EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0903

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO Plan inwestycyjny dla Europy

/* COM/2014/0903 final */

52014DC0903

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO Plan inwestycyjny dla Europy /* COM/2014/0903 final */


KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

Plan inwestycyjny dla Europy

„Moim absolutnym priorytetem jako przewodniczącego Komisji będzie zwiększenie konkurencyjności Europy i pobudzenie inwestycji w celu tworzenia miejsc pracy”.

„Potrzebujemy inteligentniejszych inwestycji, większego skoncentrowania, mniej rozbudowanych regulacji i większej elastyczności w wykorzystaniu środków publicznych [dostępnych na szczeblu UE]”.

„Dzięki temu powinno nam się udać zgromadzić w ciągu następnych trzech lat nawet 300 mld EUR na dodatkowe inwestycje publiczno-prywatne w realną gospodarkę”.

„Takie dodatkowe inwestycje powinny koncentrować się na infrastrukturze, zwłaszcza na sieciach szerokopasmowych i energetycznych, a także na infrastrukturze transportowej w ośrodkach przemysłowych; na kształceniu, badaniach i innowacjach oraz na energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. Znaczną kwotę należy przeznaczyć na projekty, które pomogą młodemu pokoleniu zdobyć [...] pracę”.

(wytyczne polityczne Jeana-Claude’a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, przedstawione w Parlamencie Europejskim w dniu 15 lipca 2014 r.).

1. Plan inwestycyjny dla Europy

Europa pilnie potrzebuje planu inwestycyjnego. W wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego poziom inwestycji w UE spadł od momentu osiągnięcia wartości szczytowej w 2007 r. znacząco, bo o około 15 %[1]. Poziom ten jest również znacznie poniżej tendencji, które występowały w przeszłości. W nadchodzących latach przewiduje się jedynie częściowe odrobienie tego spadku. W rezultacie następuje spowolnienie procesu ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz osłabienie długoterminowego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności.

Nie ma na to jednego prostego rozwiązania. Ogólne niepewna sytuacja gospodarcza, wysokie poziomy długu publicznego i prywatnego w niektórych obszarach gospodarki UE oraz ich wpływ na ryzyko kredytowe ograniczają nasze pole manewru. Jednocześnie istnieją jednak wysokie oszczędności oraz – w przeciwieństwie do okresu sprzed kilku lat – wysoka płynność finansowa, które można wykorzystać. Ponadto Europa ma wiele potrzeb inwestycyjnych i ekonomicznie opłacalnych projektów, dla których poszukuje się źródeł finansowania. Wyzwanie nasze polega na tym, by wykorzystać oszczędności i płynność finansową w produktywny sposób i wspierać tworzenie trwałych miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu w Europie.

Należy podjąć jednoczesne działania w kilku dziedzinach i zająć się zarówno podażową, jak i popytową stroną gospodarki[2]. Potrzebujemy zaufania do ogólnego otoczenia gospodarczego, przewidywalności i przejrzystości w procesie kształtowania polityki i ram regulacyjnych, efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów publicznych, zaufania do potencjału gospodarczego projektów inwestycyjnych, które są na etapie opracowania, oraz odpowiedniej zdolności do ponoszenia ryzyka, aby zachęcić promotorów projektów, uruchomić inwestycje i przyciągnąć prywatnych inwestorów. Są to kwestie, których rozwiązywaniem muszą zająć się władze publiczne na wszystkich szczeblach.

Państwa członkowskie oraz władze regionalne mają do odegrania oczywistą rolę w przeprowadzaniu niezbędnych reform strukturalnych, wywiązywaniu się z odpowiedzialności budżetowej, gwarantowaniu pewności regulacyjnej i stymulowaniu inwestycji w celu wspierania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Państwa członkowskie posiadające możliwości budżetowe powinny zwiększyć inwestycje. Państwa członkowskie o bardziej ograniczonych możliwościach budżetowych powinny w swoich budżetach priorytetowo traktować wydatki na inwestycyjne i wydatki pobudzające wzrost, lepiej wykorzystywać fundusze UE oraz stworzyć otoczenie bardziej sprzyjające inwestycjom podmiotów prywatnych. Wiele można osiągnąć na poziomie krajowym i regionalnym. Komisja wraz z pozostałymi instytucjami i państwami członkowskimi będzie ukierunkowywać postępy i je monitorować w ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej.

Niniejszy plan inwestycyjny będzie stanowił uzupełnienie tych działań. Będzie on składał się z trzech wzajemnie się wspierających elementów. Pierwszy element to uruchomienie w ciągu trzech najbliższych lat dodatkowych inwestycji na kwotę co najmniej 315 mld EUR, aby zmaksymalizować wpływ zasobów publicznych i uruchomić inwestycje prywatne. Drugim elementem jest ukierunkowanie inicjatyw, aby mieć pewność, że te dodatkowe inwestycje wychodzą naprzeciw potrzebom gospodarki realnej. A trzecim – wprowadzenie środków mających zapewnić większą przewidywalność regulacyjną i znieść bariery dla inwestycji, by Europa stała się bardziej atrakcyjna, co zwielokrotni efekt planu.

Jeżeli chodzi o pierwsze dwa elementy, plan inwestycyjny dla Europy jest wprowadzany przez Komisję Europejską wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Instytucje te są partnerami strategicznymi i każda z nich ma za zadanie zdobyć poparcie zainteresowanych stron na wszystkich poziomach. W odniesieniu do trzeciego elementu Komisja zaproponuje własne działania w swoim przyszłym programie prac, a także wspólne działania z pozostałymi instytucjami UE i państwami członkowskimi w kontekście europejskiego semestru.

Wykres 1. Plan inwestycyjny dla Europy

Efekt planu zostanie zwielokrotniony, jeżeli przyłączy się do niego jak najwięcej zainteresowanych stron: państwa członkowskie, krajowe banki rozwoju, władze regionalne oraz inwestorzy prywatni. Wszystkie one mają niezbędną rolę do odegrania. Komisja ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje sprzyjającą atmosferę, jaka tworzy się wokół planu, o czym świadczą pozytywne wypowiedzi wygłaszane w ostatnich tygodniach w Europie i na świecie na jego poparcie[3].

Od chwili obecnej do końca 2017 r. naszym celem jest uruchomienie dodatkowych inwestycji publiczno-prywatnych w gospodarce realnej na co najmniej 315 mld EUR. Plan inwestycyjny stanowi uzupełnienie istniejących środków i pozwoli jak najlepiej wykorzystać każde euro z budżetu publicznego wniesione z wykorzystaniem zarówno nowych, jak i istniejących instrumentów. Podejmując szybkie działania w odniesieniu do każdego aspektu planu, wspólnie możemy osiągnąć znacznie więcej, niż gdybyśmy działali w sposób nieskoordynowany, i pozyskać nawet ponad 315 mld EUR.

Ostatecznie plan umożliwi osiągnięcie trzech powiązanych ze sobą celów polityki, jakimi są:

§ odwrócenie spadkowych tendencji inwestycyjnych oraz zapewnienie dodatkowych impulsów do tworzenia miejsc pracy i ożywienia gospodarczego, bez obciążeń dla krajowych finansów publicznych lub tworzenia nowego zadłużenia;

§ podjęcie decydującego kroku w kierunku zaspokajania długoterminowych potrzeb naszej gospodarki oraz zwiększenia naszej konkurencyjności;

§ wzmocnienie europejskiego wymiaru naszego kapitału ludzkiego, naszej zdolności produkcyjnej, wiedzy i infrastruktury fizycznej, ze szczególnym naciskiem na połączenia międzysystemowe o istotnym znaczeniu dla jednolitego rynku.

Musimy działać sprawnie, by zapewnić szybkie rezultaty, które będzie można utrzymać przez dłuższy czas. Parlament Europejski będzie ściśle zaangażowany w realizację planu inwestycyjnego, a Komisja zwraca się do Rady Europejskiej o zatwierdzenie ogólnego podejścia na posiedzeniu w dniach 18–19 grudnia 2014 r.

Komisja i EBI będą współpracować z zainteresowanymi stronami na wszystkich poziomach w początkowym okresie 2015 roku. Ścisłe monitorowanie zagwarantuje, że zdolność ponoszenia ryzyka, jaką zapewnią środki publiczne, będzie dobrze wykorzystana i należycie zarządzana, a odpowiednio ukierunkowanie projekty przyczynią się do tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności Europy.

2. Uruchomienie dodatkowych inwestycji na co najmniej 315 mld EUR na poziomie UE

Pierwszym elementem planu jest uruchomienie dodatkowych inwestycji na kwotę co najmniej 315 mld EUR w ciągu najbliższych trzech lat. Prezentowana koncepcja opiera się na działaniach wyłącznie na poziomie UE: Komisja wzywa państwa członkowskie oraz inne podmioty uczestniczące w procesach gospodarczych do przyłączenia się do tej inicjatywy i jej uzupełnienia. Proponowane działania można sfinansować w obrębie obowiązujących wieloletnich ram finansowych dla budżetu UE na lata 2014–2020, co pozwoli zapewnić szybkie zrealizowanie zapowiedzianego planu.

W tym celu trzeba inaczej wykorzystać niektóre części budżetu UE, zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym. Głównym założeniem jest zapewnienie większej zdolności do ponoszenia ryzyka za pomocą środków publicznych w celu zachęcenia promotorów projektów i przyciągnięcia prywatnych środków na finansowanie opłacalnych projektów inwestycyjnych, które w przeciwnym nie zostałyby zrealizowane. To właśnie umożliwi najlepsze wykorzystanie zasobów publicznych UE.

Na poziomie UE dokonamy tego poprzez utworzenie nowego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, aby zapewnić wsparcie na pokrycie ryzyka dla długoterminowych inwestycji i zapewnić większy dostęp do finansowania ryzyka dla MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji[4]. Na poziomie krajowym znaczące zmiany może przynieść bardziej strategiczne wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Komisja Europejska zwraca się do Rady Europejskiej o zatwierdzenie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i zaangażowanie się w bardziej efektywne wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności poprzez dwukrotne zwiększenie wykorzystania instrumentów finansowych. Jako prawodawca Unii, Parlament Europejski i Rada powinny podjąć prace nad wnioskiem legislacyjnym[5] niezbędnym do utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych w procedurze przyspieszonej, tak by odpowiedni akt prawny wszedł w życie do czerwca 2015 r.

2.1. Nowy Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Nowy Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) zostanie utworzony we współpracy Komisją i EBI w celu wykorzystania ugruntowanej wiedzy fachowej personelu banku oraz jego zdolności do skutecznych działań (zob. wykres 2). Fundusz powstanie w ramach grupy EBI[6].

W porównaniu z istniejącymi strukturami fundusz będzie miał odmienny profil ryzyka, zapewni dodatkowe źródła gwarantujące zdolność do ponoszenia ryzyka i będzie ukierunkowany na projekty o wyższej wartości społecznej i gospodarczej, uzupełniające projekty obecnie finansowane przez EBI lub w oparciu o istniejące programy UE. Zakres możliwych produktów będzie otwarty, aby zapewnić możliwość dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku.

W celu utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych zostanie ustanowiona gwarancja w wysokości 16 mld EUR w ramach budżetu UE na wsparcie funduszu. EBI zaangażuje środki w kwocie 5 mld EUR. Fundusz rozpocznie zatem działalność ze znacznymi zasobami, ale też będzie miał możliwość poszerzenia z czasem zakresu swoich działań. Państwa członkowskie będą miały możliwość wniesienia swojego wkładu do funduszu w formie kapitału. Będą mogły dokonać tego bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich krajowych banków rozwoju lub podobnych instytucji. Należy podkreślić, że w kontekście oceny finansów publicznych w ramach paktu stabilności i wzrostu Komisja będzie przychylnie traktować takie wkłady kapitałowe do funduszu. Inwestorzy prywatni również mogą dołączyć na poziomie funduszu.

Wykres 2. Nowy Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych – wstępna koncepcja (tylko UE)

Gwarancja UE będzie zabezpieczona istniejącymi środkami finansowymi UE z marginesu elastyczności, który istnieje w budżecie UE, instrumentu „Łącząc Europę” oraz programu „Horyzont 2020”. Dzięki nowemu funduszowi wpływ tych unijnych środków finansowych na gospodarkę realną zostanie zwielokrotniony w stosunku wyników, jakie mogłyby zostać osiągnięte, gdybyśmy nie wprowadzili proponowanego planu. Wszystkie interwencje w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych zostaną objęte procedurami kontroli pomocy państwa[7].

Rolą funduszu jest zapewnienie zwiększonej zdolności do ponoszenia ryzyka i uruchomienie dodatkowych inwestycji, przede wszystkich ze źródeł prywatnych, ale także publicznych w określonych sektorach i obszarach. Obszary te opisano poniżej.

Szacujemy, że fundusz może osiągnąć ogólny efekt mnożnikowy wynoszący 1:15 dla inwestycji w gospodarkę realną. Wynika to z tego, że fundusz będzie oferował początkową zdolność do ponoszenia ryzyka, która pozwoli mu zapewnić dodatkowe finansowanie i przyciągnąć więcej inwestorów, jak wskazano na wykresie 3. Oznacza to, że jedno euro zabezpieczone przed ryzykiem przez fundusz pozwala pozyskać średnio 15 euro inwestycji w gospodarce realnej, które w przeciwnym razie nie zostałyby zrealizowane. Oznacza to efekt mnożnikowy na poziomie 1:15, co jest ostrożną średnią opartą na wcześniejszych doświadczeniach z programów UE oraz doświadczeniach EBI. Ostateczny efekt mnożnikowy będzie oczywiście zależał od różnorodności działań i specyfiki każdego projektu.

Wykres 3. Efekt mnożnikowy funduszu (uśredniony na podstawie doświadczeń)

Dla porównania efekt mnożnikowy przy podwyższeniu kapitału EBI w 2012 r. szacowano na poziomie 1:18 i przewidywania te się spełniają. Podobnie jest w przypadku obecnego instrumentu gwarancji kredytowych dla MŚP w ramach programu COSME, gdzie każdy 1 mld EUR przekazany tytułem finansowania przynosi przynajmniej 20 mld kapitału dla MŚP, co daje efekt mnożnikowy na poziomie 1:20.

Fundusz będzie dysponował własną strukturą zarządzania. Będzie zarządzany zgodnie z uzgodnionymi wytycznymi inwestycyjnymi. Organ zarządzający funduszu zadba o to, aby przestrzegano wytycznych inwestycyjnych i aby priorytety i działalność funduszu odzwierciedlały te wytyczne. Konkretne projekty będą zatwierdzane przez niezależny komitet ds. inwestycji w oparciu o ich rentowność. Komitet ten zadba także o to, by wsparcie publiczne nie wykluczało ani nie wypierało inwestycji prywatnych. Promotorzy projektu i inwestorzy będą mogli liczyć na profesjonalne doradztwo, doświadczenie i wsparcie grupy EBI. Grupa EBI wniesie także wkład poprzez przydzielenie swoich pracowników do takich zadań, jak: opracowanie produktu, zainicjowanie szeregu działań sprzedażowych i strukturyzacja, pomoc techniczna, zdolność do finansowania, zarządzaniem zasobami finansowymi, zarządzanie aktywami i zobowiązaniami, zarządzanie portfelem, rachunkowość i sprawozdawczość.

Ogólnie rzecz biorąc, przy szybkim utworzeniu funduszu z początkowym wkładem w wysokości 21 mld EUR na poziomie UE, fundusz może przynieść ok. 315 mld EUR dodatkowych środków finansowych w ciągu trzech lat. Wpływ ten będzie oczywiście wyższy w miarę przyłączania się państw członkowskich i krajowych banków rozwoju.

2.2. Nowy fundusz będzie wspierał realizację długoterminowych projektów inwestycyjnych

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych będzie wspierał strategiczne inwestycje o znaczeniu europejskim, takie jak inwestycje w infrastrukturę, zwłaszcza w sieci szerokopasmowe i energetyczne, a także w infrastrukturę transportową, szczególnie w ośrodkach przemysłowych, inwestycje w kształcenie, badania i innowacje oraz w energię ze źródeł odnawialnych i efektywność energetyczną. Nie powinny istnieć wstępne przydziały geograficzne ani tematyczne, aby zagwarantować, że wybór projektów będzie opierał się na kryteriach merytorycznych i aby zapewnić jak największą wartość dodaną funduszu. Fundusz będzie elastyczny, ponieważ różne regiony mają różne potrzeby, jeżeli chodzi o pobudzenie inwestycji.

Działania funduszu w tych dziedzinach będą uzupełnieniem bardziej tradycyjnego zakresu działania EBI oraz obecnie realizowanych programów UE, takich jak instrument „Łącząc Europę” (inwestycje w infrastrukturę) oraz program „Horyzont 2020” (na rzecz innowacji oraz badań i rozwoju). Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych zapewni większe zabezpieczenie przed ryzykiem różnych projektów, co znacznie ułatwi prywatne inwestycje w bezpieczniejsze elementy tych projektów. Należy zauważyć, że niezależnie od powoływanego obecnie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, istnieją już znaczące źródła finansowania przewidziane w zatwierdzonych programach prac w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i „Horyzont 2020”. Źródła te staną się dostępne w 2015 r. i umożliwią finansowania projektów.

Ponadto grupa EBI rozpocznie swoje działania, korzystając z własnych zasobów na początku 2015 r., co będzie dobrym początkiem realizacji planu.

Wśród rozważanych obszarów interwencji powinna istnieć możliwość finansowania z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych nie tylko projektów indywidualnych, lecz także wspierania prywatnych struktur finansowania, takich jak europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (ELTIF)[8], tworzone przez inwestorów prywatnych lub krajowe banki rozwoju. Pozwoli to osiągnąć dodatkowy efekt mnożnikowy i maksymalnie zwiększyć efekty wsparcia w poszczególnych krajach.

Jak wynika z wykresu 2, na te rodzaje działań przewiduje się przeznaczyć trzy czwarte zasobów Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (co przełożyłoby się na inwestycje warte ok. 240 mld EUR).

2.3. Nowy fundusz będzie również wspierał inwestycje MŚP i spółek o średniej kapitalizacji

Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych będzie również wspierane finansowanie ryzyka dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w całej Europie, przy czym, jeżeli chodzi o wdrażanie operacyjne, wykorzystany zostanie Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI, należący do grupy EBI)[9]. Powinno to pomóc tym podmiotom przezwyciężyć niedobory kapitałowe poprzez zapewnianie większych kwot kapitału bezpośredniego, jak również dodatkowych gwarancji w odniesieniu do wysokiej jakości sekurytyzacji kredytów dla MŚP. Jest to skuteczny sposób na ożywienie wzrostu gospodarczego i procesu tworzenia nowych miejsc pracy, w tym także zatrudniania młodych ludzi.

EFI ma duże doświadczenie w tego rodzaju działaniach. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych powinien zatem posłużyć do zwiększenia skali działań EFI i dzięki temu udostępnić krajowym bankom rozwoju nowe drogi rozwijania ich własnych działań w tym obszarze. Będzie to stanowić uzupełnienie obecnych działań na rzecz MŚP zapoczątkowanych poprzez takie programy, jak COSME i „Horyzont 2020”. One właśnie zapewnią znaczące źródła finansowania już w 2015 r.

Jak wynika z wykresu 2, na te rodzaje działań zostanie przeznaczona jedna czwarta zasobów Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (co przełożyłoby się na inwestycje o wartości ok. 75 mld EUR).

2.4. Oprócz uruchomienia 315 mld EUR przy pomocy Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych wpływ europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych można jeszcze zwiększyć

W latach 2014–2020 w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych kwota dostępna na inwestycje wyniesie 450 mld EUR (630 mld EUR z uwzględnieniem krajowego współfinansowania). Niezwykle ważne jest, aby państwa członkowskie i władze regionalne uzyskiwały maksymalne efekty dzięki unijnym środkom finansowym poprzez koncentrowanie się na najważniejszych obszarach i kapitalizację każdego zainwestowanego euro.

Szczególnie skutecznym sposobem zwiększenia wpływu funduszy jest wykorzystywanie instrumentów finansowych w formie pożyczek, udziałów kapitałowych i gwarancji, zamiast tradycyjnych dotacji. Instrumenty te są stosunkowo nowe dla wielu organów publicznych, ale mają duży potencjał i tam, gdzie istnieją przynoszą świetne wyniki. W kontekście niniejszego planu państwa członkowskie powinny zobowiązać się do znaczącego zwiększenia wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych w najważniejszych obszarach inwestycji, jakich jak: wsparcie na rzecz MŚP, efektywność energetyczna, technologie informacyjno-komunikacyjne, transport i wsparcie na rzecz badań i rozwoju. To powinno przyczynić się do przynajmniej dwukrotnego ogólnego zwiększenia wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z okresu programowania na lata 2014–2020[10].

Środki udostępnione dzięki wykorzystaniu tych instrumentów w połączeniu z zasobami pozyskanymi od innych inwestorów i beneficjentów, doprowadziłyby do dodatkowych inwestycji w gospodarce, dzięki efektowi mnożnikowemu. Ostateczny efekt mnożnikowy w gospodarce będzie zależał od faktycznych projektów i wykorzystanych instrumentów. Oprócz ostatniej inicjatywy dotyczącej MŚP[11] we wszystkich wymienionych obszarach można wykorzystywać dodatkowe instrumenty finansowe na poziomie UE, a także bezpośrednio dostępne, tzw. gotowe instrumenty (ang. off-the-shelf), aby ułatwić korzystanie z instrumentów finansowych przez instytucje zarządzające. Komisja omówi z każdym państwem członkowskim działania praktyczne, które należy podjąć, oraz przekaże w tym celu wskazówki. Aby zapewnić śledzenie rezultatów, wprowadzony zostanie specjalny system monitorowania.

W całym okresie programowania, czyli w latach 2014–2020, to nowe podejście doprowadziłoby do przeznaczenia niemal 30 mld EUR na innowacyjne instrumenty finansowe, co przy bezpośrednim efekcie dźwigni przyniosłoby dodatkowe inwestycje o wartości od 40 do 70 mld EUR przy jeszcze większym efekcie mnożnikowym w gospodarce realnej. Te dodatkowe inwestycje, które można by uruchomić w okresie 2015-2017, szacuje się ostrożnie na 20 mld EUR.

Oprócz tego państwa członkowskie oraz regiony mogą także zwiększyć efekt mnożnikowy unijnych środków finansowych poprzez zwiększenie współfinansowania krajowego powyżej minimalnego wymogu prawnego. Ponieważ środki publiczne są ograniczone, źródłem tego zwiększenia mogłyby być środki prywatne, co już ma miejsce w niektórych państwach członkowskich[12].

Ponadto Komisja zwraca się do państw członkowskich o jak najskuteczniejsze wykorzystywanie środków unijnych wciąż dostępnych z okresu programowania na lata 2007–2013 oraz o zadbanie o wykorzystanie tych środków w pełni na działania wspierające realizację niniejszego planu inwestycyjnego. Komisja udzieli w tym celu wsparcia i wskazówek.

Oprócz tego, z uwagi na to że EBI uruchomi nowe pożyczki w czasie realizacji planu inwestycyjnego, państwa członkowskie zachęca się także do współpracy z EBI, aby uzyskać efekt dźwigni w odniesieniu do istniejących zasobów krajowych.

3. Zasilenie gospodarki realnej środkami inwestycyjnymi

Drugi element planu to podejmowanie ukierunkowanych inicjatyw, aby zagwarantować, że finansowanie dodatkowych inwestycji będzie odpowiadało potrzebom gospodarki realnej. Oznacza to skierowanie dodatkowych środków publicznych i prywatnych na opłacalne projekty o rzeczywistej wartości dodanej dla europejskiej społecznej gospodarki rynkowej. To samo dotyczy nowego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a w szerszym ujęciu stanowi wyzwanie dla całej Europy.

Głównym celem tego elementu jest zapoczątkowanie całkowicie nowego podejścia do identyfikacji i przygotowywania projektów inwestycyjnych w całej Europie poprzez poprawę sposobu, w jaki inwestorzy prywatni i władze publiczne podchodzą do informacji na temat projektów inwestycyjnych w Europie i uzyskują do nich dostęp. Jest to ściśle powiązane z kwestią wyodrębnienie projektów o wartości 300 mld EUR, na które można by wykorzystać z dodatkowe źródła finansowania zaproponowane w kontekście pierwszego elementu niniejszego planu, a jednocześnie znacznie wykracza poza jej zakres.

Komisja Europejska zwraca się do Rady Europejskiej o zatwierdzenie wniosku dotyczącego utworzenia wykazu projektów na poziomie UE oraz zwiększenia pomocy technicznej przez utworzenie „centrum doradztwa inwestycyjnego”, które powinno powstać do czerwca 2015 r.

3.1. Na szczeblu UE zostanie stworzony wykaz projektów

Dla szeregu zainteresowanych podmiotów główny problem nie polega na braku środków finansowych, ale na poczuciu braku obiecujących projektów. Z początkowego etapu prac grupy zadaniowej ds. inwestycji (prowadzonej wspólnie przez EBI i Komisję z udziałem państw członkowskich, której sprawozdanie zostanie przedstawione do końca roku) wynika jednak, że na poziomie UE istnieje wiele potencjalnie rentownych projektów, gotowych do inwestycji. Trzeba jednak zauważyć, że prywatni inwestorzy często nie są świadomi potencjału tych projektów i nie są skłonni do podjęcia samodzielnie inwestycji, choćby ze względu na wewnętrzną złożoność projektów oraz brak informacji pozwalających właściwie ocenić ryzyko. Tak jest zwłaszcza w przypadku wielkoskalowych, długoterminowych projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury.

Przed podjęciem się rozpoczęcia inwestycji istnieje silna konieczność poddania jej niezależnej i przejrzystej ocenie, na podstawie której będzie można stwierdzić, czy przedsięwzięcie jest ekonomicznie opłacalne, a w szczególności czy spełnia wszystkie odpowiednie wymogi regulacyjne i administracyjne. Większa przejrzystość i zrozumienie ryzyka ułatwią przyciągnięcie i odblokowanie inwestycji prywatnych.

Grupa zadaniowa ds. inwestycji wraz z państwami członkowskimi jest w trakcie pierwszego przeglądu potencjalnie rentownych projektów o znaczeniu europejskim. Komisja jest zdania, że tego rodzaju działania powinny być kontynuowane w sposób regularny na szczeblu UE, aby pomóc w identyfikacji i uruchomieniu kluczowych inwestycji w projekty o europejskim znaczeniu, oraz aby informować inwestorów regularnie o stanie różnych projektów. Do takich prac mogą znacząco przyczynić się krajowe banki rozwoju.

W tym kontekście należy stworzyć wykaz projektów inwestycyjnych o znaczeniu europejskim[13]. Taki wykaz projektów byłby dynamiczny i oparty na kilku prostych i uznanych kryteriach ekonomicznych. Jego dynamiczny charakter polegałby na tym, że projekty byłyby systematycznie dodawane do wykazu oraz usuwane z wykazu wraz z biegiem czasu. Nie oznacza to, że każdy projekt znajdujący się w tym europejskim wykazie powinien być lub będzie finansowany w ramach niniejszego planu lub za pomocą nowego funduszu, ale powstanie narzędzie, które umożliwi inwestorom publicznym i prywatnym uzyskanie dostępu do właściwych i przejrzystych informacji na temat projektów. Wykaz projektów poddanych i niepoddanych ocenie powinien być publicznie dostępny na stronie internetowej, która z kolei może być podłączona do podobnych wykazów na szczeblu krajowym i regionalnym.

Działania te mogłyby z czasem doprowadzić do powstania europejskiego systemu certyfikacji dla rentownych projektów inwestycyjnych, które spełniają określone kryteria. System certyfikacji mógłby następnie być wykorzystywany przez EBI i krajowe banki rozwoju do przyciągania prywatnych inwestorów. Byłoby to swego rodzaju świadectwo wiarygodności, które stanowiłoby czytelne oznaczenie europejskich projektów inwestycyjnych. Podobne działania prowadzone są również na szczeblu światowym w ramach grupy G-20, w której organizuje się wymianę dobrych praktyk w zakresie projektów inwestycyjnych.

3.2. Powstanie centrum doradztwa inwestycyjnego, które będzie pojedynczym punktem kontaktowym łączącym źródła wiedzy specjalistycznej i wzmocnioną pomoc techniczną na wszystkich szczeblach

Wiele projektów i promotorów projektów w Europie nadal poszukuje najbardziej dla siebie odpowiednich źródeł finansowania. Często potrzebują oni również wytycznych, jak spełnić wymogi określone w przepisach. Priorytetem planu inwestycyjnego będzie udzielanie większego wsparcia dla rozwoju projektów w całej UE, w oparciu o wiedzę fachową Komisji, EBI, krajowych banków rozwoju i instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

Obejmuje to, w szczególności, pomoc techniczną w zakresie strukturyzowania projektów, wykorzystanie na szczeblu krajowym i europejskim innowacyjnych instrumentów finansowych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym celu powstanie punkt kompleksowej obsługi, do którego będzie można kierować wszystkie pytania dotyczące pomocy technicznej. Przyjmie on formę centrum doradztwa inwestycyjnego dla trzech grup: promotorów projektów, inwestorów i publicznych instytucji zarządzających. Centrum doradztwa będzie dostarczać wskazówek co do najbardziej odpowiedniego doradztwa dla poszczególnych inwestorów, niezależnie od tego, czy jest ono świadczone przez grupę EBI, krajowe banki rozwoju czy inne międzynarodowe instytucje finansowe.

Nowe centrum doradztwa będzie korzystać z doświadczeń dobrze funkcjonujących instrumentów, takich jak inicjatywa JASPERS, która zostanie zmodernizowana i rozszerzona, oraz nowa platforma doradztwa na rzecz wykorzystywania innowacyjnych instrumentów finansowych (Fi-Compass). Centrum zostanie utworzone przez grupę EBI w ścisłej współpracy z krajowymi bankami rozwoju i podobnymi jednostkami w całej Europie, umożliwiając im zbudowanie sieci współpracy.

3.3. Współpraca z zainteresowanymi stronami na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym

Przy wsparciu organów krajowych i regionalnych Komisja i EBI będą współpracować z inwestorami, promotorami projektów i podmiotami instytucjonalnymi, aby ułatwić najważniejsze projekty inwestycyjne i zagwarantować wybranym projektom dostęp do odpowiednich źródeł finansowania. Na poziomie krajowym, ponadnarodowym i regionalnym zostaną zorganizowane warsztaty zatytułowane „Inwestycje w Europie”, które będą ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów z pomocą EBI. Nacisk zostanie położony na przyciągnięcie prywatnych i publicznych promotorów projektów oraz inwestorów prywatnych, podnoszenie wiedzy na temat instrumentów finansowych UE, zdolność Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych do ponoszenia większego ryzyka i na maksymalizację synergii pomiędzy programami krajowymi a unijnymi.

4. Poprawa klimatu inwestycyjnego

Trzecim elementem niniejszego planu jest zapewnienie większej przewidywalności przepisów, usunięcie barier dla inwestycji w całej Europie oraz dalsze wzmocnienie jednolitego rynku poprzez stworzenie optymalnych warunków ramowych dla inwestycji w Europie. Jednolity rynek jest największym osiągnięciem europejskiej reformy strukturalnej.

W tej dziedzinie wiele można zdziałać na szczeblu krajowym. Komisja wraz z innymi instytucjami UE będzie nakreślać kierunki i śledzić postępy w ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. Jeśli chodzi o działania na poziomie UE, to w niedługim czasie w swoim programie prac na 2015 r. Komisja przedstawi priorytetowe inicjatywy, których realizację zamierza rozpocząć w najbliższych tygodniach.

Rada Europejska powinna przyjąć zaproponowane podejście, a Parlament Europejski i Rada jako prawodawca Unii, powinny zapewnić szybkie przyjęcie przyszłych wniosków legislacyjnych, które są niezbędne do poprawy otoczenia regulacyjnego inwestycji.

4.1. Prostsze, skuteczniejsze i bardziej przewidywalne przepisy na wszystkich szczeblach

Do pełnego wykorzystania potencjału inwestycji w Europie niezbędne jest stworzenie optymalnych warunków ramowych dla działalności gospodarczej na całym jednolitym rynku. Ramy regulacyjne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, powinny być proste, jasne, przewidywalne i stabilne, aby zachęcać do inwestycji w dłuższej perspektywie. Pomimo znacznych wysiłków podejmowanych przez Unię i jej państwa członkowskie, działania zmierzające do zmniejszenia obciążeń administracyjnych i uproszczenia przepisów nadal są powolne i nierówne. Jest to szczególnym problemem dla MŚP, które są generatorem miejsc pracy i stanowią trzon gospodarki europejskiej. Poprawa warunków dla wzrostu jest zatem niezbędna do zagwarantowania, aby projekty inwestycyjne mogły się rozwijać oraz by pieniądze wydane na inwestycje strategiczne w ramach tego planu i w przyszłości były wykorzystywane efektywnie.

Lepsze stanowienie prawa jest wspólnym obowiązkiem państw członkowskich oraz instytucji europejskich. Nie chodzi o deregulację, ale o inteligentne stanowienie prawa z korzyścią dla obywateli i dla przedsiębiorstw. Obejmuje to zmniejszenie zbędnego obciążenia regulacyjnego oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w odniesieniu do MŚP, aby zagwarantować, że przepisy będą proste, jasne i adekwatne do celu, któremu służą. Oznacza to także poprawę efektywności wydatków krajowych, poprawę skuteczności krajowych systemów podatkowych oraz jakości administracji publicznej na wszystkich szczeblach. Państwa członkowskie są również odpowiedzialne za terminowe i pełne stosowanie prawa UE. Ich zadaniem jest zapewnienie, aby przepisy transponujące były jak najprostsze, jasne i nieobciążające, przy czym należy unikać tworzenia dodatkowych obciążeń i nadmiernie rygorystycznego wdrażania prawa UE do prawa krajowego.

Lepsze stanowienie prawa to jedno z najważniejszych dążeń obecnej Komisji, które zostanie odzwierciedlone w programie pracy Komisji na 2015 r. Komisja dopracuje swoje podejście do kwestii lepszego stanowienia prawa i nada tej kwestii nowego tempa w 2015 r. Przepisy powinny służyć usuwaniu przeszkód dla wzrostu, stwarzać nowe szerokie możliwości, minimalizować koszty i gwarantować zrównoważenie społeczne i środowiskowe. Komisja będzie w szczególności intensywniej realizować program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). Będzie również współpracować z unijnym prawodawcą, dopilnowując rzeczywistego wdrożenia wszystkich zaproponowanych uproszczeń przepisów.

4.2. Nowe źródła długoterminowego finansowania, w tym kroki w kierunku unii rynków kapitałowych

Niedawne reformy unijnych przepisów finansowych oraz utworzenie unii bankowej przyczynią się do stworzenia przejrzystego, bezpiecznego, odpowiedzialnego i odpornego sektora finansowego, który jest gwarantem stabilności i zaufania. Inwestycje pozostają jednak mocno zależne od pośrednictwa banków, a zatem możliwości długoterminowego finansowania infrastruktury są nadal ograniczone. Wiele MŚP ma nadal ograniczony dostęp do finansowania, a swobodny przepływ kapitału na obszarze UE nie został jeszcze w pełni zapewniony.

Z biegiem czasu utworzenie unii rynków kapitałowych ograniczy rozdrobnienie rynków finansowych w UE. Przyczyni się również do większej różnorodności podaży finansowania dla MŚP i długoterminowych projektów poprzez uzupełnienie finansowania bankowego środkami pochodzącymi z głębszych, bardziej rozwiniętych rynków kapitałowych. Prawdziwie jednolity rynek kapitałowy ułatwi obniżenie kosztów finansowania dla reszty gospodarki. Unia rynków kapitałowych jest zatem ważnym średnio- i długoterminowym elementem omawianego planu.

Na początku 2015 r. zostaną przeprowadzone szeroko zakrojone konsultacje, które przyczynią się do dalszego opracowania i uszeregowania głównych obszarów działania w celu usunięcia przeszkód dla finansowania inwestycji i postępów na drodze do utworzenia unii rynków kapitałowych.

Główne obszary działań krótkoterminowych obejmują:

§ Przyjęcie przed końcem 2014 r. proponowanego rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (ELTIF). Rozporządzenie to powinno zostać wprowadzone w życie do połowy 2015 r. jako użyteczne narzędzie dla inwestycji w projekty długoterminowe. ELTIF może również odgrywać rolę dodatkowego narzędzia dla publicznych lub publiczno-prywatnych inwestycji w pozostałych częściach gospodarki.

§ Ożywienie rynków sekurytyzacji wysokiej jakości[14], bez powtarzania błędów popełnionych przed kryzysem. Komisja zastanowi się nad najlepszymi sposobami przedstawienia kryteriów dla prostej, przejrzystej i spójnej sekurytyzacji, w oparciu o najnowsze środki w sektorze ubezpieczeń i bankowości oraz międzynarodowe działania w tej dziedzinie. Powrót do aktywów tego rodzaju ułatwi utworzenie głębokiego i płynnego rynku wtórnego, przyciągnięcie szerszej rzeszy inwestorów i poprawę dystrybucji środków finansowych w najbardziej potrzebnych obszarach.

§ Analizę możliwości rozwiązania obecnego problemu braku ustandaryzowanych informacji kredytowych o MŚP, w oparciu o już rozpoczęte prace w tej dziedzinie, a także poprawę informacji na temat planowania projektów infrastrukturalnych oraz na temat historii kredytowej.

§ Przeanalizowanie wraz z sektorem prywatnym najlepszych sposobów na powielenie w całej UE sukcesu, jakie prywatne plasowanie odniosło na niektórych rynkach europejskich.

§ Przegląd istniejących środków, takich jak dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych MŚP i ułatwienia im wypełniania obowiązków rejestracyjnych.

4.3. Wzmocnienie równych warunków dla inwestowania i znoszenie barier dla inwestycji na jednolitym rynku

Potrzebne są zdecydowane działania, aby jak najlepiej wykorzystać jednolity rynek i sprawić, aby stanowił swoistą trampolinę dla przedsiębiorstw. Niektóre środki mogą być bardziej długoterminowe niż inne, ale poprawa warunków ramowych dla zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji jest nieodzownym elementem niniejszego planu. Obszary szczególnie istotne w perspektywie krótko- i średnioterminowej to:

Sektory energetyczny i transportowy – jest to ważny wymiar jednolitego rynku, w którym należy przyspieszyć wdrożenie ostatnich reform. Może się do tego przysłużyć europejska unia energetyczna. Należy zapewnić pełne wdrożenie trzeciego pakietu energetycznego. Przepisy dotyczące transgranicznego handlu energią nadal są bardzo rozczłonkowane. W niektórych państwach członkowskich nadal obowiązują przepisy regulujące ceny detaliczne, które powodują zakłócenia na rynku i które z tego powodu należy wyeliminować. Komisja podejmie również niezbędne działania następcze w kontekście niedawnych decyzji w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii na rok 2030. Należy również szybko wprowadzić reformy strukturalne zmierzające do usunięcia przeszkód dla inwestowania w projekty z zakresu infrastruktury transportowej i systemy transportowe, zwłaszcza o wymiarze transgranicznym. Aby móc w pełni czerpać korzyści płynące z jednolitego rynku, trzeba zagwarantować osiągnięcie celów jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i szybkie przyjęcie, a następnie wdrożenie czwartego pakietu kolejowego.

§ Europa musi stworzyć prawdziwie powiązany jednolity rynek cyfrowy, przeprowadzając szybkie i ambitne działania legislacyjne w dziedzinie ochrony danych, przyjmując rozporządzenie w sprawie telekomunikacji oraz unowocześnienie i uproszczenie prawa autorskiego i prawa konsumentów w przypadku zakupów internetowych i cyfrowych. W ramach jednolitego rynku cyfrowego należy zapewnić zaufanie do transakcji internetowych i ich bezpieczeństwo, interoperacyjność różnych rozwiązań technologicznych i dostęp do zasobów cyfrowych i infrastruktury (w szczególności w zakresie wydawania zezwoleń na korzystanie z widma). Jednolity rynek powinien być otwarty na nowe modele biznesowe, ale jednocześnie gwarantować, że spełnione są cele kluczowe dla interesu publicznego. Konsumentom należy zapewnić nieograniczony dostęp do treści i usług internetowych w Europie, bez dyskryminacji z uwagi na przynależność państwową lub miejsce zamieszkania.

Rynki usług i produktów są w coraz większym stopniu wzajemnie ze sobą powiązane. Konieczne jest przyspieszenie tempa reform w celu rozwiązania kwestii nieproporcjonalnych wymogów co do formy prawnej, udziałów i zezwoleń, oraz w celu poprawy wzajemnego uznawania w szczególności w sektorach i w odniesieniu do zawodów wykazujących wysoki potencjał w kontekście handlu transgranicznego. Na wszystkich szczeblach należy zapewnić skuteczne stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych, jak również promować narzędzia e-zamówień. Do intensyfikacji badań i innowacji unijnej konkurencyjności są potrzebne zmniejszenie przeszkód w transferze wiedzy, otwarty dostęp do badań naukowych i większa mobilność naukowców.

§ Współpraca z partnerami międzynarodowymi przyczyni się do promowania otwartych przepływów inwestycyjnych. Umiędzynarodowienie europejskich przedsiębiorstw wpłynie na poprawę ich konkurencyjności. Inwestorzy z krajów spoza UE mogą odegrać istotną rolę we wspieraniu gospodarki europejskiej.

5. Dalsze działania

Niniejszy plan inwestycyjny nie jest jednorazowym środkiem, lecz ofensywą inwestycyjną, która będzie postępować przez najbliższe trzy lata. Plan ten gruntownie odmieni politykę publiczną i narzędzia finansowania leżące u podstaw inwestycji w Europie, aby osiągnąć jak najwyższy zwrot ekonomiczny i społeczny z każdego wydawanego euro.

Plan, który dziś prezentujemy, stanowi pierwszy krok w nowym kierunku. Zachęcamy państwa członkowskie do włączenia się w tę inicjatywę, również poprzez przekazanie dalszych środków do Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, i tym samym pogłębienia wpływu zaproponowanego planu na gospodarkę realną. Działania na wszystkich szczeblach muszą zostać przeprowadzone szybko i skutecznie, aby efekty były widoczne już w 2015 r.

Komisja wzywa Radę Europejską, aby na posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 18-19 grudnia 2014 r., zatwierdziła zaproponowany plan w całości. Komisja wzywa Parlament Europejski i Radę, aby jako prawodawca Unii, zastosowały procedurę przyspieszoną do przyjęcia koniecznych środków legislacyjnych, dzięki którym Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych będzie mógł rozpocząć działanie do czerwca 2015 r., oraz do podjęcia szybko działań w odniesieniu do innych części planu.

Regularna analiza sytuacji przez Parlament Europejski, podsumowania na posiedzeniach przywódców państw i rządów, we właściwych składach Rady, z uwzględnieniem udziału Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, zapewnią poparcie polityczne, bez którego zaproponowane inicjatywy nie mogą przynieść oczekiwanych wyników. Komisja i EBI zwrócą się do kluczowych zainteresowanych podmiotów na szczeblu krajowym i regionalnym, aby zorganizować specjalne działania następcze w celu omówienia i opracowania konkretnych rozwiązań.

Obecnie niniejszy plan nie zakłada konieczności zmiany wieloletnich ram finansowych ani zwiększenia kapitału EBI. Zależnie od postępów, do połowy 2016 r. rozpatrzona zostanie konieczność przeprowadzenia dodatkowych działań, co zbiegnie się także z przygotowaniem śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych.

ZAŁĄCZNIK 1. JAKIE SĄ SPODZIEWANE EFEKTY PLANU INWESTYCYJNEGO?

ZAŁĄCZNIK 2. W JAKI SPOSÓB NOWY FUNDUSZ ODNOSI SIĘ DO INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH?

EBI = Europejski Bank Inwestycyjny

ZAŁĄCZNIK 3. W JAKI SPOSÓB NOWY FUNDUSZ WSPIERA MŚP I SPÓŁKI O ŚREDNIEJ KAPITALIZACJI?

EFI = Europejski Fundusz Inwestycyjny

ZAŁĄCZNIK 4. HARMONOGRAM I CELE POŚREDNIE

[1] W niektórych państwach członkowskich spadek ten jest jeszcze bardziej drastyczny. Dotyczy to szczególnie Włoch (-25%), Portugalii (-36%), Hiszpanii (-38%), Irlandii (-39%) i Grecji (-64%).

[2] Bardziej szczegółowo przedstawił to przewodniczący EBC Mario Draghi w swoim przemówieniu w Jackson Hole, wygłoszonym dnia 22 sierpnia 2014 r. Zob.: http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140822.en.html

[3] Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniach 23-24 października 2014 r., s. 8: „Rada Europejska wspiera plany nowej Komisji, aby rozpocząć inicjatywę uruchamiającą 300 mld EUR w ramach dodatkowych inwestycji publiczno-prywatnych w latach 2015–2017” oraz Plan działania grupy G-20 z Brisbane opublikowany dnia 16 listopada 2014 r: „Dodatkowo Unia Europejska zapowiedziała w październiku ważną inicjatywę polegającą na uruchomieniu dodatkowych inwestycji publiczno-prywatnych w latach 2015-2017. Apelujemy o szybkie wdrożenie [tych] pakietów”. Zob. także przemówienie przewodniczącego EBC Mario Draghiego w Jackson Hole wygłoszone dnia 22 sierpnia 2014 r., o którym mowa w przypisie 2.

[4] W kontekście niniejszego planu za spółki o średniej kapitalizacji uważa się przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 do 3000 pracowników.

[5] Instrumentem prawnym będzie prawdopodobnie rozporządzenie oparte na art. 172, 182 i 175 ust. 3 oraz ewentualnie art. 173 TFUE.

[6] Komisja i EBI zgadzają się co do tego, że fundusz powinien zostać powołany w ramach EBI jako specjalny fundusz powierniczy. Umożliwi to jego szybkie utworzenie, a fundusz skorzysta z finansowania i wiedzy fachowej w zakresie działalności pożyczkowej i zarządzania ryzykiem w ramach istniejących struktur EBI.

[7] Aby zapewnić zgodność inwestycji infrastrukturalnych i projektów wspieranych w ramach tej inicjatywy z zasadami pomocy państwa, należy zadbać, aby projekty odnosiły się do niezaspokojonych potrzeb (tj. nie powielały istniejącej infrastruktury), przyciągały w możliwie jak największym stopniu finansowanie prywatne oraz nie prowadziły do wyparcia prywatnego finansowania infrastruktury. Wspierane projekty powinny być zasadniczo dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym dla konkurujących ze sobą podmiotów, na sprawiedliwych, rozsądnych i odpowiednich warunkach, tak aby uniknąć tworzenia barier wejścia. W celu maksymalnego zwiększenia wpływu takich inwestycji Komisja opracuje zestaw podstawowych warunków do celów oceny pomocy państwa. Każdy projekt będzie je musiał spełnić, aby kwalifikować się do wsparcia z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Jeżeli projekt spełni kryteria i otrzyma wsparcie z funduszu, wszelkie krajowe wsparcie uzupełniające zostanie ocenione w ramach uproszczonej i przyspieszonej oceny pomocy państwa, przy czym jedynym dodatkowym aspektem, który Komisja zweryfikuje, będzie proporcjonalność wsparcia publicznego (brak nadmiernej rekompensaty).

[8] COM(2013)462 final, obecnie na etapie tzw. negocjacji trójstronnych z udziałem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Po wejściu w życie rozporządzenie będzie stanowiło wspólne unijne ramy prawne, umożliwiające funduszom specjalizującym się w inwestycjach długoterminowych, na przykład projektach infrastrukturalnych lub MŚP, prowadzenie działalności w całej UE, z zamiarem przyciągnięcie inwestorów instytucjonalnych o dłuższej perspektywie czasowej inwestycji.

[9] To wsparcie będzie zgodne z wytycznymi Komisji w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka lub będzie udzielane na warunkach rynkowych.

[10] Żeby to osiągnąć zaleca się państwom członkowskim, aby za pomocą innowacyjnych instrumentów finansowych w ramach przydziałów środków przewidzianych w umowach partnerstwa, które ich dotyczą, w każdym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych uzyskały następujące przydziały procentowe: 50% w dziedzinie wsparcia MŚP, 20% w dziedzinie środków dotyczących redukcji emisji CO2, 10% w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 10% w dziedzinie zrównoważonego transportu, 5% w dziedzinie wsparcia na rzecz badań, rozwoju i innowacji oraz 5% w dziedzinie efektywności środowiskowej i efektywnego gospodarowania zasobami. Wykorzystanie instrumentów mikrofinansowych do udzielania pożyczek preferencyjnych może także pomóc w promowaniu pracy na własny rachunek, przedsiębiorczości i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

[11] Inicjatywa na rzecz MŚP to instrument finansowy, który łączy zasoby pochodzące z funduszy strukturalnych i funduszy inwestycyjnych, programów COSME i „Horyzont 2020”, EFI oraz EBI. Aby zapewnić lepsze finansowanie MŚP, przewidziano w niej dwa rodzaje produktów: nieograniczone gwarancje dla pośredników finansowych i oraz sekurytyzację istniejących portfeli kredytowych.

[12] Opierając się na tym, co można osiągnąć bez zakłócania trwającego procesu programowania w odniesieniu do funduszy, można się spodziewać, że kolejne 26 mld EUR na finansowanie dodatkowych inwestycji będzie dostępne w okresie programowania 2014-2020. Jest to kwota dodatkowa w stosunku do tej, która wynika z podwojenia wykorzystania instrumentów finansowych, i nie została uwzględniona w załączniku 1.

[13] Rada Europejska na spotkaniu w dniach 23-24 października 2014 r. „z zadowoleniem przyjęła ustanowienie grupy zadaniowej pod przewodnictwem Komisji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mającej określić konkretne działania pobudzające inwestycje, w tym listę potencjalnie wykonalnych projektów o znaczeniu europejskim do zrealizowania w krótkim i średnim terminie”.

[14] Sekurytyzacja jest działaniem finansowym często stosowanym przez banki, polegającym na łączeniu i przekształcaniu różnych rodzajów wierzytelności, na przykład kredytów hipotecznych. Może być ona wykorzystywana jako sposób finansowania aktywów lub środek transferu i dywersyfikacji ryzyka.

Top