Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0703(02)

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 814/2013 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej oraz wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 812/2013 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne

OJ C 207, 3.7.2014, p. 22–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 207/22


Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 814/2013 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej oraz wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 812/2013 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne

(2014/C 207/03)

1.   Publikacja tytułów i odniesień do tymczasowych metod pomiaru i obliczeń (1) w ramach wykonania rozporządzenia (UE) nr 814/2013, w szczególności załączników III, IV i V do tego rozporządzenia, a także w ramach wykonania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 812/2013, w szczególności załączników VII, VIII i IX do tego rozporządzenia.

2.   Parametry pisane kursywą zostały określone w rozporządzeniu (UE) nr 814/2013 oraz w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 812/2013.

3.   Odniesienia

Mierzony/obliczany parametr

Organizacja

Odniesienie

Tytuł

Procedura testowa dla A sol, IAM oraz dodatkowe elementy badania efektywności kolektora w odniesieniu do parametrów η 0, a1, a2, IAM

CEN

EN 12975-2:2006

Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Kolektory słoneczne – Część 2: Metody badania

Poziom mocy akustycznej podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła

CEN

EN 12102:2013

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania – Pomiary hałasu – Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej

Normę EN12102:2013 stosuje się z następującymi zmianami:

Punkt 3.3 normy EN12102:2013. Akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Standardowe warunki eksploatacji” określa się jako warunki działania urządzenia zgodnie z tabelą 4 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 814/2013. Stosuje się również definicje podane w normie EN16147.

Punkt 5: Akapit drugi „Urządzenie…” otrzymuje brzmienie: Urządzenie należy zainstalować i podłączyć (kształt i wymiary przewodów powietrza, podłączenie przewodów wody itp.) do celów badania zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w instrukcji montażu i eksploatacji oraz poddać badaniu w warunkach znamionowych podanych w tabeli 4 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 814/2013. Osprzęt dostarczany opcjonalnie (np. grzałka) nie jest uwzględniany w badaniu.

Urządzenie musi się znajdować w normalnych warunkach eksploatacyjnych przez co najmniej 12 h. Temperatura w górnej części zbiornika podgrzewacza wody jest monitorowana. Zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę, wentylator (jeśli występuje), pompę cyrkulacyjną (jeśli występuje) jest monitorowane (aby móc określić czas odszraniania).

Produkt napełnia się zimną wodą o temperaturze 10 °C ± 5 °C.

Punkt 5: Akapit czwarty „Pomiar hałasu…”otrzymuje brzmienie: Pomiarów dokonuje się w warunkach stanu ustabilizowanego w górnej części zbiornika dla następujących temperatur wody: 1. pomiar przy temperaturze 25 ± 3 °C, 2. pomiar przy temperaturze (Tset+25)/2 ± 3 °C, 3. pomiar przy temperaturze Tset +0/-6 °C (Tset oznacza temperaturę wody przy ustawieniach fabrycznych).

W trakcie pomiaru poziomu hałasu:

temperatura wody w górnej części zbiornika powinna się mieścić w zakresie tolerancji (np. w zakresie 25 °C ± 3 °C w przypadku pierwszego pomiaru);

pominięto okresy odszraniania (zerowe zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę, wentylator lub pompę cyrkulacyjną).

Poziom mocy akustycznej gazowych przepływowych podgrzewaczy wody i pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej

CEN

EN 15036-1:2006

Kotły grzewcze. Przepisy dotyczące badań emisji hałasu z wytwornic ciepła. Emisja hałasu z wytwornic ciepła w miejscu ich zainstalowania

ISO EN 3741:2010

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w komorach pogłosowych

ISO EN 3745:2012

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w pomieszczeniach bezechowych i w pomieszczeniach bezechowych z odbijającą podłogą

Poziom mocy akustycznej elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody i pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej

Cenelec

Ze względu na obecny brak procedury uznaje się, że podgrzewacze wody nieposiadające ruchomych części generują hałas o mocy 15dB

 

Gazy do badań

CEN

EN 437:2003/A1:2009

Gazy do badań – Ciśnienie próbne – Kategorie urządzeń

Moc trybu czuwania solsb

CLC

EN 62301:2005

Elektryczny sprzęt domowy – Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy.

Stanowisko badawcze do pomiaru Qelec elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej

CLC

prEN 50440:2014

Efektywność domowych elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej i metody badań

Stanowisko badawcze do pomiaru Qelec elektrycznych przepływowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej

CLC

EN 50193-1:2013

Elektryczne ogrzewacze wody przepływowe zamknięte Metody pomiaru cech funkcjonalnych.

Stanowisko badawcze do pomiaru Qfuel i Qelec gazowych przepływowych podgrzewaczy wody

CEN

EN 26:1997/A3:2006, pkt 7.1, z wyjątkiem ppkt 7.1.5.4

Przepływowe ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego, wyposażone w palniki atmosferyczne

Stanowisko badawcze do pomiaru Qfuel i Qelec gazowych pojemnościowych podgrzewaczy wody

CEN

EN 89:1999/A4:2006, pkt 7.1, z wyjątkiem klauzuli 7.1.5.4

Akumulacyjne ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego

Przygotowanie badania Qfuel gazowych przepływowych podgrzewaczy wody i gazowych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej

CEN

EN 13203-2:2006, załącznik B „Stanowisko badawcze i urządzenia pomiarowe”

Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem – Urządzenia o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW i o pojemności zasobnika wody wynoszącej 300 litrów – Część 2: Ocena zużycia energii.

Przygotowanie badania Qfuel podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła używających paliwo

CEN

EN 13203-2:2006, załącznik B „Stanowisko badawcze i urządzenia pomiarowe”

Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem – Urządzenia o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW i o pojemności zasobnika wody wynoszącej 300 litrów – Część 2: Ocena zużycia energii.

Stanowisko badawcze dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła

CEN

EN 16147:2011

Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym – Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej

Straty postojowe S zasobników

CEN

EN 12897:2006, pkt 6.2.7, złącznik B i załącznik A (w zakresie prawidłowego ustawienia ogrzewacza)

Wodociągi – Specyfikacja dla ogrzewanych pośrednio, nieodpowietrzanych (zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody.

Straty postojowe S i psbsol zasobników

CEN

EN 12977-3:2012

Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia wykonywane na zamówienie – Część 3: Metody badań eksploatacyjnych zasobników słonecznych podgrzewaczy wody

Straty postojowe S zasobników

CEN

EN 15332:2007, pkt 5.1 i 5.4 (Pomiar strat w trybie czuwania)

Kotły grzewcze – Ocena energetyczna zasobników ciepłej wody

Straty postojowe S zasobników

CLC

EN 60379:2004, pkt 9, 10, 11, 12 i 14

Metody pomiaru cech funkcjonalnych elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy wody do użytku domowego

Emisja tlenków azotu NOx w przypadku gazowych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej

CEN

prEN 89:2012, pkt 6.18 Tlenki azotu

Akumulacyjne ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego

Emisja tlenków azotu NOx w przypadku gazowych przepływowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej

CEN

prEN 26, pkt 6.9.3 Emisje tlenków azotu

Gazowe przepływowe ogrzewacze wody do celów sanitarnych

Efektywność energetyczna podgrzewania wody η wh przez podgrzewacze wody oraz straty postojowe S zasobników

Komisja Europejska

Punkt 4 niniejszego komunikatu

Dodatkowe elementy w odniesieniu do pomiarów i obliczeń związanych z efektywnością energetyczną podgrzewaczy wody i zasobników

4.   Dodatkowe elementy w odniesieniu do pomiarów i obliczeń związanych z efektywnością energetyczną podgrzewaczy wody i zasobników

Na potrzeby rozporządzenia delegowanego (UE) nr 812/2013 i rozporządzenia (UE) nr 814/2013 każdy podgrzewacz wody musi być badany przy ustawieniach fabrycznych.

„Ustawienia fabryczne” oznaczają standardowe warunki działania, nastawę lub tryb eksploatacji wprowadzone przez producenta w zakładzie wytwórczym, które są aktywowane natychmiast po zainstalowaniu urządzenia, odpowiednio dla normalnego użytkowania przez użytkownika zgodnie ze schematem poboru wody, dla którego zaprojektowano produkt i wprowadzono go do obrotu. Jakakolwiek zmiana na inne warunki działania, nastawę lub tryb eksploatacji, w odpowiednich przypadkach, musi być skutkiem celowej interwencji użytkownika i nie może być automatycznie wprowadzana przez podgrzewacz wody w dowolnym czasie, z wyjątkiem funkcji sterownika cyfrowego dostosowującej proces podgrzewania wody do indywidualnych warunków użycia w celu zmniejszenia zużycia energii.

W przypadku wielofunkcyjnych podgrzewaczy wody, nie bierze się pod uwagę czynników wagowych uwzględniających różnice między trybem letnim i zimowym do celów Qelec and Qfuel.

W przypadku konwencjonalnych podgrzewaczy wody wykorzystujących paliwa, ze względu na temperaturę otoczenia Qcor otrzymuje wartość zero tylko we wzorze do obliczania rocznego zużycia energii elektrycznej (AEC) (zob. pkt 4.a załącznika VIII do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 812/2013).

4.1.   Definicje

    „niepewność (dokładności) pomiaru” oznacza precyzję, z jaką instrument lub ciąg instrumentów jest zdolny do przedstawienia faktycznej wartości ustalonej za pomocą bardzo dokładnie skalibrowanego wzorca pomiarowego,

    „dopuszczalne odchylenie (średnia z okresu badania)” oznacza maksymalną dopuszczalną ujemną lub dodatnią różnicę między zmierzonym parametrem, uśrednionym w okresie badania, a wartością zadaną,

    „dopuszczalne odchylenia poszczególnych zmierzonych wartości od średnich wartości” oznaczają maksymalną dopuszczalną ujemną lub dodatnią różnicę między zmierzonym parametrem a średnią wartością parametru w okresie badanym.

4.2.   Energia pobrana

a)   Energia elektryczna i paliwa kopalne

Mierzony parametr

Jednostka

Wartość

Dopuszczalne odchylenie (średnia z okresu badania)

Niepewność (dokładności) pomiaru

Energia elektryczna

Energia elektryczna

W

 

 

± 2 %

Energia

kWh

 

 

± 2 %

Napięcie, okres badania > 48 h

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Napięcie, okres badania < 48h

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Napięcie, okres badania < 1 h

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Prąd elektryczny

A

 

 

± 0,5 %

Częstotliwość

Hz

50

± 1 %

 

Gaz

Typy

Gazy do badań norma EN 437

 

 

Wartość opałowa (NCV) i

MJ/m3

Gazy do badań norma EN 437

 

± 1 %

Ciepło spalania (GCV)

 

 

 

 

Temperatura

K

288,15

 

± 0,5

Ciśnienie

mbar

1 013,25

 

± 1 %

Gęstość

dm3/kg

 

 

± 0,5 %

Natężenie przepływu

m3/s lub l/min

 

 

± 1 %

Ropa naftowa

Olej gazowy do ogrzewania

Skład, węgiel/wodór/siarka

kg/kg

86/13,6/0,2 %

 

 

N-frakcja

mg/kg

140

± 70

 

Wartość opałowa (NCV, Hi)

MJ/kg

42,689 (2)

 

 

Ciepło spalania (GCV, Hs)

MJ/kg

45,55

 

 

Gęstość ρ15 w 15 °C

kg/dm3

0,85

 

 

Nafta

Skład, węgiel/wodór/siarka

kg/kg

85/14,1/0,4 %

 

 

Wartość opałowa (NCV, Hi)

MJ/kg

43,3 (2)

 

 

Ciepło spalania (GCV, Hs)

MJ/kg

46,2

 

 

Gęstość ρ15 w 15 °C

kg/dm3

0,79

 

 

b)   Energia słoneczna na potrzeby badań kolektora słonecznego

Mierzony parametr

Jednostka

Wartość

Dopuszczalne odchylenie (średnia z okresu badania)

Niepewność (dokładności) pomiaru

Badane natężenie promieniowania słonecznego (ogólne G, fale krótkie)

W/m2

> 700 W/m2

± 50 W/m2 (badanie)

± 10 W/m2 (w pomieszczeniu)

Rozproszone natężenie promieniowania słonecznego (część całkowitego G)

%

< 30 %

 

 

Różnica natężenia promieniowania cieplnego (w pomieszczeniu)

W/m2

 

 

± 10 W/m2

Temperatura płynu na wlocie/wylocie kolektora

°C/K

zakres 0–99 °C

± 0,1 K

± 0,1 K

Różnica temperatur płynu na wlocie/wylocie

 

 

 

± 0,05 K

Kąt padania (względem prostopadłej)

°

< 20°

± 2 % (< 20°)

 

Prędkość powietrza równolegle do kolektora

m/s

3 ± 1 m/s

 

0,5 m/s

Natężenie przepływu płynu (również dla symulatorów)

kg/s

0,02 kg/s na m2 pola powierzchni apertury kolektora

± 10 % między badaniami

 

Utrata ciepła przez rurę badanego obiegu

W/K

< 0,2 W/K

 

 

c)   Energia cieplna otoczenia

Mierzony parametr

Jednostka

Dopuszczalne odchylenie (średnia z okresu badania)

Dopuszczalne odchylenia (poszczególne badania)

Niepewność (dokładności) pomiaru

Źródło energii z solanki lub wody

Temperatura wody/solanki na wlocie

°C

± 0,2

± 0,5

± 0,1

Objętościowe natężenie przepływu

m3/s lub l/min

± 2 %

± 5 %

± 2 %

Różnica ciśnienia statycznego

Pa

± 10 %

± 5 Pa/5 %

Źródło energii z powietrza

Temperatura powietrza zewnętrznego (termometru suchego) T j

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Temperatura powietrza wylotowego z systemu wentylacyjnego

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Temperatura powietrza w pomieszczeniu

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Objętościowe natężenie przepływu

dm3/s

± 5 %

± 10 %

± 5 %

Różnica ciśnienia statycznego

Pa

± 10 %

± 5 Pa/5 %

d)   Warunki badania i dopuszczalne odchylenia wyników

Mierzony parametr

Jednostka

Wartość

Dopuszczalne odchylenie (średnia z okresu badania)

Dopuszczalne odchylenia (poszczególne badania)

Niepewność (dokładności) pomiaru

Otoczenie

Temperatura wewnętrzna otoczenia

°C lub K

20 °C

± 1 K

± 2 K

± 1 K

Prędkość powietrza – pompa ciepła (przy wyłączonym podgrzewaczu wody)

m/s

< 1,5 m/s

 

 

 

Inna prędkość powietrza

m/s

< 0,5 m/s

 

 

 

Woda użytkowa

Temperatura wody zimnej – system słoneczny

°C lub K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Inna temperatura wody zimnej

°C lub K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Ciśnienie wody zimnej w gazowych podgrzewaczach wody

bar

2 bary

 

± 0,1 bara

 

Ciśnienie wody zimnej inne (z wyjątkiem elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody)

bar

3 bary

 

 

± 5 %

Temperatura wody gorącej w gazowych podgrzewaczach wody

°C lub K

 

 

 

± 0,5 K

Temperatura wody gorącej w elektrycznych przepływowych podgrzewaczach wody

°C lub K

 

 

 

± 1 K

Inna temperatura wody (na wlocie/wylocie)

°C lub K

 

 

 

± 0,5 K

Objętościowe natężenie przepływu w podgrzewaczach wody z pompą ciepła

dm3/s

 

± 5 %

± 10 %

± 2 %

Objętościowe natężenie przepływu w elektrycznych przepływowych podgrzewaczach wody

dm3/s

 

 

 

≥10 l/min: ± 1 %

< 10 l/min: ± 0,1 l/min

Objętościowe natężenie przepływu w innych podgrzewaczach wody

dm3/s

 

 

 

± 1 %

4.3.   Procedura badania pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej

Procedura badania pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej, mająca na celu ustalenie dziennego zużycia energii elektrycznej Qelec i dziennego zużycia paliwa Qfuel w trakcie 24-godzinnego cyklu pomiarowego, jest następująca:

a)   Instalacja

Produkt zostaje zainstalowany w środowisku testowym zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia przeznaczone do ustawienia na podłodze można umieścić na podłodze na podstawce dostarczonej wraz z produktem lub na pomoście zapewniającym łatwy dostęp. Produkty przeznaczone do mocowania na ścianie mocuje się na płycie w odległości co najmniej 150 mm od jakiejkolwiek ściany konstrukcyjnej z odstępem 250 mm powyżej i poniżej produktu i co najmniej 700 mm po bokach. Produkty przeznaczone do zabudowy są montowane zgodnie z instrukcją producenta. Produkt chroni się przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, z wyjątkiem kolektorów słonecznych.

b)   Stabilizacja

Produkt pozostaje w warunkach otoczenia do momentu osiągnięcia przez wszystkie jego części temperatury otoczenia ± 2 K, przy czym co najmniej na 24 godziny w przypadku produktów typu pojemnościowego.

c)   Napełnianie i podgrzewanie

Produkt napełnia się zimną wodą. Napełnienia trwa do momentu osiągnięcia wymaganego ciśnienia wody zimnej.

Produkt zostaje podłączony do zasilania prądem elektrycznym przy ustawieniach fabrycznych, aby osiągnął temperaturę eksploatacyjną, kontrolowaną za pomocą własnych środków regulacji (termostatu). Następny etap rozpoczyna się w momencie wyłączenia termostatu.

d)   Stabilizacja przy obciążeniu zerowym

Produkt pozostaje w tym stanie bez czerpania wody przez co najmniej 12 godzin.

Z zastrzeżeniem cyklu kontrolnego etap ten kończy się, a następny zaczyna w momencie pierwszego wyłączenia termostatu po upływie 12 godzin.

W trakcie przedmiotowego etapu rejestruje się całkowite zużycie paliwa w kWh w postaci GCV, całkowite zużycie energii elektrycznej w kWh pod względem ilości energii końcowej oraz dokładny czas, jaki minął, w h.

e)   Pobory wody

W odniesieniu do deklarowanego profilu obciążeń pobory wody odbywają się zgodnie ze specyfikacją odpowiedniego 24-godzinnego schematu poboru wody. Ten etap rozpoczyna się bezpośrednio po wyłączeniu termostatu po okresie stabilizacji, a pierwszy pobór wody odbywa się o godzinie zgodnej z odpowiednim poborem dla profilu obciążeń (zob. rozporządzenie (UE) nr 814/2013, załącznik III pkt 2 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 812/2013, załącznik VII pkt 2). Od zakończenia ostatniego czerpania wody do 24.00, bez czerpania wody;

Podczas poborów wody ustala się odpowiednie parametry techniczne (moc, temperaturę itp.). W przypadku parametrów dynamicznych ogólna częstotliwość próbkowania wynosi 60 s lub mniej. Podczas czerpania wody zalecana się częstotliwość próbkowania co 5 s lub mniej.

Zużycie paliwa kopalnego i energii elektrycznej w 24-godzinnym cyklu pomiarowym, Qtestfuel i Qtestelec, koryguje się zgodnie z pkt h).

f)   Ponowna stabilizacja przy obciążeniu zerowym

Produkt pozostaje w normalnych warunkach roboczych bez czerpania wody przez co najmniej 12 godzin.

Z zastrzeżeniem cyklu kontrolnego etap ten kończy się po upływie 12 godzin w momencie pierwszego wyłączenia termostatu.

Na tym etapie rejestruje się całkowite zużycie paliwa w kWh w postaci GCV, całkowite zużycie energii elektrycznej w kWh w postaci energii końcowej oraz dokładny czas, jaki minął, w godzinach.

g)   Woda zmieszana o temperaturze 40 °C (V40)

Woda zmieszana o temperaturze 40 °C (V40) oznacza wyrażaną w litrach ilość wody o temperaturze 40 °C, o takiej zawartości ciepła (entalpii), jak gorąca woda o temperaturze powyżej 40 °C na wylocie podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.

Bezpośrednio po wykonaniu pomiaru zgodnie z pkt f) pewna ilość wody zostaje odprowadzona przez wylot w wyniku doprowadzenia zimnej wody. Przepływ wody z podgrzewaczy wody z otwartym wylotem reguluje zawór wlotowy. Przepływ wody w innego rodzaju podgrzewaczach wody jest regulowany za pomocą zaworu zamontowanego na wylocie lub na wlocie. Pomiar kończy się w momencie, w którym temperatura wylotowa spada poniżej 40 °C.

Natężenie przepływu zostaje dostosowane do maksymalnej wartości zgodnie z deklarowanym profilem obciążeń.

Znormalizowaną wartość średniej temperatury oblicza się według następującego równania:

Formula

gdzie:

    Tset w °C oznacza temperaturę wody bez poboru wody, mierzoną za pomocą termopary umieszczonej wewnątrz górnej części zbiornika. W przypadku zbiorników metalowych termoparę można również umieścić na zewnętrznej powierzchni zbiornika. Wartość ta oznacza temperaturę wody mierzoną po ostatnim wyłączeniu termostatu podczas etapu określonego w pkt f),

    θc w °C oznacza średnią temperaturę wody zimnej na wlocie podczas badania,

    θ’p w °C oznacza średnią temperaturę wody na wylocie, a jej wartość znormalizowaną oznacza się θp w °C.

Zaleca się ciągłe dokonywanie odczytów temperatury. Alternatywnie odczytów temperatury można dokonywać w równych odstępach podczas poboru, przykładowo (maksymalnie) co 5 litrów. W przypadku wystąpienia gwałtownego spadku temperatury konieczne może okazać się dokonanie dodatkowych odczytów w celu prawidłowego obliczenia średniej wartości θ’p.

Temperatura wody na wylocie zawsze wynosi ≥ 40 °C, co należy uwzględnić do celów obliczenia θp.

Ilość gorącej wody V40 w litrach o temperaturze co najmniej 40 °C zostanie obliczona za pomocą następującego równania:

Formula

gdzie:

objętość V40_exp w litrach odpowiada ilości wody o temperaturze co najmniej 40 °C.

h)   Zgłaszanie wartości Qfuel i Q elec

Qtestfuel i Qtestelec koryguje się o każdą nadwyżkę lub każdy deficyt energii, mające miejsce poza obrębem ściśle określonego 24-godzinnego cyklu pomiarowego, tj. uwzględnia się ewentualną różnicę w energii przed przedmiotowym cyklem lub po nim. Ponadto każdą nadwyżkę lub każdy deficyt dostarczonej użytkowej wartości energetycznej gorącej wody uwzględnia się w następujących równaniach Qfuel and Q elec:

Formula

Formula

gdzie:

    QH2O w kWh oznacza użytkową wartość energetyczną czerpanej gorącej wody,

    T3 i T5 oznaczają temperaturę wody mierzoną w kopule podgrzewacza wody, odpowiednio na początku (t3) i na końcu (t5) 24-godzinnego cyklu pomiarowego,

    Cact w litrach oznacza faktyczną pojemność podgrzewacza wody. Cact mierzy się zgodnie z pkt 4.5.c

4.4.   Procedura badania przepływowych podgrzewaczy wody wykorzystujących paliwa

Procedura badania przepływowych podgrzewaczy wody wykorzystujących paliwa mająca na celu ustalenie dziennego zużycia paliwa Qfuel i dziennego zużycia energii elektrycznej Qelec w trakcie 24-godzinnego cyklu pomiarowego jest następująca:

a)   Instalacja

Produkt zostaje zainstalowany w środowisku testowym zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia przeznaczone do ustawienia na podłodze można umieścić na podłodze na podstawce dostarczonej wraz z produktem lub na pomoście zapewniającym łatwy dostęp. Produkty przeznaczone do mocowania na ścianie mocuje się na płycie w odległości co najmniej 150 mm od jakiejkolwiek ściany konstrukcyjnej z odstępem 250 mm powyżej i poniżej produktu i co najmniej 700 mm po bokach. Produkty przeznaczone do zabudowy są montowane zgodnie z instrukcją producenta. Produkt chroni się przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, z wyjątkiem kolektorów słonecznych.

b)   Stabilizacja

Produkt pozostaje w warunkach otoczenia do momentu osiągnięcia przez wszystkie jego części temperatury otoczenia ± 2 K;

c)   Pobory wody

W odniesieniu do deklarowanego profilu obciążeń pobory wody odbywają się zgodnie ze specyfikacją odpowiedniego 24-godzinnego schematu poboru wody. Ten etap rozpoczyna się bezpośrednio po wyłączeniu termostatu po okresie stabilizacji, a pierwszy pobór wody odbywa się o godzinie zgodnej z odpowiednim poborem dla profilu obciążeń (zob. rozporządzenie (UE) nr 814/2013, załącznik III pkt 2 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 812/2013, załącznik VII pkt 2). Od zakończenia ostatniego czerpania wody do 24.00, bez czerpania wody;

Podczas poborów wody ustala się odpowiednie parametry techniczne (moc, temperaturę itp.). W przypadku parametrów dynamicznych ogólna częstotliwość próbkowania wynosi 60 s lub mniej. Podczas czerpania wody zalecana się częstotliwość próbkowania co 5 s lub mniej.

d)   Zgłaszanie wartości Qfuel i Q elec

Qtestfuel i Qtestelec koryguje się w następujących równaniach Qfuel i Q elec, uwzględniając każdą nadwyżkę lub każdy deficyt dostarczonej użytkowej wartości energetycznej gorącej wody:

Formula

Formula

gdzie:

    QH2O w kWh oznacza użytkową wartość energetyczną czerpanej gorącej wody.

4.5.   Procedura badania podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła wykorzystujących energię elektryczną

a)   Instalacja

Produkt zostaje zainstalowany w środowisku testowym zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia przeznaczone do ustawienia na podłodze można umieścić na podłodze na podstawce dostarczonej wraz z produktem lub na pomoście zapewniającym łatwy dostęp. Produkty przeznaczone do mocowania na ścianie mocuje się na płycie w odległości co najmniej 150 mm od jakiejkolwiek ściany konstrukcyjnej z odstępem 250 mm powyżej i poniżej produktu i co najmniej 700 mm po bokach. Produkty przeznaczone do zabudowy są montowane zgodnie z instrukcją producenta.

Produkty o deklarowanych profilach obciążeń 3XL lub 4XL można poddać badaniom na miejscu, pod warunkiem że zapewnione zostaną warunki badania równoważne warunkom, o których mowa w niniejszym dokumencie, ewentualnie z uwzględnieniem współczynników korygujących.

Przestrzega się wymogów dotyczących instalacji, przedstawionych w klauzulach 5.2, 5.4 i 5.5 normy EN 16147.

b)   Stabilizacja

Produkt pozostaje w warunkach otoczenia do momentu osiągnięcia przez wszystkie jego części temperatury otoczenia ± 2 K (co najmniej na 24 godziny w przypadku pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła).

Celem jest potwierdzenie, że produkt pracuje w normalnej temperaturze po przetransportowaniu.

c)   Napełnianie i pojemność magazynowa (faktyczna pojemność Cact)

Pojemność zbiornika mierzy się w następujący sposób.

Opróżniony podgrzewacz wody należy zważyć: należy uwzględnić masę zaworów na przewodach wlotowych lub wylotowych.

Następnie pojemnościowy podgrzewacz wody zostaje napełniony zimną wodą zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą ciśnienia zimnej wody. Po czym dopływ wody zostaje odcięty.

Napełniony podgrzewacz wody należy zważyć.

Różnicę dwóch mas (mact) należy przeliczyć na objętość w litrach (Cact).

Formula

Objętość tą należy podawać w litrach z dokładnością do jednej dziesiątej litra. Wartość zmierzona (Cact) nie jest niższa od wartości znamionowej o więcej niż 2 %.

d)   Napełnianie i podgrzewanie

Produkty posiadające zbiorniki zostają napełnione zimną wodą (10 ± 2 °C). Napełnienia trwa do momentu osiągnięcia wymaganego ciśnienia wody zimnej.

Produkt zostaje podłączony do zasilania prądem elektrycznym, aby osiągnął parametry przy ustawieniach fabrycznych, np. pod względem temperatury wody w zasobniku. Wykorzystuje się własne środki regulacji (termostat) produktu. Etap ten jest realizowany zgodnie z procedurą określoną w pkt 6.3 normy EN 16147. Następny etap rozpoczyna się w momencie wyłączenia termostatu.

e)   Moc pobrana w trybie czuwania

Moc pobraną w trybie czuwania określa się, mierząc moc elektryczną pobraną podczas łącznej liczby cykli włączenia/wyłączenia pompy ciepła, inicjowanych przez termostat znajdujący się w zbiorniku, kiedy nie ma poboru gorącej wody.

Etap ten jest realizowany zgodnie z procedurą określoną w pkt 6.4 normy EN 16147, a wartość Pstby [kW] określa się jako równą

Formula

f)   Pobory wody

W odniesieniu do deklarowanego profilu obciążeń pobory wody odbywają się zgodnie ze specyfikacją odpowiedniego 24-godzinnego schematu poboru wody. Ten etap rozpoczyna się bezpośrednio po wyłączeniu termostatu po okresie stabilizacji, a pierwszy pobór wody odbywa się o godzinie zgodnej z odpowiednim poborem dla profilu obciążeń (zob. rozporządzenie (UE) nr 814/2013, załącznik III pkt 2 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 812/2013, załącznik VII pkt 2). Od końca ostatniego poboru wody do godziny 24.00 woda nie jest pobierana. Wymagana użytkowa wartość energetyczna czerpanej gorącej wody odpowiada całkowitemu Qref [w kWh].

Etap ten jest realizowany zgodnie z procedurą określoną w pkt 6.5.2–6.5.3.5 normy EN 16147. ΔΤdesired w normie EN 16147 określa się za pomocą wartości T p:

ΔΤdesired = Tp – 10

Na koniec przedmiotowego etapu Qelec [kWh] określa się jako równe

Formula

Wartość W EL-TC zdefiniowano w normie EN16147

Produkty, które mają być klasyfikowane jako produkty pozaszczytowe, są zasilane przez maksymalny okres 8 kolejnych godzin między godziną 22.00 a 07.00 w ramach 24-godzinnego schematu poboru wody. Na końcu 24-godzinnego schematu poboru wody produkty są zasilane do zakończenia etapu.

g)   Woda zmieszana o temperaturze 40 °C (V40)

Etap ten jest realizowany zgodnie z procedurą określoną w pkt 6.6 normy EN 16147, ale unikając wyłączania sprężarki na koniec ostatniego okresu pomiaru dla cykli poboru; wartość V40 [L] określa się jako równą Vmax.

4.6.   Procedura badania elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody

Nie uwzględnia się strat ciepła wynikających z procesów przenoszenia ciepła podczas pracy ani strat w trybie czuwania.

a)   Wartości zadane

Przełączniki ustawiane przez użytkownika ustawia się następująco:

Jeżeli urządzenie posiada przełącznik mocy, ustawia się za jego pomocą najwyższą wartość.

Jeżeli urządzenie posiada przełącznik temperatury niezależnej od przepływu, ustawia się za jego pomocą najwyższą wartość.

Wszystkie wartości zadane i inne przełączniki muszą być w trybie działania zaraz po pierwszym uruchomieniu.

Określone minimalne natężenie przepływu f i dla każdego poszczególnego poboru wody i profilu pobierania wody należy stosować w sposób określony w profilach obciążeń podgrzewaczy wody. Jeżeli nie można osiągnąć minimalnego natężenia przepływu f i , natężenie przepływu zwiększa się do momentu, aż urządzenie włączy się i jest w stanie pracować w sposób ciągły przy lub powyżej T m . Taki wzrost natężenia przepływu należy stosować w przypadku poszczególnego poboru wody zamiast zalecanego minimalnego natężenia przepływu f i .

b)   Wydajność statyczna

Określa się stratę wydajności statycznej urządzenia Ploss przy obciążeniu nominalnym Pnom w warunkach ustalonych. Wartość Ploss oznacza sumę wszystkich wewnętrznych strat mocy (iloczyn strat prądu i napięcia między terminalami i elementami grzejnymi) urządzenia co najmniej po 30 minutach pracy w warunkach nominalnych.

Wynik przedmiotowego badania jest w dużych zakresach niezależny od temperatury wlotowej wody. Przedmiotowe badanie można przeprowadzić przy temperaturze wlotowej zimnej wody w przedziale 10 °C–25 °C.

W przypadku elektronicznie regulowanych przepływowych podgrzewaczy wody wyposażonych w półprzewodnikowe przełączniki mocy napięcie w półprzewodnikowych terminalach mocy odejmuje się od mierzonych strat napięcia, jeżeli półprzewodnikowe przełączniki mocy są termicznie połączone z wodą. W takim przypadku ciepło wytworzone przez półprzewodnikowe przełączniki mocy przekształca się w energię użyteczną w celu ogrzania wody.

Wydajność statyczną oblicza się w następujący sposób:

Formula

gdzie:

    η static oznacza czynnik wydajności statycznej urządzenia,

    P nom oznacza nominalny pobór mocy produktu wyrażony w kW,

    P loss oznacza mierzone wewnętrzne straty mocy produktu wyrażone w kW.

c)   Straty w czasie rozruchu

W ramach badania określa się czas t starti , który upływa od momentu doprowadzenia zasilania do elementów grzejnych do momentu uzyskania nadającej się do użytku wody w odniesieniu do każdego poboru wody w ramach deklarowanego profilu obciążeń. W metodzie badawczej zakłada się, że pobór mocy przez urządzenie w okresie rozruchu jest równy mocy pobranej w trybie statycznym. Pstatici oznacza pobór mocy statycznej w warunkach ustalonych urządzenia dla konkretnego czerpania wody i.

Dla każdego poszczególnego poboru wody i w profilu pobierania wody przeprowadza się trzy pomiary. Wynikiem jest średnia wartość przedmiotowych trzech pomiarów.

Straty w czasie rozruchu Q starti oblicza się jako:

Formula

gdzie:

    Qstarti oznacza straty w czasie rozruchu wyrażone w kWh dla konkretnego poboru wody i,

    tstarti oznacza średnią wartość mierzonych wartości czasu rozruchu w sekundach dla poboru wody i,

    Pstatici oznacza mierzony pobór mocy w warunkach ustalonych, wyrażony w kW, dla konkretnego poboru wody i.

d)   Obliczanie zapotrzebowania na energię

Dzienne zapotrzebowanie na energię Qelec stanowi sumę strat i energii użytecznej dla wszystkich poszczególnych poborów wody i dziennie wyrażoną w kWh. Dzienne zapotrzebowanie na energię oblicza się jako:

Formula

gdzie:

    Q starti oznacza straty w czasie rozruchu, wyrażone w kWh, dla konkretnego poboru wody i,

    Q tapi oznacza wcześniej określoną energię użyteczną dla jednego poboru wody i wyrażoną w kWh,

    η static oznacza wydajność statyczną urządzenia.

4.7.   Procedura badania sterownika cyfrowego dla podgrzewaczy wody

Współczynnik cyfrowego sterowania SCF i zgodność sterownika cyfrowego (smart) wyznacza się zgodnie z pkt 4 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 814/2013 oraz pkt 5 załącznika VIII do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 812/2013. Warunki dotyczące badań w zakresie zgodności sterownika cyfrowego (smart) podgrzewaczy wody określono w pkt 3 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 814/2013 oraz pkt 3 załącznika VII do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 812/2013.

parametry służące określeniu SCF należy opierać na prawdziwych pomiarach poboru mocy przy wyłączonej i włączonej funkcji cyfrowego sterowania.

„wyłączona funkcja cyfrowego sterowania” oznacza stan, w którym smart jest aktywowany, a funkcja cyfrowego sterowania podgrzewacza wody jest na etapie uczenia się.

„aktywna funkcja cyfrowego sterowania” oznacza stan, w którym smart jest aktywowany, a funkcja cyfrowego sterowania podgrzewacza wody zmienia temperaturę wylotową, aby oszczędzać energię.

a)   Elektryczne pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

W przypadku elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej należy stosować metodę badania opisaną w normie prEN 50440:2014

b)   Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła

W przypadku podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła SCF zdefiniowano, stosując metodę badania zaproponowaną przez TC59X/WG4, procedura ta spełnia wymogi normy prEN 50440:2014 (pkt 9.2) i należy ją stosować w powiązaniu z normą EN 16147:2011.

W szczególności:

wartość Formula zostanie określona zgodnie z procedurą podaną w normie EN16147 – pkt od §6.5.2 do §6.5.3.4, a długość cyklu badawczego musi być równa 24h. Wartość Formula wynosi:

Formula

przy czym W EL-HP-TC i Q EL-TC zdefiniowano w normie EN16147,

wartość Formula, zostanie określona jako równa QTC [kWh] zgodnie z opisem w §6.5.2 w normie EN16147,

wartość Formula zostanie określona zgodnie z procedurą podaną w normie EN16147 – pkt od §6.5.2 do §6.5.3.4, a długość cyklu badawczego (tTTC) musi wynosić 24h. Wartość Formula wynosi:

Formula

przy czym W EL-HP-TC i Q EL-TC zdefiniowano w normie EN16147,

wartość Formula zostanie określona jako równa QTC [kWh] zgodnie z opisem w §6.5.2 w normie EN16147.

4.8.   Słoneczne systemy podgrzewania ciepłej wody użytkowej i układy wykorzystujące wyłącznie energię słoneczną – metody badawcze i metody obliczeń

Do obliczenia rocznego udziału energii innej niż energia słoneczna Qnonsol w kWh w postaci energii pierwotnej lub w kWh w postaci GCV stosuje się następujące metody:

metodę SOLCAL (3)

metodę SOLICS (4)

Metoda SOLCAL wymaga oddzielnej oceny parametrów efektywności kolektora słonecznego oraz określenia całkowitej efektywności systemu na podstawie udziału energii innej niż energia słoneczna w układzie wykorzystującym energię słoneczną i konkretną efektywność samodzielnego podgrzewacza wody.

a)   Badania kolektora słonecznego

W przypadku kolektorów słonecznych mają zastosowanie badania w trybie co najmniej 4 × 4 z 4 różnymi temperaturami na wlocie kolektora tin rozmieszczonymi w sposób równomierny w zakresie roboczym oraz 4 próbkami dla każdej temperatury na wlocie kolektora w celu uzyskania będących przedmiotem badania wartości temperatury wylotowej wody te, temperatury otoczenia ta, natężenia promieniowania słonecznego G oraz mierzonej efektywności kolektora w badanym punkcie η col. W miarę możliwości wybiera się jedną temperaturę na wlocie, wynoszącą tm = ta ± 3 K, w celu uzyskania dokładnej oceny efektywności przy obciążeniu zerowym η 0. W przypadku stacjonarnego kolektora (bez automatycznego naprowadzania na słońce) oraz jeżeli pozwalają na to warunki badania, dwie próbki do badań pobiera się przed południem słonecznym, a dwie po. Maksymalną temperaturę cieczy będącej nośnikiem ciepła należy wybierać tak, aby odzwierciedlała maksymalny zakres roboczy kolektorów oraz wyniki określające różnicę temperatury między wlotem i wylotem kolektora ΔΤ > 1,0 K.

W przypadku chwilowej efektywności kolektora η col ciągłą krzywą efektywności formatu, jak w poniższym równaniu, uzyskuje się przez dopasowanie krzywej statystycznej wyników badanych punktów metodą najmniejszych kwadratów:

η col = η 0a 1 × T* m a 2 × G (T* m )2

gdzie:

    T* m oznacza obniżoną różnicę temperatur wyrażoną w m2KW-1, a

T* m = (tm – ta)/G

gdzie:

    ta oznacza temperaturę otoczenia lub otaczającego powietrza,

    tm oznacza średnią temperaturę cieczy będącej nośnikiem ciepła:

tm = tin + 0,5 × ΔΤ

gdzie:

    tin oznacza temperaturę na wlocie kolektora,

    ΔΤ oznacza różnicę temperatur cieczy na wylocie i wlocie (=te – tin).

Wszystkie badania przeprowadza się zgodnie z normami EN 12975-2, EN 12977-2 i EN 12977-3. Dopuszcza się przekształcenie tak zwanych parametrów modelu quasi-dynamicznego na wzorzec stanu ustalonego w celu uzyskania powyższych parametrów. Współczynnik kąta padania IAM określa się zgodnie z normą EN 12975-2, w badaniu przy kącie padania wynoszącym 50° w stosunku do kolektora.

b)   metoda SOLCAL

Metoda SOLCAL wymaga określenia

parametrów kolektora słonecznego A sol, η 0, a1 , a2 i IAM,

nominalnej pojemności zasobnika (Vnom) w litrach, objętości przechowywanej energii innej niż energia słoneczna (Vbu) w litrach oraz szczególnej straty postojowej (psbsol) w W/K (K wyraża różnicę między temperaturą zbiornika a temperaturą otoczenia),

zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne w ustabilizowanych warunkach pracy Q aux,

mocy trybu czuwania solstandby,

mocy pompy solpump zgodnie z normą EN 16297-1:2012.

W obliczeniu przyjmuje się standardowe wartości dla konkretnej izolacji rur obiegu kolektora (= 6 + 0,3 W/Km2) oraz wydajności grzewczej wymiennika ciepła (100×W/Km2); m2 oznacza pole powierzchni apertury kolektora. Ponadto przyjmuje się, że energię słoneczną przechowuje się przez okres krótszy niż jeden miesiąc.

Do celów ustalenia wyników pod względem całkowitej efektywności energetycznej układu wykorzystującego wyłącznie energię słoneczną i konwencjonalnego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej lub słonecznego systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w ramach metody SOLCAL określa się roczny udział energii innej niż energia słoneczna Qnonsol , w kWh, a

Qnonsol = SUM (Qnonsol tm ) w kWh/r

gdzie:

    SUM (Qnonsoltm ) oznacza sumę wszystkich miesięcznych udziałów energii innej niż energia słoneczna konwencjonalnego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej lub konwencjonalnego źródła ciepła stanowiącego część słonecznego systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a

Qnonsoltm = Lwhtm - LsolWtm + psbSol × Vbu/Vnom × (60 – Ta) × 0,732

Miesięczne zapotrzebowanie na ciepło w przypadku słonecznego systemu grzewczego określa się jako:

Lwhtm = 30,5 × 0,6 × (Qref + 1,09)

gdzie:

0,6 oznacza współczynnik służący do obliczenia średniego zapotrzebowania na ciepło z profilu obciążeń,

1,09 oznacza średnie straty związane z dystrybucją.

Wykonuje się następujące obliczenia:

LsolW1tm = Lwhtm × (1,029 × Ytm - 0,065 × Xtm - 0,245 × Ytm 2 + 0,0018 × Xtm 2 + 0,0215 × Ytm 3)

LsolWtm = LsolW1tm – Qbuftm

LsolWtm przyjmuje minimalną wartość 0, a maksymalną wartością jest Lwhtm.

gdzie:

    Qbuftm oznacza współczynnik korygujący zasobnika energii słonecznej w kWh/miesiąc, a

Formula

gdzie:

0,732 stanowi współczynnik uwzględniający średnią liczbę godzin w miesiącu (24 × 30,5),

Psbsol oznacza szczególną stratę postojową związaną ze zbiornikiem energii słonecznej wyrażoną w W/K, określoną zgodnie z pkt 4.8 lit. a),

Ta oznacza miesięczną średnią temperaturę powietrza otaczającego zbiornik ciepła wyrażoną w °C, a

Ta = 20, jeżeli zbiornik ciepła znajduje się wewnątrz przegród zewnętrznych,

Ta = Touttm, jeżeli zbiornik ciepła znajduje się na zewnątrz przegród zewnętrznych,

Touttm oznacza średnią dzienną temperaturę powietrza wyrażoną w °C w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego.

Xtm i Ytm stanowią zagregowane współczynniki:

Xtm = Asol × (Ac + UL) × etaloop × (Trefw – Touttm) × ccap × 0,732/Lwhtm

Хtm przyjmuje minimalną wartość 0 i maksymalną wartość 18.

gdzie:

Ac = a 1 + а 2 × 40,

UL = (6 + 0,3 × A sol)/Asol stanowi straty w obiegu w W/(m2K),

etaloop stanowi sprawność obiegu, i etaloop = 1 – (η 0 × a 1)/100,

Trefw = 11,6 + 1,18 × 40 + 3,86 × Tcold – 1,32 × Touttm,

Tcold oznacza temperaturę wody zimnej, wartość założona to 10 °C,

Touttm oznacza średnią dzienną temperaturę powietrza wyrażoną w °C w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego;

ccap oznacza współczynnik przechowywania i ccap = (75 × A sol/Vsol)0,25;

Vsol oznacza pojemność zasobnika energii słonecznej określoną w normie EN 15316-4-3;

Ytm = Asol × IAM × η 0 × etaloop × QsolMtm × 0,732/Lwhtm

Ytm przyjmuje minimalną wartość 0 i maksymalną wartość 3.

gdzie:

    QsolMtm oznacza średnie natężenie całkowitego promieniowania słonecznego wyrażone w W/m 2 w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego.

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Qaux oblicza się w następujący sposób:

Qaux = (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365)/1000

gdzie:

solhrs oznacza liczbę godzin aktywnego promieniowania słonecznego wyrażaną w h, przy czym

solhrs = 2 000 w przypadku słonecznego systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

c)   Metoda SOLICS

Metoda SOLICS opiera się na metodzie badawczej przedstawionej w normie ISO 9459-5:2007. Odniesienia do procedury określania uzyskanej energii słonecznej są następujące:

terminy i definicje zgodnie z rozdziałem 3 normy ISO 9459-5:2007,

symbole, jednostki i nomenklatura zgodnie z rozdziałem 4 normy ISO 9459-5:2007,

mocowanie systemu zgodnie z pkt 5.1 normy ISO 9459-5:2007,

stanowisko pomiarowe, aparatura i umiejscowienie czujników zgodne z rozdziałem 5 normy ISO 9459-5:2007,

badania przeprowadza się zgodnie z rozdziałem 6 normy ISO 9459-5:2007,

w oparciu o wyniki badania parametry systemu określa się zgodnie z rozdziałem 7 normy ISO 9459-5:2007. Stosuje się algorytm dopasowania dynamicznego i model symulacyjny przedstawione w załączniku A do normy ISO 9459-5:2007,

roczną efektywność oblicza się przy użyciu modelu symulacyjnego przedstawionego w załączniku A do normy ISO 9459-5:2007, określonych parametrów i następujących ustawień,

średniej dziennej temperatury powietrza wyrażonej w °C w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego oraz średniego natężenia całkowitego promieniowania słonecznego wyrażonego w W/m2 w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego;

godzinnych wartości dla natężenia całkowitego promieniowania słonecznego zgodnie z odpowiednim referencyjnym rokiem badania CEC,

temperatura wody wodociągowej: 10 °C,

temperatura otoczenia zbiornika (bufor wewnątrz: 20 °C, bufor na zewnątrz: temperatura otoczenia),

zużycie energii na potrzeby własne: deklarowane,

ustawiona temperatura na potrzeby własne: deklarowana i nie mniejsza niż 60 °C,

dodatkowy regulator czasu podgrzewacza: deklarowany.

Roczne zapotrzebowanie na ciepło: 0,6 × 366 × (Qref + 1,09)

gdzie:

0,6 oznacza współczynnik służący do obliczenia średniego zapotrzebowania na ciepło z profilu obciążeń,

1,09 oznacza średnie straty związane z dystrybucją.

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Qaux oblicza się w następujący sposób:

Qaux = (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365) / 1000

gdzie:

solhrs oznacza liczbę godzin aktywnego promieniowania słonecznego wyrażaną w h, przy czym

solhrs = 2 000 w przypadku słonecznego systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Do celów ustalenia wyników pod względem całkowitej efektywności energetycznej układu wykorzystującego wyłącznie energię słoneczną i konwencjonalnego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej lub słonecznego systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w ramach metody SOLICS określa się roczny udział energii innej niż energia słoneczna Qnonsol w kWh w postaci energii pierwotnej lub w kWh w postaci GCV w następujący sposób:

w przypadku układów wykorzystujących wyłącznie energię słoneczną:

Qnonsol =0,6 × 366 × (Qref +1,09) – QL

gdzie:

QL oznacza ciepło dostarczone przez słoneczny system grzewczy w kWh/r,

w przypadku słonecznego systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej:

Qnonsol = Qaux,net

gdzie:

    Qaux,net oznacza zapotrzebowanie netto na energię inną niż energia słoneczna, wyrażone w kWh/r.

4.9.   Procedury testowania zasobników

a)   Straty postojowe

Straty postojowe S zbiorników można ocenić, stosując każdą z metod, o których mowa w pkt 3, włączając straty postojowe zasobników energii słonecznej psbsol. Jeżeli wyniki pomiarów pochodzące z obowiązujących norm są wyrażone w kWh/24 godziny, wynik mnoży się przez (1 000/24), aby uzyskać wartości S w W. W przypadku szczególnej straty postojowej – na każdy stopień różnicy między temperaturą zbiornika a temperaturą otoczenia – zbiorników energii słonecznej psbsol stratę ciepła określa się w W/K, bezpośrednio stosując normę EN 12977-3, lub wartość tę można ustalić pośrednio, dzieląc stratę ciepła w W przez 45 (Tstore = 65 °C, Tambient = 20 °C), aby uzyskać wartość w W/K. Jeżeli wyniki normy EN 12977-3, wyrażone w W/K, stosuje się do oceny S, mnoży się je przez 45.

b)   Pojemność magazynowa

Pojemność zasobnika w elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej mierzy się zgodnie ze wskazaniem zawartym w pkt 4.5 lit. c).

4.10.   Procedura badania mocy pomp słonecznych

Moc pompy słonecznej ocenia się jako pobór prądu elektrycznego w nominalnych warunkach eksploatacyjnych. Nie uwzględnia się skutków rozruchu trwających krócej niż 5 minut. W przypadku pomp słonecznych, które są pod stałą kontrolą lub są kontrolowane co najmniej w trzech etapach, moc ocenia się jako 50 % znamionowej mocy elektrycznej pompy słonecznej.


(1)  Przedmiotowe metody przejściowe ostatecznie mają zostać zastąpione zharmonizowanymi normami. Jeżeli są one dostępne, odniesienia do zharmonizowanych norm będą opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 9 i 10 dyrektywy 2009/125/WE.

(2)  Wartość standardowa, jeżeli wartości nie określa się metodą kalorymetryczną. Alternatywnie, jeżeli znana jest masa objętościowa (gęstość) oleju i zawartość siarki (na przykład z podstawowej analizy), wartość opałową (Hi) można określić, stosując wzór:

Hi = 52,92 – (11,93 × ρ15) – (0,3 – S) in MJ/kg

(3)  Metoda oparta na normie EN 15316-4-3, B.

(4)  Metoda oparta na normie ISO 9459-5.


Top