EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0228

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego

/* COM/2014/0228 final */

52014DC0228

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego /* COM/2014/0228 final */


SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego

Spis treści

1..... Wprowadzenie.. 3

2..... Unijny program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego   3

2.1.     Wykaz zastosowań widma radiowego. 4

2.2.     Bezprzewodowe usługi szerokopasmowe. 4

2.2.1.       Wykorzystanie pasma 800 MHz. 5

2.3.     Współdzielenie. 7

2.3.1.       Widmo w paśmie nielicencjonowanym.. 8

2.3.2.       Współdzielony dostęp do widma objęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego  9

2.4.     Polityka UE w innych obszarach. 9

3..... Decyzja o spektrum radiowym... 10

4..... Wnioski. 10

1.           Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację wymogów określonych w art. 15 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE[1] w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (decyzja w sprawie RSPP), który stanowi, że Komisja ma obowiązek przekazać do kwietnia 2014 r. sprawozdanie z działań podjętych i środków przyjętych na mocy tej decyzji. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego zawiera również art. 9 decyzji nr 676/2002/WE[2] Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym), w związku z czym niniejszy dokument stanowi połączenie realizacji tych obowiązków w jednym zwięzłym sprawozdaniu.

Widmo radiowe stanowi podstawę łączności bezprzewodowej, takiej jak Wi-Fi i telefonia komórkowa, oraz jest podstawowym zasobem dla innych sektorów, w tym radiodyfuzji, produkcji i transportu oraz niekomercyjnych usług podstawowych, takich jak obrona, służby ratownicze i ochrona środowiska. Widmo radiowe to naturalny zasób wielokrotnego użytku o ograniczonej dostępności, na który istnieje duże zapotrzebowanie, a wykorzystujące je urządzenia mogą łatwo przekraczać granice. Jak najbardziej wydajne wykorzystanie widma na całym rynku wewnętrznym, w tym współdzielenie widma przez różne aplikacje i różnych użytkowników, wymaga koordynacji na szczeblu międzynarodowym i europejskim, z uwzględnieniem jego wpływu na politykę UE w innych obszarach.

2.           Unijny program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego

W decyzji w sprawie RSPP określa się najważniejsze cele polityki i wyznacza ogólne zasady planowania strategicznego i harmonizacji wykorzystania widma, aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Na podstawie tych zasad w decyzji w sprawie RSPP ustala się priorytety działań w dziedzinie bezprzewodowej łączności szerokopasmowej i mediów audiowizualnych, a także innych obszarów polityki UE, takich jak system Galileo, europejski program monitorowania Ziemi „Copernicus”, transport, zdrowie, badania, ochrona ludności i pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, środowisko i zastosowania energooszczędne.

Na podstawie decyzji o spektrum radiowym i decyzji w sprawie RSPP Komisja przyjęła decyzje wykonawcze wspierające konkretne obszary polityki UE. Wspomniane obszary polityki UE to:

Europejska agenda cyfrowa: harmonizacja widma na potrzeby bezprzewodowego internetu szerokopasmowego oraz urządzeń bliskiego zasięgu, aby ułatwić zastosowania internetu przedmiotów;

jednolita europejska przestrzeń powietrzna: harmonizacja widma na potrzeby łączności ruchomej na pokładzie statków powietrznych;

transport morski i lądowy: harmonizacja wykorzystania widma na potrzeby między innymi inteligentnych systemów transportowych, w tym systemów opłat elektronicznych i samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu.

Komisja Europejska kontynuuje prace nad polityką widma we współpracy z Komitetem ds. Spektrum Radiowego, Zespołem ds. Polityki Spektrum Radiowego[3] i Europejską Konferencją Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych[4].

Komisja skupia swoje wysiłki na kilku priorytetach związanych z widmem, wyszczególnionych w sekcjach poniżej.

2.1.        Wykaz zastosowań widma radiowego

W art. 9 decyzji w sprawie RSPP określa się wykaz zastosowań widma w celu dokonania analizy różnych rodzajów wykorzystania widma przez użytkowników prywatnych i publicznych, tak aby uzyskać lepszą wiedzę na temat obecnych zastosowań widma. Powinno to umożliwić Komisji zaproponowanie środków na rzecz bardziej wydajnego wykorzystania widma w celu zapewnienia zrównoważonej łączności bezprzewodowej. Mogłoby to obejmować możliwości współdzielenia pasm z istniejącymi użytkownikami lub określenie pasm częstotliwości, które można przeznaczyć lub ponownie przeznaczyć, aby zwiększyć wydajność ich wykorzystania, promować innowacje i wspierać konkurencję. Prowadzone prace pomogą Komisji w określeniu wystarczającej i odpowiedniej ilości widma dla bezprzewodowego internetu szerokopasmowego, tak aby zrealizować cel, jakim jest wyznaczenie dodatkowych 210 MHz wymaganych do osiągnięcia celu decyzji w sprawie RSPP, czyli 1 200 MHz zharmonizowanych pasm na potrzeby bezprzewodowego internetu szerokopasmowego.

Na podstawie art. 9 ust. 2 decyzji w sprawie RSPP Komisja przyjęła w kwietniu 2013 r. decyzję wykonawczą 2013/195/UE[5] określającą praktyczne warunki, jednolite formaty i metodę w odniesieniu do wykazu dotyczącego widma radiowego. Na mocy tej decyzji państwa członkowskie mają obowiązek dalszego dostarczania danych do systemu informacji o częstotliwościach (EFIS)[6] oraz przekazywania Komisji wszystkich dostępnych danych dodatkowych, tj. danych niegromadzonych przez EFIS, w formacie nadającym się do przetwarzania automatycznego w latach 2013-2015.

Na podstawie art. 9 ust. 4 decyzji w sprawie RSPP Komisja złoży Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie z wyników analizy trendów w technologii, przyszłych potrzeb i zapotrzebowania na widmo w odrębnym sprawozdaniu dotyczącym wykazu, którego sporządzenie jest planowane na połowę 2014 r.

2.2.        Bezprzewodowe usługi szerokopasmowe

W art. 3 lit. b) decyzji w sprawie RSPP wzywa się państwa członkowskie i Komisję do przeznaczenia co najmniej 1200 MHz widma do roku 2015, aby zaspokajać wzrastający popyt na ruch w sieciach bezprzewodowych. Dotychczas dzięki decyzjom Komisji przyjętym na mocy decyzji o spektrum radiowym zharmonizowano łącznie 990 MHz na potrzeby bezprzewodowego internetu szerokopasmowego. Państwa członkowskie przydzieliły średnio około 600 MHz na podstawie tych środków wykonawczych.

Aby osiągnąć cel dotyczący wskazania 1200 MHz, prowadzone są badania we współpracy z państwami członkowskimi. Szczególne znaczenie dla polityki ma przyszłość pasma UHF (470–790 MHz), o które konkurują różne usługi: usługi audiowizualne i szerokopasmowe, mikrofony bezprzewodowe, sieci ochrony ludności i pomocy w przypadku klęsk żywiołowych oraz urządzenia wykorzystujące tzw. białe plamy. Komisja zasięga porad Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego[7] w kwestiach strategicznych i powołała grupę zainteresowanych stron wysokiego szczebla[8] ds. potencjalnego przyszłego wykorzystania widma UHF. Komisja dąży do znalezienia takiego scenariusza, który będzie satysfakcjonujący zarówno dla sektora radiodyfuzji, jak i dla sektora bezprzewodowego internetu szerokopasmowego.

Trwają również prace nad znalezieniem zrównoważonego rozwiązania w odniesieniu do sprzętu audio dla użytkowników realizujących programy i imprezy specjalne (PMSE) (np. mikrofonów bezprzewodowych) zgodnie z art. 6 ust. 6 decyzji w sprawie RSPP oraz oczekuje się bardziej wydajnego wykorzystania pasm UHF. Wydaje się, że jest to obecnie wskazane, aby zagwarantować użytkownikom PMSE trwałą dostępność widma dla mikrofonów bezprzewodowych. Komisja rozpoczęła dyskusje z państwami członkowskimi w ramach Komitetu ds. Spektrum Radiowego na temat projektu decyzji Komisji harmonizującej widmo dla użytkowników realizujących programy i imprezy specjalne z zastosowaniem urządzeń audio, której przyjęcie zaplanowano na drugą połowę 2014 r.

W ramach procesu tworzenia wykazu prowadzone są badania techniczne, jak również analiza mająca na celu upewnienie się, czy współistnienie bezprzewodowego internetu szerokopasmowego z obecnymi usługami mogłoby mieć miejsce również na innych pasmach.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 decyzji w sprawie RSPP od państw członkowskich wymaga się, aby do 2012 r. wydały zezwolenia na korzystanie z pasm częstotliwości już zharmonizowanych na szczeblu UE[9]. Komisja pracuje nad zapewnieniem terminowego wywiązania się przez państwa członkowskie z obowiązków określonych w art. 6 ust. 2, wykorzystując wszystkie dostępne środki, w tym tzw. pisma pilotażowe, które rozesłano do 23 państw członkowskich, oraz wszczęcie jednej procedury uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

2.2.1.     Wykorzystanie pasma 800 MHz

Zgodnie z art. 6 ust. 4 decyzji w sprawie RSPP od państw członkowskich wymaga się, aby do dnia 1 stycznia 2013 r. zakończyły proces wydawania zezwoleń, aby umożliwić wykorzystanie pasma 800 MHz, tzw. pasma dywidendy cyfrowej, dla potrzeb usług łączności elektronicznej. W odpowiedzi na należycie uzasadnione wnioski Komisja przyznała szczególne odstępstwa państwom członkowskim, w których wyjątkowe okoliczności krajowe lub lokalne albo problemy z transgraniczną koordynacją częstotliwości uniemożliwiałyby udostępnienie tego pasma (tabela

).

O przyznanie odstępstwa wnioskowało czternaście państw członkowskich; dwa wnioski zostały oddalone w całości, ponieważ nie spełniały warunków określonych w art. 6 ust. 4. Komisja ograniczyła czas trwania odstępstw dla pozostałych 12 państw do minimum, uwzględniając specyficzną sytuację każdego z nich. Do dwóch wniosków o przyznanie odstępstwa przychylono się jedynie częściowo, a w przypadku czterech innych odstępstwa przyznano na okres krótszy niż wnioskowany. Mając na uwadze uniknięcie negatywnych konsekwencji dla sąsiednich państw członkowskich, odstępstwa uzasadniano najczęściej trudnościami z zakończeniem nadawania analogowego z uwagi na specyficzną sytuację geograficzną lub ekonomiczną lub też problemami związanymi z koordynacją pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi. Dostępność widma 800 MHz będzie opóźniona w Bułgarii, gdyż zgodnie z art. 1 ust. 3 decyzji w sprawie RSPP powiadomiła ona o dalszym korzystaniu z pasma częstotliwości 800 MHz dla potrzeb wojska do momentu wycofania z eksploatacji systemów działających w tym paśmie. W ciągu dwóch ostatnich lat Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego oferował „dobre usługi” mające na celu zapewnienie państwom członkowskim pomocy w rozwiązaniu problemów z transgraniczną koordynacją w obrębie Unii; te cenne mediacje były jednak utrudnione z uwagi na brak jasno określonych uprawnień w zakresie egzekwowania.

Tabela 1 — Przydział i odstępstwa w odniesieniu do zharmonizowanego pasma 800 MHz

Status || Państwa członkowskie || Liczba państw członkowskich

Przydział w 2012 r. lub wcześniej || ES*, DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, HR || 11

Przydział w 2013 r.** || LT, AT, SK, FI, CZ, BE, UK, EE*** || 8

Odstępstwo do 1.1.2014 || ES || 1

Odstępstwo do 5.4.2014 || RO || 1

Odstępstwo do 30.6.2014 || HU || 1

Odstępstwo do 30.10.2014 || EL || 1

Odstępstwo do dnia 31.12.2014 || MT || 1

Odstępstwo do dnia 30.6.2015 || LV || 1

Odstępstwo do końca 2015 r. || CY || 1

Brak przydziału || BG (wykorzystanie dla potrzeb wojska zgłoszone zgodnie z art. 1 ust. 3); PL (odstępstwo do końca 2013 r., lecz z opóźnieniem), SI. || 3

*          Pomimo przydziału w 2011 r. odstępstwo do dnia 1 stycznia 2014 r.

**        W tym odstępstwa do dnia 1 stycznia 2014 r.

***      Przydzielono jedynie 40 MHz (20 MHz przydzielono w styczniu 2014 r.).

Jeżeli chodzi o usługi łączności elektronicznej, w decyzji w sprawie RSPP wymaga się, aby Komisja, we współpracy w państwami członkowskimi, podjęła działania w celu zniwelowania ryzyka ewentualnej fragmentacji rynku wewnętrznego z uwagi na rozbieżne kryteria i procedury selekcji dla zharmonizowanego widma. Rozwiązaniem ma być ułatwianie określania i wymiany najlepszych praktyk dotyczących warunków i procedur wydawania zezwoleń oraz stymulowanie wymiany informacji, aby zwiększyć spójność w ramach Unii. Pierwsze doświadczenia zdobyte w trakcie wdrażania przepisów decyzji w sprawie RSPP dotyczących bezprzewodowego internetu szerokopasmowego oraz w trakcie monitorowania krajowych warunków i procedur wydawania zezwoleń w ciągu ostatnich dwóch lat pokazują jednak, że decyzja ta stanowi niewystarczającą stymulację dla jednolitego rynku, co prowadzi do konwergencji warunków udzielania pozwoleń radiowych, integracji sieci lub inwestycji w bezprzewodowy internet szerokopasmowy i jego wprowadzanie po stawkach porównywalnych ze stawkami obowiązującymi w innych regionach lub niezbędnych do osiągnięcia celu Europejskiej agendy cyfrowej, jakim jest internet 30 Mbps dla wszystkich do 2020 r.

2.3.        Współdzielenie

Artykuł 4 decyzji w sprawie RSPP stanowi, że państwa członkowskie i Komisja podejmują środki, w stosownych przypadkach, na rzecz zwiększenia wydajności i elastyczności, w szczególności poprzez wspólne i współdzielone korzystanie, aby promować innowacje i inwestycje. We wrześniu 2012 r. Komisja Europejska opublikowała swoje poglądy na temat „Promowania współdzielenia zasobów widma radiowego na rynku wewnętrznym”[10]. W niniejszym komunikacie, będącym pierwszym sprawozdaniem monitorującym realizację priorytetów wskazanych w decyzji w sprawie RSPP, podkreśla się znaczenie technologii współdzielenia częstotliwości radiowych, a także potrzebę zachęcania do współdzielenia widma i zapewnienia pewności prawa dla innowatorów. Zawiera on propozycje sposobów promowania bardziej wydajnego współdzielenia widma za pomocą innowacyjnych rozwiązań bezprzewodowych.

Jeżeli chodzi o konkretne środki w zakresie współdzielenia widma, Komisja wspiera innowacyjność, harmonizując pasma częstotliwości, które są objęte ogólnymi zezwoleniami (widmo w paśmie nielicencjonowanym) lub indywidualnymi prawami do użytkowania (współdzielony dostęp do widma objęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego), jak określono w poniższych punktach, jak również zwracając się do europejskich organów normalizacyjnych o ustalenie powiązanych norm[11].

2.3.1.     Widmo w paśmie nielicencjonowanym

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) podlegają zazwyczaj jedynie ogólnym zezwoleniom dla zastosowań takich jak systemy identyfikacji radiowej (RFID), które wspierają zastosowania w zakresie automatyzacji łańcucha dostaw i łączności maszyna-maszyna (M2M); pojawiające się inteligentne systemy transportowe (ITS), w tym systemy opłat elektronicznych i samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu (SRR), oraz zastosowania wykorzystywane przez ogół społeczeństwa, takie jak alarmy, wyroby medyczne i routery Wi-Fi. W decyzji Komisji 2006/771/WE[12] w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu określa się zharmonizowane pasma częstotliwości i techniczne warunki korzystania, na których urządzenia bliskiego zasięgu mogą być używane w całej Europie. Zastosowania opierające się na pasmach nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego dla urządzeń bliskiego zasięgu korzystają z łatwego dostępu do widma radiowego, ponieważ w Unii Europejskiej pozwolenia radiowe nie są wymagane. Harmonizacja pasm dla urządzeń bliskiego zasięgu na całym rynku wewnętrznym zwiększa także ekonomię skali dla producentów urządzeń.

Z powodu rosnącego zapotrzebowania na zharmonizowane pasma dla urządzeń bliskiego zasięgu do celów różnych zastosowań Komisja Europejska regularnie aktualizuje warunki harmonizacji widma dla urządzeń bliskiego zasięgu. W ramach tego procesu regularnego aktualizowania załącznik techniczny do decyzji Komisji 2006/771/WE został zaktualizowany pięciokrotnie od czasu jej przyjęcia w 2006 r., ostatnio – w 2013 r. (decyzja Komisji 2013/752/UE[13]). W ramach ostatniej aktualizacji wprowadzono szersze kategorie urządzeń bliskiego zasięgu jako podstawę zharmonizowanych środowisk współdzielenia celem ułatwienia dostępu, promowania innowacyjności oraz neutralności technologii i usług – istotnych zasad zawartych w decyzji w sprawie RSPP.

We wniosku w sprawie łączności na całym kontynencie Komisja zaproponowała utworzenie sprzyjającego środowiska i reżimu administracyjnego na potrzeby rozmieszczenia nadajników o małej mocy w celu zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania na przepustowość łączy szerokopasmowych, jak również na dostarczenie łączy lokalnej sieci radiowej (RLAN lub Wi-Fi) i łączenie zasobów różnych użytkowników RLAN.

Ponadto wydano mandat dla Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych dotyczący możliwego rozszerzenia lokalnych sieci radiowych w paśmie 5 GHz, z zastrzeżeniem technicznej wykonalności utrzymania innych ważnych usług (GMES i ITS), co jest również priorytetem w ramach decyzji w sprawie RSPP. Komisja prowadzi również prace nad środkiem mającym ułatwiać korzystanie z technologii ultraszerokopasmowej (UWB), która przekazuje sygnały radiowe o niskiej mocy w szerokim wachlarzu częstotliwości i wspiera zastosowania bliskiego zasięgu, takie jak łącza o wysokiej przepustowości, lokalizacja czy georadar.

2.3.2.     Współdzielony dostęp do widma objęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego

W ramach koncepcji współdzielonego dostępu do widma objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego współdzielone prawa do widma przyznaje się licencjobiorcom na warunkach określonych przez organ regulacyjny, co umożliwia zapewnienie przewidywalnej jakości usług. Każdy użytkownik potrzebuje indywidualnego (lecz niewyłącznego) prawa użytkowania, aby uzyskać dostęp do danego pasma częstotliwości, a ustalenie warunków wydawania zezwoleń stanowi obowiązek organu zarządzającego widmem, który określa parametry dostępu poprzez regulacje i warunki wydawania pozwoleń.

Wydana niedawno opinia Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego dotycząca współdzielonego dostępu do widma objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego może zostać uznana za punkt wyjścia do uogólnionego zastosowania tej koncepcji. Zarówno Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, jak i Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego wskazali pasmo 2,3 GHz jako potencjalne pasmo przeznaczone do użytkowania na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych w UE. Takie użytkowanie rozważa się w kontekście współdzielonego dostępu do widma objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego, gdyż zapewniłoby to długoterminowe użytkowanie wykorzystywanego już pasma w tych państwach członkowskich, które pragną utrzymać obecne wykorzystanie tego pasma, zapewniając zarazem pewność prawa dla dodatkowych licencjobiorców.

2.4.        Polityka UE w innych obszarach

Na mocy art. 8 ust. 2 decyzji w sprawie RSPP zobowiązuje się Komisję, we współpracy z państwami członkowskimi, do określenia możliwości wykorzystania widma w celu przyczynienia się do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej. Muszą one również rozważyć udostępnienie widma dla technologii bezprzewodowych posiadających potencjał zwiększenia oszczędności energii i efektywności energetycznej inteligentnych sieci energetycznych oraz inteligentnych systemów pomiarowych. W kwietniu 2012 r. Komisja przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące wykorzystania widma na potrzeby wydajniejszej produkcji i dystrybucji energii, które wykazały, że nie istnieje wspólne podejście do użytkowania infrastruktury ICT dla inteligentnych sieci energetycznych oraz inteligentnych systemów pomiarowych ani do dedykowanego lub współdzielonego użytkowania widma w sposób objęty albo nieobjęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego.

Nie istnieje ponadto wspólny pogląd na sposób świadczenia usług o znaczeniu strategicznym. W tym celu Komisja rozpoczęła badanie dotyczące „użytkowania komercyjnych sieci i urządzeń telefonii ruchomej na potrzeby szybkiej łączności szerokopasmowej o znaczeniu strategicznym w określonych sektorach”. Jego celem jest przeanalizowanie potencjalnej roli komercyjnych sieci telefonii ruchomej, tak aby zapewnić świadczenie usług łączności o znaczeniu strategicznym, w tym inteligentnych sieci energetycznych. Badanie to powinno dostarczyć zaleceń odnośnie do wykorzystania infrastruktury i widma na potrzeby tych zastosowań.

3.           Decyzja o spektrum radiowym

W decyzji o spektrum radiowym określono narzędzia regulacyjne celem zapewnienia koordynacji podejść w zakresie polityki i zharmonizowanych warunków dotyczących dostępności i wydajnego użytkowania widma radiowego niezbędnego do funkcjonowania rynku wewnętrznego. Ustanowiono w niej także Komitet ds. Spektrum Radiowego, którego rola polega na wsparciu Komisji w wykonywaniu uprawnień wykonawczych uzupełniających mandaty Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, tak aby osiągnąć wyżej wymienione cele polityki. Podstawą skutecznego wdrożenia decyzji o spektrum radiowym było promowanie dobrych stosunków między Komisją a państwami członkowskimi reprezentowanymi w Komitecie ds. Spektrum Radiowego. Współpraca ta będzie kontynuowana w ramach bieżącego wdrażania decyzji w sprawie RSPP. Wszystkie środki poddane pod głosowanie Komitetu ds. Spektrum Radiowego zostały ocenione pozytywnie. Wykaz decyzji przyjętych w latach 2006–2013 przedstawiono w załączniku I.

Decyzja o spektrum radiowym okazała się skutecznym narzędziem w zakresie udostępniania zasobów zharmonizowanego widma sektorom strategicznym na rynku wewnętrznym i stanowi pozytywny przykład współpracy z państwami członkowskimi. Decyzja w sprawie RSPP stanowi ponadto istotne ramy strategiczne służące realizacji unijnej polityki w zakresie widma z zastosowaniem mechanizmów ustanowionych na mocy decyzji o spektrum radiowym.

4.           Wnioski

Decyzja w sprawie RSPP przyczynia się do wydajniejszego wykorzystania widma radiowego dzięki promowaniu podejść w zakresie współdzielenia widma, np. dzięki wyznaczeniu celu w zakresie 1200 MHz dla bezprzewodowego internetu szerokopasmowego, oraz dzięki zainicjowaniu procesu tworzenia wykazu widma, który będzie narzędziem umożliwiającym Komisji i państwom członkowskim określenie polityki w większym stopniu opartej na faktach. Pomaga ona także w promowaniu innowacyjności i konkurencyjności za pomocą wydajniejszego użytkowania widma radiowego, udostępniając w ten sposób widmo na potrzeby innowacyjnych usług. Harmonizacja widma tworzy potencjał uzyskania ekonomii skali, a dopuszczenie najszerszych możliwych warunków użytkowania widma umożliwia dostęp do jak największej możliwej liczby nowych zastosowań, przy jednoczesnym poszanowaniu istniejącego zakresu użytkowania.

Z drugiej strony decyzja w sprawie RSPP wskazuje na ograniczenia wynikające z ogólnego charakteru niektórych z ustanowionych w niej zasad regulacyjnych, które muszą być bardziej precyzyjne, aby zapewnić skuteczne wdrożenie. W związku z tym, że każde państwo członkowskie nadal ustala warunki i procedury wydawania zezwoleń dla widma, istnieją duże różnice, które przyczyniają się do fragmentacji rynku wewnętrznego i mają negatywny wpływ na transgraniczną integrację sieci, na dostępne funkcje aparatów i inne cechy niekorzystne z punktu widzenia konsumentów[14]. Wydaje się, że sama wymiana informacji i najlepszych praktyk w oparciu o ogólne zasady i warunki obecnych ram nie jest wystarczająca, aby usunąć te bariery na jednolitym rynku. Pewność prawa w odniesieniu do ugruntowanych wspólnych zasad i kryteriów stosowanych przez państwa członkowskie w sposób skoordynowany w całej Unii wydaje się niezbędnym minimum.

Opóźnienia w przydzielaniu pasma 800 MHz wskazują na zapotrzebowanie na bardziej sprawne i elastyczne mechanizmy pozwalające na ujednolicenie terminów przydzielania w całej Unii lub dla kategorii państw członkowskich w oparciu o charakterystykę rynku bezprzewodowego internetu szerokopasmowego, jak również na ujednolicenie czasu obowiązywania praw do użytkowania widma. W tym kontekście ważne jest, aby zapewnić wydajny i terminowy przydział istniejącego zharmonizowanego widma, tak aby czerpać potencjalne korzyści socjoekonomiczne płynące z usług cyfrowych świadczonych za pośrednictwem sieci bezprzewodowego internetu szerokopasmowego.

W tych obszarach istnieje pilna potrzeba wprowadzenia bardziej precyzyjnych przepisów. Aby rozwiązać problem takich niedociągnięć, Komisja zaproponowała konkretne środki legislacyjne w ramach pakietu łączności na całym kontynencie[15]. W ramach tych środków ustanawia się zestaw wspólnych zasad i kryteriów wydawania zezwoleń na użytkowanie widma połączony z oficjalnym, ograniczonym w czasie mechanizmem wzajemnej oceny planów krajowych celem zapewnienia najlepszych praktyk.

Ponadto pewność prawa dotycząca wspólnego terminu przydzielania i czasu obowiązywania przydziałów widma na potrzeby bezprzewodowego internetu szerokopasmowego będzie korzystna z punktu widzenia operatorów przy ocenie zasadności ekonomicznej i przy tworzeniu strategii transgranicznych oraz umożliwi im bardziej przewidywalny dostęp do widma i stworzy bardziej przewidywalne warunki inwestowania.

Aby zapewnić skuteczny wkład polityki w zakresie widma radiowego w realizację polityki UE w innych obszarach, konieczne jest zintensyfikowanie działań na rzecz koordynacji podejmowanych na podstawie strategicznych wytycznych zawartych w decyzji w sprawie RSPP oraz na rzecz skutecznego technicznego wdrożenia za pośrednictwem decyzji o spektrum radiowym poprzez większą koordynację wydawania zezwoleń w Europie. Sprawozdanie końcowe dotyczące pierwszej decyzji w sprawie RSPP i postępów w osiąganiu ustalonych celów zaplanowano na koniec 2015 r. Załącznik 1 – Wykaz decyzji związanych z widmem z lat 2006–2013

Program i określenie polityki

Data || Decyzja || Treść

16 grudnia 2009 r. || decyzja Komisji 2009/978/WE || zmieniająca decyzję 2002/622/WE ustanawiającą Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego

14 marca 2012 r. || decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE || w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (RSPP)

Bezprzewodowy internet szerokopasmowy

Data || Akt unijny || Treść

12 lutego 2007 r. || decyzja Komisji 2007/90/WE || zmieniająca decyzję 2005/513/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe

14 lutego 2007 r. || decyzja Komisji 2007/98/WE || w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w pasmach częstotliwości 2 GHz celem wdrożenia systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej

21 maja 2008 r. || decyzja Komisji 2008/411/WE || w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 3400–3800 MHz na potrzeby usług łączności elektronicznej

13 czerwca 2008 r. || decyzja Komisji 2008/477/WE || w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby usług łączności elektronicznej

5 sierpnia 2008 r. || decyzja Komisji 2008/671/WE || w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem

16 września 2009 r. || dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/114/WE || zmieniająca dyrektywę GSM w celu udostępnienia pasma 900 MHz na potrzeby jakichkolwiek systemów ziemskich umożliwiających świadczenie usług łączności elektronicznej, które mogą funkcjonować jednocześnie z systemami GSM

16 października 2009 r. || decyzja Komisji 2009/766/WE || w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie

6 maja 2010 r. || decyzja Komisji 2010/267/UE || w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych dotyczących wykorzystywania zakresu częstotliwości 790–862 MHz na potrzeby usług łączności elektronicznej

18 kwietnia 2011 r. || decyzja wykonawcza Komisji 2011/251/UE || zmieniająca decyzję 2009/766/WE w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie

5 listopada 2012 r. || decyzja wykonawcza Komisji 2012/688/UE || w sprawie harmonizacji zakresów częstotliwości 1920 – 1980 MHz i 2110–2170 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii

Informacje o wykorzystaniu widma radiowego

Data || Decyzja Komisji || Treść

16 maja 2007 r. || 2007/344/WE || w sprawie jednolitego dostępu do informacji o wykorzystaniu widma radiowego we Wspólnocie

23 kwietnia 2013 r. || 2013/195/UE || określająca praktyczne warunki, jednolite formaty i metodę w odniesieniu do wykazu dotyczącego widma radiowego

Współdzielenie

Data || Decyzja Komisji || Treść

9 listopada 2006 r. || 2006/771/WE || w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu

23 listopada 2006 r. || 2006/804/WE || w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF

21 lutego 2007 r. || 2007/131/WE || w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty

23 maja 2008 r. || 2008/432/WE || zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu

5 sierpnia 2008 r. || 2008/673/WE || zmieniająca decyzję Komisji 2005/928/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 169,4–169,8125 MHz na potrzeby niektórych rodzajów urządzeń bliskiego zasięgu

13 maja 2009 r. || 2009/381/WE || zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu

21 kwietnia 2009 r. || 2009/343/WE || zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty

30 czerwca 2010 r. || 2010/368/UE || zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu

29 lipca 2011 r. || 2011/485/UE || zmieniająca decyzję 2005/50/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie

8 grudnia 2011 r. || 2011/829/UE || zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu

11 grudnia 2013 r. || 2013/752/UE || zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu i uchylająca decyzję 2005/928/WE

Łączność na pokładzie statków powietrznych i statków

Data || Decyzja Komisji || Treść

7 kwietnia 2008 r. || 2008/294/WE || dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie

19 marca 2010 r. || 2010/166/UE || w sprawie harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii Europejskiej

12 listopada 2013 r. || 2013/654/UE || zmieniająca decyzję 2008/294/WE w celu uwzględnienia dodatkowych technologii dostępu i pasm częstotliwości na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA)

Okresy przejściowe/porozumienia co do podziału spektrum radiowego – art. 4 ust. 5 decyzji o spektrum radiowym

Data || Decyzja Komisji || Treść

22 maja 2007 r. || 2007/346/WE || Francja – ograniczona moc emisyjna urządzeń do identyfikacji radiowej

16 grudnia 2008 r. || 2009/1/WE || Bułgaria – harmonizacja pasma 2500–2690 MHz

25 lutego 2009 r. || 2009/159/WE || Austria – wykorzystanie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem

6 października 2009 r. || 2009/740/WE || Francja – harmonizacja pasma 2500–2690 MHz

26 października 2009 r. || 2009/812/WE || Francja – harmonizacja widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu

31 marca 2010 r. || 2010/194/UE || Bułgaria – harmonizacja pasma 2500–2690 MHz

Odstępstwa na podstawie art. 6 ust. 4 decyzji w sprawie RSPP dotyczące pasma 800 MHz

Data wydania decyzji || Decyzja Komisji przekazana państwom członkowskim || Treść

23 lipca 2013 r. || C(2013) 4546 || Hiszpania – 12 miesięcy

23 lipca 2013 r. || C(2013) 4547 || Polska – 12 miesięcy

23 lipca 2013 r. || C(2013) 4569 || Węgry – 18 miesięcy

23 lipca 2013 r. || C(2013) 4570 || Austria – 9 miesięcy

23 lipca 2013 r. || C(2013) 4590 || Malta – 24 miesiące

23 lipca 2013 r. || C(2013) 4592 || Słowacja – nie przyznano odstępstwa

23 lipca 2013 r. || C(2013) 4593 || Rumunia – do dnia 5 kwietnia 2014 r.

23 lipca 2013 r. || C(2013) 4594 || Słowenia – nie przyznano odstępstwa

23 lipca 2013 r. || C(2013) 4595 || Cypr – 36 miesięcy

23 lipca 2013 r. || C(2013) 4608 || Finlandia – 12 miesięcy

23 lipca 2013 r. || C(2013) 4613 || Litwa – 6 miesięcy*

17 października 2013 r. || C(2013) 6765 || Grecja – 30 października 2014 r.

17 października 2013 r. || C(2013) 6764 || Łotwa – 30 miesięcy

9 grudnia 2013 r. || C(2013) 8690 || Republika Czeska – 6 miesięcy**

*          30 miesięcy dla podzakresu 820–821 MHz.

**        Wyłącznie dwa kraje.

[1]       Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7–17.

[2]       Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1–6.

[3]       Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego to grupa doradcza Komisji powołana na mocy decyzji 2002/622/WE.

[4]       Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) to platforma współpracy technicznej, w ramach której członkowie z 48 państw europejskich współpracują w dziedzinie poczty, widma radiowego i sieci telekomunikacyjnych.

[5]       Dz.U. L 113 z 25.4.2013, s. 18–21.

[6]       EFIS to internetowa baza danych ustanowiona na mocy decyzji 2007/344/WE w sprawie jednolitego dostępu do informacji o wykorzystaniu widma radiowego we Wspólnocie, którą zarządza Europejskie Biuro Radiokomunikacyjne (ECO) w Kopenhadze.

[7]       Dokument RSPG13-543 (załącznik 1): Program prac do konsultacji społecznych 2014, s. 2.

[8]       Komunikat prasowy grupy wysokiego szczebla, IP/14/14 z dnia 13 stycznia 2014 r.

[9]       Dz.U. L 144, 4.6.2008, s. 77–81; Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 37–41; Dz.U. L 274 z 20.10.2009, s. 32–35.

[10]     Promowanie współdzielenia zasobów widma radiowego na rynku wewnętrznym.

[11]     Zlecenie normalizacji M 512 skierowane do CEN, CENELEC i ETSI i dotyczące rekonfigurowalnych systemów radiowych (ang. Reconfigurable Radio Systems, RRS).

[12]     Dz.U. L 312 z 11.11.2006, s. 66–70.

[13]     Dz.U. L 334 z 13.12.2013, s. 17–36.

[14]     Ocena skutków towarzysząca wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, SWD(2013) 331 final.

[15]     Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie jednolitego rynku telekomunikacyjnego – COM(2013) 634.

Top