EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC0719(03)

Wytyczne dotyczące kwalifikowania się podmiotów izraelskich i ich działań na terytoriach okupowanych przez Izrael od czerwca 1967 r. do korzystania z dotacji, nagród i instrumentów finansowych finansowanych ze środków UE począwszy od 2014 r.

Information about publishing Official Journal not found, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 205/9


Wytyczne dotyczące kwalifikowania się podmiotów izraelskich i ich działań na terytoriach okupowanych przez Izrael od czerwca 1967 r. do korzystania z dotacji, nagród i instrumentów finansowych finansowanych ze środków UE począwszy od 2014 r.

(2013/C 205/05)

Sekcja A.   ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.

Niniejsze wytyczne określają warunki, na których Komisja zamierza wdrożyć główne wymogi dotyczące przyznawania wsparcia na rzecz podmiotów izraelskich lub ich działań na terytoriach okupowanych przez Izrael od czerwca 1967 r. Ich celem jest zapewnienie poszanowania stanowisk i zobowiązań UE zgodnych z prawem międzynarodowym w sprawie nieuznawania przez UE zwierzchnictwa Izraela nad terytoriami okupowanymi przez Izrael od czerwca 1967 r. Niniejsze wytyczne nie stanowią uszczerbku dla innych wymogów ustanowionych w prawodawstwie UE.

2.

Terytoria okupowane przez Izrael od czerwca 1967 r. obejmują Wzgórza Golan, Strefę Gazy i Zachodni Brzeg wraz ze Wschodnią Jerozolimą.

3.

UE nie uznaje zwierzchnictwa Izraela nad żadnym z obszarów, o których mowa w pkt 2, i nie uważa ich za część terytorium Izraela (1), niezależnie od ich statusu prawnego na podstawie prawa krajowego Izraela (2). UE jasno dała do zrozumienia, że nie będzie uznawać jakichkolwiek zmian granic sprzed 1967 r., innych niż uzgodnione przez strony w ramach bliskowschodniego procesu pokojowego (3). Rada do Spraw Zagranicznych UE podkreśliła znaczenie ograniczenia stosowania umów z Izraelem do terytorium Izraela uznanego przez UE (4).

4.

Niniejsze wytyczne nie dotyczą przyznawania wsparcia UE w formie dotacji, nagród lub instrumentów finansowych na rzecz podmiotów palestyńskich lub ich działań na terytoriach, o których mowa w pkt 2, ani warunków kwalifikowalności ustanowionych w tym celu. W szczególności nie dotyczą one żadnych porozumień między UE, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny lub Narodową Władzą Palestyńską z drugiej strony.

Sekcja B.   ZAKRES STOSOWANIA

5.

Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do wsparcia UE w formie dotacji, nagród lub instrumentów finansowych w rozumieniu tytułów VI, VII i VIII rozporządzenia finansowego (5), które może zostać przyznane na rzecz podmiotów izraelskich lub ich działań na terytoriach zajmowanych przez Izrael od czerwca 1967 r. Ich zastosowanie pozostaje bez uszczerbku dla szczegółowych warunków kwalifikowalności, które mogą zostać określone w stosownym akcie podstawowym.

6.

Niniejsze wytyczne mają zastosowanie:

a)

w przypadku dotacji – do wszystkich wnioskodawców i beneficjentów, niezależnie od ich roli (pojedynczy beneficjent, koordynator lub współbeneficjent). Obejmuje to podmioty uczestniczące w działaniach na zasadzie bezkosztowej (6) oraz podmioty stowarzyszone w rozumieniu art. 122 ust. 2 rozporządzenia finansowego. Nie dotyczy to wykonawców ani podwykonawców wybranych przez beneficjentów dotacji zgodnie z zasadami udzielania zamówień. W odniesieniu do osób trzecich, o których mowa w art. 137 rozporządzenia finansowego, w przypadkach gdy koszty wsparcia finansowego udzielanego takim osobom trzecim zaliczają się do kosztów kwalifikowalnych na podstawie zaproszenia do składania wniosków, właściwy urzędnik zatwierdzający może, w stosownych przypadkach, określić w zaproszeniu do składania wniosków oraz w umowach o dotacje lub stosownych decyzjach, że kryteria kwalifikowalności określone w niniejszych wytycznych mają również zastosowanie do osób, które mogą otrzymać wsparcie finansowe od beneficjentów;

b)

w przypadku nagród – do wszystkich uczestników oraz zwycięzców konkursów;

c)

w przypadku instrumentów finansowych – do specjalnych instrumentów inwestycyjnych, pośredników finansowych i dalszych pośredników oraz odbiorców końcowych.

7.

Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do dotacji, nagród oraz instrumentów finansowych zarządzanych – odpowiednio – przez Komisję, agencje zarządzające (zarządzanie bezpośrednie) lub organy, którym powierza się zadania związane z wykonywaniem budżetu zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego (zarządzanie pośrednie).

8.

Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do dotacji, nagród oraz instrumentów finansowych finansowanych ze środków przewidzianych na rok budżetowy 2014 oraz na kolejne lata i zatwierdzonych na mocy decyzji finansowych przyjętych po przyjęciu niniejszych wytycznych.

Sekcja C.   WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI PODMIOTÓW IZRAELSKICH

9.

W odniesieniu do miejsca prowadzenia działalności podmiotów izraelskich:

a)

W przypadku dotacji i nagród, do ich otrzymania zostaną zakwalifikowane tylko te podmioty izraelskie, których miejsce prowadzenia działalności znajduje się w obrębie granic Izraela sprzed 1967 r.

b)

W przypadku instrumentów finansowych, jako odbiorcy końcowi zostaną zakwalifikowane tylko te podmioty izraelskie, których miejsce prowadzenia działalności znajduje się w obrębie granic Izraela sprzed 1967 r.

10.

Jako miejsce prowadzenia działalności należy rozumieć prawny adres siedziby, pod którym podmiot został zarejestrowany, co potwierdza dokładny adres pocztowy odpowiadający konkretnej lokalizacji. Wykorzystanie skrytki pocztowej nie jest dozwolone.

11.

Wymogi ustanowione w sekcji C:

a)

mają zastosowanie do następujących rodzajów osób prawnych: izraelskich organów samorządu regionalnego, terytorialnego, innych podmiotów publicznych, przedsiębiorstw publicznych lub prywatnych lub korporacji i innych prywatnych podmiotów prawnych, w tym pozarządowych organizacji nienastawionych na zysk;

b)

nie mają zastosowania do izraelskich organów publicznych na szczeblu krajowym (ministerstw i rządowych agencji lub organów);

c)

nie mają zastosowania do osób fizycznych.

Sekcja D.   WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI DZIAŁAŃ PROWADZONYCH NA TERYTORIACH OKUPOWANYCH PRZEZ IZRAEL

12.

W odniesieniu do działań/operacji podmiotów izraelskich:

a)

W przypadku dotacji i nagród, działania podmiotów izraelskich prowadzone w ramach dotacji i nagród finansowanych ze środków UE zostaną uznane za kwalifikujące się do uzyskania wsparcia, jeżeli nie odbywają się – ani częściowo, ani w całości – na terytoriach, o których mowa w pkt 2.

b)

W przypadku instrumentów finansowych, podmioty izraelskie zostaną zakwalifikowane jako odbiorcy końcowi, jeżeli nie prowadzą działalności na terytoriach, o których mowa w pkt 2, zarówno w ramach instrumentów finansowych finansowanych ze środków UE, jak w innych przypadkach.

13.

Wszelkie działania lub ich części (7), ujęte we wniosku o przyznanie dotacji lub nagrody, które nie spełniają wymogów określonych w pkt 12 lit. a), zostaną uznane za niekwalifikujące się do otrzymania wsparcia i nie będą stanowić części wniosku do celów jego dalszej oceny.

14.

Wymogi określone w sekcji D:

a)

mają zastosowanie do działań określonych w pkt 12, prowadzonych przez następujące rodzaje osób prawnych: izraelskie organy samorządu regionalnego, terytorialnego, inne podmioty publiczne, przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne lub korporacje i inne prywatne podmioty prawne, w tym pozarządowe organizacje nienastawione na zysk;

b)

mają również zastosowanie do działań określonych w pkt 12, prowadzonych przez izraelskie organy publiczne na szczeblu krajowym (ministerstwa i rządowe agencje lub organy);

c)

nie mają zastosowania do działań określonych w pkt 12, prowadzonych przez osoby fizyczne.

15.

Niezależnie od pkt 12–14 powyżej, wymogi określone w sekcji D nie mają zastosowania do działań, które, mimo iż są one prowadzone na terytoriach, o których mowa w pkt 2, mają na celu przyniesienie korzyści osobom chronionym na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego, zamieszkującym na tych terytoriach lub zmierzają do realizacji polityki UE w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie (8).

Sekcja E.   UZGODNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

16.

Każdy podmiot izraelski, o którym mowa w pkt 11 lit. a) i b) oraz pkt 14 lit. a) i b), który składa wniosek o przyznanie unijnej dotacji, nagrody lub unijnego instrumentu finansowego, składa następujące honorowe oświadczenie:

a)

w przypadku dotacji i nagród, oświadczenie zawierać będzie informację, że wniosek podmiotu izraelskiego jest zgodny z wymogami określonymi w pkt 9 lit. a) i pkt 12 lit. a) niniejszych wytycznych, z jednoczesnym uwzględnieniem stosowania pkt 15 niniejszych wytycznych (9). W przypadku dotacji, oświadczenie to zostanie sporządzone zgodnie z art. 131 ust. 3 rozporządzenia finansowego;

b)

w przypadku instrumentów finansowych, oświadczenie zawierać będzie informację, że wniosek podmiotu izraelskiego jako odbiorcy końcowego jest zgodny z wymogami określonymi w pkt 9 lit. b) i pkt 12 lit. b) niniejszych wytycznych.

17.

Oświadczenia określone w pkt 16 pozostają bez uszczerbku dla innych dokumentów potwierdzających, wymaganych na podstawie zaproszeń do składania wniosków, zasad konkursów oraz zaproszeń do wyboru pośredników finansowych lub specjalnych instrumentów inwestycyjnych. Zostaną one włączone do pakietu dokumentów składanych w ramach wniosku w przypadku każdego stosownego zaproszenia do składania wniosków, poszczególnych zasad konkursów oraz każdego zaproszenia do wyboru pośredników finansowych lub specjalnych instrumentów inwestycyjnych. Ich treść zostanie dostosowana do wymogów odpowiednich dla poszczególnych unijnych dotacji, nagród lub instrumentów finansowych UE.

18.

Złożenie oświadczenia określonego w pkt 16, zawierającego nieprawdziwe informacje, może zostać uznane za wprowadzenie w błąd lub poważną nieprawidłowość i może prowadzić:

a)

w przypadku dotacji – do zastosowania środków określonych w art. 131 ust. 5 i art. 135 rozporządzenia finansowego;

b)

w przypadku nagród – do zastosowania środków określonych w art. 212 ust. 1 ppkt (viii) zasad stosowania rozporządzenia finansowego (10) oraz

c)

w przypadku instrumentów finansowych – do zastosowania środków określonych w art. 221 ust. 3 zasad stosowania rozporządzenia finansowego.

19.

Komisja wdroży niniejsze wytyczne w całości i w sposób jasny i przystępny. Komisja w szczególności zamieści warunki kwalifikowalności określone w sekcji C i D w programach prac (11) i decyzjach w sprawie finansowania, zaproszeniach do składania wniosków, zasadach konkursów oraz zaproszeniach do wyboru pośredników finansowych lub specjalnych instrumentów inwestycyjnych.

20.

Komisja zagwarantuje, że warunki kwalifikowalności określone w sekcjach C i D zostaną ujęte w programach prac oraz zaproszeniach do składania wniosków, zasadach konkursów oraz zaproszeniach do wyboru pośredników finansowych lub specjalnych instrumentów inwestycyjnych, publikowanych przez organy, którym powierzono zadania związane z wykonaniem budżetu w ramach zarządzania pośredniego.

21.

Aby jasno wyrazić zobowiązania UE wynikające z prawa międzynarodowego uwzględniając stosowne strategie i stanowiska UE, Komisja będzie zmierzać do odzwierciedlenia treści niniejszych wytycznych w umowach międzynarodowych lub protokołach do nich, lub też w protokołach ustaleń zawieranych z partnerami izraelskimi i innymi stronami.

22.

Przyznanie wsparcia UE na rzecz izraelskich podmiotów lub ich działań w formie dotacji, nagród lub instrumentów finansowych wymaga zaangażowania izraelskich podmiotów takich jak podmioty, o których mowa w pkt 11 i 14, na przykład w ramach organizowania spotkań, wizyt lub wydarzeń. Taka współpraca nie będzie miała miejsca na terytoriach, o których mowa w pkt 2, chyba że jest ona związana z działaniami, o których mowa w pkt 15.


(1)  Terytorialny zakres stosowania Układu o stowarzyszeniu między UE a Izraelem określono w sprawie C-386/08 Brita [2010] Zb.Orz. s. I-1289, pkt 47 i 53.

(2)  Zgodnie z prawem izraelskim, Wschodnia Jerozolima oraz Wzgórza Golan zostały włączone do państwa Izrael, natomiast Strefa Gazy i pozostała część Zachodniego Brzegu określane są jako „terytoria”.

(3)  Zob. m.in. konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie bliskowschodniego procesu pokojowego przyjęte w grudniu 2009 r., grudniu 2010 r., kwietniu 2011 r. oraz w maju i grudniu 2012 r.

(4)  W konkluzjach Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie bliskowschodniego procesu pokojowego, które przyjęto w dniu 10 grudnia 2012 r., stwierdzono, że „wszelkie porozumienia między Państwem Izrael i UE muszą wyraźnie i jednoznacznie wskazywać, że nie mają one zastosowania do terytoriów zajętych przez Izrael w 1967 r.”.

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(6)  W którym to przypadku podmiot izraelski sfinansuje swój udział za pomocą środków pochodzących z innych źródeł, jednak będzie uznawany za beneficjenta, przez co może uzyskać dostęp do wiedzy fachowej, usług, tworzenia sieci kontaktów oraz innych możliwości stworzonych przez pozostałych beneficjentów w wyniku otrzymania dotacji UE.

(7)  Na przykład, mogą to być projekty ogólnokrajowe realizowane w Izraelu, które obejmują zarówno działania na obszarach w ramach granic sprzed 1967 r., jak i działania na terytoriach znajdujących się poza granicami z 1967 r. (np. na terenie osiedli).

(8)  Na przykład do działań w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, Instrumentu na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego Krajów Sąsiedztwa lub programu „Partnerstwo dla pokoju”.

(9)  W przypadku organów publicznych Izraela na szczeblu krajowym (ministerstw i rządowych agencji lub organów), oświadczenie będzie zawierało adres do celów korespondencyjnych, znajdujący się w obrębie granic Izraela sprzed 1967 r. i zgodny z pkt 10.

(10)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

(11)  Z zastrzeżeniem wyników procedur komitetowych, które mogą być wymagane na mocy stosownego aktu podstawowego.


Top