EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0501

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL

/* COM/2013/0501 final - 2013/0234 (NLE) */

52013PC0501

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL /* COM/2013/0501 final - 2013/0234 (NLE) */


UZASADNIENIE

1.           KONTEKST WNIOSKU

· Kontekst ogólny

Unia Europejska (UE) musi poczynić kroki, które pozwolą jej wyjść z kryzysu gospodarczego i finansowego oraz znaleźć drogę do zrównoważonego wzrostu.

Jednym z celów „Horyzontu 2020”[1], unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020, będzie wzmocnienie europejskiego przemysłu poprzez działania wspierające badania naukowe i innowacje w różnych sektorach przemysłowych.

Cel „Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych”, będący jednym z filarów programu „Horyzont 2020”, dotyczy w szczególności poprawy konkurencyjności przemysłowej w obszarze kluczowych technologii, takich jak ICT. Jako priorytetowe obszary z dziedziny ICT w programie „Horyzont 2020” wskazano mikro- i nanoelektronikę oraz podzespoły i systemy wbudowane.

Aby lepiej dostosować unijne wsparcie w zakresie badań i innowacji do celów przemysłowych oraz przyciągnąć więcej inwestycji przemysłowych w Europie, w programie „Horyzont 2020” przewidziano utworzenie partnerstw publiczno-prywatnych w kluczowych obszarach, w których badania naukowe i innowacja mogą przyczynić się do osiągnięcia ogólnych celów Europy w zakresie konkurencyjności oraz pomóc w stawieniu czoła wyzwaniom społecznym.

Niniejszy nowy wniosek w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) dotyczy wspólnego przedsiębiorstwa w zakresie podzespołów i układów elektronicznych. Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL (ang. Electronic Components and Systems for European Leadership – Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy) zastępuje dotychczasowe wspólne przedsiębiorstwa ENIAC[2] i ARTEMIS[3], działające odpowiednio w obszarze nanoelektroniki i systemów wbudowanych, które utworzono w ramach siódmego programu ramowego[4]. Wniosek zostaje przedstawiony w kontekście wieloletnich ram finansowych[5], wniosku Komisji dotyczącego programu „Horyzont 2020”, komunikatu Komisji pt. „Partnerstwo na rzecz badań naukowych i innowacji”[6], projektu przewodniego „Unia innowacji”[7], komunikatu Komisji w sprawie kluczowych technologii wspomagających pt. „Europejska strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc pracy”[8] oraz komunikatu Komisji pt. „Europejska strategia dotycząca podzespołów oraz układów mikro- i nanoelektronicznych”[9]. Wniosek jest również zgodny z komunikatem Komisji pt. „Partnerstwa publiczno-prywatne w ramach programu „Horyzont 2020”: skuteczne narzędzie zapewniania innowacji i wzrostu w Europie”[10].

· Zasadność i cele wspólnego przedsiębiorstwa w obszarze podzespołów i układów elektronicznych

Podzespoły elektroniczne i systemy wbudowane to nie tylko ważna branża, której globalne obroty przekraczają 1000 mld EUR, ale również obszary będące źródłem największej w skali całej gospodarki liczby rozwiązań służących podnoszeniu wydajności i odgrywające kluczową rolę przy podejmowaniu wyzwań społecznych. Pomimo silnej obecności na istotnych rynkach pionowych (rynku motoryzacyjnym, energetycznym, rynku systemów płatniczych itp.), branża podzespołów i układów elektronicznych w Europie stoi w obliczu poważnych wyzwań, które będą miały wpływ na całą gospodarkę.

W ujęciu szczegółowym należy wskazać dwa główne wyzwania stojące przed Europą w związku z podzespołami i systemami elektronicznymi. Pierwszym z nich jest uzyskanie kontroli nad kluczowymi elementami łańcucha wartości (tj. projektowaniem, wytwarzaniem i integrowaniem w ramach produktów końcowych), które mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia w Europie stabilności procesu tworzenia wartości w oparciu o dziedzinę elektroniki, w tym także konkurencyjności wielu innych europejskich sektorów przemysłowych (motoryzacyjnego, energetycznego, zdrowotnego, internetowego itp.). Drugim wyzwaniem jest wypełnienie znacznych luk w europejskich łańcuchach innowacji w celu sprawniejszego przekształcania doskonałości badawczej w sukcesy handlowe.

Podejmując powyższe wyzwania, Europa musi zmagać się z ostrą konkurencją globalną, spadającymi udziałami rynkowymi jej przemysłu, wysokimi kosztami badań i innowacji oraz szybkim tempem rozwoju technologicznego.

W tym kontekście wspólne przedsiębiorstwo w zakresie podzespołów i układów elektronicznych będzie miało na celu:

· zapewnienie bezpieczeństwa dostaw kluczowych technologii stanowiących podstawę innowacji we wszystkich głównych sektorach gospodarki oraz zadbanie o jak najlepsze wykorzystanie takich technologii w Europie w celu pobudzenia ogólnego wzrostu gospodarczego;

· wspieranie polityki unijnej, ochrony środowiska i konkurencji przemysłowej zgodnie ze strategią „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu;

· pokonywanie przeszkód dla skutecznych badań i innowacji w tym obszarze, takich jak wysokie ryzyko, wysokie koszty działalności badawczej i innowacyjnej oraz niedoskonałości rynku. W celu pozyskania inwestycji sektora prywatnego konieczne jest wsparcie publiczne;

· dostosowanie strategii do strategii państw członkowskich w celu przyciągnięcia inwestycji sektora prywatnego i przyczynienia się do utrzymania zdrowych finansów publicznych dzięki unikaniu zbędnego powielania i rozdrobnienia działań oraz ułatwieniu uczestnictwa podmiotów zajmujących się badaniami i innowacjami;

· motywowanie branży do określenia długoterminowego strategicznego programu badań i innowacji, stworzenia niezbędnej masy krytycznej, pozyskiwania inwestycji sektora prywatnego, ułatwienia wymiany wiedzy, ograniczenia ryzyka, zmniejszenia kosztów i ograniczenia czasu wprowadzenia produktów na rynek.

Cele szczegółowe nowego wspólnego przedsiębiorstwa to:

· utrzymanie i zwiększenie zdolności produkcyjnych w Europie w zakresie półprzewodników i systemów inteligentnych, w tym wiodącej pozycji w zakresie produkcji wyposażenia i przetwarzania materiałów;

· zachowanie wiodącej pozycji w zakresie projektowania i inżynierii systemów, w tym technologii wbudowanych;

· zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom dostępu do światowej klasy infrastruktury na potrzeby projektowania i produkcji podzespołów elektronicznych oraz systemów wbudowanych i inteligentnych;

· promowanie rozwoju ekosystemu z udziałem innowacyjnych MŚP wzmacniającego istniejące klastry i sprzyjającego tworzeniu nowych klastrów w obiecujących nowych obszarach.

· Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń

Proponowane wspólne przedsiębiorstwo korzysta z osiągnięć dotychczasowych wspólnych przedsiębiorstw (ENIAC i ARTEMIS) w ramach siódmego programu ramowego. Obydwa wspólne przedsiębiorstwa miały na celu stworzenie ogólnoeuropejskiego programu badań i innowacji w obszarach nanoelektroniki i systemów wbudowanych motywującego branżę, państwa członkowskie i Unię Europejską do dostosowania strategii i zwiększenia inwestycji. Dzięki nim pojawiła się duża szansa na współpracę w skali europejskiej, stworzenie masy krytycznej i pozyskanie inwestycji. Wspólne przedsiębiorstwa udowodniły, iż z powodzeniem mogą występować w roli bezstronnego pośrednika (ang. honest broker) oraz katalizatora ambitnych projektów zwiększających zaangażowanie kluczowych podmiotów sektora prywatnego w ramach struktury, w której krajowe i europejskie organy publiczne mogą wspierać tematy o wysokiej wartości strategicznej. Przekonującym dowodem tej zdolności był sukces wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC polegający na szybkim wdrożeniu zaleceń dotyczących kluczowych technologii wspomagających w dziedzinie nanoelektroniki, a także rozpoczęcie pierwszego z wielkoskalowych projektów pilotażowych w ramach wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS. Nakłady inwestycyjne na badania, rozwój i innowację w latach 2008–2012 w łącznej kwocie 2,8 mld EUR zostały zrealizowane przez ok. 2 tys. uczestników, w tym ponad 500 MŚP.

W działalność wspólnych przedsiębiorstw zaangażowany jest sektor prywatny, organy krajowe oraz organy europejskie. Jednym z istotnych wyzwań związanych z taką trójstronną strukturą było dostosowanie aspektów formalnych i merytorycznych do oczekiwań i procesów uczestniczących państw członkowskich.

W pierwszej i drugiej ocenie okresowej wspólnych przedsiębiorstw ARTEMIS i ENIAC zdecydowanie zalecono kontynuację w postaci podobnej inicjatywy w ramach programu „Horyzont 2020”, biorąc pod uwagę fakt, że żadna organizacja ani państwo członkowskie nie może samodzielnie sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z przedmiotowym sektorem. Tym samym za najodpowiedniejsze rozwiązanie na przyszłość uznano skoordynowane działanie na poziomie europejskim.

Doświadczenia związane z obecnym modelem pokazują, że jest on w stanie realizować przyjęte cele, choć krzywa uczenia się, obrazująca budowanie zaufania i praktycznego trybu funkcjonowania, była w tym przypadku bardziej stroma niż zakładano.

Oprócz sukcesów, o których mowa powyżej, należy wymienić też kilka uwag dotyczących obecnej konfiguracji:

· brakuje synchronizacji pomiędzy różnymi procedurami krajowymi (zarówno w kwestii zawierania umów, jak i płatności), co prowadzi do opóźnień w realizacji projektów;

· obowiązek zawierania przez uczestników dwóch umów o udzielenie dotacji na podstawie różnych przepisów (przepisów dotyczących wspólnego przedsiębiorstwa i przepisów krajowych) stanowi obciążenie administracyjne;

· zróżnicowanie przepisów krajowych ma wpływ na sposób tworzenia konsorcjów;

· wykonanie budżetu utrudnia ścisła zależność pomiędzy zobowiązaniami unijnymi a zobowiązaniami krajowymi (stosunek określony w rozporządzeniu Rady, gdzie wkład państw członkowskich wynosi 1,8 wkładu UE);

· wymogi ramowego rozporządzenia finansowego dotyczące zdecentralizowanych agencji w istotnym stopniu ograniczają niewielkie zasoby wspólnego przedsiębiorstwa.

Choć opisane trudności nie zahamowały systemu, jego funkcjonowanie wymagało ciągłych starań wszystkich stron. Znaczną korzyścią dla przyszłej inicjatywy będzie uproszczony model operacyjny, który odpowiada ogólnemu celowi upraszczania przyjętemu w ramach programu „Horyzont 2020”. Wniosek w sprawie nowego wspólnego przedsiębiorstwa zawiera postanowienia mające na celu uproszczenie i uelastycznienie działalności operacyjnej.

2.           WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENY SKUTKÓW

· Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Zainteresowane strony wskazują na wysoką wartość dwóch dotychczasowych wspólnych przedsiębiorstw w zakresie ICT. Konsultacje społeczne pokazują, iż wspólne przedsiębiorstwa okazały się pomocne przy rozwiązywaniu problemu kluczowych wąskich gardeł w dziedzinach, których dotyczyły, oraz przyczyniły się do zwiększenia europejskiej konkurencyjności.

Obecne wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS angażują zainteresowane strony z branży (zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i MŚP) oraz środowisko badawcze (organizacje zajmujące się badaniami i upowszechnianiem wiedzy) z całej Europy. Państwa członkowskie uczestniczą bezpośrednio w strukturach zarządzania i wnoszą wkłady finansowe. Środowiska branżowe i badawcze są reprezentowane przez stowarzyszenia branżowe AENEAS i ARTEMIS-IA.

Konsultacje dowodzą, że wszyscy uczestnicy są zmotywowani i zaangażowani w działalność wspólnych inicjatyw technologicznych. W opinii branży wspólne inicjatywy technologiczne okazały się pomocne jako płaszczyzna kontaktu dla zainteresowanych stron oraz ułatwiły współpracę w zakresie wdrożenia strategicznych programów działań. Wspólne inicjatywy technologiczne łączą zasoby prywatne ze środkami publicznymi państw członkowskich i Unii Europejskiej.

W związku z nową wspólną inicjatywą technologiczną wszystkie zainteresowane strony zdecydowanie popierają dwa główne cele:

· osiągnięcie masy krytycznej poprzez łączenie zasobów publicznych i prywatnych; oraz

· zapewnienie wsparcia publicznego na potrzeby wielkoskalowych działań demonstracyjnych i projektów pilotażowych.

Należy wspierać współpracę w zakresie innowacji pomiędzy różnymi łańcuchami wartości w całej Europie i bliżej rynku. Obok obszarów produkcji i rozwoju technologicznego należy uwzględnić obszar projektowania złożonych podzespołów i układów elektronicznych.

Państwa członkowskie nalegają na jak najefektywniejsze wydawanie środków publicznych w interesie własnego krajowego przemysłu i krajowego środowiska badawczego. Wszystkie uczestniczące państwa członkowskie uznają znaczenie silnej branży podzespołów i układów elektronicznych dla własnej gospodarki krajowej. Państwa członkowskie wyrażają gotowość uczestnictwa w modelu trójstronnym, jeżeli poziom finansowania będzie wymagał łączenia zasobów i dalej idącego dostosowania strategii na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.

Niektóre państwa członkowskie dostrzegają trudności, z jakimi już teraz zmagają się uczestnicy, szczególnie ze względu na stosowanie krajowych kryteriów kwalifikowalności oraz brak synchronizacji i dostosowania krajowych warunków umów i finansowania. Zróżnicowanie umów krajowych stwarza odmienne warunki uczestnictwa i prowadzi do nieefektywności. Na trudności takie zwracały uwagę zainteresowane strony w związku z trójstronnym modelem wspólnych inicjatyw technologicznych.

Uproszczenie warunków uczestnictwa jest kwestią o fundamentalnym znaczeniu dla MŚP. Opowiadają się one zdecydowanie za bardziej ukierunkowanym rodzajem wsparcia – opinię tę podzielają uczestniczące państwa członkowskie.

Wiele zainteresowanych stron równie mocno podkreśla potrzebę stworzenia przez państwa członkowskie wieloletnich perspektyw finansowych dla działalności operacyjnej wspólnego przedsiębiorstwa.

W projekcie nowej wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie podzespołów i układów elektronicznych uwzględniono szereg różnych opinii, przy czym nie wszystkie państwa członkowskie w równym stopniu poparły koncepcję trybu funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa na zasadzie punktu kompleksowej obsługi.

· Ocena skutków

Zaproponowane rozporządzenie poddano przeprowadzonej przez Komisję ocenie skutków, którą dołączono do niniejszego wniosku.

3.           ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU

· Krótki opis proponowanych działań

Wniosek składa się z rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ECSEL i określającego jego cele, status prawny, zasady operacyjne i statut na lata 2014–2024 (do roku 2020 w zakresie programowania finansowego). Wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS zostały utworzone w dziedzinie, odpowiednio, nanoelektroniki i systemów wbudowanych na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 72/2008 i nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. Mają one zostać uchylone z dniem wejścia w życie nowego wspólnego przedsiębiorstwa.

· Podstawa prawna

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zastosowanie będą mieć zasady uczestnictwa w programie „Horyzont 2020” oraz zasady jego upowszechniania. Niemniej jednak z uwagi na szczególne potrzeby operacyjne tej inicjatywy, niezbędne jest odstępstwo od tych przepisów. Odstępstwo to nie jest jednak uwzględnione w niniejszym wniosku na tym etapie, aby nie naruszyć wyniku międzyinstytucjonalnych rozmów na temat odpowiedniej podstawy prawnej/odpowiednich procedur mających zastosowanie w odniesieniu do ich przyjęcia, które nie zostały jeszcze rozpatrzone w kontekście prac legislacyjnych w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” (COM (2011) 0810-2011/0399 (COD). To konkretne odstępstwo zostanie wprowadzone na późniejszym etapie w świetle wyników wspomnianych rozmów.

Zastosowanie zasad pomocy państwa wymaga wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (UE) nr... [zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020”] w odniesieniu do jednolitej stawki finansowania na dane działanie. Z powodu współfinansowania przez państwa członkowskie w odniesieniu do pomocy publicznej przyznanej przez wspólne przedsiębiorstwo zastosowanie mają przepisy w zakresie pomocy państwa, łącznie ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi intensywności pomocy w zależności od rodzaju uczestników oraz rodzaju działalności.

· Zasada pomocniczości

Zasada pomocniczości ma zastosowanie, ponieważ wniosek nie wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Unii.

Cele wniosku nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie działające w pojedynkę z następujących względów.

· Istotne wyzwania, w obliczu których stoi przemysł i gospodarka Europy, wymagają znacznych inwestycji, których dokonanie w przypadku każdego działającego samodzielnie państwa członkowskiego byłoby poważnym obciążeniem. W efekcie poszczególne państwa członkowskie, niezależnie od rozmiarów własnej gospodarki, obawiają się zaangażowania w badania i innowacje, bądź opóźniają inwestycje, które mają kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia dalszych inwestycji sektora prywatnego oraz dla budowy zdolności Europy do wprowadzania innowacji i podejmowania konkurencji. Dzięki łączeniu zasobów na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym Europa może szybko reagować i przewidywać zapotrzebowanie na znaczne inwestycje, czego dowodem są zaproszenia do składania wniosków z 2012 r. dotyczące wspólnej inicjatywy technologicznej ENIAC. Zaproszenie do składania wniosków obejmowało wparcie dla szeregu pilotażowych linii produkcyjnych w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla gałęzi europejskiego przemysłu.

· Europa posiada wyspecjalizowane klastry technologiczne i przemysłowe wysokiej jakości w dziedzinie podzespołów mikro- i nanoelektronicznych oraz systemów inteligentnych i wbudowanych. Innowacje oraz konkurencyjne produkty i usługi coraz częściej są efektem multidyscyplinarnej działalności badawczej i innowacyjnej oraz są efektem tworzenia stowarzyszeń i partnerstw obejmujących cały łańcuch wartości, poczynając od rozwoju półprzewodników, po oprogramowanie wbudowane i zastosowania sieciowe. W przypadku braku nowej inicjatywy na poziomie unijnym pogłębi się poziom rozdrobnienia europejskiego krajobrazu działalności badawczej i innowacyjnej. Bez ukierunkowanego i spójnego programu wkład Europy w dziedzinę podzespołów i układów elektronicznych będzie miał postać szeregu rozrzuconych i nieustrukturyzowanych działań lokalnych. Na drodze do postępu stanie brak koordynacji celów badawczo-rozwojowych w przemyśle, powielanie podejmowanych wysiłków, zbędna biurokracja i nieoptymalne wykorzystanie ograniczonych środków na badania. W związku z tym działania pojedynczych państw członkowskich są niewystarczające dla sprostania wyzwaniom, wobec których stoi branża podzespołów i układów elektronicznych. Nie jest możliwe zgromadzenie w ramach pojedynczego mechanizmu krajowego wiedzy eksperckiej i środków finansowych w ilości niezbędnej do uzyskania silnej pozycji na globalnym konkurencyjnym rynku.

Istnieje kilka przyczyn, ze względu na które lepszą możliwość realizacji przyjętych celów zapewni działanie na poziomie unijnym. Europejskie partnerstwo publiczno-prywatne pozyska środki finansowe i techniczne konieczne dla zapanowania nad złożonością stale narastającego tempa innowacji w przedmiotowym obszarze. Pozwoli ono na ukierunkowanie priorytetów europejskich, krajowych i przemysłowych. Będzie łączyło w sobie mocne strony programów transnarodowych i europejskich. Przyjęcie uproszczonego trybu funkcjonowania powinno pozwolić na skrócenie czasu potrzebnego do udzielenia dotacji oraz uwolnienie uczestników od dodatkowych formalności administracyjnych.

Wniosek jest zatem zgodny z zasadą pomocniczości.

· Zasada proporcjonalności

Zgodnie z zasadą proporcjonalności przepisy niniejszego rozporządzenia nie wykraczają poza zakres niezbędny do osiągnięcia jego celów.

Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów. Proponowane wspólne przedsiębiorstwo to jedyna prosta możliwość spełniająca wymogi i ograniczenia związane z realizacją celów działania. Jest to trwała struktura posiadająca osobowość prawną, która zapewnia przejrzyste ramy prawne współpracy i udziału podmiotów realizujących prace badawczo-rozwojowe, organów krajowych i Unii Europejskiej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Udział wszystkich zainteresowanych stron jest niezwykle ważny. Ponieważ inicjatywa koncentruje się na celach przemysłowych, które są kluczowe dla konkurencyjności gospodarki, konieczny jest udział branży w opracowywaniu priorytetów badawczych i polityki innowacji. Udział państw członkowskich jest potrzebny, żeby zapewnić środki krajowe, które stanowią większość publicznych wydatków na badania i innowacje w tej dziedzinie. Wreszcie kluczowa jest rola UE w rozwijaniu procesów integracyjnych, równoważeniu interesów różnych partnerów i zapewnieniu odpowiedniej kontroli unijnego wkładu finansowego.

Proponowane działanie zapewni odpowiednią integrację na poziomie unijnym, a jednocześnie zagwarantuje elastyczność udziału poszczególnych państw członkowskich. Uprawnienia decyzyjne w kwestii wykorzystania krajowych wkładów finansowych pozostają na poziomie krajowym. Wspólne przedsiębiorstwo stworzy niewielką strukturę zajmującą się procesami decyzyjnymi, finansami i administracją. Będzie ono wyjątkowo efektywne pod względem kosztów, ponieważ spodziewane koszty administracyjne wynoszą ok. 3 % całkowitego wkładu unijnego w działalność badawczą i innowacyjną przewidzianą w ramach wspólnego przedsiębiorstwa.

· Wybór instrumentu

Proponowany instrument: rozporządzenie.

Inne środki nie byłyby adekwatne, ponieważ utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa z udziałem Unii Europejskiej wymaga rozporządzenia Rady.

4.           WPŁYW NA BUDŻET

Ocena budżetowa dotycząca wkładu DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii ze środków na cel „Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych” wskazuje na to, że wydatki unijne w całym okresie działania wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL (do roku 2024) nie przekroczą kwoty 1 215 255 000 EUR[11] [12] (włącznie z krajami EFTA); środki te należałoby przydzielić przed 31 grudnia 2020 r., kiedy wygasa budżet programu „Horyzont 2020”, i wypłacić przed 31 grudnia 2024 r.

5.           ELEMENTY FAKULTATYWNE

· Uproszczenie

Zaproponowano uproszczony model operacyjny w celu rozwiązania praktycznych trudności, jakie uczestnicy napotykają w związku z obecnymi wspólnymi przedsiębiorstwami, takich jak zróżnicowanie zasad i praktyk krajowych powodujące znaczne różnice w sposobie traktowania poszczególnych uczestników. Proponuje się, by nowe wspólne przedsiębiorstwo występowało w imieniu państw członkowskich przy sporządzaniu umów o udzielenie dotacji/ dokonywaniu płatności w zastępstwie krajowych administracji, na tej samej zasadzie, jak w przypadku wkładu unijnego. Dzięki temu wspólne przedsiębiorstwo będzie mogło działać jako punkt kompleksowej obsługi i zapewniać synchronizację finansowania w przypadku wszystkich uczestników. Proponuje się również harmonizację stawek finansowania publicznego (ze źródeł wspólnotowych i krajowych) obejmującą wszystkich uczestników.

· Przedmiot europejskiego zainteresowania

Zapewnienie Europie nowoczesnej branży podzespołów i układów elektronicznych jest w istotnym stopniu przedmiotem europejskiego zainteresowania, ponieważ będzie ona dostarczać elektronicznych technologii wspomagających, które sprzyjają innowacjom w bardzo wielu dziedzinach gospodarki, poczynając od motoryzacji oraz przemysłu lotniczego i kosmonautycznego, poprzez energetykę, sprzęt medyczny, artykuły gospodarstwa domowego, po wszelkie rodzaje procesów produkcji przemysłowej. W tym kontekście cele i zakres działalności wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL będą w precyzyjny sposób wskazywać pożądane kierunki technologiczne i cele gospodarcze, przejrzyste i sprawiedliwe kryteria wyboru uczestników, warunki zaangażowania branży w inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy oraz odnośne warunki zarządzania i wdrożenia. Pomoc publiczna udzielona na potrzeby działań wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL poprawi sytuację Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji w kontekście międzynarodowym. Będzie ona korzystna dla całego łańcucha wartości branży podzespołów i układów elektronicznych w Europie, w tym dla wielu MŚP, ale również, dzięki efektowi rozlania, dla szerszej grupy podmiotów gospodarczych. Po otrzymaniu powiadomienia od właściwego państwa członkowskiego lub grupy państw członkowskich Komisja może uznać inicjatywy realizowane przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL za ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, pod warunkiem spełnienia wszystkich odpowiednich warunków.

2013/0234 (NLE)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 187 i art. 188 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego[13],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[14],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)       Partnerstwa publiczno-prywatne w formie wspólnych inicjatyw technologicznych przewidziano po raz pierwszy w decyzji nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)[15].

(2)       W decyzji Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczącej programu szczegółowego „Współpraca” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)[16] wskazano konkretne partnerstwa publiczno-prywatne, które należy objąć wsparciem, w tym partnerstwa publiczno-prywatne w obszarach objętych wspólnymi inicjatywami technologicznymi ENIAC i ARTEMIS.

(3)       W strategii „Europa 2020”[17] podkreślono potrzebę stworzenia sprzyjających warunków dla inwestycji w wiedzę i innowacje w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w Unii. Strategia otrzymała poparcie Parlamentu Europejskiego i Rady.

(4)       Rozporządzenie (UE) nr .../2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia [...] 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)[18] ma na celu wywarcie większego wpływu na badania i innowacje dzięki połączeniu programu ramowego „Horyzont 2020” i środków sektora prywatnego w ramach partnerstw publiczno-prywatnych w kluczowych obszarach, w których badania naukowe i innowacja mogą przyczynić się do osiągnięcia ogólnych celów Unii w zakresie konkurencyjności oraz pomóc w stawieniu czoła wyzwaniom społecznym. Udział Unii w takich partnerstwach może przybrać formę wkładów finansowych we wspólne przedsiębiorstwa tworzone na podstawie art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z decyzją nr 1982/2006/WE.

(5)       Zgodnie z decyzją (UE) nr [...]/2013 Rady z dnia [...] 2013 r. ustanawiającą program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)[19] należy zapewnić dalsze wsparcie na rzecz wspólnych przedsiębiorstw utworzonych na podstawie decyzji nr 1982/2006/WE na warunkach określonych w decyzji (UE) nr [...]/2013. Priorytet zakładający osiągnięcie wiodącej pozycji w przemyśle wymaga skoncentrowania się na dwóch określonych kierunkach działań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych: „mikro- i nanoelektronice” oraz „nowej generacji podzespołów i układów, inżynierii zaawansowanych i inteligentnych podzespołów i systemów wbudowanych”. Obszary systemów wbudowanych (ARTEMIS) i nanoelektroniki (ENIAC) powinny zostać połączone w ramach jednej inicjatywy.

(6)       W komunikacie Komisji pt. „Europejska strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc pracy”[20] wskazano kluczowe technologie wspomagające – do których należy również mikro- i nanoelektronika – jako niezbędne źródła innowacji. Pomiędzy generowaniem podstawowej wiedzy a jej późniejszą komercjalizacją w formie towarów i usług występuje obecnie luka. Problem ten należy rozwiązać m.in. poprzez skoncentrowanie działań na pilotażowych liniach produkcyjnych i innowacyjnych projektach pilotażowych, w tym wielkoskalowych, w celu sprawdzenia technologii i produktów w warunkach przemysłowych oraz uzyskania większego stopnia integracji i wzajemnej inspiracji pomiędzy poszczególnymi kluczowymi technologiami wspomagającymi.

(7)       Zgodnie z komunikatem Komisji pt. „Europejska strategia dotycząca podzespołów oraz układów mikro- i nanoelektronicznych”[21] podzespoły oraz układy mikro- i nanoelektroniczne stanowią podstawę innowacji i konkurencyjności we wszystkich sektorach gospodarki. Znaczenie tego obszaru i wyzwania, przed którymi stoją zainteresowane strony w Unii, wymagają szybkich i odważnych posunięć, tak aby w europejskich łańcuchach innowacji i wartości nie było słabych ogniw. W związku z tym proponuje się utworzenie mechanizmu na poziomie unijnym w celu połączenia i ukierunkowania wsparcia dla badań i innowacji w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych ze strony państw członkowskich, Unii i sektora prywatnego.

(8)       W celu odzyskania przez Europę wiodącej pozycji w ekosystemie nanoelektronicznym zainteresowane strony ze środowiska branżowego i badawczego zaproponowały strategiczny program badań i innowacji o całkowitej kwocie inwestycji wynoszącej 100 mld EUR do roku 2020, którego celem ma być zwiększenie globalnego przychodu Europy w dziedzinie nanoelektroniki o ponad 200 mld EUR rocznie oraz stworzenie w Europie dodatkowych 250 tys. bezpośrednich i pochodnych miejsc pracy.

(9)       Termin „podzespoły i układy elektroniczne” obejmuje obszary mikro- i nanoelektroniki oraz wbudowanych/cyberfizycznych i inteligentnych systemów i zastosowań zintegrowanych.

(10)     W ramach wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC utworzonego na mocy rozporządzenia Rady nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r.[22] dokonano udanego wdrożenia programu badań promującego odpowiednie obszary nanoelektroniki, w których Europa poprawiła swoją konkurencyjność poprzez pozyskanie inwestycji w obszarach priorytetowych i poprzez zaangażowanie całego ekosystemu.

(11)     Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS utworzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych[23] skutecznie udowodniło swoją strategiczną pozycję, w ramach której odgórne kierownictwo łączy się z oddolnym definiowaniem kwestii technicznych wymagających rozwiązania, co pozwala na pozyskanie projektów o wynikach będących przedmiotem bezpośredniego zainteresowania branży.

(12)     Oceny okresowe wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS pokazują, że są one użytecznymi narzędziami przystosowanymi do łączenia wysiłków, oraz iż mają istotny wpływ na dziedziny, których dotyczą. W związku z powyższym należy w dalszym ciągu wspierać dziedziny badań objęte zakresem wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS w celu uzyskania dalszej poprawy konkurencyjności branży podzespołów i układów elektronicznych w Europie oraz należy skoncentrować się na strategicznych działaniach uzgodnionych wspólnie przez uczestniczące w inicjatywach zainteresowane strony z sektora prywatnego i publicznego.

(13)     Dalsze wsparcie dla programów badań w dziedzinie nanoelektroniki i systemów wbudowanych należy zapewniać w oparciu o doświadczenia uzyskane w ramach działalności operacyjnej wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS, w tym wyniki ich ocen okresowych, w oparciu o zalecenia zainteresowanych stron oraz przy uwzględnieniu potrzeby zapewnienia skutecznej koordynacji i synergii zasobów.

(14)     Zwiększyła się interakcja pomiędzy zainteresowanymi stronami europejskich platform technologicznych ARTEMIS, ENIAC, i EPoSS (European Technology Platform on Smart Systems Integration – europejskiej platformy technologicznej integracji systemów inteligentnych), o czym świadczy ogłoszony przez nie w 2012 r. ogólny program strategiczny badań i innowacji branży układów i podzespołów ICT. W celu optymalnego ujęcia i wykorzystania synergii wynikających z takich interakcji konieczne jest utworzenie jednego wspólnego przedsiębiorstwa (zwanego dalej „wspólnym przedsiębiorstwem ECSEL”) obejmującego swoim zakresem podzespoły i układy elektroniczne, w tym także dotychczasowe działania wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS, o strukturze i zasadach lepiej przystosowanych do celów działalności, aby zwiększyć wydajność i zapewnić uproszczenie. W tym celu wspólne przedsiębiorstwo ECSEL powinno przyjąć zasady finansowe uwzględniające jego szczególne potrzeby, zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii[24].

(15)     Realizacja ogólnego programu strategicznego badań i innowacji przedstawionego przez zainteresowane strony z branży opiera się na szeregu źródeł wsparcia: programach krajowych, regionalnych i międzyrządowych, unijnym programie ramowym oraz wspólnej inicjatywie technologicznej w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

(16)     Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie podzespołów i układów elektronicznych powinno łączyć środki finansowe i techniczne konieczne do zapanowania nad złożonością stale narastającego tempa innowacji w przedmiotowym obszarze. Z tego względu członkami wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL powinny być: Unia, państwa członkowskie oraz kraje stowarzyszone z programem ramowym „Horyzont 2020” (zwane dalej „krajami stowarzyszonymi”), uczestniczące na zasadzie dobrowolnej, a także stowarzyszenia reprezentujące jako członkowie prywatni przedsiębiorstwa wchodzące w ich skład oraz inne organizacje działające w obszarze podzespołów i układów elektronicznych w Europie. Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL powinno być otwarte na nowych członków.

(17)     Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL powinno zajmować się precyzyjnie zdefiniowanymi zagadnieniami, które szeroko rozumianym gałęziom przemysłu europejskiego umożliwiłyby projektowanie, wytwarzanie i stosowanie najbardziej innowacyjnych podzespołów i układów elektronicznych. Ustrukturyzowane i skoordynowane wsparcie finansowe na poziomie europejskim jest niezbędne, aby utrzymać zespoły badawcze i gałęzie przemysłu europejskiego w ścisłej czołówce w warunkach silnej konkurencji międzynarodowej, zapewnić szybkie i szerokie wykorzystanie pozycji lidera technologicznego przez przemysł w całej Europie w sposób przynoszący istotne korzyści dla społeczeństwa, umożliwić współdzielenie ryzyka oraz łączyć wysiłki poprzez dostosowanie strategii i inwestycji we wspólnym interesie europejskim. Po otrzymaniu powiadomienia od właściwego państwa członkowskiego lub grupy państw członkowskich Komisja może uznać inicjatywy realizowane przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL za ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, pod warunkiem spełnienia wszystkich odpowiednich warunków.

(18)     Stowarzyszenia prywatne AENEAS, ARTEMISIA i EPoSS wyraziły pisemną zgodę na realizowanie działań badawczych i innowacyjnych w obszarze wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL w ramach struktury dobrze dostosowanej do charakteru partnerstwa publiczno-prywatnego. Zasadne jest, by statut określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia został zaakceptowany przez stowarzyszenia prywatne w formie pisma zatwierdzającego.

(19)     Aby zrealizować przyjęte cele, wspólne przedsiębiorstwo ECSEL powinno zapewniać wsparcie finansowe głównie w formie dotacji dla uczestników, przyznawanych w oparciu o przejrzyste i konkurencyjne zaproszenia do składania wniosków. Wsparcie finansowe tego rodzaju musi być ukierunkowane na udowodnione niedoskonałości rynku, które uniemożliwiają rozwój przedmiotowego programu, i musi działać zachęcająco, aby zmienić zachowanie odbiorcy.

(20)     Aby zapewnić równe warunki działania wszystkim przedsiębiorstwom działającym na rynku wewnętrznym, finansowanie w ramach unijnego programu ramowego powinno być zgodne z przepisami w zakresie pomocy państwa, tak aby zapewnić skuteczność wydatków publicznych oraz zapobiegać zakłóceniom rynkowym, takim jak wypieranie finansowania prywatnego, tworzenie nieskutecznych struktur rynkowych lub utrzymywanie niewydajnych przedsiębiorstw.

(21)     Uczestnictwo w działaniach pośrednich finansowanych przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL powinno odbywać się zgodne z rozporządzeniem (UE) nr .../2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... 2013 r. ustanawiającym zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badan naukowych i innowacji (2014–2020)[25].

(22)     Unijny wkład finansowy powinien być zarządzany zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz odnośnymi zasadami dotyczącymi zarządzania pośredniego określonymi w rozporządzeniu (EU, Euratom) nr 966/2012 i w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012[26].

(23)     Audyty odbiorców korzystających ze środków unijnych w ramach niniejszego rozporządzenia powinny być przeprowadzane sposób zapewniający ograniczenie obciążeń administracyjnych, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...]/2013 [program ramowy „Horyzont 2020”].

(24)     Interesy finansowe Unii i pozostałych członków wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL powinny być chronione w ciągu całego cyklu wydatków przy wykorzystaniu proporcjonalnych środków, w tym poprzez przeciwdziałanie nieprawidłowościom oraz wykrywanie i badanie takich nieprawidłowości, odzyskiwanie straconych, niewłaściwie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych środków, a także, zależnie od potrzeby, poprzez nakładanie kar administracyjnych i finansowych, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

(25)     Audytor wewnętrzny Komisji powinien mieć takie same uprawnienia wobec wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL jak uprawnienia, jakie przysługują mu w odniesieniu do Komisji.

(26)     Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu akt założycielski organów lub jednostek organizacyjnych utworzonych przez Unię może wykluczać kontrolę rachunków wszystkich przychodów i wydatków takich organów lub jednostek organizacyjnych przez Trybunał Obrachunkowy. Zgodnie z art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 sprawozdania finansowe organów objętych art. 209 tego rozporządzenia podlegają kontroli niezależnego organu kontrolnego, który wydaje opinię m.in. w kwestii rzetelności takich sprawozdań finansowych oraz legalności i prawdziwości transakcji podstawowych. Rachunki wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL nie powinny podlegać kontroli Trybunału Obrachunkowego, co jest uzasadnione potrzebą uniknięcia podwójnej kontroli.

(27)     Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności określonymi w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej cele wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL dotyczące wzmocnienia badań i innowacji przemysłowych w całej Europie nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a tym samym, ze względu na niepowielanie działań, zachowanie masy krytycznej oraz zapewnienie optymalnego wykorzystania finansowania publicznego, mogą być lepiej osiągnięte przez Unię. Niniejsze rozporządzenie ogranicza się do minimum wymaganego do osiągnięcia tych celów i nie wykracza poza to, co jest konieczne do ich osiągnięcia.

(28)     Wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS utworzono na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. Przejście od wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL powinno zostać dostosowane i zsynchronizowane z przejściem od siódmego programu ramowego do programu ramowego „Horyzont 2020” w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania dostępnych środków na badania. Ze względu na pewność prawa i przejrzystość należy zatem uchylić rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 i 74/2008 i ustanowić przepisy przejściowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ustanowienie

1.           Niniejszym powołuje się wspólne przedsiębiorstwo – w rozumieniu art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (zwane dalej „wspólnym przedsiębiorstwem ECSEL”) na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.

2.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL zastępuje wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS ustanowione rozporządzeniami (WE) nr 72/2008 i 74/2008 i jest ich następcą prawnym.

3.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL jest organem, któremu powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, określonego w art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

4.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL posiada osobowość prawną. We wszystkich państwach członkowskich ma ono zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym przez ustawodawstwa danych państw członkowskich. Może ono w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchomości oraz może być stroną w postępowaniu prawnym.

5.           Siedziba wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL mieści się w Brukseli (Belgia).

6.           Statut wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL jest zawarty w załączniku.

Artykuł 2 Cele

1.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL posiada następujące cele:

a)      przyczynianie się do wdrożenia rozporządzenia (UE) nr ... Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... 2013 r. ustanawiającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020), w szczególności części ... decyzji nr …/2013/UE Rady z dnia ... 2013 r. ustanawiającej program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” (2014–2020);

b)      przyczynianie się do rozwoju silnej i konkurencyjnej globalnie branży podzespołów i układów elektronicznych w Unii;

c)      zapewnienie dostępności podzespołów i układów elektronicznych na potrzeby kluczowych rynków i w celu podejmowania wyzwań społecznych, aby utrzymać czołową pozycję Europy w zakresie rozwoju technologicznego, wypełnić lukę pomiędzy badaniami a ich wykorzystaniem, zwiększyć zdolność do innowacji oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w Unii;

d)      dostosowanie strategii do działań państw członkowskich w celu przyciągnięcia inwestycji sektora prywatnego i przyczynienia się do zwiększenia skuteczności wsparcia publicznego poprzez zapobieganie zbędnemu powielaniu i rozdrabnianiu działań oraz poprzez ułatwianie uczestnictwa podmiotów zajmujących się badaniami i innowacjami;

e)      utrzymanie i zwiększenie zdolności produkcyjnych w Europie w zakresie półprzewodników i systemów inteligentnych, w tym utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie produkcji wyposażenia i przetwarzania materiałów;

f)       zachowanie wiodącej pozycji w zakresie projektowania i inżynierii systemów, w tym technologii wbudowanych;

g)      zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom dostępu do światowej klasy infrastruktury na potrzeby projektowania i produkcji podzespołów elektronicznych oraz systemów wbudowanych/cyberfizycznych i inteligentnych;

h)      zbudowanie dynamicznego ekosystemu z udziałem innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wzmacniającego istniejące klastry i sprzyjającego tworzeniu nowych klastrów w obiecujących nowych obszarach.

2.           Zakres prac wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL będzie oparty na wynikach wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS oraz europejskiej platformy technologicznej EPoSS. Jego celem będzie wspieranie rozwoju i tworzenie synergii między następującymi głównymi obszarami:

a)      technologie projektowania, procesy i integracja, wyposażenie, materiały i produkcja na potrzeby mikro- i nanoelektroniki z ukierunkowaniem na miniaturyzację, dywersyfikację i zróżnicowanie oraz integrację heterogeniczną;

b)      procesy, metody, narzędzia i platformy, wzorcowe projekty i struktury na potrzeby oprogramowania lub intensywnie sterowanych systemów wbudowanych/cyberfizycznych, zapewniające bezkonfliktową zdolność przyłączeniową i interoperacyjność, bezpieczeństwo funkcjonalne, wysoką dostępność i ochronę dla zastosowań profesjonalnych i konsumenckich, a także usług sieciowych;

c)      multidyscyplinarne podejścia w dziedzinie systemów inteligentnych, wykorzystujące zmiany rozwojowe w zakresie całościowego podejścia do projektowania i zaawansowanych technologii produkcyjnych, mające na celu dostarczenie samodzielnych i adaptowalnych systemów inteligentnych wyposażonych w złożone interfejsy i zapewniających kompleksowe funkcje, np. w oparciu o bezkonfliktową integrację sensoryki, sterowania, przetwarzania, zasilania i pracy w sieci.

Artykuł 3 Unijny wkład finansowy

1.           Maksymalna wysokość unijnego wkładu do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, obejmującego również środki EFTA i przeznaczonego na pokrycie kosztów administracyjnych i operacyjnych, wynosi 1 215 255 000 EUR. Wkład wypłacany jest ze środków w budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na program szczegółowy wdrażający program ramowy „Horyzont 2020” (2014–2020). Wykonanie budżetu w odniesieniu do unijnego wkładu powierza się wspólnemu przedsiębiorstwu ECSEL, będącemu organem, o którym mowa w art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (iv), art. 60 i art. 61 tego rozporządzenia.

2.           Ustalenia dotyczące wysokości unijnego wkładu finansowego określane są w drodze umowy o delegowaniu zadań i corocznych umów dotyczących transferu środków zawieranych pomiędzy Komisją w imieniu Unii a wspólnym przedsiębiorstwem ECSEL.

3.           Umowa o delegowaniu zadań, o której mowa w ust. 2, dotyczy elementów określonych w art. 58 ust. 3, art. 60 i art. 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w art. 40 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012, a także m.in.:

a)      wymogów dotyczących wkładu wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL w zakresie odpowiednich wskaźników skuteczności działania, o których mowa w załączniku II do decyzji nr .../UE [program szczegółowy wdrażający program ramowy „Horyzont 2020”];

b)      wymogów dotyczących wkładu wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL w zakresie monitorowania, o którym mowa w załączniku III do decyzji nr .../UE [program szczegółowy wdrażający program ramowy „Horyzont 2020”];

c)      szczegółowych wskaźników skuteczności działania związanych z funkcjonowaniem wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL;

d)      uzgodnień dotyczących udostępniania danych koniecznych w celu zapewnienia Komisji możliwości wypełnienia zobowiązań w zakresie upowszechniania i sprawozdawczości, o których mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [program ramowy „Horyzont 2020”];

e)      wykorzystania zasobów ludzkich i związnych z tym zmian, w szczególności rekrutacji pod kątem grup funkcyjnych, grup zaszeregowania i kategorii, zmian zaszeregowania i wszelkich innych zmian dotyczących liczby członków personelu.

Artykuł 4 Wkłady członków innych niż Unia

1.           Państwa członkowskie ECSEL wnoszą wkład finansowy w koszty operacyjne wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL w kwocie co najmniej 1 200 000 000 EUR w ciągu całego okresu, o którym mowa w art. 1.

2.           Członkowie prywatni wnoszą wkład finansowy w koszty operacyjne wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL w kwocie co najmniej 1 700 000 000 EUR w ciągu całego okresu, o którym mowa w art. 1, lub zlecają wniesienie takiego wkładu wchodzącym w ich skład podmiotom.

3.           Wkłady, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wkłady na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL określone w pkt 16 ppkt 2, pkt 16 ppkt 3 lit. b) oraz pkt 16 ppkt 3 lit. c) statutu.

4.           Członkowie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL inni niż Unia Europejska powiadamiają Radę Zarządzającą każdego roku do dnia 31 stycznia o wartości wkładów, o których mowa w ust. 1 i 2, wniesionych w każdym z poprzednich lat budżetowych.

5.           Do celów wyceny wkładów, o których mowa w pkt 16 ppkt 3 lit. c) statutu, koszty ustala się zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów danych podmiotów, zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości obowiązującymi w państwie, w którym dany podmiot ma siedzibę, a także zgodnie z mającymi zastosowanie międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Koszty powinny być poświadczone przez niezależnego audytora zewnętrznego wyznaczonego przez dany podmiot. Wycena wkładów jest weryfikowana przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL. W przypadku utrzymujących się wątpliwości, mogą one zostać skontrolowane przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL.

6.           Komisja może podjąć działania naprawcze i ewentualnie zakończyć, ograniczyć w stosunku proporcjonalnym lub zawiesić wkład finansowy Unii na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL bądź uruchomić procedurę likwidacji, o której mowa w pkt 26 ppkt 2 statutu, w przypadku gdy tacy członkowie lub wchodzące w ich skład podmioty nie wnoszą wkładów, o których mowa w ust. 1 i 2, bądź wnoszą takie wkłady jedynie częściowo lub z opóźnieniem.

Artykuł 5 Przepisy finansowe

Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL przyjmuje szczegółowe przepisy finansowe zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 i zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie delegowane w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla PPP].

Artykuł 6 Pracownicy

1.           Do pracowników zatrudnionych przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL zastosowanie ma regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej określone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68[27] oraz przepisy przyjęte na mocy porozumienia pomiędzy instytucjami Unii w celu wprowadzenia w życie tych aktów.

2.           W odniesieniu do pracowników wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL Rada Zarządzająca wykonuje uprawnienia organu powołującego przyznane temu organowi w regulaminie pracowniczym oraz uprawnienia przyznane organowi uprawnionemu do zawierania umów w warunkach zatrudnienia innych pracowników (zwane dalej „uprawnieniami organu powołującego”).

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego Rada Zarządzająca przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do przekazywania tych uprawnień.

Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, Rada Zarządzająca może zadecydować o tymczasowym zawieszeniu przekazywania uprawnień organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i uprawnień przekazanych przez niego oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL innemu niż Dyrektor Wykonawczy.

3.           Rada Zarządzająca przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego i do warunków zatrudnienia innych pracowników zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego.

4.           Zasoby kadrowe określa się w planie zatrudnienia wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, zgodnie z jego rocznym budżetem, ze wskazaniem liczby stanowisk czasowych w ujęciu według grup funkcyjnych i grup zaszeregowania, a także ze wskazaniem liczby pracowników kontraktowych wyrażonej w ekwiwalentach pełnego czasu pracy.

5.           Personel wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL składa się z pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych.

6.           Wszystkie koszty związane z pracownikami ponoszone są przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL.

Artykuł 7 Oddelegowani eksperci krajowi i stażyści

1.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL może korzystać z oddelegowanych ekspertów krajowych i stażystów niezatrudnionych przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL. Liczba oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy zostaje uwzględniona w zasobach kadrowych, o których mowa w art. 6 ust. 4, zgodnie z rocznym budżetem.

2.           Rada Zarządzająca określa w drodze decyzji zasady dotyczące delegowania ekspertów krajowych do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL oraz korzystania ze stażystów.

Artykuł 8 Przywileje i immunitety

Do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL oraz jego pracowników stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Artykuł 9 Odpowiedzialność wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL

1.           Odpowiedzialność umowną wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL regulują stosowne postanowienia umowy oraz prawo właściwe dla danej umowy lub decyzji.

2.           W zakresie odpowiedzialności pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo ECSEL naprawia szkody wyrządzone przez swoich pracowników podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich.

3.           Wszelkie wypłaty dokonywane przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 i 2, oraz poniesione w związku z tym koszty i wydatki, uważa się za wydatki wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL i pokrywa ze środków wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

4.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

Artykuł 10 Właściwość Trybunału Sprawiedliwości i prawo właściwe

1.           Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania na warunkach określonych w Traktacie oraz w następujących przypadkach:

a)      w sprawach dotyczących wszelkich sporów pomiędzy członkami wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL dotyczących przedmiotu niniejszego rozporządzenia;

b)      na podstawie klauzuli arbitrażowej ujętej w umowach i decyzjach zawartych lub podjętych przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL;

c)      w sporach dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone przez pracowników wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych;

d)      w sprawach dotyczących wszelkich sporów pomiędzy wspólnym przedsiębiorstwem ECSEL a jego pracownikami, w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej i warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

2.           Do wszystkich spraw z udziałem jednego z krajów stowarzyszonych zastosowanie mają postanowienia szczegółowe właściwych umów.

3.           Do wszystkich spraw nieobjętych niniejszym rozporządzeniem lub innymi aktami prawa unijnego zastosowanie ma prawo państwa, w którym znajduje się siedziba wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

Artykuł 11 Ocena

1.           Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przeprowadza ocenę okresową wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, w ramach której oceniony jest w szczególności poziom uczestnictwa i wkład w działania pośrednie zarówno ze strony członków prywatnych oraz wchodzących w ich skład podmiotów, jak również ze strony innych podmiotów prawnych. Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski z tej oceny wraz z uwagami do dnia 30 czerwca 2018 r.

2.           Na podstawie wniosków z oceny okresowej, o której mowa w ust. 1, Komisja może podjąć działania określone w art. 4 ust. 6 lub inne odpowiednie działania.

3.           W terminie sześciu miesięcy po likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, lecz nie później niż dwa lata od uruchomienia procedury likwidacji, o której mowa w pkt 26 statutu, Komisja przeprowadza ocenę końcową wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL. Wyniki oceny końcowej zostają przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 12 Absolutorium

1.           Absolutorium z wykonania budżetu w zakresie wkładu unijnego do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL stanowi część absolutorium udzielanego Komisji na zalecenie Rady przez Parlament Europejski, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 319 Traktatu.

2.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL zobowiązane jest do pełnej współpracy z instytucjami uczestniczącymi w procedurze udzielenia absolutorium oraz do udzielania wszelkich niezbędnych informacji uzupełniających. W tym kontekście konieczne może być jego reprezentowanie na spotkaniach z właściwymi instytucjami lub organami oraz udzielenie pomocy delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu Komisji.

Artykuł 13 Audyty ex post

1.           Audyty ex post wydatków na działania pośrednie przeprowadzane są zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) nr [program ramowy „Horyzont 2020”] w ramach działań pośrednich objętych programem ramowym „Horyzont 2020”.

2.           W celu zapewnienia spójności Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu audytów, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 14 Ochrona interesów finansowych Unii

1.           Bez uszczerbku dla przepisów zawartych w pkt 22 ppkt 4 statutu, wspólne przedsiębiorstwo ECSEL zapewnia personelowi Komisji, innym upoważnionym przez nią osobom oraz Trybunałowi Obrachunkowemu dostęp do swoich obiektów i pomieszczeń oraz do wszelkich informacji, w tym informacji w formie elektronicznej, niezbędnych do przeprowadzenia przez nie audytów.

2.           Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)[28] i w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami[29], w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działania, które wywierają wpływ na interesy finansowe Unii w związku z umową lub decyzją finansowaną na podstawie niniejszego rozporządzenia.

3.           Bez uszczerbku dla przepisów zawartych w ust. 1 i 2, porozumienia, decyzje i umowy wynikające z wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zawierać wyraźne upoważnienie dla Komisji, wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, Trybunału Obrachunkowego i OLAF do przeprowadzania takich audytów i dochodzeń zgodnie z ich kompetencjami.

4.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL zapewnia należytą ochronę interesów finansowych swoich członków poprzez przeprowadzanie lub zlecanie odpowiednich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

5.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją dotyczącego prowadzenia dochodzeń wewnętrznych przez OLAF[30]. Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL przyjmuje środki niezbędne do ułatwienia prowadzenia dochodzeń wewnętrznych przez OLAF.

Artykuł 15 Poufność

Bez uszczerbku dla przepisów art. 16, wspólne przedsiębiorstwo ECSEL zapewnia ochronę informacji szczególnie chronionych, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom jego członków lub uczestników działań podejmowanych w ramach wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

Artykuł 16 Przejrzystość

1.           Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji[31] ma zastosowanie do dokumentów będących w posiadaniu wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

2.           Rada Zarządzająca wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL może przyjmować praktyczne ustalenia dotyczące wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

3.           Bez uszczerbku dla przepisów art. 10, decyzje podejmowane przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich na warunkach określonych w art. 228 Traktatu.

Artykuł 17 Zasady uczestnictwa i upowszechniania

Rozporządzenie (UE) nr ... [zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020”] ma zastosowanie do działań finansowanych przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL. Zgodnie z tym rozporządzeniem wspólne przedsiębiorstwo ECSEL jest organem finansującym i udziela wsparcia finansowego na działania pośrednie zgodnie z pkt 1 lit. a) statutu.

Artykuł 18 Wsparcie ze strony państwa przyjmującego

Pomiędzy wspólnym przedsiębiorstwem ECSEL a państwem, gdzie znajduje się jego siedziba, może zostać zawarta umowa dotycząca przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia, które takie państwo ma zapewnić wspólnemu przedsiębiorstwu ECSEL.

Artykuł 19 Uchylenie i przepisy przejściowe

1.           Rozporządzenie (WE) nr 72/2008 i rozporządzenie (WE) nr 74/2008 uchyla się z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.           Bez uszczerbku dla przepisów zawartych w ust. 1, działania, których realizację rozpoczęto na podstawie rozporządzeń (WE) nr 72/2008 i 74/2008, w tym roczne plany realizacji przyjęte zgodnie z tymi rozporządzeniami, w dalszym ciągu podlegają tym rozporządzeniom do chwili ich ukończenia.

3.           Oprócz wkładów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 2, w okresie 2014–2017 wypłacone zostaną następujące wkłady w koszty administracyjne wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL w celu ukończenia działań rozpoczętych zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 72/2008 i 74/2008: wkład unijny w wysokości 2 050 000 EUR, wkład stowarzyszenia AENEAS w wysokości 1 430 000 EUR i wkład stowarzyszenia ARTEMISIA w wysokości 975 000 EUR.

Ocena okresowa, o której mowa w art. 11 ust. 1, obejmuje ocenę końcową wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS wymaganą na mocy rozporządzeń (WE) nr 72/2008 i 74/2008.

4.           Dyrektor Wykonawczy powołany na podstawie rozporządzenia (WE) nr 72/2008 przez pozostały okres swojej kadencji pełni obowiązki Dyrektora Wykonawczego wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL zgodnie z niniejszym rozporządzeniem ze skutkiem od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Pozostałe warunki umowy Dyrektora Wykonawczego pozostają bez zmian.

5.           Jeżeli Dyrektor Wykonawczy powołany zgodnie z ust. 4 pełnił obowiązki w ramach pierwszej kadencji, zostaje powołany na pozostałą jej część z możliwością przedłużenia kadencji do 4 lat, zgodnie z pkt 8 ppkt 4 statutu. Jeżeli Dyrektor Wykonawczy powołany zgodnie z ust. 4 pełnił obowiązki w ramach drugiej kadencji, nie ma możliwości jej przedłużenia. Dyrektor Wykonawczy, którego kadencję przedłużono, nie może pod koniec całego okresu urzędowania brać udziału w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym na to samo stanowisko.

6.           Umowa o pracę z Dyrektorem Wykonawczym powołanym na podstawie rozporządzenia (WE) nr 74/2008 zostaje rozwiązana przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

7.           Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 i 5, niniejsze rozporządzenie nie wpływa na prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych na podstawie rozporządzeń (WE) nr 72/2008 i 74/2008. Umowy tych pracowników mogą zostać zawarte ponownie na mocy niniejszego rozporządzenia, zgodnie z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia innych pracowników oraz z uwzględnieniem ograniczeń budżetowych wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

8.           Dyrektor Wykonawczy wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej i Rady Władz Publicznych.

9.           O ile członkowie wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC i wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS nie uzgodnią inaczej na podstawie rozporządzeń (WE) nr 72/2008 i 74/2008, wszelkie prawa i obowiązki, w tym aktywa, należności lub zobowiązania członków wspólnych przedsiębiorstw wynikające z tych rozporządzeń, przechodzą na członków wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

10.         Wszelkie niewykorzystane środki wynikające z rozporządzeń (WE) nr 72/2008 i 74/2008 przechodzą na wspólne przedsiębiorstwo ECSEL. Wszelki należny wkład stowarzyszeń AENEAS i ARTEMISIA w środki administracyjne wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS za okres 2008–2013 przechodzi na wspólne przedsiębiorstwo ECSEL, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Komisją.

Artykuł 20 Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

                                                                       W imieniu Rady

                                                                       Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK STATUT WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ECSEL

1 – Zadania

Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL realizuje następujące zadania:

a)           finansowe wspieranie działań pośrednich z zakresu badań i innowacji, głównie w formie dotacji;

b)           zapewnianie zrównoważonego zarządzania wspólnym przedsiębiorstwem ECSEL;

c)           rozwijanie bliskiej współpracy i zapewnianie koordynacji z działaniami, organami i zainteresowanymi stronami na szczeblu europejskim (w szczególności z programem „Horyzont 2020”), krajowym i transnarodowym w celu promowania środowiska sprzyjającego innowacjom w Europie, uzyskania synergii i lepszego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych w obszarze podzespołów i układów elektronicznych;

d)           określanie i dostosowywanie, zależnie od potrzeby, wieloletnich planów strategicznych;

e)           sporządzanie i realizowanie planów pracy w ramach wykonania wieloletniego planu strategicznego;

f)            formułowanie zaproszeń do składania wniosków, dokonywanie ich oceny oraz przyznawanie finansowania na działania pośrednie w granicach dostępnych środków;

g)           publikowanie informacji o działaniach pośrednich;

h)           monitorowanie realizacji działań pośrednich oraz kierowanie działaniami związanymi z umowami lub decyzjami o udzieleniu dotacji;

i)            monitorowanie ogólnego postępu w realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL;

j)            informacja, komunikacja, wykorzystywanie i upowszechnianie poprzez zastosowanie odpowiednio art. 22 rozporządzenia (UE) nr .../2013 [program ramowy „Horyzont 2020”];

k)           wszelkie inne zadania niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 2.

2 – Członkowie

1.           Członkami wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL są:

a)      Unia, reprezentowana przez Komisję,

b)      [Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Republika Słowacka, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo]; oraz

c)      po przyjęciu niniejszego statutu w formie pisma zatwierdzającego [stowarzyszenie AENEAS zarejestrowane na mocy prawa francuskiego (pod nr 20070039) z siedzibą w Paryżu (Francja), stowarzyszenie ARTEMISIA zarejestrowane na mocy prawa niderlandzkiego (pod nr 17201341) z siedzibą w Eindhoven (Niderlandy), stowarzyszenie EPoSS zarejestrowane na mocy prawa ... (pod nr ...) z siedzibą w ... (...)].

2.           Kraje będące członkami wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL zwane są dalej „państwami członkowskimi ECSEL”. Każde państwo członkowskie ECSEL mianuje swoich przedstawicieli w organach wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL i wyznacza podmiot lub podmioty krajowe odpowiedzialne za wykonywanie jego obowiązków wynikających z realizacji działań przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL.

3.           Państwa członkowskie ECSEL i Komisja zwane są dalej „władzami publicznymi” wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

4.           Stowarzyszenia prywatne zwane są dalej „członkami prywatnymi” wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

3 – Zmiany w składzie członkowskim

1.           Państwa członkowskie Unii lub kraje stowarzyszone niewymienione w pkt 2 ppkt 1 lit. b) stają się członkami wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL po przekazaniu Radzie Zarządzającej pisemnej akceptacji niniejszego statutu oraz wszelkich innych przepisów regulujących funkcjonowanie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

2.           Pod warunkiem wniesienia wkładu do finansowania, o którym mowa w pkt 16 ppkt 4, w celu realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL określonych w art. 2 oraz pod warunkiem zaakceptowania niniejszego statutu, z wnioskiem o członkostwo we wspólnym przedsiębiorstwie ECSEL mogą występować następujące podmioty:

a)      każdy kraj niewymieniony w ppkt 1 realizujący strategie lub programy badawczo-rozwojowe w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych;

b)      każdy inny podmiot prawny bezpośrednio lub pośrednio wspierający badania i innowacje w państwie członkowskim lub w kraju stowarzyszonym.

3.           Każdy wniosek o członkostwo we wspólnym przedsiębiorstwie ECSEL zgodny z ppkt 2 kierowany jest do Rady Zarządzającej. Rada Zarządzająca rozpatruje wniosek z uwzględnieniem znaczenia i potencjalnej wartości dodanej, jakie działania wnioskodawcy będą miały dla realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL. Następnie Rada Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie wniosku.

4.           Każdy członek może wypowiedzieć członkostwo we wspólnym przedsiębiorstwie ECSEL. Wypowiedzenie takie staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od powiadomienia pozostałych członków. Z taką datą były członek zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań poza zobowiązaniami, które zostały zatwierdzone lub podjęte przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL przed powiadomieniem o wypowiedzeniu członkostwa.

5.           Członkostwo we wspólnym przedsiębiorstwie ECSEL nie może zostać przekazane stronie trzeciej bez uprzedniej zgody Rady Zarządzającej.

6.           Niezwłocznie po każdej zmianie składu członkowskiego w sposób opisany w niniejszym punkcie wspólne przedsiębiorstwo ECSEL publikuje na swojej stronie internetowej zaktualizowaną listę członków wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL z podaniem daty wejścia w życie danej zmiany.

4 – Organizacja wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL;

Organami wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL są:

a)           Rada Zarządzająca;

b)           Dyrektor Wykonawczy;

c)           Rada Władz Publicznych;

d)           Rada Członków Prywatnych.

5 – Skład Rady Zarządzającej

W skład Rady Zarządzającej wchodzą przedstawiciele członków wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

Każdy członek wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL mianuje swoich przedstawicieli oraz delegata głównego, który dysponuje prawem głosu członka w Radzie Zarządzającej.

6 – Funkcjonowanie Rady Zarządzającej

1.           Prawa głosu podzielone są w następujący sposób: 1/3 – członkowie prywatni łącznie, 1/3 – Komisja oraz 1/3 – państwa członkowskie ECSEL łącznie. Członkowie podejmują wszelkie starania w celu osiągnięcia konsensusu. W przypadku braku konsensusu decyzje Rady Zarządzającej zapadają większością co najmniej 75 % wszystkich głosów, włącznie z głosami nieobecnych członków.

W ciągu pierwszych dwóch lat budżetowych prawa głosu państw członkowskich wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL są podzielone następująco: po jednym procencie dla każdego państwa członkowskiego ECSEL, a pozostała część podzielona corocznie między państwa członkowskie ECSEL proporcjonalnie do ich rzeczywistego wkładu finansowego w ostatnich dwóch latach, włącznie z ich wkładem we wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS. W kolejnych latach podział głosów pomiędzy państwami członkowskimi ECSEL ustalany jest co roku proporcjonalnie do środków wniesionych przez nie na rzecz działań pośrednich w dwóch poprzednich latach budżetowych.

Prawa głosu członków prywatnych są podzielone pomiędzy stowarzyszenia prywatne w równym stopniu, o ile Rada Członków Prywatnych nie określi inaczej.

Prawa głosu każdego nowego członka wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL niebędącego państwem członkowskim ani krajem stowarzyszonym określa Rada Zarządzająca przed przystąpieniem takiego członka do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

2.           Rada Zarządzająca wybiera przewodniczącego na okres co najmniej jednego roku.

3.           Zwykłe posiedzenia Rady Zarządzającej zwołuje się co najmniej dwa razy w roku. Na wniosek Komisji, większości przedstawicieli państw członkowskich ECSEL lub większości członków prywatnych, przewodniczącego lub Dyrektora Wykonawczego może ona zwoływać posiedzenia nadzwyczajne zgodnie z pkt 16 ppkt 5. Posiedzenia Rady Zarządzającej zwoływane są przez jej przewodniczącego i odbywają się zwykle w siedzibie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

Kworum Rady Zarządzającej tworzy Komisja, członkowie prywatni oraz przynajmniej trzech głównych delegatów państw członkowskich ECSEL.

Dyrektor Wykonawczy ma prawo uczestnictwa w obradach bez prawa głosu.

Rada Zarządzająca może zapraszać na poszczególne posiedzenia również inne osoby w charakterze obserwatorów, w szczególności przedstawicieli władz regionalnych UE.

Przedstawiciele członków wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL nie ponoszą odpowiedzialności osobistej za działania podejmowane w charakterze przedstawicieli w Radzie Zarządzającej.

Rada Zarządzająca przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

7 – Zadania Rady Zarządzającej

1.           Rada Zarządzająca ponosi ogólną odpowiedzialność za orientację strategiczną i działalność operacyjną wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL oraz sprawuje nadzór nad realizacją jego działań.

2.           Rada Zarządzająca realizuje w szczególności następujące zadania:

a)      ocenia, zatwierdza lub odrzuca nowe wnioski o członkostwo zgodnie z pkt 3 ppkt 3;

b)      decyduje o zakończeniu członkostwa we wspólnym przedsiębiorstwie ECSEL wobec członków, którzy nie wypełniają swoich obowiązków;

c)      przyjmuje przepisy finansowe wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL zgodnie z art. 5;

d)      przyjmuje roczny budżet wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, w tym plan zatrudnienia określający liczbę stanowisk czasowych z podziałem na grupy funkcyjne i grupy zaszeregowania, a także liczbę pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy;

e)      pełni funkcję organu powołującego w odniesieniu do personelu, zgodnie z art. 6 ust. 2;

f)       powołuje, odwołuje, przedłuża kadencję, instruuje i monitoruje wyniki prac Dyrektora Wykonawczego;

g)      zatwierdza strukturę organizacyjną biura programowego, o którym mowa w pkt 9 ppkt 5, na zalecenie Dyrektora Wykonawczego;

h)      przyjmuje wieloletni plan strategiczny, o którym mowa w pkt 21 ppkt 1;

i)       przyjmuje plan prac i związane z nim preliminarze wydatków, o których mowa w pkt 21 ppkt 2;

j)       zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe;

k)      zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności, w tym związane z nim wydatki, o których mowa w pkt 22 ppkt 1;

l)       organizuje w razie konieczności funkcję audytu wewnętrznego wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL;

m)     tworzy politykę komunikacyjną wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL na zalecenie Dyrektora Wykonawczego;

n)      zależnie od potrzeby określa przepisy wykonawcze zgodnie z art. 6 ust. 3;

o)      zależnie od potrzeby określa zasady dotyczące delegowania ekspertów krajowych do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL oraz korzystania ze stażystów, na mocy art. 7 ust. 2;

p)      zależnie od potrzeby tworzy grupy doradcze wspomagające pracę organów wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL;

q)      zależnie do potrzeby przedkłada Komisji wnioski o zmianę niniejszego rozporządzenia przedstawiane przez członków wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL;

r)       odpowiada za wszelkie zadania, które nie są wyraźnie przypisane do żadnego z organów wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL; może również przypisywać takie zadania poszczególnym organom.

8 – Powołanie, odwołanie lub przedłużenie kadencji Dyrektora Wykonawczego

1.           Dyrektor Wykonawczy jest powoływany przez Radę Zarządzającą spośród kandydatów z listy zaproponowanej przez Komisję po przeprowadzeniu otwartego i przejrzystego postępowania rekrutacyjnego. Komisja włącza odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego reprezentantów pozostałych członków wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

W szczególności odpowiednią reprezentację pozostałych członków wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL zapewnia się na etapie wstępnej selekcji postępowania rekrutacyjnego. W tym celu państwa członkowskie ESCEL i członkowie prywatni za porozumieniem stron wyznaczają w imieniu Rady Zarządzającej przedstawiciela i obserwatora.

2.           Dyrektor Wykonawczy jest pracownikiem zaangażowanym przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL jako członek personelu zatrudnionego na czas określony w rozumieniu art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Do celów zawarcia umowy w sprawie objęcia stanowiska Dyrektora Wykonawczego wspólne przedsiębiorstwo ECSEL reprezentuje przewodniczący Rady Zarządzającej.

3.           Kadencja Dyrektora Wykonawczego wynosi trzy lata. Na koniec tego okresu Komisja, przy udziale państw członkowskich ECSEL i członków prywatnych, przeprowadza ocenę wyników pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłych zadań i wyzwań wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

4.           Rada Zarządzająca, działając w oparciu o wniosek Komisji uwzględniający ocenę, o której mowa w ppkt 3, może jednorazowo przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego o okres nieprzekraczający czterech lat.

5.           Dyrektor Wykonawczy, którego kadencję przedłużono, nie może pod koniec całego okresu urzędowania brać udziału w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym na to samo stanowisko.

6.           Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany wyłącznie decyzją Rady Zarządzającej, która działa na wniosek Komisji, w razie konieczności przedłożony przy udziale państw członkowskich ECSEL i członków prywatnych.

9 – Zadania Dyrektora Wykonawczego

1.           Dyrektor Wykonawczy jest najważniejszym organem wykonawczym odpowiadającym za bieżące zarządzanie wspólnym przedsiębiorstwem ECSEL zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez Radę Zarządzającą.

2.           Dyrektor Wykonawczy jest prawnym przedstawicielem wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL. Odpowiada za swoje działania przed Radą Zarządzającą.

3.           Dyrektor Wykonawczy wykonuje budżet wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

4.           Dyrektor Wykonawczy, działając w sposób niezależny, realizuje w szczególności następujące zadania:

a)      konsolidacja i przedłożenie Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia projektu wieloletniego planu strategicznego składającego się z wieloletniego strategicznego programu badań i innowacji zaproponowanego przez Radę Członków Prywatnych oraz z wieloletnich prognoz finansowych przedstawionych przez władze publiczne;

b)      sporządzenie i przedłożenie Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia projektu rocznego budżetu, w tym związany z nim plan zatrudnienia ze wskazaniem liczby stanowisk czasowych w każdej grupie zaszeregowania i grupie funkcyjnej oraz liczby personelu kontraktowego i oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażonej w ekwiwalentach pełnego czasu pracy;

c)      sporządzenie i przedłożenie Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia projektu planu prac wraz z zakresem zaproszeń do składania wniosków koniecznych do realizacji planu działalności badawczej i innowacyjnej zaproponowanego przez Radę Członków Prywatnych oraz związanych z nim preliminarzy wydatków zaproponowanych przez władze publiczne;

d)      przedłożenie Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;

e)      sporządzenie i przedłożenie Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności, w tym związanych z nim wydatków;

f)       podpisywanie poszczególnych umów lub decyzji o udzieleniu dotacji;

g)      podpisywanie umów w sprawie zamówienia publicznego;

h)      wdrażanie polityki komunikacyjnej wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL;

i)       organizacja, kierownictwo i nadzór w odniesieniu do działalności operacyjnej oraz pracowników wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL w zakresie uprawnień przekazanych przez Radę Zarządzającą zgodnie z art. 6 ust. 2;

j)       wprowadzenie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej i zapewnianie jego funkcjonowania oraz zgłaszanie istotnych zmian Radzie Zarządzającej;

k)      zapewnianie realizacji oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem;

l)       wprowadzanie innych środków koniecznych do oceny postępu w realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL określonych w art. 2;

m)     wykonywanie innych zadań powierzonych lub przekazanych Dyrektorowi Wykonawczemu przez Radę Zarządzającą.

5.           Dyrektor Wykonawczy organizuje biuro programowe realizujące, w ramach jego zakresu obowiązków, wszelkie zadania z zakresu wsparcia wynikające z niniejszego rozporządzenia. Biuro programowe składa się z pracowników wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL i realizuje w szczególności następujące zadania:

a)      zapewnianie wsparcia w zakresie utworzenia odpowiedniego systemu rachunkowości i zarządzania nim zgodnie z przepisami finansowymi wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL;

b)      zarządzanie zaproszeniami do składania wniosków zgodnie z planem prac, a także umowami lub decyzjami o udzieleniu dotacji;

c)      zapewnianie członkom i innym organom wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL wszelkich informacji i wsparcia koniecznych do wykonywania powierzonych im obowiązków, a także odpowiadanie na ich wnioski w kwestiach szczegółowych;

d)      pełnienie funkcji sekretariatu organów wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL oraz zapewnianie wsparcia grupom doradczym utworzonym przez Radę Zarządzającą.

10 – Skład Rady Władz Publicznych

W skład Rady Władz Publicznych wchodzą przedstawiciele władz publicznych wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

Każda z władz publicznych mianuje swoich przedstawicieli oraz delegata głównego, który dysponuje prawami głosu w Radzie Władz Publicznych.

11 – Funkcjonowanie Rady Władz Publicznych

1.           Prawa głosu w Radzie Władz Publicznych rozdziela się wśród władz publicznych corocznie, proporcjonalnie do ich wkładu finansowego w działania wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL w danym roku, zgodnie z pkt 18 ppkt 4, przy czym żaden z członków nie może posiadać więcej niż 50 % wszystkich głosów w Radzie Władz Publicznych.

W sytuacji, gdy mniej niż trzy państwa członkowskie ECSEL zgłosiły Dyrektorowi Wykonawczemu swój wkład finansowy zgodnie z pkt 18 ppkt 4, Komisja dysponuje 50 % praw głosu, a pozostałe 50 % dzieli się równo pomiędzy państwa członkowskie ECSEL.

Władze publiczne podejmują wszelkie starania w celu osiągnięcia konsensusu. W przypadku braku konsensusu decyzje Rady Władz Publicznych zapadają większością co najmniej 75 % wszystkich głosów, włącznie z głosami nieobecnych państw członkowskich ECSEL.

Każda z władz publicznych ma prawo weta we wszystkich kwestiach związanych z wykorzystaniem jej wkładu na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

2.           Rada Władz Publicznych wybiera swojego przewodniczącego na okres co najmniej jednego roku.

3.           Zwykłe posiedzenia Rady Władz Publicznych zwołuje się co najmniej dwa razy w roku. Na wniosek Komisji, większości przedstawicieli państw członkowskich ECSEL lub przewodniczącego może ona zwoływać posiedzenia nadzwyczajne. Posiedzenia Rady Władz Publicznych zwoływane są przez jej przewodniczącego i odbywają się zwykle w siedzibie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

Kworum Rady Władz Publicznych tworzy Komisja oraz przynajmniej trzech głównych delegatów państw członkowskich ECSEL.

Dyrektor Wykonawczy ma prawo uczestnictwa w obradach bez prawa głosu.

Rada Władz Publicznych umożliwia każdemu państwu członkowskiemu lub krajowi stowarzyszonemu, niebędącemu członkiem wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, uczestnictwo w Radzie Władz Publicznych w roli obserwatora. Obserwatorzy otrzymują wszelkie istotne dokumenty oraz mogą doradzać przy podejmowaniu wszelkich decyzji przez Radę Władz Publicznych.

Rada Władz Publicznych może w razie potrzeby powoływać grupy robocze podlegające ogólnej koordynacji ze strony jednej z władz publicznych lub większej liczby władz publicznych.

Rada Władz Publicznych przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

12 – Zadania Rady Władz Publicznych

Rada Władz Publicznych:

a)           zapewnia właściwe stosowanie zasad sprawiedliwości i przejrzystości przy przydzielaniu środków publicznych uczestnikom działań pośrednich;

b)           zatwierdza regulaminy dotyczące zaproszeń do składania wniosków, oceny, wyboru i monitorowania działań pośrednich;

c)           zatwierdza rozpoczęcie procedury zaproszenia do składania wniosków zgodnie z planem prac;

d)           opracowuje ranking wniosków na podstawie kryteriów wyboru i udzielenia dotacji, z uwzględnieniem wkładu w realizację celów zaproszenia do składania wniosków oraz synergii z priorytetami krajowymi;

e)           decyduje o przyznaniu finansowania ze środków publicznych wybranym wnioskom w ramach dostępnych budżetów przy uwzględnieniu weryfikacji przeprowadzonych zgodnie z pkt 18 ppkt 5. Decyzja taka jest wiążąca dla państw członkowskich ECSEL i nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych ocen lub procedur wyboru.

13 – Skład Rady Członków Prywatnych

W skład Rady Członków Prywatnych wchodzą przedstawiciele członków prywatnych wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

Każdy z członków prywatnych mianuje swoich przedstawicieli oraz delegata głównego, który dysponuje prawami głosu w Radzie Członków Prywatnych.

14 – Funkcjonowanie Rady Członków Prywatnych

1.           Posiedzenia Rady Członków Prywatnych zwołuje się co najmniej dwa razy w roku.

2.           Rada Członków Prywatnych może w razie potrzeby powoływać grupy robocze podlegające ogólnej koordynacji ze strony jednego z członków lub większej liczby członków.

3.           Rada Członków Prywatnych wybiera swego przewodniczącego.

4.           Rada Członków Prywatnych uchwala swój regulamin wewnętrzny.

15 – Zadania Rady Członków Prywatnych

Rada Członków Prywatnych:

a)           sporządza i regularnie aktualizuje projekt wieloletniego strategicznego programu badań i innowacji, o którym mowa w pkt 21 ppkt 1, w celu realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL określonych w art. 2;

b)           przygotowuje każdego roku projekt planu działalności badawczej i innowacyjnej na kolejny rok, będący podstawą zaproszeń do składania wniosków, o którym mowa w pkt 21 ppkt 2;

c)           przedkłada Dyrektorowi Wykonawczemu projekt wieloletniego strategicznego programu badań i innowacji oraz roczny projekt planu działalności badawczej i innowacyjnej w terminach określonych przez Radę Zarządzającą;

d)           organizuje forum doradcze dla zainteresowanych stron otwarte dla wszystkich podmiotów z sektora publicznego i prywatnego zainteresowanych obszarem podzespołów i układów elektronicznych, w celu zapewnienia im informacji i uzyskiwania informacji zwrotnej, w szczególności na temat projektu wieloletniego strategicznego programu badań i innowacji oraz projektu planu działalności badawczej i innowacyjnej na dany rok.

16 – Źródła finansowania

1.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL finansowane jest wspólnie przez jego członków poprzez wkłady finansowe płatne w transzach i wkłady rzeczowe, na które składają się koszty ponoszone przez członków prywantych lub przez wchodzące w ich skład podmioty w związku z realizacją działań pośrednich, które to koszty nie są zwracane przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL.

2.           Koszty administracyjne wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL nie przekraczają kwoty 39 420 000 EUR i są pokrywane z następujących wkładów finansowych: wkładu unijnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1, w wysokości do 15 255 000 EUR, wkładu członków prywatnych, o którym mowa w art. 4 ust. 2, w wysokości do 19 710 000 EUR oraz wkładu, o którym mowa w art. 19 ust. 2, przeznaczonego na dokończenie działań rozpoczętych na mocy rozporządzeń 72/2008 i 74/2008. Ewentualna niewykorzystana część wkładu na pokrycie kosztów administracyjnych może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

3.           Koszty operacyjne wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL pokrywane są poprzez:

a)      wkład finansowy Unii;

b)      wkłady finansowe państw członkowskich ECSEL;

c)      wkłady rzeczowe członków prywantych lub wchodzących w ich skład podmiotów, na które składają się koszty ponoszone przez nich w związku z realizacją działań pośrednich, pomniejszone o wkłady wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, państw członkowskich ECSEL oraz wszelkie inne wkłady unijne do tych kosztów.

4.           Na zasoby wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL które uwzględnia się w jego budżecie, składają się następujące wkłady:

a)      wkłady finansowe członków na pokrycie kosztów administracyjnych;

b)      wkłady finansowe członków na pokrycie kosztów operacyjnych, włącznie z wkładami państw członkowskich ECSEL, które powierzają realizację wkładu wspólnemu przedsiębiorstwu ECSEL zgodnie z pkt 17 ppkt 1;

c)      wszelkie przychody uzyskane przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL;

d)      wszystkie pozostałe wkłady finansowe, zasoby i przychody.

Wszelkie odsetki od wkładów wpłaconych na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL uznaje się za jego przychód.

5.           W przypadku gdy członek wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL nie wykonuje swoich zobowiązań dotyczących uzgodnionego wkładu finansowego do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, Dyrektor Wykonawczy sporządza pismo w tej sprawie i ustala w nim rozsądny termin, w którym takie niewykonanie zobowiązania zostanie naprawione. W przypadku gdy niewykonanie zobowiązania nie zostaje naprawione w takim terminie, Dyrektor Wykonawczy zwołuje posiedzenie Rady Zarządzającej, która podejmuje decyzję, czy członek niewykonujący swoich zobowiązań powinien zostać pozbawiony członkostwa, bądź czy należy zastosować inne środki do czasu wykonania przezeń zobowiązań.

6.           Wszelkie zasoby i działania wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL służą realizacji celów określonych w art. 2.

7.           Wszelkie aktywa wytworzone samodzielnie przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL lub przekazane mu na poczet realizacji jego celów określonych w art. 2 są własnością wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

8.           Z wyjątkiem przypadku likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL zgodnie z pkt 26, nadwyżka przychodów nad wydatkami nie jest wypłacana członkom wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

17 – Wkłady państw członkowskich ECSEL

1.           Państwa członkowskie ESCSEL mogą powierzyć wspólnemu przedsiębiorstwu ECSEL realizację ich wkładów na rzecz uczestników działań pośrednich w formie umów o udzielenie dotacji dla uczestników zawartych ze wspólnym przedsiębiorstwem ECSEL. Mogą również powierzyć wspólnemu przedsiębiorstwu ECSEL wypłacanie swojego wkładu uczestnikom lub przekazywać płatności samodzielnie na podstawie weryfikacji dokonywanych przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL.

2.           W przypadku gdy państwo członkowskie ECSEL nie powierza wspólnemu przedsiębiorstwu ECSEL realizacji wkładu w sposób określony w ppkt 1, podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zawarcia własnych umów o udzielenie dotacji w ramach czasowych podobnych do tych, które wspólne przedsiębiorstwo ECSEL wprowadziło w umowach o udzielenie dotacji, i z zapewnieniem pełnej zgodności z warunkami kwalifikowalności kosztów określonymi w rozporządzeniu (UE) nr ... [zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020”]. Dokonywana przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL weryfikacja kwalifikowalności kosztów, o której mowa w pkt 18 ppkt 7, może stanowić część własnej procedury płatności państwa członkowskiego ECSEL.

3.           Uzgodnienia dotyczące współpracy między państwami członkowskimi ECSEL a wspólnym przedsiębiorstwem ECSEL mogą być dokonywane w formie porozumień administracyjnych zawieranych między podmiotami wyznaczonymi w tym celu przez państwa członkowskie ECSEL a wspólnym przedsiębiorstwem ECSEL.

4.           W przypadku gdy państwa członkowskie ECSEL powierzają wspólnemu przedsiębiorstwu ECSEL realizację własnych wkładów zgodnie z ppkt 1, oprócz porozumień administracyjnych, o których mowa w ppkt 3, zawierane są coroczne porozumienia między podmiotami wyznaczonymi w tym celu przez państwa członkowskie ECSEL a wspólnym przedsiębiorstwem ECSEL, określające warunki wkładu finansowego państw członkowskich ECSEL we wspólnym przedsiębiorstwie ECSEL.

5.           Państwa członkowskie, kraje stowarzyszone i kraje trzecie niebędące członkami wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL mogą dokonywać podobnych uzgodnień ze wspólnym przedsiębiorstwem ECSEL.

18 – Finansowanie działań pośrednich

1.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL wspiera działania pośrednie poprzez przejrzyste i konkurencyjne zaproszenia do składania wniosków oraz przyznawanie finansowania ze środków publicznych w ramach dostępnych budżetów. Wszelkie publiczne wsparcie w ramach tej inicjatywy pozostaje bez uszczerbku dla przepisów proceduralnych i materialnych dotyczących pomocy państwa.

2.           Wkład finansowy władz publicznych stanowią środki, o których mowa w pkt 16 ppkt 3 lit. a) i pkt 16 ppkt 3 lit. b), wypłacane jako zwrot kosztów kwalifikowalnych na rzecz uczestników działań pośrednich. Łączny wkład publiczny w dane działanie nie przekracza limitów przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr … [zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020”].

3.           Kryteria kwalifikowalności do finansowania przez Unię określone są w rozporządzeniu (UE) nr … [zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020”].

Specjalne kryteria kwalifikowalności do finansowania przez państwa członkowskie ECSEL określane są przez właściwe krajowe organy finansujące i uwzględniane są w planie prac.

4.           Władze publiczne podają do wiadomości Dyrektora Wykonawczego kwotę własnych zobowiązań finansowych przewidzianych na potrzeby każdego zaproszenia do składania wniosków, które ma zostać uwzględnione w planie prac, oraz w stosownych przypadkach, zgodnie z pkt 17 ppkt 1, w czasie umożliwiającym przygotowanie projektu budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, z uwzględnieniem zakresu działalności badawczej i innowacyjnej objętej planem prac.

5.           Dyrektor Wykonawczy weryfikuje kwalifikowalność wnioskodawców do finansowania unijnego, a państwa członkowskie ECSEL weryfikują kwalifikowalność swoich wnioskodawców w oparciu o ustalone uprzednio kryteria finansowania i podają wyniki do wiadomości Dyrektora Wykonawczego.

6.           W oparciu o weryfikacje przewidziane w ppkt 5 Dyrektor Wykonawczy sporządza proponowaną listę działań pośrednich wybranych do finansowania ułożoną według wnioskodawców i podaje ją do wiadomości Rady Władz Publicznych, która podejmuje decyzję w sprawie maksymalnej kwoty przyznanego finansowania publicznego zgodnie z pkt 12 lit. e) oraz upoważnia Dyrektora Wykonawczego do zawarcia umów z odpowiednimi uczestnikami.

7.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL stosuje wszelkie niezbędne środki, łącznie z weryfikacją kwalifikowalności kosztów, w celu wypłaty finansowania publicznego właściwym uczestnikom zgodnie z ustaleniami, o których mowa w pkt 17 ppkt 3 i 4.

8.           Poza środkami wymaganymi przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL państwa członkowskie ECSEL nie wymagają dodatkowej sprawozdawczości ani monitoringu technicznego.

19 – Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL nie mogą przekroczyć kwoty zasobów finansowych dostępnych w jego budżecie lub wniesionych do budżetu przez jego członków.

20 – Rok budżetowy

Rok budżetowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

21 – Planowanie operacyjne i finansowe

1.           W wieloletnim planie strategicznym określona zostaje strategia i plany realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, określonych w art. 2, w formie wieloletniego strategicznego programu badań i innowacji sporządzanego przez Radę Członków Prywatnych oraz w formie wieloletnich prognoz finansowych władz publicznych. Należy w nim wskazać priorytety badawcze i innowacyjne w zakresie rozwoju i uzyskiwania kompetencji kluczowych w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych w różnych obszarach zastosowań w celu poprawy konkurencyjności Europy oraz umożliwienia powstawania nowych rynków i zastosowań społecznych. Należy poddawać go regularnej weryfikacji pod kątem ewoluujących potrzeb przemysłowych w Europie.

2.           Dyrektor Wykonawczy przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia projekt rocznego lub wieloletniego planu prac, zawierający plan działalności badawczej i innowacyjnej oraz działalności administracyjnej, a także związane z nimi preliminarze wydatków.

3.           Plan prac przyjmuje się w terminie do końca roku poprzedzającego jego wdrożenie. Plan prac podaje się do wiadomości publicznej.

4.           Dyrektor Wykonawczy sporządza i przedkłada Radzie Zarządzającej w celu przyjęcia projekt rocznego budżetu na następny rok.

5.           Roczny budżet na dany rok zostaje przyjęty przez Radę Zarządzającą w terminie do końca roku poprzedniego.

6.           Roczny budżet zostaje dostosowany w celu uwzględnienia kwoty wkładu unijnego określonego w budżecie unijnym.

22 – Sprawozdawczość operacyjna i finansowa

1.           Dyrektor Wykonawczy składa Radzie Zarządzającej roczne sprawozdania z wykonania swoich obowiązków zgodnie z przepisami finansowymi wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

Do dnia 15 lutego każdego roku Dyrektor Wykonawczy przedkłada Radzie Zarządzającej roczne sprawozdanie z działalności w zakresie postępu osiągniętego przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego, w szczególności w odniesieniu do planu prac na dany rok. W sprawozdaniu przedstawione zostają informacje na temat m.in. następujących zagadnień:

a)      badania, innowacje i pozostałe realizowane działania oraz związane z nimi wydatki;

b)      zgłoszone wnioski, przedstawione z podziałem na rodzaje uczestników, w tym MŚP, oraz na kraje;

c)      wnioski wybrane do finansowania, przedstawione z podziałem na rodzaje uczestników, w tym MŚP, oraz na kraje, ze wskazaniem wysokości wkładów wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL i państw członkowskich ECSEL na rzecz poszczególnych uczestników i działań pośrednich.

2.           Po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą roczne sprawozdanie z działalności podaje się do wiadomości publicznej.

3.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL składa roczne sprawozdanie Komisji zgodnie z art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

4.           Sprawozdania finansowe wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL są badane przez niezależny organ kontrolny zgodnie z art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Sprawozdania finansowe wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL nie podlegają kontroli przeprowadzanej przez Trybunał Obrachunkowy.

23 – Funkcja audytu wewnętrznego

Audytor wewnętrzny Komisji ma takie same uprawnienia wobec wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL jak uprawnienia, jakie przysługują mu w odniesieniu do Komisji.

24 – Odpowiedzialność członków i ubezpieczenie

1.           Odpowiedzialność finansowa członków za zadłużenie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL ograniczona jest do kwoty wniesionych przez nich wkładów.

2.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL zawiera odpowiednie umowy o ubezpieczenie i je odnawia.

25 – Konflikt interesów

1.           W trakcie wykonywania swojej działalności wspólne przedsiębiorstwo ECSEL, jego organy i personel unikają konfliktu interesów.

2.           Rada Zarządzająca wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL może przyjmować przepisy dotyczące przeciwdziałania konfliktom interesów związanych z jego członkami, organami i personelem oraz zarządzania takimi konfliktami interesów. W ramach takich przepisów wprowadzony zostaje wymóg unikania konfliktu interesów przez przedstawicieli członków wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL wchodzących w skład Rady Zarządzającej lub Rady Władz Publicznych.

26 – Likwidacja

1.           Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL podlega likwidacji na zakończenie okresu przewidzianego w art. 1.

2.           Procedura likwidacji zostaje uruchomiona automatycznie w przypadku, gdy ze wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL wycofuje się Komisja lub wycofują się wszyscy członkowie prywatni.

3.           Do celów przeprowadzenia procedury likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL Rada Zarządzająca wyznacza jednego lub więcej likwidatorów, którzy działają zgodnie z jej decyzjami.

4.           W ramach likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL jego aktywa zostają wykorzystane na pokrycie jego zobowiązań oraz wydatków związanych z jego likwidacją. Ewentualna nadwyżka jest rozdzielana pomiędzy podmioty będące w czasie likwidacji członkami wspólnego przedsiębiorstwa, proporcjonalnie do wysokości wkładów finansowych wniesionych przez nie na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL. Ewentualna nadwyżka przydzielona Unii jest zwracana do budżetu unijnego.

5.           W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania zawartymi umowami lub przyjętymi decyzjami wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL oraz umowami w sprawie zamówień publicznych, które pozostają w mocy po likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, określona zostaje procedura ad hoc.

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.           STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

              1.1.    Tytuł wniosku/inicjatywy

              1.2.    Dziedzina(-y) polityki w strukturze ABM/ABB, której dotyczy wniosek/inicjatywa

              1.3.    Charakter wniosku/inicjatywy

              1.4.    Cel(e)

              1.5.    Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

              1.6.    Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

              1.7.    Przewidywane tryby zarządzania

2.           ŚRODKI ZARZĄDZANIA

              2.1.    Zasady nadzoru i sprawozdawczości

              2.2.    System zarządzania i kontroli

              2.3.    Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

3.           SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

              3.1.    Działy wieloletnich ram finansowych i pozycje wydatków w budżecie, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

              3.2.    Szacunkowy wpływ na wydatki

              3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

              3.2.2. Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

              3.2.3. Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

              3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

              3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu

              3.3.    Szacunkowy wpływ na przychody

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.           STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1.        Tytuł wniosku/inicjatywy

Rozporządzenie Rady w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL

1.2.        Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, której dotyczy wniosek/inicjatywa[32]

Dziedzina polityki: „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

Działanie: „Horyzont 2020”: badania i innowacje dotyczące sieci komunikacyjnych, treści i technologii

1.3.        Charakter wniosku/inicjatywy

¨ Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania

¨ Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego[33]

¨ Wniosek/inicjatywa wiąże się z przedłużeniem bieżącego działania

þ Wniosek/inicjatywa dotyczy działania, które zostało przekształcone pod kątem nowego działania

1.4.        Cel(e)

1.4.1.     Wieloletnie cele strategiczne Komisji wskazane we wniosku/inicjatywie

Strategia „Europa 2020” – przyczynienie się do osiągnięcia celu, jakim jest osiągnięcie poziomu inwestycji w badania i innowacje wynoszącego 3 % PKB UE

Unia innowacji – skoncentrowanie unijnych instrumentów finansowania na priorytetach Unii innowacji

Europejska agenda cyfrowa – wkład w realizację filaru V, badania i innowacje w zakresie ICT, działanie 50 (pobudzenie inwestycji prywatnych w badania i innowacje w dziedzinie ICT) oraz 51 (wzmocnienie koordynacji i łączenia zasobów)

1.4.2.     Cele szczegółowe i działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

Cel szczegółowy nr:

1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych

Działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

Wiodąca pozycja w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych

1.4.3.     Oczekiwane wyniki i wpływ

Skutki gospodarcze:

•        konkurencyjność – zwiększenie i ukierunkowanie skali inwestycji poprzez pozyskanie zasobów ze środków prywatnych i publicznych, współpracę w łańcuchach innowacji i wartości oraz stworzenie pomostu pomiędzy technologią a innowacją;

•        badania i innowacje – synergia pomiędzy priorytetami przemysłowymi i krajowymi, doskonałość, ograniczenie powielania działań i rozdrobnienia;

•        zainteresowane strony – połączenie szerokiej gamy łańcuchów wartości: przemysłu – dostawców i użytkowników technologii, w tym MŚP, organizacji zajmujących się badaniami i upowszechnianiem wiedzy, UE, państw członkowskich i regionów.

Skutki społeczne:

•        zatrudnienie – tworzenie miejsc pracy dla personelu wysoko wykwalifikowanego i technicznego, zapewnianie wzrostu poziomu innowacji i wydajności w wielu sektorach gospodarki;

•        podejmowanie wyzwań społecznych w dziedzinach istotnych dla obywateli Europy (takich jak transport, ochrona zdrowia, energetyka) niezbędnych z punktu widzenia tych czynników społecznych.

Wpływ na środowisko:

•        zmniejszenie zużycia energii;

•        zarządzanie sposobem wykorzystania zasobów materialnych

1.4.4.     Wskaźniki wyników i wpływu

Wskaźniki wyników i wpływu określone w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont 2020”, w celu szczegółowym pt. „Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych” są monitorowane i corocznie przedstawiane Komisji.

Ponadto, aby zmierzyć postępy w osiąganiu celów wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, wykorzystywane będą następujące wskaźniki szczegółowe:

Cele || Kluczowy wskaźnik skuteczności działania || Mierniki (pomiar obejmujący lata 2014–2024)

Stworzenie struktury i prowadzenie doskonałych badań multidyscyplinarnych || Innowacyjne i nowoczesne projekty || Ø Jakość wyników mierzona np. liczbą recenzowanych publikacji Ø Innowacyjne badania i innowacje, co najmniej 2 patenty na 10 mln EUR finansowania Ø Liczba i wpływ przełomowych technologii

Dostosowanie strategii || Strategiczny program badań i innowacji wraz z priorytetami || Ø Zaangażowanie wszystkich członków wspólnego przedsiębiorstwa Ø Ukierunkowanie strategicznego programu badań i innowacji współmiernie do dostępnego budżetu

Mobilizowanie i łączenie zasobów || Wykonanie budżetu || Ø Wkład finansowy wszystkich członków wspólnego przedsiębiorstwa Ø Wkład w realizację celu 3 % na badania i innowacje

Utrzymanie i wzrost produkcji w UE || Tworzenie miejsc pracy w branżach elektronicznych Zwiększenie liczby zakładów produkcyjnych w Europie || Ø Liczba bezpośrednich i pochodnych miejsc pracy w Europie – postęp w realizacji celu stworzenia 250 tys. pochodnych miejsc pracy Ø Liczba nowoczesnych zakładów produkcyjnych (fabs) w Europie z podziałem na węzły technologiczne i wielkości płytek

Pozycja lidera w dziedzinie wyposażenia i materiałów || Współpraca strategiczna w kwestiach dotyczących wyposażenia i materiałów || Ø Ranking i udział w rynku / rozmiar rynku europejskich dostawców wyposażenia i materiałów

Wspieranie wysokich TRL || Skala i wpływ projektów || Ø Liczba nowych/zmodernizowanych linii pilotażowych w Europie – co najmniej 3 rocznie Ø Liczba działań demonstracyjnych dotyczących rozwiązań zintegrowanych – co najmniej 3 rocznie Ø Dostęp i wykorzystanie przez podmioty, które nie wdrażają bezpośrednio linii pilotażowych/działań demonstracyjnych

Dostępność podzespołów elektronicznych || Popyt na nowe technologie ze strony europejskich sektorów zastosowań || Ø Udział w europejskim rynku / rozmiar europejskiego rynku nowych rozwiązań

Wiodąca pozycja w dziedzinie inżynierii systemów || Współpraca strategiczna w kwestiach dotyczących systemów wbudowanych i inteligentnych || Ø Ranking i udział w rynku / rozmiar rynku europejskich dostawców układów elektronicznych

W celu zmierzenia skuteczności działania wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL stosowane będą następujące wskaźniki szczegółowe:

Cele || Kluczowy wskaźnik skuteczności działania || Mierniki (pomiar obejmujący lata 2014–2024)

Określenie strategicznego programu badań i innowacji || Strategiczny program badań i innowacji || Ø Przyjęcie strategicznego programu przez wszystkich kluczowych uczestników Ø Wrażenie przejrzystości i ukierunkowania w odbiorze zainteresowanych stron

Wydajne wdrożenie programu || Działalność operacyjna wspólnego przedsiębiorstwa || Ø Czas potrzebny na przyznanie dotacji (od zakończenia postępowania dotyczącego zaproszenia do składania wniosków do momentu podpisania umowy o udzielenie dotacji) < 270 dni Ø Czas potrzebny na wypłatę dotacji < 90 dni Ø Upowszechnianie Ø Wyniki projektu

Synergie dla wykorzystania wyników i promowania wzrostu MŚP || Wykorzystanie wyników projektu przez przemysł || Ø Liczba firm odpryskowych Ø Wzrost MŚP pod względem obrotu i zatrudnienia

Ułatwienie uczestnictwa w projektach o silnym wymiarze europejskim || Uproszczone zasady uczestnictwa || Ø Poziom uczestnictwa przemysłu i MŚP – w przypadku tych ostatnich ≥ 30% Ø Zmniejszenie obciążeń administracyjnych

Dostęp do infrastruktury projektowania i produkcji || Dostępność i otwarty dostęp do nowoczesnej infrastruktury || Ø Dostęp i wykorzystanie przez MŚP, w tym przez integratorów systemów

Współpraca z zainteresowanymi stronami i ich koordynacja || Partnerstwa || Ø Skład konsorcjów – tworzenie sojuszy strategicznych

Utrzymanie umiejętności ludzkich || Dostępność wiedzy eksperckiej w Europie || Ø Dostępność programów/kursów szkoleniowych i skuteczne wykorzystanie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami przemysłu

1.5.        Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.5.1.     Potrzeby, które mają zostać zaspokojone w perspektywie krótko- lub długoterminowej

W obszarze podzespołów i układów elektronicznych stoją przed Europą dwa główne wyzwania:

•        Konieczność uzyskania kontroli nad kluczowymi elementami łańcucha wartości, tj. „projektowaniem podzespołów i układów”, „wytwarzaniem podzespołów” oraz „integrowaniem podzespołów elektronicznych w ramach produktów końcowych”. Łańcuch wartości elektroniki nie kończy się na poziomie jej wytwarzania, lecz rozciąga się na cały przemysł wykorzystujący ją, poczynając od motoryzacji, poprzez przemysł lotniczy i kosmonautyczny, po usługi internetowe. Każdy z elementów jest istotny zapewnienia stabilności tworzenia w Europie wartości w dziedzinie elektroniki. W szczególności utrata przez Europę zdolności produkcyjnej w dziedzinie elektroniki oznaczałaby nie tylko możliwość przemieszczenia się poza Europę istotnego łańcucha dostaw i działalności z zakresu projektowania, ale również poważne osłabienie konkurencyjności całej struktury gospodarczej, która uzależniona jest od elektroniki.

•        Drugie z wyzwań związane jest z poprawą wydajności europejskiego łańcucha innowacji, na co zwrócono uwagę w sprawozdaniu na temat kluczowych technologii wspomagających, wskazując na „dolinę śmierci” pomiędzy wytwarzaniem podstawowej wiedzy a późniejszą jej komercjalizacją w formie produktów przeznaczonych do obrotu. W związku z tym należy poczynić bardziej zdecydowane kroki w kierunku innowacji i produkcji przemysłowej, aby zapewnić przedsiębiorstwom i obywatelom korzyści wynikające z najnowszych technologii.

W celu uzyskania kontroli nad łańcuchem wartości oraz poprawy własnego systemu innowacji Europa musi pokonać następujące trudności:

•        ostra konkurencja globalna i zmieniające się modele biznesowe;

•        spadające udziały w rynkach;

•        wysokie koszty badań i innowacji i rozdrobnienie europejskiego krajobrazu; oraz

•        szybkie tempo innowacji.

1.5.2.     Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej

Wsparcie finansowe na rzecz wspólnych działań badawczych i innowacyjnych z udziałem przemysłu i środowiska akademickiego z całej Europy jest konieczne w celu:

•        utrzymania europejskich publicznych zespołów badawczych w czołówce obszaru elektroniki oraz zapewniania szybkiego i powszechnego wykorzystania przez przemysł w całej Europie wiodącej pozycji w zakresie technologii;

•        współdzielenia z branżą podzespołów i układów elektronicznych kosztów ponoszonego ryzyka w ramach rozwoju technologii i jej szerokiego wykorzystania w kontekście znacznego efektu rozlania wpływającego na wzrost i zatrudnienie w całej gospodarce, a także wpływu na sposób podejmowania wyzwań społecznych w przyszłości;

•        połączenia wysiłków. Choć państwa członkowskie posiadają własne priorytety dotyczące promowania swojego przemysłu, poziom wsparcia wymaganego w przypadku przedmiotowej branży przekracza ich indywidualne zasoby. Rozdrobnienie może prowadzić do powielania działań badawczo-innowacyjnych. Ponadto w Europie istnieje zaledwie kilka klastrów o wiodącej pozycji w świecie, które prowadzą szeroką działalność w dziedzinie podzespołów elektronicznych i systemów wbudowanych. Tym samym konieczne jest połączenie wysiłków przez podmioty unijne. Lepsza współpraca uczestniczących przedsiębiorstw z dostawcami technologii przyspiesza innowację produktową po obydwu stronach dzięki koordynacji orientacji biznesowej, natomiast klastry projektów badawczych zapewniają regionalną sieć wsparcia dla MŚP dzięki współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a szeroko rozumianą branżą producentów oryginalnego wyposażenia (OEM);

•        wzmocnienia istniejących europejskich klastrów w obszarze podzespołów elektronicznych oraz aktywnego wspierania procesu tworzenia nowych klastrów w celu zapewnienia Europie pozycji porównywalnej ze światową konkurencją. Konieczne jest podjęcie działań na poziomie europejskim w celu połączenia zasobów i stworzenia płaszczyzny kontaktu dla uczestników w celu zapewnienia właściwej skali wzmocnienia przemysłu oraz służących do tego środków. Poprzez takie wsparcie Europa musi uzyskać stabilne i adekwatne rozwiązanie, dzięki któremu będzie w stanie zmierzyć się z konkurencją międzynarodową. Działanie takie umożliwi współdzielenie istniejących i przyszłych platform mających zapewnić podmiotom przemysłowym, w tym MŚP i użytkownikom końcowym, lepsze warunki do poprawny własnej konkurencyjności międzynarodowej;

•        strukturyzacji oraz koordynacji badań i innowacji w Europie, dzięki którym w Europie istnieć będzie w przyszłości baza produkcyjna, a podmioty europejskie, w tym użytkownicy, będą mieli dostęp do najnowocześniejszych osiągnięć technologicznych i infrastruktury. Dla osiągnięcia tego celu zasadnicze znaczenie ma pozyskanie finansowania publicznego na poziomie europejskim i krajowym.

1.5.3.     Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

Dzięki wspólnym przedsiębiorstwom ENIAC i ARTEMIS pojawiła się duża szansa na współpracę w skali europejskiej, stworzenie masy krytycznej i pozyskanie inwestycji. W pierwszej ocenie okresowej zdecydowanie zalecono kontynuację w postaci podobnej inicjatywy w ramach programu „Horyzont 2020”, biorąc pod uwagę fakt, że żadna organizacja ani państwo członkowskie nie może samodzielnie sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z przedmiotowym sektorem. Tym samym za najodpowiedniejsze rozwiązanie uznano skoordynowane działanie na poziomie europejskim.

Wspólne przedsiębiorstwa udowodniły, iż z powodzeniem mogą występować w roli bezstronnego pośrednika (ang. honest broker), katalizatora ambitnych projektów zwiększających zaangażowanie kluczowych podmiotów sektora prywatnego w ramach struktury, w której krajowe i europejskie władze publiczne mogą wspierać tematy o wysokiej wartości strategicznej. Przekonującym dowodem tej zdolności był sukces wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC polegający na szybkim wdrożeniu zaleceń dotyczących kluczowych technologii wspomagających w dziedzinie nanoelektroniki, a także pierwsza próba realizacji jednego z dużych innowacyjnych projektów pilotażowych w ramach zaproszeń do składania wniosków ogłoszonych przez wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS w 2012 r.

Istotnym wyzwaniem związanym z trójstronną strukturą obydwu wspólnych przedsiębiorstw jest dostosowanie aspektów merytorycznych i formalnych do oczekiwań i procesów uczestniczących państw członkowskich. Umożliwiają one przeprowadzanie procedury zaproszenia do składania wniosków poprzez wstępne zadeklarowanie własnych wkładów finansowych oraz określenie krajowych kryteriów kwalifikowalności i stawek finansowania.

Doświadczenia związane z obecnym modelem pokazują, że jest on w stanie realizować przyjęte cele, choć krzywa uczenia się była w tym przypadku bardziej stroma niż zakładano, ze względu na wydłużony etap budowania zaufania i praktycznego trybu funkcjonowania,

Oprócz sukcesów, o których mowa powyżej, należy wymienić też kilka uwag dotyczących obecnej konfiguracji:

•        Brakuje synchronizacji pomiędzy różnymi procedurami krajowymi (zarówno w kwestii zawierania umów, jak i płatności), co prowadzi do opóźnień w realizacji projektów.

•        Obowiązek zawierania przez uczestników dwóch umów o udzielenie dotacji (na poziomie wspólnego przedsiębiorstwa i poziomie krajowym) stanowi obciążenie administracyjne.

•        Zróżnicowanie przepisów krajowych ma wpływ na sposób tworzenia konsorcjów.

•        Zobowiązania krajowe często bywają korygowane po podaniu do wiadomości wyników zaproszeń do składania wniosków, zarówno w górę, jak i w dół.

•        Ścisła zależność pomiędzy zobowiązaniami unijnymi i krajowymi (stosunek wkładu państw członkowskich do wkładu UE wynoszący 1,8) utrudniała wykonanie budżetu, kiedy zaangażowanie krajowe było niskie lub kiedy krajowe stawki finansowania odbiegały od przewidywanego stosunku 1/3 (wspólne przedsiębiorstwo) do 2/3 (poziom krajowy), co miało miejsce w przypadku linii pilotażowych.

•        Wymogi ramowego rozporządzenia finansowego dotyczące zdecentralizowanych agencji w istotnym stopniu ograniczają niewielkie zasoby wspólnego przedsiębiorstwa.

Choć opisane trudności nie zahamowały systemu, jego funkcjonowanie wymagało ciągłych starań wszystkich stron. Znaczną korzyścią dla wszelkich podobnych inicjatyw w przyszłości byłoby zastosowanie uproszczonego modelu operacyjnego, co odpowiadałoby również ogólnemu celowi programu „Horyzont 2020”.

1.5.4.     Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia

Inicjatywa ma na celu stworzenie synergii z uzupełniającymi mechanizmami finansowania, w tym z polityką Komisji Europejskiej dotyczącą inteligentnej specjalizacji, która ma na celu promowanie i wspieranie istniejących i nowych klastrów nauki i technologii w regionach Unii Europejskiej.

Zakres inicjatywy obejmuje również uzupełnianie działań dotyczących wiodącej pozycji w przemyśle w ramach programu „Horyzont 2020” w przypadkach, gdzie przedmiotem wsparcia są bardziej zaawansowane, długoterminowe badania.

1.6.        Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

þ Wniosek/inicjatywa o ograniczonym okresie trwania

– þ  od dnia [1.1.]2014 r. do dnia 31.12.2024 r.

– þ  Czas trwania wpływu finansowego od 2014 r. do 2020 r. w przypadku środków na zobowiązania i od 2014 r. do 2024 r. w przypadku środków na płatności

¨ Wniosek/inicjatywa o nieograniczonym okresie trwania

– Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR r. do RRRR r.,

– po którym następuje faza operacyjna.

1.7.        Planowane tryby zarządzania

Od budżetu na 2014 r.

¨ Bezpośrednie zarządzenie przez Komisję

– ¨  przez agencje wykonawcze

¨ Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi

þ Zarządzanie pośrednie poprzez powierzenie zadań z zakresu wykonania budżetu:

– ¨  organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);

– ¨  Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu;

– þ  organom, o których mowa w art. 209 rozporządzenia finansowego;

– ¨  organom publicznym;

– ¨  podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;

– ¨  podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;

– ¨ osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.

Uwagi

Państwa członkowskie współfinansują działania pośrednie.

2.           ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1.        Zasady nadzoru i sprawozdawczości

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przeprowadzi ocenę okresową wspólnego przedsiębiorstwa i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski z tej oceny wraz z uwagami do dnia 30 czerwca 2018 r.

W terminie sześciu miesięcy od likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa, lecz nie później niż dwa lata od wydania decyzji w sprawie jego likwidacji, Komisja przeprowadza ocenę końcową wspólnego przedsiębiorstwa. Wyniki oceny końcowej zostają przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Do dnia 15 lutego każdego roku Dyrektor Wykonawczy przedkłada Radzie Zarządzającej roczne sprawozdanie z działalności w zakresie postępu osiągniętego przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego, w szczególności w odniesieniu do planu prac na dany rok. W sprawozdaniu przedstawione zostają informacje na temat realizowanych badań, innowacji i pozostałych działań oraz związanych z nimi wydatków; złożonych wniosków z podziałem na rodzaje uczestników, w tym MŚP, oraz kraje; działań pośrednich wybranych do finansowania z podziałem na rodzaje uczestników, w tym MŚP oraz kraje, ze wskazaniem wkładu wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz poszczególnych uczestników i działań.

2.2.        System zarządzania i kontroli

2.2.1.     Zidentyfikowane ryzyko

Głównym zidentyfikowanym ryzykiem jest nieprawidłowa wypłata wydatków na rzecz uczestników. Mając na uwadze wielkość wspólnego przedsiębiorstwa, realistyczne jest osiągnięcie błędu na poziomie 1 %.

Szczególne ryzyko konfliktu interesów związane z partnerstwem publiczno-prywatnym jest minimalizowane poprzez wyraźne oddzielenie uprawnień decyzyjnych między Radą Zarządzającą – opracowującą strategię i plany prac (z udziałem przemysłu) – a Radą Władz Publicznych – określającą warunki zaproszeń do składania wniosków i decydującą o przyznaniu dofinansowania publicznego (bez udziału przemysłu).

2.2.2.     Przewidywane metody kontroli

Audytor wewnętrzny Komisji ma takie same uprawnienia wobec wspólnego przedsiębiorstwa jak uprawnienia, jakie przysługują mu w odniesieniu do Komisji. Ponadto Rada Zarządzająca może zorganizować w razie konieczności funkcję audytu wewnętrznego wspólnego przedsiębiorstwa. Stosunek kosztu funkcji audytu wewnętrznego (szacowany na mniej niż pół miliona euro na okres działalności wspólnego przedsiębiorstwa) do łącznej sumy płatności realizowanych przez wspólne przedsiębiorstwo będzie korzystny (poziom błędu 1 % dla kwoty 1,2 mld EUR wynosi 12 mln EUR).

Zgodnie z art. 60 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 wspólne przedsiębiorstwo przestrzega zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji oraz gwarantuje poziom ochrony interesów finansowych swoich członków równoważny z poziomem wymaganym na mocy tego rozporządzenia.

Audyty ex post wydatków na działania pośrednie przeprowadzane są zgodnie z programem ramowym „Horyzont 2020” w ramach działań pośrednich objętych programem ramowym „Horyzont 2020”.

W celu ochrony interesów finansowych Unii Komisja, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, nadzoruje działalność wspólnego przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez przeprowadzanie audytów i ocen pod kątem wdrożenia programu, stosuje procedury dotyczące badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz wyklucza z finansowania unijnego wypłaty środków dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów. Może ona również zawiesić i przerwać płatności.

2.3.        Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Komisja lub jej przedstawiciele oraz Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do audytu, na podstawie dokumentacji i na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują od Unii środki.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może przeprowadzać kontrole i inspekcje na miejscu u podmiotów gospodarczych, których takie finansowanie bezpośrednio lub pośrednio dotyczy, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii, w związku z umową o udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu dotacji lub zamówieniem dotyczącym finansowania przez Unię.

Bez uszczerbku dla powyższych przepisów, w umowach o udzielenie dotacji, decyzjach o udzieleniu dotacji i zamówieniach wynikających z wdrożenia niniejszego rozporządzenia określa się wyraźne upoważnienie dla Komisji, Trybunału Obrachunkowego i OLAF do przeprowadzania takich audytów, kontroli na miejscu i inspekcji.

3.           SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1.        Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

· Nowe linie budżetowe, o których utworzenie się wnioskuje

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych || Linia budżetowa || Rodzaj środków || Wkład

Liczba Numer 09 04 02 01 – macierzysta linia budżetowa || Zróżnicowane /niezróżnicowane || państw EFTA || krajów kandydujących || państw trzecich || w rozumieniu art. 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego

1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 09 04 07 21 Wiodąca pozycja w przemyśle – JTI ECSEL || zróżnicowane || TAK || TAK || NIE || TAK

3.2.        Szacunkowy wpływ na wydatki

3.2.1.     Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram finansowych: || 1a || Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL[34][35] || || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020[36] || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || OGÓŁEM

Tytuł 1 || Środki na zobowiązania || (1) || 0,310 || 0,310 || 0,550 || 0,715 || 1,210 || 1,210 || 4,350 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 8,655

Środki na płatności || (2) || 0,310 || 0,310 || 0,550 || 0,715 || 1,210 || 1,210 || 1,170 || 1,170 || 0,970 || 0,670 || 0,370 || 8,655

Tytuł 2 || Środki na zobowiązania || (1a) || 0,500 || 0,500 || 0,500 || 0,700 || 0,800 || 0,800 || 2,800 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 6,600

Środki na płatności || (2a) || 0,500 || 0,500 || 0,500 || 0,700 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,600 || 0,600 || 0,500 || 0,300 || 6,600

Tytuł 3 || Środki na zobowiązania || (3a) || 135,000 || 145,000 || 160,000 || 175,000 || 185,000 || 195,000 || 205,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 1200,000

|| Środki na płatności || (3b) || 33,750 || 70,000 || 116,750 || 140,750 || 166,000 || 178,000 || 189,000 || 145,750 || 99,500 || 40,000 || 20,500 || 1200,000

Środki na wspólne przedsiębiorstwo ECSEL OGÓŁEM || Środki na zobowiązania || =1+1a +3a || 135,810 || 145,810 || 161,050 || 176,415 || 187,010 || 197,010 || 212,150 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 1215,255

Środki na płatności || =2+2a +3b || 34,560 || 70,810 || 117,800 || 142,165 || 168,010 || 180,010 || 190,970 || 147,520 || 101,070 || 41,170 || 21,170 || 1215,255

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || OGÓŁEM

Ÿ Zasoby ludzkie (FONCT – 2 EPC, AC – 1 EPC)[37] || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || || || || || 2,324

Ÿ Pozostałe wydatki administracyjne || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 0

DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii OGÓŁEM || Środki || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || || || || || 2,324

Dział wieloletnich ram finansowych: || 5 || „Wydatki administracyjne”

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || OGÓŁEM

Ÿ Zasoby ludzkie (FONCT – 2 EPC, AC – 1 EPC) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ÿ Pozostałe wydatki administracyjne || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii OGÓŁEM || Środki || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

OGÓŁEM środki na DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych || (Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

|| || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || OGÓŁEM

OGÓŁEM środki na DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych || Środki na zobowiązania || 136,142 || 146,142 || 161,382 || 176,747 || 187,342 || 197,342 || 212,482 || || || || || 1217,579

Środki na płatności || 34,892 || 71,142 || 118,132 || 142,497 || 168,342 || 180,342 || 191,302 || 147,520 || 101,070 || 41,170 || 21,170 || 1217,579

3.2.2.     Szacunkowy wpływ na środki wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL

– ¨  Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych

– þ  Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:

Środki na zobowiązania w mln EUR

Określić cele i produkty ò || || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Lata 2021-2024 || OGÓŁEM

|| PRODUKTY

Rodzaj || Średni koszt[38] || Liczba || Koszt || Liczba || Koszt || Liczba || Koszt || Liczba || Koszt || Liczba || Koszt || Liczba || Koszt || Liczba || Koszt || Liczba || Koszt || Liczba całkowita || Koszt całkowity

CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1 Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych || || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Produkt[39] || działania badawcze i innowacyjne wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL || 15 || 9 || 135 || 10 || 145 || 11 || 160 || 11 || 175 || 12 || 185 || 13 || 195 || 14 || 205 || 0 || 0 || 80 || 1200

KOSZT OGÓŁEM || 9 || 135 || 10 || 145 || 11 || 160 || 11 || 175 || 12 || 185 || 13 || 195 || 14 || 205 || 0 || 0 || 80 || 1200

3.2.3.     Szacunkowy wpływ na zasoby ludzkie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL

3.2.3.1.  Streszczenie

– ¨  Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych

– þ  Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

Dane liczbowe dotyczące personelu (liczba osób/EPC)[40]

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || OGÓŁEM

Urzędnicy (AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Urzędnicy (AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Pracownicy kontraktowi || 13 || 13 || 12 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 9 || 6 || 3 || 111

Pracownicy zatrudnieni na czas określony (AD) || 14 || 14 || 13 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 10 || 7 || 4 || 122

Oddelegowani eksperci krajowi || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6

OGÓŁEM || 28 || 28 || 26 || 24 || 24 || 24 || 23 || 23 || 19 || 13 || 7 || 239

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Urzędnicy (AD) || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000

Urzędnicy (AST) || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000

Pracownicy kontraktowi || 0,910 || 0,910 || 0,840 || 0,770 || 0,770 || 0,770 || 0,770 || 0,770 || 0,630 || 0,420 || 0,210 || 7,770

Pracownicy zatrudnieni na czas określony (AD) || 1,834 || 1,834 || 1,703 || 1,572 || 1,572 || 1,572 || 1,572 || 1,572 || 1,310 || 0,917 || 0,524 || 15,982

Oddelegowani eksperci krajowi || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,468

OGÓŁEM || 2,822 || 2,822 || 2,621 || 2,420 || 2,420 || 2,420 || 2,342 || 2,342 || 1,940 || 1,337 || 0,734 || 24,220

Umowy z personelem zostają przejęte po dotychczasowych wspólnych przedsiębiorstwach ARTEMIS i ENIAC. Umowy te obowiązują od pierwszego dnia działalności nowego wspólnego przedsiębiorstwa.

3.2.3.2.  Szacowane potrzeby w zakresie zasobów ludzkich w odpowiedzialnej DG

– ¨  Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich

– þ  Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Lata 2021-2024* || Ogółem

|| Ÿ Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony) ||

XX 01 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 01 02 (w delegaturach) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

09 01 05 01 (pośrednie badania naukowe) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || p.m. || 14

10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || || || || || || || ||

|| Ÿ Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: – EPC)[41] ||

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT z globalnej koperty finansowej) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT i JED w delegaturach) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 04 yy[42] || – w centrali[43] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

– w delegaturach || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

09 01 05 02 (CA, SNE, INT – pośrednie badania naukowe) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || p.m. || 7

10 01 05 02 (CA, SNE, INT – bezpośrednie badania naukowe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Inne linie budżetowe (określić) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

OGÓŁEM || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || p.m. || 21

* Liczba personelu po roku 2020 zostanie określona na późniejszym etapie.

Wartości szacunkowe należy wyrazić w pełnych kwotach (lub najwyżej z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

XX oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie.

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony || Członkostwo organów zarządzających oraz monitorowanie/sprawozdawczość z działalności

Personel zewnętrzny || Wsparcie dla urzędników

3.2.3.3.  Szacowane potrzeby wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL w zakresie zasobów ludzkich[44]

– ¨  Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich

– þ  Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

– - a. Szacowane potrzeby w zakresie zasobów ludzkich finansowanych ze środków przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || Ogółem

|| Ÿ Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony) ||

09 04 07 21 (organ realizujący PPP) || || || || || || || || || || || ||

Urzędnicy (AD) || 6 || 6 || 7 || 9 || 12 || 12 || 12 || 12 || 10 || 7 || 4 || 97

Urzędnicy (AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Ÿ Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: – EPC)[45] ||

09 04 07 21 (organ realizujący PPP) || || || || || || || || || || || ||

CA || 8 || 8 || 8 || 8 || 11 || 11 || 11 || 11 || 9 || 6 || 3 || 94

SNE || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6

INT || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

OGÓŁEM || 15 || 15 || 16 || 18 || 24 || 24 || 23 || 23 || 19 || 13 || 7 || 197

|| || || || || || || || || || || ||

Wartości szacunkowe należy wyrazić w pełnych kwotach (lub najwyżej z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

Opis zadań do wykonania:

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony || Zarządzanie programowe i administracyjne

Personel zewnętrzny || Wsparcie dla pracowników zatrudnionych na czas określony

– b. p.m. – Zasoby ludzkie finansowane ze środków przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2007–2013 (dla celów informacyjnych)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Ogółem

Ÿ Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony) ||

09 04 01 03 (wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS)[46] || || || || ||

Urzędnicy (AD) || 8 || 8 || 6 || 3 || 25

Urzędnicy (AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ÿ Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC) ||

09 04 01 03 (wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS) 8 || || || || ||

CA || 5 || 5 || 4 || 3 || 17

SNE || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

INT || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

OGÓŁEM || 13 || 13 || 10 || 6 || 42

Wartości szacunkowe należy wyrazić w pełnych kwotach (lub najwyżej z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

c. Skonsolidowany przegląd zasobów ludzkich, o których mowa w lit. a) i b)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || Ogółem

|| Ÿ Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony) ||

09 04 07 21 (organ realizujący PPP) || 14 || 14 || 13 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 10 || 7 || 4 || 122

Urzędnicy (AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Urzędnicy (AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Ÿ Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: – EPC)[47] ||

09 04 07 21 (organ realizujący PPP) || 13 || 13 || 12 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 9 || 6 || 3 || 111

CA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

SNE || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6

INT || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

OGÓŁEM || 28 || 28 || 26 || 24 || 24 || 24 || 23 || 23 || 19 || 13 || 7 || 239

|| || || || || || || || || || || ||

d. Wkład na pokrycie kosztów bieżących z tytułu wygaszenia działalności organu realizującego PPP zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2007–2013

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Ogółem[48]

Wkład pieniężny UE[49] || 0,600 || 0,600 || 0,550 || 0,300 || 2,050

Wkład pieniężny osób trzecich– stowarzyszenie AENEAS || 0,500 || 0,500 || 0,300 || 0,130 || 1,430

Wkład pieniężny osób trzecich– stowarzyszenie ARTEMISIA || 0,300 || 0,300 || 0,210 || 0,165 || 0,975

OGÓŁEM || 1,400 || 1,400 || 1,060 || 0,595 || 4,455

Na wkłady stowarzyszeń AENEAS i ARTEMISIA składają się kwoty należne jako wkład w bieżące koszty wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS; wynikają one z przestrzegania uzgodnień z Komisją zakładających następujący podział kosztów bieżących:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

2008-2013 || Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS || Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

Łączne koszty bieżące || KE || ARTEMISIA || Łączne koszty bieżące || KE || AENEAS

Wkłady rzeczywiste na koniec 2013 r. || 8,664 || 3,864 || 4,800 || 9,255 || 4,514 || 4,741

Wkłady po rekalkulacji w celu wprowadzenia podziału 2/3 (przemysł) – 1/3 (KE) || 2,889 || 5,775 || 3,084 || 6,171

Różnica (korekta – wkład rzeczywisty) || || -0,975 || 0,975 || || -1,430 || 1,430

Kwoty należne Komisji zostaną zrównoważone w latach 2014–2017 poprzez zmniejszenie wkładu Komisji, jak pokazano w pkt 3.2.1.

3.2.4.     Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

– þ  Wniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi.

– ¨  Wniosek/inicjatywa wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w wieloletnich ramach finansowych.

-

– ¨  Wniosek/inicjatywa wymaga zastosowania instrumentu elastyczności lub zmiany wieloletnich ram finansowych.

-

3.2.5.     Udział osób trzecich w finansowaniu

– Wniosek/inicjatywa przewiduje współfinansowanie szacowane zgodnie z poniższym:

Środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || Ogółem

Członkowie prywatni – wkład pieniężny na pokrycie kosztów administracyjnych[50] || 2,210 || 2,210 || 2,110 || 2,010 || 2,010 || 2,010 || 1,970 || 1,770 || 1,570 || 1,170 || 0,670 || 19,710

Państwa członkowskie ECSEL – wkład pieniężny na pokrycie kosztów operacyjnych[51] || 135,000 || 145,000 || 160,000 || 175,000 || 185,000 || 195,000 || 205,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 1200,000

OGÓŁEM środki objęte współ-finansowaniem || 137,210 || 147,210 || 162,110 || 177,010 || 187,010 || 197,010 || 206,970 || 1,770 || 1,570 || 1,170 || 0,670 || 1219,710

Łączny wkład finansowy członków prywatnych określony jest w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL.

3.3.        Szacunkowy wpływ na przychody

– þ  Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na przychody.

– ¨  Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:

– ¨         wpływ na zasoby własne

– ¨         wpływ na dochody różne

[1]               COM(2011) 809 final z 30.11.2011.

[2]               Rozporządzenie (WE) nr 72/2008 z 4.2.2008, Dz.U. L30/21.

[3]               Rozporządzenie (WE) nr 74/2008 z 4.2.2008, Dz.U. L30/52.

[4]               Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r.

[5]               [Odwołanie do wieloletnich ram finansowych].

[6]               COM(2011) 572 final z 21.9.2011.

[7]               COM(2010) 546 final z 6.10.2010.

[8]               COM(2012) 341 final z 26.6.2012.

[9]               COM(2013) 298 final z 23.5.2013.

[10]             COM(2013) … [komunikat w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych w ramach programu „Horyzont 2020”].

[11]             Według aktualnych cen.

[12]             Podana kwota jest orientacyjna i zależy od ostatecznej sumy środków przydzielonych DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii w ramach wspomnianych ograniczeń.

[13]               Dz.U. C [opinia PE] z , s. .

[14]               Dz.U. C [opinia EKES] z , s. .

[15]               Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.

[16]               Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86.

[17]               COM(2010) 2020 final.

[18]               Dz.U. [PR H2020].

[19]               Dz.U. [PR H2020].

[20]               COM(2012) 341 z 26.6.2012.

[21]               COM(2013) 298 z 23.5.2013.

[22]             Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 21.

[23]             Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 52.

[24]             Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

[25]             Dz.U. [zasady uczestnictwa i upowszechniania dla H2020].

[26]             Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

[27]             Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

[28]             Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1.

[29]             Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2–5.

[30]             Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.

[31]             Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

[32]               ABM: Activity Based Management: zarządzanie kosztami działań – ABB: Activity Based Budgeting: budżet zadaniowy.

[33]               O którym mowa w art. 54 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.

[34]               Kwoty w tytule 1 i 2 stanowią wkład unijny (50 %) na pokrycie kosztów administracyjnych wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL. Pozostałe 50 % stanowi wkład państw członkowskich zgodnie z pkt 3.2.5. W odniesieniu do okresu 2014–2017 wkłady na pokrycie kosztów bieżących z tytułu wygaszenia działalności organu realizującego PPP zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2007–2013, wykazane w pkt 3.2.3.3 lit. d), należy dodać do kwot podanych w tytule 1 tabeli dla tego samego okresu. Koszty administracyjne zostały ustalone w oparciu o doświadczenia związane ze wspólnymi przedsiębiorstwami ENIAC i ARTEMIS, przy uwzględnieniu oszczędności związanych z redukcją funkcji. Na okres 2021–2024 przypada etap redukcji działalności, kiedy nie są uruchamiane nowe działania.

[35]               Środki na płatności w tytule 1 i 2 oparte są na rocznym wydatkowaniu wszystkich odpowiednich środków na zobowiązania, natomiast w tytule 3 określono je zgodnie z planem finansowym realizacji typowego programu trwającego 3 lata, zakładającym płatność zaliczkową w wysokości 50 % (wydatkowaną w połowie w roku opublikowania zaproszenia do składania wniosków, a w połowie w roku następnym), płatność pośrednią w wysokości 30 % w drugim roku po opublikowaniu zaproszenia, płatność pośrednią w wysokości 10 % w trzecim roku po opublikowaniu zaproszenia oraz płatność końcową w wysokości 10 % w czwartym roku po opublikowaniu zaproszenia

[36]               Tytuły 1 i 2 dla roku 2020 zawierają środki na zobowiązania w danym roku (1,170 + 0,800) i środki na realizację zobowiązań związanych z działalnością wspólnego przedsiębiorstwa w latach 2021–2024, tj. 1,170 + 0,600 w roku 2021, 0,970 + 0,600 w roku 2022, 0,670 + 0,500 w roku 2023 oraz 0,370 + 0,300 w roku 2024.

[37]               Liczba personelu na okres po roku 2020 zostanie ustalona na późniejszym etapie. Koszty EPC określa się na podstawie średnich rocznych kosztów zatrudnienia personelu na szczeblu AD (131 000 EUR) i AST (70 000 EUR).

[38]               Średni koszt stanowi kwotę wkładu unijnego w finansowanie produktów.

[39]               Produktami wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL są projekty badawczo-innowacyjne współfinansowane przez UE i uczestniczące państwa członkowskie. Liczba produktów na rok została podana w zaokrągleniu w celu oszacowania liczby projektów, które zostaną dofinansowane wskazaną kwotą.

[40]               W przypadku organów realizujących PPP w rozumieniu art. 209 rozporządzenia finansowego niniejsza tabela ma charakter informacyjny.

[41]               CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT= pracownik tymczasowy.

[42]               W ramach pułapu cząstkowego na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).

[43]               Głównie w odniesieniu do funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego.

[44]               W przypadku organów realizujących PPP w rozumieniu art. 209 rozporządzenia finansowego niniejsza tabela ma charakter informacyjny.

[45]               CA = personel kontraktowy; CA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT= personel tymczasowy.

[46]               Te zasoby ludzkie są współfinansowane z wkładów stowarzyszeń ARTEMISIA i AENEAS (zob. lit. d) poniżej).

[47]               CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT= personel tymczasowy.

[48]               Całkowity wkład pieniężny UE jest równy kwocie skoncentrowanej w budżecie na rok 2013 w odniesieniu do realizacji działalności organu w latach 2007–2013.

[49]             Numer odpowiedniej linii budżetowej: 09 04 01 03.

[50]               W kwotach nie ujęto wkładów stowarzyszeń AENEAS i ARTEMISIA za okres 2014–2017, określonych w pkt 3.2.3.3 lit. d).

[51]               Szacuje się, że łączne wkłady krajowe będą miały taki sam rząd wielkości, jak łączny wkład UE.

Top