

36.

Europejski portal „e-Sprawiedliwość”

Komisja

grupa ekspertów Komisji

 

 

uczynienie portalu bardziej przystępnym dla użytkowników (14)

 

 

 

A

sondaż potrzeb użytkowników

 

 

 

B

37.

Strategia wielotorowa (15)

państwa członkowskie i Komisja

nieformalna grupa

 

B

38.

Elektroniczne dostarczanie (bezpieczne przekazywanie informacji między państwami członkowskimi)

e-Codex/e-SENS

państwa członkowskie [i Komisja]

prace przygotowawcze i realizacja

lata 2014–[…]

A

39.

Podpis elektroniczny (podpisywanie dokumentów, sprawdzanie ważności przychodzących podpisanych dokumentów)

e-Codex/e-SENS

państwa członkowskie i Komisja

prace przygotowawcze i realizacja

lata 2014–[…]

A

40.

Płatność elektroniczna (uiszczanie opłat drogą elektroniczną) (16)

Komisja/e-CODEX

państwa członkowskie i Komisja

a)

studium wykonalności

b)

prace przygotowawcze i realizacja

lata 2014–[…]

A

41.

Elektroniczna identyfikacja (zróżnicowany dostęp do portalu „e-Sprawiedliwość” przez uwierzytelnianie za pomocą krajowych metod ustalania tożsamości)

STORK 2.0/e-SENS

państwa członkowskie i Komisja

prace przygotowawcze i realizacja

lata 2014–[…]

A

42.

Dokument elektroniczny (konwersja i semantyka. Wspólne normy dla dokumentów wymienianych w systemach transgranicznych)

e-Codex/e-SENS

państwa członkowskie i Komisja

prace przygotowawcze i realizacja

lata 2014–[…]

A


(1)  Będzie ona obejmować uzupełnianie informacji o ofiarach przestępstw.

(2)  Gromadzenie i zapewnianie dostępności zaktualizowanych informacji z dziedziny międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach karnych.

(3)  Nadal nie znaleziono sposobu, w jaki będzie to realizowane w praktyce.

(4)  Nie wszystkie państwa członkowskie uznają kategorię sądowych tłumaczy ustnych lub pisemnych na szczeblu krajowym.

(5)  Dotyczy niektórych państw członkowskich.

(6)  Pozycja ta dotyczy projektu BABELLEX, który ma na celu udostępnienie istniejących baz danych sądowych tłumaczy ustnych/pisemnych, a także umożliwianie dostępu do istniejących tłumaczeń tekstów prawnych.

(7)  Dotyczy niektórych państw członkowskich.

(8)  Dotyczy niektórych państw członkowskich.

(9)  Projekt pilotażowy w toku dotyczący niektórych państw członkowskich.

(10)  Projekt pilotażowy w toku realizowany przez notariuszy.

(11)  Przedsięwzięcie to powinno zapewniać informacje o prawie do zastępstwa, np. w sprawach dotyczących opieki (np. w odniesieniu do nieletnich).

(12)  Ewentualne rozszerzenie zakresu stosowania tego przedsięwzięcia zostanie rozważone i postanowione przez grupę roboczą na późniejszym etapie.

(13)  Opracowywanie rozwiązań technicznych do elektronicznej wymiany nakazów między organami państw członkowskich.

(14)  Będzie to obejmować interaktywne i dynamiczne moduły wyszukiwania.

(15)  Opracowywanie rozwiązań komunikacyjnych niezależnych od urządzeń, przeznaczonych na potrzeby transgranicznych procedur cywilnych.

(16)  Opłaty, które mają być uiszczane w związku z postępowaniami prawnymi, lub opłaty pobierane za dostęp do rejestrów.


Top