EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG0324(02)

Zawiadomienie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/486/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady 2012/167/WPZiB, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 753/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 263/2012, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Afganistanie

OJ C 88, 24.3.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 88/7


Zawiadomienie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/486/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady 2012/167/WPZiB, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 753/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 263/2012, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Afganistanie

2012/C 88/05

Osoby wyszczególnione w załączniku do decyzji Rady 2011/486/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady 2012/167/WPZiB (1), i w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 753/2011, wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 263/2012 (2), w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Afganistanie proszone są o zwrócenie uwagi na poniższe informacje.

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1988 (2011) nakładającą środki ograniczające na osoby i podmioty uznane za talibów przed dniem przyjęcia tej rezolucji oraz na inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty z nimi powiązane i określone w sekcji A („Osoby powiązane z talibami”) i w sekcji B („Podmioty i inne grupy oraz przedsiębiorstwa powiązane z talibami”) ujednoliconego wykazu sporządzonego przez komitet utworzony na mocy rezolucji 1267 (1999) i 1333 (2000), a także na inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty powiązane z talibami.

W dniach 29 listopada 2011 r., 6 stycznia 2012 r., 13 lutego 2012 r.1 marca 2012 r. oraz 16 marca 2012 r. komitet ustanowiony na mocy pkt. 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 1988 (2011) uaktualnił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

Zainteresowane osoby mogą w każdej chwili złożyć w komitecie ONZ ustanowionym na mocy pkt. 30 rezolucji RB ONZ 1988 (2011) wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wykazie ONZ. Wniosek taki należy przesłać na następujący adres:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Nawiązując do decyzji ONZ, Rada Unii Europejskiej postanowiła, że osoby określone w wyżej wymienionym dokumencie ONZ powinny zostać umieszczone w wykazach osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, wobec których stosuje się środki ograniczające przewidziane w decyzji 2011/486/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 753/2011. Podstawy do umieszczenia odnośnych osób w wykazie znajdują się w stosownych wpisach w załączniku do decyzji Rady i w załączniku I do rozporządzenia Rady.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 753/2011, po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 5 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby mogą także złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianych wykazach; wniosek taki należy przesłać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K — Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zwraca się również uwagę zainteresowanych osób na możliwość zaskarżenia decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 87 z 24.3.2012.

(2)  Dz.U. L 87 z 24.3.2012.


Top