EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie opóźnienia daty przejścia na SEPA (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 80/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie opóźnienia daty przejścia na SEPA

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 14 stycznia 2014 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 i art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z art. 3 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, jako że projekt rozporządzenia zawiera postanowienia leżące w zakresie kompetencji EBC, w szczególności w związku z podstawowym zadaniem Eurosystemu określonym w art. 127 ust. 2 Traktatu, jakim jest popieranie należytego funkcjonowania systemów płatniczych. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Założenia i treść projektu rozporządzenia

W dniu 9 stycznia 2014 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia, który zmienia rozporządzenie (UE) nr 260/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) poprzez wprowadzenie dodatkowego sześciomiesięcznego okresu przejściowego. Projekt rozporządzenia wprowadza zasadę praw nabytych, która umożliwi bankom i innym dostawcom usług płatniczych kontynuowanie przetwarzania płatności, które nie spełniają wymogów rozporządzenia (UE) nr 260/2012, do dnia 1 sierpnia 2014 r., tak aby zapewnić uczestnikom rynku, którzy do lutego 2014 r. nie spełnili wymogów rozporządzenia (UE) nr 260/2012, możliwość dalszego dokonywania płatności oraz uniknąć niedogodności dla konsumentów.

1.    Uwagi ogólne

1.1.

Niezwłocznie po opublikowaniu projektu rozporządzenia Eurosystem wskazał w przyjętym stanowisku (3) intensywne i zakończone sukcesem działania zainteresowanych podmiotów w strefie euro w zakresie przejścia na SEPA. Stanowisko to stwierdza, że – zgodnie z najnowszymi informacjami od krajowych podmiotów związanych z jednolitym obszarem płatności w euro (SEPA) – tempo przechodzenia na SEPA jest wysokie i wciąż rośnie, co oznacza, że zdecydowana większość zainteresowanych podmiotów zakończy ten proces w ustalonym terminie.

1.2.

Projekt rozporządzenia wzbudził wątpliwości na rynkach co do terminu przejścia na SEPA, w związku z czym istnieje pilna potrzeba wyjaśnienia tej kwestii. Dodatkowym problemem jest brak pewności prawnej w przypadku przyjęcia projektu rozporządzenia dopiero po obecnie obowiązującym terminie, tj. po dniu 1 lutego 2014. Problem ten zostanie częściowo rozwiązany przez proponowane zastosowanie projektu rozporządzenia z mocą wsteczną od dnia 31 stycznia 2014 r. W miarę możliwości należy uniknąć sytuacji, w której obecnie obowiązujący termin przejścia na SEPA miałby zastosowanie do momentu przyjęcia projektu rozporządzenia, a do tego czasu rynki byłyby obarczone niepewnością co do przyjęcia rozporządzenia.

1.3.

Jest więc kwestią najwyższej wagi, aby przywrócić pewność prawną, zmniejszyć niepewność rynków i przekazać im jasny komunikat co do terminu przejścia na SEPA. Cele te można osiągnąć poprzez szybkie przyjęcie projektu rozporządzenia przez Radę i Parlament bez dalszych zmian jego zasadniczych elementów.

2.    Uwagi szczegółowe

Uwzględniając powyższe cele oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe w ramach przyspieszonej procedury legislacyjnej, EBC proponuje zmiany, które zmierzają do: a) doprecyzowania zakresu projektu rozporządzenia (wprowadzenie dodatkowego okresu przejściowego, w drodze odstępstwa) oraz jego uzasadnienia (jest wątpliwe, aby przejście na SEPA zostało w pełni zakończone do dnia 1 lutego 2014 r.); b) ujednolicenia terminologii użytej w projekcie rozporządzenia z terminologią użytą w rozporządzeniu (UE) nr 260/2012 oraz c) wyjaśnienia wpływu okresu przejściowego na nakładanie sankcji.

Propozycje zmian w projekcie rozporządzenia wraz z ich uzasadnieniem zostały zawarte w załączniku.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 22 stycznia 2014 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  COM(2013) 937 final.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 22).

(3)  Komunikat prasowy z dnia 9 stycznia 2014 r. dostępny na stronie internetowej EBC pod adresem: http://www.ecb.europa.eu


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Motyw 6

„(6)

Począwszy od dnia 1 lutego 2014 r. banki oraz inni dostawcy usług płatniczych będą zmuszeni odmawiać przetwarzania poleceń przelewu i poleceń zapłaty, które nie spełniają wymogów SEPA, gdyż wymagają tego od nich przepisy, aczkolwiek, jak to się dzieje obecnie, technicznie będą oni w stanie przetwarzać te płatności, kontynuując stosowanie dotychczasowych schematów płatności równolegle z poleceniem przelewu SEPA i poleceniem zapłaty SEPA. Dopóki nie nastąpi pełne przejście na polecenia przelewu SEPA i polecenia zapłaty SEPA, nie można wykluczyć problemów z realizacją płatności, które mogą prowadzić do opóźnienia tych płatności. Problemy te mogą dotknąć wszystkich użytkowników usług płatniczych, a w szczególności MŚP i konsumentów.”

„(6)

Począwszy od dnia 1 lutego 2014 r. banki oraz inni dostawcy usług płatniczych będą zmuszeni odmawiać przetwarzania poleceń przelewu i poleceń zapłaty, które nie spełniają wymogów SEPA, gdyż wymagają tego od nich przepisy rozporządzenia (UE) nr 260/2012, aczkolwiek, jak to się dzieje obecnie, technicznie będą oni w stanie przetwarzać te płatności, kontynuując stosowanie dotychczasowych schematów płatności równolegle z poleceniem przelewu SEPA i poleceniem zapłaty SEPA. Dopóki nie nastąpi pełne przejście na polecenia przelewu SEPA i polecenia zapłaty SEPA, nie można wykluczyć problemów z realizacją płatności, które mogą prowadzić do opóźnienia tych płatności. Problemy te mogą dotknąć wszystkich użytkowników usług płatniczych, a w szczególności MŚP i konsumentów.”

Uzasadnienie

Określenie „wymagają tego od nich przepisy” nie jest jednoznaczne, w związku z czym należy wskazać rozporządzenie (UE) nr 260/2012.

Zmiana nr 2

Motyw 7

„(7)

Kwestią o zasadniczym znaczeniu jest uniknięcie niepotrzebnych zakłóceń w płatnościach wynikających z faktu, iż do dnia 1 lutego 2014 r. nie udało się dokonać pełnego przejścia na SEPA. (…) Należy zatem wprowadzić okres przejściowy, który umożliwi kontynuowanie przetwarzania płatności w różnych formatach. (…) W okresie przejściowym państwa członkowskie powinny zrezygnować z nakładania sankcji na dostawców usług płatniczych, którzy realizują płatności niespełniające wymogów SEPA, oraz na użytkowników usług płatniczych, którzy nie zakończyli jeszcze procesu przejścia na SEPA.”

„(7)

Kwestią o zasadniczym znaczeniu jest uniknięcie niepotrzebnych zakłóceń w płatnościach wynikających z faktu, iż nie jest prawdopodobne do dnia 1 lutego 2014 r. nie udało się dokonanie ć pełnego przejścia na SEPA do dnia 1 lutego 2014 r. (…) Należy zatem wprowadzić dodatkowy okres przejściowy, który umożliwi kontynuowanie przetwarzania płatności w różnych formatach. (…) Należy wyraźnie wskazać, że w W dodatkowym okresie przejściowym państwa członkowskie powinny zrezygnować są zobowiązane do zrezygnowania ć z nakładania sankcji na dostawców usług płatniczych, którzy realizują płatności niespełniające wymogów SEPA, oraz na użytkowników usług płatniczych, którzy nie zakończyli jeszcze procesu przejścia na SEPA.”

Uzasadnienie

Stwierdzenie „wynikających z faktu, iż do dnia 1 lutego 2014 r. nie udało się dokonać pełnego przejścia na SEPA” jest sprzeczne z motywem 5, zgodnie z którym „jest bardzo mało prawdopodobne, że z dniem 1 lutego 2014 r. wszyscy uczestnicy rynku będą spełniać wymogi SEPA”. Te dwa motywy powinny zostać ujednolicone. Ponadto należy w sposób konsekwentny stosować termin „dodatkowy okres przejściowy”. I wreszcie, z uwagi na wymóg pewności prawa, należy stwierdzić jako fakt brak stosowania sankcji w wyniku wprowadzenia okresu przejściowego i w czasie jego trwania.

Zmiana nr 3

Artykuł 1 ust. 1

„1.   Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 ust. 1 i 2 dostawcy usług płatniczych mogą do dnia 1 sierpnia 2014 r. kontynuować przetwarzanie transakcji płatniczych w euro w formatach, które różnią się od formatów wymaganych dla poleceń przelewu SEPA i poleceń zapłaty SEPA.”

„1.   W drodze odstępstwa od Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 ust. 1 i 2 dostawcy usług płatniczych mogą do dnia 1 sierpnia 2014 r. kontynuować przetwarzanie transakcji płatniczych w euro w dotychczasowych formatach, które różnią się od formatów wymaganych dla poleceń przelewu SEPA i poleceń zapłaty SEPA zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”

Uzasadnienie

Termin „w drodze odstępstwa” pochodzi z aktualnego brzmienia rozporządzenia (UE) nr 260/2012 i jest w sensie prawnym precyzyjny. Terminy „poleceń przelewu SEPA” i „poleceń zapłaty SEPA” nie są zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) nr 260/2012. Z uwagi na wymóg pewności prawa zakres odstępstwa musi być jasno określony.

Zmiana nr 4

Artykuł 1 ust. 1, drugi akapit

„Państwa członkowskie stosują przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń art. 6 ust. 1 i 2, ustanowione zgodnie z art. 11, dopiero począwszy od dnia 2 sierpnia 2014 r.”

„Państwa członkowskie stosują przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń art. 6 ust. 1 i 2, ustanowione zgodnie z art. 11, dopiero począwszy od dnia 2 sierpnia 2014 r.i tylko w odniesieniu do transakcji płatniczych zainicjowanych w dniu 2 sierpnia 2014 r. lub po tym dniu.”

Uzasadnienie

Z uwagi na wymóg pewności prawa należy doprecyzować, że sankcji nie stosuje się do transakcji przetwarzanych w czasie trwania dodatkowego okresu przejściowego.

Zmiana nr 5

Artykuł 1 ust. 1, trzeci akapit

„W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 i 2, państwa członkowskie mogą zezwalać dostawcom usług płatniczych, do dnia 1 lutego 2016 r., na świadczenie usług w zakresie konwersji w odniesieniu do krajowych transakcji płatniczych, umożliwiając użytkownikom usług płatniczych, którzy są konsumentami, dalsze korzystanie z BBAN zamiast identyfikatora rachunku płatniczego określonego w pkt 1 lit. a) załącznika, pod warunkiem że zostanie zapewniona interoperacyjność poprzez techniczną i bezpieczną konwersję BBAN płatnika i odbiorcy w identyfikator rachunku płatniczego określony w pkt 1 lit. a) załącznika. (…)”

(Propozycja EBC nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Uzasadnienie

Ujednolicenie z terminologią stosowaną w rozporządzeniu (UE) nr 260/2012.


(1)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.


Top