EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0620

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

/* COM/2014/0620 final */

52014PC0620

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) /* COM/2014/0620 final */


UZASADNIENIE

KONTEKST WNIOSKU

1.           Zasady mające zastosowanie do wkładów finansowych z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[1] („rozporządzenie w sprawie EFG”).

2.           Władze greckie złożyły wniosek EGF/2014/009 EL/Sprider Stores dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami pracowników, które dotknęły przedsiębiorstwo Sprider Stores S.A. w Grecji.

3.           Po dokonaniu oceny Komisja uznała zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG, że warunki przekazania wkładu finansowego z EFG zostały spełnione.

STRESZCZENIE WNIOSKU

Wniosek EFG: || EGF/2014/009 EL/Sprider Stores

Państwo członkowskie || Grecja

Przedmiotowe regiony (poziom NUTS 2): || Κεντρική Μακεδονία (Macedonia Środkowa) (EL12) Aττική (Attyka) (EL30)

Data złożenia wniosku: || 6.6.2014

Data potwierdzenia przyjęcia wniosku: || 13.6.2014

Data wniosku o dodatkowe informacje: || 20.6.2014

Termin na przekazanie dodatkowych informacji: || 1.8.2014

Termin na przeprowadzenie oceny: || 24.10.2014

Kryteria interwencji || Art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG

Główne przedsiębiorstwo || Sprider Stores S.A.

Sektor(y) działalności gospodarczej (dział NACE Rev. 2)[2] || Dział 47 („Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami”)

Liczba jednostek zależnych, dostawców i producentów na niższym szczeblu w łańcuchu dostaw: || 0

Okres odniesienia (cztery miesiące) || 17 listopada 2013 r. – 17 marca 2014 r.

Liczba zwolnień lub przypadków zaprzestania działalności w okresie odniesienia (a) || 703

Liczba zwolnień lub przypadków zaprzestania działalności przed okresem odniesienia lub po nim (b) || 58

Łączna liczba zwolnień (a + b) || 761

Łączna szacowana liczba beneficjentów objętych pomocą || 761

Liczba objętych pomocą młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET) || 550

Budżet na zindywidualizowane usługi (w EUR) || 11 941 500

Budżet na wdrażanie EFG[3] (w EUR) || 210 000

Całkowity budżet (w EUR) || 12 151 500

Wkład z EFG w EUR (60 %) || 7 290 900

OCENA WNIOSKU

Procedura

4.           Dnia 6 czerwca 2014 r. władze greckie złożyły wniosek EGF/2014/009 EL/Sprider Stores w ciągu 12 tygodni od daty spełnienia kryteriów interwencji określonych w poniższych motywach 6–8. Dnia 13 czerwca 2014 r. Komisja potwierdziła odbiór wniosku w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. W dniu 20 czerwca 2014 r. Komisja zwróciła się do władz greckich o udzielenie dodatkowych informacji. Informacje te przedstawiono w terminie sześciu tygodni. Czas na otrzymanie kompletnego wniosku, wynoszący 12 tygodni, w którym Komisja powinna zakończyć swoją ocenę zgodności wniosku z warunkami przekazania wkładu finansowego, upływa w dniu 24 października 2014 r.

Kwalifikowalność wniosku

Przedmiotowe przedsiębiorstwa i beneficjenci

5.           Wniosek dotyczy 761 pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Sprider Stores S.A., które działało w sektorze gospodarki klasyfikowanym do działu 47 NACE Rev. 2 („handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami”). Sklepy znajdowały się głównie w regionach poziomu NUTS[4] 2 Κεντρική Μακεδονία (Macedonia Środkowa) (EL12) i Aττική (Attyka) (EL30).

Kryteria interwencji

6.           Władze greckie złożyły wniosek zgodnie z kryterium interwencji określonym w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, które wymaga co najmniej 500 pracowników zwolnionych lub osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w czteromiesięcznym okresie odniesienia, w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, z uwzględnieniem pracowników zwolnionych i osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek u jego dostawców lub producentów na niższym szczeblu w łańcuchu dostaw.

7.           Czteromiesięczny okres odniesienia liczy się od dnia 17 listopada 2013 r. do dnia 17 marca 2014 r..

8.           Wniosek dotyczy 703 pracowników zwolnionych[5] w Sprider Stores w czteromiesięcznym okresie odniesienia.

Obliczenie liczby zwolnień i przypadków ustania działalności

9.           Wszystkie zwolnienia liczono od daty faktycznego rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia.

Kwalifikujący się beneficjenci

10.         Oprócz wspomnianych już pracowników do kwalifikujących się beneficjentów należy 58 pracowników zwolnionych przed czteromiesięcznym okresem odniesienia. Pracownicy ci zostali zwolnieni po ogłoszeniu przewidywanych zwolnień w dniu 30 września 2013 r. Można stwierdzić istnienie wyraźnego związku przyczynowego ze zdarzeniem (złożeniem przez przedsiębiorstwo wniosku o ogłoszenie upadłości), które doprowadziło do zwolnień w okresie odniesienia.

11.         Łączna liczba kwalifikujących się pracowników wynosi zatem 761.

Związek między zwolnieniami a kryzysem gospodarczym, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 546/2009

12.         W celu ustanowienia związku między zwolnieniami a globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 546/2009, Grecja podnosi argument, że gospodarka grecka szósty rok z kolei (2008–2013) znajduje się w głębokiej recesji. Według greckiego urzędu statystycznego ELSTAT od 2008 r. grecki PKB zmniejszył się o 25,7 punktu procentowego, spożycie publiczne – o 21 punktów procentowych, spożycie prywatne – o 32,3 punktu procentowego, a bezrobocie wzrosło o 20,6 punktu procentowego.

13.         Ponadto spadek PKB doprowadził do pogłębienia się różnicy między PKB na mieszkańca w Grecji i PKB na mieszkańca w UE, co zniweczyło postępy poczynione przez Grecję w latach 1995–2007 na drodze ku konwergencji gospodarczej.

14.         Co więcej, z myślą o uporaniu się ze spłatą zadłużenia zagranicznego, w 2008 r. rząd grecki podjął niepopularne środki, takie jak zwiększenie dochodów podatkowych, optymalizacja wydatków publicznych i obniżenie wynagrodzeń pracowników administracji publicznej. W celu zwiększenia konkurencyjności gospodarki greckiej obniżane są również wynagrodzenia w sektorze prywatnym. Od 2008 r. tysiące przedsiębiorstw przestały działać i zamknęły swoje zakłady, zwalniając pracowników, a tysiące osób zaprzestały działalności prowadzonej na własny rachunek, co przyczyniło się do gwałtownego wzrostu bezrobocia. Bezpośrednim skutkiem obniżenia dochodów był spadek konsumpcji.

15.         W 2009 r. konsumpcja w sektorze gospodarstw domowych w Grecji podlegała tej samej negatywnej tendencji, co w UE-27. W 2010 i 2011 r. na poziomie UE-27 nastąpił wzrost konsumpcji w sektorze gospodarstw domowych, a następnie w 2012 r. jej spadek. W Grecji konsumpcja w sektorze gospodarstw domowych maleje od początku kryzysu finansowego i gospodarczego, a dane pogarszają się z roku na rok.

Konsumpcja w sektorze gospodarstw domowych (zmiana procentowa w porównaniu z rokiem poprzednim)

|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012

EU-27 || 0,44 || -1,67 || 1,04 || 0,26 || -0,74

Grecja || 4,67 || -1,91 || -6,39 || -7,91 || -9,07

16.         Według sprawozdania ELSTAT dotyczącego dochodów gospodarstw domowych i warunków życia w 2012 r. 23 % Greków żyło poniżej progu ubóstwa[6].

17.         Do tej pory sektor detaliczny był przedmiotem kolejnych trzech wniosków EFG[7] złożonych w następstwie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Zdarzenia, które doprowadziły do zwolnień i zaprzestania działalności

18.         Według władz greckich do zwolnień doprowadziły przede wszystkim dwa zdarzenia: (1) spadek dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych – ze względu na wzrost obciążenia podatkowego, spadek wynagrodzeń (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym) oraz coraz większe bezrobocie – skutkujące ogromnym obniżeniem się siły nabywczej; (2) radykalne ograniczenie kredytowania przedsiębiorstw i osób fizycznych ze względu na brak gotówki w greckich bankach. Według Bank of Greece ze względu na niedobór gotówki w bankach greckich roczna stopa wzrostu dla kredytów udzielonych gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom (z wyłączeniem przedsiębiorstw finansowych) jest ujemna od 2010 r.

19.         Przedsiębiorstwo Sprider Stores powstało w 1971 r. W 1999 r. grupa Hajioannou nabyła 80 % przedsiębiorstwa i rozpoczął się rozwój Sprider Stores do momentu, gdy stało się ono największą grecką wielonarodową siecią sprzedaży detalicznej odzieży „Value Fashion”, jak dumnie twierdzi wpis na internetowej stronie przedsiębiorstwa[8]. W 2000 r. utworzono jednostkę zależną Sprider Bulgaria, której celem było wsparcie obecności grupy w regionie Bałkanów. Siedem lat później, w 2007 r., przedsiębiorstwo rozszerzyło swoją działalność w Europie Południowo-Wschodniej, otwierając 5 sklepów w Rumunii, jeden w Lemesos (Cypr) i jeden sklep w Sofii (Bułgaria). W kolejnym roku przedsiębiorstwo Sprider Stores otworzyło 21 nowych sklepów w Grecji (10 sklepów w Atenach i Salonikach i 11 w całym kraju) oraz 16 sklepów za granicą - w Rumunii, Bułgarii, na Cyprze, w Polsce i Serbii. W 2009 r. przedsiębiorstwo posiadało sieć 114 sklepów z odzieżą, zatrudniało 1 500 pracowników i notowało obroty w wysokości 150 mln EUR.

20.         Ze względu na spadek siły nabywczej greckich gospodarstw domowych w związku z załamaniem się gospodarki greckiej od początku kryzysu gospodarczego i finansowego, popyt na produkty inne niż podstawowe uległ gwałtownemu obniżeniu, a obroty Sprider Stores zaczęły odpowiednio spadać.

Sprider Stores obroty (2009-2013) w milionach euro

2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013[9]

150,01 || 138,03 || 112,15 || 77,70 || 22,36

21.         Kolejną konsekwencją recesji gospodarki greckiej było niedobór środków bieżących. W celu pokonania tego problemu Sprider Stores starało się uzyskać pomoc finansową od banków, jednak bez powodzenia. Zgodnie z opiniami prasy był to główny argument, którym Sprider Stores posługiwało się w momencie ogłoszenia zamknięcia działalności[10].

22.         Obniżenie obrotów, spowodowane spadkiem spożycia, w połączeniu z zaostrzonymi warunkami kredytowania uniemożliwiło przedsiębiorstwu Sprider Stores znalezienie rozwiązania i w konsekwencji doprowadziło do złożenia przez przedsiębiorstwo wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie do zwolnień pracowników.

Oczekiwany wpływ zwolnień na gospodarkę i zatrudnienie na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym

23.         W związku z tym, że przedsiębiorstwo Sprider Stores było obecne we wszystkich regionach Grecji, zwolnienia dotyczą całego terytorium Grecji. Władze greckie twierdzą, że zwolnienia w przedsiębiorstwie Sprider Stores dodatkowo skomplikują sytuację pod względem bezrobocia, która już uległa pogorszeniu wskutek kryzysu gospodarczego i finansowego i wydaje się być szczególnie niestabilna. Grecja ma najwyższe wskaźniki bezrobocia wśród państw członkowskich UE.

Stopa bezrobocia  

Żródło: Eurostat[11]

24.         Większość zwolnień (64 %) jest skoncentrowana w regionie Attyki i Macedonii Środkowej. W czwartym kwartale 2013 r. stopa bezrobocia w obu regionach przewyższała średnią krajową (27,5 %). W Attyce wynosiła 28,2 %, natomiast w Macedonii Środkowej wynosiła 30,3 %[12]. Ponadto w obu regionach występuje niedobór ofert zatrudnienia w porównaniu z dużą liczbą osób poszukujących pracy. W rezultacie ponad 70 % osób bezrobotnych pozostaje bez pracy od ponad 12 miesięcy. W Macedonii Środkowej szczególnie trudna jest sytuacja młodych osób poszukujących pracy, gdyż w regionie tym stopa bezrobocia wśród młodzieży wynosi 60,4 %.

25.         Ponadto Attyka odpowiada za 43 % greckiego PKB, a zatem zamknięcie przedsiębiorstw działających w tym regionie wpływa na całą gospodarkę grecką.

Beneficjenci objęci pomocą i proponowane działania

Beneficjenci objęci pomocą

26.         Liczba pracowników, co do których oczekuje się, że skorzystają ze środków pomocy, wynosi 761. Podział tych pracowników według płci, obywatelstwa i grupy wiekowej przedstawia się następująco:

Kategoria || Liczba beneficjentów  objętych pomocą

Płeć: || Mężczyźni: || 112 || (14,7 %)

|| Kobiety: || 649 || (85,3 %)

Obywatelstwo: || Obywatele UE: || 761 || (100,00 %)

|| Obywatele spoza UE: || 0 || (0,00 %)

Grupa wiekowa: || osoby w wieku 15–24 lat || 37 || (4,9 %)

|| osoby w wieku 25-29 lat || 171 || (22,5 %)

|| osoby w wieku 30-54 lat || 549 || (72,1 %)

|| osoby w wieku 55-64 lat || 4 || (0,5 %)

|| osoby w wieku powyżej 64 lat || 0 || (0,00 %)

27.         Ponadto władze greckie zapewnią zindywidualizowane usługi współfinansowane przez EFG maksymalnie 550 młodym osobom niekształcącym się, niepracującym ani nieszkolącym się (NEET), mającym mniej niż 30 lat w dniu złożenia wniosku, przy założeniu, że 682 przypadki zwolnień, o których mowa w ust. 8, mają miejsce w regionach poziomu NUTS 2, które kwalifikują się zgodnie z Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych[13].

28.         Całkowita szacowana liczba objętych pomocą beneficjentów, którzy, jak się oczekuje, skorzystają ze środków, łącznie z młodzieżą NEET, wynosi zatem 1 311 osób.

Kwalifikowalność proponowanych działań

29.         Zindywidualizowane usługi, które mają zostać zapewnione zwolnionym pracownikom i młodzieży NEET, obejmują następujące działania.

– Poradnictwo zawodowe: Ten środek towarzyszący, który będzie oferowany wszystkim uczestnikom, obejmie następujące etapy:

1 Informacje przeznaczone dla młodzieży NEET. Inaczej niż w przypadku 761 pracowników objętych pomocą, których już zidentyfikowano (byli pracownicy przedsiębiorstwa Sprider Stores), grupę objętej pomocą młodzieży NEET należy dopiero określić. Wśród kryteriów wyboru grupy objętej pomocą młodzieży NEET stosowanych przez władze greckie znajdą się kryteria dostosowane do kryteriów zawartych w greckim planie wdrożenia gwarancji dla młodzieży (tj. młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem, poziom dochodu gospodarstwa domowego, poziom wykształcenia, czas trwania bezrobocia itd.), a także kryterium wyrażenia zainteresowania. W tym celu władze greckie zamierzają zorganizować kampanię informacyjną skierowaną konkretnie do młodzieży NEET.

2 Nabór i rejestracja. Pierwszy środek udostępniony wszystkim uczestnikom (pracownikom i młodzieży NEET) obejmuje informacje dotyczące dostępnych usług i programów szkoleń, a także umiejętności i wymagań związanych ze szkoleniami

3 Ocena umiejętności oraz dokumentacja osobista i zawodowa. Ten etap ma na celu zapewnienie pracownikom i młodzieży NEET pomocy w określeniu swoich umiejętności i możliwości związanych z ich własnymi zainteresowaniami, a także w opracowaniu realistycznego planu kariery zawodowej. Ocena umiejętności obejmuje intensywne i zindywidualizowane doradztwo, zorganizowane w taki sposób, aby stanowiło ścieżkę złożoną z różnych faz, w których pracownik i doradca pracują nad danym zagadnieniem (np. możliwości, zainteresowania, analiza motywacji i oczekiwań, bariery itp.). Po tej ocenie sporządza się dokumentację osobistą i zawodową, zawierającą podsumowanie umiejętności uczestnika, jego/jej indywidualny projekt i plan działania.

4 Pomoc w poszukiwaniu pracy i poradnictwo zawodowe. Ten etap obejmuje: (1) szkolenie w zakresie zagadnień horyzontalnych, takich jak rozwój umiejętności społecznych, dostosowanie się do nowych sytuacji, podejmowanie decyzji; (2) pomoc w poszukiwaniu pracy, w tym informacje o dostępnych miejscach pracy, aktywne poszukiwanie możliwości zatrudnienia na poziomie lokalnym i regionalnym, techniki poszukiwania pracy i szkolenie w zakresie pisania CV i listów motywacyjnych, a także przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej; (3) poradnictwo zawodowe: doradcy będą udzielać zwolnionym pracownikom porad zawodowych i ukierunkowywać ich na określone miejsca pracy.

5 Poradnictwo związane z zatrudnieniem. Doradcy będą również towarzyszyć pracownikom i młodzieży NEET w trakcie realizacji ich ścieżek szkolenia i indywidualnych planów ponownej integracji zawodowej. Uczestnicy zainteresowani założeniem przedsiębiorstwa otrzymają ogólne wsparcie i porady w zakresie przedsiębiorczości w ramach środka dotyczącego poradnictwa zawodowego.

6 Monitorowanie. Ten etap obejmuje monitorowanie uczestników przez sześć miesięcy po zakończeniu wdrażania środków.

– Szkolenie, przekwalifikowanie i szkolenie zawodowe. Ten środek polega na zapewnieniu pracownikom i młodzieży NEET kursów szkolenia zawodowego odpowiadających ich potrzebom zidentyfikowanym w ramach działań w zakresie doradztwa zawodowego, w obszarach i sektorach o dobrych perspektywach rozwoju, przy czym kursy takie odpowiadają również potrzebom rozpoznanym na rynku pracy. Uzupełnieniem kursów szkoleniowych mogą być także staże.

– Wkład w założenie działalności gospodarczej: Pracownicy lub młodzież NEET, którzy rozpoczną własną działalność, otrzymają do 15 000 EUR wkładu na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności. W Grecji jedną z głównych trudności, w obliczu których staje przedsiębiorca rozpoczynający działalność, jest dostęp do finansowania. Banki, ze względu na niedobór gotówki, odrzucają większość wniosków kredytowych. Ten środek ma na celu promowanie przedsiębiorczości przez wsparcie finansowe.

– Dodatki na poszukiwanie pracy oraz dodatki na szkolenia. Na pokrycie kosztów poniesionych podczas udziału w środku dotyczącym poradnictwa zawodowego beneficjenci otrzymają 50 EUR za każdy dzień. W trakcie szkolenia dodatek będzie wynosić 6 EUR za godzinę.

– Dodatek na koszty przeniesienia. Pracownicy lub młodzież NEET, którzy przyjmą pracę wymagającą zmiany miejsca zamieszkania, otrzymają kwotę ryczałtową 2 000 EUR na pokrycie niezbędnych wydatków.

30.         Opisane tutaj proponowane działania stanowią aktywne środki rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

31.         Władze greckie dostarczyły wymaganych informacji dotyczących działań, do których podjęcia zobowiązane są przedmiotowe przedsiębiorstwa na mocy ustawodawstwa krajowego lub układów zbiorowych. Potwierdziły, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi tego typu działań.

Szacowany budżet

32.         Szacowane łączne koszty wynoszą 12 151 500 EUR i obejmują wydatki na zindywidualizowane usługi w wysokości 11 941 500 EUR oraz wydatki na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, dostarczania i upowszechniania informacji i działania w zakresie kontroli i sprawozdawczości w wysokości 210 000 EUR.

33.         Łączna kwota wkładu finansowego ze środków EFG, którego dotyczy wniosek, wynosi 7 290 900 EUR (60 % całkowitych kosztów).

Działania || Szacowana liczba uczestników || Szacowany koszt na uczestnika (w EUR) (*) || Szacowane łączne koszty (w EUR) (**)

Zindywidualizowane usługi (działania na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia w sprawie EFG)

Poradnictwo zawodowe || 1 311 || 1 250 || 1 638 750

Szkolenie, przekwalifikowanie i szkolenie zawodowe || 1 311 || 2 658 || 3 484 000

Wkład w założenie działalności gospodarczej || 200 || 15 000 || 3 000 000

Ogółem (a): || – || 8 122 750

(68,02 %)

Dodatki i zachęty (Działania na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG)

Dodatek na poszukiwanie pracy || 1 311 || 1 250 || 1 638 750

Dodatek szkoleniowy || 1 100 || 1 800 || 1 980 000

Dodatek na koszty przeniesienia. || 100 || 2 000 || 200 000

Ogółem (b): || – || 3 818 750

(31,98 %)

Działania na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG

1. Działania przygotowawcze || – || 40 000

2. Zarządzanie || – || 40 000

3. Dostarczanie i upowszechnianie informacji || – || 100 000

4. Kontrola i sprawozdawczość || – || 30 000

Ogółem (c): || – || 210 000

(1,73 %)

Łączne koszty (a + b + c): || – || 12 151 500

Wkład EFG (60 % łącznych kosztów) || – || 7 290 900

(*) W celu uniknięcia ułamków szacunkowe koszty za jednego pracownika zostały zaokrąglone. Zaokrąglenie nie ma jednak wpływu na całkowite koszty dla każdego środka, które pozostają w tej samej wysokości, co w złożonym przez Grecję wniosku.

(**) Suma poszczególnych kwot nie jest równa łącznej kwocie ze względu na zaokrąglenia.

34.         Koszty działań wskazanych w powyższej tabeli jako działania na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG nie przekraczają 35 % całości kosztów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług. Władze greckie potwierdziły, że działania te są uzależnione od czynnego zaangażowania się objętych pomocą beneficjentów w poszukiwanie pracy lub szkolenia.

35.         Władze greckie potwierdziły, że koszty inwestycji tytułem prowadzenia działalności na własny rachunek, rozpoczęcia działalności gospodarczej i przejęć pracowniczych nie przekroczą 15 000 EUR na jednego beneficjenta.

Okres kwalifikowalności wydatków

36.         W dniu 1 września 2014 r. władze greckie rozpoczęły świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz beneficjentów, do których skierowane są przedmiotowe działania. Wydatki na działania, o których mowa w pkt 29, będą zatem kwalifikować się do przyznania wkładu finansowego z EFG od dnia 1 września 2014 r. do dnia 1 września 2016 r.

37.         Władze greckie zaczęły ponosić wydatki administracyjne w zakresie wdrażania EFG w dniu 15 lipca 2014 r. Wydatki na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, dostarczania i upowszechniania informacji i działania w zakresie kontroli i sprawozdawczości kwalifikują się zatem do przyznania wkładu finansowego z EFG od dnia 15 lipca 2014 r. do dnia 1 marca 2017 r.

Komplementarność z działaniami finansowanymi z funduszy krajowych lub unijnych

38.         Źródłem krajowego finansowania w formie płatności zaliczkowej lub współfinansowania jest Publiczny Program Inwestycyjny Ministra Rozwoju.

39.         Władze greckie potwierdziły, że opisane powyżej środki otrzymujące wkład finansowy z EFG nie otrzymają wkładu finansowego z innych instrumentów finansowych Unii.

Procedury konsultacji z beneficjentami objętymi pomocą lub z ich przedstawicielami bądź partnerami społecznymi, a także z władzami lokalnymi i regionalnymi

40.         Władze greckie poinformowały, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług opracowano w drodze konsultacji z przedstawicielami beneficjentów objętych pomocą oraz Federacją pracowników w sektorze prywatnym w Grecji. W maju 2014 r. proponowany wniosek omówiono na szeregu spotkań z partnerami społecznymi, z którymi konsultowano się w różnych kwestiach związanych z zawartością zintegrowanego pakietu środków.

Systemy zarządzania i kontroli

41.         Wniosek zawiera opis systemu zarządzania i kontroli, w którym określono obowiązki zaangażowanych podmiotów. Grecja poinformowała Komisję, że zarządzanie i nadzór nad wkładem finansowym będą prowadzone przez te same organy, które są odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór nad środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Grecji. Instytucją zarządzającą będzie Urząd ds. Koordynacji i Monitorowania Działań w ramach EFS (EYSEKT), organem kontrolnym – Komisja Kontroli Fiskalnej (EDEL), zaś organem certyfikacyjnym – Specjalny Organ Instytucji Płatniczej.

Zobowiązania podjęte przez przedmiotowe państwo członkowskie

42.         Władze greckie przedstawiły wszystkie niezbędne gwarancje, potwierdzające, że:

– w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

– spełniono określone w przepisach krajowych i UE wymogi dotyczące zwolnień grupowych;

– proponowane działania nie będą finansowane ze środków innych funduszy lub instrumentów finansowych UE oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

– proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

– wkład finansowy z EFG będzie zgodny z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa.

WPŁYW NA BUDŻET

Wniosek budżetowy

43.         Środki EFG nie przekraczają maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020[14].

44.         Po przeanalizowaniu wniosku pod kątem warunków określonych w art. 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG i po uwzględnieniu liczby beneficjentów objętych wsparciem, proponowanych działań i szacowanych kosztów, Komisja wnosi o uruchomienie środków z EFG na kwotę 7 290 900 EUR, która stanowi 60 % całkowitych kosztów proponowanych działań, tak by zapewnić wkład finansowy dla złożonego wniosku.

45.         Proponowana decyzja o uruchomieniu środków z EFG zostanie podjęta wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[15].

Powiązane akty prawne

46.         Równocześnie z przedstawieniem wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia EFG Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący przesunięcia kwoty 7 290 900 EUR do odpowiedniej linii budżetowej.

47.         Równocześnie z przyjęciem niniejszego wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia EFG Komisja przyjmie decyzję w sprawie wkładu finansowego w drodze aktu wykonawczego wchodzącego w życie w dniu, w którym Parlament Europejski i Rada przyjmą proponowaną decyzję w sprawie uruchomienia środków z EFG.

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[16], a w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[17], w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)       Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia wsparcia pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku spowodowanych globalizacją poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu lub w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, o czym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 546/2009[18], bądź w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, a także w celu ułatwienia im reintegracji zawodowej.

(2)       Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013.

(3)       Dnia 6 czerwca 2014 r. Grecja złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami[19] w Sprider Stores S.A. w Grecji i uzupełniła go o dodatkowe informacje zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określania wysokości wkładu finansowego z EFG.

(4)       Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013, Grecja zdecydowała się na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG także na rzecz młodych osób niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się (młodzież NEET).

(5)       Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 7 290 900 EUR dla wniosku złożonego przez Grecję,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się środki z EFG, aby udostępnić kwotę 7 290 900 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego           W imieniu Rady

Przewodniczący                                             Przewodniczący

[1]               Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

[2]               Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

[3]               Zgodnie z art. 7 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

[4]               Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 34).

[5]               W rozumieniu art. 3 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG.

[6]               W Grecji granica ubóstwa wynosi 5 708 EUR rocznie na osobę (dochód indywidualny) i 11 986 EUR dla gospodarstw domowych, do których należą dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci w wieku do lat 14.

[7]               EGF/2010/016 ES Aragón retail. COM(2010) 615

                EGF/2011/004 EL ALDI Hellas. COM(2011) 580

                EGF/2014/013 EL Odyssefs Fokas. Obecnie oceniane przez Komisję.

[8]               http://www.spriderstores.ro/values/

[9]               Pierwsze dziewięć miesięcy roku

[10]             Sprzedawca detaliczny odzieży, przedsiębiorstwo Sprider Stores, zamyka działalność po 32 latach. Jak twierdziło przedsiębiorstwo „sytuacja ta była następstwem nieprzychylnej sytuacji i odmowy dalszego finansowania przez banki”. Źródło: www.ekathimerini.com

[11]             Code tsdec450

[12]             Żródło: ELSTAT. Badanie sondażowe siły roboczej, IV kwartał 2013 r.

[13]             Wszystkie greckie regiony poziomu NUTS 2 kwalifikują się zgodnie z Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, z wyjątkiem Ιόνια Νησιά (Wyspy Jońskie). Z całkowitej liczby zwolnień 21 przypadało na Wyspy Jońskie, 13 na Korfu i 8 na wyspę Zakintos.

[14]             Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

[15]             Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

[16]             Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

[17]             Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

[18]             Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26.

[19]             W rozumieniu art. 3 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG.

Top