EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Zalecenie w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (EBC/2014/13) (przedstawione przez Europejski Bank Centralny)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 188/1


Zalecenie w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

(EBC/2014/13)

(przedstawione przez Europejski Bank Centralny)

(2014/C 188/01)

UZASADNIENIE

I.   WPROWADZENIE

W dniu 23 listopada 1998 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 (1). Zgodnie z art. 107 ust. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską EBC uprzednio przedstawił Radzie zalecenie EBC/1998/10 (2). Następnie EBC przedstawił również zalecenie EBC/2008/9 (3), które poprzedzało przyjęcie rozporządzenia Rady (WE) nr 951/2009 (4). Jest zatem wskazane wykonanie tej samej procedury, obecnie określonej w art. 129 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i wprowadzenie proponowanych zmian do rozporządzenia (WE) nr 2533/98.

II.   KOMENTARZE DO POSZCZEGÓLNYCH ARTYKUŁÓW

Wykorzystanie informacji statystycznych do wykonywania funkcji nadzorczych

W celu zminimalizowania obciążeń sprawozdawczych oraz zapewnienia, aby dane były zbierane tylko jeden raz, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2533/98 krajowe banki centralne (KBC) są obecnie uprawnione do wykorzystywania poufnych informacji statystycznych do wykonywania swoich funkcji w dziedzinie nadzoru. Należy wskazać, że EBC, któremu na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (5) powierzono określone funkcje w zakresie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, podobnie jak KBC, którym powierzono określone funkcje w zakresie nadzoru ostrożnościowego, do wykonywania tych funkcji może wykorzystywać poufne informacje statystyczne.

Jednocześnie należy doprecyzować, że w celu wspierania wykonywania odpowiednich zadań może mieć miejsce przekazywanie poufnych informacji statystycznych pomiędzy członkami ESBC i innymi organami państw członkowskich i Unii odpowiedzialnymi za a) nadzór nad instytucjami, rynkami i infrastrukturami finansowymi oraz b) stabilność systemu finansowego, oraz ich przekazywanie Europejskiemu Mechanizmowi Stabilności. Wspomnianymi organami mogą być m.in. właściwe organy odpowiedzialne za nadzór i nadzór makroostrożnościowy, Europejskie Urzędu Nadzoru (6), Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, jak również organy właściwe w zakresie przeprowadzania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych.

Zalecenie

„ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 4,

uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 129 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 41 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 (7) jest kluczowym elementem ram prawnych wspierających wykonywanie przez Europejski Bank Centralny (EBC) zadań w zakresie zbierania informacji statystycznych przy wsparciu krajowych banków centralnych. EBC konsekwentnie opiera się na tym rozporządzeniu przy prowadzeniu i monitorowaniu skoordynowanego zbierania informacji statystycznych niezbędnych do wykonywania zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), w tym zadania polegającego na przyczynianiu się do należytego wykonywania polityk prowadzonych przez właściwe władze w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilności systemu finansowego, zgodnie z art. 127 ust. 5 Traktatu.

(2)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 (8) powierza EBC szczególne zadania w zakresie polityk dotyczących nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi oraz stabilności systemu finansowego w Unii i poszczególnych państwach członkowskich.

(3)

W celu zminimalizowania obciążeń sprawozdawczych ciążących na podmiotach sprawozdających oraz umożliwienia właściwego sprawowania nadzoru nad instytucjami, rynkami i infrastrukturami finansowymi powierzonego wszystkim właściwym organom, jak również właściwego wykonywania zadań powierzonych organom odpowiedzialnym za ochronę stabilności systemu finansowego, niezbędne jest wprowadzenie do rozporządzenia (WE) nr 2533/98 zmian umożliwiających wykorzystywanie i przekazywanie informacji statystycznych zbieranych przez ESBC pomiędzy członkami ESBC a odpowiednimi organami. Organy te powinny obejmować właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad instytucjami, rynkami i infrastrukturami finansowymi i nadzór makroostrożnościowy, Europejskie Urzędy Nadzoru (9), Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, jak również organy właściwe w zakresie przeprowadzania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany szczegółowe

W art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie oraz dodaje się lit. e) w brzmieniu:

»d)

w odniesieniu do EBC i krajowych banków centralnych, kiedy wskazane informacje statystyczne są wykorzystywane w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego;

e)

w odniesieniu do krajowych banków centralnych zgodnie z art. 14 ust. 4. Statutu, do realizacji funkcji innych niż funkcje określone w Statucie.«;

2)

w ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

»a)

w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji zadań ESBC, o których mowa w Traktacie, lub zadań w zakresie nadzoru ostrożnościowego, powierzonych członkom ESBC; lub«;

3)

dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

»4a

ESBC może przekazywać poufne informacje statystyczne władzom lub organom państw członkowskich i Unii odpowiedzialnym za nadzór nad instytucjami, rynkami i infrastrukturami finansowymi lub stabilność systemu finansowego zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym, oraz Europejskiemu Mechanizmowi Stabilności, w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji ich odpowiednich zadań. Dalsze przekazywanie tych informacji w późniejszym czasie jest możliwe wyłącznie za wyraźną zgodą członka ESBC, który zebrał takie poufne informacje statystyczne.«.

Artykuł 2

Przepisy końcowe

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem [data].

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.”

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 21 marca 2014 r.

Prezes EBC

Mario DRAGHI


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8).

(2)  Zalecenie EBC/1998/10 w sprawie rozporządzenia Rady (WE) dotyczącego zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. C 246 z 6.8.1998, s. 12).

(3)  Zalecenie EBC/2008/9 w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. C 251 z 3.10.2008, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 951/2009 z dnia 9 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 269 z 14.10.2009, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).

(6)  Europejskie Urzędy Nadzoru to Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8).

(8)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).

(9)  Europejskie Urzędy Nadzoru to Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.


Top