EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0072

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (CON/2013/72)

OJ C 14, 18.1.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/5


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 10 października 2013 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej

(CON/2013/72)

2014/C 14/06

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniach 2 lipca 2013 r. i 12 lipca 2013 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek, odpowiednio, Parlamentu Europejskiego i Rady, o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 i art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z art. 2 i art. 3 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) z uwagi na to, że projekt rozporządzenia zawiera postanowienia mające wpływ na niektóre zadania i cele ESBC. Artykuł 5 ust. 1 Statutu ESBC pozwala EBC na gromadzenie niezbędnych informacji statystycznych w celu realizacji zadań ESBC. Zgodnie z art. 5 ust. 3 Statutu ESBC EBC przyczynia się do harmonizacji, w miarę potrzeb, reguł i praktyk rządzących gromadzeniem, tworzeniem i upowszechnianiem informacji statystycznych w dziedzinach podlegających jego kompetencji. Statystyka związana z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej jest niezbędna do określania polityki pieniężnej, co stanowi zadanie ESBC zgodnie z art. 127 ust. 2 Traktatu oraz art. 3 ust. 1 Statutu ESBC, a także do utrzymywania stabilności cen, co stanowi podstawowy cel ESBC zgodnie z art. 127 ust. 1 Traktatu i art. 2 Statutu ESBC.

Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

1.    Uwagi ogólne

1.1.

EBC podkreśla wagę zapewnienia wiarygodnych danych statystycznych na potrzeby procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, ustanowionej rozporządzeniem (UE) nr 1176/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (2). W jednej z wcześniejszych opinii (3) EBC poparł przyjęcie rozporządzenia (UE) nr 1176/2011.

1.2.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 tabela wskaźników dotyczących zakłóceń równowagi makroekonomicznej składa się z niewielkiej liczby odpowiednich, praktycznych, prostych, wymiernych i dostępnych wskaźników makroekonomicznych i makrofinansowych dla państw członkowskich. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 7, Komisja powinna regularnie oceniać adekwatność wskaźników, w tym zestaw wskaźników, ustalone progi i przyjętą metodykę, i w razie konieczności dostosowywać je lub modyfikować.

1.3.

W tym kontekście Komisja skorzystała z inicjatywy ustawodawczej w celu zapewnienia jakości statystycznej procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Inicjatywa ta zmierza do zapewnienia, aby zbieranie, monitorowanie i ujawnianie statystyki makroekonomicznej i finansowej mającej znaczenie dla opracowywania wskaźników dotyczących zakłóceń równowagi makroekonomicznej określonych przez Komisję na podstawie art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 (zwanych dalej „danymi dotyczącymi procedury zakłóceń równowagi”) było prowadzone w sposób zapewniający otrzymanie wiarygodnych i niezależnych danych. Projekt rozporządzenia stanowi, że Komisja może przeprowadzać misje w celu zbadania problemów oraz proponować Radzie nakładanie grzywien na państwa członkowskie, które umyślnie lub w wyniku poważnego zaniedbania wprowadzają w błąd w odniesieniu do danych dotyczących procedury zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

2.    Sporządzanie statystyki makroekonomicznej i finansowej wspierającej unię gospodarczą i walutową i inne polityki Unii

2.1.

Wskaźniki dotyczące zakłóceń równowagi makroekonomicznej są co do zasady sporządzane na podstawie dostępnych statystyk makroekonomicznych i finansowych takich jak statystyka bilansu płatniczego, rachunki finansowe i rachunki narodowe. Europejski System Statystyczny (ESS) i Europejski System Banków Centralnych (ESBC) (4) sporządzają te statystyki makroekonomiczne i finansowe od wielu lat w swoich odpowiednich sferach kompetencji i nieprzerwanie stosują mechanizmy zapewnienia jakości, tak aby statystyki te były zgodne z międzynarodowymi standardami statystycznymi, wiarygodne i porównywalne we wszystkich państwach członkowskich.

2.2.

Osiągając równowagę pomiędzy terminowością, wiarygodnością i poziomem szczegółowości, ESS i ESBC sporządzają przydatne statystyki makroekonomiczne i finansowe w sposób efektywny kosztowo. Dane statystyczne o wysokiej częstotliwości są sporządzane w sposób mniej szczegółowy, tak aby zapewnić odpowiednią terminowość; statystyka bardziej szczegółowa jest zazwyczaj udostępniana z większym opóźnieniem. Statystyki te opierają się na stosowaniu technik statystycznych i opinii eksperckich, a ponadto na badaniach, danych administracyjnych oraz niezbędnych szacunkach. Cały proces uwzględnia także potrzebę ograniczenia obciążeń sprawozdawczych dotyczących takich respondentów jak małe i średnie przedsiębiorstwa.

Statystyki makroekonomiczne i finansowe są od wielu lat podstawą decyzji w zakresie polityki pieniężnej i gospodarczej na poziomie krajowym i europejskim. Te same statystyki są również wykorzystywane przez organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w raportach kontrolnych.

3.    Zapewnienie jakości statystyki dotyczącej zakłóceń równowagi ekonomicznej przez ESS i ESBC

3.1.

Zapewnienie jakości statystyk makroekonomicznych i finansowych jest zadaniem ESS i ESBC jako podmiotów sporządzających statystyki europejskie. EBC uważa, że ogólnie rzecz biorąc środki zapewnienia jakości zagwarantowały sporządzanie wysokiej jakości statystyk wspierających politykę gospodarczą i pieniężną, która służy unii gospodarczej i walutowej oraz Unii Europejskiej jako całości.

3.2.

Jeżeli chodzi o statystykę bilansu płatniczego, rachunki finansowe, rachunki narodowe, statystykę finansową sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz statystykę cen, obowiązujące prawodawstwo unijne już obecnie przewiduje regularne raporty o jakości danych statystycznych, często dołączane do wykazów zawierających opis źródeł i metod stosowanych do zbierania danych statystycznych.

3.3.

Raporty dotyczące jakości sporządzane przez ESS i ESBC oceniają m.in., czy sporządzane statystyki odpowiadają wymogom stawianym przez prawo Unii, czy są one wiarygodne i porównywalne we wszystkich państwach członkowskich oraz czy są one przydatne do celów, do których są wykorzystywane.

3.4.

Ramy zapewnienia jakości proponowane przez projekt rozporządzenia dotyczą danych statystycznych w zakresie zakłóceń równowagi makroekonomicznej, pomijają natomiast inne cele polityki gospodarczej i pieniężnej. Wydaje się więc, że zamiast włączenia danych statystycznych dotyczących zakłóceń równowagi makroekonomicznej do istniejących ram oceny jakości, ustanawiana jest równoległa ocena jakości.

3.5.

W związku z tym EBC zaleca, aby – zamiast wprowadzać nowe ramy zapewnienia jakości proponowane w projekcie rozporządzenia – do danych statystycznych dotyczących zakłóceń równowagi makroekonomicznej wykorzystać istniejące już środki zapewnienia jakości ESS i ESBC. Takie podejście jest także uzasadnione zasadami przydatności danych, efektywności pod względem kosztów i minimalizacji obciążeń sprawozdawczych, określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 oraz rozporządzeniu (WE) nr 2533/98.

4.    Wzmocnienie ram zapewnienia jakości danych statystycznych poprzez bliższą współpracę ESS i ESBC

4.1.

Jako że sporządzanie statystyk makroekonomicznych i finansowych stanowiących podstawę wskaźników dotyczących zakłóceń równowagi makroekonomicznej stanowi wspólne zadanie ESS i ESBC, ścisła współpraca pomiędzy tymi dwoma systemami jest niezbędna dla zapewnienia jakości tych statystyk, zgodnie z dyspozycją art. 9 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 i art. 2a rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98, co podkreślono również w konkluzjach Rady w sprawie statystyki UE z dnia 30 listopada 2011 r. i dnia 13 listopada 2012 r. (5).

4.2.

W związku z powyższym EBC zwraca uwagę na prace zainicjowane przez Komitet ds. Statystyki Monetarnej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (CMFB), zmierzające do oceny jakości i porównywalności danych dotyczących procedury zakłóceń równowagi makroekonomicznej w ramach aktualnie obowiązujących statystycznych ram prawnych. CMFB może także doradzać w kwestii możliwych metod podnoszenia świadomości społecznej takich kwestii. Wraz z postępem prac CMFB, jeżeli zostanie to uznane za wskazane, możliwe jest zawarcie porozumienia określającego praktyczne zasady współpracy pomiędzy ESS a ESBC w zakresie ram zapewnienia jakości danych statystycznych dotyczących procedury zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 10 października 2013 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  COM(2013) 342 final.

(2)  Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25.

(3)  Opinia EBC CON/2011/13 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej (Dz.U. C 150 z 20.5.2011, s. 1). Opinie EBC są publikowane na stronie internetowej EBC pod adresem: http://www.ecb.europa.eu

(4)  Zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8).

(5)  Konkluzje Rady dotyczące statystyk UE, 3129. posiedzenie Rady – Sprawy gospodarcze i finansowe – Bruksela, 30 listopada 2011 r. oraz konkluzje Rady dotyczące statystyk UE, 3198. posiedzenie Rady – Sprawy gospodarcze i finansowe – Bruksela, 13 listopada 2012 r., dostępne na stronie internetowej Rady pod adresem: http://www.consilium.europa.eu


Top