EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0062

Wniosek DYREKTYWA RADY dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej w związku z przystąpieniem Chorwacji

/* COM/2013/062 final - 2013/0041 (NLE) */

52013PC0062

Wniosek DYREKTYWA RADY dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej w związku z przystąpieniem Chorwacji /* COM/2013/062 final - 2013/0041 (NLE) */


UZASADNIENIE

1.           KONTEKST WNIOSKU

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności oraz polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej jest niezbędny w związku ze zbliżającym się przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej.

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej[1] został podpisany przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Republikę Chorwacji w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

Artykuł 3 ust. 3 traktatu o przystąpieniu stanowi, że traktat wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku, pod warunkiem że do tego dnia zostaną złożone do depozytu wszystkie dokumenty ratyfikacyjne.

Artykuł 3 ust. 4 traktatu o przystąpieniu umożliwia instytucjom Unii przyjęcie przed przystąpieniem środków, o których mowa między innymi w art. 50 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji[2]. Środki te wchodzą w życie z dniem wejścia w życie traktatu o przystąpieniu i tylko pod tym warunkiem.

Artykuł 50 Aktu przystąpienia stanowi, że w przypadku gdy akty instytucji przyjęte przed dniem przystąpienia wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w Akcie przystąpienia lub załącznikach do niego, Rada lub Komisja (gdy akt pierwotny został przyjęty przez Komisję) przyjmuje w tym celu niezbędne akty.

Punkt 2 aktu końcowego[3] odnosi się do porozumienia politycznego dotyczącego szeregu dostosowań do aktów przyjętych przez instytucje, które zostało osiągnięte przez państwa członkowskie i Chorwację w związku z zatwierdzeniem traktatu o przystąpieniu; Wysokie Umawiające się Strony traktatu o przystąpieniu wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem zgodnie z art. 50 Aktu przystąpienia, w razie konieczności po uzupełnieniu i aktualizacji celem uwzględnienia zmian w prawie Unii.

Niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy Rady obejmuje dostosowania techniczne do wszystkich dyrektyw Rady jak również dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w dziedzinie bezpieczeństwa żywności oraz polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej, tj. dotyczące rozdziału negocjacyjnego 12, wymagających dostosowania technicznego ze względu na przystąpienie Chorwacji do UE.

Niniejszy wniosek stanowi jeden z szeregu wniosków dotyczących dyrektyw Rady, które Komisja skierowała do Rady i które skupiają w odrębnych wnioskach dotyczących dyrektyw Rady, jak również dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, dostosowania techniczne odpowiadające danym rozdziałom negocjacyjnym. Struktura ta ma na celu ułatwienie transpozycji dyrektyw przez państwa członkowskie do ich odpowiednich porządków prawnych. Pakiet wniosków dotyczących aktów prawnych, który Komisja przekazała Radzie, składa się z szeregu wniosków dotyczących dyrektyw Rady oraz z wniosku dotyczącego jednego rozporządzenia Rady, które obejmuje odpowiednie rozporządzenia i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również odpowiednie rozporządzenia i decyzje Rady. Jest to zgodne z podejściem, które zastosowano w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii[4].

Przewiduje się, że wszystkie akty prawne zawarte w przedmiotowym pakiecie zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tego samego dnia.

Niniejszy wniosek oraz inne wnioski zawarte w przedmiotowym pakiecie będą uwzględniać dostosowania techniczne do dorobku, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 1 września 2012 r. Zapewni to wystarczającą ilość czasu na przeprowadzenie niezbędnych procedur legislacyjnych oraz na wypełnienie przez państwa członkowskie wynikających z tych procedur zobowiązań w zakresie transpozycji dyrektyw i przekazania odnośnych powiadomień. Dostosowania, które mogą być wymagane wobec dorobku opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej po dniu 1 września 2012 r., zostaną przewidziane w samych odpowiednich aktach prawnych lub przeprowadzone na późniejszym etapie w ramach odpowiedniej procedury. Ponadto Komisja zamierza nieoficjalnie przedstawić państwom członkowskim wykaz takich aktów prawnych na początku lipca 2013 r.

2.           WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENY SKUTKÓW

Ponieważ wniosek ten ma charakter czysto techniczny i nie wiąże się z żadnymi decyzjami politycznymi, konsultacje z zainteresowanymi stronami lub oceny skutków nie są konieczne.

3.           ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 50 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji.

Zasady pomocniczości i proporcjonalności są w pełni przestrzegane. Działanie Unii jest niezbędne na mocy zasady pomocniczości (art. 5 ust. 3 TUE), ponieważ wniosek dotyczy dostosowań technicznych do aktów prawnych, które zostały przyjęte przez Unię. Wniosek spełnia wymogi zasady proporcjonalności (art. 5 ust. 4 TUE), ponieważ nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia postawionych celów.

4.           WPŁYW NA BUDŻET

Wniosek nie ma wpływu finansowego na budżet.

2013/0041 (NLE)

Wniosek

DYREKTYWA RADY

dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej w związku z przystąpieniem Chorwacji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Republiki Chorwacji, w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Chorwacji, w szczególności jego art. 50,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)       Zgodnie z artykułem 50 Aktu przystąpienia w przypadku gdy akty, które pozostają w mocy po dniu 1 lipca 2013 r. wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w Akcie przystąpienia lub załącznikach do niego, niezbędne dostosowania przyjmuje Rada, chyba że akt pierwotny został przyjęty przez Komisję.

(2)       W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do szeregu dostosowań do aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)       Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 64/432/EWG[5], 89/108/EWG[6], 91/68/EWG[7], 96/23/WE[8], 97/78/WE[9], 2000/13/WE[10], 2000/75/WE[11], 2002/99/WE,[12] 2003/85/WE[13], 2003/99/WE[14] i 2009/156/WE[15],

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywach 64/432/EWG, 89/108/EWG, 91/68/EWG, 96/23/WE, 97/78/WE, 2000/13/WE, 2000/75/WE, 2002/99/WE, 2003/85/WE, 2003/99/WE i 2009/156/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1.           Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do zachowania zgodności z niniejszą dyrektywą nie później niż do dnia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.           Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Republiki Chorwacji.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

                                                                       W imieniu Rady

                                                                       Przewodniczący

                                                                      

ZAŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, POLITYKA WETERYNARYJNA I FITOSANITARNA

I. USTAWODAWSTWO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

1.           31989 L 0108: dyrektywa Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 34):

w art. 8 ust. 1 lit. a) dodaje się następującą pozycję:

– „w języku chorwackim: »brzo smrznuto«.”.

2.           32000 L 0013: dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29):

a)      w art. 5 ust. 3 akapit drugi, wykaz rozpoczynający się od wyrazów „w języku bułgarskim” oraz kończący się wyrazami „bestrålad” lub „behandlad med joniserande strålning” otrzymuje brzmienie:

– „— w języku bułgarskim:

»облъчено« lub »обработено с йонизиращо лъчение«,

– w języku hiszpańskim:

»irradiado« lub »tratado con radiación ionizante«,

– w języku czeskim:

»ozářeno« lub »ošetřeno ionizujícím zářením«,

– w języku duńskim:

»bestrålet/…« lub »strålekonserveret« lub »behandlet med ioniserende stråling« lub »konserveret med ioniserende stråling«,

– w języku niemieckim:

»bestrahlt« lub »mit ionisierenden Strahlen behandelt«,

– w języku estońskim:

»kiiritatud« lub »töödeldud ioniseeriva kiirgusega«,

– w języku greckim:

»επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία« lub »ακτινοβολημένο«,

– w języku angielskim:

»irradiated« lub »treated with ionising radiation«,

– w języku francuskim:

»traité par rayonnements ionisants« lub »traité par ionisation«,

– w języku chorwackim:

»konzervirano zračenjem« lub »podvrgnuto ionizirajućem zračenju«,

– w języku włoskim:

»irradiato« lub »trattato con radiazioni ionizzanti«,

– w języku łotewskim:

»apstarots« lub »apstrādāts ar jonizējođo starojumu«,

– w języku litewskim:

»apšvitinta« lub »apdorota jonizuojančiąja spinduliuote«,

– w języku węgierskim:

»sugárkezelt« lub »ionizáló energiával kezelt«,

– w języku maltańskim:

»ittrattat bir-radjazzjoni« lub »ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti«,

– w języku niderlandzkim:

„»doorstraald« lub »door bestraling behandeld« lub »met ioniserende stralen behandeld«,

– w języku polskim:

»napromieniony« lub »poddany działaniu promieniowania jonizującego«,

– w języku portugalskim:

»irradiado« lub »tratado por irradiação« lub »tratado por radiação ionizante«,

– w języku rumuńskim:

»iradiate« lub »tratate cu radiații ionizate«,

– w języku słowackim:

»ošetrené ionizujúcim žiarením«,

– w języku słoweńskim:

»obsevano« lub »obdelano z ionizirajočim sevanjem«,

– w języku fińskim:

»säteilytetty« lub »käsitelty ionisoivalla säteilyllä«,

– w języku szwedzkim:

»bestrålad« lub »behandlad med joniserande strålning«.”;

b)      w art. 10 ust. 2, wykaz rozpoczynający się od wyrazów „w języku bułgarskim” oraz kończący się wyrazami „sista förbrukningsdag” otrzymuje brzmienie:

– „— w języku bułgarskim: »използвай преди«,

– w języku hiszpańskim: »fecha de caducidad«,

– w języku czeskim: »spotřebujte do«,

– w języku duńskim: »sidste anvendelsesdato«,

– w języku niemieckim: »verbrauchen bis«,

– w języku estońskim: »kõlblik kuni«,

– w języku greckim: »ανάλωση μέχρι«,

– w języku angielskim: »use by«,

– w języku francuskim: »à consommer jusqu'au«,

– w języku chorwackim: »potrijebiti do«,

– w języku włoskim: »da consumare entro«,

– w języku łotewskim: »izlietot līdz«,

– w języku litewskim: »tinka vartoti iki«,

– w języku węgierskim: »fogyasztható«,

– w języku maltańskim: »uża sa«,

– w języku niderlandzkim: »te gebruiken tot«,

– w języku polskim: »należy spożyć do«,

– w języku portugalskim: »a consumir até«,

– w języku rumuńskim: »expirã la data de«,

– w języku słowackim: »spotrebujte do«,

– w języku słoweńskim: »porabiti do«,

– w języku fińskim: »viimeinen käyttöajankohta«,

– w języku szwedzkim: »sista förbrukningsdag«.

II. USTAWODAWSTWO WETERYNARYJNE

1.           31964 L 0432: dyrektywa Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz.U. L 121 z 29.7.1964, s. 1977):

w art. 2 ust. 2 lit. p) dodaje się następującą pozycję:

– „Chorwacja: županija;”.

2.           31991 L 0068: dyrektywa Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19):

w art. 2 lit. b) wykaz w pkt 14 rozpoczynający się od wyrazu „Belgia” oraz kończący się wyrazem „județ” otrzymuje brzmienie:

– Belgia:   province —provincie

– Niemcy:            Regierungsbezirk

– Dania:   amt or island

– Francja:            département

– Włochy:            provincia

– Luksemburg      —

– Niderlandy:       rrv-kring

– Zjednoczone Królestwo:           Anglia, Walia i Irlandia Północna: county Szkocja: district or island area

– Irlandia: county

– Grecja:  νομός

– Hiszpania:         provincia

– Portugalia:         kontynent: distrito, inne części terytorium Portugalii: região autónoma

– Austria: Bezirk

– Szwecja:           län

– Finlandia:          lääni/län

– Republika Czeska:        kraj

– Estonia: maakond

– Cypr:    επαρχία (district)

– Łotwa:  rajons

– Litwa:   apskritis

– Węgry:  megye

– Malta:   —

– Polska:  powiat

– Słowenia:          območje

– Słowacja:          kraj

– Bułgaria:            област

– Rumunia:           județ

– „Chorwacja: županija”.

3.           31996 L 0023: dyrektywa Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylająca dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10):

w art. 8 ust. 3, po akapicie trzecim dodaje się akapit w brzmieniu:

„Chorwacja przesyła Komisji wyniki wykonania planów wykrywania substancji i ich pozostałości oraz przyjęte środki kontrolne po raz pierwszy do dnia 31 marca 2014 r.”

4.           31997 L 0078: dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9):

załącznik I otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

TERYTORIA WYMIENIONE W ART. 1

1. || Terytorium Królestwa Belgii.

2. || Terytorium Republiki Bułgarii.

3. || Terytorium Republiki Czeskiej.

4. || Terytorium Królestwa Danii z wyjątkiem Wysp Owczych i Grenlandii.

5. || Terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

6. || Terytorium Republiki Estońskiej.

7. || Terytorium Republiki Greckiej.

8. || Terytorium Królestwa Hiszpanii z wyjątkiem Ceuty i Melilli.

9. || Terytorium Republiki Francuskiej.

10. || Terytorium Republiki Chorwacji.

11. || Terytorium Irlandii.

12. || Terytorium Republiki Włoskiej.

13. || Terytorium Republiki Cypryjskiej.

14. || Terytorium Republiki Łotewskiej.

15. || Terytorium Republiki Litewskiej.

16. || Terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga.

17. || Terytorium Republiki Węgierskiej.

18. || Terytorium Republiki Malty.

19. || Terytorium Królestwa Niderlandów w Europie.

20. || Terytorium Republiki Austrii.

21. || Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

22. || Terytorium Republiki Portugalskiej.

23. || Terytorium Rumunii.

24. || Terytorium Republiki Słowenii.

25. || Terytorium Republiki Słowackiej.

26. || Terytorium Republiki Finlandii.

27. || Terytorium Królestwa Szwecji.

28. || Terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”.

5.           32000 L 0075: dyrektywa Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiająca przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 74):

tytuł załącznika II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

A. || LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA EF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUE GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUE LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI COMMUNAUTAIR REFERENTIELABORATORIUM VOOR BLUETONGUE LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETTY YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE'.

6.           32002 L 0099: dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11):

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

– „w górnej części, nazwa lub kod ISO państwa członkowskiego wielkimi literami: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SE and UK,”;

b) pkt 2 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

– „w dolnej części, jeden z kodów: CE, EC, EF, EG, EK, EZ lub EY,”.

7.           32003 L 0085: dyrektywa Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG (Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1):

w załączniku XI część A, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się następującą pozycję:

„HR || Chorwacja || Hrvatski veterinarski institut Savska cesta 143 10 000 Zagreb || Chorwacja”

8.           32003 L 0099: dyrektywa 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmieniająca decyzję Rady 90/424/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 92/117/EWG (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 31):

w art. 9 ust. 1, akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji, do końca maja każdego roku, a Chorwacja przekazuje po raz pierwszy do końca maja 2014 r., sprawozdanie na temat tendencji i źródeł chorób odzwierzęcych, odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, obejmujące dane zebrane zgodnie z art. 4, 7 i 8 w trakcie poprzedniego roku. Sprawozdania i wszelkie ich streszczenia są podawane do wiadomości publicznej.”.

9.           32009 L 0156: dyrektywa Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1):

w art. 4 ust. 6 zdanie wprowadzające akapitu pierwszego otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli państwo członkowskie określa lub określiło dobrowolny lub obowiązkowy program kontrolowania choroby, na którą podatne są koniowate, wówczas może ono przedłożyć ten program Komisji, w terminie sześciu miesięcy począwszy od dnia 4 lipca 1990 r. dla Belgii, Danii, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Luksemburga, Niderlandów, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa, od dnia 1 stycznia 1995 r. dla Austrii, Finlandii i Szwecji, od dnia 1 maja 2004 r. dla Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, od dnia 1 stycznia 2007 r. dla Bułgarii i Rumunii i od dnia 1 lipca 2013 r. dla Chorwacji, przedstawiając w szczególności:”.

[1]               Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 10.

[2]               Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 21.

[3]               Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 95.

[4]               Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1.

[5]               Dz.U. L 121 z 29.7.1964, s. 10.

[6]               Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 34.

[7]               Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19.

[8]               Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.

[9]               Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

[10]               Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.

[11]               Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 74.

[12]               Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

[13]               Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1.

[14]             Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 31.

[15]             Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1.

Top