Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0910

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Program prac Komisji na 2015 r. Nowy początek

/* COM/2014/0910 final */

52014DC0910

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Program prac Komisji na 2015 r. Nowy początek /* COM/2014/0910 final */


WPROWADZENIE

Powołaniu obecnej Komisji towarzyszyło zobowiązanie do przeprowadzenia zasadniczych zmian: zajęcia się nowymi sprawami w różny od dotychczasowego sposób. Obywatele oczekują skutecznej reakcji Unii na ważne wyzwania gospodarcze i społeczne, takie jak duże bezrobocie, powolny wzrost, wysoki poziom długu publicznego, luka inwestycyjna i brak konkurencyjności na rynkach światowych. Domagają się też mniejszej ingerencji UE w kwestie, w przypadku których państwa członkowskie są lepiej przygotowane do podjęcia odpowiednich działań na szczeblu krajowym i regionalnym. Oczekują również, że UE będzie bardziej otwarta i łatwiej będzie można ją rozliczyć z tego, co robi i w jaki sposób to robi.

Komisja jest zdecydowana stać się motorem tych zmian i współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą, by doprowadzić do ich urzeczywistnienia. Dlatego też skupi się na „dużych sprawach”, takich jak zatrudnienie i wzrost gospodarczy, zgodnie z dziesięcioma priorytetami określonymi przez przewodniczącego J.C. Junckera w wytycznych politycznych[1]. Nie będziemy przedstawiać wniosków legislacyjnych, które nie przyczyniają się do realizacji tych priorytetów. Zastosujemy zasadę braku kontynuacji politycznej[2] i wycofamy wnioski, które nadal czekają na rozpatrzenie, a które nie wpisują się w nasze cele lub prowadzą donikąd, chcemy bowiem, aby wszystkie instytucje skoncentrowały się na tym, co jest naprawdę ważne.

Takie jest nasze polityczne postanowienie i z tym przesłaniem chcemy dotrzeć poza Brukselę do wszystkich obywateli w całej UE, aby przywrócić ich wiarę i zaufanie. Obywatele będą nas oceniać na podstawie naszego zaangażowania i konkretnych rezultatów, zauważalnej poprawy ich życia w wyniku naszych działań. W pierwszym miesiącu urzędowania przedstawiliśmy duży pakiet na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji[3] wraz z nowym planem inwestycyjnym, który umożliwi mobilizację ponad 315 mld EUR na dodatkowe inwestycje w strategicznych obszarach w ciągu najbliższych trzech lat. Zamierzamy kontynuować to, co już zaczęliśmy.

Propozycje, które przedstawiamy w niniejszym programie prac, zostały wybrane, ponieważ jesteśmy przekonani, że mogą one zaowocować zmianami w zakresie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji oraz przynieść konkretne korzyści obywatelom w przyszłym roku. Działania, do których zobowiązujemy się w niniejszym programie prac, mają zostać zrealizowane w 2015 r. W programach prac na kolejne lata zaproponujemy dalsze działania zmierzające do realizacji wspomnianych dziesięciu priorytetów. W odniesieniu do niektórych z nich prace przygotowawcze rozpoczną się już w przyszłym roku.

Większość tego, co dzieje się obecnie w UE, oraz sposób, w jaki obywatele ją oceniają, wynika z istniejących przepisów i programów. Bezpośrednie zastrzeżenia obywateli dotyczą aktualnie obowiązujących przepisów, w związku z czym priorytetem politycznym obecnej Komisji jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony socjalnej, zdrowia i środowiska oraz możliwości wyboru dla konsumentów. Dokonamy przeglądu obowiązujących przepisów, aby upewnić się, że sprzyjają one tworzeniu nowych miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu, że nie nakładają zbędnych obciążeń biurokratycznych i administracyjnych, lecz przynoszą oczekiwane przez obywateli korzyści. Przeanalizujemy i udoskonalimy przepisy przestarzałe lub niezgodne z przyjętymi priorytetami. Wyeliminujemy zbędną biurokrację. W przypadku przepisów, które mają uzasadnienie i służą naszym celom, dopilnujemy, by były one prawidłowo stosowane, wdrażane i egzekwowane w celu zapewnienia konkretnych korzyści obywatelom. Będziemy korzystać z innych dostępnych instrumentów, aby stymulować wzrost gospodarczy i powstawanie miejsc pracy, w szczególności z budżetu UE, który jest przede wszystkim narzędziem umożliwiającym inteligentne inwestycje w państwach członkowskich i regionach.

Jest to program działań na rzecz zmian, który narodził się z konieczności przywrócenia UE na ścieżkę wzrostu, tak aby możliwe było utrzymanie w przyszłości europejskiego modelu społecznego i zdrowego środowiska naturalnego.

Jest to również wezwanie do zmian w zakresie metod pracy Parlamentu Europejskiego i Rady. Pragniemy wspólnie określić priorytety we wszystkich trzech instytucjach i przyspieszyć proces podejmowania decyzji w sprawie tych priorytetów, aby obywatele mogli szybko odczuć pozytywne efekty naszych propozycji. Będziemy budować bliższe partnerstwo z państwami członkowskimi, parlamentami narodowymi, regionami oraz miastami w celu skuteczniejszej realizacji obecnych strategii politycznych i zwiększenia skuteczności działań w terenie, od wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych po politykę ochrony środowiska, od jednolitego rynku po prawa konsumentów.

Aby przywrócić zaufanie, zmiany muszą być widoczne[4] i przynosić szybkie rezultaty. Dzięki niniejszemu programowi prac – oraz realizacji jego założeń w 2015 r. – pragniemy udowodnić, że tym razem będzie inaczej.

***

Niniejszy program prac przedstawia ukierunkowane działania, jakie zostaną podjęte w 2015 r. Nie zawiera on szczegółów co do planowanych działań Komisji w ciągu kolejnych czterech lat mandatu, nawet jeżeli podjęte zostaną prace przygotowawcze w kwestiach takich jak śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych. W załączniku I ujęto nowe inicjatywy, uporządkowane według głównych priorytetów wytycznych politycznych, na których Komisja skoncentruje swoje wysiłki w nadchodzącym roku.

Przygotowując niniejszy program prac, Komisja przeanalizowała wszystkie wnioski, które oczekują obecnie na decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady[5]. Zasadę braku kontynuacji politycznej postrzegamy jako ważną część naszej odpowiedzialności politycznej: należy przygotować grunt pod działania, aby można było poświęcić całą energię i czas na te wnioski legislacyjne, które mają największy wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy i które mają realne szanse zostać przyjęte w najbliższej przyszłości.

Rozważyliśmy zatem, które wnioski chcemy zachować i doprowadzić do przyjęcia, które zamierzamy zmienić w celu ich dostosowania do przyjętych dziesięciu priorytetów, a które zamierzamy wycofać. Komisja nadal zdecydowanie popiera cele wielu projektów, które zamierza wycofać. Wnioski legislacyjne są jednak bezużyteczne, jeśli zalegają bezczynnie na negocjacyjnym stole, jeśli nie nadążają za tempem rozwoju zdarzeń lub jeśli w toku negocjacji ich treść została w takim stopniu złagodzona, że nie zapewniają już osiągnięcia zakładanego pierwotnie celu. W niektórych przypadkach Komisja proponuje wycofanie wniosków w celu zastąpienia ich bardziej ambitnymi projektami lub dopasowania ich w większym stopniu do wspomnianych dziesięciu priorytetów. W innych przypadkach od momentu przedstawienia pierwotnego wniosku Komisji nastąpiły znaczne zmiany społeczne. W załączniku II przedstawiono wnioski, które zostaną wycofane (lub zmienione). Zanim Komisja przystąpi do ich wycofania, oczekuje na odnośne opinie Parlamentu Europejskiego i Rady.

Program prac odzwierciedla również zaangażowanie Komisji w lepsze uregulowania prawne. Stanowią one trzon programu sprawności i wydajności regulacyjnej, który ma na celu ograniczenie biurokracji i usunięcie obciążeń regulacyjnych. Działania podjęte w ramach tego programu – zmiany legislacyjne, kontrole sprawności i oceny – stanowią kluczowy element prac Komisji i zostały przedstawione w załączniku III. Zostaną podjęte wysiłki na rzecz uproszczenia prawa, na przykład w dziedzinie wspólnej polityki rolnej. Prace skoncentrują się również na sprawnym wdrożeniu osiągnięć niedawnej reformy usług finansowych, wspólnej polityki rybołówstwa oraz nowych zasad dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020. Wymaga to koordynacji na wszystkich poziomach i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron – tworzenia sieci oraz wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w różnych obszarach polityki.

W celu lepszego informowania obywateli i przedsiębiorstw o terminie wejścia w życie poszczególnych przepisów w programie prac Komisji w załączniku IV ujęto wykaz aktów prawodawczych, które zaczną obowiązywać w 2015 r.

***

1. Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji

Nowa wizja gospodarcza Komisji opiera się na trzech głównych elementach – pobudzeniu inwestycji, realizacji reform strukturalnych i odpowiedzialności budżetowej. W ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Komisja zaproponowała ważny plan inwestycyjny[6], by zapewnić ożywienie na rynku pracy oraz pobudzić wzrost gospodarczy i inwestycje w Europie. Uruchomione zostaną dodatkowe środki finansowe na nowe inwestycje dzięki nowemu Europejskiemu Funduszowi rzecz Inwestycji Strategicznych oraz dzięki zagwarantowaniu dostępu gospodarki realnej do jego środków poprzez ustanowienie wiarygodnej procedury selekcji projektów oraz zwiększenie i ułatwienie dostępu do pomocy technicznej.

Aby zwiększyć wpływ europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020, oprócz uruchomienia nowego funduszu promowane będzie w większym stopniu wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowych (np. pożyczek i gwarancji zamiast dotacji). Zakłada się co najmniej dwukrotne zwiększenie wykorzystania takich instrumentów w nowym okresie programowania.

Dodatkowe środki będą koncentrować się na poprawie otoczenia biznesu, usunięciu regulacyjnych i pozaprawnych barier dla inwestycji oraz na dalszym wzmocnieniu jednolitego rynku. Komisja przedstawi szereg wniosków mających na celu szybkie wprowadzenie tego podejścia i zbada obowiązujące zasady pomocy państwa.

Wszystkie umowy partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 zostały już zatwierdzone, a zaległe programy operacyjne sfinalizowane. Dzięki temu w 2015 r. inwestycje powinny przynieść pierwsze rezultaty w zakresie realizacji celów strategii „Europa 2020”[7] na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. Nowa polityka spójności, mająca solidne oparcie w europejskim semestrze i zarządzaniu gospodarczym, stała się głównym źródłem inwestycji publicznych w niejednym państwie członkowskim.

Kwestia maksymalizacji wpływu budżetu UE na zatrudnienie, wzrost gospodarczy i inwestycje oraz świadomość potrzeby poprawy sposobu wydawania pieniędzy publicznych zostaną uwzględnione w śródokresowym przeglądzie wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz w przygotowaniach do pakietu WRF na okres po 2020 r. na późniejszym etapie kadencji Komisji.

Komisja dokona przeglądu unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej, ze szczególnym naciskiem na jej znaczenie dla zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Umocnienie więzi handlowych i inwestycyjnych UE z nowymi ośrodkami wzrostu na świecie ma nie tylko podstawowe znaczenie dla zatrudnienia, wzrostu i większej produktywności w UE, lecz również istotny wpływ na politykę sąsiedztwa i rozwoju, jak również na uczestnictwo UE w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Państwa członkowskie stoją przed trudnym wyzwaniem zapewnienia większej aktywności zawodowej obywateli oraz dopilnowania, by pracownicy mieli kwalifikacje potrzebne do rozwoju kariery i umożliwiające im dostosowanie się do przyszłych potrzeb rynku pracy. W tym celu Komisja przedstawi pakiet środków przyczyniających się do zwiększenia integracji na rynku pracy i promowania umiejętności.

Odpowiednie prawodawstwo UE oraz jego skuteczne wdrażanie mogą mieć poważny wpływ na zatrudnienie, wzrost gospodarczy i innowacje. Ekoprzemysł i ekoinnowacje stanowią obecnie jedną trzecią światowego rynku zielonych technologii, którego wartość wynosi bilion euro, a do 2020 r. ma się podwoić. Zmieniony wniosek w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym wzmocni ten trend, przyczyniając się do zielonego wzrostu. W tym zakresie ważne jest, abyśmy uzgodnili wspólne odpowiednio ambitne cele, jakie chcemy osiągnąć, a jednocześnie nie narzucali państwom członkowskim możliwych sposobów ich realizacji. Dzięki temu łatwiej będzie przełożyć propozycje na konkretne działania w terenie.

UE posiada dobrze rozwinięty system regulacji. Ponowne skoncentrowanie się na ich wdrażaniu oraz znalezienie synergii istniejących przepisów mogłoby szybko przynieść rezultaty, stwarzając nowe możliwości dla zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Oprócz przeglądu obowiązujących przepisów pod kątem ich adekwatności Komisja podejmie również współpracę z państwami członkowskimi w celu zagwarantowania, by istniejący korpus prawa UE został w maksymalnym stopniu wykorzystany w zakresie możliwości stymulowania wzrostu gospodarczego. Będzie to najwyższym priorytetem w wielu obszarach naszej pracy, takich jak rolnictwo, rybołówstwo, cła, usługi finansowe oraz jednolity rynek, by wymienić choć kilka przykładów.

2. Połączony jednolity rynek cyfrowy

Jednolity rynek cyfrowy jest jednym z kluczowych elementów zdolnych zapewnić nową dynamikę całej gospodarce europejskiej, sprzyja bowiem tworzeniu nowych miejsc pracy, wzrostowi, innowacjom i postępowi społecznemu. Informatyzacja objęła wszystkie obszary gospodarki i społeczeństwa. Ze względu na obywateli i przedsiębiorców Unia musi być jednym z liderów rewolucji cyfrowej. Bariery informatyczne to bariery dla zatrudnienia, dobrobytu i postępu.

Komisja przygotowuje obecnie strategię, w której wskaże najważniejsze wyzwania w zakresie urzeczywistnienia bezpiecznego, rzetelnego i dynamicznego jednolitego rynku cyfrowego. Złoży się na nią sześć zasadniczych elementów: budowanie zaufania, eliminacja ograniczeń, zapewnienie dostępu i połączeń, tworzenie gospodarki cyfrowej, promowanie społeczeństwa informacyjnego oraz inwestycje w światowej klasy badania naukowe i innowacje w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W 2015 r. w ramach strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego Komisja będzie dążyć do zakończenia trwających negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie wniosków takich jak wspólne europejskie przepisy o ochronie danych i rozporządzenie w sprawie łączności na całym kontynencie. Przedstawi również nowe inicjatywy – ustawodawcze i nieustawodawcze – mające zagwarantować, że ambitne cele w zakresie jednolitego rynku cyfrowego będą adekwatne do istniejących wyzwań. W tym kontekście Komisja przede wszystkim uzupełni regulacje w dziedzinie telekomunikacji, zmodernizuje ustawodawstwo w zakresie praw autorskich oraz audiowizualnych usług medialnych, uprości przepisy dotyczące zakupów dokonywanych przez konsumentów online i zakupów cyfrowych, ułatwi handel elektroniczny, zwiększy bezpieczeństwo cybernetyczne oraz uwzględni digitalizację w poszczególnych dziedzinach polityki.

 

3. Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu

Niezawodne dostawy energii po przystępnych cenach stanowią dla wszystkich najwyższy priorytet. Komisja przyjmie ramy strategiczne dla unii energetycznej określające główne działania, które należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, zmniejszenia zależności od importu z państw trzecich, dalszej integracji krajowych rynków energii i zwiększenia uczestnictwa konsumentów, poprawy wydajności energetycznej[8], dekarbonizacji koszyka energetycznego oraz promowania badań naukowych i innowacji w dziedzinie energii.

Działania UE plasują się na czele światowych wysiłków na rzecz zwalczania globalnego ocieplenia. Komisja określi wizję i oczekiwania UE w ramach przygotowań do konferencji stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), która odbędzie się w Paryżu pod koniec 2015 r. Przedstawi również pierwsze wnioski ustawodawcze mające na celu wdrożenie pakietu klimatyczno-energetycznego na okres do 2030 r.

Komisja będzie kontynuować starania na rzecz poprawy ram regulacyjnych w zakresie połączonych, pewnych i bezpiecznych usług transportowych o ograniczonej emisji gazów cieplarnianych.

4. Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysłowej

Jednolity rynek jest jednym z największych atutów Europy – należy jeszcze skuteczniej wykorzystać jego potencjał, aby tworzyć miejsca pracy i zwiększyć konkurencyjność Europy na rynku światowym. Komisja przedstawi strategię rynku wewnętrznego w celu określenia nowych możliwości korzystania z tego potencjału.

Rynek wewnętrzny jest również podstawą siły przemysłowej oraz zdolności produkcyjnej Europy, które należy zwiększyć jeszcze bardziej. Wzrost inwestycji w infrastrukturę, MŚP i spółki o średniej kapitalizacji, poprawa otoczenia regulacyjnego oraz wspieranie innowacji przedsiębiorstw, np. za pomocą programu „Horyzont 2020”, należą do ważnych obszarów działań. Stoimy przed poważnymi wyzwaniami w dziedzinie lotnictwa. Komisja zbada możliwe sposoby poprawy warunków działania w tym sektorze poprzez zwiększenie jego konkurencyjności.

Komisja pragnie pomóc państwom członkowskim w ograniczaniu bezrobocia poprzez reformy strukturalne oraz wspieranie tworzenia miejsc pracy i środki zwiększające zdolność do zatrudnienia. Komisja szuka sposobów inwestowania w wiedzę i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem słabszych grup społecznych takich jak bezrobotna młodzież lub długotrwale bezrobotni. Ważne jest, by wspierać mobilność pracowników, szczególnie w przypadku stale nieobsadzonych miejsc pracy oraz niedopasowania umiejętności, również w kontekście transgranicznym, wspierając jednocześnie organy krajowe w walce z nadużyciami i nieuczciwymi roszczeniami.

Ukończenie i wdrożenie na szeroką skalę przeglądu finansowych ram prawnych w odpowiedzi na kryzys finansowy, w tym wdrożenie nowych przepisów dotyczących nadzoru oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków pozostają ważną dziedziną prac Komisji. Ramy prawne zostaną dodatkowo wzmocnione dzięki wnioskowi w sprawie zarządzania w sytuacji kryzysowej oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podmiotów o znaczeniu systemowym innych niż banki. Komisja zamierza rozpocząć prace przygotowawcze dotyczące dalszych korzyści, jakie jednolity rynek detalicznych usług finansowych może przynieść konsumentom.

Komisja przedstawi plan działania na rzecz utworzenia unii rynków kapitałowych: zbada sposoby ograniczenia fragmentacji na tych rynkach, dywersyfikacji źródeł finansowania całej gospodarki, poprawy dostępu do finansowania dla MŚP oraz zwiększenia transgranicznego przepływu kapitału w ramach jednolitego rynku w celu wykorzystania kapitału w najbardziej wydajny sposób. W perspektywie średnioterminowej Komisja przedstawi propozycję ram na rzecz wysokiej jakości sekurytyzacji w Europie, które usprawnią ustandaryzowane informacje kredytowe dla MŚP, rozważy możliwości rozszerzenia udanych programów ofert na rynku niepublicznym w całej UE oraz dokona przeglądu dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych dla MŚP.

5. Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa

Aby utrzymać zaufanie obywateli do euro, przetrwać zawirowania na rynku oraz stworzyć warunki dla trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, należy w dalszym stopniu wzmocnić konstrukcję unii gospodarczej i walutowej. Po dokonaniu przeglądu przepisów dotyczących zarządzania gospodarczego i realizacji działań zmierzających do uproszczenia i usprawnienia procesu europejskiego semestru Komisja podjęła prace nad pogłębieniem unii gospodarczej i walutowej i przygotowuje wnioski w sprawie dalszych kroków na rzecz połączonej suwerenności w zakresie zarządzania gospodarczego. Wysiłkom tym będą towarzyszyć działania na rzecz ożywienia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach.

Nie naruszając kompetencji państw członkowskich w kwestii systemów opodatkowania, Komisja nasili starania, aby walczyć z unikaniem opodatkowania i oszustwami podatkowymi i zaspokoić społeczne wezwanie do zapewnienia sprawiedliwości i przejrzystości podatkowej. Opierając się na pracach OECD i grupy G-20 w zakresie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków, Komisja przedstawi plan działania obejmujący środki na szczeblu unijnym zmierzające do przejścia na system, w którym zyski generowane w danym kraju podlegają opodatkowaniu w tym samym kraju, również w przypadku gospodarki cyfrowej. Inicjatywa ta wymaga również porozumienia co do wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych. W związku z tym Komisja bardzo szybko przedstawi wniosek w sprawie automatycznej wymiany informacji między organami podatkowymi w odniesieniu do transgranicznych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Będzie ponadto ściśle współpracować z innymi instytucjami, zachęcając do przyjęcia podatku od transakcji finansowych oraz zaostrzonych przepisów dotyczących walki z praniem pieniędzy. Komisja będzie też kontynuować prace nad podatkiem VAT, w tym nad środkami zmierzającymi do zamknięcia luki podatkowej.

6. Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi

Handel jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Oprócz negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP) ze Stanami Zjednoczonymi Komisja aktywnie prowadzi wiele innych negocjacji dwustronnych, czemu towarzyszy silne wielostronne zobowiązanie względem WTO. Komisja podjęła już działania w celu zwiększenia przejrzystości w negocjacjach w sprawie TTIP[9] i będzie nadal dążyć do rozsądnej i zrównoważonej umowy, przy jednoczesnej ochronie europejskich norm w zakresie zdrowia, zabezpieczeń społecznych, środowiskowych i w zakresie ochrony danych, jak również swojej różnorodności kulturowej.

7. Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest wzajemne zaufanie

Obywatele oczekują od Unii sprawiedliwości, ochrony, uczciwości, praworządności oraz zdecydowanego stanowiska w walce z wszelkimi formami dyskryminacji. Komisja będzie nadal dążyła do tego, by Unia przystąpiła do europejskiej konwencji praw człowieka w świetle oczekiwanych zaleceń Trybunału. Będzie w dalszym ciągu nasilać walkę z przestępczością transgraniczną i terroryzmem oraz usprawniać współpracę sądową, aby zagwarantować korzyści obywatelom w całej UE oraz chronić unijny budżet przed nadużyciami finansowymi, m.in. kontynuując działania zmierzające do utworzenia niezależnej Prokuratury Europejskiej.

Komisja Europejska przykłada ogromną wagę do zapewniania równych szans osobom niepełnosprawnym przy pełnym poszanowaniu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przyjętej w ramach ONZ. Dotyczy to dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także innej infrastruktury i usług.

Komisja jest zaangażowana w promowanie równouprawnienia płci oraz umożliwienie większego udziału kobiet w rynku pracy. Komisja wycofa w ciągu sześciu miesięcy wniosek z 2008 r. w sprawie urlopu macierzyńskiego, jeśli odblokowanie negocjacji w jego sprawie nie będzie możliwe. Wycofanie wniosku umożliwiłoby przyjęcie nowego podejścia pozwalającego spojrzeć na to zagadnienie w szerszym kontekście, z uwzględnieniem współczesnych realiów społecznych oraz postępów w tej dziedzinie poczynionych przez państwa członkowskie.

Komisja przedstawi europejską agendę bezpieczeństwa, która ma służyć przeciwdziałaniu zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, takim jak przestępczość transgraniczna, cyberprzestępczość, terroryzm, zagraniczni bojownicy i radykalizacja postaw, aby pomóc UE chronić swoich obywateli, zachowując jednocześnie postawę otwartą na świat.

8. W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji

Aby uporać się z rosnącą presją na granicach zewnętrznych, Komisja przygotowuje europejski plan działania w dziedzinie migracji, który zapewni bardziej sprawiedliwe i odpowiedzialne podejście do legalnej migracji. Ma on uczynić z UE miejsce przyciągające osoby utalentowane i o wysokich kwalifikacjach. Towarzyszyć temu będą zdecydowane środki zwalczania nielegalnej migracji, handlu ludźmi i przemytu. Poprawa zarządzania migracją oznacza konieczność lepszego koordynowania polityki migracyjnej i zewnętrznej, zacieśnienie współpracy wewnętrznej i zewnętrznej oraz zapewnienie ochrony osobom potrzebującym. Działania te muszą się opierać na odpowiedzialności i solidarności. Należy też zapobiegać tragicznym wydarzeniom takim jak te, które powtarzają się na Morzu Śródziemnym.

9. Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej

Niedawne wydarzenia spowodowały, że na pierwszy plan wysunęły się wyzwania geopolityczne, zwłaszcza na wschodnich i południowych granicach UE. Unia Europejska potrzebuje skutecznej wspólnej polityki zagranicznej, lepszych mechanizmów umożliwiających przewidywanie wydarzeń i sprawne ustalanie jednolitego stanowiska wobec wspólnych wyzwań, jak również wspólnych działań, aby wykorzystać możliwości, których pełny potencjał możemy zrealizować jedynie razem. Europa musi współpracować w kwestiach bezpieczeństwa i obrony oraz rozwoju partnerstw strategicznych. Spójne i wspólne wykorzystanie wszystkich dostępnych Unii narzędzi, w tym jej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz systematycznego oddziaływania zewnętrznego polityki wewnętrznej, będzie niezbędne do realizacji unijnych celów politycznych na arenie międzynarodowej.

Komisja będzie priorytetowo traktować działania wspierające stabilną sytuację na granicach Europy. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest wspieranie państw sąsiadujących w realizacji reform demokratycznych i gospodarczych, w zapewnianiu praworządności, we wzmacnianiu zarządzania gospodarczego i konkurencyjności, w budowaniu zdolności instytucjonalnych i sprawnie funkcjonującej administracji publicznej oraz w zwiększaniu dobrobytu. Komisja dokona przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa oraz przedstawi propozycje na przyszłość. Jak podkreślono w wytycznych politycznych, otwarte już negocjacje w sprawie rozszerzenia będą kontynuowane (należy zwłaszcza utrzymać europejską perspektywę Bałkanów Zachodnich), jednakże w ciągu następnych pięciu lat nie dojdzie do dalszego rozszerzenia Unii.

UE osiąga dobre wyniki w zakresie współpracy międzynarodowej i w zapewnianiu wsparcia i pomocy na rzecz rozwoju w wielu częściach świata. Działania te obejmują promowanie praw człowieka we wszystkich działaniach zewnętrznych, podejmowanie kwestii nierówności oraz wspieranie równouprawnienia płci. Nasza polityka rozwojowa musi jednak być też stale dostosowywana do zmieniających się potrzeb krajów partnerskich w celu jak najlepszego wypełnienia naszych zobowiązań. Rok 2015 będzie Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju. Komisja będzie kontynuować prace nad celami zrównoważonego rozwoju po 2015 r. oraz rozpocznie dyskusję na temat przyszłych stosunków z krajami rozwijającymi się (po wygaśnięciu umowy z Kotonu). Pomagamy również w walce z wirusem Ebola. Będziemy w dalszym ciągu optymalizować wpływ naszej pomocy humanitarnej i poprawiać naszą zdolność do reagowania na sytuacje kryzysowe.

10. Unia demokratycznych zmian

Obywatele oczekują ulepszeń w zakresie działań podejmowanych przez Unię i w sposobie ich realizacji. Chcemy, by prace Komisji były prowadzone w możliwie otwarty sposób i będziemy współpracować z innymi instytucjami w celu zwiększenia rozliczalności i dostępności działań UE. Komisja wprowadziła nowe przepisy mające zapewnić pełną przejrzystość kontaktów między komisarzami i stowarzyszeniami lub osobami samozatrudnionymi[10]. Przedstawi również wnioski legislacyjne w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczącego obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości, by wszystkie instytucje europejskie w otwarty sposób informowały, kto ma wpływ na procesy decyzyjne.

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w wytycznych politycznych Komisja dokona przeglądu procesu decyzyjnego dotyczącego zatwierdzania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) w odpowiedzi na obawy obywateli i państw członkowskich w odniesieniu do istniejącego obowiązku prawnego Komisji, zgodnie z którym zatwierdza ona GMO w przypadkach, gdy większość państw członkowskich sprzeciwia się wnioskowi.

Komisja udoskonali swoje narzędzia w zakresie lepszych uregulowań prawnych, w szczególności narzędzia ewaluacji, oceny skutków oraz konsultacji społecznych. Określi także kolejne działania w ramach programu sprawności regulacyjnej. Zapewnienie bardziej skutecznego procesu legislacyjnego na poziomie UE wymaga zaangażowania wszystkich instytucji. Dalego też Komisja przedstawi wniosek dotyczący nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa. Aby zrealizować priorytety inwestycyjne oraz cele w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, wszystkie trzy instytucje muszą skuteczniej współpracować. Komisja prowadzi rozmowy z Parlamentem Europejskim i Radą na rzecz poprawy wspólnego programowania, które sprzyjałoby współodpowiedzialności za priorytety, dzięki czemu unijny plan działania realizowany byłby w najbardziej efektywny sposób, przy jednoczesnym poszanowaniu roli i prerogatyw każdej instytucji zapisanych w traktatach.

***

Po przyjęciu programu prac na 2015 r. Komisja pragnie współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą w celu określenia wykazu priorytetowych wniosków, w odniesieniu do których instytucje zobowiązują się do szybkich postępów i szybkiego przyjęcia. Dotyczy to w szczególności tych wniosków legislacyjnych, które są bezpośrednio związane z realizacją inicjatywy inwestycyjnej. Razem możemy sprawić, że tym razem będzie inaczej.

[1] Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych – Wytyczne polityczne dla następnej Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf).

[2] Zob. pkt 39 akapit drugi porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską: „Komisja przeprowadza przegląd wszystkich wniosków będących w toku na początku kadencji nowej Komisji w celu politycznego potwierdzenia lub wycofania tych wniosków, z należytym uwzględnieniem opinii wyrażonych przez Parlament”.

[3] COM(2014) 903.

[4] Aby podkreślić nowy początek, jaki wyznaczają obecna kadencja i program prac, w 2015 r. Komisja skupi swoje działania informacyjne na dziesięciu priorytetach wskazanych w wytycznych politycznych. Zob. pkt 2.4. dokumentu SEC(2013) 486 z dnia 23 września w sprawie komunikacji instytucjonalnej w związku z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020.

[5] Ogółem 452 wnioski złożone przez poprzednią Komisję czekają na rozpatrzenie.

[6] COM(2014) 903.

[7] COM(2010)2020 final.

[8] Komisja dokonuje obecnie przeglądu dyrektywy 2010/30/UE w sprawie etykiet efektywności energetycznej i zbada ewentualną potrzebę dostosowania istniejących sposobów działania, tak aby zakładane cele można było realizować w mniej inwazyjny sposób.

[9] C(2014)9052.

[10] C(2014)9051.

Załącznik I: Nowe inicjatywy

Nr || Tytuł || Rodzaj inicjatywy[1] || Opis zakresu i celów

Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji

1. || Plan inwestycyjny dla Europy: Legislacyjne działania następcze || Ustawodawcza || Działania następcze obejmują utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), promowanie współpracy z krajowymi bankami rozwoju i poprawę dostępu do finansowania dla MŚP.

2. || Promowanie integracji oraz zdolności do zatrudnienia na rynku pracy || Ustawodawcza/nieustawodawcza || Pakiet środków mający wspierać państwa członkowskie w działaniach zachęcających do podejmowania pracy, w szczególności przez osoby długotrwale bezrobotne i młode, oraz działaniach na rzecz zapewnienia wykwalifikowanej siły roboczej. Będzie on obejmować działania następcze w odniesieniu do wdrożenia inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wniosek w sprawie zalecenia Rady dotyczącego integracji osób długotrwale bezrobotnych, jak również środki na rzecz rozwijania umiejętności.

3. || Przegląd śródokresowy strategii „Europa 2020” || Nieustawodawcza || Udoskonalenie i aktualizacja strategii „Europa 2020” w oparciu o wnioski wyciągnięte z pierwszych czterech lat jej wdrażania oraz zagwarantowanie jej roli jako skutecznej pokryzysowej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie. Działania następcze w odniesieniu do niedawnych konsultacji społecznych.

Połączony jednolity rynek cyfrowy

4. || Pakiet dotyczący jednolitego rynku cyfrowego || Ustawodawcza/nieustawodawcza || Pakiet ma umożliwić konsumentom korzystanie z transgranicznego dostępu do usług cyfrowych, zapewnić przedsiębiorstwom równe warunki działania i stworzyć warunki rozwoju dynamicznej gospodarki cyfrowej i dynamicznego społeczeństwa cyfrowego. Będzie zawierał m.in. wnioski ustawodawcze dotyczące modernizacji praw autorskich.

Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu

5. || Ramy strategiczne dla unii energetycznej || Nieustawodawcza/ustawodawcza || Ramy strategiczne będą się skupiać na następujących kwestiach: bezpieczeństwo dostaw energii; integracja krajowych rynków energii; ograniczenie zapotrzebowania na energię w Europie; dekarbonizacja koszyka energetycznego oraz wspierania badań naukowych i innowacji w dziedzinie energii. Będą one obejmowały przegląd unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji jako części ram prawnych na okres po 2020 r.

6. || Komunikat dotyczący działań poprzedzających konferencję w Paryżu – wielostronna reakcja na zmianę klimatu || Nieustawodawcza || Celem jest określenie unijnej wizji i oczekiwań oraz wytłumaczenie ambicji partnerskich w kontekście porozumienia, które ma zostać zawarte w 2015 r., jak również określenie unijnego wkładu w następstwie konkluzji Rady z dnia 24 października 2014 r.

Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysłowej

7. || Rynek wewnętrzny – strategia na rzecz towarów i usług || Ustawodawcza/nieustawodawcza || Strategia określająca aktualne i zintegrowane podejście do jednolitego rynku w celu zapewnienia jego dalszej integracji, poprawy wzajemnego uznawania i normalizacji w kluczowych sektorach przemysłu i usług o największym potencjale gospodarczym, takich jak: usługi dla przedsiębiorstw, budownictwo, sprzedaż detaliczna, zawody regulowane, zaawansowane technologie produkcyjne oraz łączenie świadczenia usług i dostarczania towarów. Szczególny nacisk zostanie położony na sektor MŚP.

8. || Pakiet dotyczący mobilności pracowników || Ustawodawcza/nieustawodawcza || Pakiet ma służyć wspieraniu mobilności pracowników oraz zwalczaniu nadużyć poprzez lepszą koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, ukierunkowany przegląd dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz wzmocnienie sieci EURES.

9. || Unia rynków finansowych || Ustawodawcza/nieustawodawcza || Plan działania na rzecz lepszego finansowania gospodarki dzięki skuteczniejszym rynkowym instrumentom finansowym, w tym działaniom na rzecz ram dla wysokiej jakości sekurytyzacji.

10. || Ramy na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych innych niż banki || Ustawodawcza || Wniosek w sprawie stworzenia europejskich ram naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych o znaczeniu systemowym takich jak partnerzy centralni.

11. || Pakiet lotniczy || Ustawodawcza/nieustawodawcza || Pakiet będzie obejmował komunikat przedstawiający wyzwania i środki służące poprawie konkurencyjności unijnego sektora lotnictwa oraz przegląd rozporządzenia 216/2008 w sprawie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa

12. || Pakiet na rzecz pogłębienia unii gospodarczej i walutowej || Ustawodawcza/nieustawodawcza || Pakiet ten będzie wynikiem przeglądu najnowszych środków zarządzania gospodarczego („sześciopaku” i „dwupaku”), stworzy zachęty do reform strukturalnych i podejmie kwestię zewnętrznej reprezentacji unii gospodarczej i walutowej.

13. || Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wprowadzenia obowiązkowej wymiany informacji w odniesieniu do orzeczeń transgranicznych || Ustawodawcza || Wniosek przyczyni się do zapewnienia wymiany istotnych informacji między organami podatkowymi poszczególnych państw członkowskich na temat wykładni lub sposobu zastosowania przepisów prawnych w sytuacjach transgranicznych w odniesieniu do indywidualnych podatników.

14. || Plan działania na rzecz walki z uchylaniem się od opodatkowania i oszustwami podatkowymi, w tym komunikat w sprawie nowego podejścia do opodatkowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku w świetle globalnych zmian || Nieustawodawcza || W oparciu o prace OECD i grupy G-20 w zakresie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków plan działania obejmie środki na szczeblu unijnym zmierzające do przejścia na system, w którym zyski wypracowane w danym kraju podlegają opodatkowaniu w tym samym kraju, również w przypadku gospodarki cyfrowej. Celem komunikatu będzie stabilizacja podstawy opodatkowania osób prawnych w UE w celu zapewnienia sprawiedliwych warunków opodatkowania, w tym wznowienie prac nad wspólną skonsolidowaną podstawą opodatkowania osób prawnych.

Handel: Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi

15. || Strategia handlowa i inwestycyjna na rzecz zatrudnienia i wzrostu || Nieustawodawcza || Kompleksowy przegląd strategii UE w zakresie polityki handlowej, a w szczególności jej wkładu w tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje. Przegląd obejmie wszystkie aspekty polityki handlowej, w tym negocjacje dwustronne, kilkustronne i wielostronne, jak również środki autonomiczne. Uwzględni wytyczne polityczne we wszystkich tych obszarach na najbliższe pięć lat.

Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest wzajemne zaufanie

16. || Propozycje w sprawie sfinalizowania przystąpienia UE do EKPC || Ustawodawcza || Wnioski legislacyjne umożliwiające podpisanie, zawarcie i wdrożenie umowy o przystąpieniu do konwencji, w świetle oczekiwanych zaleceń Trybunału.

17. || Europejska agenda bezpieczeństwa || Nieustawodawcza || W komunikacie zaproponowana zostanie europejska agenda bezpieczeństwa na lata 2015–2020 na podstawie przeglądu działań bieżących oraz dzięki określeniu nowych działań, z uwzględnieniem pojawiających się zagrożeń.

W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji

18. || Europejski plan działań w dziedzinie migracji || Ustawodawcza/nieustawodawcza || Celem jest opracowanie nowego podejścia w dziedzinie legalnej migracji w celu uczynienia z UE atrakcyjnego miejsca przyciągającego osoby utalentowane i o wysokich kwalifikacjach, jak również w celu usprawnienia zarządzania migracją poprzez zacieśnienie współpracy z państwami trzecimi, promowanie solidarności i podziału obciążeń oraz zwalczanie nielegalnej migracji i przemytu. Plan działania obejmuje przegląd dyrektywy w sprawie niebieskiej karty – ogólnounijnego zezwolenia na pracę dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej

19. || Komunikat w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa || Nieustawodawcza || We wspólnym komunikacie Komisji i wysokiej przedstawiciel przedstawione zostaną wyniki przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa z myślą o nowych kierunkach polityki w następstwie konsultacji rozpoczętych w kontekście rocznego pakietu dotyczącego europejskiej polityki sąsiedztwa.

20. || Komunikat w sprawie celów zrównoważonego rozwoju po 2015 r. || Nieustawodawcza || Komunikat ma na celu określenie wspólnego stanowiska UE w sprawie globalnego partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Obejmuje on zarówno finansowe, jak i niefinansowe aspekty wdrażania tych celów, krajowe/międzynarodowe i publiczne/prywatne finansowanie, różne rodzaje partnerstw, ustalenia dotyczące monitorowania i rozliczalności oraz przegląd.

Unia demokratycznych zmian

21. || Wniosek dotyczący porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa || Nieustawodawcza || Wniosek w sprawie aktualizacji i wzmocnienia wspólnego porozumienia z Parlamentem Europejskim i Radą pod kątem lepszego stanowienia prawa.

22. || Wniosek dotyczący porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości || Nieustawodawcza || Wniosek w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego z Parlamentem Europejskim i Radą wzmocni otwartość i rozliczalność działań dzięki wprowadzeniu obowiązku korzystania z rejestru służącego przejrzystości wobec wszystkich grup interesu pragnących wpłynąć na proces decyzyjny dowolnej z trzech instytucji.

23. || Przegląd procesu podejmowania decyzji dotyczących GMO || Ustawodawcza || W ramach przeglądu rozważone zostaną możliwe zmiany przepisów w celu skuteczniejszego zagwarantowania, że opinia większości państw członkowskich jest brana pod uwagę.

[1] Rodzaj inicjatywy może zmienić się w zależności od wyników oceny skutków.

Załącznik III – Działania w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT)[1]

Nr || Tytuł || Rodzaj inicjatywy / cel REFIT || Opis

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

1. || Działanie horyzontalne, w ramach którego uznano pewną liczbę martwych aktów związanych ze wspólną polityką rolną za nieaktualne || Inicjatywa ustawodawcza: uchylenie || Celem tego działania jest formalne stwierdzenie, że akty, które nie mają już skutków prawnych, są nieaktualne, chociaż nie mogą one zostać uchylone ze względu na brak podstawy prawnej.

2. || Przepisy dotyczące etykietowania wołowiny || Ocena || Ocena rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 z 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97. Ocena obejmie wpływ przepisów dotyczących etykietowania wołowiny na łańcuch dostaw wołowiny, na handel i na konsumentów. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

3. || Szczególne działania dotyczące rolnictwa w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej (POSEI) Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego || Ocena || Sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady na podstawie odpowiednio art. 32 rozporządzenia (UE) nr 228/2013 i art. 20 rozporządzenie (UE) nr 229/2013 – w celu dokonania oceny wpływu szczególnych działań dotyczących rolnictwa w regionach najbardziej oddalonych Unii Europejskiej (POSEI) oraz szczególnych działań dotyczących rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego. Program POSEI zostanie poddany ocenie, po której w razie konieczności nastąpi ocena skutków w celu dokonania przeglądu polityki w tym zakresie. W toku. Rezultaty spodziewane są w 2016 r.

Polityka klimatyczna i energetyczna

4. || Dyrektywa 2003/66/WE zmieniająca dyrektywę 94/2/WE wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek typu domowego || Inicjatywa ustawodawcza: uchylenie || Dyrektywa nie ma już zastosowania ze względu na przyjęcie nowych aktów delegowanych.

5. || Dyrektywa 1999/9/WE zmieniająca dyrektywę 97/17/WE wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowego || Inicjatywa ustawodawcza: uchylenie || Dyrektywa nie ma już zastosowania ze względu na przyjęcie nowych aktów delegowanych.

6. || Dyrektywa 96/89/WE zmieniająca dyrektywę 95/12/WE wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowego || Inicjatywa ustawodawcza: uchylenie || Dyrektywa nie ma już zastosowania ze względu na przyjęcie nowych aktów delegowanych.

7. || Rozporządzenie Agencji Dostaw Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 5 maja 1960 r. określające sposoby równoważenia podaży i popytu w odniesieniu do rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych (Dz. U. P 32 z 11.5.1960) || Inicjatywa ustawodawcza: aktualizacja/przegląd || Aktualizacja/przegląd rozporządzenia.

8. || Rozporządzenie Agencji Dostaw Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zmieniające rozporządzenie Agencji Dostaw z dnia 5 maja 1960 r. określające sposoby równoważenia podaży i popytu w odniesieniu do rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych (Dz. U. L 193 z 25.7.1975) || Inicjatywa ustawodawcza: aktualizacja/przegląd || Aktualizacja/przegląd rozporządzenia.

9. || Decyzja Rady z dnia 7 listopada 1977 r. w sprawie ustanowienia celu wspólnotowego dla zmniejszenia zużycia pierwotnych źródeł energii w przypadku trudności w dostawach ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 1979 r. ustanawiającą szczegółowe zasady w celu wykonania decyzji Rady 77/706/EWG || Inicjatywa ustawodawcza: uchylenie || Decyzja jest nieaktualna, ponieważ za główne narzędzie reagowania w przypadku zakłóceń w dostawach ropy naftowej uznaje się uwolnienie zapasów interwencyjnych zgodnie z dyrektywą 2009/119/WE w sprawie zapasów ropy naftowej.

10. || Promowanie energii odnawialnej || Ocena || Ocena dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

11. || Geologiczne składowanie dwutlenku węgla || Ocena || Ocena dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

12. || Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla pochodzących z lekkich pojazdów dostawczych lub osobowych || Ocena || Ocena rozporządzeń 443/2009 i 510/2011 w sprawie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla pochodzących z lekkich pojazdów dostawczych lub osobowych. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

13. || Jakość paliw || Ocena || Dyrektywa 98/70/WE w sprawie jakości paliw. Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe

14. || Badanie przepisów dotyczących handlowych przekazów audiowizualnych dotyczących napojów alkoholowych || Badanie || Badania mające na celu ocenę, czy przepisy w sprawie handlowych przekazów audiowizualnych dotyczących napojów alkoholowych zapewniły odpowiedni poziom ochrony małoletnich. Badanie przyczyni się tym samym do oceny sprawności regulacyjnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (dyrektywa 2010/13/UE). Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

15. || Badanie na temat skuteczności współregulacji i samoregulacji w dziedzinie wspierania skutecznego stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych || Badanie || Badanie mające na celu ocenę zakresu, w jakim współregulacje i samoregulacje w dziedzinie wspierania skutecznego stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych mogą ograniczyć złożoność regulacji. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

16. || Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej || Ocena || Ocena dyrektywy 2002/58/WE dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej po osiągnięciu porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego ochrony danych. W toku, zakończenie przewidziano na 2016 r.

17. || Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych || Ocena || Ocena dyrektywy 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych. W toku, zakończenie przewidziano na 2016 r.

18. || Pakiet telekomunikacyjny || Ocena || Ocena pakietu telekomunikacyjnego z 2009 r. W toku, zakończenie przewidziano na 2016 r.

Sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła

19. || Podatek akcyzowy || Ocena || Ocena dyrektywa Rady 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego. Ocena obejmuje porozumienia prawne dotyczące transgranicznego przemieszczania wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji między przedsiębiorcami handlowymi i spółkami prowadzącymi sprzedaż na odległość. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

20. || Mały punkt kompleksowej obsługi || Ocena || Ocena wprowadzenia małego punktu kompleksowej obsługi (2008/8/WE). Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

Zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników

21. || Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji || Inicjatywa ustawodawcza: konsolidacja, uproszczenie || Konsolidacja trzech dyrektyw dotyczących informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji, z uwzględnieniem wyników konsultacji z partnerami społecznymi: dyrektywy 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej; dyrektywy Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych; dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów.

22. || Statystyki dotyczące przemysłu hutniczego || Inicjatywa ustawodawcza: uchylenie || Rozporządzenie (WE) nr 48/2004 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rocznych statystyk Wspólnoty dotyczących przemysłu hutniczego w latach 2003–2009 jest nieaktualne, gdyż odnośne dane nie są już gromadzone.

23. || Włączenie statystyk społecznych || Inicjatywa ustawodawcza: konsolidacja, uproszczenie || Konsolidacja i integracja przepisów w sprawie tworzenia europejskich statystyk dotyczących osób i gospodarstw domowych. Celem jest zapewnienie najlepszego wykorzystania informacji dostarczonych przez prywatne gospodarstwa domowe i osoby prywatne do zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie statystyk europejskich, utrzymując jednocześnie obciążenia związane z udzielaniem odpowiedzi na obecnym poziomie.

24. || Bezpieczeństwo i higiena pracy || Ocena || Ocena dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy oraz 23 dyrektyw powiązanych. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

25. || Praca w niepełnym wymiarze godzin i praca na czas określony || Ocena || Ocena dyrektywy 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotyczącej Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych /ETUC/. Dyrektywa 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC). Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

26. || Obowiązki w zakresie informowania || Ocena || Ocena dyrektywy Rady 91/533/WE w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy. Początek inicjatywy przewidziano na 2015 r., a zakończenie na 2016 r.

Środowisko, gospodarka morska i rybołówstwo

27. || Rozporządzenie w sprawie upoważnień do połowów || Inicjatywa ustawodawcza: przekształcenie || Wniosek dotyczący rozporządzenia zastępującego rozporządzenie (WE) nr 1006/2008 dotyczące upoważnień do połowów. Przekształcenie obecnego rozporządzenia dotyczącego upoważnień do połowów w celu uproszczenia obecnego systemu, harmonizacji bardzo zróżnicowanych wymagań dotyczących danych z państw członkowskich i poprawy skuteczności sankcji.

28. || Uproszczenie środków technicznych w celu ochrony organizmów morskich || Inicjatywa ustawodawcza: uproszczenie || Wniosek dotyczący uproszczonych ram środków technicznych zmieniający rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich.

29. || Rozporządzenia w sprawie oznakowania ekologicznego oraz systemu ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) || Kontrola sprawności || Kontrola sprawności: rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS); rozporządzenia nr 66/2010 w sprawie oznakowania ekologicznego UE. Celem kontroli sprawności jest analiza i ocena wkładu w konkurencyjność, zrównoważoną konsumpcję i produkcję. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

30. || Wspólna polityka rybołówstwa || Ocena || Ocena wpływu rozporządzenia w sprawie kontroli rybołówstwa (rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa) na wdrożenie zasad i celów wspólnej polityki rybołówstwa, od chwili jego wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

31. || Odpowiedzialność za środowisko || Ocena || Ocena dyrektywy 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Zgodnie z art. 18 dyrektywy Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat doświadczeń zdobytych w trakcie stosowania dyrektywy. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

32. || Woda pitna || Ocena || W komunikacie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right 2Water” Komisja zapowiedziała, że rozpocznie ogólnounijne konsultacje społeczne na temat dyrektywy w sprawie wody pitnej (dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Przeprowadzona w następstwie konsultacji ocena dostarczy informacji, czy prawodawstwo jest adekwatne do zakładanych celów oraz czy je osiąga. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

33. || Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) || Ocena || Ocena dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

34. || Natura 2000 (dyrektywy: ptasia i siedliskowa) || Kontrola sprawności || Kontrola sprawności: dyrektywy nr 2009/147/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W toku, zakończenie planowane na 2016 r.

35. || Hałas w środowisku || Ocena || Ocena dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. W art. 10 ust. 4 i art. 11 dyrektywy przewidziano, że regularnie co pięć lat Komisja przygotowuje sprawozdanie zawierające ocenę wdrożenia dyrektywy, podsumowanie zgłoszonych map i planów działania oraz ocenę potrzeby dalszych działań wspólnotowych. W toku, zakończenie planowane na 2016 r.

36. || Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) || Ocena || Ocena rozporządzenia (WE) nr 166/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę 91/689/EWG i 96/61/WE – zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisja co trzy lata publikuje sprawozdanie na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie. W toku, zakończenie planowane na 2016 r.

37. || Emisje lotnych związków organicznych – etap I (LZO I) || Ocena || Ocena dyrektywy 94/63/WE w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw. W ramach oceny szczególną uwagę zwróci się na wykrywanie i ocenę obciążeń regulacyjnych i określenie możliwości uproszczenia. Inicjatywa jest prowadzona równolegle z oceną dyrektywy LZO II. W toku, zakończenie planowane na 2016 r.

38. || Emisje lotnych związków organicznych – etap II (LZO II) || Ocena || Ocena dyrektywy 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Zgodnie z art. 7 dyrektywy LZO II do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja dokonuje przeglądu wdrażania tej dyrektywy, a w szczególności: · pułapu 100 m3 rocznie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 2 lit. b) powyższej dyrektywy oraz w art. 6 ust. 3 dyrektywy 94/63/WE; rejestru zgodności funkcjonujących systemów odzyskiwania oparów paliwa na etapie II; oraz · potrzeby instalacji automatycznego systemu monitorowania. Inicjatywa jest prowadzona równolegle z oceną dyrektywy LZO I. W toku, zakończenie planowane na koniec 4. kwartału 2016 r.

39. || Dzikie zwierzęta w ogrodach zoologicznych || Ocena || Ocena dyrektywy 1999/22/WE dotyczącej trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych. Początek inicjatywy przewidziano na 2015 r., a zakończenie na 2016 r.

40. || Dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA) || Ocena || Ocena dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 2001/42/WE) – zgodnie z art. 12 tej dyrektywy Komisja, począwszy od 2006 r., co siedem lat przygotowuje sprawozdania z jej stosowania i skuteczności. Drugie sprawozdanie z realizacji zaplanowane na 2016 r. obejmie ocenę stosowania i skuteczności dyrektywy w całej UE oraz ocenę możliwości uproszczenia; może prowadzić do oceny REFIT. Początek inicjatywy przewidziano na 2015 r., a zakończenie na 2016 r.

Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

41. || Dyrektywa 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego || Ocena || Ocena dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

42. || Międzynarodowe standardy rachunkowości || Ocena || Ocena rozporządzenia nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Celem jest ocena faktycznego wpływu 8 lat stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)[2] w UE w odniesieniu do początkowych celów regulacji Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

43. || Prawo żywnościowe || Kontrola sprawności || Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Celem kontroli sprawności jest ocena skuteczności, wydajności, spójności, adekwatności i wartości dodanej UE głównych narzędzi stosowanych w prawie żywnościowym (w szczególności ustawodawstwa opartego na badaniach naukowych, stosowania zasady ostrożności, zapobiegania oszustwom i informowania konsumentów, wymogów w zakresie autokontroli i śledzenia żywności, narzędzi do zarządzania alarmami, sytuacjami nadzwyczajnymi i kryzysowymi, EFSA). Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

44. || Dyrektywa 1999/45/WE w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych || Inicjatywa ustawodawcza: uchylenie || Dyrektywa zostanie uchylona w dniu 1 czerwca 2015 r. zgodnie z art. 60 rozporządzenia CLP (rozporządzenie (WE) nr 1272/2008).

45. || Prawo spółek || Inicjatywa ustawodawcza: ujednolicenie || Połączenie 7 dyrektyw dotyczących prawa spółek w jeden instrument, aby zwiększyć ich przejrzystość i czytelność (dyrektywy: 82/891, 2005/56, 2009/101, 2009/102, 2011/35, 2012/17, 2012/30). Celem połączenia kilku dyrektyw dotyczących prawa spółek w jeden instrument jest zwiększenie ich przejrzystości i czytelności.

46. || Ropa naftowa/sektor rafinacji ropy naftowej || Kontrola sprawności || Kontrola sprawności prawodawstwa UE mającego znaczenie dla przemysłu rafinacji ropy naftowej, na przykład dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, dyrektywy w sprawie jakości paliw, dyrektywy w sprawie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów, dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, dyrektywy w sprawie strategicznych rezerw ropy naftowej, dyrektywy w sprawie paliw żeglugowych, dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie jakości powietrza. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

47. || Przemysł chemiczny || Ocena łącznych kosztów || Ocena łącznych kosztów najważniejszych przepisów i polityk UE mających znaczenie dla europejskiego przemysłu chemicznego. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

48. || Stosowanie zasady wzajemnego uznania w odniesieniu do towarów || Ocena || Ocena zasady wzajemnego uznania oraz sposobu, w jaki jest ona stosowana w państwach członkowskich (art. 34 TFUE). Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

49. || Środki zaradcze w dziedzinie zamówień publicznych || Ocena || Ocena dyrektywy 2007/66/WE zmieniającej dyrektywy 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

50. || Dyrektywy w sprawie opakowań || Ocena || Ocena dyrektyw 75/107/EWG, 76/211/EWG i 2007/45/WE w sprawie opakowań. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

51. || Przedstawiciele handlowi || Ocena || Rynek wewnętrzny – ocena dyrektywy 86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

52. || Prawodawstwo w sprawie chemikaliów inne niż REACH[3] || Kontrola sprawności || Kontrole sprawności w odniesieniu do najważniejszych aktów prawnych dotyczących chemikaliów, które nie są objęte przepisami REACH, a także aspektów prawodawstwa mającego zastosowanie do przemysłu przetwórczego. Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

53. || Przydatność działań normalizacyjnych || Ocena || Ocena unijnych systemów normalizacyjnych. Celem jest ocena znaczenia europejskiego systemu normalizacyjnego ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej. Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

54. || Dyrektywa w sprawie maszyn || Ocena || Rynek wewnętrzny produktów – ocena dyrektywy 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

55. || Branże związane z leśnictwem || Ocena łącznych kosztów || Ocena łącznych kosztów regulacyjnych ponoszonych w związku z najważniejszymi aktami prawnymi i politykami UE przez branże związane z leśnictwem w UE (obróbka drewna, meblarstwo, przemysł celulozowy, papierniczy i poligraficzny), zwłaszcza w odniesieniu do marży zysku i międzynarodowej konkurencyjności. Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

56. || Szkoło/ceramika || Ocena łącznych kosztów || Ocena łącznych kosztów regulacyjnych ponoszonych w związku z najważniejszymi aktami prawnymi i politykami UE przez przemysł szklarski i ceramiczny w UE , zwłaszcza w odniesieniu do marży zysku i międzynarodowej konkurencyjności. Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

57. || Dyrektywa w sprawie opóźnień w płatnościach || Ocena || Ocena dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

58. || Branża budowlana || Kontrola sprawności (początkowo ocena łącznych kosztów) || Kontrola sprawności najważniejszych aktów prawnych UE, które mają wpływ na przedmiotowy sektor w zakresie rynku wewnętrznego i efektywności energetycznej. Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

Wymiar sprawiedliwości, konsumenci i równouprawnienie płci

59. || Dyrektywa 2006/114/WE dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej („dyrektywa w sprawie marketingu kierowanego do przedsiębiorstw”) || Inicjatywa ustawodawcza: uproszczenie || Dyrektywa w sprawie marketingu kierowanego do przedsiębiorstw uprości i zracjonalizuje zakres ochrony w transakcjach między przedsiębiorcami. Zajęto się w niej problemem wprowadzających w błąd praktyk marketingowych w internecie lub innych środków porozumiewania się na odległość. Korzyści, jakie dyrektywa w sprawie marketingu kierowanego do przedsiębiorstw przyniesie MŚP (ograniczenie kosztów związanych z wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi, w przypadku których MŚP nie są w stanie samodzielnie skutecznie dochodzić swoich praw), wynoszą 419–477 mln EUR rocznie.

60. || Równe traktowanie w dziedzinie zabezpieczenia społecznego || Ocena || Ocena przepisów dotyczących równego traktowania w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, obejmująca dyrektywę Rady 79/7/EWG w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

61. || Umowy timeshare, umowy o długoterminowe produkty wakacyjne, umowy odsprzedaży oraz wymiany || Ocena || Ocena dyrektywy 2008/122/WE w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

62. || Ramy prawne dotyczące praw konsumentów i reklamy || Kontrola sprawności || Kontrola sprawności aktów prawnych dotyczących praw konsumentów i reklamy, w tym: dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów; dyrektywy 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji; dyrektywy 93/13/WE w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

Migracje, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

63. || Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu || Inicjatywa ustawodawcza: ujednolicenie || Ujednolicenie rozporządzenia nr 539/2001 w sprawie wiz (14 poprawek) w następstwie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości spodziewanego w połowie 2015 r.

64. || Decyzja Rady (2000/642) z dnia 17 października 2000 r. dotycząca uzgodnień w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego państw członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji || Inicjatywa ustawodawcza: uchylenie || Współpraca między jednostkami analityki finansowej (FIU) w celach zapobiegawczych zostanie uregulowane proponowaną 4. dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (COM/2013/045). Praktyczny zakres stosowania przepisów dotyczących współpracy do celów egzekwowania prawa jest ograniczony i nie musi być utrzymywany.

65. || Wizowy system informacyjny || Ocena || Ocena rozporządzenia nr 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) oraz decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia wizowego systemu informacyjnego (VIS), rozporządzenia nr 810/2009 i decyzji nr 2008/633. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

66. || Nielegalny wjazd, tranzyt i pobyt || Ocena || Ocena dyrektywy 2002/90/WE definiującej ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu oraz decyzji ramowej Rady 2002/946/WSiSW w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu, mająca na celu pogodzenie skutecznego zwalczania przemytu z potrzebą uniknięcia kryminalizacji pomocy humanitarnej. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

67. || Frontex, w tym zespoły szybkiej interwencji na granicy || Ocena || Ocena rozporządzenia (WE) nr 2007/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

68. || Walka z przestępczością zorganizowaną || Ocena || Ocena decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

69. || Legalna migracja || Kontrola sprawności || Kontrola sprawności: dyrektywy 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (niebieska karta); dyrektywy 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi; dyrektywy 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim (jedno zezwolenie). Celem jest ocena sprawności obecnego dorobku prawnego w dziedzinie legalnej migracji i zaproponowanie możliwych zmian. Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

Handel

70. || Prawodawstwo dotyczące wymiany handlowej || Inicjatywa ustawodawcza: ujednolicenie / przekształcenie / uchylenie || Ujednolicenie, przekształcenie i uchylenie przepisów zmienionych dwoma rozporządzeniami upoważniającymi, które dostosowują prawodawstwo dotyczące wymiany handlowej do TFUE – rozporządzeniem (UE) nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. oraz rozporządzeniem (UE) nr 38/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.

71. || Przesuniecie handlu niektórymi podstawowymi produktami leczniczymi || Ocena || Ocena rozporządzenia (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

Transport

72. || Dyrektywa 2007/38/WE w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych w lusterka samochodowe || Inicjatywa ustawodawcza: uchylenie || Cel dyrektywy już osiągnięto: wszystkie pojazdy objęte obowiązkiem doposażenia (pojazdy, które zarejestrowano między dniem 1 stycznia 2000 r. a dniem 27 stycznia 2007 r.) są wyposażone w nowe lusterka.

73. || Uchylenie rozporządzenia nr 569/2008 zmieniającego rozporządzenie nr 11 (1960) w sprawie zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu || Inicjatywa ustawodawcza: uchylenie || Rozporządzenie to nie jest już konieczne – ze względu na rozwój technologii zostało zastąpione innymi przepisami.

74. || Uproszczenie wniosku zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i nr 1072/2009 dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. || Inicjatywa ustawodawcza: uproszczenie || Wniosek przyczyni się do doprecyzowania i uproszczenia niektórych przepisów rozporządzeń (WE) nr 1071/2009 i 1072/2009. Odpowiednie poprawki ułatwią państwom członkowskim wdrażanie przepisów i zapewnią ich bardziej jednolite stosowanie w całej UE. Przedmiotowe zmiany zmniejszą obciążenie administracyjne dla organów publicznych i podmiotów prywatnych.

75. || Transport kombinowany || Ocena || Ocena dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi – dyrektywa wprowadziła zachęty dla operacji transportu kombinowanego, głównie w drodze odstępstwa od ograniczeń i obowiązków nałożonych na mocy innych aktów prawnych (kabotaż, ciężar i wymiary).

76. || Portowe urządzenie odbiorcze || Ocena || Ocena dyrektywy 2000/59/WE w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów. Celem oceny jest kompleksowy przegląd funkcjonowania dyrektywy oraz ocena jej skuteczności i wydajności. Ocena powinna wskazać problemy, które można rozwiązać w drodze ewentualnego przeglądu dyrektywy w celu poprawy i uproszczenia ram prawnych i zmniejszenia kosztów regulacyjnych. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

77. || Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich || Kontrola sprawności || Kontrola sprawności: dyrektywy 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich; dyrektywy 2003/25/WE w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro; dyrektywy Rady 1999/35/WE w sprawie systemu obowiązkowych przeglądów dla bezpiecznej, regularnej żeglugi promów typu ro-ro i szybkich statków pasażerskich; dyrektywy Rady 1998/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty. Celem kontroli sprawności jest ocena szans na uproszczenie i usprawnienie istniejących ram, obejmujących przepisy krajowe, unijne i przepisy Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

78. || Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego || Ocena || Ocena dyrektywy 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Celem dyrektywy jest zachęcanie do lepszego wykorzystania procedur przetargowych prowadzących do wydajnego wykorzystania środków publicznych i promowanie bardziej ekologicznych pojazdów. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

79. || Bezpieczeństwo tuneli || Ocena || Ocena dyrektywy 2004/54/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej. Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

[1] Poprzez program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisja zapewnia, że dorobek prawny UE jest adekwatny do zakładanych celów. W ramach REFIT Komisja analizuje przepisy UE i wskazuje konieczne działania naprawcze. Działania te obejmują inicjatywy ustawodawcze na rzecz uproszczenia i zmniejszenia obciążeń regulacyjnych, uchylanie przepisów, które nie są już potrzebne, wycofywanie wniosków, które nie mają realnych szans na przyjęcie lub których pierwotne cele nie mogą już zostać osiągnięte. Obejmują również ewaluacje i kontrole sprawności w celu oceny adekwatności, spójności, wydajności, skuteczności i wartości dodanej prawodawstwa UE oraz określenia dalszych możliwości wprowadzenia uproszczeń i ograniczania obciążeń. Pierwszy zestaw działań opublikowano w październiku 2013 r., a drugi – w czerwcu 2014 r. Jak dotąd w ramach REFIT określono prawie 200 działań. Zebrano je w kompleksowej tablicy wyników opublikowanej w dniu 18 czerwca 2014 r. W ten sposób Komisja podaje informacje o podejmowanych działaniach, poczynionych postępach i osiąganych wynikach. Komisja z zadowoleniem przyjmuje też wkład wszystkich zainteresowanych stron i bierze pod uwagę ich uwagi i sugestie.

W programie prac Komisji na 2015 r. potwierdzono, które działania określone w ramach REFIT zostaną przeprowadzone w przyszłym roku. Niniejszy załącznik obejmuje wszystkie inicjatywy ustawodawcze podjęte w ramach REFIT (uproszczenie, ujednolicenie/przekształcenie, konsolidacja, uchylenie, aktualizacja/przegląd), które zgodnie z planem Komisja ma przyjąć w 2015 r., oraz wszystkie oceny i kontrole sprawności prowadzone w ramach REFIT, które są w toku lub których wyniki mają zostać opublikowane w 2015 r.

[2] http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx

[3] Oceną tą zarządzają również DG ds. Środowiska i DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa.

Załącznik IV: Prawodawstwo, które zaczyna obowiązywać w 2015 r.

Nr || Tytuł || Przedmiot || Data rozpoczęcia stosowania

Akty ustawodawcze

1. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 || Fundusze strukturalne w obszarze rolnictwa || 1.1.2015

2. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 || Struktury rolne || 1.1.2015

3. || Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) || Ochrona konsumentów || 1.1.2015

4. || Rozporządzenie Rady (UE) nr 713/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe || Cła: wspólnotowe kontyngenty taryfowe, wspólna taryfa celna || 1.1.2015

5. || Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (wersja przekształcona) (EBC/2013/38) || Polityka gospodarcza i pieniężna, unia gospodarcza i walutowa || 1.1.2015

6. || Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1074/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących instytucji świadczących żyro pocztowe przyjmujących depozyty od rezydentów strefy euro innych niż monetarne instytucje finansowe (wersja przekształcona) (EBC/2013/39) || Polityka gospodarcza i pieniężna, unia gospodarcza i walutowa || 1.1.2015

7. || Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1075/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (wersja przekształcona) (EBC/2013/40) || Polityka gospodarcza i pieniężna, unia gospodarcza i walutowa || 1.1.2015

8. || Rozporządzenie Rady (UE) nr 827/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Litwie || Unia gospodarcza i walutowa || 1.1.2015

9. || Rozporządzenie Rady (UE) 851/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Litwy || Unia gospodarcza i walutowa || 1.1.2015

10. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 || Unia gospodarcza i walutowa || 1.1.2015

11. || Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1072/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (wersja przekształcona) (EBC/2013/34) || Unia gospodarcza i walutowa, polityka gospodarcza i pieniężna || 1.1.2015

12. || Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2013/33) || Unia gospodarcza i walutowa, polityka gospodarcza i pieniężna, informacje i weryfikacja || 1.1.2015

13. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 || Polityka gospodarcza || 1.1.2015

14. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych || Środowisko || 1.1.2015

15. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 || Przepisy finansowe, polityka gospodarcza || 1.1.2015

16. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 || Swoboda przedsiębiorczości, rynek wewnętrzny – zasady || 1.1.2015

17. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1319/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) || Informacje i weryfikacja || 1.1.2015

18. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 752/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów || Zdrowie roślin || 1.1.2015

19. || Dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług || Podatek od wartości dodanej, opodatkowanie || 1.1.2015

20. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1148/2014 z dnia 28 października 2014 r. zmieniające załączniki II, VII, VIII, IX i X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii || Przepisy weterynaryjne || 1.1.2015

21. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 218/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające załączniki do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 i (WE) 854/2004 (dotyczących higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz urzędowych kontroli w odniesieniu żywności pochodzenia zwierzęcego) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 || Przepisy weterynaryjne, środki spożywcze || 1.1.2015

22. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych || Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne || 10.1.2015

23. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych || Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości || 11.1.2015

24. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony || Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne || 11.1.2015

25. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego || Transport || 2.3.2015

26. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) || Swoboda przedsiębiorczości || 31.3.2015

27. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) || Rynek wewnętrzny, swoboda przedsiębiorczości || 31.3.2015

28. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2014 z dnia 18 września 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych || Rynek wewnętrzny – zasady, ochrona konsumentów || 16.4.2015

29. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do związków chromu VI || Ochrona konsumentów || 1.5.2015

30. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1126/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości asulamu, cyjanamidu, dichloranu, flumioksazyny, flupirsulfuronu metylowego, pikolinafenu i propizochloru w określonych produktach lub na ich powierzchni || Ochrona konsumentów, zdrowie roślin || 13.5.2015

31. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin || Zbliżenie przepisów, rynek wewnętrzny – zasady, bariery techniczne || 1.6.2015

32. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin || Zatrudnienie || 1.6.2015

33. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE || Środowisko || 1.6.2015

34. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin || Środowisko, bariery techniczne, przemysł || 1.6.2015

35. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych || Swoboda przedsiębiorczości || 21.6.2015

36. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/56/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych i ogniwach guzikowych o niskiej zawartości rtęci, oraz uchylająca decyzję Komisji 2009/603/WE || Środowisko || 1.7.2015

37. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1003/2014 z dnia 18 września 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych || Rynek wewnętrzny – zasady, ochrona konsumentów || 1.7.2015

38. || Dyrektywa 2014/49/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów || Swoboda przedsiębiorczości, zbliżanie przepisów || 4.7.2015

39. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE || Ochrona konsumentów || 9.7.2015

40. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości || Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, swobodny przepływ osób || 20.7.2015

41. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG || Swoboda przedsiębiorczości || 20.7.2015

42. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową || Polityka azylowa, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne || 21.7.2015

43. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej || Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, polityka azylowa || 21.7.2015

44. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 || Rolnictwo || 1.8.2015

45. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego || Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne || 17.8.2015

46. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycząca ataków na systemy informatyczne i zastępująca decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW || Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne || 4.9.2015

47. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej || Środowisko || 14.9.2015

48. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych || Energia, rynek wewnętrzny – zasady || 1.10.2015

49. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów || Środowisko || 12.10.2015

50. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 || Energia, rynek wewnętrzny – zasady || 1.11.2015

51. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007 || Transport || 15.11.2015

52. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW || Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne || 16.11.2015

53. || Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 || Rolnictwo i rybołówstwo || 1.12.2015

54. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1332/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi korzystania z przestrzeni powietrznej i procedury operacyjne w celu zapobiegania kolizjom w powietrzu || Transport, telekomunikacja || 1.12.2015

55. || Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (wersja przekształcona) || Kultura || 19.12.2015

56. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych || Ochrona konsumentów || 27.12.2015

57. || Dyrektywa Rady określająca wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi || Zdrowie || 28.12.2015

58. || Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością || Rynek wewnętrzny – zasady, środki spożywcze || 31.12.2015

Akty wykonawcze i delegowane

59. || Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności || Fundusze strukturalne w obszarze rolnictwa || 1.1.2015

60. || Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1001/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej || Struktury rolne || 1.1.2015

61. || Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 641/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej || Struktury rolne || 1.1.2015

62. || Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej || Wspólna taryfa celna || 1.1.2015

63. || Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1130/2014 z dnia 22 października 2014 r. otwierające na rok 2015 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 || Wspólna taryfa celna, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) || 1.1.2015

64. || Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 400/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2015, 2016 i 2017, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości || Ochrona konsumentów, środki spożywcze, zdrowie roślin || 1.1.2015

65. || 2013/188/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań dotyczących niedyskryminacyjnych kontroli przeprowadzanych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2098) || Rynek wewnętrzny – zasady || 1.1.2015

66. || Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1015/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 154/2013 || Systemy preferencyjne || 1.1.2015

67. || Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych || Transport || 1.1.2015

68. || Rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej || Transport || 1.1.2015

69. || Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia usług || Podatek od wartości dodanej, opodatkowanie || 1.1.2015

70. || 2014/288/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 maja 2014 r. w odniesieniu do standardowych wymagań w zakresie sprawozdawczości odnoszącej się do współfinansowanych przez Unię krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania określonych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych i uchylająca decyzję 2008/940/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2976) || Przepisy weterynaryjne || 1.1.2015

71. || 2014/802/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca decyzje 2010/470/UE i 2010/472/UE w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt w zakresie trzęsawki na potrzeby handlu i przywozu do Unii zarodków owiec i kóz || Przepisy weterynaryjne || 1.1.2015

72. || 2014/798/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca załącznik F do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do formatu wzorów świadectw zdrowia dla wewnątrzunijnego handlu bydłem i trzodą chlewną oraz dodatkowych wymogów zdrowotnych dotyczących włośnia krętego w odniesieniu do wewnątrzunijnego handlu świniami domowymi || Przepisy weterynaryjne || 1.1.2015

73. || Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 687/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia środków ochrony lotnictwa, równoważności norm ochrony oraz środków ochrony w zakresie ładunków i poczty || Transport || 1.3.2015

74. || Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu || Środki spożywcze || 1.4.2015

75. || Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 || Transport || 21.5.2015

76. || Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich || Transport || 16.6.2015

77. || Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 870/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie kryteriów w odniesieniu do wnioskodawców składających wnioski o przyznanie zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej || Transport || 16.6.2015

78. || Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 699/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie projektu wspólnego logo umożliwiającego identyfikację osób oferujących ludności produkty lecznicze w sprzedaży na odległość oraz w sprawie technicznych, elektronicznych i kryptograficznych wymogów umożliwiających sprawdzenie autentyczności wspólnego logo || Zdrowie publiczne, rynek wewnętrzny – zasady || 1.7.2015

79. || 2014/672/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu, na jaki wyznaczony został organ weryfikujący skuteczność działania w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej || Transport || 1.7.2015

80. || Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 886/2013 z dnia 15 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do danych i procedur dotyczących dostarczania bezpłatnie użytkownikom, w miarę możliwości, minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym || Informacje i weryfikacja, transport || 1.10.2015

81. || Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 885/2013 z dnia 15 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę w sprawie ITS Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zapewniania usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych parkingach dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych || Transport || 1.10.2015

Załącznik II: Wykaz rozpatrywanych wniosków, które zostały wycofane lub zmienione

Wnioski, które wycofano lub zmieniono z powodu innego niż utrata aktualności, zaznaczono wytłuszczonym drukiem.

Nr || COM/międzyinstytucjonalny numer referencyjny || Tytuł || Przyczyny wycofania/wprowadzenia zmian

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

1. || COM/2010/0537 2010/0266/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) || Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr 1305/2013.

2. || COM/2010/0539 2010/0267/COD || Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników || Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr 1307/2013 – reformy WPR.

3. || COM/2010/0745 2010/0365/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr …/.. z dnia […] r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008 || Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr 1306/2013 – reformy WPR.

4. || COM/2010/0738 2010/0354/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych || Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr 1308/2013 – reformy WPR.

5. || COM/2010/0759 2010/0364/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych || Wniosek włączony do wniosku COM(2014)0180 przyjętego w dniu 19 marca 2014 r.

6. || COM/2010/0761 2010/0366/COD  || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji || Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr 1306/2013 – reformy WPR.

7. || COM/2010/0799 2010/0385/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) || Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr 1308/2013 – reformy WPR.

8. || COM/2011/0193 2011/0075/NLE || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat, refundacji i cen związanych z jednolitą wspólną organizacją rynków rolnych || Nieaktualny. Cele wniosku przejęła reforma WPR.

9. || COM/2011/0663 2011/0290/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich || Wniosek upadł, gdyż jego treść ujęto we wniosku 2013/0398/COD.

10. || COM/2013/0159 2013/0087/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013 || Nieaktualny. W dniu 30 czerwca 2013 r. wniosek upadł zgodnie z art. 18 rozporządzenia nr 1290/2005.

11. || COM/2013/0521 2013/0247/COD  || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) || Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr 1310/2013 – reformy WPR.

12. || COM/2014/0032 2014/0014/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych || Cały program zostanie oceniony pod względem pomocniczości, proporcjonalności i kwestii lepszych uregulowań prawnych w ramach uproszczenia WPR. W międzyczasie Komisja zaleca współprawodawcom wstrzymanie prac nad wnioskiem zmieniającym z 2013 r.

13. || COM/2014/0175 2014/0097/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 || W dniu 30 czerwca 2014 r. wniosek upadł zgodnie z art. 26 rozporządzenia nr 1306/2013. Treść włączono do rozporządzenia wykonawczego Komisji, które w międzyczasie przyjęto (COM/879/2014).

14. || COM/2014/0180 2014/0100/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 || Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu sześciu miesięcy, wniosek zostanie wycofany i zastąpiony nową inicjatywą.

Budżet i zasoby kadrowe

15. || COM/2004/0509 2004/0172/COD || Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczącego wzajemnej pomocy administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem || Nowy wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego przyjęto w lipcu 2012 r. – COM(2012)0363.

16. || COM/2010/0071 2010/0047/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich || Nieaktualny. Nowe rozporządzenie finansowe nr 966/2012 przyjęto w dniu 26 października 2012 r.

17. || COM/2010/0072 2010/0048/APP || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2007–2013   || Nieaktualny. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013 można już wycofać.

18. || COM/2012/0754 2012/0350/NLE || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur || Nieaktualny. W kwietniu 2014 r. przyjęto rozporządzenie nr 423/2014.

Polityka klimatyczna i energetyczna

19. || COM/2011/0518 2011/0225/NLE || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY ustanawiające wspólnotowy system rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych || Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia. Chociaż w grudniu 2013 r. Parlament Europejski wydał pozytywną opinię, poparcie w Radzie było niewystarczające do osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku.

Sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła

20. || COM/0098/0030 1998/0025/CNS || Wniosek: DYREKTYWA RADY w sprawie opodatkowania osobowych pojazdów silnikowych przywożonych na stałe do drugiego państwa członkowskiego w ramach przeniesienia miejsca zamieszkania lub używanych czasowo w państwie członkowskim innym niż państwo rejestracji || Wniosek pochodzi z 1998 r.; brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia w kwestiach merytorycznych.

21. || COM/2002/0456 2002/0246/CNS || Wniosek: DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 77/270/Euratom upoważniającą Komisję do emisji pożyczek Euratom w celu udziału w finansowaniu elektrowni jądrowych || Wniosek Komisji przedstawiony w 2002 r. i blokowany w Radzie przez ponad dziesięć lat (decyzja podejmowana na mocy Traktatu EURATOM wymaga jednomyślności, której nie osiągnięto).

22. || COM/2002/0457 2002/0246/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 77/271/Euratom w sprawie wykonania decyzji 77/270/Euratom upoważniającej Komisję do emisji pożyczek w ramach Euratom w celu udziału w finansowaniu elektrowni jądrowych || Wniosek Komisji przedstawiony w 2002 r. i blokowany w Radzie przez ponad dziesięć lat (decyzja podejmowana na mocy Traktatu EURATOM wymaga jednomyślności, której nie osiągnięto).

23. || COM/2005/0261 2005/0130/CNS || Wniosek: DYREKTYWA RADY w sprawie podatków związanych z samochodami osobowymi || Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia. Wniosek pochodzi z 2005 r. i nie jest już przedmiotem dyskusji w Radzie; ostatni kompromisowy tekst pochodzi z 2007 r.

24. || COM/2006/0486 2006/0165/CNS || Wniosek: DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 92/84/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych || Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia. Ostatnie rozmowy w Radzie na temat wniosku miały miejsce w 2010 r.

25. || COM/2010/0032 2010/0018/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką Turcji dotyczącej handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, w odniesieniu do zmiany załącznika II do protokołu 1 do tej umowy, po wejściu w życie Systemu Zharmonizowanego 2007 || Nieaktualny.

26. || COM/2010/0034 2010/0019/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia w ramach Rady Stowarzyszenia w odniesieniu do zmiany załącznika II do protokołu 3 do decyzji nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie warunków handlu produktami rolnymi, dotyczącego wykazu procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać status pochodzenia, po wejściu w życie Systemu Zharmonizowanego 2007 || Nieaktualny.

27. || COM/2010/0778 2010/0378/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia utworzonej Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w sprawie zmian Protokołu 4 do tego Układu dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej               || W wyniku przystąpienia Chorwacji do UE wniosek jest nieaktualny.

28. || COM/2011/0169 2011/0092/CNS || Wniosek: DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej        || Negocjacje w Radzie doprowadziły do powstania projektu tekstu kompromisowego, który w żaden sposób nie oddaje istoty wniosku Komisji. Ponadto w Radzie nie osiągnięto porozumienia nawet w sprawie tekstu kompromisowego.

Zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników

29. || COM/2014/0239 2014/0131/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na 103. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, dotyczącego Zalecenia uzupełniającego Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 29 dotyczącą pracy przymusowej lub obowiązkowej z 1930 r. || Wniosek jest nieaktualny, gdyż Konferencja, której dotyczył wniosek w sprawie stanowiska, które miało zostać zajęte na mocy art. 218 ust. 9 TFUE, odbyła się, zanim Rada przyjęła proponowaną decyzję.

Środowisko, gospodarka morska i rybołówstwo

30. || COM/2009/0189 2009/0057/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY ustanawiające plan długoterminowy dotyczący zachodniego stada ostroboka pospolitego oraz połowów eksploatujących to stado || Wniosek został zastąpiony wejściem w życie obowiązku wyładunku przewidzianego reformą wspólnej polityki rybołówstwa.

31. || COM/2009/0399 2009/0112/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY ustanawiające plan długoterminowy dotyczący stada sardeli w Zatoce Biskajskiej oraz połowów eksploatujących to stado || Wniosek został zastąpiony wejściem w życie obowiązku wyładunku przewidzianego reformą wspólnej polityki rybołówstwa.

32. || COM/2010/0572 2010/0290/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie zawarcia protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji || Po negatywnym wyniku głosowania w sprawie protokołu w Kongresie Sfederowanych Stanów Mikronezji nie wydaje się, by wniosek nadal stanowił realną podstawę do zawarcia protokołu. W związku z tym należy go wycofać.

33. || COM/2012/0155 2012/0077/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów || Wniosek został zastąpiony wnioskiem w sprawie wielogatunkowego planu zarządzania dotyczącego Morza Bałtyckiego (COM/2014/0614).

34. || COM/2012/0471 2012/0232/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie pewnych środków technicznych i kontrolnych w cieśninie Skagerrak oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 oraz rozporządzenie (WE) nr 1342/2008 || Większa część wniosku dotyczyła wprowadzenia obowiązku wyładunku, który jest obecnie objęty zakresem art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W odniesieniu do pozostałej części wniosku brak perspektyw na osiągnięcie postępów.

35. || COM/2012/0591 2012/0285/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych        || Wniosek został zastąpiony wnioskiem w sprawie wielogatunkowego planu zarządzania dotyczącego Morza Bałtyckiego (COM/2014/0614).

36. || COM/2013/0300 2013/0153/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma być zajęte na forum HELCOM i IMO w sprawie uznania Morza Bałtyckiego za obszar kontroli emisji tlenków azotu (NECA) || Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia.

37. || COM/2013/0920 2013/0443/COD || Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE ||  Wniosek należy zmienić w ramach legislacyjnych działań następczych w związku z pakietem klimatyczno-energetycznym do roku 2030.

38. || COM/2014/0397 2014/0201/COD || Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego                28.10.2014 || Wycofanie i zastąpienie do końca 2015 r. przez nowy, bardziej ambitny wniosek mający na celu wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Europejska polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia

39. || COM/2008/0308 2008/0095/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa || Nieaktualny. Parlament Europejski wystąpił o wycofanie wniosku.

40. || COM/2012/0092 2012/0041/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w Radzie Stowarzyszenia UE–Turcja || Nieaktualny.

41. || COM/2012/0133 2012/0063/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 4 (Reguły pochodzenia) do Porozumienia EOG || Przygotowywany jest nowy wniosek.

42. || COM/2012/0329 2012/0159/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) || Nieaktualny. Rozporządzenie nr 1085/2006 (rozporządzenie IPA I) wygasło z końcem 2013 r. i z początkiem 2014 r. zostało zastąpione przez nowy instrument (IPA II).

Sprawy zagraniczne i polityka bezpieczeństwa

43. || COM/2005/0281 2005/0121/CNS || Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Protokołu do Porozumienia ramowego o handlu i współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Korei z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej || Nieaktualny. Umowa ramowa o handlu i współpracy została uchylona na mocy art. 43 umowy ramowej UE–Korea z 2010 r. (Dz.U. L 20/14 z 23.1.2013).

44. || COM/2013/0289 2013/0155/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony || Wniosek przepadł z powodu dynamicznego rozwoju sytuacji – układ o stowarzyszeniu podpisano w 2014 r. na podstawie nowych decyzji Rady.

45. || COM/2013/0653 || Zalecenie: DECYZJA RADY zatwierdzająca zawarcie przez Komisję w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony || Wniosek przepadł z powodu dynamicznego rozwoju sytuacji – układ o stowarzyszeniu zawarto w 2014 r. na podstawie nowej decyzji Rady.

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

46. || COM/2007/0090 2007/0037/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE zmieniające rozporządzenie nr 852/2004/WE w sprawie higieny środków spożywczych || Już nieaktualny. Pierwotnie wniosek miał na celu pozwolenie MŚP na odstępstwo od wymogów UE dotyczących producentów żywności i stosowania przez nich samokontroli (HACCP) w swoich procesach produkcyjnych, został jednak jednogłośnie odrzucony przez Radę (26 państw było przeciw, a jedno wstrzymało się od głosu). W międzyczasie opublikowano wytyczne w sprawie stosowania HACCP, skierowane do sprzedawców detalicznych i innych MŚP oraz obejmujące narzędzia dotyczące elastyczności i uproszczeń. Wycofanie objęte komunikatem REFIT z czerwca 2014 r.

47. || COM/2013/0262 2013/0137/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) || Po odrzuceniu wniosku w 1. czytaniu w kwietniu 2014 r. Parlament Europejski zwrócił się do Komisji pismem D(2014)41887 przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2014 r. z prośbą o wycofanie wniosku.

Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

48. || COM/2010/0371 2010/0199/COD || Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów          || Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia. Dyskusje przerwano zarówno na forum Rady, jak i Parlamentu Europejskiego. Wycofanie objęte komunikatem REFIT z czerwca 2014 r.

49. || COM/2012/0084 2012/0035/COD || Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotycząca przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego || Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia.

50. || COM/2012/0124 2012/0060/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich || Wniosek ma zostać zmieniony zgodnie z priorytetami nowej Komisji w celu uproszczenia procedur i skrócenia terminów postępowań oraz zmniejszenia liczby podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania.

51. || COM/2012/0241 2012/0124/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do negocjowania na konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie traktatu o handlu bronią (Nowy Jork, 2–27 lipca 2012 r.) kwestii wchodzących w zakres wyłącznych kompetencji Unii || Nieaktualny. Wniosek został zastąpiony przez inne decyzje, z których ostatnią jest decyzja Rady 2014/165/UE upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikacji, w interesie Unii Europejskiej, traktatu o handlu bronią (Dz.U. L 89 z 25.3.2014, s. 44).

52. || COM/2014/0085 2014/0043/NLE || Wniosek: ZALECENIE RADY w sprawie europejskich zasad jakości w turystyce || Wniosek napotkał na mniejszość blokującą w Radzie. Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia.

53. || COM/2014/0344 2014/0176/COD || Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rozpowszechniania w celach komercyjnych danych satelitarnych pochodzących z obserwacji Ziemi || Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu sześciu miesięcy, wniosek zostanie wycofany i zastąpiony nową inicjatywą.

Współpraca międzynarodowa i rozwój

54. || COM/2008/0244 2008/0270/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY zmieniająca wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia przez Wspólnotę Europejską Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r. || Nieaktualny. Podpisanie (zatwierdzenie) Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r. zatwierdzono decyzją Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 186/12). Od tego czasu UE jest oficjalnym członkiem Międzynarodowej Organizacji Kawy.

Stosunki międzyinstytucjonalne

55. || COM/2013/0451 2013/0218/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą || Kwestia ma zostać objęta nowym porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszych uregulowań prawnych.

56. || COM/2013/0452 2013/0220/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niektóre akty prawne w obszarze sprawiedliwości, przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą || Kwestia ma zostać objęta nowym porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszych uregulowań prawnych.

57. || COM/2013/0751 2013/0365/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej szereg aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą || Kwestia ma zostać objęta nowym porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszych uregulowań prawnych.

Wymiar sprawiedliwości, konsumenci i równouprawnienie płci

58. || COM/2008/0637 2008/0193/COD || Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią || Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu sześciu miesięcy, wniosek zostanie wycofany i zastąpiony nową inicjatywą. Wycofanie objęte komunikatem REFIT z czerwca 2014 r.

59. || COM/2010/0082 2010/0050/COD || Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym || Nieaktualny w związku z przyjęciem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym.

60. || COM/2011/0635 2011/0284/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży || Zmiana wniosku w celu pełnego uwolnienia potencjału handlu elektronicznego na jednolitym rynku cyfrowym.

61. || COM/2012/0035 2012/0022/APP || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie statutu fundacji europejskiej (FE) || Brak postępów w Radzie. Ponieważ wymagana jest jednomyślność, nie ma perspektyw na osiągnięcie porozumienia.

Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

62. || COM/2009/0102 2009/0033/CNS || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen || Wycofanie tego wniosku zapowiedziano we wniosku Komisji COM(2010)0624/ COM(2010)0559. Komisja nie przyjęła jednak (osobnego) formalnego aktu w sprawie wycofania wniosku. Formalnie wniosek nadal czeka na rozpatrzenie i w związku z tym należy go formalnie wycofać.

Badania, nauka i innowacje

63. || COM/2011/0931 2011/0460/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego na potrzeby projektu ITER (2014–2018) || Zastąpiony wnioskiem COM (2013)0607.

Handel

64. || COM/2011/0380 2011/0167/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi || Wniosek jest już nieaktualny, gdyż w lipcu 2012 r. Parlament Europejski nie wyraził zgody na zawarcie ACTA. Wycofanie wniosku potwierdzi, że nie planuje się dalszych kroków w sprawie zawarcia tej umowy.

Transport

65. || COM/2000/0802 2000/0326/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia funduszu odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem europejskich wód olejami oraz środków powiązanych || Wycofanie wniosku jest konieczne, gdyż ocena skutków i odpowiednie analizy są już nieaktualne. Wycofanie objęte komunikatem REFIT z czerwca 2014 r.

66. || COM/2005/0353 2005/0141/APP || Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych || Wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały umowę w sprawie wspólnego europejskiego obszaru lotniczego (2006/36/APP), która ma pierwszeństwo przed umową objętą wnioskiem.

67. || COM/2008/0700 || Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie podpisana protokołu zmieniającego Konwencję o żegludze na Dunaju z dnia 18 sierpnia 1948 r. (Konwencję belgradzką) || Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia.

68. || COM/2009/0217 2009/0063/COD || Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opłat za ochronę lotnictwa || Brak wsparcia ze strony prawodawców. Wniosek zablokowany od 2010 r. Wycofanie objęte komunikatem REFIT z czerwca 2014 r.

69. || COM/2009/0229 2009/0066/APP || Wniosek: Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia umowy o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki z jednej strony, Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, Islandią z trzeciej strony i Królestwem Norwegii z czwartej strony; oraz w sprawie zawarcia dodatkowej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, Islandią z drugiej strony i Królestwem Norwegii z trzeciej strony, dotyczącej stosowania umowy o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki z jednej strony, Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, Islandią z trzeciej strony, i Królestwem Norwegii z czwartej strony || Wniosek został zastąpiony przez 2011/0102/NLE.

70. || COM/2010/0653 2010/0320/NLE || Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie wypełnienia przez Republikę Chorwacji warunków zamknięcia pierwszego okresu przejściowego zgodnie z wielostronną umową między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego                 || Brak zmian, a Chorwacja jest obecnie państwem członkowskim.

71. || COM/2011/0824 2011/0397/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii i uchylające dyrektywę Rady 96/67/WE || Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia.

Ujednolicenia

72. || COM/2008/0761 2008/0225/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY wymieniające kraje trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu || Wniosek jest nieaktualny, gdyż akt, który miał zostać ujednolicony, został zmieniony po złożeniu wniosku.

73. || COM/2009/0446 2009/0123/COD || Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY …/…/WE z dnia […] r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli transportu drogowego towarów niebezpiecznych (wersja ujednolicona) || Wniosek jest nieaktualny, ponieważ zawiera przestarzałe przepisy dotyczące procedury komitetowej.

74. || COM/2009/0535 2009/0151/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr …/... z dnia [...] r. w sprawie statystyk odpadów (wersja ujednolicona) || Wniosek jest nieaktualny, gdyż akt, który miał zostać ujednolicony, został zmieniony po złożeniu wniosku.

75. || COM/2009/0634 2009/0176/COD || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (wersja ujednolicona) || Wniosek jest nieaktualny, ponieważ zawiera przestarzałe przepisy dotyczące procedury komitetowej.

76. || COM/2010/0179 2010/0095/COD || Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (tekst jednolity) || Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przekazano zmieniony wniosek w sprawie ujednolicenia wymienionej dyrektywy (COM/2013/0932). W związku z tym pierwotny wniosek w sprawie ujednolicenia COM(2010)0179 można obecnie wycofać.

77. || COM/2010/0184 2010/0098/CNS || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM) ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego (przekształcenie) || Przygotowano wniosek dotyczący nowego aktu zastępującego (COM/2013/0576). W związku z tym wniosek w sprawie ujednolicenia COM(2010)0184 można wycofać.

78. || COM/2010/0507 2010/0260/COD || Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (tekst jednolity) || Wniosek jest nieaktualny, ponieważ zawiera odniesienie do przestarzałego przepisu dotyczącego procedury komitetowej.

79. || COM/2010/0691 2010/0338/NLE || Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (tekst jednolity) || Akt przyjęto w wersji przekształconej (rozporządzenie nr 729/2014).

80. || COM/2012/0008 2012/0007/COD || Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (przekształcenie) || Nieaktualny. Wnioskiem nie zajęła się żadna prezydencja Rady i jest on obecnie nieaktualny, gdyż obecna dyrektywa 1999/45/WE traci moc z dniem 1 czerwca 2015 r.

Top