EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0121(01)

Piętnaste sprawozdanie roczne sporządzone zgodnie z art. 8 ust. 2 wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB określającego wspólne zasady kontroli eksportu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

Dz.U. C 18 z 21.1.2014, p. 1–514 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2014   

PL EN

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 18/1


PIĘTNASTE SPRAWOZDANIE ROCZNE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z ART. 8 UST. 2 WSPÓLNEGO STANOWISKA RADY 2008/944/WPZiB OKREŚLAJĄCEGO WSPÓLNE ZASADY KONTROLI EKSPORTU TECHNOLOGII WOJSKOWYCH I SPRZĘTU WOJSKOWEGO

2014/C 18/01

WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie dotyczy działań podjętych przez UE i jej państwa członkowskie w ramach wdrażania wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB (1) w latach 2012 i 2013. Jeśli chodzi o dane dotyczące eksportu broni konwencjonalnej, sprawozdanie obejmuje rok kalendarzowy 2012.

W latach 2012 i 2013 UE i jej państwa członkowskie kontynuowały wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego, które zastąpiło w 2008 r. Kodeks postępowania w sprawie wywozu uzbrojenia obowiązujący od czerwca 1998 r.

Zgodnie z art. 15 wspólnego stanowiska powinno ono zostać poddane przeglądowi w trzy lata po jego przyjęciu. Na tej podstawie Rada, wspomagana przez Grupę Roboczą ds. Wywozu Broni Konwencjonalnej (COARM), przeprowadziła kompleksową ocenę przepisów i realizacji wspólnego stanowiska. Wstępne wyniki takiej oceny, jak podano w konkluzjach Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 19 listopada 2012 r., potwierdziły znaczenie tekstu wspólnego stanowiska dla dalszego propagowania spójności polityk eksportowych państw członkowskich. Dzięki przeglądowi wskazano kilka obszarów, w których można dokonać dalszych usprawnień dotyczących konkretnej realizacji wspólnego stanowiska; w obszarach tych prowadzone są obecnie działania.

Następujące państwa trzecie oficjalnie spełniły kryteria określone we wspólnym stanowisku 2008/944/WPZiB i dostosowały się do zawartych w nim zasad: Bośnia i Hercegowina, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra, Islandia, Kanada i Norwegia. Specjalny system wymiany informacji między UE a państwami trzecimi wdrażającymi wspólne stanowisko jest gotowy od 2012 r.

W kontekście decyzji Rady 2009/1012/WPZiB (2) i decyzji Rady 2012/711/WPZiB (3) w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB, w latach 2012 i 2013 przeprowadzono w wybranych państwach trzecich działania służące upowszechnieniu skutecznych krajowych systemów kontroli eksportu uzbrojenia.

UE i jej państwa członkowskie nadal odgrywały wiodącą rolę w procesie opracowywania traktatu o handlu bronią, dokładnie przygotowując się do mającej miejsce w lipcu 2012 r. i marcu 2013 r. konferencji ONZ w sprawie traktatu o handlu bronią, oraz aktywnie w tych posiedzeniach uczestnicząc. Skierowane do państw trzecich działania informacyjne na rzecz wsparcia traktatu o handlu bronią zostały przeprowadzone w kontekście decyzji Rady 2010/336/WPZiB (4) i decyzji Rady 2013/43/WPZiB (5) w sprawie działań Unii wspierających traktat o handlu bronią.

Zgodnie ze wcześniejszym zobowiązaniem na rzecz wsparcia traktatu o handlu bronią UE zamierza teraz propagować jego szybkie wejście w życie. Wszystkie państwa członkowskie UE już podpisały traktat o handlu bronią; obecnie traktat jest ratyfikowany z uwzględnieniem odpowiednich krajowych wymogów proceduralnych.

I.   WYKONANIE WSPÓLNEGO STANOWISKA RADY 2008/944/WPZiB

1.   Włączenie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB do ustawodawstwa krajowego lub przepisów administracyjnych

Wspólne stanowisko jest przekształceniem Kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu uzbrojenia, który został przez to stanowisko zastąpiony w grudniu 2008 r. Obejmuje ono między innymi rozszerzenie zakresu kontroli na pośrednictwo, transakcje tranzytowe oraz na przekazywanie technologii w formie niematerialnej; przewiduje ponadto wzmocnione procedury służące propagowaniu zbieżności polityk eksportowych stosowanych przez państwa członkowskie.

Państwa członkowskie włączają przepisy wspólnego stanowiska do swoich krajowych systemów kontroli eksportu i muszą dopilnować, aby ich ustawodawstwo krajowe lub przepisy administracyjne były zgodne ze wspólnym stanowiskiem. Sytuację w zakresie włączania wspólnego stanowiska do systemów kontroli eksportu uzbrojenia istniejących w państwach członkowskich przedstawiono w załączonej tabeli C.

2.   Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika jest niezbędnym instrumentem podsumowującym uzgodnione wytyczne w zakresie stosowania przepisów operacyjnych wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB i interpretacji kryteriów w nim zawartych. Mowa o nim w art. 13 wspólnego stanowiska.

Podręcznik został przygotowany przez Grupę Roboczą Rady ds. Wywozu Broni Konwencjonalnej (COARM) i jest aktualizowany, gdy zajdzie taka potrzeba. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla urzędników wydających zezwolenia na eksport, a zatem przyczynia się znacznie, w sposób praktyczny, do zapewnienia zbieżności polityk i procedur państw członkowskich w zakresie kontroli eksportu uzbrojenia. Podręcznik jest dokumentem publicznym, który jest dostępny na stronie internetowej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (6).

Podręcznik użytkownika zawiera rozdziały poświęcone między innymi następującym zagadnieniom:

a)   Powiadomienia o odmowie i konsultacje

Powiadomienia o odmowie i konsultacje dwustronne nadal odbywają się niemal codziennie za pośrednictwem unijnego systemu elektronicznego COREU. Informacje są dystrybuowane bez opóźnień, co zapewnia przejrzystość polityk w zakresie eksportu uzbrojenia prowadzonych przez państwa członkowskie wobec określonych państw stanowiących miejsce końcowego przeznaczenia i wobec użytkowników końcowych.

Powiadomienia o odmowie, jak również wyniki konsultacji dwustronnych są umieszczane w centralnej elektronicznej bazie decyzji odmownych prowadzonej przez UE. Baza, którą zarządza Europejska Służba Działań Zewnętrznych, jest systemem dynamicznym odzwierciedlającym politykę państw członkowskich w zakresie kontroli eksportu uzbrojenia. Liczba zgłoszonych w 2012 r. powiadomień o odmowie jest podana w wierszu d) tabel znajdujących się w tabeli A.I (załączone do niniejszego sprawozdania) w podziale na miejsce przeznaczenia i na kategorie wykazu uzbrojenia; liczba konsultacji wysłanych i otrzymanych przez każde państwo członkowskie oraz liczba konsultacji w podziale na miejsca przeznaczenia znajdują się odpowiednio w tabelach B.I oraz B.II.

b)   Najlepsze praktyki w zakresie interpretacji kryteriów

Najlepsze praktyki w zakresie interpretacji kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB zostały opracowane przez grupę roboczą COARM na podstawie najlepszych praktyk krajowych i z uwzględnieniem informacji otrzymanych od zainteresowanych stron.

Najlepsze praktyki mają służyć zapewnieniu większej spójności wśród państw członkowskich pod względem stosowania kryteriów wspólnego stanowiska. W tym celu między innymi określono czynniki, które należy uwzględniać podczas rozpatrywania wniosków o zezwolenie na eksport. Najlepsze praktyki przeznaczone są dla urzędników wydających zezwolenia na eksport i innych urzędników pracujących w departamentach i agencjach rządowych. Proces decyzyjny powinien opierać się na wiedzy tych urzędników o kwestiach regionalnych, prawnych (np. prawo dotyczące praw człowieka, międzynarodowe prawo publiczne), technicznych, dotyczących rozwoju oraz bezpieczeństwa i wojskowości.

3.   Przegląd wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

Zgodnie z art. 15 wspólnego stanowiska powinno ono zostać poddane przeglądowi w trzy lata po jego przyjęciu. Na tej podstawie Grupa Robocza ds. Wywozu Broni Konwencjonalnej (COARM) przeprowadziła w 2012 r. kompleksową ocenę przepisów wspólnego stanowiska. Dzięki zwyczajowym spotkaniom zapewniono zaangażowanie w proces właściwych stron, takich jak Parlament Europejski i społeczeństwo obywatelskie. Na podstawie oceny związanej z przeglądem stwierdzono, że wspólne stanowisko i instrumenty, które ono przewiduje, nadal są właściwe do osiągania celów wyznaczonych przez Radę w 2008 r. oraz że w dalszym ciągu stanowią solidną podstawę koordynowania polityk państw członkowskich w zakresie eksportu uzbrojenia.

Jednocześnie okazało się, że można osiągnąć dalsze postępy w realizacji wspólnego stanowiska, tak aby jak najlepiej wesprzeć osiąganie zbieżności polityk państw członkowskich w zakresie eksportu uzbrojenia. W tym celu COARM prowadzi prace zmierzające do usprawnienia realizacji wspólnego stanowiska. Takie obszary jak treść informacji i nowy system wsparcia informatycznego w przypadku mechanizmu powiadomień o odmowie i konsultacji mają zostać poddane istotnej restrukturyzacji. Przygotowywane są również konkretne uaktualnienia odpowiednich sekcji podręcznika użytkownika.

4.   Współpraca zewnętrzna

Artykuł 11 wspólnego stanowiska wzywa państwa członkowskie, aby dołożyły wszelkich starań w celu zachęcenia innych państw dokonujących eksportu technologii wojskowych lub sprzętu wojskowego do stosowania kryteriów tego wspólnego stanowiska. Skoordynowana współpraca zewnętrzna państw członkowskich i UE kontynuowana była w 2012 i 2013 r. i jest prowadzona do chwili obecnej (zob. tabela D załączona do niniejszego dokumentu).

Na mocy decyzji 2009/1012/WPZiB, która wygasła z końcem marca 2012 r., przydzielono środki finansowe na zorganizowanie pięciu regionalnych seminariów informacyjnych i czterech wymian personelu, skierowanych do państw trzecich, które ściśle współpracują z UE. Za techniczną realizację tych działań odpowiadał Niemiecki Federalny Urząd ds. Ekonomii i Kontroli Wywozu (BAFA). Przed wygaśnięciem decyzja 2009/1012/WPZiB umożliwiła zorganizowanie w styczniu 2012 r. wizyty studyjnej, podczas której w Republice Czeskiej podejmowano urzędników z Chorwacji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii i z Czarnogóry.

COARM przeprowadził następnie szeroko zakrojoną ocenę swoich działań zewnętrznych w zakresie kontroli eksportu uzbrojenia sfinansowanych na mocy decyzji 2009/1012/WPZiB z myślą o określeniu silnych punktów i słabych stron oraz uwzględnienia ich podczas planowania przyszłych działań zewnętrznych w zakresie kontroli eksportu uzbrojenia. Wszystkie właściwe podmioty miały możliwość przyczynienia się do tej oceny, a w jej wyniku powstała nowa decyzja Rady 2012/711/WPZiB z dnia 19 listopada 2012 r., na mocy której finansuje się kolejny cykl działań zewnętrznych skierowanych do państw w bliskim sąsiedztwie UE. Decyzja 2012/711/WPZiB przyznaje na ten cel 1,86 mln EUR i dalej rozwija oraz rozszerza zakres i liczbę działań, takich jak indywidualne warsztaty dotyczące pomocy, dostosowane do konkretnych potrzeb państw beneficjentów.

5.   Spotkania w ramach dialogu politycznego

W ramach dialogu politycznego po dwa razy w latach 2012 i 2013 zorganizowano spotkania dotyczące kwestii kontroli eksportu uzbrojenia z Norwegią, Kanadą, Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską, a w 2012 r. – po raz pierwszy – z Serbią.

Taki dialog polityczny zapewnił forum owocnych dyskusji na temat kwestii leżących we wspólnym interesie, takich jak polityki eksportowe wobec określonych miejsc przeznaczenia, kwestie zgodności i kontroli oraz proces przygotowywania traktatu o handlu bronią.

6.   Aktualizacja wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej

Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej ma status zobowiązania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jest on także załączony do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (7), gdzie określa zakres produktów związanych z obronnością.

W dniu 11 marca 2013 r. Rada przyjęła zaktualizowaną wersję wykazu, w której uwzględniono zmiany w wykazie uzbrojenia zawartym w porozumieniu z Wassenaar uzgodnione na posiedzeniu plenarnym państw porozumienia z Wassenaar w 2012 r. Zaktualizowana wersja wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 90 z dnia 27 marca 2013 r., s. 1.

7.   Pośrednictwo w handlu bronią

Rada uzgodniła, że obowiązki dotyczące wymiany informacji określone we wspólnym stanowisku 2003/468/WPZiB z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie kontroli pośrednictwa w handlu bronią (8) należy realizować za pomocą mechanizmu ustanowionego we wspólnym stanowisku 2008/944/WPZiB. Zgodnie z art. 5 wspólnego stanowiska 2003/468/WPZiB państwa członkowskie dokonują osobnych ustaleń w zakresie wymiany informacji dotyczących przyznanych zezwoleń na prowadzenie pośrednictwa oraz decyzji odmownych. Ponadto zgodnie z art. 4 i 5 wspólnego stanowiska 2003/468/WPZiB te państwa członkowskie, które nakładają na pośredników obowiązek uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie pośrednictwa lub prowadzą rejestr pośredników w handlu bronią, dokonują osobnych ustaleń w zakresie wymiany odnośnych informacji dotyczących zarejestrowanych pośredników. Informacje dotyczące zezwoleń oraz decyzji odmownych wydanych w państwach członkowskich UE znajdują się w załączonej tabeli A.III.

Szczegółowe informacje dotyczące krajowego wdrażania wspólnego stanowiska w sprawie pośrednictwa lub szczegółowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie tego wdrażania – w przypadku tych państw członkowskich, które dotąd nie wdrożyły w pełni tego wspólnego stanowiska – przedstawiono w załączonej tabeli C.

8.   Dialog z Parlamentem Europejskim i organizacjami pozarządowymi

Od czasu ustanowienia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych dialog z Parlamentem Europejskim w kwestiach związanych z kontrolą eksportu uzbrojenia ma z reguły miejsce corocznie i obejmuje wysłuchanie przewodniczącego COARM. W 2012 r. wysłuchanie miało miejsce 5 grudnia 2012 r. ESDZ kontaktowała się również regularnie z posłami do PE w kwestiach dotyczących traktatu o handlu bronią i odpowiedziała na znaczną liczbę zapytań poselskich na temat eksportu uzbrojenia.

Zgodnie ze stosowaną poprzednio praktyką posiedzenia COARM z organizacjami pozarządowymi były organizowane w okresie 2012–2013 co sześć miesięcy.

II.   TRAKTAT O HANDLU BRONIĄ (ATT)

1.   Wkład w sesje komitetu przygotowawczego

Uzyskanie prawnie wiążącego i solidnego traktatu o handlu bronią (ATT) jest jednym z najwyższych priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej w ostatnich latach.

W okresie 2012–2013 Unia Europejska i jej państwa członkowskie ściśle wspierały prowadzony przez ONZ proces negocjacji traktatu o handlu bronią i brały w nim udział. W ramach przygotowań do posiedzeń komitetu przygotowawczego ds. traktatu o handlu bronią lutym 2012 r., a także do dwóch konferencji dyplomatycznych w lipcu 2012 r. i w marcu 2013 r., utworzona w ramach grup roboczych COARM i CODUN specjalna podgrupa zainteresowanych członków spotykała się regularnie, aby dzielić się opiniami i koordynować stanowiska, umożliwiając tym samym UE dalszy bardzo aktywny i widoczny udział w procesie opracowywania traktatu o handlu bronią.

Na podstawie skoordynowanych stanowisk UE Unia Europejska i jej państwa członkowskie prowadziły również szerokie konsultacje z państwami trzecimi, a w szczególności z głównymi państwami produkującymi broń, i z przewodniczącym konferencji ONZ, najpierw z ambasadorem Robertem Garcią Moritanem, a następnie z ambasadorem Peterem Woolcottem.

UE i jej państwa członkowskie z żalem przyjęły fakt, że na posiedzeniu konferencji w lipcu 2012 r. nie udało się osiągnąć porozumienia co do ostatecznego tekstu traktatu i w związku z tym aktywnie zaangażowały się w dalsze prowadzenie i efektywne zakończenie procesu negocjacji na posiedzeniu konferencji ONZ w marcu 2013 r. i w osiągniecie ogólnie pozytywnego wyniku głosowania rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 67/234 B dnia 2 kwietnia 2013 r. Traktat został otwarty do podpisu przez wszystkie państwa dnia 3 czerwca 2013 r., a do lipca 2013 r. podpisało go wszystkie 28 państw członkowskich UE. Obecnie poszczególne państwa ratyfikują traktat zgodnie ze swoimi krajowymi wymogami proceduralnymi.

Sama UE nie może być stroną traktatu o handlu bronią, gdyż nie został on otwarty do podpisu przez organizacje integracji regionalnej, a tylko przez państwa; organizacje integracji regionalnej nie mogą zatem przystępować do traktatu. Jeżeli chodzi o kwestie pozostające w zakresie wyłącznych kompetencji UE, państwa członkowskie zostały w związku z tym upoważnione do podpisania traktatu w interesie Unii Europejskiej decyzją Rady 2013/269/WPZiB (9). Decyzja Rady upoważniająca do ratyfikowania traktatu oczekuje na zgodę Parlamentu Europejskiego, zanim będzie mogła zostać oficjalnie przyjęta przez Radę.

Zgodnie ze wcześniejszym zobowiązaniem do wspierania traktatu o handlu bronią UE skoncentrowała swoje obecne działania na propagowaniu jego szybkiego wejścia w życie i na pełnej realizacji oraz przygotowuje specjalny instrument dotyczący działań UE wspierających wdrożenie traktatu o handlu bronią w państwach trzecich.

2.   Współpraca zewnętrzna w kontekście decyzji 2010/336/WPZiB i decyzji 2013/43/WPZiB w sprawie działań UE wspierających traktat o handlu bronią

Od 2009 r. UE jest szczególnie aktywna we wspieraniu procesu traktatu o handlu bronią wśród państw trzecich, w szczególności aby zwiększyć udział w procesie ONZ i zwiększyć rozumienie różnych aspektów przyszłego traktatu przez wszystkie państwa członkowskie ONZ.

W latach 2012 i 2013, aż do dzisiaj, działania UE wspierające traktat o handlu bronią były finansowane na mocy decyzji 2010/336/WPZiB i 2013/43/WPZiB. Seminaria informacyjne w ramach decyzji Rady z 2010 r. odbyły się w Nairobi, w Kenii, dla państw Afryki Wschodniej i Południowej (luty 2012 r.), w Bejrucie, w Libanie, dla państw Bliskiego Wschodu (marzec 2012 r.) i w Belgradzie, w Serbii, dla państw Europy i Kaukazu (kwiecień 2012 r.). Przy okazji konferencji poświęconej traktatowi o handlu bronią w lipcu 2012 r. odbyło się także wydarzenie towarzyszące.

Działania finansowane na mocy decyzji 2013/43/WPZiB dotyczyły dwóch seminariów, które miały miejsce w lutym/marcu 2013 r., przed marcowym posiedzeniem konferencji poświęconej traktatowi o handlu bronią w 2013 r. oraz w czerwcu 2013 r. Pierwsze seminarium zgromadziło odpowiednie podmioty podczas fazy przygotowawczej do ostatniej konferencji ONZ poświęconej traktatowi o handlu bronią i ułatwiło wymianę poglądów przed formalną konferencją ONZ. Podczas drugiego seminarium skoncentrowano się na wyzwaniach związanych z realizacją traktatu o handlu bronią i poświęcono specjalną uwagę doświadczeniom zdobytym podczas obecnie prowadzonych programów pomocy na rzecz kontroli eksportu i potrzebom państw beneficjentów.

III.   PRIORYTETOWE WYTYCZNE DLA GRUPY ROBOCZEJ COARM NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wraz z przyjęciem prawnie wiążącego wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB określono podstawowe elementy wspólnego podejścia państw członkowskich do kontroli eksportu broni konwencjonalnej. Pomimo postępu polegającego na przyjęciu wspólnego stanowiska nadal pozostaje wiele do zrobienia, w szczególności na szczeblu realizacji wspólnego stanowiska, jak wykazał jego przegląd. Na szczeblu COARM prowadzone są obecnie prace – z uwzględnieniem konkluzji Rady z 19 listopada 2012 r. – dotyczące ulepszeń potrzebnych do realizacji wspólnego stanowiska z myślą o ich wdrożeniu, przede wszystkim w postaci zmian do podręcznika użytkownika.

Priorytetowe wytyczne na najbliższą przyszłość są następujące:

1.

kontynuować wymianę odpowiednich informacji między państwami członkowskimi UE na temat polityk z zakresu eksportu uzbrojenia do określonych miejsc przeznaczenia;

2.

zakończyć przygotowywanie zmian ułatwiających realizację wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB, określonych podczas przeglądu wspólnego stanowiska i zgodnych z postanowieniami traktatu o handlu bronią;

3.

odpowiednio zaktualizować podręcznik użytkownika i wspólny wykaz uzbrojenia UE, przede wszystkim aby oddać zmiany wprowadzone w wyniku przeglądu;

4.

dopilnować, by te państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, przyjęły odpowiednie krajowe przepisy wykonawcze lub administracyjne w celu pełnego wdrożenia:

wspólnego stanowiska 2003/468/WPZiB w sprawie kontroli pośrednictwa w handlu bronią,

wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB określającego wspólne zasady regulujące kontrolę wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego;

5.

wesprzeć szybkie wejście w życie i pełną realizację traktatu o handlu bronią, w szczególności dzięki specjalnemu unijnemu programowi na rzecz wsparcia realizacji skierowanemu do państw trzecich;

6.

zapewnić w ramach decyzji Rady 2012/711/WPZiB interesujące działania zewnętrzne COARM;

7.

dalej rozwijać wymianę informacji i najlepszych praktyk z państwami trzecimi dostosowującymi się do wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB;

8.

kontynuować dialog z Parlamentem Europejskim oraz dalej rozwijać stosunki ze społeczeństwem obywatelskim i z przemysłem;

9.

zapewnić szybkie sfinalizowanie i opublikowanie 16. rocznego sprawozdania UE dotyczącego eksportu uzbrojenia.


(1)  Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.

(2)  Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 16.

(3)  Dz.U. L 321 z 20.11.2012, s. 62.

(4)  Dz.U. L 152 z 18.6.2010, s. 14.

(5)  Dz.U. L 20 z 23.1.2013 r., s. 53.

(6)  http://www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_pl.htm

(7)  Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1.

(8)  Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 79.

(9)  Dz.U. L 155 z 7.6.2013, s. 9.


ANNEX

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2012

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2012

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2012

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

TABLE OF EU OUTREACH ACTIVITIES (JANUARY 2012 TO OCTOBER 2013)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List  (1) categories

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML6

Ground vehicles and components

ML7

Chemical or biological toxic agents, ‘riot control agents’, radioactive materials, related equipment, components and materials

ML8

‘Energetic materials’, and related substances

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels

ML10

‘Aircraft’, ‘lighter than air vehicles’, unmanned aerial vehicles, aero-engines and ‘aircraft’ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use

ML11

Electronic equipment, not specified elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a specified product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products specified by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19

ML17

Miscellaneous equipment, materials and ‘libraries’, and specially designed components therefor

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor

ML20

Cryogenic and ‘superconductive’ equipment, and specially designed components and accessories therefor

ML21

‘Software’ specially designed or modified for the ‘development’, ‘production’‘use’ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List

ML22

‘Technology’ for the ‘development’, ‘production’ or ‘use’ of items controlled in the EU Common Military List

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (2).

Total EU licence refusals to each destination, region and worldwide are provided, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML (3)); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB:

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (4):

With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c)), it is important to note that Belgium, Denmark, Germany, Poland, Greece, Ireland and the United Kingdom could not supply these data while France and Italy have reported total values only. No aggregation is therefore reported at the EU level, except for destinations where all the EU Member States that exported to the destination in question can report under row c).

With regard to the use of global and general licences notably applied to intraEU transfers pursuant to Directive 2009/43/EC, it is important to note that the actual value of arms transfers and exports under global and general licences is generally reported by EU Member States. This is however dependant on the Member States' ability to report on actual values (row c)) as described above and to possible additional national specificities as explained in footnote no 3.

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes is available at: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes),Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba),Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands),United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)

North America

(Canada, United States)

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo (under UNSCR 1244/99); Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine)

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam)

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, South Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

EXPORTS AND REFUSALS WORLDWIDE

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2012

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros, (c) = value of arms exports in Euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

ALBANIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 6

ML 8

ML 10

ML 11

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

700

 

 

 

 

 

 

700

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

 

 

1

b

 

 

 

30 426

 

 

 

30 426

c

 

 

 

30 040

 

 

 

30 040

Finland

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

25 000

 

 

 

 

 

 

25 000

c

36 456

 

 

 

 

 

 

36 456

France

a

 

2

1

 

3

1

1

8

b

 

324 000

1 000 000

 

152 182 499

290 000

400 000

154 196 499

c

 

 

 

 

 

 

 

18 561 543

TOTAL PER ML category

a

2

2

1

1

3

1

1

11

b

25 700

324 000

1 000 000

30 426

152 182 499

290 000

400 000

154 252 625

c

36 456

 

 

30 040

 

 

 

18 628 039

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


ALGERIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Belgium

a

 

 

 

3

1

 

 

 

 

b

 

 

 

17 702

229 999

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

1

1

1

5

 

1

 

 

 

b

41 115

1 322 717

31 554 055

8 466 955

 

2 022 280

 

 

 

c

41 115

1 322 717

25 463 345

15 127 043

466 064

2 060 195

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

1

5

 

 

 

b

 

 

 

 

 

3 273 631

 

 

 

c

 

 

 

 

 

9 719 968

 

 

 

France

a

 

 

 

 

1

 

5

 

 

b

 

 

 

 

454 079

 

412 600

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

1

3

6

 

1

1

b

 

 

 

423 784

259 800

271 785 674

 

11 275

136 336

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

1

1

 

 

b

 

 

 

 

 

3 456 000

248 695

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

34 000 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

102 596

 

 

 

Poland

a

 

 

 

1

 

8

 

 

 

b

 

 

 

2 475

 

5 427 041

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

2 568 318

 

 

 

c

 

 

 

 

 

519 334

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

57 372 666

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

 

 

1

2

 

 

 

 

b

866 316

 

 

808

62 150

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

4

1

1

11

9

23

6

1

1

b

907 431

1 322 717

31 554 055

8 911 724

58 378 694

322 532 944

661 295

11 275

136 336

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALGERIA

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247 701

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

515 867

 

 

 

 

 

 

43 922 989

c

 

 

 

35 572

 

 

22 162

 

 

 

44 538 213

Czech Republic

a

5

1

 

 

 

 

 

1

1

 

14

b

3 278 663

 

 

 

 

 

 

14 219

 

 

6 566 513

c

8 309 358

 

 

 

 

 

 

14 151

 

 

18 043 477

France

a

3

5

5

 

23

 

 

 

 

15

57

b

218 307

1 534 453

199 675

 

18 456 382

 

 

 

 

1 674 633

22 950 128

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 829 363

Germany

a

2

2

 

 

 

2

 

 

 

2

20

b

350 635

51 196

 

 

 

4 084

 

 

 

13 697 956

286 720 740

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Italy

a

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

262 857 947

b

242 583 216

12 594 987

795 000

 

3 180 048

 

 

 

 

 

155 558 497

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

90 040

 

 

 

 

 

 

 

 

90 040

c

 

63 050

 

 

 

 

 

 

 

 

63 050

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 000

34 075 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 596

Poland

a

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

b

14 086 157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 515 673

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 568 318

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

519 334

Spain

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 372 666

c

 

 

 

 

 

 

19 214 871

 

 

 

19 214 871

United Kingdom

a

 

4

1

 

3

 

 

 

 

1

15

b

 

89 232

14 033

 

786 819

 

 

 

 

31

1 819 389

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

25

14

7

2

27

2

 

1

1

19

155

b

260 516 978

14 359 908

1 008 708

515 867

22 423 249

4 084

 

14 219

 

15 447 620

738 707 102

d

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

e

 

 

 

 

 

 

 

2(1); 7(1)

 

 

2(1); 7(1)


ANDORRA

 

 

ML 1

ML 3

ML 6

TOTAL per destination

Belgium

a

1

3

 

4

b

1 400

18 595

 

19 995

c

 

 

 

 

Germany

a

27

5

1

33

b

102 738

85 529

25 000

213 267

c

 

 

 

 

Portugal

a

1

 

 

1

b

 

 

 

 

c

 

 

 

 

Spain

a

8

4

 

12

b

22 590

12 355

 

34 945

c

18 219

 

 

18 219

Sweden

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

15 210

 

15 210

TOTAL PER ML category

a

37

12

1

50

b

126 728

116 479

25 000

268 207

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


ANGOLA

 

 

ML 1

ML 3

ML 4

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 15

Estonia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

10 800

 

 

c

 

 

 

 

 

10 800

 

 

France

a

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

391 621

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

2

 

 

 

 

b

5 553

 

 

1 385 000

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

2 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

38

1

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

 

97 125

 

 

c

 

 

 

 

 

30 612

 

 

Slovakia

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

714 738

 

 

 

 

c

 

 

 

714 738

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

1

2

1

 

b

 

 

 

 

27 908

51 591

31 075

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

39

1

3

3

1

6

1

1

b

5 553

 

391 621

2 099 738

27 908

159 516

31 075

2 000

d

 

 

 

 

1

 

 

 

e

 

 

 

 

1(1)

 

 

 


ANGOLA

 

 

ML 22

TOTAL per destination

Estonia

a

 

1

b

 

10 800

c

 

10 800

France

a

 

3

b

 

391 621

c

 

84 048

Germany

a

 

3

b

 

1 390 553

c

 

 

Greece

a

 

1

b

 

2 000

c

 

 

Portugal

a

 

41

b

 

97 125

c

 

30 612

Slovakia

a

 

1

b

 

714 738

c

 

714 738

Spain

a

 

1

b

 

 

c

 

 

United Kingdom

a

1

5

b

249

110 823

c

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

56

b

249

2 717 660

d

 

1

e

 

1(1)


ANTIGUA AND BARBUDA

 

 

ML 3

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

1

b

13 504

13 504

c

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

b

13 504

13 504

d

 

 

e

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

7

 

1

 

 

1

 

 

 

b

1 152 300

 

5 994

 

 

64 290

 

 

 

c

583 717

 

5 994

 

 

64 290

 

 

 

Belgium

a

3

 

1

 

 

 

 

 

 

b

541 923

 

120 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

 

697 200

 

 

 

 

 

c

 

 

253 530

584 705

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

6 092

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

1

 

 

 

 

19

b

 

 

 

2 500

 

 

 

 

1 869 546

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

8

 

 

1

2

1

7

7

4

b

56 902

 

 

214 800

3 245

35 960

1 016

635 645

16 308

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

b

70 000

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

 

 

1

 

 

 

1

b

0

34 171

 

 

27 719

 

 

 

103 155

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

3

 

 

 

 

b

 

 

 

 

86 666

 

 

 

 

c

 

 

 

 

187 735

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

53 181

Spain

a

18

 

1

1

 

 

 

 

1

b

27 971

 

2 250

1 932 960

 

 

 

 

 

c

22 171

 

2 250

1 932 960

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

66 842

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

18

 

3

 

 

 

 

 

2

b

284 707

 

97 240

 

 

 

 

 

7 207

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

56

1

7

6

6

2

7

7

27

b

2 133 803

34 171

292 326

2 847 460

117 630

100 250

1 016

635 645

1 996 216

d

 

 

 

 

1

 

 

2

5

e

 

 

 

 

1(1)

 

 

1(1); 5(1)

1 (5)


ARGENTINA

 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

1 222 584

c

 

 

 

 

 

654 001

Belgium

a

 

 

 

1

 

5

b

 

 

 

291 536

 

953 459

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

697 200

c

 

 

 

 

 

838 235

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

1

b

 

 

103 642

 

 

103 642

c

 

 

96 317

 

 

96 317

Finland

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

6 092

France

a

2

 

 

3

6

31

b

975 621

 

 

293 520

756 129

3 897 316

c

 

 

 

 

 

5 124 866

Germany

a

1

 

 

 

1

32

b

85 160

 

 

 

360 000

1 409 036

c

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

70 000

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

165 045

c

 

 

 

 

 

129 650

Netherlands

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

86 666

c

 

 

 

 

 

187 735

Romania

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

53 181

Spain

a

 

 

 

1

 

22

b

 

 

 

591 128

 

2 554 309

c

 

 

 

544 263

 

2 501 644

Sweden

a

 

1

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

66 842

c

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

23

b

 

 

 

 

 

389 154

c

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

1

1

5

7

136

b

1 060 781

 

103 642

1 176 184

1 116 129

11 615 253

d

 

 

 

 

1

9

e

 

 

 

 

1(1); 5(1)

1(8); 5(2)


ARMENIA

 

 

TOTAL per destination

TOTAL PER ML category

a

 

b

 

c

 

d

 

e

 

Total number of denials include 3 denials under category ML 1 based on criteria 1, 4 and 7


AUSTRALIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

Austria

a

33

3

 

1

2

8

 

 

b

1 708 979

33 750

 

983 664

185 112

69 672 829

 

 

c

623 962

10 816

 

983 664

185 112

51 272 829

 

 

Belgium

a

13

3

 

1

 

2

 

 

b

19 591 295

18 621

 

5 000

 

117 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

 

110 000

 

 

c

 

 

 

 

 

105 000

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

15 511

 

 

c

 

 

 

44 300

 

 

 

 

Denmark

a

1

 

 

5

1

 

 

 

b

 

 

 

962 307

14 023

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

2

 

2

 

 

 

7

 

b

28 655

 

1 074 000

 

 

 

18 258

 

c

4 828

 

1 419 897

 

 

 

2 477

 

France

a

3

7

 

8

4

1

 

 

b

60 618

187 637

 

13 294 542

46 501 467

99 623

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

287

 

20

3

3

30

2

11

b

2 328 546

 

2 327 969

432 187

85 004

4 458 605

187

2 776

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

2

 

 

 

7

 

 

 

b

2 200

 

 

 

2 605 996

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

2

4

 

3

 

5

 

 

b

456

57 260

 

3 869 464

 

2 354 914

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

 

 

1

 

 

 

 

b

275

 

 

2 372 670

 

 

 

 

c

275

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

 

15 482

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

5

 

 

 

 

 

 

 

b

3 906

 

 

 

 

 

 

 

c

4 015

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

298 460

 

 

c

 

 

 

 

 

171 236

 

 

Spain

a

1

 

 

1

 

 

 

 

b

10 000

 

 

330 000

 

 

 

 

c

9 675

 

 

330 000

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

4

 

1

 

 

 

b

 

 

45 351 867

 

49 258 596

 

 

 

c

 

286 578

658 910

117 865

38 123 026

 

 

 

United Kingdom

a

69

3

4

9

3

12

19

1

b

2 997 578

36 992

5 407

680 052

72 780

7 569 828

148 955

219

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

419

20

30

32

21

63

28

12

b

26 732 508

334 260

48 759 243

22 929 886

98 722 978

84 712 252

167 400

2 995

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 9

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

51 146

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

7 375

 

c

 

 

 

 

 

 

6 833

 

Czech Republic

a

 

 

2

 

1

1

 

 

b

 

 

1 095

 

 

 

 

 

c

 

 

1 082

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

68 753

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

17 800

 

 

 

 

 

France

a

23

57

8

2

 

23

 

2

b

44 323 035

689 476 916

5 109 635

3 468 286

 

55 918 546

 

4 139 236

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

43

17

36

 

4

3

12

3

b

2 648 945

579 241

3 223 515

 

996 010

155 089

1 466 103

19 655

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

1 784

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

13

3

 

 

2

1

 

 

b

1 266 676

429 750

 

 

1 133 000

2 538 614

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

1

 

 

 

 

 

 

b

4 400 000

534

 

 

 

 

 

 

c

999 369

534

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

4

1

 

 

 

 

 

 

b

201 545 162

 

 

 

 

 

 

 

c

503 425 707

 

1 039 043

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

1

1

2

 

 

 

b

 

 

558 216

 

771 011

 

 

 

c

 

 

221 568

 

771 011

5 906

 

 

United Kingdom

a

10

28

9

2

 

2

 

3

b

47 908

4 696 107

165 975

1 132

 

19 888

 

34 853 931

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

94

109

56

6

9

31

13

8

b

254 231 726

695 233 694

9 058 436

3 538 171

2 900 021

58 633 921

1 473 478

39 012 822

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

47

b

 

 

 

72 584 334

c

 

 

 

53 076 383

Belgium

a

 

 

 

21

b

 

 

 

19 783 062

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

b

 

 

 

117 375

c

 

 

 

111 833

Czech Republic

a

 

 

 

5

b

 

 

 

16 606

c

 

 

 

45 382

Denmark

a

 

2

1

11

b

 

148 639

144 616

1 338 338

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

11

b

 

 

 

1 120 913

c

 

 

 

1 445 002

France

a

 

1

32

171

b

 

732 817

3 051 474

866 363 833

c

 

 

 

150 584 599

Germany

a

9

4

10

497

b

103 324

270 200

509 292

19 606 648

c

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

1

b

 

 

 

1 784

c

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

9

b

 

 

 

2 608 196

c

 

 

 

 

Italy

a

2

1

 

36

b

49 509 058

548 000

 

61 707 192

c

 

 

 

26 509 964

Netherlands

a

 

 

2

6

b

 

 

45 001

6 818 480

c

 

 

45 000

1 045 178

Poland

a

 

 

 

2

b

 

 

 

15 482

c

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

5

b

 

 

 

3 906

c

 

 

 

4 015

Slovenia

a

 

 

 

 

b

 

 

 

298 460

c

 

 

 

171 236

Spain

a

 

2

1

10

b

 

1 344 194

240 000

203 469 356

c

 

698 981

237 567

505 740 973

Sweden

a

 

 

 

9

b

 

 

558 222

96 497 912

c

222 785

 

61 582

40 469 231

United Kingdom

a

 

6

4

184

b

 

35 334

8 080

51 340 166

c

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

11

16

50

1 028

b

49 612 382

3 079 184

4 556 685

1 403 692 043

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

Belgium

a

8

 

 

 

 

 

 

4

b

441 106

 

 

 

 

 

 

264 377

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

65 411

 

 

 

 

 

 

 

c

70 511

750

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

 

2

 

 

 

1

 

b

 

 

16 861

 

 

 

9 637

 

c

945 260

 

26 671

 

1 443 290

44 662 378

107 025

 

Denmark

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

990 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

180 594

 

 

 

 

 

 

 

c

181 466

 

10 043

 

 

 

600

 

France

a

 

 

1

1

1

3

1

 

b

 

 

62 465

61 152

900

3 592 634

18 929

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

4

6

30

8

4

168

 

 

b

2 575

37 390

996 913

32 418

9 738

14 376 368

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

5

 

5

8

 

1

 

 

b

469 912

 

2 328 590

3 260 080

 

16 595

 

 

c

5 538

 

436 632

298 362

 

101 511

 

 

Italy

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

3 205 054

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

11 600

 

 

 

 

 

 

 

c

11 600

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

6

 

 

 

 

1

 

 

b

17 600

 

 

 

 

3 576

 

 

c

1 750

 

 

 

 

3 576

 

 

Poland

a

3

1

 

 

 

 

 

 

b

36 502

900

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

56

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

72 318

 

 

 

 

 

 

 

c

60 077

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

8

 

 

 

1

 

 

b

 

99 662

 

 

 

3 030

 

 

c

 

111 403

 

 

 

 

 

 

Spain

a

6

 

4

 

 

13

 

 

b

1 122 571

 

388 537

 

 

15 916 536

 

 

c

35 370

 

273 483

 

 

3 103 181

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

3 710

 

 

 

 

 

c

 

13 736

459 977

4 671

 

 

 

11 272

United Kingdom

a

27

 

 

 

1

4

4

 

b

835 769

 

 

 

34 282

78 916

23 399

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

125

15

43

17

8

191

6

4

b

3 255 958

137 952

3 797 076

3 353 650

4 239 974

33 987 655

51 965

264 377

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 9

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

2

 

2

 

 

b

 

 

 

11 043

 

778 547

 

 

c

 

 

687 052

31 893

 

212 789

 

963 121

Denmark

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

4 395

 

 

 

 

c

 

 

 

4 395

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

5

1

 

 

4

 

 

b

 

206 274

1 194 879

 

 

365 216

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

4

15

19

 

3

8

2

23

b

67 005

686 419

5 138 278

 

54 057

31 535

84 777

460 400

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

500 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

7

3

 

 

 

 

 

b

 

59 766 027

92 111

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

182 260

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

16 600

 

 

 

 

c

 

 

 

16 600

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

3

 

 

 

 

 

 

b

 

2 068 789

 

 

 

 

 

 

c

 

55 768

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

1

1

 

 

 

b

 

 

 

 

36 713

 

 

 

c

 

62 591

 

378 892

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

4

4

 

 

2

 

 

b

 

65 721

81 122

 

 

198 358

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

5

34

28

6

4

16

3

23

b

567 005

62 793 230

6 506 390

32 038

90 770

1 373 656

267 037

460 400

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

12

b

 

 

 

705 483

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

1

b

 

 

 

65 411

c

 

 

 

71 261

Czech Republic

a

 

 

 

10

b

 

 

 

816 088

c

 

 

 

49 079 479

Denmark

a

 

 

 

2

b

 

 

 

990 000

c

 

 

 

 

Estonia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

4 395

c

 

 

 

4 395

Finland

a

 

 

 

2

b

 

 

 

180 594

c

 

 

 

192 109

France

a

 

 

1

18

b

 

 

10 647

5 513 096

c

 

 

 

932 380

Germany

a

43

2

18

357

b

332 144

500 001

2 257 188

25 067 206

c

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

20

b

 

 

 

6 575 177

c

 

 

 

842 043

Italy

a

 

1

 

12

b

 

88 786

 

63 151 979

c

 

 

 

31 917 831

Malta

a

 

 

 

2

b

 

 

 

11 600

c

 

 

 

11 600

Netherlands

a

 

 

 

8

b

 

 

 

203 436

c

 

 

 

5 326

Poland

a

 

 

 

4

b

 

 

 

37 402

c

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

56

b

 

 

 

 

c

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

3

b

 

 

 

72 318

c

 

 

 

60 077

Slovakia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

16 600

c

 

 

 

16 600

Slovenia

a

 

 

 

9

b

 

 

 

102 692

c

 

 

 

111 403

Spain

a

 

 

 

26

b

 

 

 

19 496 433

c

 

 

 

3 467 802

Sweden

a

 

 

 

3

b

 

 

 

40 423

c

 

 

 

931 139

United Kingdom

a

 

 

 

46

b

 

 

 

1 317 567

c

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

43

3

19

593

b

332 144

588 787

2 267 835

124 367 900

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


AZERBAIJAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 6

ML 7

ML 8

ML 11

Bulgaria

a

 

 

2

 

1

 

1

 

b

 

 

10 219 970

 

2 586 938

 

281 900

 

c

 

 

 

 

1 080 540

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

1

 

 

b

 

 

 

66 261

 

1 351 740

 

 

c

 

 

 

24 102

 

1 303 119

 

 

Estonia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

3 583 900

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

3

1

1

 

 

 

 

1

b

450 933

144 491

66 601

 

 

 

 

19 375

c

92 565

36 123

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

1

3

1

1

1

1

2

b

450 933

144 491

10 286 571

66 261

2 586 938

1 351 740

281 900

3 603 275

d

1

 

 

1

 

1

 

1

e

2(1); 3 (1)

 

 

1(1)

 

1(1); 5(1)

 

1(1); 4(1)


AZERBAIJAN

 

 

ML 14

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Bulgaria

a

 

 

 

4

b

 

 

 

13 088 808

c

 

 

 

1 080 540

Czech Republic

a

 

1

 

3

b

 

724

 

1 418 725

c

 

724

 

1 327 945

Estonia

a

1

 

 

1

b

2 470

 

 

2 470

c

2 470

 

 

2 470

Finland

a

 

 

 

1

b

 

 

 

3 583 900

c

 

 

 

 

Poland

a

 

 

1

1

b

 

 

153 045

153 045

c

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

6

b

 

 

 

681 400

c

 

 

 

128 688

TOTAL PER ML category

a

1

1

1

16

b

2 470

724

153 045

18 928 348

d

 

 

 

7

e

 

 

 

1(5); 2(1); 3(1); 4(2); 5(1)

Total number of denials include:

1 denial under category ML 5 based on criterion 1,

1 denial under category ML 10 based on criterion 1,

1 denial under category ML 16 based on criterion 4


BAHAMAS

 

 

ML 10

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

1

b

1 243 000

1 243 000

c

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

b

1 243 000

1 243 000

d

 

 

e

 

 


BAHRAIN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 9

Austria

a

6

 

 

 

 

 

 

 

b

41 594

 

 

 

 

 

 

 

c

41 594

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

2

 

 

 

 

 

b

 

 

10 018 005

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

5

 

 

 

 

 

 

 

b

5 057 551

 

 

 

 

 

 

 

c

229 405

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

9 568

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

1

 

1

 

b

 

 

 

 

209 464

 

251 357

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

1

 

 

1

 

1

b

120 000

 

408

 

 

600

 

3 626 193

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

5

 

 

 

 

 

 

b

 

278 223

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

155

 

 

 

 

 

c

 

 

155

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

229 494

 

 

 

c

 

 

 

 

228 603

 

 

 

Spain

a

 

1

2

5

 

 

 

 

b

 

346 222

19 766 625

21 145 345

 

 

 

 

c

 

 

 

21 145 345

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

6 528 199

 

 

 

c

 

 

 

 

4 153 755

 

 

 

United Kingdom

a

8

 

1

1

1

 

1

 

b

5 249 198

 

4 226

7 334

17 085

 

30 603

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

20

6

7

6

5

1

3

1

b

10 468 343

624 445

29 789 419

21 152 679

6 984 242

600

291 528

3 626 193

d

5

5

 

2

2

6

2

 

e

2(4); 3(3); 4(1)

2(4); 3(2)

 

2(2); 3(2)

2(3); 3(2)

2(5); 3(7); 6(1)

2(2); 3(2)

 


BAHRAIN

 

 

ML 10

ML 11

ML 15

ML 17

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

41 594

c

 

 

 

 

 

 

41 594

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

10 018 005

c

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

5 057 551

c

 

 

 

 

 

 

229 405

Finland

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

9 568

c

 

 

 

 

 

 

 

France

a

3

2

6

 

 

4

17

b

35 409

890 223

3 381 584

 

 

379 862

5 147 900

c

 

 

 

 

 

 

76 732 081

Germany

a

1

 

 

 

1

 

6

b

504 640

 

 

 

75 120

 

4 326 961

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

278 223

c

 

 

 

 

 

 

434 958

Latvia

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

155

c

 

 

 

 

 

 

155

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

229 494

c

 

 

 

 

 

 

228 603

Spain

a

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

41 258 192

c

 

 

 

 

 

 

21 145 345

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

6 528 199

c

 

 

 

 

 

419 890

4 573 645

United Kingdom

a

10

3

 

1

1

1

28

b

136 439

271 078

 

1

2 743

1

5 718 708

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

14

5

6

1

2

5

82

b

676 488

1 161 301

3 381 584

1

77 863

379 863

78 614 550

d

 

 

1

 

 

 

27

e

 

 

2(1); 3(1)

 

 

 

2(21); 3(19); 4(1); 6(1)


BANGLADESH

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 8

ML 9

Austria

a

9

 

 

 

 

 

 

 

b

24 150

 

 

 

 

 

 

 

c

14 000

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

3

 

 

b

 

 

 

380 889

 

351 180

 

 

c

 

 

 

380 889

 

293 980

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

2

 

 

b

2 386

 

 

 

 

210 196

 

 

c

 

 

 

192 452

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

1

3

 

 

 

1

1

b

 

8 570

17 980

 

 

 

108

321 960

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

0

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

287 372

 

 

 

c

 

 

 

 

232 978

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

9 725

 

 

 

 

 

 

 

c

 

85 386

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

184 370

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

2

 

 

4

 

 

b

37 404

 

29 832

 

 

697 519

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

12

1

6

1

1

9

1

1

b

73 665

8 570

47 812

380 889

287 372

1 258 895

108

321 960

d

1

 

1

 

 

2

 

 

e

7(1)

 

2(1)

 

 

2(1); 3(1)

 

 


BANGLADESH

 

 

ML 10

ML 11

ML 14

ML 15

ML 16

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

 

24 150

c

 

 

 

 

 

 

14 000

Bulgaria

a

 

 

 

 

1

 

5

b

 

 

 

 

1 477

 

733 546

c

 

 

 

 

1 477

 

676 346

Czech Republic

a

9

1

 

 

 

 

13

b

295 546

 

 

 

 

 

508 128

c

1 108 834

 

 

 

 

 

1 301 286

Finland

a

 

1

 

 

 

 

1

b

 

122 670

 

 

 

 

122 670

c

 

122 670

 

 

 

 

122 670

France

a

 

4

 

2

 

1

7

b

 

547 550

 

1 077 625

 

5 825

1 631 000

c

 

 

 

 

 

 

420 900

Germany

a

1

 

 

 

 

 

7

b

12 720

 

 

 

 

 

361 338

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

1

 

 

 

 

2

b

 

835 040

 

 

 

 

835 040

c